Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby."

Transkript

1 Juni 2014 LOKALPLAN Boliger og erhverv, Kjellerupsgade 12 og 14 Aalborg Midtby Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer Valsted Sebbersund Store Ajstrup Limfjorden Bislev Nibe Klitgård Nørholm Sønderholm Frejlev Godthåb Egholm Svenstrup Hasseris AALBORG Skalborg Dall Villaby NØRRESUNDBY Rørdal Ellidshøj Ferslev Gug Visse Nørre Tranders Sønder Tranders Gistrup Nøvling Øster Uttrup Klarup Storvorde Sejlflod Lillevorde Gudum Vaarst Vester Hassing Gandrup Gudumholm Gudumlund Skelby Skellet Mou Egense Hou Koldkær Bisnap Hals Aalborg Bugt Volsted Fjellerad Nørre Kongerslev Dokkedal Støvring Kongerslev Skørping Lille Vildmose Aars Rold Skov Terndrup Øster Hurup

2 Indhold og kontaktoplysninger Oversigtskort...3 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål... 4 Lokalplanområdet... 4 Lokalplanområdets omgivelser... 5 Lokalplanens indhold... 6 Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning... 8 Tilladelser eller dispensa tio ner i medfør af anden lovgivning Øvrige krav i medfør af anden lovgivning Servitutter Planbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger Vedtagelse Vejledning Hvad er en lokalplan? Bilag Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks Nørresundby Tlf Mail: Juni 2014 Side 2

3 Oversigtskort Søndergade Kjellerupsgade Kayerødsgade 25 m Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2012 Juni 2014 Side 3

4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanen giver både mulighed for at nedrive en eksisterende bygning og opføre nyt byggeri, og omfatter samtidig en eksisterende bygning, som ikke ændres med planen. Lokalplanen skal gøre det muligt at nedrive den eksisterende bebyggelse på Kjellerupsgade 14 (Symfonien), og give mulighed for at opføre 5000 m2 ungdomsboliger og 1000 m2 kontorer. Den eksisterende bebyggelse på Kjellerupsgade 14 kan nedrives. Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser for det eksisterende byggeri på Kjellerupsgade 12, som rummer 90 ungdomsboliger. Byrådet har på mødet d. 11. oktober 2012 godkendt boligprogram for det almene byggeri, herunder et projekt med 100 ungdomsboliger, i alt ca m2, på adressen Kjellerupsgade 14. Ud over ungdomsboligerne ønsker bygherre, Boligselskabet Limfjorden, at opføre 1000 m2 kontor til deres egen administration, Vivabolig. Ialt ønsker bygherre at opføre et byggeri på ca m2. Kjellerupsgade 12 rummer 90 ungdomsboliger, som netop er opført Kjellerupsgade 14 huser idag Aalborg Symfoniorkester, som skal flytte til nye lokaler i Musikkens Hus. Området skifter derfor anvendelse fra kulturelle formål til en bredere anvendelse, herunder boliger og erhverv, og Symfonien nedrives. For at muliggøre byggeriet, er det nødvendigt at udarbejde en lokalplan. Lokalplanen betyder, at der ændres på områdets skala, da planen muliggør et højere og mere massivt byggeri på Kjellerupsgade 14 end det eksisterende, og end det tidligere har været muligt. Det betyder, at området får en mere urban karakter, og at der opnås en væsentlig fortætning af byen på dette sted. Ud over at muliggøre det aktuelle projekt med boliger og kontorer, åbner lokalplanen mulighed for, at stueetagen og 1. sal kan anvendes til service, undervisning, kulturelle formål og klinikker. Desuden kan der etableres institutioner og mindre tekniske anlæg. Bygherres ønske om ny bebyggelse på Kjellerupsgade 14 Lokalplanen skal sikre at karréstrukturen fastholdes, og bygningen skal opbrydes i mindre volumener. Stueetagen skal markeres, og den øverste etage skal udføres enten som en tilbagetrukket overetage, som kuber eller lignende. Derudover skal det sikres, at gårdrummet indrettes med kvalitetsfyldte opholdsarealer med bedst mulige solforhold. Lokalplanområdet Lokalplanområdet ejes af Boligselskabet Limfjorden, og afgrænses af Kjellerupsgade mod øst, Kayerødsgade mod syd og Søndergade mod nord. Mod vest grænser lokaplanområdet op til gårdrummet og bebyggelsen i den resterende del af karréen. Arealet ligger i byzone, og omfatter matrikel 910b, Aalborg Bygrunde, som er ca m2 stor. Juni 2014 Side 4

5 Redegørelse Billedet viser gårdrummet mellem Kjellerupsgade 12 og 14. Der er adgang til området fra Danmarksgade/Løkkegade. Lokalplanområdet er bebygget, og anvendes i dag til hhv. boligformål (ungdomsboliger) og kulturelle formål (symfoniorkester). I gårdrummet er der etableret opholdsareal og parkering. Lokalplanen muliggør nedrivning af bygningen på Kjellerupsgade 14 ("Symfonien"). I kraft af sin funktion (tidligere biograf, nu symfoniorkester) og sin arkitektur er Symfonien et stykke kulturhistorie, som vil blive fjernet ved gennemførelsen af planen. Bygningen vil med lokalplanen blive erstattet af ungdomsboliger, som vil blive opført i en nutidig arkitektur. Der er særlige grundvandsforhold i lokalplanområdet, som kan have betydning for byggeri på grunden. Derfor skal Aalborg Kommune, Miljø & Energi, orienteres ved en evt. grundvandsænkning i lokalplanområdet. Forsyningsvirksomhederne vil vurdere, om der skal gives tilladelse til midlertidig eller permanent grundvandssænkning. På grund af områdets særlige beskaffenhed vil der blive stillet særlige vilkår i forbindelse med en evt. grundvandssænkning. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Aalborg Midtby. Lidt øst for lokalplanområdet ligger parken Karolinelund, og nord for lokalplanområdet ligger Nordkraft. Længere mod nord ligger havnefronten med rekreative arealer og nye byggerier, herunder Musikkens Hus. Området omkring Nordkraft og Musikkens Hus er under omdannelse. Sammen med aktiviteterne i Karolinelund og en fremtidig åbning af Østerå er lokalplanområdets omgivelser således inde i en udvikling, som har stor betydning for hele bydelen. Lokalplanområdet er en del af en karré, som ligger mellem den tættere bymæssige bebyggelse mod vest, og den lavere og mere åbne bebyggelsesstruktur mod øst. Juni 2014 Side 5

6 Redegørelse Skitsen viser gårdrummet og den nye bebyggelse set mod sydøst. Lokalplanens indhold Lokalplanens bestemmelser skal sikre det nye byggeris sammenhæng med de omkringliggende bebyggelser. Det nye byggeri skal indgå som en del af en karré, og lokalplanen indeholder bestemmelser om den arkitektoniske udformning, højder facader osv. Principperne for den arkitektoniske udformning er, at bygningskroppen skal opbrydes, så den består af flere sammenstillede volumener, som adskiller sig fra hinanden ved fx materialevalg, tilbagetrækning, farver osv. Karréstrukturen fastholdes, stueetagen markeres, og den øverste etage skal udføres enten som en tilbagetrukket overetage, som kuber eller lignende. Gårdrummet friholdes i videst muligt omfang for byggeri, og et eventuelt byggeri må maks. være på 1 etage i gårdrummet. Lokalplanen skal sikre gode fælles opholdsarealer i gårdrummet, som kan benyttes af både de eksisterende og de nye ungdomsboliger. De nye og de eksisterende ungdomsboliger i lokalplanområdet vil således indgå i et fællesskab omkring de udendørs opholdsarealer i gårdrummet. Opholdsarealerne skal have beplantning (buske og træer) og fremstå grønt. Der er foretaget en konkret vurdering af stedet hvor Aalborg Kommune har vurderet, at behovet for opholdsarealer kan dækkes med et areal svarende til 10% af etagearealet i stedet for de 30%, som fremgår af Kommuneplanens retningslinje Dette begrundes i bebyggelsens bynære placering, som betyder, at der findes flere andre rekreative Juni 2014 Side 6

7 Redegørelse Skitsen viser den nye bebyggelse set mod nordvest. muligheder i området, herunder bl.a. parken i Karolinelund og de nærliggende torve og pladser, samt de bynære havnearealer. Parkering skal foregå i P-kælder, for at friholde gårdrummet til ophold. Der er desuden i lokalplanen fokuseret på at skabe grønne opholdsarealer med gode solforhold, således at kvaliteten af opholdsarealerne vægtes frem for størrelsen. Lokaplanen fastlægger anvendelsen til boliger, service, undervisning, kulturelle formål, institutioner, klinikker kontorer og mindre tekniske anlæg. Det aktuelle projekt omfatter dog kun ungdomsboliger og kontorer. Placeringen af ungdomsboligerne i midtbyen betyder, at der vil være god adgang for beboerne til indkøb, service og uddannelsesinstitutioner. Kontorlokalerne skal anvendes til boligforeningens administration. Trafik Der er regnet med et samlet antal ungdomsboliger på ca. 190 i lokalplanområdet. De forventes tilsammen at generere en trafik på omkring 380 ture pr. dag, mens de m 2 kontorer kan forventes at generere ca. 60 ture pr. dag (beregnet på baggrund af en turrate på 5,9 bilture pr. 100 m 2 ). I alt 440 ture pr. dag. Lokalplanområdet grænser ud mod Kjellerupsgade og Kayerødsgade samt Søndergade. Søndergade er ensrettet fra Løkkegade mod Kjellerupsgade. På Kjellerupsgade, Kayerødsgade samt Søndergade kører der henholdsvis køretøjer/døgn (syd for Kayerødsgade), køretøjer/døgn og køretøjer/døgn. Juni 2014 Side 7

8 Redegørelse Lokalplanområdet får vejadgang via parkeringspladsen, som betjenes fra krydset Danmarksgade/Løkkegade. På Danmarksgade og Løkkegade kører henholdsvis køretøjer/døgn og køretøjer/døgn. Trafikstøj Bebyggelsen, der er orienteret ud mod Kjellerupsgade, er belastet med nogen trafikstøj, mens opholdsarealerne inden for lokalplanområdet er afskærmet mod Kjellerupsgade af bygninger, mens der ikke er nogen afskærmning mod parkeringsarealerne vest for lokalplanområdet. Nye boliger og udendørs opholdsarealer skal støjisoleres og afskærmes således at de gældende grænseværdier kan overholdes. Parkering Indenfor lokalplanområdet skal der anlægges 30 parkeringspladser i P-kælder forbeholdt ungdomsboligerne. Samtidig nedlægges de eksisterende 23 P-pladser i gårdrummet. Parkeringsbehovet for kontorarealerne, 10 P-pladser, samt yderligere 8 P-pladser til ungdomsboligerne, skal dækkes udenfor lokalplanområdet, fx ved etablering af pladserne udenfor lokalplanområdet, ved en forpligtende lejekontrakt eller ved indbetaling til Aalborg Kommunes P-fond. Ifølge Aalborg Kommunes Parkeringsnorm skal der anlægges yderligere ca. 12 P-pladser til ungdomsboligerne. Aalborg Kommune har dog vurderet, at ovennævnte antal P-pladser (30+8) er tilstrækkeligt til ungdomsboligerne i det konkrete projekt, i og med at boligerne får en bynær placering med gode muligheder for at benytte cykel eller kollektiv transport, og idet vi vægter det grønne opholdsareal i gårdrummet meget højt, og gerne vil friholde dette for parkering. Såfremt bygningerne anvendes til øvrige formål, er det kommuneplanens parkeringsnormer, som skal følges. Eventuelle yderligere parkeringspladser må ikke etableres på terræn. Vandstandsstigninger Terrænkoten i området er ca. kote 2-3 m. Området kan blive berørt af klimaforandringerne. Det vurderes dog ikke at være et problem, da dette vil blive håndteret sammen med klimasikringen af Aalborg Midtby. Kælderetagen skal dog sikres mod oversvømmelse eller kunne tåle at blive oversvømmet. Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Loven opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling. Planen er screenet med det resultat, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Screeningen findes i dokumentet 'Redegørelse for bæredygtighed'. Juni 2014 Side 8

9 Redegørelse Bekendtgørelse om Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet (VVM) I Bekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2 er det defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planen omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor skal der ikke udarbejdes VVMredegørelse. EF-habitatdirektivet Natura 2000-områder Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område. Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Aalborg by i et tæt bebygget område. Nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som ligger ca. 6 km nordvest for lokalplanområdet. Som følge af den betydelige afstand mellem områderne vurderes, at planlægningen af nedrivning og nybyggeri inden for lokalplanområdet hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-området. Bilag IV-arter Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Bæredygtighed i lokalplanen Natur Social Økonomi Lokale værdier Miljø Lokalplanområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter opført på habitatdirektivets bilag IV. De eneste arter, som potentielt kunne have yngle- eller rasteområde i og ved bygningerne, der nedrives, er arter af flagermus. Da der er tale om fuldt udnyttede bygninger vurderes de ikke egnede som yngle- eller rasteområde for arter på habitatdirektivets bilag IV. Bæredygtighed er et begreb, hvor hensynet til miljø, økonomi, natur, sociale forhold og lokale værdier afvejes ud fra en helhedsvurdering. Aalborg Kommune har illustreret problematikken i Bæredygtighedsblomsten, der har forskellige mål og virkemidler, afhængig af, om emnet er kommuneplan, lokalplan eller byggesag. I lokalplanen er der arbejdet med bæredygtighedstemaerne Miljø, Sociale værdier, Lokale værdier og Økonomi. Natur Der stilles krav om opholdsarealer på mindst 10% af etagearealet. Opholdsarealer skal have beplantning (buske og træer) og fremstå grønt. Juni 2014 Side 9

10 Redegørelse Det nye byggeris visuelle påvirkning af kysten. Pilen peger på det fremtidige byggeri, som muliggøres af lokalplanen. I forgrunden ses bl.a. Nordkraft og Musikkens Hus. Beplantning skal danne visuel afskærmning mod eksisterende parkering på naboarealet. Der skal være permeabel belægning på stier. Miljø Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibygninger under forudsætning af en positiv samfundsøkonomi. Regnvandet skal håndteres lokalt ved hjælp af LAR-løsninger. Lokalplanen muliggør etablering af grønne tage, facader og taghaver. Projektet betyder, at der sker en fortætning af byen. Der skal ske en tilpasning til stedet, som kommer til udtryk gennem arkitekturen via højder, materialevalg osv. Der skal være rigelig cykelparkering, som understøtter den centrale placering og gode tilgang til offentlig transport. Som minimum skal P- normen for cykelparkering overholdes. Sociale forhold Der skal være min. 10 % fælles opholdsareal. Der søges skabt rammer for et nyt mindre boligområde, hvor naboskab og sociale aktiviteter kan trives. Der kan overalt etableres handicapvenlig adgangsmulighed til boligerne Lokale værdier Området ligger tæt på større, rekreative arealer såsom Karolinelund, Sauers Plads og havnefronten. Juni 2014 Side 10

11 Redegørelse Økonomi Lokalplanplanområdet er beliggende i vækstaksen og vil dermed bidrage positivt til at få omsat planstrategien til konkrete projekter. Projektets realisering forventes at medvirke til at skabe øget værdi i området. Kommuneplanens hovedstruktur Kommuneplanrammer De kystnære dele af byzonen Kommuneplanens hovedstruktur beskriver bl.a., at byudviklingen i Aalborg tilrettelægges med henblik på tæthed, variation, storbykvaliteter og gadekultur. Der skal udvikles et varieret og fleksibelt udbud af gode boliger og bo-miljøer med fokus på fremme af bæredygtighed, og boligmassen i midtbyen skal som udgangspunkt bevares og udbygges, hvor der er muligheder. Lokalplanen giver mulighed for et byggeri, som lever op til de ovennævnte punkter i hovedstrukturen. Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 1.1.D3, Kjellerupsgade m.fl., og er i overensstemmelse hermed. Af Planlovens 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre bebyggelse, der er væsentlig større og højere end den bebyggelse, der allerede er i området. Den nye bebyggelse vil ligge bagved eksisterende bygninger, og den visuelle påvirkning af kysten vil derfor være minimal. Illustrationen på side 10 viser, hvordan det nye byggeri vil se ud set fra Limfjorden. Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning Trafikregulering Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). Øvrige krav i medfør af anden lovgivning Tilslutnings- og aftagepligt til kollektiv varmeforsyning I henhold til varmeforsyningslovgivningen, må der ikke etableres solvarmpaneler, jordvarmepumper og varmeproducerende VE-anlæg på bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er omfattet af blokvarmebestemmelserne, der gælder for varmeinstallationer med en installeret effekt større end 250 kw. Blokvarmebestemmelserne og fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet, selvom det er opført efter lavenergistandard, ikke kan fritages fra kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, og at der ikke må etableres supplerende varmeinstallationer til den kollektive forsyning i området. Juni 2014 Side 11

12 Redegørelse Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandled ninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsynings selskaber, der dækker det pågældende område. Juni 2014 Side 12

13 Planbestemmelser Indledning 1. Formål 2. Område og zonestatus 3. Arealanvendelse Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at området kan anvendes til bolig- og erhvervsformål. 1.2 at den eksisterende bebyggelse på Kjellerupsgade 14 kan nedrives. 1.3 at ny bebyggelse gives en udformning, der gør, at den har et godt samspil med den omgivende bebyggelse. 1.4 at bebyggelsen indrettes med grønne opholdsarealer, som beplantes med træer og buske, og hvor beplantningen sikrer en visuel afskærmning mod parkeringspladsen vest for lokalplanområdet. 1.5 at parkering ikke kan etableres på terræn. Bemærk, at der ud over lokalplanens bestemmelser også stilles en række krav i forhold til tilslutnings- og aftagepligt til kollektiv varmeforsyning, se redegørelsens afsnit 'Øvrige krav i medfør af anden lovgivning' side Lokalplanens område Lokalplanens område er vist på Bilag 1, Matrikelkort. Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder, umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning. 2.2 Zoneforhold Området ligger i byzone og skal forblive i byzone. 3.1 Anvendelse Boliger (etage) Klinikker mv.* (kiropraktor, læge, tandlæge o.l., terapi) Kontorer* (administration, advokat, revisor o.l., arkitekt, ingeniør o.l., datarådgivning) Service* (bedemand o.l., ejendomsmægler o.l., forsikring, frisør o.l., marketing, medievirksomhed, pengeinstitut, postkontor, postordre- Juni 2014 Side 13

14 Planbestemmelser 4. Udstykning virksomhed, rejse-, turist-, billetbureau o.l., reklamevirksomhed, små vaskerier, renserier o.l., solcenter) Kulturelle formål* (bibliotek, biograf, kirke, menighedshus, kulturformidling o.l., medborgerhus, museum, udstilling, galleri, musiklokale, teater) Undervisning* (forskning, udvikling, gymnasium, højere uddannelse, kursus, konference, skole) Institutioner (børneinstitution, døgncenter, forsorg, kollegier, ungdomsbolig, ældrebolig, ældreinstitution) Tekniske anlæg** (transformere (små), pumpestation o.l.) * Anvendelsen kan kun placeres i stueetagen og på 1. sal ** Tekniske anlæg primært til områdets lokale forsyning. Ingen bestemmelser. 5. Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsens omfang, delområde A Der må maks. opføres m 2 bebyggelse indenfor delområde A. 5.2 Bebyggelsens omfang, delområde B Der må maks. opføres m 2 bebyggelse indenfor delområde B. 5.3 Byggefelter Ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, som er vist på Bilag 2. Bebyggelse kan opføres i skel mod vej og nabo. Byggefelt 1 er 14,5 m dybt, og er placeret i skel mod Søndergade og Kjellerupsgade. Byggefelt 2 er 14,5 m dybt mod Kjellerupsgade og 17 m dybt mod Kayerødsgade og placeret i skel mod ovennævnte gader, og i skel mod nabogrunden vest for lokalplanområdet. Byggefelt 3 er 12,7 m dybt og er placeret umiddelbart nord for byggefelt 2, og i skel mod nabogrunden vest for lokalplanområdet. 5.4 Etager Bygningerne må maks. opføres i 5 etager i byggefelt 1, i 7 etager i byggefelt 2 og i 1 etage i byggefelt 3. Se også Bilag Bygningshøjder Højde maks. 18 m i byggefelt 1, maks. 26 m i byggefelt 2 og maks 6,5 m i byggefelt 3. Højder måles fra et niveauplan fastsat i henhold til et bygningsreglement. Juni 2014 Side 14

15 Planbestemmelser 5.6 Mindre, sekundære bygninger Carporte, redskabsskure, cykelskure, plads til opsamling af affald, drivhuse og andre mindre, sekundære bygninger må opføres/indrettes uden for byggefelterne. Disse bygninger og anlæg må placeres i skel mod vej og nabo. 5.7 Nedrivning, delområde B Eksisterende byggeri indenfor delområde B kan nedrives. 5.8 Kælderetage En eventuel kælderetage skal sikres mod oversvømmelse eller kunne tåle at blive oversvømmet. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Bygningskroppen Bygningskroppen skal opbrydes, så den består af flere sammenstillede volumener, som adskiller sig fra hinanden ved fx materialevalg, tilbagetrækning, farver osv. 6.2 Øverste etage, Delområde B Bygningens øverste etage skal trækkes mindst 1,5 meter tilbage fra bygningens facade eller udføres som penthouse, kuber eller lignende. 6.3 Stueetagen, delområde B Stueetagen skal markeres i forhold til de ovenforliggende etager ved tilbagetrækning, farveskift eller skift i materialevalg eller en kombination af disse. 6.4 Facader, delområde A Facader skal udføres som blank mur i tegl, vandskuret, i puds, eller som "grønne facader" (facadevegetation). 6.5 Facader, delområde B Facader skal udføres som blank mur i tegl, vandskuret, i puds, eller som "grønne facader" (facadevegetation). Sådan kunne materialevalg samt udførelse af "penthouse", "kuber" og tilpasning til nabobebyggelserne se ud. Billederne viser Ryesgade 33-35, Aalborg (øverste 2 fotos), samt Grantoften Ballerup (nederst). Facader på stueetagen kan endvidere udføres i glas eller fibercementplader. Facader på bygningens øverste etage skal udføres i lette materialer, som fx stål, kobber, zink, aluminium, glas eller fibercementplader. 6.6 Mindre bygningsdele Mindre bygningsdele (mindre end halvdelen af facaderne) og sekundære bygninger kan udføres i andre materialer end facadematerialerne. 6.7 Ventilationsafkast, solceller og andre tekniske installationer Ventilationsafkast (centrale og decentrale), solceller og andre tekniske installationer må ikke fremstå reflekterende, og skal være en integreret del af bygningens arkitektur. Stueetagen på bygherres skitseforslag er markeret med tilbagetræk- 6.8 ning og et andet facademateriale end den øvrige bygningskrop. Skilte på facader Reklame- og facadeskilte skal udføres som løse bogstaver, symboler og logoer uden brug af baggrundsplade. Der må ikke opsættes lyskasser. Juni 2014 Side 15

16 Planbestemmelser 6.9 Skiltenes placering Der må ikke opsættes facadeskilte på etagerne over stueetagen Skilte i vinduer Vinduer må ikke overmales eller tilklæbes. Der må sættes et skilt op i bunden af vinduets indvendige side de steder på 1. sal, hvor der drives erhverv Tagmaterialer Tagbeklædningen må ikke være reflekterende, og skal udføres med tagsten af tegl, tagpap, skifer, matte umalede metalplader eller "grønt tag" (mos-sedum o.l.). 7. Ubebyggede arealer Facadevegetation får planterne med op i højden, og kan bidrage til et frodigt gårdrum. Foto fra Louisegade. 7.1 Opholdsarealer Der skal udlægges udendørs, fælles opholdsareal svarende til mindst 10 % af etagearealet. De fælles opholdsarealer kan placeres på terræn, på dæk, som terrasser eller som tagterrasser. Altangange kan ikke medregnes som fælles opholdsareal. 7.2 Fælles opholdsarealer, indretning og beplantning De fælles opholdsarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning. Hermed menes, at inventar (lamper, bænke, borde, affaldsstativer, legeredskaber mv.), belægninger og beplantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, der omfatter alle de fælles opholdsarealer. Det skal samtidig sikres, at de funktioner, der indpasses, ikke generer hinanden. Beplantningen skal danne visuel afskærmning mod parkeringspladsen vest for lokalplanområdet. Mindst 500 m2 af det fælles opholdsareal i gårdrummet skal være grønt, og mindst halvdelen heraf skal beplantes med træer og buske. Beplantningen skal etableres i forskellige højder, således at træerne danner et grønt tag og buskene inddeler området i zoner og rum. Træerne er jævnt fordelt i gårdrummet og danner et grønt tag. Fotos fra Christiansgade/Prinsensgade. Bestemmelsen skal sikre, at de fælles opholdsarealer bliver grønne og frodige, og at beplantningen understøtter en inddeling af arealet i forskellige opholdsrum, -nicher eller -zoner. 7.3 Belægning Veje, fortove, stier, og befæstede opholdsarealer skal hver for sig udføres med ensartet materialevalg, der afspejler og afgrænser de respektive arealers funktion. Belægningen på eventuelle veje og stier skal udføres i græsarmering eller anden permeabel belægning. Buske, hække og anden lav beplantning inddeler opholdsarealerne i mindre rum. Foto fra Louisegade. Juni 2014 Side 16

17 Planbestemmelser 8. Veje, stier og parkering 9. Tekniske anlæg 8.1 Vejadgang Lokalplanområdet skal have vejadgang via parkeringspladsen, som betjenes fra krydset Danmarksgade/Løkkegade. 8.2 Parkering Parkering må ikke etableres på terræn. Eksisterende parkeringspladser på terræn i gårdrummet skal nedlægges, og parkeringspladser skal anlægges i P-kælder indenfor lokalplanområdet. Parkering må ikke etableres på terræn og eksisterende parkeringspladser i gårdrummet skal nedlægges, så arealet i stedet kan anvendes til fælles opholdsarealer. Såfremt bygningerne indenfor lokalplanområdet anvendes til op til m 2 ungdomsboliger samt op til 1000 m 2 kontorer, skal der anlægges 30 parkeringspladser forbeholdt ungdomsboligerne indenfor lokalplanområdet. Herudover skal der sikres 10 P-pladser til kontorerne samt 8 P-pladser til ungdomsboligerne, i alt 18 stk, udenfor lokalplanområdet. De 18 P-pladser udenfor lokalplanområdet skal sikres ved tinglysning, indbetaling til Aalborg Kommunes P-fond eller lignende. Såfremt bygningerne anvendes til øvrige formål, er det kommuneplanens parkeringsnormer, som skal følges. 8.3 Cykelparkering Anlæg af parkering skal ske i overensstemmelse med kommuneplanens parkeringsnormer. 9.1 Opvarmning Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning. For bygninger, der opfylder bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom. Dette gælder dog ikke blokvarmecentraler. For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning med fjernvarme. 9.2 Gasforsyning Lokalplanområdet kan forsynes med bygas fra eksisterende ledningsføring i Kjellerupsgade eller Kayerødsgade. Aalborg Forsyning, Gas yder bistand i forbindelse med dimensionering af anlæg. Der opkræves ikke tilslutningsafgift ved etablering af nyt stik Juni 2014 Side 17

18 Planbestemmelser 10. Miljø 9.3 Ledninger, kabler mv. Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn. 9.4 Renovation Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Forsyning, Renovations regulativer. Der skal sikres plads til flere underjordiske containere til affald og genanvendelige materialer. Det er hensigtsmæssigt, at de placeres i nærheden af de eksisterende i gårdrum. Renovation bør som udgangspunkt foregå inde på eget område. Regulativerne findes på 9.5 Kloakering Området skal separatkloakeres og tilsluttes kloaksystemet efter kommunens anvisning. Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan, hvor området er angivet som fælleskloakeret. Spildevandsplanen vil blive ændret, så lokalplanområdet angives som planlagt separatkloakeret ved lejlighed". Dette indebærer, at den interne kloak skal separatkloakeres i forbindelse med ombygning eller nybyggeri. 9.6 Øvrige tekniske anlæg Transformere, pumpestationer og lign. kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens punkt 3 om anvendelse samt punkt 6 om bebyggelsens udseende. 9.7 Antenner og paraboler Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlig veje og stier Lavenergibyggeri Der stilles som udgangspunkt krav om lavenergibyggeri, som defineret i det til enhver tid gældende bygningsreglement, i alle lokalplaner og større renoveringsprojekter. Fjernvarme anbefales som udgangspunkt i alt byggeri, hvor det er muligt Miljøklassificering Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-3. Se Kommuneplanens Bilag A. De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af virksomheden Støj fra erhverv Ved nybyggeri og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at bygningstransmitteret støj fra erhverv, institutioner m.m. til boliger ikke overstiger 30 db(a) fra kl til kl og 25 db(a) fra kl til kl , målt i boligen. Juni 2014 Side 18

19 Planbestemmelser 11. Grundejerforening Bygningsnedrivning eller andre støjfrembringende bygningsarbejder er midlertidige aktiviteter, der er omfattet af miljølovgivningen. I forbindelse med tilladelsen til nedrivnings- og renoveringsarbejder kan der blive stillet krav til de foranstaltninger, der skal foretages til forebyggelse eller afhjælpning af forurening eller gener for omgivelserne Støj fra trafik Ved ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at det konstante indendørs støjniveau i boligen og udendørs støjniveau på opholdsarealerne, ikke overstiger Miljøstyrelsens grænseværdier for trafikstøj. Se Kommuneplanens Retningslinje 13.3 Støj, der afspejler de p.t. gældende grænseværdier Grundvandssænkning Aalborg Kommune, Miljø & Energi skal orienteres ved en evt. grundvandsænkning i lokalplanområdet. Forsyningsvirksomhederne vurderer, om der skal gives tilladelse til midlertidig eller permanent grundvandssænkning. På grund af områdets særlige beskaffenhed vil der blive stillet særlige vilkår i forbindelse med en evt. grundvandssænkning. Ingen bestemmelser. 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug 13. Lokalplan og byplanvedtægt 14. Servitutter 12.1 Betingelser, hele området Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført. - Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2 og Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. skal være udført i overensstemmelse med pkt. 7.1 og Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt Bebyggelsen skal kloakeres i henhold til angivelsen i spildevandsplanen, jf. pkt Det skal ved beregning eller lignende være dokumenteret, at gældende støjkrav for støj fra vejtrafik er overholdt, jf. pkt Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. Der ophæves ingen servitutter. Juni 2014 Side 19

20 Planbestemmelser 15. Retsvirkninger Den endeligt vedtagne lokalplan 15.1 Endelig vedtagelse og bekendtgørelse Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, be bygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Eksisterende lovlige forhold Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lo kalplan om rådet kan fortsætte som hidtil Handlepligt Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Dispensationer Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Byrådet har pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning opføres som lavenergibyggeri, dette gælder dog ikke blokvarmecentraler Naboorientering Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives Ny lokalplan Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdel se af en ny lokalplan Ekspropriation Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. Vedtagelse Lokalplanen er endeligt vedtaget af Aalborg Byråd den 16. juni 2014 Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 25. juni 2014 Fra denne dato gælder lokalplanens retsvirkninger. Juni 2014 Side 20

21 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Her redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvor dan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Desuden kan der være en Illustrationsskitse, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illu strationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlig hedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen Aalborg Kommunes lokalplanskabelon Juni 2014 Side 21

22 Matrikelkort "hm" 908i 908e 910c Søndergade A 910m 910b Kjellerupsgade 909ab B "ck" 909aq 909by "dc" Kayerødsgade 915a 916k 916d 909as 0 12,5 25 m Mål 1:500 i A4-format 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 916i Signatur Lokalplangrænse Ejerlav:Aalborg Bygrunde Delområdegrænse Bilag 1

23 Søndergade Arealanvendelse 60B 60C A Byggefelt 1 maks 5 etager A Byggefelt 3 maks 1 etage B Kjellerupsgade 17 Byggefelt 2 maks 7 etager A 21B Kayerødsgade 23 46A ,5 25 m Signatur Mål 1:500 i A4-format Lokalplangrænse Delområdegrænse Byggefelter Vejadgang 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Bilag 2

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders.

Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. April 2013 LOKALPLAN 8-5-101 Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej Mou Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Februar 2015 STARTREDEGØRELSE Boliger ved Færgevej, Vestpieren Hals Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund

Læs mere

LOKALPLAN 1-3-114 TILLÆG TIL LOKALPLAN 09-060

LOKALPLAN 1-3-114 TILLÆG TIL LOKALPLAN 09-060 Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. August 2012 STARTREDEGØRELSE Landområde Sejlflod Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt

Læs mere

Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders.

Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. November 2012 LOKALPLAN 8-5-101 Teknisk anlæg - Solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej Mou Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

Erhverv, offentlige formål, Gug Boldklub, Vissevej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders.

Erhverv, offentlige formål, Gug Boldklub, Vissevej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Februar 2014 LOKALPLAN 4-3-102 Erhverv, offentlige formål, Gug Boldklub, Vissevej Gug Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Center- og erhvervsformål, Vodskovvej/Følfodvej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders.

Center- og erhvervsformål, Vodskovvej/Følfodvej. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Januar 2015 LOKALPLAN 5-2-107 Center- og erhvervsformål, Vodskovvej/Følfodvej Vodskov Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm.

STARTREDEGØRELSE. Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Januar 2014 STARTREDEGØRELSE Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Nibe Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse) 2016-017963 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 22 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. oktober 2015 Offentliggjort den 4. november 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 22 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN Tillæg til lokalplan , Godsbanearealet, Aalborg Midtby. Udkast

LOKALPLAN Tillæg til lokalplan , Godsbanearealet, Aalborg Midtby. Udkast LOKALPLAN 1-1-128 Tillæg til lokalplan 1-1-110, Godsbanearealet, Aalborg Midtby Udkast Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 7 Anden

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE LOKALPLAN 07-026 INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN 10-1-106. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev.

LOKALPLAN 10-1-106. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Februar 2015 LOKALPLAN 10-1-106 Boliger, Sygehusvej 14 Nibe Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere