KTC årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KTC årsberetning 2011. www.ktc.dk"

Transkript

1 KTC årsberetning Den blå bygning har fået navnet Den Blå Diamant, som er Danmarks første plusenergi rådhus i Skive. Det blev officielt indviet den 24. august Foto: Skive

2 Indholdsfortegnelse KTC Årsberetning s. 4 KTC s bestyrelse... s. 6 Et travlt år for KTC s faggrupper... s. 8 Oversigt over faggrupperne... s. 10 KTC s kredsstruktur... s. 13 Natur & Miljø s. 15 Associerede foreninger... s. 16 KTC Sekretariat... s. 17 Resultatopgørelse 1. januar 31. december... s. 19 Balance 31. december... s. 19 Rubjerg Knude Fyr i Nordjylland. Foto: Jan Skriver

3 KTC Årsberetning 2011 KTC Årsberetning Af Torben Nøhr, KTC s formand Regeringsskiftet i efteråret 2011 fik gennem tilbagerulning af love på blandt andet planområdet stor betydning for de tekniske forvaltninger i kommunerne. Regeringen har iværksat et serviceeftersyn på især kommunernes rolle og opgaver efter strukturreformen, og der var allerede i regeringsoplægget lagt op til, at en stor del af vores miljøopgaver burde flyttes til regioner og staten. Foreløbigt er det dog lykkedes at synliggøre, at kommunerne er gode til at passe på naturen, og vi har fundet venner, der godt kan se, at det forholder sig således. Forslagene kom som en bombe under kommunernes arbejde på teknik- og miljøområdet. KTC har derfor styrket den politiske dialog og har i årets løb haft kontakter med adskillige centrale politikere fra de nye regeringspartier. KTC har kontaktet alle de nye plan- og miljøordførere og har gennemført møder med flere af dem. Målet har været at oplyse de nye ordførere om kommunernes opfattelse af opgaveløsning og opgavefordeling, ikke mindst på naturområdet, og vi har lagt vægt på at fortælle, at kommunerne har en særlig rolle som den eneste myndighed, der lokalt har dialog med alle interessenter. Vi kan sige med stor vægt, at alle ordførerne har været meget lydhøre. Den offensive indsats fra KTC s side blev baseret på den strategi for en mere offensiv politisk dialog, som KTC s bestyrelse udarbejdede i Naturen i kommunerne KTC valgte i efteråret 2011 at sætte penge af til en publikation, som kunne profilere den kommunale naturindsats bedre. Publikationen blev iværksat ud fra en analyse af, at ingen kender omfanget og karakteren af kommunernes naturopgaver. Formålet var en profilering til konferencen Natur & Miljø 2012 i maj 2012; men publikationen blev fremrykket til april for at kunne indgå i den politiske proces omkring opgaveeftersynet. Timingen viste sig at være helt perfekt, og det lykkedes at få publikationen plantet helt centralt fra Miljøministeren til alle miljøordførere. KTC s investering må på den baggrund betegnes som en succes, både formidlingsmæssigt og politisk. Dialog med centrale myndigheder KTC har været meget mere på banen det seneste år end før, og vi er parate til at følge endnu mere op. Senest har Rigsrevisionen aflagt besøg hos KTC s formand for at høre om baggrunden for den kritik, som KTC har formuleret omkring vand- og naturplanerne. En anderledes oplevelse, som forhåbentligt kan bidrage til, at det ikke kun er kommunernes opgavevaretagelse, der er i spil i den afsluttende runde af opgaveevalueringen. KTC har i årets løb fortsat den dialog med centrale myndigheder, der har fundet sted igennem flere år. KTC har en tæt dialog med Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet. KTC har også medvirket til, at der er blevet etableret et fælles udvalg for drøftelse af digitale udviklingsprojekter på Miljøministeriets område. Det er et vigtigt skridt for KTC at sikre, at der bliver udviklet de rette og koordinerede digitale redskaber, som går på tværs af sektorinteresser. Natur & Miljø 2012 En af de helt store satsninger i årets løb er Natur & Miljø 2012 den store danske konference om naturen og miljøet. Konferencen, som KTC har drøftet behovet for i flere år, blev iværksat og gennemført i samarbejde med EnviNa, og med opbakning fra Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, KL og Danske Regioner. Målet var på tværs af myndighedsniveauer og i dialog med øvrige interessenter at give deltagerne faglig inspiration til det videre arbejde med forvaltningen af Danmarks natur og miljø. Vi må sige, at målet lykkedes, da der kom over 600 deltagere til to dages fantastisk konference på Nyborg Strand i maj måned. Vi glæder os allerede til Natur & Miljø Samarbejdet mellem KTC og KL KTCs bestyrelse har haft en dialog med KL om KLs nye mere offensive strategi. Det er en fælles opfattelse, at kommunernes interesser varetages bedst, hvis både politikere og chefer arbejder på at påvirke de centrale politiske beslutningstagere med alle midler. Og det er væsentligt for både KTC og KL, at der foretages en helt nødvendig koordination og holdningsafstemning, så kommunernes synspunkter står klar for alle nationale politikere. Den koordination er KTC garant for at sikre, således at de faglige synspunkter, der kommer til udtryk via chefforeningen og associerede foreninger, er afstemt med KL s politik. Vi har igennem faggrupperne en central rolle og indflydelse på kommunernes interesser, som vi varetager sammen med KL. Faggrupperne gør et kæmpestort arbejde for at påvirke og udvikle deres faglige områder. Det gælder blandt andet, når faggrupperne gennem det traditionelle høringsarbejde, hvor KTC er underleverandør til KL s høringer, bidrager med helt nødvendige faglige argumenter til at sikre klare høringssvar fra KL. I faggrupperne foregår et stort og vigtigt arbejde med koordinering og holdningsbearbejdning. Alle KTC s kredse er repræsenterede i faggrupperne, og flere steder er der også dannet lokale netværk til støtte for kredsrepræsentanten i faggrupperne. Vi har igennem det seneste år styrket samarbejdet med vore associerede foreninger, blandt andet ved at inddrage Danske Planchefer og senest DABYFO i faggruppernes strategiske arbejde. Vi forventer yderligere udvikling på dette område. Tre nye faggruppeformænd Tre nye faggruppeformænd er kommet til i det forgangne år. Det drejer sig om Michael Kirkfelt, VTT-faggruppen, og Karina Kisum Jensen, PLAN-faggruppen samt Niels Carsten Bluhme, som er ny formand for KLIMA, ENERGI og RESSOURCER, der er det nye navn for den tidligere FORSYNINGs-faggruppe. Det er et strategisk skifte fra forsyningsfokus til myndighedsfokus, som KTC har foretaget med det nye faggruppenavn men foreningen har fortsat ønske om at sikre dialog og samarbejde med forsyningsområdets chefer i den nye faggruppe. Udfordringerne står i kø: På energiområdet tænker vi nyt i kommunerne og vil gerne bidrage til, at Danmarks nye energipolitik bliver ført ud i livet. Desværre blev kommunernes rolle ikke offensivt markeret i den nye energipolitik, men vi kæmper videre for, at kommunerne får mandat til at udfylde den rolle, vi er klar til at løfte for at nå de energipolitiske målsætninger. Vi har brug for en samlet diskussion af planlægningen i det åbne land i Danmark. Revisionen af landsplanredegørelsen står for døren, og KTC vil gerne være med til at sætte diskussion i gang om erhvervsinteresserne som landbrug, vindmøller og biogasanlæg i det åbne land kontra naturbeskyttelse. Vi har brug for en åben dialog om udfordringerne, for det er en kommunal kernesag at sikre en god planlægning. Landbrugets miljøtilsyn er en af de helt store sager, som vi har taget fat på gennem aktiv handling; Faggruppen for Miljø & Grundvand har medvirket til et udspil om en helt ny opgavedeling mellem staten og kommunerne om miljøopgaverne. Vi så gerne, at der politisk blev skabt vilje til at sætte de fornødne ændringer i gang. Vi ved, hvad der skal til. Og vi er klar til at handle. På vejområdet lider kommunerne fortsat under finansieringsproblemer og et større og større efterslæb på vejbudgettet. Vi har blandt andet været i Pengemagasinet på DR 1 med debat om, at ikke alle veje skal være offentlige. Det er selvfølgelig en politisk beslutning, hvorvidt veje skal være offentlige eller private; men i KTC vil vi kæmpe for, at lovgrundlaget er klart og til at administrere efter. Innovationsprisen Innovation står højt på dagsordnen i kommunerne og ikke mindst på teknik- og miljøområdet. Gennem nye ideer, gennem digitalisering, gennem frivilligt arbejde, gennem nye måder at arbejde sammen med private på, skal vi nå nye resultater. KTC har indstiftet den kommunaltekniske innovationspris, som blev uddelt første gang ved årsmødet Vi er stolte over, at det er lykkedes at fremhæve de innovative projekter på det kommunaltekniske område og ser frem til at uddele prisen igen i år. KTC er en forening i vækst Vi er nu oppe på over 360 medlemmer og har fået alle landets kommuner med, da Samsø s nye tekniske chef har meldt sig ind i KTC. Det giver os større styrke til at gå i dialog med de statslige parter, at vi er repræsenteret i alle kommuner. Der er plads til alle tekniske chefer i KTC, og der er behov for alle. Aldrig har vi i kommunerne haft så mange fagligt dygtige og engagerede medarbejdere og aldrig har vi kunnet udføre vort arbejde så flot og koordineret som i disse år. Alligevel udsættes vi for kritik. Det kræver, at vi står sammen, og at vi har en fælles forening til at varetage vore interesser. Det er derfor, vi har KTC. KTC har også et stærkt kredsarbejde, som danner flere og meget forskellige netværk for fagcheferne. Nogle steder er der også dannet særlige netværk for teknik- og miljødirektørerne, som et spejl af kommunaldirektørernes organer og som bistand til arbejdet i KKR. KTC s bestyrelse har drøftet kredsenes virke med formændene, og der er enighed om, at mangfoldighed gør smuk. Der er ingen standard-model for et godt kredssamarbejde. KTC har igennem det seneste år stået bag et tre-årigt kompetenceforløb med globalt perspektiv i samarbejde med Realdania og Kom- Dir, som er blevet en stor succes. KTC har også som forening styrket sine internationale relationer og har deltaget i nordisk samarbejde i NKS, i det globale kommunaltekniske samarbejde IFME, senest ved at deltage i IFMEkonferencen i Helsinki, hvor KTC bragte tre danske kommuner i fokus med energi og klima. Vi har i 2012 haft besøg af en repræsentant for den australske søsterorganisation IPWEA, som har bragt inspiration til at se nærmere på begrebet og værktøjet Asset Management. KTC s bestyrelse KTC har i 2011 fået tre nye bestyrelsesmedlemmer, idet Søren Gais Kjeldsen har afløst Søren Peter Sørensen, og Jørgen Lerhard har afløst Anders Thanning, og endelig har Iben Koch afløst Trine Holmberg. Tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer. KTC s organisation KTC har som forening en sund økonomi, et veldrevet sekretariat og to vigtige kort i et flot fagblad Teknik & Miljø og en stærk IT-profil på KTC Portalen. Vi har i årets løb fået ny redaktør, idet Lilli Marie Nielsen har afløst Irene Brandt. Dermed har vi samlet et godt grundlag for den videre udvikling af foreningen. Den spændende udvikling i KTC gør mig stolt over og glad for at være formand for en forening og bestyrelse, der med stort engagement deltager i påvirkningen af den kommunaltekniske sektors udvikling. Side 4 KTC Årsberetning I September 2012 KTC Årsberetning I September 2012 Side 5

4 rne arbejder på højtryk med nye klimatilpasningsplaner. Her er det Amagermotorvejen, som står under vand efter skybrud. Foto: Scanpix KTC s bestyrelse På generalforsamlingen i 2011 blev formanden genvalgt for to år. Torben Nøhr Køge På kredsgeneralforsamlinger i sommeren 2012 blev følgende valgt for perioden : Christian Bjerg Aalborg (Kreds Nordjylland) Lene Jensen Lejre (Kreds Sjælland) Jørgen Lerhard Høje-Tåstrup (Kreds Hovedstaden) På kredsgeneralforsamlinger i sommeren 2011 er følgende valgt for perioden : for teknik og miljø Søren Gajs Kjeldsen Holstebro (Kreds Midtjylland) Kjeld Bussborg Johansen Svendborg (Kreds Syddanmark) Iben Koch Rudersdal (Kreds Hovedstaden) er: Thomas M. Jepsen, Brønderslev kommune (Kreds Nordjylland) Jørgen Jensen, Struer kommune (Kreds Midtjylland) Henrik G. Boesen, Nordfyns kommune (Kreds Syddanmark) Lars Mørk (Kreds Sjælland) Ejvind Mortensen (Kreds Hovedstaden) Side 6 KTC s bestyrelse I September 2012

5 KTC Årsberetning 2011 Et travlt år for KTC s faggrupper KTC s faggrupper har det seneste år leveret hundredvis af faglige vurderinger til rnes Landsforening, som afgiver de officielle høringssvar på kommunernes vegne. Desuden deltager KTC s faggrupper i samarbejde med KL i diverse styregrupper og arbejdsgrupper, bidrager på konferencer og har et bredt kontaktnet om de specifikke faglige opgaver, der ligger i den enkelte faggruppe. Som noget nyt deltager faggruppeformændene nu i temadrøftelser i KL s Teknikerkontaktudvalg for at styrke den faglige debat på væsentlige temaområder. Af Lilli Marie Nielsen Igen i år er det faggruppen for Miljø & Grundvand, som ligger i spidsen med 80 høringssvar. Ifølge faggruppens formand, Ebbe Møller Olesen, har årets tre vigtigste høringssvar drejet sig om digitalisering i forbindelse med virksomhedsudvalg 2, ændringer af husdyrsbekendtgørelsen og fastholdelsen af fire ugers fristen ved jordflytningssager. Derudover har faggruppen ydet en kæmpe indsats i forbindelse med den store konference, Natur & Miljø Natur & Miljø har helt sikkert været den største enkeltopgave i 2012, og vi er meget stolte over, at vi ramte plet med den nye konference, siger Ebbe Møller Olesen. Derudover har faggruppen længe ønsket at fremme væsentlige kommunale synspunkter vedrørende landbrugsregulering, hvilket nu er lykkedes. Miljø & Grundvand har igennem lang tid udarbejdet et notat om den fremtidige landbrugsregulering, som kommer til at indgå i et samlet politisk udspil fra KL til den nyetablerede Natur- og Landbrugskommission. Kommissionen modtog det samlede udspil i august I notatet foreslås det blandt andet, at den administrative kontrol af arealanvendelsen samles i Miljøministeriet, og at den fysiske kontrol derimod samles i kommunerne. Det vil blandt andet betyde, at kommunerne overtager tilsynet med gødningsanvendelsen i marken og kontrollen med pesticidopbevaring og håndtering samt vaskepladser. I juni 2012 nedsatte Miljø & Grundvand en ny underfaggruppe for råstof. Niels Schøler er udpeget som underfaggruppeformand. Eksterne folk med på møderne i Natur & Overfladevand Faggruppen for Natur & Overfladevand har i perioden afgivet 30 høringssvar, hvoraf flere har været meget omfattende. De vigtigste har været økonomiske høringssvar til vandplanindsatsen samt Natura-2000 indsatsen. Det vil sige, at der er foretaget beregninger på de kommunale administrative og myndighedsrelaterede nye opgaver. En af de største og mest tidskrævende opgaver har været at levere indspil til de økonomiske forhandlinger og debatoplæg om rammerne for den kommunale naturindsats, siger faggruppens formand, Flemming Lebhert Sørensen. Desuden har det krævet en stor arbejdsindsats at levere solide argumenter til debatten om opgavefordelingen mellem kommuner og stat på natur- og miljøområdet. Som noget nyt har Natur & Overfladevand, der mødes 3-4 gange om året, haft eksterne deltagere med på møderne for at deltage i specifikke, faglige diskussioner blandt andre Miljøministeriet, DMU, rådgiverbranchen, Landbrug & Fødevarer samt Videncenter for Landbrug. Det gennemgående tema for årets møder i faggruppen har været vandplanerne og den ændrede vandløbsvedligeholdelse, som skal gennemføres. Ifølge Flemming Lehbert Sørensen er en af udfordringerne lige nu, at der spores lidt metaltræthed i faggruppen, som muligvis hænger sammen med, at høringsfristerne har været meget korte. I det kommende år vurderer faggruppeformanden, at der især vil komme fokus på spildevandsområdet og vand- og natura2000 planerne, herunder især vandløbsområdet. Desuden venter der en opgave med at få den nye spildevands-underfaggruppe op at køre. Forsyningsfaggruppen nedlægges ny Klima, Energi- & Ressourcefaggruppe opstår For Forsyningsfaggruppen har det været et meget omskifteligt år. Gruppens formand, Flemming Kjærulf, stoppede brat, og Nils Ove, administrationschef i Aalborg Forsyning, har siden foråret 2012 fungeret som formandssuppleant. Faggruppen har udelukkende været samlet i forbindelse med faggruppekonferencen og har på grund af formandens afgang haft et meget lavt dialogniveau. KTC s bestyrelse har besluttet at nedlægge Forsyningsfaggruppen og i stedet oprette en ny faggruppe for Klima, Energi og Ressourcer og i den forbindelse bliver der rykket rundt på opgaver og ansvarsområder i forhold til andre faggrupper. Derfor vil der i det kommende år blive fokus på at få afklaret, hvilken rolle den nye faggruppe skal spille, og hvilke medlemmer den skal have. Der er allerede fundet en formand til den ny faggruppe, nemlig Niels Carsten Bluhme, miljø- og teknikdirektør i Albertslund. Forsyningsfaggruppen har i det forgangne år afgivet 42 høringssvar. Et par af de væsentligste svar har været Høring vedrørende affaldsbekendtgørelse, mv, som har store konsekvenser for affaldssektoren og erhvervsvirksomheder, samt Høring af forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og lov om vandløb, hvor vandselskaberne undgår, at energiproduktionen ved blandt andet spildevandsselskaber skal udskilles i et særskilt selskab. Ny formand for Vej, Trafik & Trafiksikkerhedsfaggruppen Faggruppen fik ny formand, Michael Kirkfeldt fra Aarhus, i slutningen af 2011, og herefter er der brugt mange kræfter på at reorganisere og revitalisere faggruppen. Vejdirektoratets seneste reorganisering medførte, at funktionen som national og regional koordinator af indsatsen på trafiksikkerhedsområdet blev sparet væk, ligesom en del af de midler, som var allokeret til Vejdirektoratet til dette arbejde forsvandt. Faggruppen har brugt meget tid på drøftelser med blandt andet Vejdirektoratet om, hvordan trafiksikkerhedsarbejdet skal organiseres og koordineres fremadrettet, samt på at sikre, at der fortsat bliver tilført de hidtidige nationale midler til området. Faggruppen for Vej, Trafik & Trafiksikkerhed har afgivet 16 høringssvar i perioden fra august 2011 til juli Også ny formand for Planfaggruppen Også Planfaggruppen har i det forgangne år fået ny formand, Karina Kisum Jensen fra Ikast-Brande, som selv vurderer, at formandsskiftet har betydet en langsom opstart på Planfaggruppens aktiviteter i første halvdel af I året, der gik, har Planfaggruppen deltaget i 15 høringer (faggruppen har været formand på de 11 af høringerne). De vigtigste høringsopgaver har været klimalokalplaner og forenkling af Planloven, hvor faggruppen gav et særdeles fyldigt høringssvar. Derudover har faggruppen afgivet høringssvar over udkast til revideret vindmøllebekendtgørelse. Der var en del utydeligheder i bekendtgørelsen, som burde præciseres, og derfor afgav vi en fyldig redegørelse, siger faggruppeformand Karina Kisum Jensen. Naturstyrelsen har bidraget til faggruppens møder med oplæg til drøftelser, og derudover har gruppen brugt tid på at planlægge Planlovsdage 2012 sammen med Dabyfo, Danske Planchefer, KTC og Naturstyrelsen. Desuden er Planfaggruppen i løbende dialog med KL blandt andet om et pilotprojekt om digitalisering af lokalplaner, som ifølge gruppen vil fylde en del fremover. I det kommende år vil faggruppen også fortsat have fokus på klima især klimatilpasning, muligheder for ændrede arealanvendelser og beskyttelse af vandressourcer. Faggruppen vil især være opmærksom på eventuelle barrierer i den gældende lovgivning. Forude venter også en dialog med KL om planlægning af biogasanlæg, og endelig vil Planfaggruppen ifølge Karina Kisum Jensen gerne kickstarte en debat om en helt ny planlov. Byggeansøgningsskema en samarbejdssucces Byg- og Boligfaggruppen har det seneste år afgivet cirka 20 høringssvar, hvoraf de vigtigste har drejet sig om BR10 og information til borgerne om carporte. Derudover har faggruppen sammen med KL været meget engageret i en arbejdsgruppe, som Energistyrelsen har nedsat. Arbejdsgruppens formål er at undersøge muligheder for regelforenkling og effektivisering på byggesagsområdet. Ifølge formanden for Byg- og Boligfaggruppen, Lone Himmelstrup, har en af årets store successer været et nyt byggeansøgningsskema, som faggruppen har været dybt involveret i. Skemaet er udarbejdet i et samarbejde mellem DABYFO, Dansk Byggeri og Byg- og Boligfaggruppen, og hele samarbejdet omkring det nye byggeansøgningsskema er en succes, siger Lone Himmelstrup og tilføjer, at faggruppen det kommende år særligt vil have fokus på digitalisering. Digitalt samarbejde på tværs Digital faggruppe har været stærkt engageret i at sikre samarbejde og koordination imellem kommunerne om en række store digitale opgaver: Faggruppen har gennem dialog i kommunegrupper styrket udmøntning af strategierne i Den Fælleskommunale og Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi i konkrete projekter og været med til at sikre opbakning til finansieringen. Ifølge faggruppens formand, Eva Kanstrup, ligger det faggruppen stærkt på sinde at sikre, at de opstillede mål bliver nået. Faggruppen bakker op om gennemførelse af fælles kommunale WEB-GIS udbud og udarbejdelse af fælleskommunal datamodel. Det er centralt for faggruppen at medvirke til optimering af organiseringen af de mange eksisterende geodatafora i samarbejde med FKG bestyrelsen. I 2012 er der etableret et Digitalt Koordinationsforum for teknik- og miljøområdet. Faggruppen har medvirket til udarbejdelse af kommissorium for det nyetablerede forum, hvor de mange digitale teknik- og miljøprojekter skal koordineres, og principielle problemstillinger drøftes. Derudover har Den Digitale Faggruppe givet input til udvikling af fælleskommunal digital løsning som afløsning for ejendomsoplysningsskemaerne, herunder implementering og finasiering af løsning samt sikret opnåelse af effektiviseringsgevinst (DIADEM projektet). Faggruppen har i samarbejde med KL udarbejdet retningslinjer for deltagelse i fælles kommunale IT og digitaliseringsprojekter, vedr. mandat, ansvar, ledelsesophæng og klar opgavebeskrivelse inkl. forventet ressourceforbrug og finasiering heraf. Desuden har Faggruppen givet input til KTC s årsmøde 2012 om digitalisering og været med til at definere målet, samt fundet konkrete cases fra kommunerne. Faggruppen mødes to gange om året med KOMBIT for at drøfte igangværende og kommende digitale udviklingsprojekter på teknik- og miljøområdet. Ny formand på vej til Ledelsesfaggruppen Faggruppen for Ledelse, Organisation og Kompetence har holdt et møde i første halvår 2012, men har derudover arbejdet tæt sammen med COK om programmet for den traditionsrige konference Chef i teknik og miljø. Konferencen er et centralt omdrejningspunkt for faggruppen, der lægger stor vægt på at skabe rum til dialog om ledelse. Desuden har faggruppen bidraget til, at der fortsat kan gennemføres en profilering af teknik- og miljøområdet over for unge studerende ved at stå bag KTC s fælles deltagelse på Jobmesser i Lyngby og Ålborg med standen JOB I TEK- NIK OG MILJØ. Faggruppen skal have ny formand i 2012, idet teknisk direktør Erik Jespersen, Aarhus, ønsker at blive afløst på den post, som han har varetaget de seneste fire år. International Faggruppe nedlægges International faggruppe er nedlagt i De internationale opgaver for foreningen varetages fremover af KTC s bestyrelse. FAKTA Høringssvar fordelt på KTC s faggrupper: Miljø & Grundvand 80 Forsyning 42 Natur & Overfladevand 30 Byg & Bolig 20 Vej, Trafik & Trafiksikkerhed 16 Plan 15 Digital 5 Ledelse, Kompetence & Org 0 Side 8 Et travlt år for KTC s Faggrupper I September 2012 Et travlt år for KTC s Faggrupper I September 2012 Side 9

6 KTC Årsberetning 2011 Oversigt over faggrupperne Faggrupperne bemandes i henhold til vedtægterne med repræsentanter for KTCs kredse, samt repræsentanter fra de associerede foreninger. Hver faggruppe kan nedsætte underfaggrupper efter behov. Byg- og boligfaggruppen Faggr - BBO Lone Himmelstrup Afdelingschef Svendborg kommune Mikael Kjær-Jensen for Dansk Bygningsinspektørforening Dabyfo Søren Vestergaard Myndighedschef Frederikshavn Ann Hamborg Bygningschef Viborg Gitte Jørgensen Centerchef - ejendom og byggeri Odsherred Mette Preisler Områdechef Københavns kommune Herdis Bonnichsen Ekspeditionssekretær Mona Dates Jørgensen Chef for bygge og plancenteret Egedal Lars Jeppesen Byggesagsbehandler Svendborg kommune Sekretær Digital faggruppe Faggr - DFO Eva Kanstrup Herning Per Thorup Hammerholt Projektleder Silkeborg Flemming Kjølstad Larsen Vej & parkchef Allerød kommune Arne Kirt Hansen Frederikssund forsyning Bo Runge-Dalage Souschef Holbæk Flemming Kjølstad Larsen Teknisk Chef Allerød kommune Kjell Stockfisch Aabenraa Orla Johannsen Centerchef for teknik og miljø Høje -Tåstrup Bente Neerup Teamleder Hjørring Forsyningsfaggruppen* Faggr - FOR Nils Ove Administrationschef Aalborg Forsyning ssuppleant (forår 2012) Janne Mørk Abras Sekretær for Niels Ove Aalborg kommunale Værker medlem Alaa Barky Adm. Hillerød Forsyning Carsten Nystrup Nordvand Dorte Ladefoged Aalborg kommune Elsebeth Arendt Afdelingschef Århus kommune Finn Thoft Jensen Chef for Vand Vejle Flemming Bach (ikke KTC medlem mere) Forsyningschef/ forsyningsdirektør Guldborgsund Forsyning Niels Ove Administrationschef Aalborg -wildcard Ledelse, kompetence og organisationfaggruppe Faggr - LKO Erik Jespersen Aarhus Frede Aagren Udviklings- og adm. chef Aalborg Jørgen Lerhard Høje-Taastrup Kåre Helmer Jørgensen Miljødirektør Viborg Raymond Skaarup Tårnby Forsyning A/S Susanne Hartmann Rasmussen Teknik & Miljøchef Stevns Carsten Leth Driftschef Roskilde KEF Erik Pedersen Afdelingschef, park og vej Frederikshavn KVF Inge Olsen Sønderborg -wildcard Allan Sandholt Esbjerg Miljø og grundvandsfaggruppen Faggr - MIG Ebbe Møller Olesen Afdelingschef; miljø og udvikling Næstved Inger Holck Gregersen Gruppeleder Peter Risegaard Jakobsen Miljøchef Hjørring Knud Søndergaard Kontorchef, natur, miljø og trafik Michael Damm Miljøchef Aalborg Vibeke Barkentin Områdechef, center for miljø Københavns Jesper Raad Petersen Afdelingschef - Miljøchef Herlev Thomas Markman Andersen Juridisk Konsulent Rudersdal Niels Schøler Råstofmedarbejder Jammerbugt kommune - ENVINA Natur- og overfladevandsfaggruppen Faggr - NOV Flemming Lehbert Sørensen Natur & Miljøchef Holstebro Flemming Bach Miljøchef Thisted Bjarne Bringedal Svendsen Natur og Miljøchef Køge Lene Holm Kontorchef for Park & Natur Per Frydenlund Nielsen Chefkonsulent Gentofte Bjarne Svendsen Natur- og miljøchef Køge Morten Horsfeldt Jespersen Sektionsleder, natur og miljø Silkeborg kommune Ida Søkilde Jelnes Assens kommune -Envina Planfaggruppe Faggr - PLA Karina Kisum Jensen Planchef Ikast-Brande Fung. Bertha Lysgaard Områdechef Københavns Britt Vorgod Pedersen Byplanchef Gladsaxe Kirsten Eldon Leder Plan & Byg Lemvig Lars Højmark Teknik & Byggechef Mariagerfjord Lisbeth Errboe Svendsen Forvaltningschef Tabita Nyby - vikar for(karin Niemann Christensen) Planchef Fredericia kommune Tine Christiansen Planchef Slagelse Karin Niemann Christensen Planchef Fredericia kommune Sidsel Poulsen Miljø & Planchef Lyngby-Taarbæk kommune DABYFO Anker Riis Plan- og Miljøchef Frederikssund Helle Jakobsen Plan- og Bygchef Favrskov Kurt Lopdrup Chef for Plan og Ejendomsudvikling Haderslev Marianne Ellersgaard Afdelingsleder Frederikshavn Niels Peter V. Lauridsen Planchef Ringkøbing-Skjern Poul Hvidberg-Hansen Fagleder Odsherred Susanne Birkeland Planche Furesø Vej, trafik og trafiksikkerheds-faggruppen Faggr - VTT Michael Kirkfeldt Vejchef Aarhus Anders Gedde Pedersen Vejchef Næstved Søren Schrøder Vejchef Esbjerg Dorrit Gundstrup Vejchef Rudersdal Jacob Madsen Egedal Niels Tørsløv Centerchef Center for Trafik Københavns Synnøve Klitgård Trafik, vej og parkchef Ringsted Roland Rasmussen Ingeniør KVF Claus Hartaa Hillerød kommune -KEF mer af underfaggrupperne Faggrupperne har en lang række underfaggrupper, som er besat med fagfolk fra mange forskellige kommuner. De er nævnt herunder i vilkårlig rækkefølge: Ejvind Ejner Bak Favrskov kommune Henning Eriksen Frederikshavn Åse Nielsen Afdelingsleder Faaborg-Midtfyn kommune DABYFO Bent Pedersen Afdelingschef Birgit Michler Jurist Viborg kommune Jesper Graff Thøger Gladsaxe kommune Kim G. Pedersen Afdelingsleder Aalborg kommune Maria Degn Bysociolog, projektleder Svendborg Pia Nielsen Købehavns kommune Ulla Tordal-Mortensen Juridisk konsulent Skive Anne Grethe Rasmussen Lasse Kjemstrup Projektleder, GeoSjælland Ringsted Lennart Christoffersen Gladsaxe Per Møller Allerød Knud Mikkelsen Teamleder Hjørring Bo Utoft Claus Frydenlund Kemiingeniør Gladsaxe Eric Farley Geolog Herning Hans Sonne Frederiksen Esbjerg Jens Kirchhoff Bruhn Cand.merc. jur. Københavns Jens T. Vejrup Geolog Aabenraa Karin Hvidberg Nilsson Sagsbehandler Favrskov kommune Lone Hansgård Frederiksen Sagsbehandler Niels Cajus Pedersen Civilingeniør Yvonne Jørgensen Hydrogeolog Københavns Knud Suhr Teamleder Hjørring Anita Carøe Henningsen Sorø Brian Daniel Bak Fagkoordinator Holstebro Inger Pabst Fredericia Hanne Lise Koed Sagsbehandler Silkeborg Helle Paludan Pedersen Agronom Aalborg Kirsten Brødbæk Miljøsagsbehandler Herning kommune Klaus Schiøtt Kristensen Sagsbehandler Middelfart Søren Mose Ingeniør Thomas Bøgh Herning Lars Paulsen Miljøsagsbehandler Aabenraa Olav Bojesen Faaborg-Midtfyn Ove Johansen Miljøsagsbehandler Assens kommune Palle Jean Jørgensen Koordinator Rebild Hanne Bruun Afdelingsleder Sønderborg Henning Ivan Hansen Irene Samsøe Figen Mette Koch Københavns kommune René Mathiasen Varde Torben Mølgaard Miljøingeniør Holstebro Trine Thorup Akademiingeniør Svendborg Bente Sørensen Silkeborg Dorit Fruergaard Svendborg kommune Gert Juhl Naturmedarbejder Lyngby-Taarbæk Lise Frederiksen Mariagerfjord kommune Morten Vincents Roskilde Ole Olesen Sektionsleder Thisted Aase Østergaard Miljø- og Naturchef Aabenraa Ann Ammitzbo Natur - og Miljøchef Favrskov Claus Paludan Faaborg-Midtfyn Eskild D. Lund Miljømedarbejder Lejre Hanne Stensen Christensen Kontorchef - natur og miljø Næstved Inger Birkebæk Madsen Afdelingsleder Jakob Bisgaard Fagchef, land, by og kultur Ringkøbing-Skjern Jakob Lysholdt Teamleder Guldborgsund Morten Hundahl Natur- og Miljøchef Syddjurs Steen Ravn Christensen Natur- og miljømedarbejder Syddjurs kommune Søren Brandt Herning Asger Rahbek Hansen Civilingeniør Hjørring Birgit Gerd Knudsholt Teknisk Driftschef Rødovre Connie Juul Clausen Trafikplanlægger Odense kommune Thomas Povlsen Ingeniør Pia Gulddahl Møller Trafikplanlægger Vejle Jan Øhlenslager Aalborg kommune Karen Dalsgaard Trafikmedarbejder Silkeborg kommune Thomas Meier Trafikplanlægger Køge kommune * Forsyningsfaggruppen nedlægges. Den erstattes af den nye Faggruppe for Energi, Klima og Ressourcer. for den nye faggruppe er miljø- og teknikdirektør i Albertslund, Niels Carsten Bluhme. Side 10 KTC s Faggrupper I September 2012 KTC s Faggrupper I September 2012 Side 11

7 Kreds Midtjylland fik i bogstaveligste forstand en kæmpe oplevelse med på vejen, da kredsen i juni samledes i Høvsøre Testcenter i Bøvlingbjerg i det vestligste Vestjylland og kom til tops i verdens største havvindmølle. Foto: Henrik Littau-Jensen, afdelingschef, Holstebro KTC Årsberetning 2011 KTC s kredsstruktur KTC er organiseret med fem kredse, som følger regionsgrænserne. Kredsene er selvstændige foreninger med egen bestyrelse og formand. KTC s kredse gennemfører møder og netværksaktiviteter for foreningens medlemmer og vælger kredsens repræsentant(er) til KTC s bestyrelse. Kredsene indstiller repræsentanter til KTC s faggrupper, og kredsene danner bagland for kredsens faggrupperepræsentanter. Aktiviteten i KTC s kredse er meget forskellig, men flere og flere kredse styrker netværksdannelse blandt fagcheferne. På direktørniveau arbejdes der på at styrke koordinering af tværkommunale opgaver og øvrige spørgsmål af betydning for teknik- og miljøområdet. Kredsbestyrelser valgt på kredsgeneralforsamlinger i 2012: KTC Hovedstaden : Chef for By og Miljø Birgitte Dyrvig Carlsson Hillerød kommune Philip Hartmann Gladsaxe kommune Søren Henning Johnsen Brøndby kommune KTC Midtjylland frem til : Henrik Narud Lemvig kommune Afdelingschef Tina Degn Rasmussen Syddjurs kommune Sekretariatsleder Benedicte Wriedt Viborg kommune KTC Sjælland : Teknik- og miljødirektør Morten Olsen Sorø Plan, byg og miljøchef Tyge Wanstrup Kalundborg kommune Lene Jensen Lejre kommune KTC Nordjylland : Thomas Møller Jepsen Brønderslev Teknisk chef Lars Højmark Mariagerfjord Natur- og miljøchef Jørgen Ussing Mariagerfjord KTC Syddanmark : Vakant Teknik og miljø Hans Kjær Esbjerg kommune Henrik Boesen Nordfyns kommune KTC s Kredsstruktur I September 2012 Side 13

8 Natur & Miljø 2012 Den altoverskyggende arbejdsopgave for KTC i foråret 2012 var Danmarks største natur- og miljøkonference på Nyborg Strand i maj, som KTC arrangerede sammen med EnviNa. Natur & Miljø 2012 blev et tilløbsstykke med flere end 600 deltagere og 120 oplægsholdere. Snakken gik nonstop, og faglig viden og praktiske erfaringer fløj gennem luften under den to dage lange konference. Det var første gang siden kommunalreformen, at der blev iværksat en konference, hvor der kunne debatteres fagligt og fordomsfrit om natur og miljø på tværs af myndighedsskel. Og KTC er begejstret for resultatet: Jeg er ovenud tilfreds med konferencen. Det var en enestående lejlighed for kommunerne, regionerne og staten til at kommunikere med hinanden. KTC vil som organisation gerne være med til at videndele og erfaringsudveksle, og det var konferencen stærkt medvirkende til. Desuden viste konferencen, at kommunerne har styr på natur- og miljøopgaven, siger KTC s formand Torben Nøhr. Som noget nyt producerede KTC-Sekretariatet en række filmklip fra konferencen, som kan ses på Her findes der også slideshows fra de 120 oplægsholdere og en række lydklip fra udvalgte oplægsholdere. KTC ser frem til Natur & Miljø 2013 på Nyborg Strand den maj konferencedeltagere fulgte åbningsdebatten under Natur & Miljø 2012 på Nyborg Strand. Natur & Miljø 2012 I September 2012 Side 15

9 KTC Årsberetning 2011 Associerede foreninger KTC-Sekretariatet i nye omgivelser Landsdækkende, organiserede foreninger og faglige fællesskaber inden for teknik og miljøområdet kan blive associeret med KTC. Formålet med associeringer er at udvikle og fremme et fælles fagligt og kollegialt forum for information og debat om den kommunaltekniske sektors opgaver og virksomhed. Formålet opnås blandt andet ved, at medlemmerne af den associerede forening deltager i KTC s arbejde: som medlemmer af KTC s relevante faggrupper. som deltagere i permanente eller ad hocudvalg eller som deltagere i faglige møder med styrelser, KL og andre organer. ved at medvirke til at sikre, at høringer og udtalelser om fagtekniske spørgsmål koordineres gennem faggrupperne, således at der tales med ensartet stemme fra den kommunaltekniske side over for relevante myndigheder, interesseorganisationer, m.v. KTC-Sekretariatet foran den nye kontorbygning. Fra venstre: sekretariatsleder Ane Marie Clausen, bogholder Lilian Bredgaard, IT- og specialkonsulent Jesper Hedegaard, salgsleder Lars Madsen og redaktør Lilli Marie Nielsen. På billedet mangler eventmanager Edit Uggerhal. Samarbejdet med de associerede foreninger drøftes årligt mellem deres formænd og KTC s bestyrelse. Der er etableret et tæt samarbejde imellem Danske Planchefer og KTC omkring Planfaggruppen, som bemandes af Danske Planchefers bestyrelse. Det har medført et stærkt bagland og stort engagement i det faglige arbejde med at afgive høringssvar til KL. Modellen drøftes p.t. med DABYFO, som nærer et stort ønske om at spille en større rolle i de kommunale høringssvar på byggelovsområdet. KTC varetager daglige administrative opgaver for flere af de associerede foreninger og hoster flere foreningers hjemmesider. Associerede foreninger: DABYFO Forum for danske bygningsmyndigheder, leder af byg og bolig Mikael Kjær-Jensen, Haderslev DP Danske Planchefer, planchef Karina Kisum Jensen, Ikast-Brande kommune EnviNa Environment & Nature, geolog Hans Peter Birk Hansen, Svendborg KEF Kommunalt entreprenørforum, parkchef Michael Kornbech, Næstved KPN Kommunale park- og naturforvaltere, kontorchef Lene Holm, KVF Kommunal vejteknisk forening, ingeniør Roland Rasmussen, I foråret 2012 flyttede KTC-Sekretariatet i nye kontorlokaler. Flyttemændene skulle dog kun slæbe flyttekasserne nogle få meter. Før holdt sekretariatet til på Papirfabrikken 24 i Silkeborg. I dag hedder adressen Papirfabrikken 36A. Så rent geografisk er det en lille forskel, men arbejdsmæssigt er det et kæmpe plus med mere plads til sekretariatets seks mand store besætning, som dagligt glæder sig over de nye lokaliteter. Flytningen skyldes, at det gamle lejemål ophørte. KTC Sekretariatet arbejder for at udmønte foreningens mission og vision og understøtte de mange faglige opgaver, som foreningen er optaget af. Som den eneste kommunale chefforening driver KTC et fagblad, Teknik & Miljø, der gennem sit overskud skaber en del af grundlaget for foreningens drift. Det giver KTC større frihed end andre chefforeninger til at iværksætte aktiviteter, samtidig med at sekretariatet giver mulighed for at understøtte foreningsarbejdet og faggrupperne. Sekretariatet ledes af Ane Marie Clausen. Lilian Bredgaard tager sig af foreningens bogholderi, og Lars Madsen sørger for at sælge annoncer til både KTC Portalen, Teknik & Miljø og KTC s konferenceaktiviteter. Teknik & Miljø I foråret 2012 tiltrådte Lilli Marie Nielsen som ny redaktør på Teknik & Miljø. Ud over fagbladet arbejder hun også med ktc.dk og foreningens kommunikation i bred forstand. Teknik & Miljø udkommer 11 gange om året i et oplag på knap eksemplarer. Teknik & Miljø læses af chefer, medarbejdere og politikere på teknik og miljøområdet i kommuner, regioner og stat samt på Christiansborg. Bladet læses desuden af private virksomheder og uddannelses/forskningsinstitutioner. Teknik & Miljø beskæftiger sig med alt inden for det tekniske område fra plan, natur og miljø til veje, parker og drift samt de ledelsesmæssige emner, der kan relateres til det tekniske område. Digitalt medlemsblad nu online Som noget helt nyt kan Teknik & Miljø nu læses online på ktc.dk. De fleste udgaver af bladet tilbage fra 2004 og frem til 2012 er nemlig blevet digitaliserede og findes nu i en lækker bladre-version på nettet. KTC Portalen KTC Portalen er et kommunikativt center for foreningen såvel internt som eksternt og danner ramme om videndeling og netværk for alle chefer og medarbejdere i tekniske forvaltninger - og deres samarbejdspartnere. Faggruppernes arbejde understøttes af den unikke Høringsportal, som systematiserer leveringen af høringsbidrag til KL. KTC portalen finansieres af, at kommunerne har tegnet et abonnement, som giver ALLE medarbejdere på det tekniske område mulighed for at oprette en brugerprofil og gratis at videndele og dyrke ERFA på tværs af kommuner og faglige skel. I foråret 2012 blev der fuld dækning i alle kommuner, da Samsø efter et par år uden for netværket meldte sig ind i foreningen og tegnede abonnement på KTC Portalen. KTC Netværk erstatter KTC Videncenter I skrivende stund lægges sidste hånd på en helt ny videndelingsplatform for de tekniske forvaltninger, som bringer det hensygnende KTC Viden helt up to date! Efter inspiration fra Facebook får den nye platform en helt åben netværksstruktur, profilbilleder, videokonferencer og chat. Jesper Hedegaard fra KTC-Sekretariatet vil i de kommende måneder gennemføre undervisning og præsentationer af de nye KTC Netværk over hele landet. Hosting og drift af projektsites og hjemmesider KTC tilbyder mellemkommunale samarbejder, associerede foreninger og andre kommunale aktører som f.eks. Klikovand og Ringby- Letbanesamarbejdet hosting af deres hjemmesider. Danske Planchefer, Kommunale Park- og Naturforvaltere (KPN) og Kommunal Vejteknisk Forening (KVF) har også hjemmesider hos KTC. KTC-UPDATE & KTC-MEDLEMSNYT KTC-UPDATE er KTC s digitale nyhedsbrev til medlemmer, faggrupper og interessenter og udkommer cirka hver 14. dag. Målet er at holde alle ajour med udviklingen i KTC s faglige virke, ikke mindst i forhold til faggruppernes arbejde. KTC-MEDLEMSNYT er målrettet KTC s medlemskreds og udkommer cirka hver 14. dag med seneste nyt fra foreningen og de interesseområder, som KTC indgår i. Målet er at udvide modtagergrupperne til også at omfatte leverandører, medarbejdere og politikere. Natur & Miljø 2012 og 2013 I forbindelse med den store Natur & Miljø konference i maj blev Edit Uggerhal ansat som eventmanager i KTC-Sekretariatet og stod for at planlægge og koordinere både før og under konferencen. Edit Uggerhal fortsætter i sekretariatet og arbejder med at planlægge Natur & Miljø Side 16 Associerede foreninger I September 2012 KTC s Sekretariat i nye omgivelser I September 2012 Side 17

10 Naturen i kommunerne Siden 2007 har Danmarks kommuner sørget for at pleje og beskytte naturen. Med denne udgivelse vil KTC vise eksempler på, hvordan kommunerne værner om naturen, og får borgerne med ud i det grønne Resultatopgørelse 1. januar december AKTIVER kr. tkr. NETTOOMSÆTNING Variable omkostninger BRUTTOFORTJENESTE Personaleudgifter Bestyrelses- og udvalgsomkostninger Sekretariatsomkostninger Administrationsomkostninger Markedsføringsomkostninger DRIFTSRESULTAT Finansielle poster Balance 31. december AKTIVER kr. tkr. Tilgodehavender fra salg Udskudt skatteaktiv 0 0 Merværdiafgift Depositum Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPOnering Overført resultat I ALT PASSIVer Overført overskud EGENKAPITAL Leverandører af varer og tjenesteydelser Modtagne forudbetalinger Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER KTC udgav i foråret publikationen Naturen i kommunerne, som blev en succes både politisk og formidlingsmæssigt, idet publikationen blev plantet helt centralt hos både miljøministeren og alle miljøordførerne. KTC s regnskab I September 2012 Side 19

11 KTC og EnviNa fortsætter successen og samler igen hele den danske natur- og miljøsektor til en storslået konference med hvem? medarbejdere i kommuner, stat, regioner, interesse organisationer og de private virksomheder maj 2013 Sæt kryds i kalenderen Nyborg Strand maj 2013 I samarbejde med: Konferencen arrangeres af:

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Indhold. Pkt. 1 Godkendelse af referat. Bestyrelsesmøde Referat - Kredsversion. kl. 13.00 15.00 KL. Sted:

Indhold. Pkt. 1 Godkendelse af referat. Bestyrelsesmøde Referat - Kredsversion. kl. 13.00 15.00 KL. Sted: Bestyrelsesmøde Referat - Kredsversion Møde/referat nr.: Sted: 2, 2012 fredag d. 20. april kl. 13.00 15.00 KL Bestyrelse: Torben Nøhr Christian Bjerg Iben Koch Jørgen Lerhard Kjeld Bussborg Johansen Lene

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Fornavn Efternavn Virksomhed/Kommune Hotel

Fornavn Efternavn Virksomhed/Kommune Hotel Fornavn Efternavn Virksomhed/Kommune Hotel Anders Thanning Hvidovre Kommune Agnete Thomsen Allerød Kommune Golfhotel Vilcon, Slagelse Alice Trein Petersen Greve Kommune Hotel Skjoldenæsholm Allan Carstensen

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening 12 2013 KTC Årsberetning Kommunalteknisk Chefforening Af Indholdsfortegnelse KTC Årsberetning 2012-2013 4 KTC s bestyrelse 7 KTC s faggrupper 8 Oversigt over faggrupper 12 KTC s kredsstruktur 16 Natur

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

INDGÅET 2 h APR. 2014

INDGÅET 2 h APR. 2014 24-04-2014 08:4:5 Rebild Kommune Peter Foged Rådhuset, Hobrovej 88 530 Støvring B-post INDGÅET 2 h APR. 2014 Rebild Kommune RÅDET FOR SIKKER TRAFIK Rådet for Sikker Trafik Lerse Parkallé 111 21D0 København

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Overblik over det delte boligmarked

Overblik over det delte boligmarked NR. 4 APRIL 2015 Overblik over det delte boligmarked Boligmarkedet i Danmark ser stadig mere opdelt ud. Den lidt mere positive økonomiske udvikling og den meget lave rente, ses nu meget tydeligt på boligmarkedet

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Indhold. Godkendelse af referat fra 20. november. Samarbejdet mellem KL og KTC. Bestyrelsesmøde Dagsorden

Indhold. Godkendelse af referat fra 20. november. Samarbejdet mellem KL og KTC. Bestyrelsesmøde Dagsorden Bestyrelsesmøde Dagsorden Møde/dagsorden nr.: 476 Dato: 11. december 2009 kl. 8.30-10.00 Sted: KL Bestyrelse: Torben Nøhr TN Formand Anders Thanning AT Trine L. Holmberg TLH Jesper Brandt JB Kjeld Bussborg

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Nu stiger boligpriserne

Nu stiger boligpriserne Nu stiger boligpriserne Fem års boligmareridt er slut se hvad din bolig er værd Af Louise Kastberg, grafik Johnny Öberg, september 2012 03 Nu stiger din bolig og det bliver ved 06 Priserne stiger 3% om

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Q1 Hvilken kommune bor du i?

Q1 Hvilken kommune bor du i? Q1 Hvilken kommune bor du i? Aabenraa Aalborg Aarhus Ærø Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Faaborg-Midtf yn Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S. Sendt til: kl@kl.dk

KL Weidekampsgade 10 2300 København S. Sendt til: kl@kl.dk KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt til: kl@kl.dk 24. april 2015 Vedrørende offentlige myndigheders kommunikation med borgerne via sms Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune I perioden 2011 til 2012 er antallet af økonomisk fattige faldet fra 45.400 til 44.100. Det er det første fald i en periode på over 10

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 17. september 2014 Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der

Læs mere

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter fs10 10.-klasseprøven Matematik December 2013 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette

Læs mere

Fattigdommens Danmarkskort

Fattigdommens Danmarkskort 16. april 2009 af Sigrid Dahl, Jarl Quitzau og senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 Fattigdommens Danmarkskort Antallet af fattige i Danmark stiger, og stadigt flere hænger fast i

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY OG SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR RESUMÉ Kommuner beholder

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere