KTC årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KTC årsberetning 2011. www.ktc.dk"

Transkript

1 KTC årsberetning Den blå bygning har fået navnet Den Blå Diamant, som er Danmarks første plusenergi rådhus i Skive. Det blev officielt indviet den 24. august Foto: Skive

2 Indholdsfortegnelse KTC Årsberetning s. 4 KTC s bestyrelse... s. 6 Et travlt år for KTC s faggrupper... s. 8 Oversigt over faggrupperne... s. 10 KTC s kredsstruktur... s. 13 Natur & Miljø s. 15 Associerede foreninger... s. 16 KTC Sekretariat... s. 17 Resultatopgørelse 1. januar 31. december... s. 19 Balance 31. december... s. 19 Rubjerg Knude Fyr i Nordjylland. Foto: Jan Skriver

3 KTC Årsberetning 2011 KTC Årsberetning Af Torben Nøhr, KTC s formand Regeringsskiftet i efteråret 2011 fik gennem tilbagerulning af love på blandt andet planområdet stor betydning for de tekniske forvaltninger i kommunerne. Regeringen har iværksat et serviceeftersyn på især kommunernes rolle og opgaver efter strukturreformen, og der var allerede i regeringsoplægget lagt op til, at en stor del af vores miljøopgaver burde flyttes til regioner og staten. Foreløbigt er det dog lykkedes at synliggøre, at kommunerne er gode til at passe på naturen, og vi har fundet venner, der godt kan se, at det forholder sig således. Forslagene kom som en bombe under kommunernes arbejde på teknik- og miljøområdet. KTC har derfor styrket den politiske dialog og har i årets løb haft kontakter med adskillige centrale politikere fra de nye regeringspartier. KTC har kontaktet alle de nye plan- og miljøordførere og har gennemført møder med flere af dem. Målet har været at oplyse de nye ordførere om kommunernes opfattelse af opgaveløsning og opgavefordeling, ikke mindst på naturområdet, og vi har lagt vægt på at fortælle, at kommunerne har en særlig rolle som den eneste myndighed, der lokalt har dialog med alle interessenter. Vi kan sige med stor vægt, at alle ordførerne har været meget lydhøre. Den offensive indsats fra KTC s side blev baseret på den strategi for en mere offensiv politisk dialog, som KTC s bestyrelse udarbejdede i Naturen i kommunerne KTC valgte i efteråret 2011 at sætte penge af til en publikation, som kunne profilere den kommunale naturindsats bedre. Publikationen blev iværksat ud fra en analyse af, at ingen kender omfanget og karakteren af kommunernes naturopgaver. Formålet var en profilering til konferencen Natur & Miljø 2012 i maj 2012; men publikationen blev fremrykket til april for at kunne indgå i den politiske proces omkring opgaveeftersynet. Timingen viste sig at være helt perfekt, og det lykkedes at få publikationen plantet helt centralt fra Miljøministeren til alle miljøordførere. KTC s investering må på den baggrund betegnes som en succes, både formidlingsmæssigt og politisk. Dialog med centrale myndigheder KTC har været meget mere på banen det seneste år end før, og vi er parate til at følge endnu mere op. Senest har Rigsrevisionen aflagt besøg hos KTC s formand for at høre om baggrunden for den kritik, som KTC har formuleret omkring vand- og naturplanerne. En anderledes oplevelse, som forhåbentligt kan bidrage til, at det ikke kun er kommunernes opgavevaretagelse, der er i spil i den afsluttende runde af opgaveevalueringen. KTC har i årets løb fortsat den dialog med centrale myndigheder, der har fundet sted igennem flere år. KTC har en tæt dialog med Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet. KTC har også medvirket til, at der er blevet etableret et fælles udvalg for drøftelse af digitale udviklingsprojekter på Miljøministeriets område. Det er et vigtigt skridt for KTC at sikre, at der bliver udviklet de rette og koordinerede digitale redskaber, som går på tværs af sektorinteresser. Natur & Miljø 2012 En af de helt store satsninger i årets løb er Natur & Miljø 2012 den store danske konference om naturen og miljøet. Konferencen, som KTC har drøftet behovet for i flere år, blev iværksat og gennemført i samarbejde med EnviNa, og med opbakning fra Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, KL og Danske Regioner. Målet var på tværs af myndighedsniveauer og i dialog med øvrige interessenter at give deltagerne faglig inspiration til det videre arbejde med forvaltningen af Danmarks natur og miljø. Vi må sige, at målet lykkedes, da der kom over 600 deltagere til to dages fantastisk konference på Nyborg Strand i maj måned. Vi glæder os allerede til Natur & Miljø Samarbejdet mellem KTC og KL KTCs bestyrelse har haft en dialog med KL om KLs nye mere offensive strategi. Det er en fælles opfattelse, at kommunernes interesser varetages bedst, hvis både politikere og chefer arbejder på at påvirke de centrale politiske beslutningstagere med alle midler. Og det er væsentligt for både KTC og KL, at der foretages en helt nødvendig koordination og holdningsafstemning, så kommunernes synspunkter står klar for alle nationale politikere. Den koordination er KTC garant for at sikre, således at de faglige synspunkter, der kommer til udtryk via chefforeningen og associerede foreninger, er afstemt med KL s politik. Vi har igennem faggrupperne en central rolle og indflydelse på kommunernes interesser, som vi varetager sammen med KL. Faggrupperne gør et kæmpestort arbejde for at påvirke og udvikle deres faglige områder. Det gælder blandt andet, når faggrupperne gennem det traditionelle høringsarbejde, hvor KTC er underleverandør til KL s høringer, bidrager med helt nødvendige faglige argumenter til at sikre klare høringssvar fra KL. I faggrupperne foregår et stort og vigtigt arbejde med koordinering og holdningsbearbejdning. Alle KTC s kredse er repræsenterede i faggrupperne, og flere steder er der også dannet lokale netværk til støtte for kredsrepræsentanten i faggrupperne. Vi har igennem det seneste år styrket samarbejdet med vore associerede foreninger, blandt andet ved at inddrage Danske Planchefer og senest DABYFO i faggruppernes strategiske arbejde. Vi forventer yderligere udvikling på dette område. Tre nye faggruppeformænd Tre nye faggruppeformænd er kommet til i det forgangne år. Det drejer sig om Michael Kirkfelt, VTT-faggruppen, og Karina Kisum Jensen, PLAN-faggruppen samt Niels Carsten Bluhme, som er ny formand for KLIMA, ENERGI og RESSOURCER, der er det nye navn for den tidligere FORSYNINGs-faggruppe. Det er et strategisk skifte fra forsyningsfokus til myndighedsfokus, som KTC har foretaget med det nye faggruppenavn men foreningen har fortsat ønske om at sikre dialog og samarbejde med forsyningsområdets chefer i den nye faggruppe. Udfordringerne står i kø: På energiområdet tænker vi nyt i kommunerne og vil gerne bidrage til, at Danmarks nye energipolitik bliver ført ud i livet. Desværre blev kommunernes rolle ikke offensivt markeret i den nye energipolitik, men vi kæmper videre for, at kommunerne får mandat til at udfylde den rolle, vi er klar til at løfte for at nå de energipolitiske målsætninger. Vi har brug for en samlet diskussion af planlægningen i det åbne land i Danmark. Revisionen af landsplanredegørelsen står for døren, og KTC vil gerne være med til at sætte diskussion i gang om erhvervsinteresserne som landbrug, vindmøller og biogasanlæg i det åbne land kontra naturbeskyttelse. Vi har brug for en åben dialog om udfordringerne, for det er en kommunal kernesag at sikre en god planlægning. Landbrugets miljøtilsyn er en af de helt store sager, som vi har taget fat på gennem aktiv handling; Faggruppen for Miljø & Grundvand har medvirket til et udspil om en helt ny opgavedeling mellem staten og kommunerne om miljøopgaverne. Vi så gerne, at der politisk blev skabt vilje til at sætte de fornødne ændringer i gang. Vi ved, hvad der skal til. Og vi er klar til at handle. På vejområdet lider kommunerne fortsat under finansieringsproblemer og et større og større efterslæb på vejbudgettet. Vi har blandt andet været i Pengemagasinet på DR 1 med debat om, at ikke alle veje skal være offentlige. Det er selvfølgelig en politisk beslutning, hvorvidt veje skal være offentlige eller private; men i KTC vil vi kæmpe for, at lovgrundlaget er klart og til at administrere efter. Innovationsprisen Innovation står højt på dagsordnen i kommunerne og ikke mindst på teknik- og miljøområdet. Gennem nye ideer, gennem digitalisering, gennem frivilligt arbejde, gennem nye måder at arbejde sammen med private på, skal vi nå nye resultater. KTC har indstiftet den kommunaltekniske innovationspris, som blev uddelt første gang ved årsmødet Vi er stolte over, at det er lykkedes at fremhæve de innovative projekter på det kommunaltekniske område og ser frem til at uddele prisen igen i år. KTC er en forening i vækst Vi er nu oppe på over 360 medlemmer og har fået alle landets kommuner med, da Samsø s nye tekniske chef har meldt sig ind i KTC. Det giver os større styrke til at gå i dialog med de statslige parter, at vi er repræsenteret i alle kommuner. Der er plads til alle tekniske chefer i KTC, og der er behov for alle. Aldrig har vi i kommunerne haft så mange fagligt dygtige og engagerede medarbejdere og aldrig har vi kunnet udføre vort arbejde så flot og koordineret som i disse år. Alligevel udsættes vi for kritik. Det kræver, at vi står sammen, og at vi har en fælles forening til at varetage vore interesser. Det er derfor, vi har KTC. KTC har også et stærkt kredsarbejde, som danner flere og meget forskellige netværk for fagcheferne. Nogle steder er der også dannet særlige netværk for teknik- og miljødirektørerne, som et spejl af kommunaldirektørernes organer og som bistand til arbejdet i KKR. KTC s bestyrelse har drøftet kredsenes virke med formændene, og der er enighed om, at mangfoldighed gør smuk. Der er ingen standard-model for et godt kredssamarbejde. KTC har igennem det seneste år stået bag et tre-årigt kompetenceforløb med globalt perspektiv i samarbejde med Realdania og Kom- Dir, som er blevet en stor succes. KTC har også som forening styrket sine internationale relationer og har deltaget i nordisk samarbejde i NKS, i det globale kommunaltekniske samarbejde IFME, senest ved at deltage i IFMEkonferencen i Helsinki, hvor KTC bragte tre danske kommuner i fokus med energi og klima. Vi har i 2012 haft besøg af en repræsentant for den australske søsterorganisation IPWEA, som har bragt inspiration til at se nærmere på begrebet og værktøjet Asset Management. KTC s bestyrelse KTC har i 2011 fået tre nye bestyrelsesmedlemmer, idet Søren Gais Kjeldsen har afløst Søren Peter Sørensen, og Jørgen Lerhard har afløst Anders Thanning, og endelig har Iben Koch afløst Trine Holmberg. Tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer. KTC s organisation KTC har som forening en sund økonomi, et veldrevet sekretariat og to vigtige kort i et flot fagblad Teknik & Miljø og en stærk IT-profil på KTC Portalen. Vi har i årets løb fået ny redaktør, idet Lilli Marie Nielsen har afløst Irene Brandt. Dermed har vi samlet et godt grundlag for den videre udvikling af foreningen. Den spændende udvikling i KTC gør mig stolt over og glad for at være formand for en forening og bestyrelse, der med stort engagement deltager i påvirkningen af den kommunaltekniske sektors udvikling. Side 4 KTC Årsberetning I September 2012 KTC Årsberetning I September 2012 Side 5

4 rne arbejder på højtryk med nye klimatilpasningsplaner. Her er det Amagermotorvejen, som står under vand efter skybrud. Foto: Scanpix KTC s bestyrelse På generalforsamlingen i 2011 blev formanden genvalgt for to år. Torben Nøhr Køge På kredsgeneralforsamlinger i sommeren 2012 blev følgende valgt for perioden : Christian Bjerg Aalborg (Kreds Nordjylland) Lene Jensen Lejre (Kreds Sjælland) Jørgen Lerhard Høje-Tåstrup (Kreds Hovedstaden) På kredsgeneralforsamlinger i sommeren 2011 er følgende valgt for perioden : for teknik og miljø Søren Gajs Kjeldsen Holstebro (Kreds Midtjylland) Kjeld Bussborg Johansen Svendborg (Kreds Syddanmark) Iben Koch Rudersdal (Kreds Hovedstaden) er: Thomas M. Jepsen, Brønderslev kommune (Kreds Nordjylland) Jørgen Jensen, Struer kommune (Kreds Midtjylland) Henrik G. Boesen, Nordfyns kommune (Kreds Syddanmark) Lars Mørk (Kreds Sjælland) Ejvind Mortensen (Kreds Hovedstaden) Side 6 KTC s bestyrelse I September 2012

5 KTC Årsberetning 2011 Et travlt år for KTC s faggrupper KTC s faggrupper har det seneste år leveret hundredvis af faglige vurderinger til rnes Landsforening, som afgiver de officielle høringssvar på kommunernes vegne. Desuden deltager KTC s faggrupper i samarbejde med KL i diverse styregrupper og arbejdsgrupper, bidrager på konferencer og har et bredt kontaktnet om de specifikke faglige opgaver, der ligger i den enkelte faggruppe. Som noget nyt deltager faggruppeformændene nu i temadrøftelser i KL s Teknikerkontaktudvalg for at styrke den faglige debat på væsentlige temaområder. Af Lilli Marie Nielsen Igen i år er det faggruppen for Miljø & Grundvand, som ligger i spidsen med 80 høringssvar. Ifølge faggruppens formand, Ebbe Møller Olesen, har årets tre vigtigste høringssvar drejet sig om digitalisering i forbindelse med virksomhedsudvalg 2, ændringer af husdyrsbekendtgørelsen og fastholdelsen af fire ugers fristen ved jordflytningssager. Derudover har faggruppen ydet en kæmpe indsats i forbindelse med den store konference, Natur & Miljø Natur & Miljø har helt sikkert været den største enkeltopgave i 2012, og vi er meget stolte over, at vi ramte plet med den nye konference, siger Ebbe Møller Olesen. Derudover har faggruppen længe ønsket at fremme væsentlige kommunale synspunkter vedrørende landbrugsregulering, hvilket nu er lykkedes. Miljø & Grundvand har igennem lang tid udarbejdet et notat om den fremtidige landbrugsregulering, som kommer til at indgå i et samlet politisk udspil fra KL til den nyetablerede Natur- og Landbrugskommission. Kommissionen modtog det samlede udspil i august I notatet foreslås det blandt andet, at den administrative kontrol af arealanvendelsen samles i Miljøministeriet, og at den fysiske kontrol derimod samles i kommunerne. Det vil blandt andet betyde, at kommunerne overtager tilsynet med gødningsanvendelsen i marken og kontrollen med pesticidopbevaring og håndtering samt vaskepladser. I juni 2012 nedsatte Miljø & Grundvand en ny underfaggruppe for råstof. Niels Schøler er udpeget som underfaggruppeformand. Eksterne folk med på møderne i Natur & Overfladevand Faggruppen for Natur & Overfladevand har i perioden afgivet 30 høringssvar, hvoraf flere har været meget omfattende. De vigtigste har været økonomiske høringssvar til vandplanindsatsen samt Natura-2000 indsatsen. Det vil sige, at der er foretaget beregninger på de kommunale administrative og myndighedsrelaterede nye opgaver. En af de største og mest tidskrævende opgaver har været at levere indspil til de økonomiske forhandlinger og debatoplæg om rammerne for den kommunale naturindsats, siger faggruppens formand, Flemming Lebhert Sørensen. Desuden har det krævet en stor arbejdsindsats at levere solide argumenter til debatten om opgavefordelingen mellem kommuner og stat på natur- og miljøområdet. Som noget nyt har Natur & Overfladevand, der mødes 3-4 gange om året, haft eksterne deltagere med på møderne for at deltage i specifikke, faglige diskussioner blandt andre Miljøministeriet, DMU, rådgiverbranchen, Landbrug & Fødevarer samt Videncenter for Landbrug. Det gennemgående tema for årets møder i faggruppen har været vandplanerne og den ændrede vandløbsvedligeholdelse, som skal gennemføres. Ifølge Flemming Lehbert Sørensen er en af udfordringerne lige nu, at der spores lidt metaltræthed i faggruppen, som muligvis hænger sammen med, at høringsfristerne har været meget korte. I det kommende år vurderer faggruppeformanden, at der især vil komme fokus på spildevandsområdet og vand- og natura2000 planerne, herunder især vandløbsområdet. Desuden venter der en opgave med at få den nye spildevands-underfaggruppe op at køre. Forsyningsfaggruppen nedlægges ny Klima, Energi- & Ressourcefaggruppe opstår For Forsyningsfaggruppen har det været et meget omskifteligt år. Gruppens formand, Flemming Kjærulf, stoppede brat, og Nils Ove, administrationschef i Aalborg Forsyning, har siden foråret 2012 fungeret som formandssuppleant. Faggruppen har udelukkende været samlet i forbindelse med faggruppekonferencen og har på grund af formandens afgang haft et meget lavt dialogniveau. KTC s bestyrelse har besluttet at nedlægge Forsyningsfaggruppen og i stedet oprette en ny faggruppe for Klima, Energi og Ressourcer og i den forbindelse bliver der rykket rundt på opgaver og ansvarsområder i forhold til andre faggrupper. Derfor vil der i det kommende år blive fokus på at få afklaret, hvilken rolle den nye faggruppe skal spille, og hvilke medlemmer den skal have. Der er allerede fundet en formand til den ny faggruppe, nemlig Niels Carsten Bluhme, miljø- og teknikdirektør i Albertslund. Forsyningsfaggruppen har i det forgangne år afgivet 42 høringssvar. Et par af de væsentligste svar har været Høring vedrørende affaldsbekendtgørelse, mv, som har store konsekvenser for affaldssektoren og erhvervsvirksomheder, samt Høring af forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og lov om vandløb, hvor vandselskaberne undgår, at energiproduktionen ved blandt andet spildevandsselskaber skal udskilles i et særskilt selskab. Ny formand for Vej, Trafik & Trafiksikkerhedsfaggruppen Faggruppen fik ny formand, Michael Kirkfeldt fra Aarhus, i slutningen af 2011, og herefter er der brugt mange kræfter på at reorganisere og revitalisere faggruppen. Vejdirektoratets seneste reorganisering medførte, at funktionen som national og regional koordinator af indsatsen på trafiksikkerhedsområdet blev sparet væk, ligesom en del af de midler, som var allokeret til Vejdirektoratet til dette arbejde forsvandt. Faggruppen har brugt meget tid på drøftelser med blandt andet Vejdirektoratet om, hvordan trafiksikkerhedsarbejdet skal organiseres og koordineres fremadrettet, samt på at sikre, at der fortsat bliver tilført de hidtidige nationale midler til området. Faggruppen for Vej, Trafik & Trafiksikkerhed har afgivet 16 høringssvar i perioden fra august 2011 til juli Også ny formand for Planfaggruppen Også Planfaggruppen har i det forgangne år fået ny formand, Karina Kisum Jensen fra Ikast-Brande, som selv vurderer, at formandsskiftet har betydet en langsom opstart på Planfaggruppens aktiviteter i første halvdel af I året, der gik, har Planfaggruppen deltaget i 15 høringer (faggruppen har været formand på de 11 af høringerne). De vigtigste høringsopgaver har været klimalokalplaner og forenkling af Planloven, hvor faggruppen gav et særdeles fyldigt høringssvar. Derudover har faggruppen afgivet høringssvar over udkast til revideret vindmøllebekendtgørelse. Der var en del utydeligheder i bekendtgørelsen, som burde præciseres, og derfor afgav vi en fyldig redegørelse, siger faggruppeformand Karina Kisum Jensen. Naturstyrelsen har bidraget til faggruppens møder med oplæg til drøftelser, og derudover har gruppen brugt tid på at planlægge Planlovsdage 2012 sammen med Dabyfo, Danske Planchefer, KTC og Naturstyrelsen. Desuden er Planfaggruppen i løbende dialog med KL blandt andet om et pilotprojekt om digitalisering af lokalplaner, som ifølge gruppen vil fylde en del fremover. I det kommende år vil faggruppen også fortsat have fokus på klima især klimatilpasning, muligheder for ændrede arealanvendelser og beskyttelse af vandressourcer. Faggruppen vil især være opmærksom på eventuelle barrierer i den gældende lovgivning. Forude venter også en dialog med KL om planlægning af biogasanlæg, og endelig vil Planfaggruppen ifølge Karina Kisum Jensen gerne kickstarte en debat om en helt ny planlov. Byggeansøgningsskema en samarbejdssucces Byg- og Boligfaggruppen har det seneste år afgivet cirka 20 høringssvar, hvoraf de vigtigste har drejet sig om BR10 og information til borgerne om carporte. Derudover har faggruppen sammen med KL været meget engageret i en arbejdsgruppe, som Energistyrelsen har nedsat. Arbejdsgruppens formål er at undersøge muligheder for regelforenkling og effektivisering på byggesagsområdet. Ifølge formanden for Byg- og Boligfaggruppen, Lone Himmelstrup, har en af årets store successer været et nyt byggeansøgningsskema, som faggruppen har været dybt involveret i. Skemaet er udarbejdet i et samarbejde mellem DABYFO, Dansk Byggeri og Byg- og Boligfaggruppen, og hele samarbejdet omkring det nye byggeansøgningsskema er en succes, siger Lone Himmelstrup og tilføjer, at faggruppen det kommende år særligt vil have fokus på digitalisering. Digitalt samarbejde på tværs Digital faggruppe har været stærkt engageret i at sikre samarbejde og koordination imellem kommunerne om en række store digitale opgaver: Faggruppen har gennem dialog i kommunegrupper styrket udmøntning af strategierne i Den Fælleskommunale og Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi i konkrete projekter og været med til at sikre opbakning til finansieringen. Ifølge faggruppens formand, Eva Kanstrup, ligger det faggruppen stærkt på sinde at sikre, at de opstillede mål bliver nået. Faggruppen bakker op om gennemførelse af fælles kommunale WEB-GIS udbud og udarbejdelse af fælleskommunal datamodel. Det er centralt for faggruppen at medvirke til optimering af organiseringen af de mange eksisterende geodatafora i samarbejde med FKG bestyrelsen. I 2012 er der etableret et Digitalt Koordinationsforum for teknik- og miljøområdet. Faggruppen har medvirket til udarbejdelse af kommissorium for det nyetablerede forum, hvor de mange digitale teknik- og miljøprojekter skal koordineres, og principielle problemstillinger drøftes. Derudover har Den Digitale Faggruppe givet input til udvikling af fælleskommunal digital løsning som afløsning for ejendomsoplysningsskemaerne, herunder implementering og finasiering af løsning samt sikret opnåelse af effektiviseringsgevinst (DIADEM projektet). Faggruppen har i samarbejde med KL udarbejdet retningslinjer for deltagelse i fælles kommunale IT og digitaliseringsprojekter, vedr. mandat, ansvar, ledelsesophæng og klar opgavebeskrivelse inkl. forventet ressourceforbrug og finasiering heraf. Desuden har Faggruppen givet input til KTC s årsmøde 2012 om digitalisering og været med til at definere målet, samt fundet konkrete cases fra kommunerne. Faggruppen mødes to gange om året med KOMBIT for at drøfte igangværende og kommende digitale udviklingsprojekter på teknik- og miljøområdet. Ny formand på vej til Ledelsesfaggruppen Faggruppen for Ledelse, Organisation og Kompetence har holdt et møde i første halvår 2012, men har derudover arbejdet tæt sammen med COK om programmet for den traditionsrige konference Chef i teknik og miljø. Konferencen er et centralt omdrejningspunkt for faggruppen, der lægger stor vægt på at skabe rum til dialog om ledelse. Desuden har faggruppen bidraget til, at der fortsat kan gennemføres en profilering af teknik- og miljøområdet over for unge studerende ved at stå bag KTC s fælles deltagelse på Jobmesser i Lyngby og Ålborg med standen JOB I TEK- NIK OG MILJØ. Faggruppen skal have ny formand i 2012, idet teknisk direktør Erik Jespersen, Aarhus, ønsker at blive afløst på den post, som han har varetaget de seneste fire år. International Faggruppe nedlægges International faggruppe er nedlagt i De internationale opgaver for foreningen varetages fremover af KTC s bestyrelse. FAKTA Høringssvar fordelt på KTC s faggrupper: Miljø & Grundvand 80 Forsyning 42 Natur & Overfladevand 30 Byg & Bolig 20 Vej, Trafik & Trafiksikkerhed 16 Plan 15 Digital 5 Ledelse, Kompetence & Org 0 Side 8 Et travlt år for KTC s Faggrupper I September 2012 Et travlt år for KTC s Faggrupper I September 2012 Side 9

6 KTC Årsberetning 2011 Oversigt over faggrupperne Faggrupperne bemandes i henhold til vedtægterne med repræsentanter for KTCs kredse, samt repræsentanter fra de associerede foreninger. Hver faggruppe kan nedsætte underfaggrupper efter behov. Byg- og boligfaggruppen Faggr - BBO Lone Himmelstrup Afdelingschef Svendborg kommune Mikael Kjær-Jensen for Dansk Bygningsinspektørforening Dabyfo Søren Vestergaard Myndighedschef Frederikshavn Ann Hamborg Bygningschef Viborg Gitte Jørgensen Centerchef - ejendom og byggeri Odsherred Mette Preisler Områdechef Københavns kommune Herdis Bonnichsen Ekspeditionssekretær Mona Dates Jørgensen Chef for bygge og plancenteret Egedal Lars Jeppesen Byggesagsbehandler Svendborg kommune Sekretær Digital faggruppe Faggr - DFO Eva Kanstrup Herning Per Thorup Hammerholt Projektleder Silkeborg Flemming Kjølstad Larsen Vej & parkchef Allerød kommune Arne Kirt Hansen Frederikssund forsyning Bo Runge-Dalage Souschef Holbæk Flemming Kjølstad Larsen Teknisk Chef Allerød kommune Kjell Stockfisch Aabenraa Orla Johannsen Centerchef for teknik og miljø Høje -Tåstrup Bente Neerup Teamleder Hjørring Forsyningsfaggruppen* Faggr - FOR Nils Ove Administrationschef Aalborg Forsyning ssuppleant (forår 2012) Janne Mørk Abras Sekretær for Niels Ove Aalborg kommunale Værker medlem Alaa Barky Adm. Hillerød Forsyning Carsten Nystrup Nordvand Dorte Ladefoged Aalborg kommune Elsebeth Arendt Afdelingschef Århus kommune Finn Thoft Jensen Chef for Vand Vejle Flemming Bach (ikke KTC medlem mere) Forsyningschef/ forsyningsdirektør Guldborgsund Forsyning Niels Ove Administrationschef Aalborg -wildcard Ledelse, kompetence og organisationfaggruppe Faggr - LKO Erik Jespersen Aarhus Frede Aagren Udviklings- og adm. chef Aalborg Jørgen Lerhard Høje-Taastrup Kåre Helmer Jørgensen Miljødirektør Viborg Raymond Skaarup Tårnby Forsyning A/S Susanne Hartmann Rasmussen Teknik & Miljøchef Stevns Carsten Leth Driftschef Roskilde KEF Erik Pedersen Afdelingschef, park og vej Frederikshavn KVF Inge Olsen Sønderborg -wildcard Allan Sandholt Esbjerg Miljø og grundvandsfaggruppen Faggr - MIG Ebbe Møller Olesen Afdelingschef; miljø og udvikling Næstved Inger Holck Gregersen Gruppeleder Peter Risegaard Jakobsen Miljøchef Hjørring Knud Søndergaard Kontorchef, natur, miljø og trafik Michael Damm Miljøchef Aalborg Vibeke Barkentin Områdechef, center for miljø Københavns Jesper Raad Petersen Afdelingschef - Miljøchef Herlev Thomas Markman Andersen Juridisk Konsulent Rudersdal Niels Schøler Råstofmedarbejder Jammerbugt kommune - ENVINA Natur- og overfladevandsfaggruppen Faggr - NOV Flemming Lehbert Sørensen Natur & Miljøchef Holstebro Flemming Bach Miljøchef Thisted Bjarne Bringedal Svendsen Natur og Miljøchef Køge Lene Holm Kontorchef for Park & Natur Per Frydenlund Nielsen Chefkonsulent Gentofte Bjarne Svendsen Natur- og miljøchef Køge Morten Horsfeldt Jespersen Sektionsleder, natur og miljø Silkeborg kommune Ida Søkilde Jelnes Assens kommune -Envina Planfaggruppe Faggr - PLA Karina Kisum Jensen Planchef Ikast-Brande Fung. Bertha Lysgaard Områdechef Københavns Britt Vorgod Pedersen Byplanchef Gladsaxe Kirsten Eldon Leder Plan & Byg Lemvig Lars Højmark Teknik & Byggechef Mariagerfjord Lisbeth Errboe Svendsen Forvaltningschef Tabita Nyby - vikar for(karin Niemann Christensen) Planchef Fredericia kommune Tine Christiansen Planchef Slagelse Karin Niemann Christensen Planchef Fredericia kommune Sidsel Poulsen Miljø & Planchef Lyngby-Taarbæk kommune DABYFO Anker Riis Plan- og Miljøchef Frederikssund Helle Jakobsen Plan- og Bygchef Favrskov Kurt Lopdrup Chef for Plan og Ejendomsudvikling Haderslev Marianne Ellersgaard Afdelingsleder Frederikshavn Niels Peter V. Lauridsen Planchef Ringkøbing-Skjern Poul Hvidberg-Hansen Fagleder Odsherred Susanne Birkeland Planche Furesø Vej, trafik og trafiksikkerheds-faggruppen Faggr - VTT Michael Kirkfeldt Vejchef Aarhus Anders Gedde Pedersen Vejchef Næstved Søren Schrøder Vejchef Esbjerg Dorrit Gundstrup Vejchef Rudersdal Jacob Madsen Egedal Niels Tørsløv Centerchef Center for Trafik Københavns Synnøve Klitgård Trafik, vej og parkchef Ringsted Roland Rasmussen Ingeniør KVF Claus Hartaa Hillerød kommune -KEF mer af underfaggrupperne Faggrupperne har en lang række underfaggrupper, som er besat med fagfolk fra mange forskellige kommuner. De er nævnt herunder i vilkårlig rækkefølge: Ejvind Ejner Bak Favrskov kommune Henning Eriksen Frederikshavn Åse Nielsen Afdelingsleder Faaborg-Midtfyn kommune DABYFO Bent Pedersen Afdelingschef Birgit Michler Jurist Viborg kommune Jesper Graff Thøger Gladsaxe kommune Kim G. Pedersen Afdelingsleder Aalborg kommune Maria Degn Bysociolog, projektleder Svendborg Pia Nielsen Købehavns kommune Ulla Tordal-Mortensen Juridisk konsulent Skive Anne Grethe Rasmussen Lasse Kjemstrup Projektleder, GeoSjælland Ringsted Lennart Christoffersen Gladsaxe Per Møller Allerød Knud Mikkelsen Teamleder Hjørring Bo Utoft Claus Frydenlund Kemiingeniør Gladsaxe Eric Farley Geolog Herning Hans Sonne Frederiksen Esbjerg Jens Kirchhoff Bruhn Cand.merc. jur. Københavns Jens T. Vejrup Geolog Aabenraa Karin Hvidberg Nilsson Sagsbehandler Favrskov kommune Lone Hansgård Frederiksen Sagsbehandler Niels Cajus Pedersen Civilingeniør Yvonne Jørgensen Hydrogeolog Københavns Knud Suhr Teamleder Hjørring Anita Carøe Henningsen Sorø Brian Daniel Bak Fagkoordinator Holstebro Inger Pabst Fredericia Hanne Lise Koed Sagsbehandler Silkeborg Helle Paludan Pedersen Agronom Aalborg Kirsten Brødbæk Miljøsagsbehandler Herning kommune Klaus Schiøtt Kristensen Sagsbehandler Middelfart Søren Mose Ingeniør Thomas Bøgh Herning Lars Paulsen Miljøsagsbehandler Aabenraa Olav Bojesen Faaborg-Midtfyn Ove Johansen Miljøsagsbehandler Assens kommune Palle Jean Jørgensen Koordinator Rebild Hanne Bruun Afdelingsleder Sønderborg Henning Ivan Hansen Irene Samsøe Figen Mette Koch Københavns kommune René Mathiasen Varde Torben Mølgaard Miljøingeniør Holstebro Trine Thorup Akademiingeniør Svendborg Bente Sørensen Silkeborg Dorit Fruergaard Svendborg kommune Gert Juhl Naturmedarbejder Lyngby-Taarbæk Lise Frederiksen Mariagerfjord kommune Morten Vincents Roskilde Ole Olesen Sektionsleder Thisted Aase Østergaard Miljø- og Naturchef Aabenraa Ann Ammitzbo Natur - og Miljøchef Favrskov Claus Paludan Faaborg-Midtfyn Eskild D. Lund Miljømedarbejder Lejre Hanne Stensen Christensen Kontorchef - natur og miljø Næstved Inger Birkebæk Madsen Afdelingsleder Jakob Bisgaard Fagchef, land, by og kultur Ringkøbing-Skjern Jakob Lysholdt Teamleder Guldborgsund Morten Hundahl Natur- og Miljøchef Syddjurs Steen Ravn Christensen Natur- og miljømedarbejder Syddjurs kommune Søren Brandt Herning Asger Rahbek Hansen Civilingeniør Hjørring Birgit Gerd Knudsholt Teknisk Driftschef Rødovre Connie Juul Clausen Trafikplanlægger Odense kommune Thomas Povlsen Ingeniør Pia Gulddahl Møller Trafikplanlægger Vejle Jan Øhlenslager Aalborg kommune Karen Dalsgaard Trafikmedarbejder Silkeborg kommune Thomas Meier Trafikplanlægger Køge kommune * Forsyningsfaggruppen nedlægges. Den erstattes af den nye Faggruppe for Energi, Klima og Ressourcer. for den nye faggruppe er miljø- og teknikdirektør i Albertslund, Niels Carsten Bluhme. Side 10 KTC s Faggrupper I September 2012 KTC s Faggrupper I September 2012 Side 11

7 Kreds Midtjylland fik i bogstaveligste forstand en kæmpe oplevelse med på vejen, da kredsen i juni samledes i Høvsøre Testcenter i Bøvlingbjerg i det vestligste Vestjylland og kom til tops i verdens største havvindmølle. Foto: Henrik Littau-Jensen, afdelingschef, Holstebro KTC Årsberetning 2011 KTC s kredsstruktur KTC er organiseret med fem kredse, som følger regionsgrænserne. Kredsene er selvstændige foreninger med egen bestyrelse og formand. KTC s kredse gennemfører møder og netværksaktiviteter for foreningens medlemmer og vælger kredsens repræsentant(er) til KTC s bestyrelse. Kredsene indstiller repræsentanter til KTC s faggrupper, og kredsene danner bagland for kredsens faggrupperepræsentanter. Aktiviteten i KTC s kredse er meget forskellig, men flere og flere kredse styrker netværksdannelse blandt fagcheferne. På direktørniveau arbejdes der på at styrke koordinering af tværkommunale opgaver og øvrige spørgsmål af betydning for teknik- og miljøområdet. Kredsbestyrelser valgt på kredsgeneralforsamlinger i 2012: KTC Hovedstaden : Chef for By og Miljø Birgitte Dyrvig Carlsson Hillerød kommune Philip Hartmann Gladsaxe kommune Søren Henning Johnsen Brøndby kommune KTC Midtjylland frem til : Henrik Narud Lemvig kommune Afdelingschef Tina Degn Rasmussen Syddjurs kommune Sekretariatsleder Benedicte Wriedt Viborg kommune KTC Sjælland : Teknik- og miljødirektør Morten Olsen Sorø Plan, byg og miljøchef Tyge Wanstrup Kalundborg kommune Lene Jensen Lejre kommune KTC Nordjylland : Thomas Møller Jepsen Brønderslev Teknisk chef Lars Højmark Mariagerfjord Natur- og miljøchef Jørgen Ussing Mariagerfjord KTC Syddanmark : Vakant Teknik og miljø Hans Kjær Esbjerg kommune Henrik Boesen Nordfyns kommune KTC s Kredsstruktur I September 2012 Side 13

8 Natur & Miljø 2012 Den altoverskyggende arbejdsopgave for KTC i foråret 2012 var Danmarks største natur- og miljøkonference på Nyborg Strand i maj, som KTC arrangerede sammen med EnviNa. Natur & Miljø 2012 blev et tilløbsstykke med flere end 600 deltagere og 120 oplægsholdere. Snakken gik nonstop, og faglig viden og praktiske erfaringer fløj gennem luften under den to dage lange konference. Det var første gang siden kommunalreformen, at der blev iværksat en konference, hvor der kunne debatteres fagligt og fordomsfrit om natur og miljø på tværs af myndighedsskel. Og KTC er begejstret for resultatet: Jeg er ovenud tilfreds med konferencen. Det var en enestående lejlighed for kommunerne, regionerne og staten til at kommunikere med hinanden. KTC vil som organisation gerne være med til at videndele og erfaringsudveksle, og det var konferencen stærkt medvirkende til. Desuden viste konferencen, at kommunerne har styr på natur- og miljøopgaven, siger KTC s formand Torben Nøhr. Som noget nyt producerede KTC-Sekretariatet en række filmklip fra konferencen, som kan ses på Her findes der også slideshows fra de 120 oplægsholdere og en række lydklip fra udvalgte oplægsholdere. KTC ser frem til Natur & Miljø 2013 på Nyborg Strand den maj konferencedeltagere fulgte åbningsdebatten under Natur & Miljø 2012 på Nyborg Strand. Natur & Miljø 2012 I September 2012 Side 15

9 KTC Årsberetning 2011 Associerede foreninger KTC-Sekretariatet i nye omgivelser Landsdækkende, organiserede foreninger og faglige fællesskaber inden for teknik og miljøområdet kan blive associeret med KTC. Formålet med associeringer er at udvikle og fremme et fælles fagligt og kollegialt forum for information og debat om den kommunaltekniske sektors opgaver og virksomhed. Formålet opnås blandt andet ved, at medlemmerne af den associerede forening deltager i KTC s arbejde: som medlemmer af KTC s relevante faggrupper. som deltagere i permanente eller ad hocudvalg eller som deltagere i faglige møder med styrelser, KL og andre organer. ved at medvirke til at sikre, at høringer og udtalelser om fagtekniske spørgsmål koordineres gennem faggrupperne, således at der tales med ensartet stemme fra den kommunaltekniske side over for relevante myndigheder, interesseorganisationer, m.v. KTC-Sekretariatet foran den nye kontorbygning. Fra venstre: sekretariatsleder Ane Marie Clausen, bogholder Lilian Bredgaard, IT- og specialkonsulent Jesper Hedegaard, salgsleder Lars Madsen og redaktør Lilli Marie Nielsen. På billedet mangler eventmanager Edit Uggerhal. Samarbejdet med de associerede foreninger drøftes årligt mellem deres formænd og KTC s bestyrelse. Der er etableret et tæt samarbejde imellem Danske Planchefer og KTC omkring Planfaggruppen, som bemandes af Danske Planchefers bestyrelse. Det har medført et stærkt bagland og stort engagement i det faglige arbejde med at afgive høringssvar til KL. Modellen drøftes p.t. med DABYFO, som nærer et stort ønske om at spille en større rolle i de kommunale høringssvar på byggelovsområdet. KTC varetager daglige administrative opgaver for flere af de associerede foreninger og hoster flere foreningers hjemmesider. Associerede foreninger: DABYFO Forum for danske bygningsmyndigheder, leder af byg og bolig Mikael Kjær-Jensen, Haderslev DP Danske Planchefer, planchef Karina Kisum Jensen, Ikast-Brande kommune EnviNa Environment & Nature, geolog Hans Peter Birk Hansen, Svendborg KEF Kommunalt entreprenørforum, parkchef Michael Kornbech, Næstved KPN Kommunale park- og naturforvaltere, kontorchef Lene Holm, KVF Kommunal vejteknisk forening, ingeniør Roland Rasmussen, I foråret 2012 flyttede KTC-Sekretariatet i nye kontorlokaler. Flyttemændene skulle dog kun slæbe flyttekasserne nogle få meter. Før holdt sekretariatet til på Papirfabrikken 24 i Silkeborg. I dag hedder adressen Papirfabrikken 36A. Så rent geografisk er det en lille forskel, men arbejdsmæssigt er det et kæmpe plus med mere plads til sekretariatets seks mand store besætning, som dagligt glæder sig over de nye lokaliteter. Flytningen skyldes, at det gamle lejemål ophørte. KTC Sekretariatet arbejder for at udmønte foreningens mission og vision og understøtte de mange faglige opgaver, som foreningen er optaget af. Som den eneste kommunale chefforening driver KTC et fagblad, Teknik & Miljø, der gennem sit overskud skaber en del af grundlaget for foreningens drift. Det giver KTC større frihed end andre chefforeninger til at iværksætte aktiviteter, samtidig med at sekretariatet giver mulighed for at understøtte foreningsarbejdet og faggrupperne. Sekretariatet ledes af Ane Marie Clausen. Lilian Bredgaard tager sig af foreningens bogholderi, og Lars Madsen sørger for at sælge annoncer til både KTC Portalen, Teknik & Miljø og KTC s konferenceaktiviteter. Teknik & Miljø I foråret 2012 tiltrådte Lilli Marie Nielsen som ny redaktør på Teknik & Miljø. Ud over fagbladet arbejder hun også med ktc.dk og foreningens kommunikation i bred forstand. Teknik & Miljø udkommer 11 gange om året i et oplag på knap eksemplarer. Teknik & Miljø læses af chefer, medarbejdere og politikere på teknik og miljøområdet i kommuner, regioner og stat samt på Christiansborg. Bladet læses desuden af private virksomheder og uddannelses/forskningsinstitutioner. Teknik & Miljø beskæftiger sig med alt inden for det tekniske område fra plan, natur og miljø til veje, parker og drift samt de ledelsesmæssige emner, der kan relateres til det tekniske område. Digitalt medlemsblad nu online Som noget helt nyt kan Teknik & Miljø nu læses online på ktc.dk. De fleste udgaver af bladet tilbage fra 2004 og frem til 2012 er nemlig blevet digitaliserede og findes nu i en lækker bladre-version på nettet. KTC Portalen KTC Portalen er et kommunikativt center for foreningen såvel internt som eksternt og danner ramme om videndeling og netværk for alle chefer og medarbejdere i tekniske forvaltninger - og deres samarbejdspartnere. Faggruppernes arbejde understøttes af den unikke Høringsportal, som systematiserer leveringen af høringsbidrag til KL. KTC portalen finansieres af, at kommunerne har tegnet et abonnement, som giver ALLE medarbejdere på det tekniske område mulighed for at oprette en brugerprofil og gratis at videndele og dyrke ERFA på tværs af kommuner og faglige skel. I foråret 2012 blev der fuld dækning i alle kommuner, da Samsø efter et par år uden for netværket meldte sig ind i foreningen og tegnede abonnement på KTC Portalen. KTC Netværk erstatter KTC Videncenter I skrivende stund lægges sidste hånd på en helt ny videndelingsplatform for de tekniske forvaltninger, som bringer det hensygnende KTC Viden helt up to date! Efter inspiration fra Facebook får den nye platform en helt åben netværksstruktur, profilbilleder, videokonferencer og chat. Jesper Hedegaard fra KTC-Sekretariatet vil i de kommende måneder gennemføre undervisning og præsentationer af de nye KTC Netværk over hele landet. Hosting og drift af projektsites og hjemmesider KTC tilbyder mellemkommunale samarbejder, associerede foreninger og andre kommunale aktører som f.eks. Klikovand og Ringby- Letbanesamarbejdet hosting af deres hjemmesider. Danske Planchefer, Kommunale Park- og Naturforvaltere (KPN) og Kommunal Vejteknisk Forening (KVF) har også hjemmesider hos KTC. KTC-UPDATE & KTC-MEDLEMSNYT KTC-UPDATE er KTC s digitale nyhedsbrev til medlemmer, faggrupper og interessenter og udkommer cirka hver 14. dag. Målet er at holde alle ajour med udviklingen i KTC s faglige virke, ikke mindst i forhold til faggruppernes arbejde. KTC-MEDLEMSNYT er målrettet KTC s medlemskreds og udkommer cirka hver 14. dag med seneste nyt fra foreningen og de interesseområder, som KTC indgår i. Målet er at udvide modtagergrupperne til også at omfatte leverandører, medarbejdere og politikere. Natur & Miljø 2012 og 2013 I forbindelse med den store Natur & Miljø konference i maj blev Edit Uggerhal ansat som eventmanager i KTC-Sekretariatet og stod for at planlægge og koordinere både før og under konferencen. Edit Uggerhal fortsætter i sekretariatet og arbejder med at planlægge Natur & Miljø Side 16 Associerede foreninger I September 2012 KTC s Sekretariat i nye omgivelser I September 2012 Side 17

10 Naturen i kommunerne Siden 2007 har Danmarks kommuner sørget for at pleje og beskytte naturen. Med denne udgivelse vil KTC vise eksempler på, hvordan kommunerne værner om naturen, og får borgerne med ud i det grønne Resultatopgørelse 1. januar december AKTIVER kr. tkr. NETTOOMSÆTNING Variable omkostninger BRUTTOFORTJENESTE Personaleudgifter Bestyrelses- og udvalgsomkostninger Sekretariatsomkostninger Administrationsomkostninger Markedsføringsomkostninger DRIFTSRESULTAT Finansielle poster Balance 31. december AKTIVER kr. tkr. Tilgodehavender fra salg Udskudt skatteaktiv 0 0 Merværdiafgift Depositum Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPOnering Overført resultat I ALT PASSIVer Overført overskud EGENKAPITAL Leverandører af varer og tjenesteydelser Modtagne forudbetalinger Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER KTC udgav i foråret publikationen Naturen i kommunerne, som blev en succes både politisk og formidlingsmæssigt, idet publikationen blev plantet helt centralt hos både miljøministeren og alle miljøordførerne. KTC s regnskab I September 2012 Side 19

11 KTC og EnviNa fortsætter successen og samler igen hele den danske natur- og miljøsektor til en storslået konference med hvem? medarbejdere i kommuner, stat, regioner, interesse organisationer og de private virksomheder maj 2013 Sæt kryds i kalenderen Nyborg Strand maj 2013 I samarbejde med: Konferencen arrangeres af:

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening 12 2013 KTC Årsberetning Kommunalteknisk Chefforening Af Indholdsfortegnelse KTC Årsberetning 2012-2013 4 KTC s bestyrelse 7 KTC s faggrupper 8 Oversigt over faggrupper 12 KTC s kredsstruktur 16 Natur

Læs mere

Læs mere og tilmeld dig på www.naturogmiljo2012.dk

Læs mere og tilmeld dig på www.naturogmiljo2012.dk Et brag af en konference som omhandler relevante emner for natur- og miljøsektoren. Vi vil i fællesskab med jer sætte retningen for udviklingen af den danske natur og miljø. Læs mere og tilmeld dig på

Læs mere

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online Politisk Vi sikrer fremtiden! Det første år Interview med Lene Espersen Frihed til dig Fokus på den konservative frihedsreform Demokratisk integration - en ny vej Konservatisme -frihed under ansvar af

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

Kommunale chefer lever livet farligt TEKNIK & MILJØ. Bedre kvalitet forudsætter bedre ledelse. Seks bogstaver der provokerer: K-U-N-D-E-R

Kommunale chefer lever livet farligt TEKNIK & MILJØ. Bedre kvalitet forudsætter bedre ledelse. Seks bogstaver der provokerer: K-U-N-D-E-R POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE FEBRUAR 2008 NR.2 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Kommunale chefer lever livet farligt Bedre kvalitet forudsætter bedre ledelse Seks bogstaver

Læs mere

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling 2012 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

ARTIKEL 1. MINISTER STRAMMER KRAV TIL VANDMILJØ...13 ARTIKEL 2. VANDVÆRKERNE KRÆVER INDFLYDELSE PÅ FREMTIDENS DRIKKEVAND...14

ARTIKEL 1. MINISTER STRAMMER KRAV TIL VANDMILJØ...13 ARTIKEL 2. VANDVÆRKERNE KRÆVER INDFLYDELSE PÅ FREMTIDENS DRIKKEVAND...14 Bilag 1 Oversigt ARTIKEL 1. MINISTER STRAMMER KRAV TIL VANDMILJØ...13 BERLINGSKE.DK 19.10.2003... 13 ARTIKEL 2. VANDVÆRKERNE KRÆVER INDFLYDELSE PÅ FREMTIDENS DRIKKEVAND...14 RITZAUS BUREAU 11.11.2003...

Læs mere

KSU møde. KortSamarbejdsUdvalget. Tid 6. februar 2009 kl. 9.00. Sted. Kort- og Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8, 2400 København NV.

KSU møde. KortSamarbejdsUdvalget. Tid 6. februar 2009 kl. 9.00. Sted. Kort- og Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8, 2400 København NV. KSU møde KortSamarbejdsUdvalget Tid 6. februar 2009 kl. 9.00. Sted Deltagere Kort- og Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8, 2400 København NV. Philip Hartmann, Gladsaxe Kommune Arne Kirt Hansen, Frederikssund

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Regionsudvalget. og Danmarks formandskab for Rådet for den Europæiske Union

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Regionsudvalget. og Danmarks formandskab for Rådet for den Europæiske Union DEN EUROPÆISKE UNION og Danmarks formandskab for Rådet for den Europæiske Union 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Forord af s Formand 3 Forord af Danmarks Europaminister 4 Hvorfor et Regionsudvalg? 6 Brobyggere

Læs mere

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde 2013 Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde Generalforsamling 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 2. 2010 Per Stig Møller afløser Carina Christensen som kulturminister BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen Forsidefoto:

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 7 Byggesagsbehandling

Læs mere

LOF ÅRSBERETNING LOF. lof.dk. LOF s landsorganisation Skelmosevej 10, 2500 Valby. Tlf. 33 21 86 80 lof@lof.dk

LOF ÅRSBERETNING LOF. lof.dk. LOF s landsorganisation Skelmosevej 10, 2500 Valby. Tlf. 33 21 86 80 lof@lof.dk LOF LOF er et landsdækkende oplysningsforbund med 80 lokalafdelinger, der tilbyder aftenskoleundervisning til voksne. Vi tilbyder kurser, foredrag og debatter inden for bevægelse, sprogkurser, it, kreative

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Kommunalt gennembrud giver fornyet styrke TEMA

Kommunalt gennembrud giver fornyet styrke TEMA December 2013 nr 52 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Kommunalt gennembrud giver fornyet styrke Enhedslisten er braget ind i landets kommuner og regioner med sammenlagt 134 mandater. I København bliver

Læs mere

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring Barrierer for organisatorisk forandring Jobcenter Hjørring Aalborg Universitet Politik & Administration 10. semester - speciale Kim Bertelsen Efterår 2008 2 Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 7 Byggesagsbehandling

Læs mere

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10 Årsberetning 2007 Indhold Friluftsliv for alle 1 Målsætninger 2007-2010 2 Friluftspolitik i kredsene 6 Indsatsområder 8 Formidling og aktivitet 10 Vækst i internationalt arbejde 14 Partnerskaber og grønne

Læs mere

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel Tillæg til Teknik & Miljø nr. 5 2013 Indhold Tillæg maj 2013 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 7 Kan borgerne indgå i den kommunale klimatilpasning, og giver det mening? 8 Klimatilpasning

Læs mere

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN E-BIBLIOTEKET MEDIE- MARKEDET KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE LÆRING, FOLKEOPLYSNING OG KULTURVANER INTERNATIONALT: e-action, e-action,

Læs mere

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Overblik med jordforbindelse

Overblik med jordforbindelse NATUR MILJØ VIDENSKAB NATUR MILJØ VIDENSKAB JAs medlemmer er studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning,

Læs mere

Grøn omstilling og helhed i forvaltningen

Grøn omstilling og helhed i forvaltningen Grøn omstilling og helhed i forvaltningen Hvordan opnår vi synergi mellem grøn omstilling og forvaltning af natur og miljø? Comwell Kolding 19.-20. maj 2015 æs mere og tilmeld dig på www.naturogmiljo2015.dk

Læs mere