CVR-nr Arsrapport. Statsa utoriseret Revisionspartnerseiskab CVR-nr.: redmark.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CVR-nr. 32 78 95 52. Arsrapport. Statsa utoriseret Revisionspartnerseiskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk"

Transkript

1 ~edma...k Aabybro Vand A.m.b.a. CVR-nr o Arsrapport 2013 Statsa utoriseret Revisionspartnerseiskab CVR-nr.: redmark.dk

2 G)edmark Indholdsfortegnelse Pategninger l.edelsespategning Den uafheenglgerevisors erkleeringer 1 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Ledelsesberetning 4 5 Arsregnskab 1. januar december 2013 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgerelse Balance Noter Aabybro Vand A.m.b.a.. Arsrapport for 2013

3 (i)edmark Ledelsespategning Bestyrelsen har dags dato aflagt arsrapporten for 2013 for Aabybro Vand A.m.b.a.. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for henstgtsmeesslg, og efter vores opfattelse giver arsregnskaber et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pro31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegerelse for de forhold, som beretningen omhandler. Aabybro, den 9. april 2014 Bestyrelsen jl~«/. Arne Hansen Formand ~ -r;j...jv:f/-cj-- 90hn Trudslev Gunnar Grl1)n Aabybro Vand A.m.b.a.. Arsrapport for

4 (Dedmark Den uafhrengige revisors erklreringer Til andelshaverne i Aabybro Vand A.m.b.a. Pategning pa arsregnskabet Vi har revideret arsregnskabet for Aabybro Vand A.m.b.a. for regnskabsaret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgerelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen slkkerhed herom. Ledelsens ansvar for arsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nedvendig for at udarbejde et arsregnskab uden veesentllg fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfert revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav lfelge dansk revisorlovgivning. Dette kreever, at vi overholder etiske krav samt planteegger og udferer revisionen for at opna h0j grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden veesentllgfejlinformation. En revision omfatter udferelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for beleb og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afheenger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for veesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstcendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksiser passende, om ledelsens regnskabsmcessigesken er rimelige samt den samlede preesentation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstreekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Aabybro Vand A.m.b.a.. Arsrapport for

5 ~edma rk Den uafhamgige revisors erkleerlnger Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pro 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrerende forhold i regnskabet Vi skal uden at pavirke vores konklusion henlede opmcerksomheden pa note 1 i regnskabet, hvor usikkerheden omkring fastseettelse af de skatterneessige indgangsvcerdier pa de materielle anleegsaktiver og den deraf afledte effekt pa udskudt skat m.v. beskrives. Supplerende oplysninger vedrerende forstaelsen af revisionen Aabybro Vand A.m.b.a. har som sammenligningstal i resultatopgerelsen for regnskabsaret 2013 valgt at medtage det af generalforsamlingen godkendte resultatbudget for Disse sammenligningstal har ikke veeret underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til arsregnskabsloven gennemleest ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilleeg til den udferte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. Aalborg, den 9. april 2014 spa rtnerselskab Aabybro Vand A.m.b.a.. Arsrapport for

6 (Dedmark Selskabsoplysninger Selskabet Aabybro Vand A.m.b.a. K~rvej 31 B 9440 Aabybro Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsar: september 2009 Aabybro 1. januar december Bestyrelse Arne Hansen, Formand Kristian Rom Gunnar Gr(lm Keld Ahlmann John Trudslev Revision Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, HasserisBymidte 6, 9000 Aalborg Bankforbindelse Spar Nord Bank, Aabybro Aabybro Vand A.m.b.a.. Arsrapport for

7 (i)edmark Ledelsesberetning Hovedaktivitet Selskabets formal er at forsyne ejendomme indenfor vandveerkets ornrade med godt og tilstreekkeltgt vand. Usikkerhed ved indregning eller mallng Forsyningssekretariatet har for branchen fastsat standardpriser til beregning af de skattemeesslge indgangsvzerdier af vandveerkernes materielle anleegsaktlver pro1. januar SKAThar dog i en reekke afgerelser afvist modellen, og i stedet kreevet de skatterneessige indgangsveerdier skensmeesslgt beregnet ud fra en tillempet DCF-model. Det er SKATsvurdering, at de skatterneessigeindgangsvzerdier pa anleegsaktiverne er betydeligt lavere end de regnskabsmeessige. Sagerne er paklaget til Landsskatteretten. Det er ledelsens vurdering, at sagerne vii falde ud til vandveerkernes fordel, hvorfor der ikke er foretaget indregning af den udskudte skat baseret pa SKATsveerdianseettelsesrnodel.Safrernt sagerne i Landsskatteretten falder ud til SKATsfordel, vii den potentielle aktuelle skat skulle indregnes som en regulatorisk underdeekning med en deraf afledt opkreevnlngsret. Udvikling i aktiviteter og ekcnomlske forhold Arets resultat pa tkr. 242 anses for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsarets udleb Etter regnskabsarets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vii kunne forrykke selskabets finansielle stilling veesentllgt. Aabybro Vand A.m.b.a...A.rsrapportfor

8 (Oedmark Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten for Aabybro Vand A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for en klassea-virksomhed. Arsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksissom sidste ar. Generelt om indregning og maling I resultatopgerelsen indregnes lndteegter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes veerdlreguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgerelsen indregnes ligeledes aile omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbagefersler som felge af eendrede regnskabsmeessige sken af beleb, der tidligere har veeret indregnet i resultatopgerelsen. Aktiver indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige ekonornlske fordele vii tilflyde selskabet, og aktivets veerdi kan males palideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige ekonomiske fordele vii fraga selskabet, og forpligtelsens veerdl kan males palidellgt. Ved ferste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfelgende males aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og mating tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden det interne arsregnskab afleegges, og som vedrerer forhold, der eksisterede pa balancedagen. Resultatopgerelsen lndteegtskrlterlum I resultatopgerelsen indregnes indteegter i takt med, at de indtjenes. Ornszetning Omscetningen omfatter det i regnskabsaret fakturerede og leverede vand, malerabonnernent samt evrige med vandleverancen forbundne indtzegter. Tilslutningsbidrag modregnes i investeringer pa ledningsnettet. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lenninger og gager, der afholdes for at opna arets nettoomseetnlng. Omkostninger vedrerende investeringsejendomme Distributionsomkostninger I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af vand solgt i aret. Aabybro Vand A.m.b.a.. Arsrapport for

9 G)edmark Anvendt regnskabspraksis Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i aret til ledelse og administration, herunder omkostninger til kontorlokaler og kontoromkostninger. Finansielle poster Finansielle indteegter og omkostninger indeholder rentelndteegter og renteomkostninger samt kursreguleringer pa veerdipaplrer. Finansielle indteegter og omkostninger indregnes med de beleb, der vedrerer regnskabsaret. Skat af arets resultat Arets skat, der bestar af arets aktuelle selskabsskatog eendring i udskudt skat, indregnes i resultatopgerelsen med den del, der kan henferes til arets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henferes til posteringer direkte pa egenkapitalen. Balancen Materielle anlregsaktiver Materielle anleegsaktiver males til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Som kostpris for aktiver erhvervet og ibrugtaget f r 1. januar 2010 er benyttet den beregnede nedskrevne anskaffelsessum fra den regulatoriske abntngsbalance, der vurderes at veere bedste sken over aktivernes anskaffelsessum. Tilslutningsbidrag modregnes i investeringer pa ledningsnettet. Der er ikke modregnet tilslutningsbidrag vedrerende tilslutninger frem til og med 1. januar Afskrivning pa anleegsaktiver pabegvndes nar de tages i brug. Der foretages llneeere afskrivninger baseret pa felgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Boringer Bygninger og behandlingsanleeg Rentvandsbeholder Ledningsnet Vandrnalere (2)vrigedriftsmidler 30 ar ar 50 ar 75 ar 8 ar 5 ar Der afskrives ikke pa grunde. Aktiver, som ikke er neevnt i vandsektorlovens bestemmelser, med en kostpris pa under 12 t.kr. proenhed indregnes i anskaffelsesaret som omkostninger i resultatopgerelsen. Aabybro Vand A.m.b.a.. Arsrapport for

10 G)edmark Anvendt regnskabspraksis Varebeholdninger Varebeholdninger males til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsveerdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere veerdl, Tilgodehavender Tilgodehavender males til amortiseret kostprls, hvilket seedvanligvissvarer til nominel veerdi. Der nedskrives til nettoreallsatlonsveerdlen med henblik pa at imedega forventede tab. Akkumuleret underdeekning indregnet under tilgodehavender omfatter de akkumulerede underdsekninger i henhold til vandsektorlovens bestemmelser. Vrerdipapirer og kapitalandele Veerdipapirer, der er indregnet under omseetnlngsaktlver, males til dagsveerdi(berskurs) pa balancedagen. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beleb, der kan beregnes pa grundlag af arets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere ars skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser preesenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig. Udskudt skat er skatten af aile midlertidige forskelle mellem regnskabsrnzessig og skattemeessigveerdl af aktiver og forpligtelser opgjort pa grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat males pa grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vii VCEregzeldende, nar den udskudte skat forventes udlest som aktuel skat. Selskabsskatteprocenten vii i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 2S % til 22 %, hvilket vii pavlrke sterrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vii medfere en veesentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %. Greldsforpligtelser Andre geeldsforpligtelser males til amortiseret kostpris, hvilket seedvanllgvissvarer til nominel veerdi. Aabybro Vand A.m.b.a.. Arsrapport for

11 ~edma"k Resultatopg(l)relse 1. januar december Budget Note t.kr. kr. t.kr. (ej revideret) 2 Nettoomscetning Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger l:lomkostninger Resultat f!1)rafskrivninger Afskrivninger Resultat f!1)rrenter Andre finansielle lndteegter Andre finansielle omkostninger Resultat f!1)rskat Skat af arets resultat Arets resultat Forslag til resultatdisponering: Overferes til overfert resultat Disponeret fra overfert resultat Disponeret i alt o o 894 o Aabybro Vand A.m.b.a.. Arsrapport for

12 (iledma.-k Balance 31. december Aktiver 2013 kr t.kr. Anlregsaktiver 10 Distributionsa nleeg Produktionsanleeg Malere vrige driftsmidler Materielle anleegsaktiveri alt Anlregsaktiver i alt Omsretni ngsaktiver Ravarer og hjeelpernaterialer Varebeholdninger i alt Tilgodehavende vandafgift Andre tilgodehavender Akkumuleret underdeeknlng Tilgodehavender i alt Veerdipaplrer Veerdipaplrer i alt Likvide beholdninger Omsretningsaktiver i alt Aktiver i alt Aabybro Vand A.m.b.a.. Arsrapport for

13 (Oed mark Balance 31. december Passiver 2013 kr t.kr. Egenkapital 15 Overfert resultat Egenkapital ialt Hensatte forpligtelser 16 Henseettelsertil udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt o o o o Gceldsforpligtelser Priorltetsgeeld Kommunekredit Langfristede geeldsforpllgtelser i alt Kortfristet del af langfristet geeld Skyldig vandafgift Leveranderer af yarer og tjenesteydelser Anden gzeld Kortfristede geeldsforpltgtelser i alt Gceldsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantscetninger og sikkerhedsstillelser 19 Eventualposter Aabybro Vand A.m.b.a.. Arsrapport for

14 $edmark Noter 1. Usikkerhed ved indregning eller mallng Forsyningssekretariatet har for branchen fastsat standardpriser til beregning af de skatterneessige indgangsveerdler af vandveerkemes materielle anleegsaktiver pro1. januar SKAThar dog i en reekke afgerelser afvist modellen, og i stedet krcevet de skattemcessige indgangsveerdier skensrneesslgt beregnet ud fra en tillempet DCF-model. Det er SKATs vurdering, at de skatterneessige indgangsveerdier pa anleegsaktlverne er betydeligt lavere end de regnskabsrneessige. Sagerne er paklaget til Landsskatteretten. Det er ledelsens vurdering, at sagerne vii falde ud til vandvcerkernes fordel, hvorfor der ikke er foretaget indregning af den udskudte skat baseret pa SKATsveerdlanseettelsesmodel. Satremt sagerne i Landsskatteretten falder ud til SKATsfordel, vii den potentielle aktuelle skat skulle indregnes som en regulatorisk underdeekning med en deraf afledt opkreevningsret kr t.kr. 2. Nettoomsretning Fast bidrag Forbrugsafgifter Salgtil andre vzerker Gebvrindteegter Maleroplvsninger Udfert arbejde og salg af materialer Afvikling af overdeekntng Indregnet underdeekning Underdeekning i aret Aabybro Vand A.m.b.a.. Arsrapport for

15 ~edmark Noter 2013 kr t.kr. 3. Produktionsomkostninger Boringer Personaleomkostninger, fordelt Driftomkostninger varevogn, fordelt Elektricitet, fordelt Reparation og vedligeholdelse Vandvaerk Personaleomkostninger, fordelt Elektricitet, fordelt Reparation og vedligeholdelse, produktionsudstyr Driftsomkostninger varevogn, fordelt Vandanalyser Distributionsomkostni nger Rentvandsledning Personaleomkostninger, fordelt Driftomkostninger varevogn, fordelt Reparation og vedligeholdelse, ledningsnet Stik Personaleomkostninger, fordelt Driftomkostninger varevogn, fordelt Reparation og vedligeholdelse af stik og rnalere Aabybro Vand A.m.b.a.. Arsrapport for

16 (i)edmark Noter 2013 kr t.kr. 5. Administrationsomkostninger Kontordrift EI,vand, varme og rengertng Personaleomkostninger Lenninger inkl, pension Heraf aktiveret vedr. nye anleeg SociaIe ydelser fordelt Kundehandterlng 0 0 Personaleomkostninger, fordelt Driftsomkostninger varevogne, fordelt Annoncer Tab pa debitorer Assistanceforbrugsafregning og PBS Administrationsomkostninger i l1)vrigt Revision og regnskabsrneesslgassistance Advokat 0 29 Kontorartikler Edb-omkostninger Telefon, porto og gebyrer Forsikringer Meder og generalforsamling Kurser K!1lrselsgodtg!1lrelse Aabybro Vand A.m.b.a.. Arsrapport for

17 G)edma.-k Noter 2013 kr t.kr. 6. 1:1 omkostninger Vandsektorgebyr og kontingenter Revisorerklceringer vandsektorloven Afskrivninger Afskrivning produktionsanlceg Afskrivning distributlonsanleeg Afskrivning evrige driftsmidler Afskrivning rnalere Andre finansielle indtregter Renter, pengeinstitutter 0 8 Renter, obligationer Renter, Stjerne Invest Gevinst pa vcerdipapirer, Stjerne Invest Andre finansielle omkostninger Renter, realkredit Gebyr, Stjerne Invest Kursregulering af vcerdipapirer Garantiomkostninger Aabybro Vand A.m.b.a.. Arsrapport for

18 (Dedmark Noter 10. Materielle anlcegsaktiver Distributions- Produktions- (i)vrige anleeg anleeg Mcilere driftsmidler kr. kr. kr, kr. Kostpris 1. januar Tilgang Kostpris 31. december Tilslutningsbidrag primo Tilgang Tilslutningsbidrag ultimo At- og nedskrivninger 1. januar Arets at- og nedskrivninger Af-og nedskrivninger 31. december Regnskabsmcessig veerdl 31. december / kr. 31/ t.kr. 11. Andre tilgodehavender Moms Andre tilgodehavender Aabybro Vand A.m.b.a.. Arsrapport for

19 (Oedmark Noter 31/ kr. 31/ t.kr. 12. Akkumuleret underdrekning Akkumuleret overdrekning Underdrekning Underdrekning Underdrekning Va!rdipapirer Stjerne Invest Banklnvest Kommunekredit Nykredit Likvide beholdninger Kassebeholdning Spar Nord, Spar Nord, Spar Nord, Spar Nord, Stjerne Invest Overfert resultat Overfert resultat 1. januar 2013 Arets overferte resultat Aabybro Vand A.m.b.a.. Arsrapport for

20 G)edma.-k Noter 31/ kr. 31/ t.kr. 16. Henscettelser til udskudt skat Selskabet er i medfer af Vandsektorloven indtradt i skattepligt fra den 1. januar Ved overgangen til skattepligt skal aktiverne indregnes til handelsvcerdi i forbindelse med opgerelse af de skattemcessigeafskrivningsgrundlag. Selskabet har valgt vcerdierne i henhold til den regulatoriske abningsbalance, idet disse vurderes at veere det bedst mulige sken over handelsvcerdierne pro1. januar Der henvises til note 1, vedrerende usikkerheden herved. Selskabet har pro 31. december 2013 oparbejdet et udskudt skatteaktiv pa tkr Skatteaktivet er indregnet til kr. 0, da skatteaktivet ikke forventes at blive udnyttet. 17. Anden geeld A-skat og arbejdsmarkedsbidrag AlP og andre sociaie ydelser Feriepengeforpligtelse til funktioncerer Afsat revisor Ej indleste checks Gren afgift Pantscetninger og sikkerhedsstillelser Der er ingen pantscetninger eller sikkerhedsstillelser. 19. Eventualposter Eventualforpligtelser Ingen. Aabybro Vand A.m.b.a...Arsrapport for

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13 14 82 28. Årsrapport 2012/13

Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13 14 82 28. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Gelsted Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Fensmark Vandværk A.M.B.A. Elmevej 2 Fensmark 4684 Holmegaard. CVR-nr. 32909132. Arsrapport for 2013

Fensmark Vandværk A.M.B.A. Elmevej 2 Fensmark 4684 Holmegaard. CVR-nr. 32909132. Arsrapport for 2013 Multi Revision - Hos os er du i centrum Fensmark Vandværk A.M.B.A Elmevej 2 Fensmark 4684 Holmegaard CVR-nr. 32909132 o Arsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Tlf: 96 34 73 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB ÅRSRAPPORT 2011/12

Tlf: 96 34 73 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret Visionsvej 51 K-9000 Aalborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab HJALLERUP VANDFRSYNING ANDELSSELSKAB ÅRSRAPPRT 2011/12 GENERALFRSAMLING

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere