Statusrapporten er et led i erfaringsopsamlingen af de projekter, der støttes via tilskud fra Socialministeriet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapporten er et led i erfaringsopsamlingen af de projekter, der støttes via tilskud fra Socialministeriet."

Transkript

1 AFSLUTNINGSRAPPORT Statusrapporten er et led i erfaringsopsamlingen af de projekter, der støttes via tilskud fra Socialministeriet. Denne udgave af statusrapporten er til anvendelse for projekter med et tilskud over kr. Husk at skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes til Tilskudssekretariatet på diskette eller via med tydelig angivelse af journalnummer i dokumentets titel og i emnefeltet! Mailadressen er: Vejledning til besvarelse af de enkelte spørgsmål er indarbejdet i skemaet. De kan evt. også rette henvendelse til Karen Knudsen på telefon Rapporten skal omfangsmæssigt være sider med størst vægt på besvarelse af spørgsmål Baggrundsoplysninger Emneord (udfyldes af FC): Kontaktperson(er): Reference (udfyldes af FC): Projektets titel: Navn: Gadenavn, nr.: Klinikleder Kim Juul Larsen Bjergegade 15, 1.sal Projekt Klinik og behandlingskæde for Selvmordstruede Børn og Unge på Fyn Journalnummer: Pulje: INSLEV Ansøger: Fyns Amts Børne- og Ungerådgivningen Vestfyn, Indre Ringvej 11, 5560 Aarup Postnr. & By: 5000 Odense C Evt. tlf. Nummer: Navn og adresse på personen, der har udfyldt skemaet: Kim Juul Larsen Bjergegade 15, 1.sal 5000 Odense C Bevillingsansvarlige: Tidligere : Familieafdelingen, Fyns Amt (indtil ) Nuværende: Ledende overlæge Jan Jørgensen, Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus - OUH Psykiatricenter Øst,Region Syddanmark Påbegyndt: Afsluttet: Tilskuddets størrelse: Rapporttype: D D.31/12 år: kr. Afsluttende rapport Midtvejsrapport (angiv hvilket projektår rapporten omhandler) 1

2 Spørgsmål (Udfyld i nedenstående felt) Vejledning til spørgsmål 1. I spørgsmål 1 ønskes en beskrivelse af baggrunden for projektet, samt de problemstillinger der er kendetegnende for projektets arbejdsfelt. 1. Baggrund og problemstil ling Hvad er baggrunden for projektet? Opbygge en sammenhængende og specialiseret indsats over for selvmordstruede børn og unge op til 18 år. Når børn og unge med selvmordsadfærd skal have hjælp, er det som regel nødvendigt med et samarbejde mellem en række forskellige indsatser. Ud over familien og netværket omkring den selvmordstruede bliver som regel tre instanser inddraget, nemlig kommunen, sygehuset og den praktiserende læge. For hver af de tre instanser gælder, at de både kan stå som afsender og modtager af sager vedrørende selvmordstruede børn og unge. Det er typisk, at det er i overgangen mellem de forskellige instanser og sektorer, at der opstår vanskeligheder med koordination og kontinuitet af hjælpen til den selvmordstruede. Koordineringen mellem samarbejdsparterne bør derfor tilrettelægges, så der sikres en sammenhængende indsats. Beskriv de problemstillinger, der førte til iværksættelse af projektet. (Angiv maksimalt de tre væsentligste problemstillinger) Ventetider for børn og unge i selvmordsfare Usikkerhed om hvor man kan henvende sig (kastebold i systemet) Tilfældig vurdering og opfølgning Vejledning til spørgsmål 2. I spørgsmål 2 ønskes en beskrivelse af projektets formål hvilke ideer og initiativer er det man ønsker at udbrede med projektet? 2. Projektets formål. Hvad er projektets formål? Formålet er: En kvalificering og serviceforøgelse vedrørende selvmordsforebyggelse til samtlige fynske kommuner. At sikre en udvikling af et speciale i form af kompetent og hurtig opfølgning, vurdering og visitering til relevant støtte og behandling for børn og unge i selvmordsfare med udgangspunkt i eksisterende tilbud. At udvikle og implementere Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyns erfaringer og specialistfunktioner således, at de i Fyns Amt videreføres efter Kommunalreformen. Herunder afklaring af mulig funktion under VISO. At sikre børn og unge i selvmordsfare en kontinuerlig, ledsagende og støttende hjælp på tværs af organisatoriske og institutionelle grænser under og efter Kommunalreformen. Én indgang for henvendelse for personer med selvmordsadfærd, uanset alder. Der henvises til vedlagte Programteori for mere detaljeret overblik over delmål og outcome for projektet. 2

3 Spørgsmål Vejledning til spørgsmål 3 Nogle projekter omhandler efteruddannelse af personale, etablering af netværk mv., og er således ikke direkte rettet imod, hvad der kan benævnes som den primære målgruppe som for eksempel narkomaner, sindslidende, hjemløse, udsatte børn og unge, udviklingshæmmede, handicappede mv. Er projektets målgruppe således personale, pårørende, medarbejdere i forvaltningen mv. beskriv da som det første i spørgsmål 3 hvilken gruppe, der er tale om, og hvor mange der deltager i projektet. Er projektets målgruppe ikke personale, men udsatte grupper, beskrives i spørgsmål 3, hvordan målgruppen er opgjort for efterfølgende at beskrive målgruppens størrelse og sammensætning nærmere. Opgørelsen af alder og antal foregår ved at angive antallet i målgruppen inden for de fastsatte aldersgrupper Optællingen af målgruppen kan baseres på enten en optælling af antallet af kontakter projektet modtager eller en optælling af antallet af brugere i projektet. Med kontakter menes det antal besøg, telefonhenvendelser e.l. som projektet modtager i løbet af et år. Måler man antal kontakter kan der optræde gengangere blandt brugerne. I modsætning hertil er optælling af målgruppen ud fra antallet af brugere baseret på, hvor mange forskellige brugere, der reelt er tilknyttet projektet. Måler man målgruppen ud fra antallet af brugere, optælles det altså ikke, hvor mange gange brugerne opsøger projektet, men hvor mange forskellige brugere, der opsøger projektet. Er der anvendt andre metoder til at optælle målgruppens størrelse bedes det beskrevet. 3. Målgru ppe Hvem er projektets målgruppe? (Beskriv kort målgruppen) Målgruppe 1: Fagpersoner: (Behandlingskæden): 10 kommuner på Fyn, Langeland og Ærø samt relevante sygehusafdelinger som modtager børn og unge med selvmordsforsøg Målgruppe2: Patienter: Børn og unge op til 18 år i selvmordsfare samt deres forældre. Er projektets målgruppe personale, medarbejdere i forvaltningen eller lignende grupper eksempelvis i forbindelse med et projekt om efteruddannelse? (Sæt kryds) Ja: Samtlige kommuner deltager i projektet samt relevante sygehus afdelinger. Antallet estimeres til 90 fagpersoner fordelt på følgende hovedgrupper og faggrupper: 1:Kommunale Børne- og ungeforvaltninger fordelt på typiske faggrupper som: Socialrådgivere Pædagoger Psykologer Sundhedsplejersker Skoleledere 2: Relevante sygehusafdelinger på OUH som indgår i behandlingskæden udgør typisk faggrupper som: Læger Sygeplejersker (Hvis ja angiv da antallet af deltagere i projektet, og angiv også hvilke personalegrupper mv., der er tale om.) Nej: Hvordan er målgruppen opgjort? (Sæt kun et kryds) Antal kontakter: Antal fagpersoner/klienter: (målgruppe 1 + målgruppe 2) Angiv hvor mange i målgruppen der er inden 0 10 år år år år >67 år - 3

4 for hver aldersgruppe i nedenstående tabel?: 135 klienter svarende til ca ambulante besøg) (målgruppe 2) 40 (målgruppe 1) 50 (målgruppe 1) Spørgsmål Vejledning til spørgsmål 4. Spørgsmål 4 besvares ud fra, hvilke problemstillinger der karakteriserer den primære målgruppe altså den gruppe som projektets deltagere arbejder med/for til daglig. 4. Projektets primære problemstillinge r Hvilke problemstilling(er) karakteriserer målgruppen? Angiv de tre væsentligste problemstillinger, gerne i prioriteret rækkefølge. (Angiv problemstillingerne i nedenstående felt) Målgruppe 1 Opkvalificerer de fagpersoner, der indgår i behandlingskæden til at møde børn og unge i selvmordsfare Tilfører viden og rutiner for at fungere i en behandlingskæde til gavn for opfølgningen. Sikrer rutiner og systemer for vedligeholdelse af kompetencer og behandlingskæder (f.eks. personudskiftninger) Konsulentbistand til professionelle involveret i sager vedr. børn og unge i selvmordsfare. Målgruppe 2 Behandling til børn og unge i selvmordsfare Rådgivning til forældre Spørgsmål Vejledning til spørgsmål 5. Nedenfor ønskes en angivelse af antallet af ansatte i projektet og deres uddannelsesmæssige baggrund. Derudover ønskes en angivelse af antallet af frivillige i projektet. Ansatte defineres som den gruppe i projektet, der er aflønnet af projektet. Frivillige defineres som, personer, der arbejder ulønnet i projektet. Endelig ønskes en besvarelse af dels, hvilke parter, der, foruden Socialministeriet, har været involveret i projektet, dels hvordan finansieringen af projektet er konstrueret. 5. Ansatte og samarbejdspart nere Hvor mange er fuldtidsansatte i projektet? Ansatte pr : psykolog/klinikleder 2: psykologer 1: speciallæge 1: distriktssygeplejerske 1: socialrådgiver 1: sekretær Hvor mange er deltidsansatte i projektet? Ansatte pr : socialrådgiver 24/37 1: statistiker 23/37 (forskningsmedarbejder) 1: sygeplejerske 20/37(forskningsmedarbejder) Hvor mange er frivillige? ingen 4

5 Angiv antal ansatte inden for hver uddannelsesgruppe: Socialfaglig uddannelse Sundhedsfaglig uddannelse: Samfundsfaglig uddannelse: Andet (erhvervsrelateret erfaring eller lign.):.. 2 (socialrådgiver) 4 (læge, 2 sygeplejersker, 1 lægesekretær,) 3 (psykologer) 1 (statistiker cand. oceon) Er der foruden Socialministeriet andre parter, som deltager i finansieringen af projektet, f.eks. via kontorlokaler, lønninger eller andet? I så fald hvem? Hvor stor en andel udgør anden finansiering af projektets samlede finansiering? De tilskud der er givet i forhold til herværende projekt anvendes i henhold til projektbeskrivelse og økonomien i dette. Nedenstående tilskud fra andre parter indgår som en finansieret meraktivitet. Disse er også iværksat i henhold til de visioner der blev opstillet i projektbeskrivelsen. - Overhead fra Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus OUH, Psykiatricenter Øst, Region Syddanmark - Tilførte stillinger fra Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus OUH, Psykiatricenter Øst, Region Syddanmark - VISO midler - Tilskud til forskningsprojekt (INSLEV) - Overhead fra Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus OUH, Psykiatricenter Øst, Region Syddanmark = Beløb ukendt - Tilførte stillinger = Beløb ukendt - VISO midler = kr. i 2007 og i 2008 Samarbejder projektet med andre parter f.eks. via styregruppe eller andet fra kommune(r), amt, organisationer, frivillige mv.? - Tilskud til forskningsprojekt (INSLEV-puljen j.nr ) = kr i Kommunale børne- og ungeforvaltninger Klinik for selvmordstruede voksne, Psykiatrisk Afdeling P OUH Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus OUH Kollegiet Rømersvej i Odense Center for Evaluering Psykiatrien Århus v/centerleder Knud Ramian Regional netværksgruppe for selvmordsforebyggelse, Region Syddanmark National netværksgruppe, forebyggelsescentre i Danmark Forskningsenheden i Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus OUH Spørgsmål Vejledning til spørgsmål 6 Spørgsmål 6 omhandler projektets metodiske baggrund. Her ønskes en uddybende beskrivelse af de overvejelser og fremgangsmåder, der er valgt i projektet. Projektet bruger programteori som styrende princip for 6. Metode Hvilke faglige overvejelser og strategier er anvendt for at nå projektets mål? gennemførelsen og evaluering af projektet. (se bilag 1) 5

6 Vejledning til spørgsmål 7 Her ønskes en beskrivelse af de redskaber, der er anvendt, for at understøtte metoden og opnå projektets mål. Her tænkes bl.a. på, om der er anvendt særlige tilgange for få kontakt til målgruppen. 7. Redskaber/ aktiviteter Beskriv hvilke konkrete redskaber, der er anvendt i projektet? Alle projektets aktiviteter og metoder er beskrevet i vedlagte programteori. Heraf fremgår det også, hvilke konkrete redskaber og metoder der er anvendt i forhold til projektets aktiviteter. Se bilag 1. vedrørende afrapportering 2008 i henhold til projektets programteori. Vejledning til spørgsmål 8 Spørgsmålet omhandler projektets resultater. Her tænkes på hvilken viden og erfaring der er opnået, og hvilke konkrete tiltag der er gennemført Spørgsmålet er opdelt i fire underspørgsmål. 6

7 8. Projektets resultat(er) Beskriv hvilke resultater I har opnået i forhold til projektets formål (som angivet i spørgsmål 2). Formål: En kvalificering og serviceforøgelse vedrørende selvmordsforebyggelse for børn og unge til samtlige kommuner på Fyn, Langeland og Ærø. Resultat (væsentligste) Jvf. projektbeskrivelsen er det målsætningen, at de 10 nye kommuner indgår i behandlingskæden. Status er: Odense, Nyborg, Nordfyn, Middelfart, Kerteminde, Assens, Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn, Svendborg kommuner indgår i behandlingskæden og samarbejde, og henviser sager til Klinikken.. Disse kommuner har gennemgået modul samt efteruddannelses kursus. Samtlige kommuner på Fyn, Langeland og Ærø er således deltagende i behandlingskæden Fynsmodellen. Kommunepakken har indgået i opkvalificeringen af de fynske kommuner. (se Vedrørende serviceforøgelsen skal det nævnes, at Klinik for selvmordstruede børn og unge har haft indtag af klienter fra 1.april til I takt med at kommunerne har opbygget behandlingskæde har de kunne henvise til Klinikken. Der har været henvist 134 sager til udredning og behandling. Henvisningsaktiviteten har været støt stigende. Der er desuden et stigende antal henvendelser om konsulentbistand fra fagpersoner i kommunerne. Formål at sikre en udvikling af et speciale i form af kompetent og hurtig opfølgning, vurdering og visitering til relevant støtte og behandling for børn og unge i selvmordsfare med udgangspunkt i eksisterende tilbud. Resultater (Væsentligste) 1:Projektet (Klinik for selvmordstruede børn og unge) er efter Fyns Amts ophør blevet en afdeling i Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Psykiatricenter Øst. 2: Klinikken er fra Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus tilført yderlige stillinger - herunder speciallæge i børne- ungdomspsykiatri. 3: Pr overgår projektet til en fast driftsenhed i Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Psykiatricenter Øst. 4: Region Syddanmark har indgået entreprenøraftaler med 5 kommuner om direkte henvisning og levering af Klinikkens ydelser. (se bilag 3) 5: Projektet har afstedkommet forskningsbevillinger bl.a. fra INSLEV-puljen. Der arbejdes aktuelt på flere videnskabelige publikationer 6: Der er igangsat pilotprojekt vedr. Dialektisk adfærdsterapi behandling af suicidale og selvskadende unge Formål at udvikle og implementere Fyns Amts Børneog Ungerådgivning Vestfyn`s erfaringer og specialistfunktioner, således de videreføres efter Kommunalreformen. Herunder afklaring af mulig funktion under VISO. Resultater Projektet er fra 1.januar 2007 sammen med to medarbejdere overført til Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus Psykiatricenter Øst. Det er indgået kontrakt med VISO således landets kommuner kan støttes via Klinik for Selvmordstruede Børn og Unge til udredning/specialrådgivning i sager vedr. børn og unge i selvmordsfare. Der afventes nærmere information fra VISO om dette system. 7

8 Beskriv hvilke andre resultater, der evt. er opnået i projektperioden. Markedsføring.: - Oplæg/foredrag - Presse: Radio/TV/trykte medier (Løbende) - Hjemmeside (se: ) Plan for overførsel af projekt til Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd - Der er samlokalisering af voksen- og børne- og ungeafdelingen til fællesbetegnelsen Klinik for selvmordstruede. Plan for finansiering af klinik Pr overgår projektet til en fast driftsenhed i Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Psykiatricenter Øst. Etablering af behandlingskæden kommuner på Fyn, Langeland og Ærø deltager. jf. programteori bilag 1 - Udvalgte afdelinger på sygehus - Der afholdes årlig samling af hele behandlingskæden Plan for hele projektet Afvikling af projektet er udført i henhold til programteorien Efteruddannelse - Der er afholdt to-dages efteruddannelseskurser: 2007 (37 personer) og 2008 (35 personer) Vedligeholdelse) - Årlig samling af behandlingskæden oktober 2008 (80 personer) Økonomi Tilskuddet har dannet grundlag for projektet, som er blevet tilført yderligere resurser fra Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Psykiatricenter Øst Hvordan kan det konstateres, at projektet har opnået de beskrevne resultater? - Beskriv konkrete træk, f.eks. vedr. målgruppen, adfærdsmønstre, aktiviteter, samarbejde mv. Er der resultater, som projektet evt. endnu ikke har nået, eller evt. helt har måtte opgive?. Fremgår af ovennævnte samt af vedlagte programteori Fremgår af vedlagte programteori Spørgsmål Vejledning til spørgsmål 9 Spørgsmål 9 skal besvares ud fra om der i projektet er foretaget ændringer i forhold til det, der var planlagt for projektet. Ofte sker der ændringer enten i forhold til målgruppen eller i forhold til, hvordan man vil gribe problemet an. Såfremt der er sket sådanne ændringer ønskes det uddybet. 9. Afvigelser fra den oprindelige projektplan Er der sket justeringer i forhold til den oprindelige projektplan, f.eks. i forhold til projektets målgruppe, tidsplan eller andet? Beskriv hvorfor og Opbygningen af behandlingskæden har ikke været mulig i det forventede tempo på grund af kommunalreformen. Klinikken og projektet er blevet forankret i Børne- og 8

9 hvordan? Ungepsykiatrien i stedet for i Voksenpsykiatrien på grund af, at aldersgruppen er op til 18 år. Klinikken har fra 2009 ikke ydelser i forhold til VISO Vejledning til spørgsmål 10 & 11. I spørgsmål 10 og 11 skal projekterne beskrive hvilke succeser og vanskeligheder, der har været i projektperioden. Det må understreges at en beskrivelse af evt. problemer er lige så væsentlig som beskrivelserne af de positive oplevelser. Pr. 1. januar 2009 er projektet overgået til fast 10. Væsentlige Beskriv hvad der er driftsenhed i Det børne- og ungdomspsykiatriske succeser lykkedes særligt godt i Hus, Psykiatricenter Øst projektforløbet. (Beskriv Forankring som selvstændig Klinik i Det børne- og de tre væsentligste succeser) ungdomspsykiatriske Hus, OUH Samlokaliseringen og fagfællesskab med Klinik for selvmordstruede voksne. Stor interesse for behandlingskæde Fynsmodellenog Klinik for selvmordstruede børn og unge. Har fungeret for modelprojekt og inspiration for lignende projekter i Vordingborg, Varde og Aalborg Kontrakt med VISO vedr. ydelser i specialrådgivning og udredning Iværksættelse af forskningsprojekt Klinikken dækker er stort behov for specialistkompetance, rådgivning og behandling til børne- og unge i selvmordsfare samt rådgivning til forældre. 11. Væsentlige problemer Beskriv hvad der har været særligt vanskeligt i projektforløbet.(beskriv de tre væsentligste problemer) Afvikling af projekt i Fyns Amts regi samt sikre overførsel til Region Syddanmark Stort arbejdspres som følge af kommunalreform og nyetablering i Det børne- og ungdomspsykiatriske hus, OUH. Etablering af Klinik, herunder etablering af rutiner og procedurer samt nyansættelser. Megen uklarhed vedr. lokaler med mange flytninger til følge. Usikkerhed om hvorvidt projektet overgik til drift, og placering i henhold til nye psykiatriplaner. Lovgivningen skaber uklarheder - opfølgningsforpligtelsen for selvmordstruede børn og unge ligger både i regionen og i kommunerne. Vejledning til spørgsmål 12 & 13 Her ønskes en beskrivelse af de overvejelser eller kommentar, som projektet ønsker at videregive til andre, der evt. skal påbegynde et lignende projekt. Ved spørgsmål 13 skal fremtidige projektplaner beskrives, såfremt der er tale om en midtvejsrapport. 12. Andre kommentarer eller refleksioner Evt. andre erfaringer, råd til andre projektmagere mv. Både i forhold til herværende projekt samt tidligere projekter som Vestfynsprojektet (SELVFO) og Kommunepakken har programteori været anvendt som et styrende princip for gennemførelsen af projektet. Det er en metode som varmt kan anbefales til andre projekter. Det anbefales at være mindst to sideordne projektledere til gennemførelse af projekter 13. Fremtidige projektplaner (udfyldes hvis midtvejsrapport ). Beskriv planerne for resten af projektperioden. 9

10 Vejledning til spørgsmål 14 Er der tale om en afsluttende rapport bedes man besvare spørgsmål 14, som omhandler forankringen af projektet. Med forankring af projektet menes om projektet fortsætter efter støtteperiodens ophør. Forankring kan have forskellig karakter. Man kan her skelne mellem forankring af projektet og forankring af ideerne/erfaringerne. Forskellen er, at ved forankring af projektet fortsætter projektet mere eller mindre uændret, hvorimod projektet ved forankring af ideerne/erfaringerne kan ophøre, men erfaringerne implementeres i eksempelvis andre dele af den (amts)kommunale forvaltning eller den frivillige verden. Desuden bedes det uddybet hvilken form for forankring, der er tale om. 14. Forankring (udfyldes hvis afsluttende rapport). Er der gjort tiltag for at projektet vil opnå forankring? I så fald hvilke? Hvad har udfaldet af forankringstiltagene været? Pr. 1. januar 2009 er projektet overgået til fast driftsenhed i Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Psykiatricenter Øst Samlokaliseringen og fagfællesskab med Klinik for selvmordstruede voksne. Der er således skabt en indgang for personer med selmordsadfærd uanset alder Klinikken har fået etableret forskningsaktivitet til udvikling og kvalitetssikring af området Vejledning til spørgsmål 15 I spørgsmål 15 skal besvares, hvis viden om projektets eksistens og/eller resultater er videregivet til andre. I den forbindelse ønskes det beskrevet, hvorledes en sådan formidling er foregået. Har der eksempelvis været afholdt seminarer, har man anvendt internettet eller lignende? 15. Formidling Er projektets eksistens og/eller resultater formidlet til andre? Til hvem og hvordan? Ja. Oplæg/foredrag/artikler/andet Årlig samling af behandlingskæden Børneforum Fyn Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus Oplæg i forbindelse med VISO Projektvejledning til andre projekter Oplæg Nefos Pårørende/efterladte efter selvmord, selvmordsforsøg Efteruddannelseskursus Kommuner i den fynske behandlingskæde Årsmøde for forebyggelsescentre i Danmark Artikel i fagtidsskriftet Børnesygeplejersken Udveksling af erfaring med andre afdelinger Pressemeddelelser Deltagelse i Radio/ TV og trykte medier Udarbejdelse af pjece og KvikGuide (bilag 4) Opbygning af hjemmeside. Se Høringssvar og debatindlæg til ny psykiatriplan Løbende information på Konsulentbistand til lignende projekter i Vordingborg, Varde og Aalborg Publicering af undersøgelse på sygehusenes børneafdelinger: Behandlingsforløb og opfølgningsrutiner for børn og unge med selvmordsforsøg vejledning til sundhedspersonale Informationspjece om Dialektisk adfærdsterapi Informationspjece om Klinik for selvmordstruede børn og unge Bilag 1. Status programteori Bilag 2. Informationspjece om Klinik for selvmordstruede børn og unge Bilag 3. Flyer vedr. hjemmesiden: Bilag 4. Informationspjece om Dialektisk adfærdsterapi Bilag 5. Behandlingsforløb og opfølgningsrutiner for børn og unge med selvmordsforsøg vejledning til sundhedspersonale Bilag 6. KvikGuide til Behandlingsforløb og opfølgningsrutiner for børn og unge med selvmordsforsøg Bilag 7. Folder vedr. Kommunepakken Bilag 8. KvikGuide til Kommunepakken 10

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen.

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen. 2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt v/ Cand.psyk. Birgitte Ahlgreen og Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn v/ Cand.psyk Kim Juul Larsen og

Læs mere

Evaluering af modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, juni 2004

Evaluering af modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, juni 2004 Evaluering af modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, juni 2004 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Lea Wellejus, Anne Louise Madsen & Jens Christian Nielsen TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE I NORDJYLLAND

Lea Wellejus, Anne Louise Madsen & Jens Christian Nielsen TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE I NORDJYLLAND Lea Wellejus, Anne Louise Madsen & Jens Christian Nielsen TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE I NORDJYLLAND 2013 Diversity, Culture and Change, Department of Education Aarhus University jjj j Jens Christian

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa SISO 2001-2002 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser...15

Læs mere

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport HOVEDVÆRKSTEDET v/ cand. scient. pol. Claus Holm Thomsen www.hovedvaerkstedet.dk tlf. 66 191590 Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport Hovedværkstedet April 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Indhold 1. Anbefalinger...2 2. Indledning...2 Specialtandplejen

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

DECEMBER 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL SLUTEVALUERING

DECEMBER 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL SLUTEVALUERING DECEMBER 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

Statusrapporter. Pårørende i Psykiatrien

Statusrapporter. Pårørende i Psykiatrien Statusrapporter Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Oktober 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Afslutnings- og status rapport

Afslutnings- og status rapport Afslutnings- og status rapport Indsats til forebyggelse af selvmord blandt ældre i Region Nordjylland 2006-2009 Elene Fleischer, Ph.d Jonna Pleisner, Overlæge Projektleder Projektansvarlig fleischer@elene.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug 2015 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014 Region Syddanmark og de 22 kommuner

Læs mere