Statusrapporten er et led i erfaringsopsamlingen af de projekter, der støttes via tilskud fra Socialministeriet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapporten er et led i erfaringsopsamlingen af de projekter, der støttes via tilskud fra Socialministeriet."

Transkript

1 AFSLUTNINGSRAPPORT Statusrapporten er et led i erfaringsopsamlingen af de projekter, der støttes via tilskud fra Socialministeriet. Denne udgave af statusrapporten er til anvendelse for projekter med et tilskud over kr. Husk at skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes til Tilskudssekretariatet på diskette eller via med tydelig angivelse af journalnummer i dokumentets titel og i emnefeltet! Mailadressen er: Vejledning til besvarelse af de enkelte spørgsmål er indarbejdet i skemaet. De kan evt. også rette henvendelse til Karen Knudsen på telefon Rapporten skal omfangsmæssigt være sider med størst vægt på besvarelse af spørgsmål Baggrundsoplysninger Emneord (udfyldes af FC): Kontaktperson(er): Reference (udfyldes af FC): Projektets titel: Navn: Gadenavn, nr.: Klinikleder Kim Juul Larsen Bjergegade 15, 1.sal Projekt Klinik og behandlingskæde for Selvmordstruede Børn og Unge på Fyn Journalnummer: Pulje: INSLEV Ansøger: Fyns Amts Børne- og Ungerådgivningen Vestfyn, Indre Ringvej 11, 5560 Aarup Postnr. & By: 5000 Odense C Evt. tlf. Nummer: Navn og adresse på personen, der har udfyldt skemaet: Kim Juul Larsen Bjergegade 15, 1.sal 5000 Odense C Bevillingsansvarlige: Tidligere : Familieafdelingen, Fyns Amt (indtil ) Nuværende: Ledende overlæge Jan Jørgensen, Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus - OUH Psykiatricenter Øst,Region Syddanmark Påbegyndt: Afsluttet: Tilskuddets størrelse: Rapporttype: D D.31/12 år: kr. Afsluttende rapport Midtvejsrapport (angiv hvilket projektår rapporten omhandler) 1

2 Spørgsmål (Udfyld i nedenstående felt) Vejledning til spørgsmål 1. I spørgsmål 1 ønskes en beskrivelse af baggrunden for projektet, samt de problemstillinger der er kendetegnende for projektets arbejdsfelt. 1. Baggrund og problemstil ling Hvad er baggrunden for projektet? Opbygge en sammenhængende og specialiseret indsats over for selvmordstruede børn og unge op til 18 år. Når børn og unge med selvmordsadfærd skal have hjælp, er det som regel nødvendigt med et samarbejde mellem en række forskellige indsatser. Ud over familien og netværket omkring den selvmordstruede bliver som regel tre instanser inddraget, nemlig kommunen, sygehuset og den praktiserende læge. For hver af de tre instanser gælder, at de både kan stå som afsender og modtager af sager vedrørende selvmordstruede børn og unge. Det er typisk, at det er i overgangen mellem de forskellige instanser og sektorer, at der opstår vanskeligheder med koordination og kontinuitet af hjælpen til den selvmordstruede. Koordineringen mellem samarbejdsparterne bør derfor tilrettelægges, så der sikres en sammenhængende indsats. Beskriv de problemstillinger, der førte til iværksættelse af projektet. (Angiv maksimalt de tre væsentligste problemstillinger) Ventetider for børn og unge i selvmordsfare Usikkerhed om hvor man kan henvende sig (kastebold i systemet) Tilfældig vurdering og opfølgning Vejledning til spørgsmål 2. I spørgsmål 2 ønskes en beskrivelse af projektets formål hvilke ideer og initiativer er det man ønsker at udbrede med projektet? 2. Projektets formål. Hvad er projektets formål? Formålet er: En kvalificering og serviceforøgelse vedrørende selvmordsforebyggelse til samtlige fynske kommuner. At sikre en udvikling af et speciale i form af kompetent og hurtig opfølgning, vurdering og visitering til relevant støtte og behandling for børn og unge i selvmordsfare med udgangspunkt i eksisterende tilbud. At udvikle og implementere Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyns erfaringer og specialistfunktioner således, at de i Fyns Amt videreføres efter Kommunalreformen. Herunder afklaring af mulig funktion under VISO. At sikre børn og unge i selvmordsfare en kontinuerlig, ledsagende og støttende hjælp på tværs af organisatoriske og institutionelle grænser under og efter Kommunalreformen. Én indgang for henvendelse for personer med selvmordsadfærd, uanset alder. Der henvises til vedlagte Programteori for mere detaljeret overblik over delmål og outcome for projektet. 2

3 Spørgsmål Vejledning til spørgsmål 3 Nogle projekter omhandler efteruddannelse af personale, etablering af netværk mv., og er således ikke direkte rettet imod, hvad der kan benævnes som den primære målgruppe som for eksempel narkomaner, sindslidende, hjemløse, udsatte børn og unge, udviklingshæmmede, handicappede mv. Er projektets målgruppe således personale, pårørende, medarbejdere i forvaltningen mv. beskriv da som det første i spørgsmål 3 hvilken gruppe, der er tale om, og hvor mange der deltager i projektet. Er projektets målgruppe ikke personale, men udsatte grupper, beskrives i spørgsmål 3, hvordan målgruppen er opgjort for efterfølgende at beskrive målgruppens størrelse og sammensætning nærmere. Opgørelsen af alder og antal foregår ved at angive antallet i målgruppen inden for de fastsatte aldersgrupper Optællingen af målgruppen kan baseres på enten en optælling af antallet af kontakter projektet modtager eller en optælling af antallet af brugere i projektet. Med kontakter menes det antal besøg, telefonhenvendelser e.l. som projektet modtager i løbet af et år. Måler man antal kontakter kan der optræde gengangere blandt brugerne. I modsætning hertil er optælling af målgruppen ud fra antallet af brugere baseret på, hvor mange forskellige brugere, der reelt er tilknyttet projektet. Måler man målgruppen ud fra antallet af brugere, optælles det altså ikke, hvor mange gange brugerne opsøger projektet, men hvor mange forskellige brugere, der opsøger projektet. Er der anvendt andre metoder til at optælle målgruppens størrelse bedes det beskrevet. 3. Målgru ppe Hvem er projektets målgruppe? (Beskriv kort målgruppen) Målgruppe 1: Fagpersoner: (Behandlingskæden): 10 kommuner på Fyn, Langeland og Ærø samt relevante sygehusafdelinger som modtager børn og unge med selvmordsforsøg Målgruppe2: Patienter: Børn og unge op til 18 år i selvmordsfare samt deres forældre. Er projektets målgruppe personale, medarbejdere i forvaltningen eller lignende grupper eksempelvis i forbindelse med et projekt om efteruddannelse? (Sæt kryds) Ja: Samtlige kommuner deltager i projektet samt relevante sygehus afdelinger. Antallet estimeres til 90 fagpersoner fordelt på følgende hovedgrupper og faggrupper: 1:Kommunale Børne- og ungeforvaltninger fordelt på typiske faggrupper som: Socialrådgivere Pædagoger Psykologer Sundhedsplejersker Skoleledere 2: Relevante sygehusafdelinger på OUH som indgår i behandlingskæden udgør typisk faggrupper som: Læger Sygeplejersker (Hvis ja angiv da antallet af deltagere i projektet, og angiv også hvilke personalegrupper mv., der er tale om.) Nej: Hvordan er målgruppen opgjort? (Sæt kun et kryds) Antal kontakter: Antal fagpersoner/klienter: (målgruppe 1 + målgruppe 2) Angiv hvor mange i målgruppen der er inden 0 10 år år år år >67 år - 3

4 for hver aldersgruppe i nedenstående tabel?: 135 klienter svarende til ca ambulante besøg) (målgruppe 2) 40 (målgruppe 1) 50 (målgruppe 1) Spørgsmål Vejledning til spørgsmål 4. Spørgsmål 4 besvares ud fra, hvilke problemstillinger der karakteriserer den primære målgruppe altså den gruppe som projektets deltagere arbejder med/for til daglig. 4. Projektets primære problemstillinge r Hvilke problemstilling(er) karakteriserer målgruppen? Angiv de tre væsentligste problemstillinger, gerne i prioriteret rækkefølge. (Angiv problemstillingerne i nedenstående felt) Målgruppe 1 Opkvalificerer de fagpersoner, der indgår i behandlingskæden til at møde børn og unge i selvmordsfare Tilfører viden og rutiner for at fungere i en behandlingskæde til gavn for opfølgningen. Sikrer rutiner og systemer for vedligeholdelse af kompetencer og behandlingskæder (f.eks. personudskiftninger) Konsulentbistand til professionelle involveret i sager vedr. børn og unge i selvmordsfare. Målgruppe 2 Behandling til børn og unge i selvmordsfare Rådgivning til forældre Spørgsmål Vejledning til spørgsmål 5. Nedenfor ønskes en angivelse af antallet af ansatte i projektet og deres uddannelsesmæssige baggrund. Derudover ønskes en angivelse af antallet af frivillige i projektet. Ansatte defineres som den gruppe i projektet, der er aflønnet af projektet. Frivillige defineres som, personer, der arbejder ulønnet i projektet. Endelig ønskes en besvarelse af dels, hvilke parter, der, foruden Socialministeriet, har været involveret i projektet, dels hvordan finansieringen af projektet er konstrueret. 5. Ansatte og samarbejdspart nere Hvor mange er fuldtidsansatte i projektet? Ansatte pr : psykolog/klinikleder 2: psykologer 1: speciallæge 1: distriktssygeplejerske 1: socialrådgiver 1: sekretær Hvor mange er deltidsansatte i projektet? Ansatte pr : socialrådgiver 24/37 1: statistiker 23/37 (forskningsmedarbejder) 1: sygeplejerske 20/37(forskningsmedarbejder) Hvor mange er frivillige? ingen 4

5 Angiv antal ansatte inden for hver uddannelsesgruppe: Socialfaglig uddannelse Sundhedsfaglig uddannelse: Samfundsfaglig uddannelse: Andet (erhvervsrelateret erfaring eller lign.):.. 2 (socialrådgiver) 4 (læge, 2 sygeplejersker, 1 lægesekretær,) 3 (psykologer) 1 (statistiker cand. oceon) Er der foruden Socialministeriet andre parter, som deltager i finansieringen af projektet, f.eks. via kontorlokaler, lønninger eller andet? I så fald hvem? Hvor stor en andel udgør anden finansiering af projektets samlede finansiering? De tilskud der er givet i forhold til herværende projekt anvendes i henhold til projektbeskrivelse og økonomien i dette. Nedenstående tilskud fra andre parter indgår som en finansieret meraktivitet. Disse er også iværksat i henhold til de visioner der blev opstillet i projektbeskrivelsen. - Overhead fra Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus OUH, Psykiatricenter Øst, Region Syddanmark - Tilførte stillinger fra Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus OUH, Psykiatricenter Øst, Region Syddanmark - VISO midler - Tilskud til forskningsprojekt (INSLEV) - Overhead fra Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus OUH, Psykiatricenter Øst, Region Syddanmark = Beløb ukendt - Tilførte stillinger = Beløb ukendt - VISO midler = kr. i 2007 og i 2008 Samarbejder projektet med andre parter f.eks. via styregruppe eller andet fra kommune(r), amt, organisationer, frivillige mv.? - Tilskud til forskningsprojekt (INSLEV-puljen j.nr ) = kr i Kommunale børne- og ungeforvaltninger Klinik for selvmordstruede voksne, Psykiatrisk Afdeling P OUH Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus OUH Kollegiet Rømersvej i Odense Center for Evaluering Psykiatrien Århus v/centerleder Knud Ramian Regional netværksgruppe for selvmordsforebyggelse, Region Syddanmark National netværksgruppe, forebyggelsescentre i Danmark Forskningsenheden i Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus OUH Spørgsmål Vejledning til spørgsmål 6 Spørgsmål 6 omhandler projektets metodiske baggrund. Her ønskes en uddybende beskrivelse af de overvejelser og fremgangsmåder, der er valgt i projektet. Projektet bruger programteori som styrende princip for 6. Metode Hvilke faglige overvejelser og strategier er anvendt for at nå projektets mål? gennemførelsen og evaluering af projektet. (se bilag 1) 5

6 Vejledning til spørgsmål 7 Her ønskes en beskrivelse af de redskaber, der er anvendt, for at understøtte metoden og opnå projektets mål. Her tænkes bl.a. på, om der er anvendt særlige tilgange for få kontakt til målgruppen. 7. Redskaber/ aktiviteter Beskriv hvilke konkrete redskaber, der er anvendt i projektet? Alle projektets aktiviteter og metoder er beskrevet i vedlagte programteori. Heraf fremgår det også, hvilke konkrete redskaber og metoder der er anvendt i forhold til projektets aktiviteter. Se bilag 1. vedrørende afrapportering 2008 i henhold til projektets programteori. Vejledning til spørgsmål 8 Spørgsmålet omhandler projektets resultater. Her tænkes på hvilken viden og erfaring der er opnået, og hvilke konkrete tiltag der er gennemført Spørgsmålet er opdelt i fire underspørgsmål. 6

7 8. Projektets resultat(er) Beskriv hvilke resultater I har opnået i forhold til projektets formål (som angivet i spørgsmål 2). Formål: En kvalificering og serviceforøgelse vedrørende selvmordsforebyggelse for børn og unge til samtlige kommuner på Fyn, Langeland og Ærø. Resultat (væsentligste) Jvf. projektbeskrivelsen er det målsætningen, at de 10 nye kommuner indgår i behandlingskæden. Status er: Odense, Nyborg, Nordfyn, Middelfart, Kerteminde, Assens, Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn, Svendborg kommuner indgår i behandlingskæden og samarbejde, og henviser sager til Klinikken.. Disse kommuner har gennemgået modul samt efteruddannelses kursus. Samtlige kommuner på Fyn, Langeland og Ærø er således deltagende i behandlingskæden Fynsmodellen. Kommunepakken har indgået i opkvalificeringen af de fynske kommuner. (se Vedrørende serviceforøgelsen skal det nævnes, at Klinik for selvmordstruede børn og unge har haft indtag af klienter fra 1.april til I takt med at kommunerne har opbygget behandlingskæde har de kunne henvise til Klinikken. Der har været henvist 134 sager til udredning og behandling. Henvisningsaktiviteten har været støt stigende. Der er desuden et stigende antal henvendelser om konsulentbistand fra fagpersoner i kommunerne. Formål at sikre en udvikling af et speciale i form af kompetent og hurtig opfølgning, vurdering og visitering til relevant støtte og behandling for børn og unge i selvmordsfare med udgangspunkt i eksisterende tilbud. Resultater (Væsentligste) 1:Projektet (Klinik for selvmordstruede børn og unge) er efter Fyns Amts ophør blevet en afdeling i Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Psykiatricenter Øst. 2: Klinikken er fra Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus tilført yderlige stillinger - herunder speciallæge i børne- ungdomspsykiatri. 3: Pr overgår projektet til en fast driftsenhed i Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Psykiatricenter Øst. 4: Region Syddanmark har indgået entreprenøraftaler med 5 kommuner om direkte henvisning og levering af Klinikkens ydelser. (se bilag 3) 5: Projektet har afstedkommet forskningsbevillinger bl.a. fra INSLEV-puljen. Der arbejdes aktuelt på flere videnskabelige publikationer 6: Der er igangsat pilotprojekt vedr. Dialektisk adfærdsterapi behandling af suicidale og selvskadende unge Formål at udvikle og implementere Fyns Amts Børneog Ungerådgivning Vestfyn`s erfaringer og specialistfunktioner, således de videreføres efter Kommunalreformen. Herunder afklaring af mulig funktion under VISO. Resultater Projektet er fra 1.januar 2007 sammen med to medarbejdere overført til Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus Psykiatricenter Øst. Det er indgået kontrakt med VISO således landets kommuner kan støttes via Klinik for Selvmordstruede Børn og Unge til udredning/specialrådgivning i sager vedr. børn og unge i selvmordsfare. Der afventes nærmere information fra VISO om dette system. 7

8 Beskriv hvilke andre resultater, der evt. er opnået i projektperioden. Markedsføring.: - Oplæg/foredrag - Presse: Radio/TV/trykte medier (Løbende) - Hjemmeside (se: ) Plan for overførsel af projekt til Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd - Der er samlokalisering af voksen- og børne- og ungeafdelingen til fællesbetegnelsen Klinik for selvmordstruede. Plan for finansiering af klinik Pr overgår projektet til en fast driftsenhed i Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Psykiatricenter Øst. Etablering af behandlingskæden kommuner på Fyn, Langeland og Ærø deltager. jf. programteori bilag 1 - Udvalgte afdelinger på sygehus - Der afholdes årlig samling af hele behandlingskæden Plan for hele projektet Afvikling af projektet er udført i henhold til programteorien Efteruddannelse - Der er afholdt to-dages efteruddannelseskurser: 2007 (37 personer) og 2008 (35 personer) Vedligeholdelse) - Årlig samling af behandlingskæden oktober 2008 (80 personer) Økonomi Tilskuddet har dannet grundlag for projektet, som er blevet tilført yderligere resurser fra Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Psykiatricenter Øst Hvordan kan det konstateres, at projektet har opnået de beskrevne resultater? - Beskriv konkrete træk, f.eks. vedr. målgruppen, adfærdsmønstre, aktiviteter, samarbejde mv. Er der resultater, som projektet evt. endnu ikke har nået, eller evt. helt har måtte opgive?. Fremgår af ovennævnte samt af vedlagte programteori Fremgår af vedlagte programteori Spørgsmål Vejledning til spørgsmål 9 Spørgsmål 9 skal besvares ud fra om der i projektet er foretaget ændringer i forhold til det, der var planlagt for projektet. Ofte sker der ændringer enten i forhold til målgruppen eller i forhold til, hvordan man vil gribe problemet an. Såfremt der er sket sådanne ændringer ønskes det uddybet. 9. Afvigelser fra den oprindelige projektplan Er der sket justeringer i forhold til den oprindelige projektplan, f.eks. i forhold til projektets målgruppe, tidsplan eller andet? Beskriv hvorfor og Opbygningen af behandlingskæden har ikke været mulig i det forventede tempo på grund af kommunalreformen. Klinikken og projektet er blevet forankret i Børne- og 8

9 hvordan? Ungepsykiatrien i stedet for i Voksenpsykiatrien på grund af, at aldersgruppen er op til 18 år. Klinikken har fra 2009 ikke ydelser i forhold til VISO Vejledning til spørgsmål 10 & 11. I spørgsmål 10 og 11 skal projekterne beskrive hvilke succeser og vanskeligheder, der har været i projektperioden. Det må understreges at en beskrivelse af evt. problemer er lige så væsentlig som beskrivelserne af de positive oplevelser. Pr. 1. januar 2009 er projektet overgået til fast 10. Væsentlige Beskriv hvad der er driftsenhed i Det børne- og ungdomspsykiatriske succeser lykkedes særligt godt i Hus, Psykiatricenter Øst projektforløbet. (Beskriv Forankring som selvstændig Klinik i Det børne- og de tre væsentligste succeser) ungdomspsykiatriske Hus, OUH Samlokaliseringen og fagfællesskab med Klinik for selvmordstruede voksne. Stor interesse for behandlingskæde Fynsmodellenog Klinik for selvmordstruede børn og unge. Har fungeret for modelprojekt og inspiration for lignende projekter i Vordingborg, Varde og Aalborg Kontrakt med VISO vedr. ydelser i specialrådgivning og udredning Iværksættelse af forskningsprojekt Klinikken dækker er stort behov for specialistkompetance, rådgivning og behandling til børne- og unge i selvmordsfare samt rådgivning til forældre. 11. Væsentlige problemer Beskriv hvad der har været særligt vanskeligt i projektforløbet.(beskriv de tre væsentligste problemer) Afvikling af projekt i Fyns Amts regi samt sikre overførsel til Region Syddanmark Stort arbejdspres som følge af kommunalreform og nyetablering i Det børne- og ungdomspsykiatriske hus, OUH. Etablering af Klinik, herunder etablering af rutiner og procedurer samt nyansættelser. Megen uklarhed vedr. lokaler med mange flytninger til følge. Usikkerhed om hvorvidt projektet overgik til drift, og placering i henhold til nye psykiatriplaner. Lovgivningen skaber uklarheder - opfølgningsforpligtelsen for selvmordstruede børn og unge ligger både i regionen og i kommunerne. Vejledning til spørgsmål 12 & 13 Her ønskes en beskrivelse af de overvejelser eller kommentar, som projektet ønsker at videregive til andre, der evt. skal påbegynde et lignende projekt. Ved spørgsmål 13 skal fremtidige projektplaner beskrives, såfremt der er tale om en midtvejsrapport. 12. Andre kommentarer eller refleksioner Evt. andre erfaringer, råd til andre projektmagere mv. Både i forhold til herværende projekt samt tidligere projekter som Vestfynsprojektet (SELVFO) og Kommunepakken har programteori været anvendt som et styrende princip for gennemførelsen af projektet. Det er en metode som varmt kan anbefales til andre projekter. Det anbefales at være mindst to sideordne projektledere til gennemførelse af projekter 13. Fremtidige projektplaner (udfyldes hvis midtvejsrapport ). Beskriv planerne for resten af projektperioden. 9

10 Vejledning til spørgsmål 14 Er der tale om en afsluttende rapport bedes man besvare spørgsmål 14, som omhandler forankringen af projektet. Med forankring af projektet menes om projektet fortsætter efter støtteperiodens ophør. Forankring kan have forskellig karakter. Man kan her skelne mellem forankring af projektet og forankring af ideerne/erfaringerne. Forskellen er, at ved forankring af projektet fortsætter projektet mere eller mindre uændret, hvorimod projektet ved forankring af ideerne/erfaringerne kan ophøre, men erfaringerne implementeres i eksempelvis andre dele af den (amts)kommunale forvaltning eller den frivillige verden. Desuden bedes det uddybet hvilken form for forankring, der er tale om. 14. Forankring (udfyldes hvis afsluttende rapport). Er der gjort tiltag for at projektet vil opnå forankring? I så fald hvilke? Hvad har udfaldet af forankringstiltagene været? Pr. 1. januar 2009 er projektet overgået til fast driftsenhed i Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Psykiatricenter Øst Samlokaliseringen og fagfællesskab med Klinik for selvmordstruede voksne. Der er således skabt en indgang for personer med selmordsadfærd uanset alder Klinikken har fået etableret forskningsaktivitet til udvikling og kvalitetssikring af området Vejledning til spørgsmål 15 I spørgsmål 15 skal besvares, hvis viden om projektets eksistens og/eller resultater er videregivet til andre. I den forbindelse ønskes det beskrevet, hvorledes en sådan formidling er foregået. Har der eksempelvis været afholdt seminarer, har man anvendt internettet eller lignende? 15. Formidling Er projektets eksistens og/eller resultater formidlet til andre? Til hvem og hvordan? Ja. Oplæg/foredrag/artikler/andet Årlig samling af behandlingskæden Børneforum Fyn Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus Oplæg i forbindelse med VISO Projektvejledning til andre projekter Oplæg Nefos Pårørende/efterladte efter selvmord, selvmordsforsøg Efteruddannelseskursus Kommuner i den fynske behandlingskæde Årsmøde for forebyggelsescentre i Danmark Artikel i fagtidsskriftet Børnesygeplejersken Udveksling af erfaring med andre afdelinger Pressemeddelelser Deltagelse i Radio/ TV og trykte medier Udarbejdelse af pjece og KvikGuide (bilag 4) Opbygning af hjemmeside. Se Høringssvar og debatindlæg til ny psykiatriplan Løbende information på Konsulentbistand til lignende projekter i Vordingborg, Varde og Aalborg Publicering af undersøgelse på sygehusenes børneafdelinger: Behandlingsforløb og opfølgningsrutiner for børn og unge med selvmordsforsøg vejledning til sundhedspersonale Informationspjece om Dialektisk adfærdsterapi Informationspjece om Klinik for selvmordstruede børn og unge Bilag 1. Status programteori Bilag 2. Informationspjece om Klinik for selvmordstruede børn og unge Bilag 3. Flyer vedr. hjemmesiden: Bilag 4. Informationspjece om Dialektisk adfærdsterapi Bilag 5. Behandlingsforløb og opfølgningsrutiner for børn og unge med selvmordsforsøg vejledning til sundhedspersonale Bilag 6. KvikGuide til Behandlingsforløb og opfølgningsrutiner for børn og unge med selvmordsforsøg Bilag 7. Folder vedr. Kommunepakken Bilag 8. KvikGuide til Kommunepakken 10

Statusrapporten er et led i erfaringsopsamlingen af de projekter der støttes via tilskud fra Socialministeriet.

Statusrapporten er et led i erfaringsopsamlingen af de projekter der støttes via tilskud fra Socialministeriet. STATUSRAPPORT Statusrapporten er et led i erfaringsopsamlingen af de projekter der støttes via tilskud fra Socialministeriet. Denne udgave af statusrapporten er til anvendelse for projekter med et tilskud

Læs mere

Beskrivelse af projekt

Beskrivelse af projekt Formålet er: Beskrivelse af projekt SELVFO-FYN Behandlingskæde og klinik for selvmordstruede børn og unge på Fyn en kvalificering og serviceforøgelse vedrørende selvmordsforebyggelse til samtlige fynske

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for projekt år 2007 med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for projekt år 2007 med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for projekt år 2007 med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse af

Læs mere

Statusrapporten er et led i erfaringsopsamlingen af de projekter der støttes via tilskud fra Socialministeriet.

Statusrapporten er et led i erfaringsopsamlingen af de projekter der støttes via tilskud fra Socialministeriet. STATUSRAPPORT Statusrapporten er et led i erfaringsopsamlingen af de projekter der støttes via tilskud fra Socialministeriet. Denne udgave af statusrapporten er til anvendelse for projekter med et tilskud

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Aftale Om benyttelse af ydelser fra Klinik for selvmordstruede

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 1 Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 Postboks 1059 1008 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Ansøgningsfrist 15. maj 2005 1.

Læs mere

STATUSRAPPORT. Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover. Formål

STATUSRAPPORT. Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover. Formål Formål STATUSRAPPORT Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover Statusrapporten skal give viden om resultater af de projekter, der støttes via tilskud fra Socialministeriet. Resultatet

Læs mere

Selvmordsforebyggelse for børn og unge på Vestfyn

Selvmordsforebyggelse for børn og unge på Vestfyn Selvmordsforebyggelse for børn og unge på Vestfyn Selvmordsforebyggelse for børn og unge på Vestfyn Kommuner med beredskab Bogense, Ejby, Otterup, Middelfart, Nørre Åby, Assens, Vissenbjerg, Glamsbjerg,

Læs mere

STATUSRAPPORT. Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover Formål

STATUSRAPPORT. Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover Formål STATUSRAPPORT Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover Formål Statusrapporten skal give viden om resultater af angivelse af journalnummer i dokumentets de projekter, der støttes via

Læs mere

Projektbeskrivelse. Psykiatrisk Forskningsenhed, Psyken Vordingborg, Region Sjælland 5484

Projektbeskrivelse. Psykiatrisk Forskningsenhed, Psyken Vordingborg, Region Sjælland 5484 Januar 2008 Projektbeskrivelse Behandlingskæde og klinik for selvmordstruede børn og unge i Region Sjælland m. pilotnetværk i Guldborgsund, Næstved og Vordingborg kommuner - til forebyggelse af selvmordsadfærd

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Statusrapporten er et led i erfaringsopsamlingen af de projekter der støttes via tilskud fra Socialministeriet.

Statusrapporten er et led i erfaringsopsamlingen af de projekter der støttes via tilskud fra Socialministeriet. STATUSRAPPORT Statusrapporten er et led i erfaringsopsamlingen af de projekter der støttes via tilskud fra Socialministeriet. Denne udgave af statusrapporten er til anvendelse for projekter med et tilskud

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER Socialstyrelsen, Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Standardrapport Formål med rapporten: Rapporten skal give viden om resultater af de projekter, der støttes via tilskud fra Social-, Børne og Integrationsministeriet.

Læs mere

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Projektets titel Institutionen og evt. afdeling Projektleder og kontaktperson Projekt-medarbejdere Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Frederiksborg Amts Børnerådgivning

Læs mere

Regionshuset Viborg. Psykiatri- og socialområdet Administrationen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Psykiatri- og socialområdet Administrationen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Psykiatri- og socialområdet Administrationen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgning om økonomisk tilskud fra Ministeriet for

Læs mere

Temadag om selvmord og selvmordsforsøg Patientombuddet

Temadag om selvmord og selvmordsforsøg Patientombuddet Temadag om selvmord og selvmordsforsøg Patientombuddet Behandlingskæden, der kan sikre patientforløb på tværs Center for selvmordsforebyggelse, Psykiatrien Region Syddanmark V /Kim Juul Larsen Centeransvarlig

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

STATUSRAPPORT. Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover. Formål. angivelse af journalnummer i dokumentets titel og i emnefeltet.

STATUSRAPPORT. Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover. Formål. angivelse af journalnummer i dokumentets titel og i emnefeltet. Formål STATUSRAPPORT Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover Statusrapporten skal give viden om resultater af de projekter, der støttes via tilskud fra Socialministeriet. Resultatet

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KORTLÆGNING AF DE SOMATISKE BØRNEADELINGERS PRAKSIS PÅ SELVMORDSOMRÅDET

SPØRGESKEMA TIL KORTLÆGNING AF DE SOMATISKE BØRNEADELINGERS PRAKSIS PÅ SELVMORDSOMRÅDET SPØRGESKEMA TIL KORTLÆGNING AF DE SOMATISKE BØRNEADELINGERS PRAKSIS PÅ SELVMORDSOMRÅDET Målgruppen er børn og unge op til 15 år, der har forsøgt selvmord, og som har været indlagt på en somatisk børneafdeling

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Behandlingskæder og Selvmordsforebyggelse

Behandlingskæder og Selvmordsforebyggelse Projektets titel Institutionen og evt. afdeling Behandlingskæder og Selvmordsforebyggelse Uddannelses-, Udviklings- og Forskningsafdelingen (UUF) Ekspertisecentret, Oringe Færgegårdsvej 15 4760 Vordingborg

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER. Implementering af samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse et pilotprojekt

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER. Implementering af samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse et pilotprojekt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Standardrapport Formål med rapporten: Rapporten skal give viden om resultater af de projekter, der støttes via tilskud fra Social-, Børne

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri

Børne- og ungdomspsykiatri Børne- og ungdomspsykiatri - Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister.

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister. FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

STATUSRAPPORT. Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover Formål

STATUSRAPPORT. Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover Formål STATUSRAPPORT Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover Formål Statusrapporten skal give viden om resultater af angivelse af journalnummer i dokumentets de projekter, der støttes via

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 241 Offentligt C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g 1 Kan Ministeren redegøre for, hvilke generelle selvmordsforebyggende tiltag

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende

Udmøntning af satspuljen Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende Dato 31-01-2017 Sagsnr. 4-1613-176/2 Udmøntning af satspuljen Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende centre Hermed inviteres regionerne til at søge om midler til udbygning af de regionale centre

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr /8)

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr /8) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr. 1-2611-105/8) Målgruppe Målgruppen er storrygere med et forbrug på mindst 15 cigaretter

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ny projektbeskrivelse Satspulje 2005 Ansøgningsfrist 1. marts 2005 Oprindelig ansøgning revideret oktober 2005 efter aftale med Projektkoordinator Sune Krarup-Pedersen.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt for at sikre fortsat

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005 SOCIALMINISTERIET Tilskudsadministrationen Postboks 1059 1008 København K Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Januar 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning...1 Baggrund...1 Hvorfor en samarbejdsmodel?...1

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B Puljen til udvikling af bedre ældrepleje Ansøgningsrunde 2 Ansøgningsfrist 1. oktober 2007 UBÆP Husk at underskrive

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET 2 NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET VI LØFTER KVALITETEN MED PATIENTEN I CENTRUM Vi har de seneste 10-15 år oplevet et markant løft i kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Et kærligt skub til borgere på ledighedsydelse Projektperiode : 02.11.09

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Revideret projektbeskrivelse til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4065 Dato: 7. august 2012 Udarbejdet af: Heidi Hougaard og Jette Dalsgaard Andersen E-mail: jette.dalsgaard.andersen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 24988027 Notat

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Bilag Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet,

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002 Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSAT Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere