REFERAT. Chefkonsulent Steen Kærn Christiansen deltog i behandling af punkt 2 og 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Chefkonsulent Steen Kærn Christiansen deltog i behandling af punkt 2 og 3."

Transkript

1 10. februar 2014 J.nr MERU/BF REFERAT Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Dato og tidspunkt: Mandag den 10. februar 2014, kl. 15 Sted: Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster Albani Torv 6, Odense Referent: Merete Ruager Fra bestyrelsen deltog: Lars Nørby Johansen (formand), Jørgen Chr. Bang, Bodil Kjærsgaard, C.C. Nielsen, Christian Nielsen, Simon Damkjær Olesen og Dagmar Warming. Afbud: Niels Nørgaard Pedersen, Birgitte Vedersø og Jacob Schmidt. Endvidere deltog: rektor Henrik Dam, prorektor Bjarne Graabech Sørensen og sekretariatschef Merete Ruager i hele mødet. Dog deltog de to sidstnævnte ikke under de lukkede punkter. Chefkonsulent Steen Kærn Christiansen deltog i behandling af punkt 2 og 3. Vicedirektør Nicolai Sørensen og studiechef Morten Hansen deltog i behandling af punkt 4. Kontorchef Jørgen Schou deltog i behandling af det lukkede punkt 2. Dagsorden: Åbne punkter 1. Bemærkninger til dagsordenen 2. Det fremtidige samarbejde mellem bestyrelsen og ny rektor 3. Status på Strategi og ledelsesgrundlaget 4. Status på Studiefremdriftsreformen 5. Status på ansøgning om institutionsakkreditering 6. Status på byggesager 7. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen 8. Meddelelser fra rektor Henrik Dam 9. Eventuelt 1

2 Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen Lars Nørby Johansen bød velkommen til det første møde i SDU s bestyrelse med Henrik Dam som rektor. Herudover bød formanden velkommen til Christian Nielsen, som ligeledes deltog i sit første officielle bestyrelsesmøde. Christian har erstattet Clement som studenterrepræsentant. Der var afbud fra Niels Nørgaard Pedersen, Birgitte Vedersø og Jacob Schmidt. C. C. Nielsen foreslog at behandle Forskerpark-delen på Alsion som et gensidigt orienteringspunkt under eventuelt. Bestyrelsen tiltrådte forslaget. Ad 2. Det fremtidige samarbejde mellem bestyrelsen og ny rektor I forbindelse med rektor Henrik Dams tiltræden havde bestyrelsen en generel drøftelse af forventninger til det fremtidige samarbejde mellem bestyrelse og rektor, herunder universitetets fremtidige udvikling. Referat af punktet: Chefkonsulent Steen Kærn Christiansen deltog i behandling af punktet. Lars Nørby Johansen indledte punktet med at henlede opmærksomheden på det eftersendte notat om Anbefalinger for god universitetsledelse i Danmark. Herudover understregede Lars Nørby Johansen, at drøftelsen er særlig vigtig, fordi universiteterne er meget regulerede, og råderummet derfor kan være svært at navigere i. Endvidere opfordrede Lars Nørby Johansen til, at bestyrelsen benyttede ansættelse af en ny rektor som en anledning til at drøfte sags- og rapporteringsgange mellem rektor og bestyrelsen - herunder den økonomiske rapportering samt principperne for budgetlægningen. Dagmar Warming udtrykte et ønske om, at det fremover sikres, at de sager, der bringes op i bestyrelsen, er færdigbehandlede. Det var uhensigtsmæssigt, at bestyrelsens interne medlemmer så sig nødsaget til at tage sager op til diskussion på bestyrelsesmødet, fordi de ikke var tilstrækkeligt gennemarbejdede i universitetets øvrige organer. Det var afgørende, at bestyrelsen kunne bruge sin tid og kompetencer på mere overordnede strategiske spørgsmål. Formanden udtrykte et ønske om, at budgettet ikke alene er retvisende, men også bygger på principper om transparens og økonomiske incitamenter, der understøtter bestyrelsens strategi. C. C. Nielsen supplerede med, at budgettet skulle tilrettelægges på en sådan måde, at det ikke fremmede kassetænkning. Henrik Dam erklærede sig enig i de fremførte input og pointerede, at et budget skal leve op til tre ting: Budgettet skal være retvisende, budgettet skal være gennemskueligt og transparent for ledelse, ansatte og omverdenen og endelig skal budgettet bygge på stærke incitamentsstrukturer og ikke på kassetænkning baseret på historiske tal. Henrik Dam udtrykte en ambiti- 2

3 on om at præsentere bestyrelsen for et budget, der er baseret på disse tre principper i forbindelse med det kommende budgetudkast for Lars Nørby Johansen understregede herefter, at det er vigtigt med gennemsigtighed i budgettet, så sammenhængen mellem aktivitet og omkostninger/indtægter er mere tydelig. Endvidere vil det være ønskeligt, hvis man med udgangspunkt i budgettet kan beregne nogle KPI er, som bestyrelsen løbende kan følge år efter år. Endelig var det et ønske, at budgettet også kunne opgøres på aktiviteter. Henrik Dam oplyste, at et aktivitetsbaseret budget forudsætter overgang til et nyt økonomisystem, og at dette ikke ville kunne ske til Han var enig i ønsket og behovet og gav tilsagn om, at SDU ville arbejde hen imod dette. Herudover drøftede bestyrelsen vigtigheden af at kunne arbejde med risikoscenarier herunder specielt muligheden for at følge porteføljen af eksternt finansierede forskningsprojekter. Denne risikoafdækning vil være afgørende for, at bestyrelsen og ledelsen kan træffe de rette strategiske beslutninger. Lars Nørby Johansen konkluderede, at der er afgivet et løfte fra rektoratet om, at den kommende budgetlægning vil være baseret med udgangspunkt i en ny budget- og økonomistyringskultur. Implementeringen af nye værktøjer vil ske løbende med denne proces. C. C. Nielsen efterspurgte endvidere lidt mere frekvent information om SDU løbende mellem de enkelte bestyrelsesmøder. Lars Nørby Johansen spurgte herefter ind til bestyrelsens opfattelse af deres rolle. Jørgen Chr. Bang fremførte i denne forbindelse, at han mener, det er afgørende, at der i bestyrelsens drøftelser er respekt for universitetets mangfoldighed. Hertil svarede C. C. Nielsen, at alle bestyrelsesmedlemmer bør repræsentere hele SDU og ikke enkelte dele af universitetet. Simon Olesen fremførte i denne forbindelse, at han anser de studerendes rolle i bestyrelsen som bestyrelsesmedlemmer, men med en særlig ekspertise, nemlig hvorledes de studerende påvirkes af de forskellige sager og beslutninger. Henrik Dam understregede, at han som rektor vil arbejde for en kultur i direktionen, hvor alle arbejder for hele SDU, også selvom dette arbejde i konkrete tilfælde kan betyde, at et eller flere fakulteters interesser må vige for fællesskabet. Lars Nørby Johansen efterspurgte afslutningsvis nogle mere uddybede strategiske oplæg fra direktionen og gerne meget involverende, idet arbejdet med strategien var bestyrelsens primære funktion. Henrik Dam svarede hertil, at der allerede arbejdes på et udkast til en proces for kommunikation, implementering og opfølgning af Strategi og ledelsesgrundlaget, herunder hvilken rolle bestyrelsen skal spille i denne forbindelse. Herudover arbejdes der på, hvordan indholdet i strategien skal udvikles og fastlægges. Bestyrelsen vil blive involveret i såvel det processuelle som det indholdsmæssige spor. Det forventes, at der til næste bestyrelsesmøde vil være et oplæg til proces- og kommunikationsdelen i forhold til arbejdet med Strategi og ledelsesgrundlaget. 3

4 Bodil Kjærsgaard spurgte ind til, om der var et behov for flere bestyrelsesmøder end de nuværende fire. Lars Nørby Johansen foreslog, at der kan arbejdes med udviklingen af et årshjul, så der på denne måde kan skabes overblik over, hvilke overordnede temaer bestyrelsen skal behandle i løbet af et år. Når processen omkring Strategi og ledelsesgrundlaget er fastlagt og igangsat, kan bestyrelsen tage stilling til, om der er behov for flere møder. Ad 3. Status på Strategi og ledelsesgrundlaget Efter bestyrelsens vedtagelse af Strategi og ledelsesgrundlaget den 16. december 2013 er materialet sendt ud med en jul til alle medarbejdere. Endvidere er materialet lagt på SDU s hjemmeside sammen med en overordnet PowerPoint præsentation. Det samlede materiale ligger således på dansk og engelsk på SDU s strategi-site: Næste fase i strategiarbejdet på SDU består i forankringen og implementeringen af Strategi og ledelsesgrundlaget, herunder operationalisering og kvalificering af konkrete indsatser, handlinger og mål. I forlængelse heraf vil der blive udarbejdet en implementeringsplan, hvor direktionen løbende vil følge op på den samlede portefølje af de strategiske projekter, der vil blive igangsat med henblik på at sikre, at strategiens mål nås. Sideløbende med dette arbejde iværksættes en kommunikationsindsats med henblik på at bevare momentum og sikre, at strategi og handling formidles og forklares for både medarbejdere, studerende og omverden. Arbejdet iværksættes straks efter, at ny rektor er tiltrådt den 1. februar Referat af punktet: Chefkonsulent Steen Kærn Christiansen deltog i behandling af punktet. Lars Nørby Johansen konkluderede, at dette punkt allerede er behandlet under foregående punkt. Henrik Dam gentog, at der på det kommende bestyrelsesmøde vil blive fremlagt en proces- og kommunikationsplan for Strategi og ledelsesgrundlag. Ad 4. Status på Studiefremdriftsreformen Forligspartierne (Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance) har indgået aftale om at ud- 4

5 sætte den del af reformen, der vedrører kravet om obligatorisk tilmelding til fag og dertil hørende prøver svarende til 60 ECTS-point hvert studieår, til juli 2015 for allerede optagne studerende. Det betyder, at dette krav kommer til at gælde for studerende, der begynder på en bacheloruddannelse fra september 2014, og for alle andre studerende fra september Den nye aftale kræver en ændring af universitetsloven og herefter ændring af uddannelsesbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen. Det forventes, at ministeren snarest vil fremsætte forslag til ændring af universitetsloven. Opmærksomheden henledes på, at de økonomiske konsekvenser af reformen ikke er udskudt, selv om dele af de nye krav til de studerende er udsat med ét år. Indhold i notat: Status på reformen Den tekniske implementering STADS Status på Syddansk Universitet Væsentlige ændringer til de første bekendtgørelser Studietidsmodellen og de økonomiske konsekvenser for Syddansk Universitet Referat af punktet: Vicedirektør Nicolai Sørensen og studiechef Morten Hansen deltog i behandling af punktet. Lars Nørby Johansen gav ordet til Henrik Dam som rekapitulerede principperne bag studiefremdriftsreformen. Usikkerheden knytter sig til målet i 2015, idet kravene til de studerende er udskudt ét år, mens de økonomiske konsekvenser for universiteterne er fastholdt uændrede. Udgangspunktet for målingen er studieåret 2010/2011, og der måles første gang på studiefremdriften i indeværende studieår, dvs. 2013/2014, med budgetmæssig virkning for Alt andet lige indebærer dette, at SDU ikke vil få udbetalt den del af bonussen, der gøres afhængig af de nye krav, i 2015, idet SDU ikke har haft mulighed for at implementere de nye krav. Bjarne Graabech Sørensen fremførte, at Uddannelsesrådet allerede er i fuld gang med at se på de ændringer og tilretninger, der er nødvendige for at gennemføre reformen. Der er tale om et omfattende administrativt arbejde, som vil kræve en ensretning af mange på nuværende tidspunkt meget forskelligartede procedurer. Christian Nielsen henledte opmærksomheden på, at det vil være afgørende, at de studerende ikke vender deres frustration og vrede mod universitetet og dennes administration. Henrik Dam svarede hertil, at den gode dialog med de studerende er afgørende, og at det er vigtigt, at de studerende forstår, at universitetet gør alt, hvad der er muligt for at løse de administrative ændringer, der skal til for at sikre, at principperne i reformen kan efterleves. Henrik Dam tilføjede, at SDU selvfølgelig også ser på, om gennemførelseshastigheden kan fremmes ved administrative tiltag, herunder ved opstramning af tidsfrister for dispensationsansøgninger, bedømmelser af specialer etc. 5

6 Ad 5. Status på ansøgning om institutionsakkreditering Syddansk Universitet har den 28. januar 2014 fremsendt ansøgning om institutionsakkreditering til Danmarks Akkrediteringsinstitution og søger dermed om at blive institutionsakkrediteret i første runde. Universitetet har til ansøgningen udarbejdet en selvevalueringsrapport, der beskriver universitetets kvalitetssystem og dets udvikling, ledelsens refleksion og besvarelser af de fastsatte kriterier. Studieservice og fakulteterne har med reference til Uddannelsesrådet arbejdet med følgende elementer som forberedelse og understøttelse af kvalitetsarbejdet: Kvalitetspolitikken er revideret og godkendt d. 19. december 2013 i direktionen. En række strategier og principper er godkendt i Uddannelsesrådet som ramme for udmøntning af delpolitikkerne. Enkelte er stadig i proces og forventes endeligt godkendt primo WhiteBook er videreudviklet med en særlig indgang med nøgletal til brug for uddannelsesberetningen og løbende opfølgning og dokumentation for uddannelserne. Der er udviklet en digital løsning til udfyldelse af uddannelsesberetningerne i foråret Websiderne for kvalitetsarbejdet på SDU er opdateret. Fakulteter og Fællesområdet har udarbejdet udmøntningsnotater med beskrivelse af den lokale implementering og ansvarsfordeling. Akkrediteringsinstitutionen har nedsat følgende ekspertpanel, som har været i høring på universitetet: - Formand: Kirsti Koch Christensen, tidligere Rektor på Universitetet i Bergen, professor i lingvistik, Universitetet i Bergen. - Bengt-Ove Boström, Vicerektor med ansvar for kvalitetsspørgsmål, Göteborgs Universitet, lektor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet. - Solveig Cornér, planlægnings- og udviklingskonsulent ved rektorkontoret på Helsingfors Universitet, magister i voksenpædagogik. - Charlotte Hjort, Kvalitets- og forskningschef på Hospitalsenhed Midt (Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive) og uddannet læge, Aarhus Universitet og ph.d., Aalborg Universitet. - Maria Juhler-Larsen, studerende, kandidatuddannelsen i statskundskab, Aarhus Universitet. Ekspertpanelet skal besøge universitetet to gange. Første panelbesøg afholdes april 2014, mens andet panelbesøg afholdes juni Det forventes at afgørelsen på ansøgningen foreligger ved udgangen af

7 Referat af punktet: Lars Nørby Johansen gav ordet til Henrik Dam, som indledte med en kort generel introduktion til arbejdet med institutionsakkrediteringen på universitetet. Bjarne Graabech Sørensen uddybede herefter den kommende proces med panelbesøget, som forventes afsluttet med en tilbagemelding før sommerferien. Jørgen Chr. Bang spurgte ind til, om der er udarbejdet et samlet omkostningsestimat for arbejdet med institutionsakkrediteringen. Hertil svarede Henrik Dam, at der ikke foreligger et estimat, men at der naturligvis er tale om en investering, som dog vurderes på sigt vil betale sig for SDU, fordi den afløser en lang række bureaukratiske processer i forbindelse med uddannelsesakkrediteringer. Henrik Dam tilføjede, at processen med institutionsakkreditering i sig selv har tilført værdi til SDU. Ad 6. Status på byggesager SDU s ledelse holder løbende bestyrelsen orienteret om alle igangværende byggerier. Ud over vedlagte oversigt, der opdateres løbende, orienteres bestyrelsen endvidere i tilfælde af forsinkelser, ændring i budgetter og/eller markante ændringer i byggeplanerne. Som det fremgår af vedlagte bilag er der ikke sket store forskydninger i byggerierne siden bestyrelsesmødet den 16. december SDU har dog fundet anledning til at fremhæve et punkt, hvor der forudses en ændring i udviklingen: Status på undervisningsbygningen OU44 er, at Bygningsstyrelsen har meddelt, at ibrugtagningsdatoen er udskudt to måneder, jf. oversigten i vedlagte bilag. Der arbejdes således i øjeblikket på at finde et alternativ til lokaler i denne periode. Herudover har SDU arbejdet videre med planerne om nye lokaliteter til Statens Institut for Folkesundhed, Campus København (SIF), som i øjeblikket er beliggende på det gamle Kommune Hospital, integreret i Københavns Universitet, jf. punkt på SDU s bestyrelsesmøde den 29. april SIF råder i dag således primært over kontorlokaler med meget uhensigtsmæssige brutto/netto m 2 -forhold. Der er endvidere dårlige møde- og undervisningsfaciliteter. Den nuværende medarbejderstab består af 120 medarbejdere, som råder over et lejemål med et areal på m 2 med drift på 352 kr. pr. m 2 og en husleje på 976 kr. pr. m 2. SIF Campus København har derfor et behov for yderligere kapacitet i form af en udvidelse med møde og undervisningsfaciliteter samt nye faciliteter til PAVI. Der ønskes endvidere mulighed for kontorfaciliteter for kollegaer fra andre institutter på SUND, herunder andre fakulteter på SDU. 7

8 Denne yderligere kapacitet og udvidelse kan foretages på Carlsberg området. Der vil ligeledes være mulighed for udvidelser på sigt. Status på Carlsberg lejemålet er, at SDU har bedt Bygningsstyrelsen vurdere, om de kan købe ejendommen og efterfølgende udleje den til SDU. Alternativt kan SDU leje lokalerne direkte af Carlsbergbyen. Hvilken af ovenstående muligheder, der er mest interessant, afhænger naturligvis af pris og vilkår. Begge sager behandles sammen med de øvrige byggesager på det kommende møde mellem SDU s ledelse og Bygningsstyrelsen den 26. februar Referat af punktet: Lars Nørby Johansen understregede, at orienteringen ikke gav anledning til omfattende drøftelser. Henrik Dam uddybede punktet om forsinkelsen af OU 44 og understregede, at der naturligvis findes en løsning på pladsbehovet enten ved, at SDU beder bygningsstyrelsen om at vurdere, hvad det vil koste at forcere byggeriet, eller ved at finde erstatningslokaler andetsteds frem til indflytning. Bestyrelsen anmode om, at det i den forbindelse blev undersøgt, om lokaleudnyttelsen på SDU var tilstrækkelig høj, herunder om de manglende lokaler kunne tilvejebringes ved en mere intensiv lokaleudnyttelse. Ad 7. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen Lars Nørby Johansen orienterede om udnævnelsen af ny uddannelsesminister, Sofie Carsten Nielsen. Ministeriet skifter ved samme lejlighed navn fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Herudover orienterede Lars Nørby Johansen om universiteternes overvejelser om de kommende finanslovsforhandlinger. Overvejelserne koncentrerer sig især om tre emner: en sikret ny treårig bevillingsperiode, konsekvenserne af budgetlov og risikoen heri samt overvejelser om taksameter og ændringer heri. Ad 8. Meddelelser fra rektor Henrik Dam Henrik Dam orienterede om følgende: SDU havde i sidste uge et vellykket besøg af Maastricht University. I forlængelse af dette blev der truffet en række aftaler om fremtidige samarbejder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet havde fået et afslag på deres ansøgning om EQUIS akkreditering. 8

9 Den verserende sag og udmelding fra Rektorkollegiet vedr. ledighed og studievalg. Tiltaget skulle ses som Rektorkollegiets mulighed for at spille proaktivt ind i debatten og som et alternativ til et beskæftigelsestaksameter. Ny formand for Rektorkollegiet er frem til august 2014 Ralf Hemmingsen, rektor for Københavns Universitet, mens Brian Bech Nielsen, rektor fra Aarhus Universitet er blevet valgt til næstformand. Ad 9. Eventuelt Intet. Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl Lars Nørby Johansen formand / Merete Ruager referent 9

Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23

Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23 Skov & Landskab CB-møde nr. 35, bilag 1 Centerbestyrelsen 30-11-2011/LCH/NEK Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Dagsorden for møde den 22. juni 2015

Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk 12. juni 2015 Journalnr.: 11419 Ledelsessekretariatet UH Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Efter aftale med

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. december 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M Mødelokale: Ny konferencelokale

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

HSU HR OG ORGANISATION

HSU HR OG ORGANISATION K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 15. JANUAR 2014 Forum HSU HR OG ORGANISATION Møde afholdt: 4. december 2013 Sted: Udvalgsværelse 1 HR-ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Forside. Ansøger Institutionens navn. Ansøgningsrunde. Kontaktperson Tomas Bech Madsen. Dokument ID: 964. Samlet ansøgning, side 1 af 342

Forside. Ansøger Institutionens navn. Ansøgningsrunde. Kontaktperson Tomas Bech Madsen. Dokument ID: 964. Samlet ansøgning, side 1 af 342 Forside Ansøger Institutionens navn Ansøgningstype Institutionsakkreditering Ansøgningsrunde 2014 Kontaktperson Navn Tomas Bech Madsen Titel og funktion Direktionskonsulent Telefonnummer 7248 1049 E-mail

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 12. december 2012 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 18. marts 2015

Mødereferat. Mødedato 18. marts 2015 Mødereferat Mødedato 18. marts 2015 Arbejdsmiljørådets sekretariat 25. marts 2015 Ref. Sekretariatet J.nr. 2015-0000822 Deltagere Afbud Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Anders Just Pedersen (DI),

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 29. oktober 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.1 Godkendelse af referat...2 Bilag 1: Referat...2 2.1 Siden sidst...35 Bilag 1: Veteran Oasen projektbeskrivelse...35 Bilag 2: Kørsel af elever

Læs mere

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000.

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000. Mio. kr. Årsværk 2.200 5.000 1.800 Uddannelsesindtægter 4.000 1.400 VIP årsværk 1.000 Eksterne projekter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.000 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Beretning og påtegning

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere