REFERAT. Chefkonsulent Steen Kærn Christiansen deltog i behandling af punkt 2 og 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Chefkonsulent Steen Kærn Christiansen deltog i behandling af punkt 2 og 3."

Transkript

1 10. februar 2014 J.nr MERU/BF REFERAT Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Dato og tidspunkt: Mandag den 10. februar 2014, kl. 15 Sted: Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster Albani Torv 6, Odense Referent: Merete Ruager Fra bestyrelsen deltog: Lars Nørby Johansen (formand), Jørgen Chr. Bang, Bodil Kjærsgaard, C.C. Nielsen, Christian Nielsen, Simon Damkjær Olesen og Dagmar Warming. Afbud: Niels Nørgaard Pedersen, Birgitte Vedersø og Jacob Schmidt. Endvidere deltog: rektor Henrik Dam, prorektor Bjarne Graabech Sørensen og sekretariatschef Merete Ruager i hele mødet. Dog deltog de to sidstnævnte ikke under de lukkede punkter. Chefkonsulent Steen Kærn Christiansen deltog i behandling af punkt 2 og 3. Vicedirektør Nicolai Sørensen og studiechef Morten Hansen deltog i behandling af punkt 4. Kontorchef Jørgen Schou deltog i behandling af det lukkede punkt 2. Dagsorden: Åbne punkter 1. Bemærkninger til dagsordenen 2. Det fremtidige samarbejde mellem bestyrelsen og ny rektor 3. Status på Strategi og ledelsesgrundlaget 4. Status på Studiefremdriftsreformen 5. Status på ansøgning om institutionsakkreditering 6. Status på byggesager 7. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen 8. Meddelelser fra rektor Henrik Dam 9. Eventuelt 1

2 Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen Lars Nørby Johansen bød velkommen til det første møde i SDU s bestyrelse med Henrik Dam som rektor. Herudover bød formanden velkommen til Christian Nielsen, som ligeledes deltog i sit første officielle bestyrelsesmøde. Christian har erstattet Clement som studenterrepræsentant. Der var afbud fra Niels Nørgaard Pedersen, Birgitte Vedersø og Jacob Schmidt. C. C. Nielsen foreslog at behandle Forskerpark-delen på Alsion som et gensidigt orienteringspunkt under eventuelt. Bestyrelsen tiltrådte forslaget. Ad 2. Det fremtidige samarbejde mellem bestyrelsen og ny rektor I forbindelse med rektor Henrik Dams tiltræden havde bestyrelsen en generel drøftelse af forventninger til det fremtidige samarbejde mellem bestyrelse og rektor, herunder universitetets fremtidige udvikling. Referat af punktet: Chefkonsulent Steen Kærn Christiansen deltog i behandling af punktet. Lars Nørby Johansen indledte punktet med at henlede opmærksomheden på det eftersendte notat om Anbefalinger for god universitetsledelse i Danmark. Herudover understregede Lars Nørby Johansen, at drøftelsen er særlig vigtig, fordi universiteterne er meget regulerede, og råderummet derfor kan være svært at navigere i. Endvidere opfordrede Lars Nørby Johansen til, at bestyrelsen benyttede ansættelse af en ny rektor som en anledning til at drøfte sags- og rapporteringsgange mellem rektor og bestyrelsen - herunder den økonomiske rapportering samt principperne for budgetlægningen. Dagmar Warming udtrykte et ønske om, at det fremover sikres, at de sager, der bringes op i bestyrelsen, er færdigbehandlede. Det var uhensigtsmæssigt, at bestyrelsens interne medlemmer så sig nødsaget til at tage sager op til diskussion på bestyrelsesmødet, fordi de ikke var tilstrækkeligt gennemarbejdede i universitetets øvrige organer. Det var afgørende, at bestyrelsen kunne bruge sin tid og kompetencer på mere overordnede strategiske spørgsmål. Formanden udtrykte et ønske om, at budgettet ikke alene er retvisende, men også bygger på principper om transparens og økonomiske incitamenter, der understøtter bestyrelsens strategi. C. C. Nielsen supplerede med, at budgettet skulle tilrettelægges på en sådan måde, at det ikke fremmede kassetænkning. Henrik Dam erklærede sig enig i de fremførte input og pointerede, at et budget skal leve op til tre ting: Budgettet skal være retvisende, budgettet skal være gennemskueligt og transparent for ledelse, ansatte og omverdenen og endelig skal budgettet bygge på stærke incitamentsstrukturer og ikke på kassetænkning baseret på historiske tal. Henrik Dam udtrykte en ambiti- 2

3 on om at præsentere bestyrelsen for et budget, der er baseret på disse tre principper i forbindelse med det kommende budgetudkast for Lars Nørby Johansen understregede herefter, at det er vigtigt med gennemsigtighed i budgettet, så sammenhængen mellem aktivitet og omkostninger/indtægter er mere tydelig. Endvidere vil det være ønskeligt, hvis man med udgangspunkt i budgettet kan beregne nogle KPI er, som bestyrelsen løbende kan følge år efter år. Endelig var det et ønske, at budgettet også kunne opgøres på aktiviteter. Henrik Dam oplyste, at et aktivitetsbaseret budget forudsætter overgang til et nyt økonomisystem, og at dette ikke ville kunne ske til Han var enig i ønsket og behovet og gav tilsagn om, at SDU ville arbejde hen imod dette. Herudover drøftede bestyrelsen vigtigheden af at kunne arbejde med risikoscenarier herunder specielt muligheden for at følge porteføljen af eksternt finansierede forskningsprojekter. Denne risikoafdækning vil være afgørende for, at bestyrelsen og ledelsen kan træffe de rette strategiske beslutninger. Lars Nørby Johansen konkluderede, at der er afgivet et løfte fra rektoratet om, at den kommende budgetlægning vil være baseret med udgangspunkt i en ny budget- og økonomistyringskultur. Implementeringen af nye værktøjer vil ske løbende med denne proces. C. C. Nielsen efterspurgte endvidere lidt mere frekvent information om SDU løbende mellem de enkelte bestyrelsesmøder. Lars Nørby Johansen spurgte herefter ind til bestyrelsens opfattelse af deres rolle. Jørgen Chr. Bang fremførte i denne forbindelse, at han mener, det er afgørende, at der i bestyrelsens drøftelser er respekt for universitetets mangfoldighed. Hertil svarede C. C. Nielsen, at alle bestyrelsesmedlemmer bør repræsentere hele SDU og ikke enkelte dele af universitetet. Simon Olesen fremførte i denne forbindelse, at han anser de studerendes rolle i bestyrelsen som bestyrelsesmedlemmer, men med en særlig ekspertise, nemlig hvorledes de studerende påvirkes af de forskellige sager og beslutninger. Henrik Dam understregede, at han som rektor vil arbejde for en kultur i direktionen, hvor alle arbejder for hele SDU, også selvom dette arbejde i konkrete tilfælde kan betyde, at et eller flere fakulteters interesser må vige for fællesskabet. Lars Nørby Johansen efterspurgte afslutningsvis nogle mere uddybede strategiske oplæg fra direktionen og gerne meget involverende, idet arbejdet med strategien var bestyrelsens primære funktion. Henrik Dam svarede hertil, at der allerede arbejdes på et udkast til en proces for kommunikation, implementering og opfølgning af Strategi og ledelsesgrundlaget, herunder hvilken rolle bestyrelsen skal spille i denne forbindelse. Herudover arbejdes der på, hvordan indholdet i strategien skal udvikles og fastlægges. Bestyrelsen vil blive involveret i såvel det processuelle som det indholdsmæssige spor. Det forventes, at der til næste bestyrelsesmøde vil være et oplæg til proces- og kommunikationsdelen i forhold til arbejdet med Strategi og ledelsesgrundlaget. 3

4 Bodil Kjærsgaard spurgte ind til, om der var et behov for flere bestyrelsesmøder end de nuværende fire. Lars Nørby Johansen foreslog, at der kan arbejdes med udviklingen af et årshjul, så der på denne måde kan skabes overblik over, hvilke overordnede temaer bestyrelsen skal behandle i løbet af et år. Når processen omkring Strategi og ledelsesgrundlaget er fastlagt og igangsat, kan bestyrelsen tage stilling til, om der er behov for flere møder. Ad 3. Status på Strategi og ledelsesgrundlaget Efter bestyrelsens vedtagelse af Strategi og ledelsesgrundlaget den 16. december 2013 er materialet sendt ud med en jul til alle medarbejdere. Endvidere er materialet lagt på SDU s hjemmeside sammen med en overordnet PowerPoint præsentation. Det samlede materiale ligger således på dansk og engelsk på SDU s strategi-site: Næste fase i strategiarbejdet på SDU består i forankringen og implementeringen af Strategi og ledelsesgrundlaget, herunder operationalisering og kvalificering af konkrete indsatser, handlinger og mål. I forlængelse heraf vil der blive udarbejdet en implementeringsplan, hvor direktionen løbende vil følge op på den samlede portefølje af de strategiske projekter, der vil blive igangsat med henblik på at sikre, at strategiens mål nås. Sideløbende med dette arbejde iværksættes en kommunikationsindsats med henblik på at bevare momentum og sikre, at strategi og handling formidles og forklares for både medarbejdere, studerende og omverden. Arbejdet iværksættes straks efter, at ny rektor er tiltrådt den 1. februar Referat af punktet: Chefkonsulent Steen Kærn Christiansen deltog i behandling af punktet. Lars Nørby Johansen konkluderede, at dette punkt allerede er behandlet under foregående punkt. Henrik Dam gentog, at der på det kommende bestyrelsesmøde vil blive fremlagt en proces- og kommunikationsplan for Strategi og ledelsesgrundlag. Ad 4. Status på Studiefremdriftsreformen Forligspartierne (Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance) har indgået aftale om at ud- 4

5 sætte den del af reformen, der vedrører kravet om obligatorisk tilmelding til fag og dertil hørende prøver svarende til 60 ECTS-point hvert studieår, til juli 2015 for allerede optagne studerende. Det betyder, at dette krav kommer til at gælde for studerende, der begynder på en bacheloruddannelse fra september 2014, og for alle andre studerende fra september Den nye aftale kræver en ændring af universitetsloven og herefter ændring af uddannelsesbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen. Det forventes, at ministeren snarest vil fremsætte forslag til ændring af universitetsloven. Opmærksomheden henledes på, at de økonomiske konsekvenser af reformen ikke er udskudt, selv om dele af de nye krav til de studerende er udsat med ét år. Indhold i notat: Status på reformen Den tekniske implementering STADS Status på Syddansk Universitet Væsentlige ændringer til de første bekendtgørelser Studietidsmodellen og de økonomiske konsekvenser for Syddansk Universitet Referat af punktet: Vicedirektør Nicolai Sørensen og studiechef Morten Hansen deltog i behandling af punktet. Lars Nørby Johansen gav ordet til Henrik Dam som rekapitulerede principperne bag studiefremdriftsreformen. Usikkerheden knytter sig til målet i 2015, idet kravene til de studerende er udskudt ét år, mens de økonomiske konsekvenser for universiteterne er fastholdt uændrede. Udgangspunktet for målingen er studieåret 2010/2011, og der måles første gang på studiefremdriften i indeværende studieår, dvs. 2013/2014, med budgetmæssig virkning for Alt andet lige indebærer dette, at SDU ikke vil få udbetalt den del af bonussen, der gøres afhængig af de nye krav, i 2015, idet SDU ikke har haft mulighed for at implementere de nye krav. Bjarne Graabech Sørensen fremførte, at Uddannelsesrådet allerede er i fuld gang med at se på de ændringer og tilretninger, der er nødvendige for at gennemføre reformen. Der er tale om et omfattende administrativt arbejde, som vil kræve en ensretning af mange på nuværende tidspunkt meget forskelligartede procedurer. Christian Nielsen henledte opmærksomheden på, at det vil være afgørende, at de studerende ikke vender deres frustration og vrede mod universitetet og dennes administration. Henrik Dam svarede hertil, at den gode dialog med de studerende er afgørende, og at det er vigtigt, at de studerende forstår, at universitetet gør alt, hvad der er muligt for at løse de administrative ændringer, der skal til for at sikre, at principperne i reformen kan efterleves. Henrik Dam tilføjede, at SDU selvfølgelig også ser på, om gennemførelseshastigheden kan fremmes ved administrative tiltag, herunder ved opstramning af tidsfrister for dispensationsansøgninger, bedømmelser af specialer etc. 5

6 Ad 5. Status på ansøgning om institutionsakkreditering Syddansk Universitet har den 28. januar 2014 fremsendt ansøgning om institutionsakkreditering til Danmarks Akkrediteringsinstitution og søger dermed om at blive institutionsakkrediteret i første runde. Universitetet har til ansøgningen udarbejdet en selvevalueringsrapport, der beskriver universitetets kvalitetssystem og dets udvikling, ledelsens refleksion og besvarelser af de fastsatte kriterier. Studieservice og fakulteterne har med reference til Uddannelsesrådet arbejdet med følgende elementer som forberedelse og understøttelse af kvalitetsarbejdet: Kvalitetspolitikken er revideret og godkendt d. 19. december 2013 i direktionen. En række strategier og principper er godkendt i Uddannelsesrådet som ramme for udmøntning af delpolitikkerne. Enkelte er stadig i proces og forventes endeligt godkendt primo WhiteBook er videreudviklet med en særlig indgang med nøgletal til brug for uddannelsesberetningen og løbende opfølgning og dokumentation for uddannelserne. Der er udviklet en digital løsning til udfyldelse af uddannelsesberetningerne i foråret Websiderne for kvalitetsarbejdet på SDU er opdateret. Fakulteter og Fællesområdet har udarbejdet udmøntningsnotater med beskrivelse af den lokale implementering og ansvarsfordeling. Akkrediteringsinstitutionen har nedsat følgende ekspertpanel, som har været i høring på universitetet: - Formand: Kirsti Koch Christensen, tidligere Rektor på Universitetet i Bergen, professor i lingvistik, Universitetet i Bergen. - Bengt-Ove Boström, Vicerektor med ansvar for kvalitetsspørgsmål, Göteborgs Universitet, lektor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet. - Solveig Cornér, planlægnings- og udviklingskonsulent ved rektorkontoret på Helsingfors Universitet, magister i voksenpædagogik. - Charlotte Hjort, Kvalitets- og forskningschef på Hospitalsenhed Midt (Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive) og uddannet læge, Aarhus Universitet og ph.d., Aalborg Universitet. - Maria Juhler-Larsen, studerende, kandidatuddannelsen i statskundskab, Aarhus Universitet. Ekspertpanelet skal besøge universitetet to gange. Første panelbesøg afholdes april 2014, mens andet panelbesøg afholdes juni Det forventes at afgørelsen på ansøgningen foreligger ved udgangen af

7 Referat af punktet: Lars Nørby Johansen gav ordet til Henrik Dam, som indledte med en kort generel introduktion til arbejdet med institutionsakkrediteringen på universitetet. Bjarne Graabech Sørensen uddybede herefter den kommende proces med panelbesøget, som forventes afsluttet med en tilbagemelding før sommerferien. Jørgen Chr. Bang spurgte ind til, om der er udarbejdet et samlet omkostningsestimat for arbejdet med institutionsakkrediteringen. Hertil svarede Henrik Dam, at der ikke foreligger et estimat, men at der naturligvis er tale om en investering, som dog vurderes på sigt vil betale sig for SDU, fordi den afløser en lang række bureaukratiske processer i forbindelse med uddannelsesakkrediteringer. Henrik Dam tilføjede, at processen med institutionsakkreditering i sig selv har tilført værdi til SDU. Ad 6. Status på byggesager SDU s ledelse holder løbende bestyrelsen orienteret om alle igangværende byggerier. Ud over vedlagte oversigt, der opdateres løbende, orienteres bestyrelsen endvidere i tilfælde af forsinkelser, ændring i budgetter og/eller markante ændringer i byggeplanerne. Som det fremgår af vedlagte bilag er der ikke sket store forskydninger i byggerierne siden bestyrelsesmødet den 16. december SDU har dog fundet anledning til at fremhæve et punkt, hvor der forudses en ændring i udviklingen: Status på undervisningsbygningen OU44 er, at Bygningsstyrelsen har meddelt, at ibrugtagningsdatoen er udskudt to måneder, jf. oversigten i vedlagte bilag. Der arbejdes således i øjeblikket på at finde et alternativ til lokaler i denne periode. Herudover har SDU arbejdet videre med planerne om nye lokaliteter til Statens Institut for Folkesundhed, Campus København (SIF), som i øjeblikket er beliggende på det gamle Kommune Hospital, integreret i Københavns Universitet, jf. punkt på SDU s bestyrelsesmøde den 29. april SIF råder i dag således primært over kontorlokaler med meget uhensigtsmæssige brutto/netto m 2 -forhold. Der er endvidere dårlige møde- og undervisningsfaciliteter. Den nuværende medarbejderstab består af 120 medarbejdere, som råder over et lejemål med et areal på m 2 med drift på 352 kr. pr. m 2 og en husleje på 976 kr. pr. m 2. SIF Campus København har derfor et behov for yderligere kapacitet i form af en udvidelse med møde og undervisningsfaciliteter samt nye faciliteter til PAVI. Der ønskes endvidere mulighed for kontorfaciliteter for kollegaer fra andre institutter på SUND, herunder andre fakulteter på SDU. 7

8 Denne yderligere kapacitet og udvidelse kan foretages på Carlsberg området. Der vil ligeledes være mulighed for udvidelser på sigt. Status på Carlsberg lejemålet er, at SDU har bedt Bygningsstyrelsen vurdere, om de kan købe ejendommen og efterfølgende udleje den til SDU. Alternativt kan SDU leje lokalerne direkte af Carlsbergbyen. Hvilken af ovenstående muligheder, der er mest interessant, afhænger naturligvis af pris og vilkår. Begge sager behandles sammen med de øvrige byggesager på det kommende møde mellem SDU s ledelse og Bygningsstyrelsen den 26. februar Referat af punktet: Lars Nørby Johansen understregede, at orienteringen ikke gav anledning til omfattende drøftelser. Henrik Dam uddybede punktet om forsinkelsen af OU 44 og understregede, at der naturligvis findes en løsning på pladsbehovet enten ved, at SDU beder bygningsstyrelsen om at vurdere, hvad det vil koste at forcere byggeriet, eller ved at finde erstatningslokaler andetsteds frem til indflytning. Bestyrelsen anmode om, at det i den forbindelse blev undersøgt, om lokaleudnyttelsen på SDU var tilstrækkelig høj, herunder om de manglende lokaler kunne tilvejebringes ved en mere intensiv lokaleudnyttelse. Ad 7. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen Lars Nørby Johansen orienterede om udnævnelsen af ny uddannelsesminister, Sofie Carsten Nielsen. Ministeriet skifter ved samme lejlighed navn fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Herudover orienterede Lars Nørby Johansen om universiteternes overvejelser om de kommende finanslovsforhandlinger. Overvejelserne koncentrerer sig især om tre emner: en sikret ny treårig bevillingsperiode, konsekvenserne af budgetlov og risikoen heri samt overvejelser om taksameter og ændringer heri. Ad 8. Meddelelser fra rektor Henrik Dam Henrik Dam orienterede om følgende: SDU havde i sidste uge et vellykket besøg af Maastricht University. I forlængelse af dette blev der truffet en række aftaler om fremtidige samarbejder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet havde fået et afslag på deres ansøgning om EQUIS akkreditering. 8

9 Den verserende sag og udmelding fra Rektorkollegiet vedr. ledighed og studievalg. Tiltaget skulle ses som Rektorkollegiets mulighed for at spille proaktivt ind i debatten og som et alternativ til et beskæftigelsestaksameter. Ny formand for Rektorkollegiet er frem til august 2014 Ralf Hemmingsen, rektor for Københavns Universitet, mens Brian Bech Nielsen, rektor fra Aarhus Universitet er blevet valgt til næstformand. Ad 9. Eventuelt Intet. Lars Nørby Johansen afsluttede mødet kl Lars Nørby Johansen formand / Merete Ruager referent 9

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 28. september 2015, kl. 14

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 28. september 2015, kl. 14 30. september 2015 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 28. september 2015, kl. 14 Campus Kollegiet, Skybar på 14. sal,

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015

Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Referat fra bestyrelsesmødet 23. september 2015 Mødested Hindsgavl Slot Hindsgavl Alle 7 5500 Middelfart Journalnummer 0200-14827-2015 Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen Dekan

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense 14. juni 2016 J.nr. 16/314 JS/BF REFERAT Emne: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Dato og tidspunkt: Mandag den 13. juni 2016, kl. 15 Sted: Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense Referent:

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 25. februar 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 25. februar 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Møde onsdag den 25. februar 2015, kl. 13.30 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 1-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Steen

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Jonna Nielsen Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Giv mening VIA University College Uddannelsesudvalg for 3K 14:00-16:00 Sted: Diakonhøjskolen i Aarhus Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Deltagere Bettina Maindal Kjærgaard (underviser), Johannes

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014, kl. 17.00 19.00. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Marc Gustavsen, kursistrådet Bjarne Andersen,

Læs mere

13. møde i Uddannelsesudvalget for diplomingeniøruddannelserne

13. møde i Uddannelsesudvalget for diplomingeniøruddannelserne Mødeforum: 13. møde i Uddannelsesudvalget for diplomingeniøruddannelserne Dato: Onsdag den 30. april 2014 Tid: Kl. 15.00 Sted: Mejlgade 39A, Aarhus C lokale 3.4 Mødeleder: Deltagere: Afbud Direktør Konstantin

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Journalnr.: 021-0003 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægterne for IT-Universitetet i København,

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab Dato og tidspunkt: Tirsdag den 18. marts 2014, kl Sted: Campus Odense, O 77

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab Dato og tidspunkt: Tirsdag den 18. marts 2014, kl Sted: Campus Odense, O 77 18. marts 2014 J.nr. 043-1 MERU/bf REFERAT Emne: Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab Dato og tidspunkt: Tirsdag den 18. marts 2014, kl. 15.15-17.30 Sted: Campus Odense, O 77 Referent: Merete

Læs mere

Med bekendtgørelserne udmøntes de nærmere regler som opfølgning på ændring af universitetsloven, jf. 1 i lov nr. 898 af 4. juli 2013.

Med bekendtgørelserne udmøntes de nærmere regler som opfølgning på ændring af universitetsloven, jf. 1 i lov nr. 898 af 4. juli 2013. Til rektorer ved universiteterne Bekendtgørelser for den del af SU-reformen, der vedrører rammerne for studiegennemførelse på universitetsområdet Vedlagt fremsendes Bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Dagsordenen godkendt.

Dagsordenen godkendt. Møde den: 11. september, 2013, kl. 15.00-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU)

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Stillings- og personprofil Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Marts 2016 Opdragsgiver SDU Adresse SDU Campusvej 55 5230 Odense M Telefon: 65 50 10 00 www.sdu.dk Stilling Studiechef Refererer til Universitetsdirektøren

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011 2011 12-1. Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Videnskabsministeriet om studerendes og ansøgeres mulighed for at lade sig

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til medlemmerne af IT- Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 5074 E-mail: johanne@itu.dk Journalnr.: - 14. april 2009 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens

Læs mere

Møde i Bestyrelsen INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Deltagere

Møde i Bestyrelsen INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Deltagere Gør tanke til handling VIA University College Møde i Bestyrelsen Mødested Hotel EUROPA ROYALE, Franceza St 60, 030106, Bucharest Sector 3, Romania Mødetidspunkt Den 30. oktober 2015 kl. 15:30-17 Deltagere

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014

Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014 17.01.2014/JMH Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014 Deltagere: Udpeget af bestyrelsen: Thomas Jordan Johannesen, Business Manager, Rambøll Udpeget af uddannelsernes Advisory Boards:

Læs mere

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO)

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO) Referat af bestyrelsens møde torsdag den 1. oktober 2009 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lars Ole Vestergaard (LV), Lone Ryg Olsen (LO), Nils-Henrik Pedersen (NH), Arne Frier (AF) og Lars Scheibel (LS),

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til bestyrelsens medlemmer Direktionen Direkte tlf.: 7218 50 72 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2010-021-0018 18. november 2010 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget for forvaltnings- og administrationsuddannelserne

Møde i uddannelsesudvalget for forvaltnings- og administrationsuddannelserne Dato & tid 26. august 2015 kl. 14-16 Inge Elscurt, Metropol Referent Afbud Deltagere Annette Liboriussen, SKAT Anette Albrechtsen, Dansk Told- og Skatteforbund Nee Marianne Attle, FTF Jane Johansen Pade,

Læs mere

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi M Ø D E R E F E R A T 18. JUNI 2009 Forum HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi Møde afholdt:

Læs mere

Til bestyrelsen for Campus Bornholm:

Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Michael Engkær (Dansk Industri) Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm)

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen Sted: Campus Viborg Prinsens Allé 2 8800 Viborg Lokale B331 Mødedato: Den 4. marts 2015 kl. 11.00-17.00 GODKENDT

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende 22. november 2010 J.nr. 2008-7602-02 RA Præambel De otte danske universiteter ønsker at forbedre og styrke internationalt

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 15. juni 2016

Referat fra bestyrelsesmødet 15. juni 2016 Referat fra bestyrelsesmødet 15. juni 2016 Mødested Videnbyen Cortex Park 26 5230 Odense M Mødelokale: Orange Meeting Room Journalnummer 0200-143-2016 Til stede Rektor ved Fredericia Gymnasium, Poul Erik

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 24-01-2014

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 24-01-2014 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 24-01-2014 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 30. januar 2014 Tid: 15.30-18.30 Sted: Mødeleder:

Læs mere

61. bestyrelsesmøde REKTORSEKRETARIATET

61. bestyrelsesmøde REKTORSEKRETARIATET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T - Å B E N T 14. MARTS 2012 Forum 61. bestyrelsesmøde REKTORSEKRETARIATET Møde afholdt: 13. marts 2012 kl. 11.15-14.00 Sted: Københavns Universitet,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Professionshøjskolen i Region Midtjylland

Professionshøjskolen i Region Midtjylland Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen i Region Midtjylland Møde 2007-2 Mødet afholdes mandag, den 27. august, kl. 16-19, hos Vitus Bering Danmark, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700

Læs mere

Fra fakultetet deltog dekan Flemming G. Andersen, fakultetssekretær Jakob Ejersbo, fuldmægtig Tomas Bech Madsen og fuldmægtig Lisbeth Petersen.

Fra fakultetet deltog dekan Flemming G. Andersen, fakultetssekretær Jakob Ejersbo, fuldmægtig Tomas Bech Madsen og fuldmægtig Lisbeth Petersen. SYDDANSK UNIVERSITET Det humanistiske Fakultet 24. september 2004 FGA/tbm/lip Referater af studieledermøderne den 14. september 2004 Referat af møde tirsdag den 14. september 2004 kl. 10 med studielederne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts 2013

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts 2013 Referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts 2013 Deltagere: Fraværende med afbud: Gæst: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 17. december 2014 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 11. december 2014 Mødested: Campus København Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen

Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden HSI Mødedato: Onsdag den 2. december 2009 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale: D1.06 Medlemmer: Afbud: Blangstedgårdsvej Rektor Erik Knudsen, vicerektor Lone

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde i lønudvalget nedsat af FSU Fredag den 25. oktober 2013 kl. 8.00 9.30 Ndr. Ringgade 1, 8000 Aarhus C, Bygn. 1431-015 Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Olav W. Bertelsen, Uffe Pilegård Larsen,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Stillings- og personprofil UNIVERSITETSDIREKTØR SDU

Stillings- og personprofil UNIVERSITETSDIREKTØR SDU Stillings- og personprofil UNIVERSITETSDIREKTØR SDU Vinteren 2017 Opdragsgiver SDU Adresse SDU Campusvej 55 5230 Odense M Telefon: 65 50 10 00 www.sdu.dk Stilling Universitetsdirektør Refererer til Rektor

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen Steen Colberg Jensen Michael Dam Jonna

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet

Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet Prodekan Lars Grassmé Binderup Keynote SUHF kvalitetsseminar Uppsala Universitet, 6. november 2015 Oversigt 1. Lidt om Syddansk Universitet 2. Syddansk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SDC, 1. juni 2010, kl. 17.15-19.30 på Aarhus Universitet. Nils O. Andersen (KU) havde meldt afbud.

Referat af bestyrelsesmøde i SDC, 1. juni 2010, kl. 17.15-19.30 på Aarhus Universitet. Nils O. Andersen (KU) havde meldt afbud. REFERAT Referat af bestyrelsesmøde i SDC, 1. juni 2010, kl. 17.15-19.30 på Aarhus Universitet Morten Laugesen Specialkonsulent Dato: 07. juni 2010 Side 1/5 Til stede: Lauritz B. Holm-Nielsen (fmd.), Martin

Læs mere

Studenterdialogforum med dekanen

Studenterdialogforum med dekanen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterdialogforum med dekanen M Ø D E R E F E R A T 14. DECEMBER 2009 Forum Studenterdialogforum

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 7.september 2016 Tid: kl. 16.00 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Dorte Merete Juel Hansen Carsten Riskjær Jakobsen

Læs mere

Referat. J.nr. ipoetzsch

Referat. J.nr. ipoetzsch J.nr. ipoetzsch Referat Emne: Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Fysioterapi Dato og tidspunkt: Den 17. maj 2016 kl. 13.00 15.00. Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, IOB, Bygn.

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

REFERAT. Dato og tidspunkt: Onsdag den 10. december 2014 kl. 13.00 15.00

REFERAT. Dato og tidspunkt: Onsdag den 10. december 2014 kl. 13.00 15.00 J.nr. 043-31 kb REFERAT Emne: Møde i Universitetsrådet Dato og tidspunkt: Onsdag den 10. december 2014 kl. 13.00 15.00 Sted: Deltagere: Observatører: Afbud fra: Referent: Campus Odense, Rektors mødelokale

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet.

Formanden orienterede om, at pressen var inviteret til at overvære første del af mødet. 26. juni 2006 1. møde i Danmarks Vækstråd Eksp.nr. 278979 15. juni 2006 /hlm-dep Til stede fra Danmarks Vækstråd: Direktør Lars Nørby Johansen (formand) Finansdirektør Birgit Aagaard-Svendsen (deltog fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T NOVEMBER 2010 Vedr.: HSU konference den 11. oktober 2010 Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. juni 2013 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta Magnussen, Helle Lundgreen,

Læs mere

Koordineringsrådsmøde 1 (KR1) 15. marts 2011 - referat

Koordineringsrådsmøde 1 (KR1) 15. marts 2011 - referat BVUnet.dk Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner Koordineringsrådsmøde 1 (KR1) 15. marts 2011 - referat Tid: Tirsdag den 15/3 2011, kl. 10.00-14.00 Sted: Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 9. december 2014 Tid: Kl. 12.00-13.30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Per Røner, Henrik Kolind, Nich Bendtsen og Carsten Sand

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 18. marts 2015 kl. 12.30 14.00 Sted Aalborg Kommune, ældre- og sundhed, Storemosevej 17-21, Mødelokale 5 (kælderen

Læs mere