Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet."

Transkript

1 Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Nye Skemaer til Tjenestelister for Kontorpersonalet og Postbudpersonalet... Kontorbestyrernes og Postkontrolørernes Tjeneste... Et Eksemplar af Tjenestelisten skal være ophængt i Kontorlokalet... Anmeldelse om uindløste Postopkrævningsforsendelser, der udbringes ved Landpostbude... Forskriftsmæssig Forsegling af Pengebreve samt Reglerne for Udfyldning af Postanvisninger m. m. indskærpes... Bestemmelserne vedrørende Pengebreves og Pengepakkers Eftertælling indskæ rpes... R Stempler slettes af Inventarielisten og indsendes... Posttjenestemænds Skattepligt vedrørende Godtgørelse for Nattjeneste... Anmeldelse om Forslag til Optagelse af Beløb paa Budgettet for Finansaaret Udstedelsen og Indsendelsen af indløste Postopkrævninger, der have Henhold til Postopkrævningsforsendelser, afsendte fra Kjøbenhavn... Indsendelse til vedkommende Overpostinspektør af en Genpart af Rekvisit- og Inventarielisten. Generaldirektørens Bortrejse... Anordning angaaende Tilføjelse til Anordning af 20. September 1902 om Behandlingen af Postforsendelser til og fra Stats- og kommunale Myndigheder... Behandlingen af Brevforsendelser, der ere indlagte i gennemsigtige Kuverter... Indsendelse af Ansøgninger om Forflyttelse... Indberetning om Tjenestemænd, der have modtaget Indkaldelse til Militærtjeneste... Postelevprøven... Bestyrelsen af Sommer-Postekspeditionerne... Anmeldelse om Prisforandringer paa Tidender og Tidsskrifter... Indberetning om Beskaifenheden af Postillonernes Uniformer... N'y Udgave af den af Yerdenspostforeningens internationale Bureau udgivne Samling af Oplysninger vedrørende de forskellige Landes indenrigske Posttjeneste... Tilbagemeldelse udstedes ikke med Hensyn til manglende Restporto for Anmeldelser paa forskellige Tidender og Tidsskrifter... T jenesteancienneteten indenfor 12. og 13. Lønningsklasse... T jenesteancienneteten for Postekspedienter, der have været konstituerede som saadanne... Indsendelse af Fortegnelser over Landpostbude og Landpostruter... Optagelsen i Ekstraktregnskabet af Lønninger m. v. vedrørende Landpostvæsenet... Formular til Oversigt over Kontorhold og Biindtægter i Finansaaret Staaende Udgiftsordrer vedrørende Konto B. 1. i. og B. 1. k Side , , 72, 102, 143, 171, , 89, , 105,

2 IY Midlertidige regnskabsførende Postekspeditioner... Forfærdigolsen af Uniformer til Posttjenestemænd... Fordelingen af Godtgørelsen for Bestyrelsen af Telegraf- og Telefonstationer... Bidrag til Kontorholdet af de Beløb, som Postmestrene oppebære for andre Virksomheder. Gebyrernes Fordeling... Kontorpersonalets Sommerferie... Sommerferie for Tjenestemænd i 1., 2, 5. og 7. Lønningsklasse... Tilintetgørelsen af udrangerede Arkivsager... Postgangen paa Banerne... Anordning angaaende Forandring i Anordning af 19. September 1902 om Posternes Benyttelse. Blanketter til Brug ved Udfærdigelsen af Indberetninger over udbetalte Beløb vedrørende Posternes Befordring... Bevilling til Vedligeholdelse af Postmestres Tjenesteboliger... Udfaldet af Postfagprøven... Bestemmelsen om Vask af Postbrevkasser og Kontorskilte indskærpes... Forsendelsesvilkaarene for Tidender og Tidsskrifter... Postvæsenets Eneret... Stjaalne Telegrampostanvisninger... Sammenhæftningen af Postopkrævningsblanketter med de paagældende Brevforsendelser eller Adressebreve... Flagning i Anledning af Hs. Højhed Prins Hans Bisæ ttelse... Indsendelse af Budgetforslag... Blanketter til Erklæringsskrivelser... Landpostbudenes Uniformering... Varetagelsen af de under 2. Ekspeditionskontor hørende Sager... Anvendelsen af Bestemmelserne om Takstforhøjelse for Pakkeforsendelser... Varetagelsen af de løbende Forretninger ved Overpostinspektoratet for Nørrejylland... Abonnementsprisen for Nakskov Tidende! og Vestlollands Avis... Udfærdigelse af Postbeviser og Meddelelse af Kvittering i Postkvitteringsbøger... Forsendelse med Brevposten af Tryksagsforsendelser, hvis Længde og Bredde overskrider de fastsatte Maksima Regler for Posthusenes Forsyning med Postsække... Statistik... Gennemsyn af Affaldspapir Hjælpebudes Lønforhold i Sygdomstilfælde... Varetagelsen under Kontorchef C. L. Lages Fraværelse af de under Generaldirektoratets 1. Ekspeditionskontor henhørende udenrigske Sager... Ledelsen under Overpostinspektør Hertz Fraværelse af de løbende Forretninger ved Overpostinspektoratet for Østifterne... Etablering af Pakmesterbureau i Skagensbanens T o g... Ombytning af Avisportomærker... Udfærdigelsen af Tjenestelister og Postlister... Fremsendelse af Postpersonalet og Posthnsene den 1. Juli Antagelse af P ostelever... Tømning af Landbrevkasser... Angivelsen af Klokkeslet i tjenstlige Udfærdigelser... Salg af Brevpostvogne... Postadressen for 17. og 22. Bataillon... Side , 61, 78, 131, 137. GI , 101, 115, 156, 177, 189, , HO

3 Foranstaltninger i Anledning af Afholdelsen af Detachementsøvelser... Erstatningsblad for Agrardagbladet... Forsendelser til Jernbanebrevsamlingsstedet i Egebjerg... Rettelse til Avisfortegnelsen... Ansøgninger om Embeder og Bestillinger ere fritagne for Stem pelpligt... Fremsendelse af Oversigt over det danske Postvæsens Statistik for Finansaaret Tjenestetiden som Underofficer... Emballeringen af Brevforsendelser, i hvilke der tilstilles Diagnosestationer tuberkuløst Opspyt.. Indsendelse af Forslag til Karteringsliste for Posthusene... Fremsendelse af en ny Udgave af Alfabetisk Fortegnelse over samtlige udenfor Kjøbenhavn beliggende Postkontorer, Postekspeditioner, Jernbanebrevsamlingssteder samt Brevsamlingssteder, der ere selvstændig Postadresse, tilligemed Ruteangivelse... Erstatningsblad for Folkebladet for Svendborg Amt... Postfunktionærers Abonnement paa l Union postale... Nye Postlisteformularer Anciennetetsberegningen indenfor 12. og 13. Lønningsklasse... Julemærket...! Ny Udgave af Vejledning for Brevsamlere... i Ny Udgave af Vejledning for Jernbanebrevsamlere... I Nye 20 Øres Postfrimærker... Postgangen i Juleperioden Arbejdsforøgelsen ved Postkontorerne i Jule- og Nytaarsperioden... j Instruktion af Personer, der antages til Bestyrelsen af Brevsamlingssteder og Jernbanebrevsamlingssteder... Instruktionskursus for P ostelever... I Kommissionen for Postfagprøven... Eksaminatorer, Censorer og Suppleanter ved Postfagprøven... Tilsynsførende ved Statens Instruktionskursus for Postelever... I Lærere ved Statens Instruktionskursus for Postelever... j Ny Udgave af Lærebogen Tillæg til Lærebog i Geografi... Forveksling af Postadresser... Kassetømniug, Postomdeling m. v. i Jule- og Nytaarsperioden... I Bestemmelserne angaaende Indpakning, Mærkning og Adressering af Pakkepostsager indskærpes j Postkontorernes og Postekspeditionernes Kontortid Juleaftensdag... j Assistance ved Postomdelingen i Landdistriktet Juleaftensdag... I Udarbejdelse af en Oversigt over Forandringer i Postgangen til og fra Posthusene i Juleperioden Regler for Posttjenestemænds Værnepligtsforhold... Portoen for Brevforsendelser, der udveksles mellem Færøerne og det øvrige Danmark... Køreplan for Særtog i Juleperioden... Bestemmelsen om Udfærdigelse og Udsendelse af Postanmeldelse til visse Pakkeforsendelser indskærpes... Landpostbudenes Helligdagsfrihed ved Jul og N ytaar... Bestemmelserne om Posthemmeligheden indskærpes... Dirigeringen af Breve til Frilageret i Kjøbenhavn... Side , , , II. P ostforholdet til Udlandet. Handelsstatistiske Anmeldelser... Stjaalne internationale Postanvisninger... Benyttelsen af Vindues-Brevkuverter... 3, 14, 20, , 7, 77. 7, 71, 137.

4 Tilbagesendelse af Modtagelsesbeviser, der have Henhold til Forsendelser fra Udlandet... Anbefaling af Brevforsendelser, indlagte i Yindues-Brevkuverter Ophævelse af Foranstaltninger i Anledning af Koleraepidemi... Opførelsen paa Karterne af anbefalede Brevforsendelser, der udveksles i direkte Afslutninger med de schweiziske Udvekslingskontorer... Forhøjelse af Gebyret for Fortoldningen af Pakker med Toldfrankoseddel... Identitetskort... Postanvisningsudvekslingen med Argentina... Forsendelse af almindelige Postpakker til Japan og H ongkong... Portoen for Postanvisninger fra de forenede Stater i Nordamerika til Danmark... Behandlingen af mangelfuldt udfærdigede Postanvisninger fra Østerrig... Dirigering af Post til Finland... Stjaalne Telegrampostanvisninger... Postopkrævningsudveksling mellem Danmark og Rusland... Forsendelsen af Postpakker uden angiven Værdi mellem Danmark og Rusland samt Finland... Udfyldning af Kolonnerne 5, 6 og 7 i Værdikarterne m. m... Postbefordringen mellem Postkontorerne i Allinge og Sassnitz... Forbud mod Indførsel af Pakker, indeholdende Klude m. m., fra Smyrna..... Ny Formular til Tolddeklaration ved Postpakkeudvekslingen mellem Danmark og de forenede Stater... Forsendelse af Postpakker med angiven Værdi til Rusland... Stempling af Dokumenter... Behandlingen af Adressebreve til Pakker, der over Kjøbenhavn sendes til Norge... Forsendelsen af Pakker til oversøiske Lande... Udbetalingen af Postanvisninger fra Nordamerika... Forsendelsen af Pakker til de forenede Stater i Nordamerika... Indpakningen af Postpakker fra Danmark til Rusland, indeholdende C elluloid... Rettelse til Verdenspostkonventionens Ekspeditionsreglement, Art. IV... Forsendelse af almindelige Postpakker fra Danmark til Argentina... Indbetalingskursen for Postanvisninger til Dansk Vestindien... Behandlingen af Postanvisninger fra Finland, der ere udfærdigede af finske Posthuse... Postfunktionærers Abonnement paa l'union postale... Takseringen af Pakker, der ere paategnede Forsigtig Julemærkets Anbringelse paa Postforsendelser til Udlandet... Forandringer i Bestemmelserne vedrørende Toldfrankosedler... Side , , , , , ,

5 B, Specielle Bestemmelser. I. Postforbindelsen og Postgangen. 1. Postforbindelsen i Indlandet. S ta ts b anerne: Køreplaner og Tekturer, S P r iv a te J ern b a n e r. Brænderup Bogense, S Kolding Ilejlsminde, S Kolding Taps, S 172. Langelandsbanen, S Odense Brænderup Middelfart, S Ringkjøbing Nr. Omme, S Eyomgaard Gjerrild, S. 184, 199. Stubbekjøbimg Nykjøbing FL, S 82. Dampskibe og Dampfærger: Bandholm Fejø- Femø, S Frederikshavn Læsø, S Kallundborg Aarhus, S. 38. Svendborg Rudkjøbing Marstal, S. 5, 43, 136. Svendborg Troense, S. 45. Spodsbjerg Nakskov, S Stationsposter (Baadposter og Færgesteder): Aarup Bogense, S Brande Herning, S Brønderslev Dyhvad, S. 69, 88. Brønderslev Saltum, S. 69, 141. Dronninglund Asaa, S. 68, 141. Flauenskjold Dyhvad, S. 68, 141. Fredensborg Esrom, S. 82. Frederikssund Jægerspris, S. 82. Frederikssund Skibby, S Gjedsted Aalestrup, S. 69, 103. Glumsø Vetterslev, S. 113, 195. Hals Gandrup. S. 68, 14!. Havndal Mariager, S. 68. Hjallerup Vodskov, S. 69, 14). Hjørring Løkken, S. 69, 153. Hurup Nykjøbing Jylland, S. 45. Hurup Næssum Vest, S Hurup Vestervig, S Ikast Nr. Snede, S. 85. Knebel Rønde, S. 69. Koldby Tranebjerg, S 75. Lolials Tranekjær Rudkjøbing, S. 99 Mørke Bønde, S. 68. Nordby Sønderho, S. 82. Nykjøbing F l. Nysted, S. 5. Nykjøbing Jyll. Næssund Øst, S Nørre Alslev Stubbekjøbing, S. 11. Rask Mølle Eistrup Nr. Snede, S. 82, 153. Ringsted Næstved, S. 113, 194. Rude Sandved, S. 88. Rønde Ebeltoft, S. 69. Rønde' Løgten, S. 69. j Snertinge Jyderup, S. 82. Thisted Nykjøbing Jyll., S. 140.! Vejle Brande, S Ærøeskjøbing Marstal, S. 23. Øster Vraa Hørby, S. 69, Postforbindelsen med Bilandene og Kolonierne Kjøbenhavn Færøerne Island, S Kjøbenhavn Grønland, S Postforbindelsen med Udlandet. Danmark Norge, S. 153.

6 1. Jernbanébrevsamlingssteder og Brevsamlingssteder. Andsager, S. 52. Asperup, S Bagenkop, S. 14G. Bagnkop, S. 140, 163. Bagsværd, S Birkelse, S Bjært, S. 171, 103. Blaavand, S Boulstrup, S. 15. Brejning, S Brænderup, S Dalager, S. 171, 193. Eg, S Egebjerg, S. 78, 88. Ellidshøj, S. 72. Farstrup, S. 202, Flintinge, S. 3. Fovslet, S. 171, 193. Frejlev, S. 3. Fuglede, S. 72. Gadstrup, S Gamby, S Gjerrild, S Glæsborg, S Grønbjerg, S. 171, 198. Ilaarslev, S Hanbjerg, S. 36. Harndrup, S Hejis, S. 171, 193. Hindevad, S Hodde, S. 36, 52. Horbelev, S. 78, 97. Humlebæk, S Hvorupgaard, S. 36. Illebølle, S. 146, 168. Jordløse, S Karleby, S. 78, 89. Kassemose, S Kjædeby, S. 146, 168. Klakring, S Klamp, S. 40. Klim, S Korup, S Kustrup, S Langesø, S Lindelse, S. 146, 168. Longelse, 146, 168. Lerbjerg, S Lervang, S. 171, 198. Mejlskov, S Mellerup, S Milling, S Morud, S Mulbjerg, S. 171, 198. Mølby, S. 36, 52. Neder Randlev, S Nimtofte, S No, S. 171, 198. Nordenbro, S. 146, 163. Nymark, S Nærum, S. 3. Nørre Bratbjerg, S Nørre Søby, S. 21. Pederstrup, S. 15. Pjedsted, S. 8. Ramten, S Ryde, S Røjle, S Rørmosehus, S Saunte, S Sjølund, S. 171, 193. Skalborg, S. 134, 171. Skrøbelev, S. 146, 168. Solbjerg, S Spjald, S. 171, 198. Spodsbjerg, S. 146, 168. Stautrup, S. 36. Stenderup, S. 52. Stenvad, S Stilling, S. 78. Strande, S. 32. Svejbæk, S. 88. Søndenbro, S 146, 163. Sønder Bjert, S Sønder Stenderup, 171. Sønder Ørslev, S. 78, 88. Taps, S. 171, 193. Tokkerup, S. 3. Tranehuse, S Tryggelev, S. 146, 163. Uglev, S. 72. Vadum, S. 36. Varmark, S. 171, 193. Vedbæk, S. 3. Veflinge, S Vejstrup Kirke, S Vesløs, S Videbæk, S Vonsild, S. 171, 193. Vægger, S 40.

7 Ødis, S. 171, 193. Ørnhøj, S. 171, 198. Ørum, S Brevkassetømning til Posttogene. Ilolmdrup Holdeplads, S S. Ledige Embeder og Bestillinger. Embedet som Postmester i Aabybro, S i Korsør, S. 10. i Langaa, S. 10. i Middelfart, S i Nakskov, S i Sakskøbing, S. 10. i Sindal, S Embeder som Postinspektør i XX. Lønningsklasse, S Embeder som Fuldmægtig af 1. Urad under Postvæsenet, S Embede som Postkontrolør af 2, Grad, S. 21, 32, 72, 98, 168. Bestillingen som Postmester i Gudhjem, S i Horslunde, S i Mørkøv, S i Nordby, S Postekspedientpladser, S Personalia. Aagaard, A. K., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 73. Abel, O. H-, Postmedhjælper, forflyttet fra Varde til Kbhvn., S. 44. Agger, M., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Nexø til Aakirkeby, S. 43. Ahrnell, O. W., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Akselbo, E., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Amdrup, A. C., Postekspedient, ansat som Postmester i Gudhjem, S Andersen, A., konst. Postmedhjælpei', ansat som Postmedhjælper, Andersen, A., Postmedhjælper, forflyttet fra Aalborg til Vinderup, S Andersen, A., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Nibe til Aalborg, S. 42. Andersen, A., Frk., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Andersen, A., Frk., Postelev, den meddelte Konstitution som Postmedhjælper hævet, S I Andersen, A., Postelev, afskediget, S. 23. Andersen, A., Reservepakmester, ansat som Post- pakmester, S Andersen, A., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 84.! Andersen, A. A., Postmedhjælper, forflyttet fra Hjørring til Brønderslev, S. 44. Andersen, A. C., ansat som Postelev, S. 45. Andersen, A. E. E. O,, Postmedhjælper, forflyttet fra Ebeltoft til Viborg, S Andersen, A. P., Postekspedient, forflyttet fra Næstved til Roskilde, S. 29. Andersen, A. P. (Daastrup), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 16. Andersen, A. P., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S Andersen, C. C., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Andersen, C. O., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Grenaa til Vestervig, S. 43. Andersen, C. L., Postelev, konst. som Postmedhjælper, Andersen, D. A., Frk., Postmedhjælper, forflyttet fra Kallundborg til Kjøge, S. 44. Andersen, E., Postelev, konst. som Postmedbjælper, S Andersen, F. H., Postmedhjæ'per, forflyttet fra Nykjøbing Fl. til Kbhvn., S Andersen, F. H., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Andersen, G. V., Reservepostbud, ansat som Postbud, Andersen, H., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S. 73. Andersen, H., Postkonduktør, ansat som Postpakmester, S Andersen, H. Bech, Postekspedient, fox'flyttet fra Stege til Aarhus, S. 43. Andersen, H. C., Postmedhjælper, forflyttet fra Helsingør til Odense, S Andersen, J., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, S. 42. Andersen,, J. (Holme), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Andersen, J. N. K., Postekspedient, udnævnt til Fuldmægtig af 1ste Grad, S. 84. Andersen, K. V. Houmann, Postbud, ansat som Overpostbud, S Andersen, L. (Esbønderup), Reservepostbud, jansat som Postbud, Andersen, M., Postekspedient, forflyttet fra Kallundborg til Kbhvn., S. 43. Andersen, M., Postekspedient, fører fremtidig Familienavnet Ast, S. 68. Andersen, M. D., Frk., ansat som Postelev, S Andersen, M. M. A., Postelev, ansat som Postmedhjælper,

8 \ Andersen, O. C. (Vejlø), Postillon, ansat som Postbud, S Andersen, T. C. (Albæk), Postillon, ansat som Postbud, S Andersen, V., Postmedhjælper, forflyttet fra Tølløse til Otterup, S Andreasen, 8. K., Postmedhjælper, forflyttet fra Arden til Brobyværk, S. 22. Andreasen, S. K., Postmedhjælper, forflyttet fra Brobyværk til Arden, S. 33. Andreasen, V., Postekspedient, forflyttet fra Skanderborg til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Aarhus, S. 43. Arnberg, E. F. E., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Arnberg, E. F. E., Postmedhjælper, forflyttet fra Kallundborg til Odense, S Arnskov, V. V., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Askløv, T. E. D., ansat som Postelev, S Asmussen, M. J. W., Postekspedient, forflyttet fra Struer til midlertidig Tjeneste ved Nørrejyllands Jbpkt. med Bopæl i Struer, S Axelsen, A. A. T. V., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Randers til Aars, S Baastrwp, A. E., Postekspedient, konst. som Postmester i Nordby, S. 22. Bagh, T. J., Postmedhjælper, forflyttet fra Løgstør til Arden, S. 22. Bagh, T. /., Postmedhjælper, forflyttet fra Arden til Brobyværk, S. 33. Baisner, N. Jessen, ansat som Postelev, S Balsby, F. J-, ansat som Postelev, S Bauditz, F. A. E. F., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Bentzen, 0. E. A., Postmester i Nakskov, R. af D., afskediget efter Ansøgning, S Bentzen, G. E., Postmedhjælper, forflyttet fra Birkerød til Hjørring, S. 44. Berg, H., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Berg, J. G., Stationsforstander, midlertidig Bestyrer af Postkontoret i Sindal, afgaaet ved Døden, S Berggreen, //. C., Postelev, ansat som Postmedhjælper, Berggren, A., Frue, Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Bertelsen, J., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Bidstrup, N. G., Postelev, afskediget efter Ansøgning, S Bisgaard, E., ansat som Postelev, S Bjørn, E. T., ansat som Postelev, S Bjørn, K. E., ansat som Postelev, S Blichfeld, A., Postekspedient, udnævnt til Fuldmægtig af 1ste Grad, S. 84. Bloch, II. C., Postekspedient, forflyttet fra Marstal til Frederiksværk, S. 22. Boesen, S. G., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, S. 42. Boje, M., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Bondesen, J. C. C., Postbud, ansat som Overpostbud, Bondesen, H. M., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Borgen, J. B. V. B. H. T., Postmedhjælper, forflyttet fra Hornbæk til Vordingborg, S. 65. Brandt, F. L., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Bredahl, J. C., Afløsningsmedhjælper med Bopæl i Aarhus, forflyttet til Tjeneste som Afløsningsmedhjælper ved Østifternes Jbpkt., S. 44. Bredmose, A. Enevoldsen, Postmester i Humble, ansat som Postmester i Glumsø, S Bretting, E. G., Frk., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 144> Bretting, H. A., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Breum, C. H., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, S. 16. Breum, C. Nielsen, Postillon, ansat som Postbud, S Brinckmann, P. J. M., Frk., ansat som Postelev, S Br og e, L. P. T., Fuldmægtig af 1ste Grad, udnævnt til Postinspektør, S. 73. Buch, H. V., Postbud i Kbhvn., afgaaet ved Døden, S. 23. Buch, N. il., Postmedhjælper, forflyttet fra Lemvig til Vraa, S Buchholtz, H. L., Postekspedient i Kbhvn., forflyttet til midlertidig Tjeneste ved Østifternes Jbpkt., S Buemann, C. C. F., Postmester i Middelfart, entlediget samt udnævnt til Ridder af Dannebrog, S Busch, E,, Frk., ansat son Postelev, S. 45. Bulow, 1). J. von, Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Rønde til Vejen, S. 43. Bøgh, A., Postbud, afgaaet ved Døden, S. 81. Bøgsted, M. Pedersen, ansat som Postelev, S Beltiger, II. J., Postekspedient, forflyttet fra Frederikshavn til Svendborg, S. 43. Carlsen, H. (Kimmerslev), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Carstensen, J. V., Postmedhjælper, forflyttet fra Slagelse til Glamsbjerg, S. 44. Carstensen, O. F., Fuldmægtig af 1ste Grad, udnævnt til Postinspektør, S. 73. Chrillesen, A. B. S., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Christensen, A. (Skarrild), Reservepostbud, ansat som Postbud, S, 138.

9 Christensen, A. C., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Christensen, C., ansat som Postelev, S. 45. Christensen, C. A., Postekspedient, meddelt kgl. U d nævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Christensen, C. C. (Sejerø), Postillon, ansat som Postbud, S Christensen, C. C. J., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Korsør til Kbhvn., S. 42. Christensen, C. O., Postmedhjælper, forflyttet fra Slagelse til Nyborg, S. 44. Christensen, C. Madsen, Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Christensen, C. N., Postekspedient, forflyttet fra Skive til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Aalborg, S. 43. Christensen, C. R., ansat som Postelev, S Christensen, E. Paludan (Helsingør), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Christensen, F. T., Stationsforstander, afskediget som Postekspeditør i Regstrup, S. 4. Christensen, F. 7.'., Stationsforstander, ansat som Postekspeditør i Kvistgaard, S. 4. Christensen, C., ansat som Postelev, S. 45. Christensen, li. C., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Horslunde til Odense, S. 42. Christensen, H. H., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 44. Christensen, 11. J. A., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Christensen, H. P., Postkonduktør, ansat som Postpakmester, S. 16. Christensen, J. C., Postekspedient, forsat til Tjeneste i Generaldirektoratet, S Christensen, J. C. (Lindum), Postbud, ansat som Overpostbud, Christensen, J. S., Postmedhjælper, forflyttet fra Skjern til Nordby, S Christensen, J, Sandbæk, Postmedhjælper, forflyttet fra Herning til Skjern, S Christensen, J. Siegumfeldt, Frk., ansat som Postelev, S Christensen, N. C., Postbud, ansat som Overpostbud, Christensen, N. C. M. (Hvejsel), Postillon, ansat som Postbud, S Christensen, N. F. (Branderslev), Postbud, ansat som Overpostbud, S Christensen, N. P. C., Postmedhjælper, forflyttet fra Ryomgaard til Randers, S. 44. Christensen, N. V. (Skive), Postbud, ansat som Overpostbud, C hristensen, P., ansat som Postelev, S. 45. Christensen, P. F., Postelev, konst. som Postmedmedhjælper, S. 84. Christensen, R. S., Frk., ansat som Postelev, S C hristensen, V. A. It. Borch, Frk., ansat som Postelev, S. 151, Christensen, V. V., ansat som Postelev, S Christensen, W. Holst, konst. Postmedhjælper, ansat som Postm edhjælper,' Christiansen, C. O., P ostm edhjæ lper, forflyttet Rønnede til Maribo, S. 44. Christiansen, E. K. O., Postmedhjælper, forflyttet Kbhvn, til Nykjøbing Fl., S. 151., Christiansen, K. L. M. B., Postmedhjælper, forflyttet fra Hellebæk til Kbhvn., S Christoffersen, C. M. (Frederiksborg), Postbud, an som Postbudformand, S Clausen, M. C., Stationsforstander, afskediget Postekspeditør i Olstrup, S Clemmensen, L. Holm, R eservepostbud, ansat Postbud, S. 65. Cordsen, E. H. H., Postbud i Kbhvn., afskediget eite C w U ^ T ^ lt H e ib e rg, Stationsforstander, ansat som Postekspeditør i Olstrup, S Crone, K. J., Frk., Postekspedient, har ved Ægtesk faaet N avnet Legardh-Hansen, S. 29. Dabelsteen, A. W., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Rønne, S. 42. Dalborg, F. P. M. H., Postekspedient, forflyttet fr< Roskilde til Kbhvn., S. 43. Damgaard, N. Nielsen, R eservepostbud, ansat Postbud, S. 73. Danholm-Nielsen, S., konst. Postm edhjæ lper, ansat so Postmedhjælper, f f Danholm,-Nielsen, S., Postmedhjælper, forflyttet Ærøeskjøbing til Kbhvn., S Devantier, II. P., R eservepakm ester, ansat som 1* med Boprel i Struer, torsytw W ved samme Jbpkt, med Bopæl i Fredericia, S. 17. Didriksen, M. K., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Stege til Nr. Alslev, S. 4. Didriksen, M. K., Frk., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Didriksen, N. J., Afløsningsm edhjælper, forflyt, Odense til Kbhvn., S. 44. Dombernowsky, A. V., Postbud, ansat som verp bud, ija Draskau, V. O. A., P ostekspedient, m eddelt kg. nævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Dupont, H. C., Postpakmester ved Nørrejyll. Jbpk. med Bopæl i Fredericia, forflyttet til ijeneste ved nævnte Jbpkt. med Bopæl i Aalborg, o.. Duus F. C., Dbm., Overpakmester, afskediget e f~ 01 " bjerg til Kolding, S. 44. Dørfffer, S. Markussen, ansat som Postbud, k. Eeg, iv. E Postmedhjælper, forflyttet fra Kolding til Hvidbjerg, S. 44.

10 Egeberg, N. Haagen Carstensen, ansat som Postelev, S.' 151. Egense, F. Hansen, Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 16. Eg felt, T>. A., Postelev, har ved Ægteskab faaet Navnet Tillge, S Egsgaard, V. S. S., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Eickhardt, O. G. H., Postbud, ansat som Overpostbud, Eidal, H. P., Postbud, ansat som Overpostbud, S Eiler, M. E. M., Frk., a n s a t som P o ste le v, S Eithz, L. C., A fløsningsm edhjæ lper, a n s a t som Poste k sp e d ie n t, S Eibye, N. H., ansat som Postelev, S. 45. Ejsing, S., Frk., ansat som P o stelev, S. 45. Elsborg, S. E. M., R e se rv e p o stb u d, a n s a t som Postbud, S Elvang, G., Postbud, ansat som Overpostbud, S Enevoldsen, A. K., Frk., konst. Postmedhj ælper, forflyttet fra Nakskov til Rønnede, S. 42. Enevoldsen, A. K., Frk., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Enevoldsen, A. K., F rk., Postmedhjælper, fo rfly tte t fra R ø n n e d e til N a k sk o v, S Erichsen, J. V. F., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Erichsen, 8., Overpostbud, afgaaet ved Døden, S i Eriksen, A., (Sjørslev), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Ernst, J., R e se rv e p o stb u d, a n s a t so m Postbud, Ernst, L., cand. jur., konst. Assistent i Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet, ansat som Assistent sammesteds, S Eskildsen, P. B. J,, konst. Postmedhjælper, afskediget efter A nsøgning, S. 5. Evind, N. /{., Afløsningsmedhjælper med Bopæl i Odense, forflyttet til Tjeneste som Postmedhjælper ved Postkontoret i Horslunde, S. 44. Eyben, N. C. G. A. von, Postmester i Horslunde, ansat som Postmester i Mørkøv, S Faber, A., Postekspedient, forflyttet fra Skjelskør til Kbhvn., S Fejlberg, H. E. D. M., Frk., Postmedhjælper udenfor Nummer, atter indtraadt i Posttjenesten, S. 45. Fich, O. F. A., Postekspeditør i Faxe Ladeplads, afskediget, S Finsen, V. H., Postmester, udnævnt til Ridder af Dannebrog, S Fischer, H. N. Asmussen, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Fischer, K. J. L., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Hellebæk, S Fischer, W., Postbud, afskediget efter Ansøgning, S Fleischer, E. J. 8. K., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Svinninge, S. 42. \ Fleischer, E. J. 8. K., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper,! Fleischer, E. J. S. K., Postmedhjælper, erholdt Tilladelse til at staa udenfor Nummer, Fleischer, E. J. 8. K., Postmedhjælper udenfor Nummer, afskediget efter Ansøgning, S Fogt, ff. A. Jakobsen, Reservepostbud, ansat som Postbud, Forsberg, K. A. F. Johansson, Reservepostbud, ansat som Postbud, S Frandsen, P. G., ansat som Postbud, S. 73. Frederiksen, A. F., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjaelper, Fredteriksen, A. F., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Klampenborg, S Frederiksen, F., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, S Frederiksen, J. Tølbøl, ansat som Postelev, S Frederiksen, V. H. H., Postmedhjælper, forflyttet fra Svendborg til Rudkjøbing, S. 44. Frier, 8. Jensen, ansat som Postelev, S Friis, S. Fr elle, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Funkhof, L. F., Postpakmester ved Østifternes Jbpkt. med Bopæl i Odense, forflyttet til Tjeneste ved nævnte Jbpkt. med Bopæl i Slagelse, Futtru-p, J. Stockholm, Postekspedient, fører fremtidig Familienavnet Stokholm, S. 23. Fyrst, 8. K., Landpostbud, ansat som Postbud, S Gaardhøje, S. G. Jørgensen, Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Gade, N. B. E., cand. phil., Postekspedient til Tjeneste i Generaldirektoratet, forsat til Tjeneste ved Østifternes Jbpkt.., S Gadeberg, E. M., Frk., ansat som Postelev, S Gail, F. N., Reservepostbud, ansat som Postbud, Garboe, D. F., Postmedhjælper, forflyttet fra Allinge til Kbhvn., S Geerthsen, G. N., konst, Postmedhjælper, forflyttet fra Skive til Viborg, S. 42. Gerlach, A. J., Postpakmester, forflyttet fra Østifternes til Nørrejyll. Jbpkt., S. 5. Gersdorff, J. P. R. von, Postekspedient, forflyttet fra Østifternes Jbpkt. til Kbhvn., S. 43. Gjaldbæk, H. M., ansat som Postelev, S Godtfredsen, F. O., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 73. Gottlieb, J. P. P,, Postkontrolør af 1ste Grad, udnævnt til Postmester i Nakskov, S Gottlieb, V., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Tjeneste som Afløsningsmedhjælper ved Østifternes Jbpkt., S. 44.

11 Ormf, C. O. W., Postkontrolør af 2den Grad, afgaaet ved Døden, S. 49. Grantzau, 0. V. E., Kontorpakmester, afskediget efter Ansøgning, S. 81. Granlund, K., Postmedhjælper, forflyttet fra Sorø til Farum, S Gregersen, R. p.f Postbud, ansat som Overpostbud. Grosen, N. P. A., konst. Stationsforstander, konst. ^ som Postekspeditør i Malling, S. 11. Grosen, N. P. Andersen, Stationsforstander, ansat som Postekspeditør i Malling, S. 11. Grue, G., Postekspedient, fortlyttet fra Frederiksværk til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Kbhvn., S. 43. Grue, G., A fløsningsekspedient, forflyttet til m id lertidig T je n este ved Overpostmesterembedeti Kbhvn., Grunnet, O., Postmedhjælper, forflyttet fra Ballerup til Taastrup, S. 44. Gunge, A. N. Pedersen, k o n st. Postmedhjælpe r, a n s a t so m P o stm e d h jæ lp e r, Gyldenhof, J. c. K., Postmedhjælper, forflyttet fra Aalborg til Vinderup, S. 151 Gyldenhof, J. G. K., Postmedhjælper, den meddelte 1 orflyttelse fra Aalborg til Vinderup annuleret, S Båkansson, E. G. V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Hald, O. E. V., cand. phil., Post-ekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Udmark, P../. A'., Reservepostbud, ansat som Postbud, Halvard, H., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Hammer, P. Jensen, Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Hansen, A Frk., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Hansen, A. C., Postmedhjælper, forflyttet fra Farum til Kbhvn., S Hansen, A. J konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Hansen, A, Sejer, Reservepostbud, ansat som Postbud, o. 81. Hansen, C., Postekspedient, forflyttet fra Fredensborg til Kbhvn., S. 84. Hansen, C., Postbud, ansat som Overpostbud, Hansen, 0. F. (Gudbjerg), Postbud, ansat som Overpostbud, Hansen, O. Postkontrolør af 1ste Grad, udnævnt til Postmester i Korsør, S. 22. ansen, C. 0., (Aarhus), Postbud, ansat som Overpostbud, S Hansen, 0. p., Reservepostbud, ansat som Postbud, 138, Hansen, F. (Finderup), Postbud, ansat som Over postbud, S Hansen, F. V. Garde, Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Hansen, G., ansat som Postelev, S Hansen, H. C., Postmester i Humble, fører fremtidig Familienavnet Holtved, S Hansen, H. G., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Hansen, H. C. (Kassemose), Postbud i Kbhvn., afskediget efter Ansøgning, S. 16. Hansen, H. Nielsen, Postekspedient, forflyttet fra Roskilde til Næstved, S. 29. Hansen, H. P., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Hansen, H. P., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Hansen, J., Postmedhjælper, forflyttet fra Lundby til Næstved, S. 44. Hansen, J., Postbud, ansat som Overpostbud, Hansen, J., Landpostbud, ansat som Postbud, Hansen, J. G. A., Postekspedient, konst. som Postmester i Askeby, S Hansen, J. F., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Hansen, J. K., ansat som Postbud, S. 73. Hansen, J. L. J., Postekspedient, udnævnt til Postmester i Langaa, S. 22. Hansen, J. P. (Sønderby), Postbud, ansat som Overpostbud, Hansen, J. P., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Hansen, J. R., Postmedhjælper, forflyttet fra Silkeborg til Tjeneste som Afløsningsmedbjælper ved Østifternes Jpbkt., S. 44. Hansen, K. H., Postmedhjælper udenfor Nummer, afskediget paa Grund af Sygdom, Hansen, K. J., Postekspedient, fører fremtidig lam ilienavnet Rosenkilde-Hansen, S. 29. Hansen, K. V., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, S Hansen, L., Postekspedient, fører fremtidig fam ilienavnet Warner og Fornavnet Georg. S. 37. Hansen, L., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 81. Hansen, L. A., Postpakmester ved Østifternes Jbpkt. med Bopæl i Kbhvn., forflyttet til Tjeneste ved samme Jbpkt. med Bopæl i Nyborg, S Hansen, L. D., ansat som Postelev, S. 45. Hansen, L. J. (Horne), Postbud, ansat som Overpostbud, Hansen, L. L. F., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Næstved til Vejle, S Hansen, L. P., Landpostbud, ansat som Postbud, S Hansen, M., Postekspedient, konst. som Postkontrolør i Vejle, S. 90. Ilansen, M. 1\, ansat som Postbud,

12 Hansen, M. V. Skotte, Postmedhjælper, forflyttet fra Tranebjerg til Ringsted, S. 44. Hansen, N. J., Postbud, ansat som Overpostbud, Hansen, N. 0., konst, Postmedhjælper, ansat som i Postmedhjælper, Hansen, N. P. (Hyllested), Postbud, ansat som Over- j postbud, Hansen, N. V. (Herfølge), Reservepostbud, ansat som I Postbud, S Hansen, O. B., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Hansen, O. F., Postekspedient, udnævnt til Postmester j i Aabybro, S Hansen, P., Dbm., Postbud i Saxkjøbing, afskediget efter Ansøgning, S. 99. Hansen, P. Garnæs, Postmedhjælper, ansat som Post- j ekspedient, Hansen, P. Tidemann, Afløsning,smedhjælper, ansat som Postekspedient, Hansen, S. E., ansat som Postbud, Hansen, S. P. G., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Hansen, T. 0. A., Postpakmester, forflyttet fra Nørrejyll. til Østifternes Jbpkt., S Hansen, V. F., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 65. Harreschou, B. M., konst. Stationsforstander, konst. som Postekspeditør i Olstrup, S Hasling, H. J. A., Postmedhjælper, forflyttet fra Nakskov til Humble, S Hauerbach, E. B., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Vordingborg til Hornbæk, S. 65. Hauerbach, G. G., Postekspedient, overdragen Bestyrelsen af den midlertidige Postekspedition i Rungsted, S. 40. Hauerback, E. Beck, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Haurum, L. P., Postekspedient, forflyttet fra Sorø til Fredensborg, S. 98. Heering, H. W., Reservepostbud, ansat som Postbud, Heininge, H. F., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Helbo, A. P. K. L., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Ørsted til Stege, S. 42. Helbo, A. P. Krogh Larsen, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Henriksen, H. H. A., Postbud udenfor Nummer, erholdt forlænget Tilladelse til at staa udenfor Nummer, S. 68. Henriksen, V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Uerholdt, N. C. H., Postekspedient, afskediget efter Ansøgning, S Herlevsen, H., Postekspedient, forflyttet fra Esbjerg til Kolding, S. 43. Hermansen, A., konst. Postmedhjælper, afskediget efter Ansøgning, S Hildahl, G. G. A., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Hjelmer, J. P E., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Hjelmer, J. P E., Postekspedient, forflyttet fra Østifternes Jbpkt. med Bopæl i Kbhvn, til samme Jbpkt. med Bopæl i Odense, S Hjersing, J. J. E., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Hjort, G. V. Koefoed, ansat som Postelev, S Hjorth, P. J-, Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Hok, M. W. Meyer, Enkefrue, ansat som Postelev, S. 45. Holdt, P. Jørgensen, Postpakmester, afgaaet ved Døden, S Holk, M. Christiansen, ansat som Postelev, S Holm, A., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Holm, A. M., Frk., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Holm, H. C., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Holmstrup, C. C. L., Postbud, afskediget efter Ansøgning, S Holst, A. A., Postekspedient, forflyttet fra Tarm til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Aarhus, S. 43. Holst. G., Assistent ved Statsbanerne, konst. som Postekspeditør i Regstrup, S. 4. Holst, H. C. F. K. O., Postelev, ansat som Postmedhjælper, Hornhaver, C. H., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Hove, T. V., Postekspedient, overdragen Bestyrelsen af den midlertidige Postekspedition i Humlebæk, S. 40. Hovmand, L. C., Frk., ansat som Postelev, S Hulegaard, G., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Husted, E. V., Postmedhjælper, forflyttet fra Skjern til Kallundborg, S Hvidtfeldt, A. L., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Rødby til Tølløse, S Høgh, J., Postbud, ansat som Overpostbud, Højland, S., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Højsh'olt, J. M., ansat som Postelev, S Hovring, K., ansat som Postelev, S Høyer, A. J., ansat som Postelev, S Iversen, A. R., Postmedhjælper, forflyttet fra Horsens til Silkeborg, S Iversen, A. Ravn, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Iversen, J., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, S. 198.

13 Jacobsen, J., konst. Postmedhjælper, ansat som Post- 1 Jensen, H. K. E., Postbud, ansat som Overpostbud, medhjælper, Jacobsen, J Postmedhjælper, forflyttet fra Lunderskov Jensen, H. M Frk., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, til Herning, S Jacobsen, J. M Postekspeditør i Vaag, afskediget, S. 17. Jensen, H. N., konst. Postmedhjælper, afskediget efter Jacobsen, K. L. J. V ansat som Postelev, S. 45. Ansøgning, S Jacobsen, L. J. C. V., Postekspedient, meddelt kgl. Jensen, U. N., Postelev, konst. som Postmedhjælper, Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 73. Jacobsen, L. N. E. E., Postpakmester ved Nørrejyll. Jbpkt. med Bopæl i Skive, forflyttet til Tjeneste ved samme Jbpkt. med Bopæl i Fredericia, S Jacobsen, L. N. E. E., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, Jacobsen, S., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jakobsen, K. J. (Lund), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Jantzen, 8., Postkontrolør af 2den Grad, udnævnt til Postmester i Middelfart, S Jensen, A., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, S. 84. Jensen, A., k o n st. P o stm e d h jæ lp e r, forflyttet fra Vejen til Grenaa, S. 42. Jensen, A., konst. P o stm e d h jæ lp e r, a n s a t som Postm e d h jæ lp e r, Jensen, A., Frk., ansat som Postelev, S ensen, A. O., Postekspedient, fører fremtidig Familienavnet Gunnar, S. 88. Jensen, A. V., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Vestervig til Hammel, S. 42. Jensen, A. V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jensen, B. C., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Stubbekjøbing til Ringkjøbing, S. 42. ensen, B. G., Frk., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Jensen C., P o stm e d h jæ lp e r, a n s a t so m Postekspedient, Jensen, C., Postbud, ansat som Overpostbud, Jensen, O., R e serv ep ak m este r, ansat som Postpakm ester, S Jensen, C. A. (Bagsværd), Postbud, ansat som Overpostbud, Jensen, C. A. 8. E., Postpakmester, ansat som Overpakmester, Jensen, G. A. 8. E., Postkonduktør, ansat som Postpakmester, S. 16. Jensen, O. C., Overpostbud, ansat som Postbudformand, Jensen, G. M., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Jensen, C. 8., Postbud, ansat som Overpostbud, S Jensen, E Frk., Postekspedient, forflyttet fra Skive til Kbhvn., S Jansen, lu. I). E., Frk., konst. Poitmedhjælper, forflyttet fra Lyngby til Hillerød, S ensen, H. i., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S S. 44. Jensen, H. V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jensen, J. A., Postpakmester, forflyttet fra Nørrejyll. Jbpkt. med Bopæl i Aarhus til samme Jbpkt. med Bopæl i Kolding, S Jensen, J. O., Postmester i Gudhjem, ansat som Postekspedient, S. 90. Jensen, J. C., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Jensen, J. C., Postbud, ansat som Overpostbud, S. 12o. Jensen, J. C., ansat som Postbud, S. 73. Jensen, J. H., Postmedhjælper, afskediget, S Jensen, J. J. Hagenau, Postmedhjælper, afskediget efter Ansøgning, S. 90. Jensen, J. M., Postmedhjælper, afskediget efter Ansøgning, S Jensen, J. P., ansat som Postelev, S. 45. Jensen, J. P., Postbud, erholdt Tilladelse til at staa udenfor Nummer, S. 5. Jensen, J. P., Postbud udenfor Nummer, atter indtraadt i Posttjenesten som Postbud, S. 84. Jensen, J. 8. V. L. (Helsinge), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 65. Jensen, K. B., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Jensen, K. G. M. Bulow, ansat som Postelev, S Jensen, K. J., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jensen, L. K., konst. Postmedhjælper, afskediget, S. 16. Jensen, M. Søndergaard, konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Holsted til Kbhvn., S. 42. Jensen, M. Søndergaard, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jensen, M. Søndergaard, Postmedhjælper, afskediget efter Ansøgning samt ansat som Assistent i Finansministeriets 2det Revisionsdepartements Postafdeling, S Jensen, M. S. (Roholte), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Jensen, N. P. (Bnderslev), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Jensen, N. P., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Jensen, O., Postekspedient, forflyttet fra Korsør til Kallundborg, S. 43. Jensen, O. M., Overpostbud i Esbjerg, afgaaet ved Døden, S. 45. Jensen, O. P. (Halsted), Reservepostbud, ansat som Postbud, Jensen, O. V. (Herslev), Postbud, ansat som Overpostbud,

14 Jensen, P. L., Postekspedient, forflyttet til Tjeneste som Afløsningsekspedient, S Jensen, P. Larsen, Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Jensen, P. (Vejlø), Postillon, ansat som Postbud, S Jensen, R., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Jensen, R. (Overvindinge), Postbud, ansat somsio verpostbud, S Jensen, R. A. C., ansat som Postelev,LS Jensen, S., Postekspedient, forflyttet fra Horsens til Brædstrup, S Jensen, S. Bøgelund, ansat som Postelev, S Jensen, V., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Hjørring til Lyngby, S. 42. Jensen, V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jensen, V. E., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Jensen, V. R-, Stationsforstander, overdragen den midlertidige Bestyrelse af Postkontoret i Sindal, S Jensen, V. R-, Stationsforstander, fritagen for den ham midlertidig overdragne Bestyrelse af Postkontoret i Sindal, S Jeppesen, O. T..T., ansat som Postelev, S Jespersen, H. A. C. J., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Jespersen, P., Postkonduktør, ansat som Postpakmester, S. 84. Jespersen, P., Postpakmester, forflyttet fra Østifternes til Nørrejyll. Jbpkt., S Jessien, A. H. F., Postbud, ansat som Overpostbud, Johansen, C. C.jjt(Maglebrænde), Postbud, ansat som Overpostbud, Johansen, H. J., Overpostbud, ansat som Postbudformand, Johansen, J., Overpakmester, afskediget efter Ansøgning, S Johansen, J. A., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Ulfborg til Herning, S Johansen, M., ansat som Postbud, S. 73. Johnsen, A. A., Postmedhjælper, forflyttet fra Ølgod til Slagelse, S Johnsen, H. A., Stationsforstander, ansat som Postekspeditør i Ry, S. 29. Johnsen, P. V., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Johnsen, T. R. O. H., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Taastrup til Helsingør, S. 43. Johnsen, T. R. G. H., Frk., konst. Postmedhjælper, afskediget efter Ansøgning, S Jordan, O. P., Postekspedient, konst. som Postmester i Middelfart, S Jordan, O. P., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Juel, H. B. IL, ansat som Postelev, S. 45. Juul, H. K., Frk., ansat som Postelev, S Jørgensen, A., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jørgensen, A. E. A., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Jørgensen, A: M. 8., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Ballerup, S. 42. Jørgensen, A. M. 8. J., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Jørgensen, A. P., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Jørgensen, O. B., Postbud, afskediget efter Ansøgning, S Jørgensen, G. F., Overpostbud, ansat som Postbudformand, S Jørgensen, E., Frk., Postmedhjælper, forflyttet fra Svinninge til Slagelse, S. 44. Jørgensen, E., Frk., Postmedhjælper, afskediget paa Grund af Sygdom, S Jørgensen, E. F. C. (Sundby), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Jørgensen, E. J., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 81. Jørgensen, E. P., Postbud, ansat som Overpostbud, S Jørgensen, H. C., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jørgensen, H. E., Postekspedient, forflyttet fra Vejle til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Aalborg, S. 43. Jørgensen, H. Færch, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Jørgensen, H. Færch, Postmedhjælper, forflyttet fra Ringkjøbing til Ølgod, S Jørgensen, H. P., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Jørgensen, J. A., Postekspedient, meddelt kgl. U d nævnelse i 13de Lønningsklasse, S Jørrgensen, J. G., Postekspedient, forflyttet fra Rudkjøbing til Herning, S. 43. Jørgensen, J. Chr., Postekspedient, forflyttet fra Horsens til Rudkjøbing, S. 16. Jørgensen, J. R. (Krarup), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 11. Jørgensen, K. A., Stationsforstander, ansat som Postekspeditør i Holeby, S. 98. Jørgensen, K. J. E., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Jørgensen, L. C., Postbud i Horsens, afgaaet ved Døden, S. 23. Jørgensen, M. L., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Nr. Aaby til Rønde, S. 42. Jwgensen, M. L., Frk., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jørgensen, N. J. (Hillerslev), Postbud, ansat som Overpostbud, Jørgensen, N. V. J., Postekspedient, forflyttet fra Østifternes Jbpkt. med Bopæl i Odense til samme Jbpkt. med Bopæl i Nykjøbing FL, S. 172.

15 Jørgensen, P., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S Jørgensen, P. C., Postekspedient, overdragen Bestyrelsen af den midlertidige Postekspedition i Espergærde, S. 40. Jørgensen, P. 11. E., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Jørgensen, R. L., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Jørgensen, R. M. A. C., Frk., konst. Postmedhjælper, j ansat som Postmedhjælper, Jørgensen, R. M. A. C., Frk., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Helsingør, S Jørgensen, V. 8. P., ansat som Postelev, S. 45. K ieler, 11. C., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Rudkjøbing til Nakskov, S. 43. K jd d m a n n, 8. J. R., ansat som Postelev, S Kjeldsen, 8. C. E., Landpost-bud, ansat som Postbud, Kjær, S., ansat som Postbud i Hobro, S K jæ rgaard, H. P. Nielsen, Reservepostbud, ansat som Postbud, S K je r sg a a rd, S., Afløsningsmedhjælper, forflyttet fra Aalborg til Nørrejyll. Jbpkt., S. 44. Klokker, A. L., Postekspedient, konst. som Postkontrolør i Aalborg, S Klottrup, S. P. li., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Knold, H. J. M., ansat som Postelev, S K n u dsen, A. M., Afløsningsmedhjælper, forflyttet fra Aarhus til Odense, S. 44. K n u dsen, C., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Aalborg til Horsens, S. 42. K nu dsen, G., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, K n u th sen, E., Postekspedient, forflyttet fra Præstø til Korsør, S. 43. Koch, C. T. M., Postekspedient, forflyttet fra Østifternes til Nørrejyll. Jbpkt., S. 22. Koch, C. T. Meyer, Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 29. Koch, E. G. Paludan, Frk., ansat som Postelev, S. 45. Kofoed, H. O., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Rønne til Nexø, S. 42. K ofoed, O. V., Postbud, afskediget efter Ansøgning, S. 85. K olding, A../., Postmedhjælper, forflyttet fra Hvidbjerg til Hobro, S. 44. K orup, E. S. Jensen, Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Krag, K. J. J., ansat som Postelev, S K ragelund, A. K., Postelev, afskediget, S Kragh, J., Frk., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 22. Kragh, L. F. R., Stationsforstander, fritagen for den L ham midlertidig overdragne Bestyrelse af Postkontoret i Langaa, S. 22. Kristense/>,, F. V.K., (Sparkjær), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 22. Krog, J. A. B.. ansat som Postelev, S Kromann, A. J. A., ansat som Postelev, S Kroos, J. L., Postbud, ansat som Overpostbud, S Kruuse, J'., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Korsør til Kbhvn., S Kunkel, H. T. T., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S Køliner, G. M., Postbud, afgaaet ved Døden, S Larsen, A., Postmester i Askeby, afgaaet ved Døden, S Larsen, A. L. C. Ringsborg, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jjarsen, A. O., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Larsen, C. G., ansat som Postelev, S. 45. j Larsen, C. M. (Kildebrønde), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Larsen, C. T. A. (Gunslev), Postillon, ansat som Postbud, S Larsen, E. H. E., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Liarsen, E../., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Larsen, F. K., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Larsen, H. G. K., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, S Larsen, J., Postbud, ansat som Overpostbud, Larsen, J. P. E., konst, Postmedhjælper, forflyttet fra Holstebro til Kbhvn., S. 55. Larsen, J. P. E., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Larsen, K. A., Frk., ansat som Postelev, S Larsen, K. Granlund, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Larsen, K. Graulund, Postmedhjælper, fører fremtidig Familienavnet Graulund, S Larsen, L. C., Postekspedient, forflyttet fra Nykjøbing Jyll. til Østifternes Jbpkt., S. 43. Larsen, L. P. (Jydstrup), Postillon, ansat som Postbud, S Larsen, N. P., ansat som Postelev, S. 45. Larsen, O., Postekspedient, forflyttet fra Stnier til Hjørring, S. 43. L,arsen, O. F. (Herløv), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 65. Larsen, P., Postekspedient, forflyttet fra Svendborg til Kbhvn., S Larsen, P. C., Postekspedient, konst. som Postkontrolør i Korsør, S. 33. Larsen, P. V., Postekspedient, konst. som Postmester i Karby, S Larsen, P. V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Larsen, S. C. (Lille Næstved), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 138.

16 Larsen, W. K., konat. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Lassen, L. E., Postbud, ansat som Overpostbud, Lauersen, L. S., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, S Lauritsen, L. 8., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Lavring, 8. K. Sørensen, ansat som Postbud i Silkeborg, S. 84. Lébahn, A. E., Postmedhjælper, forflyttet fra Viborg til Tjeneste som Afløsningsmedhjælper ved Østifternes Jbpkt., S. 44. Lehn, C. N. Liitchen, Postmedhjælper, forflyttet fra Allinge til Struer, S. 44. Lihme, L. Olesen, Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 23. Linstow, F. V. von, Postmester i Nordby, udnævnt til Postmester i Saxkøbing, S. 22. Linstow, H. E. von, konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Ringkjøbing til Holsted, S. 42. Linstow, H. E. von, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Linstow, L. G. H. von, Postmedhjælper, forflyttet fra Herning til Rødby, S Lintner, C. F., Postbud, afskediget efter Ansøgning, S Lohse, N. G., Postpakmester, forflyttet fra Østifternes til Nørrejyll. Jbpkt., S. 190, 194. Lorenzen, N. M., A flø sn in g sm e d h jæ lp er, ansat som Postekspedient, Lou, O. M., Afløsningsmedhjælper med Bopæl i Aalborg, forflyttet til Tjeneste som Postmedhjælper ved Postkontoret i Løkken, S. 44. Ludvigsen, A., Frk., ansat som Postelev, S. 45. Ludvigsen, A. Borgen, konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Odense til Vejle, S. 42. Ludvigsen, A. Borgen, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Ludvigsen, A. Borgen, Postmedhjælper, forflyttet fra Vejle til Odense, S Ludvigsen, C. E., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 16. Ludvigsen, H. P. H. J., Postbud, ansat som Overpostbud, Ludvigsen, J. Nielsen (Skibet), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Ludvigsen, N. G. M., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Lund, L. A., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 16. Lundbjerg, N. C. E. Pedersen, Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Luxhøj, F. A. G. C., Postekspedient, forflyttet fra Holstebro til Svendborg, S. 43. Lutchm-Léhn, R. C., Postmedhjælper, forflyttet fra Rudkjøbing til Ruds-Vedby, S Lyngby, L. Postbudformand, afskediget efter Ansøgning, S. 55. Lyngbye, O., ansat som Postelev, S. 45. Lythjolmnn, L., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Løvholt, C. R. G., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Loye, C. E., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Madsen, A. G. F. G., ansat som Postelev, S. 45. Madsen, A. F. Møller, Postekspedient, udnævnt til Postkontrolør af 2den Grad, S Madsen, A. N., Postekspedient udenfor Nr., erholdt Tilladelse til fremdeles at staa udenfor Nr., S Madsen, D. F., Postmedhjælper, fører fremtidig Familienavnet Garboe, S. 81. Madsen, I). F., Postelev, ansat som Postmedhjælper, Madsen, G. C.*, konst. Stationsforstander, overdragen den midlertidige Bestyrelse af Postkontoret i Sindal, S Madsen, H. A., Postmedhjælper, forflyttet fra Silkeborg til Skive, S Madsen, J. P., Postmedhjælper, forflyttet fra Maribo til Kbhvn., S. 44. Madsen, J. P., Postmedhjæper, fører fremtidig Familienavnet Garboe, S. 81. Madsen, K. M. V Postekspedient, fører fremtidig Familienavnet Lindvad, S. 81. Madsen, L. T., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S Madsen, M., Frk., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 11. Madsen, M. Flodgaard, Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Madsen, M. Nielsen, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Madsen, P. M. F., ansat som Postelev, S. 45. Madsen, S. P. K., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Madsen, rl \ C. A., Frk., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Madsen, V. A. A., Postekspedient, overdragen B e styrelsen- af den midlertidige Postekspedition i Skodsborg, S. 40. Madsen, V. Dyck, ansat som Postelev, S. 45. Madsen-Lyng, T. M., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Marolly, J. Postmester i Sønderho, ansat som Postmester i Nordby, S. 65. Mathiesen, G. A., Postpakmester ved Østifternes Jbpkt. med Bopæl i Nykjøbing Sj., forflyttet til Tjeneste ved samme Jbpkt. med Bopæl i Kbhvn., S Mathiesen, G. A., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, S Meyer, F. M. C., Postekspedient, konst. som Postmester i Sønderho, Meyer, R. S., Postbud, ansat som Overpostbud, Michelsen, A. M. T. Heidemann, Fi'k., ansat som Postelev, S. 45.

17 J j j j ichelsen, K., Frk., Postmedhjælper, forflyttet fra Varde til Nr. Sundby, S ikkelsen, C. E., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Ærøeskjøbing til Faaborg, S. 42. ikkelsen, C. E., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Faaborg til Kbhvn., S ikkelsen, H. C., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, S ikkelsen, J. K., Postbud, ansat som Overpostbud, S Mikkelsen, J. V,, Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Mikkelsen, N. Poulsen (Uglev), Postbud, ansat som Overpostbud, S Mikkelsen, li. L., ansat som Postbud, S. 73. i ikkelsen, 11. O., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Mikkelsen, V. E. P., Postbud, ansat som Overpostbud, Mogensen, H. A. N., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Mogensen, H. A. N., Postmedhjælper, forflyttet fra i Nordby til Skjern, S Mogenstrup, R. O. O. E., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Monberg, P. M., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Varde, S. 44. Mondrup, C. Iversen, oand. polit., Ekspeditionssekretær i Finansministeriets 2det Revisionsdepartement, udnævnt til Postinspektør, S. 73. Mortensen, A. R. (Taars), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Mortensen, H. L., konst. Postmedhjælper, ansat som P o stm e d h jæ lp e r, Mortensen, H. Møller, Reservepakmester, ansat som P o s tp a k m e s te r, S. 4. Mortensen, H. P., ansat som Postbud, S. 73. Mortensen, J. (Ørsted), Postbud, ansat som Postbudformand, Mortensen, J., ansat som Postbud, S. 73. Mortensen, K., ansat som Postelev, S. 45. Mortensen, K. L Postmedhjælper, forflyttet fra Ruds- Vedby til Rudkjøbing, S Mortensen, M., Afløsningsassistent ved Statsbanerne, konst. som Postekspeditør i Ry, S. 16. Mouritsen, O., Postpakmester ved Nørrejyll. Jbpkt. med Bopæl i Aarhus, forflyttet til Tjeneste ved samme Jbpkt. med Bopæl i Ribe, S Munch, K. E., ansat som Postelev, S. 45. Møller, 1). P., Postpakmester ved Nørrejyll. Jbpkt. med Bopæl i Ribe, forflyttet til Tjeneste ved samme Jbpkt. med Bopæl i Aarhus, S Moller E. O., Postekspedient, forflyttet fra Kolding til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Aarhus, S. 43. Maller, 11., cand. phil., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. j Møller, H. C., Postmedhjælper, forflyttet fra Viborg til Randers, S Møller, H. C., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Møller, H. C. A., Postekspedient, har ved Ægteskab faaet Navnet Lybye, S Møller, L. Kjædegaard, Postekspedient, forflyttet fra Ringe til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Aalborg, S. 43. Mørch, C. T., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Nancke, G. J. A., Postekspedient, udnævnt til Postkontrolør af 2den Grad, S. 84. Neerholt, P., Postkonduktør, ansat som Postpakmester, S. 16. Neerholt, P., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S. 73. Neist, K. A., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 22. Niclasen, E. V., Postbud i Aarhus, afgaaet ved Døden, S. 75. Nicolaysen, P., Postbud, ansat som Overpostbud, S Nielsen, A., Postekspedient, udnævnt til Postkontrolør af 2den Grad, S Nielsen, A., Postmedhjælper, forflyttet fra Skanderborg til Brørup, S j Nielsen, A., ansat som Postelev, S j Nielsen, A., Landpostbud, ansat som Postbud, Nielsen, A. C., ansat som Postelev, S. 45. Nielsen, A. E., Postmedhjælper, forflyttet fra Vraa til Lemvig, S Nielsen, A. M., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Tjeneste som Afløsningsmedhjælper, S. 16. j Nielsen, A. S., Reservepostbud, ansat som Postbud, S i Nielsen, A. W., Postekspedient, meddelt kgl. U d nævnelse i 13de Lønningsklasse, S Nielsen, C. O., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Nielsen, E. M., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Skibby til Frederikssund, S. 43. Nielsen, E. S. R., Postbud, fører fremtidig Familienavnet Grande, S Nielsen, F. C., Postkontrolør af 2den Grad, afgaaet ved Døden, S. 90. Nielsen, G. J. P., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Skibby, S. 42. Nielsen, G. J. P., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Nielsen, H., Postbud, fø re r fre m tid ig F a m ilie n a v n e t Hilleberg, S. 88. Nielsen, H. M., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Nielsen, H. M., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Faaborg til Lohals, S. 42.

18 Nielsen, 11. O. V., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 44. Nielsen, 11. P., ansat som Postbud, S. 29. Nielsen, H. V. (Finderup), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Nielsen, H. W. (Raarup), Postbud i Kbhvn., afskediget, S. 16. Nielsen, J. (Skuldelev), Postbud i Kbhvn., afgaaet ved Døden, S. 11. Nielsen, J. C. U., Postmedhjælper, forflyttet fra Lyngby til Kbhvn., S. 44. Nielsen, J. Lautrup, Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Nielsen, J. Renneberg (Langebæk), Reservepostbud, ansat som Postbud, Nielsen, J. Renneberg, Postbud, førerj fremtidig Familie- j navnet Renneberg, S Nielsen, K., Postmedhjælper, forflyttet fra Stege til Næstved, S Nielsen, L. (Holstebro), Reservepostbud, ansat som Postbud, Nielsen, L. G., Postkonduktør, ansat som Postpakmester, S Nielsen, L. C. (Østrup), Postillon, ansat som Postbud, S Nielsen, L. li., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Nielsen, 31., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S. 73. Nielsen, M., Postpakmester, ansat som O ver pakmester, S Nielsen, M. J., Frk., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Nielsen, N. C., Postbud, ansat som Overpostbud, S Nielsen, N. C. M., Postpakmester ved Nørrejyll. Jbpkt. med Bopæl i Fredericia, forflyttet til Tjeneste ved! nævnte Jbpkt. med Bopæl i Aarhus, S. 5. Nielsen, N. G. V., Postmedhjælper udenfor Nummer, i afskediget efter Ansøgning, S. 11. Nielsen, N. -/., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 65. j Nielsen, N. L Postekspedient, forflyttet fra Aalborg til Stege, S Nielsen, N. P., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Nielsen, O., ansat som Postelev, S Nielsen, 0. K., konst, Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Nielsen, O. M. IC., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Nielsen, P., ansat som Postbud, S. 73. Nielsen, li. (Hvorup), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 65. Nielsen, S. Danholm, konst, Postmedhjælper, forflyttet fra Ringsted til Ærøeskjøbing, S. 42. Nielsen, T. K., Postmedhjælper, forflyttet fra Brørup til Varde, S Nissen, C. P., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S I Norlin, E. R., Frk., ansat som Postelev, S Nors, C., Postekspedient, afgaaet ved Døden, S. 17. Nyholm, G. F., Postbud, afskediget efter Ansøgning, S. 55. Nyholm, J. C., Postekspedient, udnævnt til Postkontrolør af 2den Grad, S. 73. Næstved, J. A., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Nørby, 11.. Postelev, konst. som Postmedhjælper, S j Nørby, S. L., Postekspedient, forflyttet fra Frederiksværk til Østifternes Jbpkt., S. 22. i Nørgaard, L. C. 0., ansat som Postelev, S Olesen, A., Postmedhjælper, forflyttet fra Vejle til Odense, S Olesen, A., Postmedhjælper, forflyttet fra Odense til Vejle, S Olesen, IC. A. (Thisted), Postbud, ansat som Overpostbud, S Olesen, M., cand. phil., konst. Postmedhja;lper, afskediget efter Ansøgning, S Olesen, O., Postekspedient, forflyttet fra Aalborg til Silkeborg, S. 43. Olesen, O. M., Postekspedient, forflyttet fra Slagelse til Varde, S. 43. Oliva.rius, T. IC. de Fine, konst, Postmedhjælper, forflyttet fra Randers til Aabybro, S. 43. Olsen, A. O., Dbmd., Sognefoged, ansat som Postekspeditør i Vaag, S. 45. Olsen, G. A. S., Postbud i Kbhvn., afskediget, S. 16. Olsen, G. F., ansat som Postbud, Olsen, C. O., ansat som Postbud, Olsen, E. H. P. Hansen, konst. Postmedhjælper, afskediget efter Ansøgning, S. 11. Olsen, F. E., Stationsforstander, afskediget som Postekspeditør i Ry, S. 16. Olsen, F. E., Stationsforstander, ansat som Postekspeditør i Regstrup, S. 16. Olsen, H., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 65. Olsen, H. P., ansat som Postbud, S. 73. Olsen, J. E., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Birkerød, S. 42. Olsen, J. E., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Olsen, J. F. (St. Jørgensbjerg), Landpostbud, ansat som Postbud, Olsen, K.., Frk., ansat som Postelev, S Olsen, IC. II., ansat som Postelev, S. 45. Olsen, N., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Olsen, N. O., ansat som Postelev, S Olsen, O. A. L., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Randers til Bogense, S. 42. Olsen, O. A. L., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Olsen, O. P. (Herløv) Postillon, ansat som Postbud, S. 102.

19 h en, O S., Postmedhjælper, forflyttet fra Frederikssund til Fredericia, S. 44. sen, P Reservepostbud, ansat som Postbud, S Sen.., \ F Postmedhjælper, forflyttet fra Helsingør.*A J neste^som Afløsningsmedhjælper med Bopæl Serif a ' ^ - ^ Ekspedient, overdragen Bestyrelsen a c en midlertidige Postekspedition i Snekkersten, o. 40. Mrwp S.. F. Simonsen, Landpostbud, ansat som Postbud, S. 11. edeisen, A. (Harrendrup), Reservepostbud, ansat som Postbud, Fader sen, A. O. (Tjele), Reservepostbud, ansat som Postbud, edersen, A. li., ansat som Postelev, S et ersen, A P. E., konst. Postmedhjælper, ansat som 1 ostmedhjælper, J utasen A. P. E., Postmedhjælper, forflyttet fra Maribo til Struer, S X i i ile ostbud 1Korsør afskediget efter PerfCpostbud, S. (i idense) Reservepostbud, ansat som Pedersen, E Overgaard, k o n st. P o stm e d h jæ lp e r, a n s a t so m P o stm e d h jæ lp e r, P' T vr v ' 1 k nst- Postmedhjælper, fører fremf. amihenavnet Ahrnell og Fornavnet William, o. 5t>. ^ 'rove) Postbud, ansat som Overpostbud, P vk n en u n ppostb^ d 1 Aall>org, afskediget, S. 5. p., : Foss> Postelev, afskediget, S Døden S 5 StekSpeditør 1 MalIing> afgaaet ved PedeT! : P f elev den meddelte Konstitution som ostmedhjælper hævet, S ^ A h l e v l 68StbU(3, W frc m tid ig F a m il^ n a v n e t Pedersen J. Postpakmester, ansat som Overpakmester, S Æ - P stbud, ansat som Overpostbud, Perle* &l V Postbud, afgaaet ved Døden, S pz sz i v l ( M afgaa6t Ved Døden «157. l!«a (Sværdborg), Postillon, ansat som J-ostbud, S Pedersen, J en s (S ø n d e rh a a ), Postillon, ansat som Postouct, fe edeisen, K. a. (Andst), Postbud, fører fremtidig fam ilienavnet Brom er, S Pedersen V r>? os*bud>ansat som Overpostbud, Postekspedient 8 A osningsmedhj* 1Per»»nsat som ^ IS'1'1"'1' <*«Pedersen, O., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S. 73. Pedersen, O., Overpakmester ved Østifternes Jbpkt. med Bopæl i Nysted, forflyttet til Tjeneste ved samme Jbpkt. med Bopæl i Nykjøbing Fl., S. 84. Pedersen, O., Postpakmester, forflyttet fra Nørrejyll. til Østifternes Jbpkt., S. 5. Pedersen, P., Postbud i Ringsted, afskediget, S. 5. Pedersen, P., Graves, Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Pedersen, P. C., Postekspedient, forflyttet fra Herning til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Odense, S. 43. Pedersen, P. O., Postbud, ansat som Overpostbud, Pedersen, P. J. (Middelfart), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Pedersen, P. M. E. K.. Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Pedersen, P. Salling, Postekspedient, forflyttet fra Varde til Kolding, S. 43. Pedersen, R., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Varde til Østbirk, S. 43. Ped,ersen, S. (Flovlev), Postbud, ansat som Overpostbud, S Pedersen, S. E., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Pedersen, T., Landpost-bud, ansat som Postbud, S. 88. Petersen, A. H., Postekspedient, forflyttet fra Nysted til Svendborg, S Petersen, A. M., Postekspedient, forflyttet fra Nørrejyll. til Østifternes Jbpkt., S Petersen, A. M., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Petersen, C. V. Aasberg, Postmedhjælper, forflyttet fra Tølløse til Korsør, S. 44. Petersen, E. G., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Petersen, E. C. A., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Struer til Slagelse, S Petersen, E. M., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 81. Petersen, F. (Frydendal), Postbud, afgaaet ved Døden, S. 81. Petersen, G. E., Postelev, afskediget efter Ansøgning, S. 38. Petersen, H. K.. Postbud, ansat som Overpostbud, Petersen, J. G. (Soderup), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Petersen, J. Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Petersen, K. Postelev, konst. som Postmedhiælper, S. 84. Petersen, K. J., Postelev, den meddelte Konstitution som Postmedhjælper hævet, S Petersen, K. J Postelev, afskediget, S Petersen, L., Postekspedient, forflyttet fra Odense til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Odense, S. 43. Petersen L, K., ansat som Postbud, S. 73.

20 Petersen, N., Postekspedient, forflyttet fra Østifternes I Jbpkt. til Nysted, S Petersen, N., Bud i Generaldirektoratet, benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn, S Petersen, N. P Postekspedient, udnævnt til Postkontrolør af 2den Grad, S. 40. Petersen, O. K., Afløsningsmedhjælper ved Provinspostkontorerne med Station i Aalborg, forflyttet! til Tjeneste som Afløsningsmedhjælper ved Pro- vinspostkontorerne med Bopæl i Kbhvn., S. 84. j Petersen, P. A., Postmedhjælper, ansat som Posteks- i pedient, Petersen, P. C., Reservepostbud, ansat som Postbud, i S. 73. Petersen, V., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Petter sen, S. 8. E., Postekspedient, har ved Ægteskab faaet Navnet Jespersen, S Philipsen, K. E., ansat som Postelev, S Pingel, T. P-, Postbud, afskediget efter Ansøgnixig, S Poulsen, A P. (Ellidshøj), Postbud i Kbhvn., afgaaet } ved Døden, S. 11. Poulsen, C. P. J., Postmedhjælper, forflyttet fra Høng I til Ryomgaard, S. 44. Poulsen, C. V., ansat som Postelev, S Poulsen, J-, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Poulsen, J., Postmedhjælper, forflyttet fra Slagelse til Glostrup, S Poulsen, K. F. J., ansat som Postelev, S Poulsen, P. K. 8., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Poulsen, P. K. 8., Postmedhjælper, forflyttet fra Nr. Sundby til Roskilde, S Pryds, J., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Lohals til Skjelskør, S. 42. Pryds, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Hobes, O. Ildsgaard, Postbud, ansat som Overpostbud, S tlalf, H. V. E., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Ralf, H. V. E-, Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Rønnede, S Rasch, E. M, Landpostbud, ansat som Postbud, S Rasmussen, A. K., ansat som Postelev, S. 45. Rasmussen, A. M., Frk., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Tranekjær, S. 44. Rasmussen, A. M., ansat som Postbud i Skanderborg, S Rasmussen, A. V., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Rasmussen, A. V., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Nr. Aaby, S. 42. Rasmussen, A. V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S, 67. Rasmussen, A. V., ansat som Postbud, S. 16. Rasmussen, G., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Jellinge til Dronninglund, S. 55. Rasmussen, C., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Rasmussen, C., Dbmd., Postbud i Odense, afskediget efter Ansøgning, hvorhos Generaldirektoratet har udtalt sin Tilfredshed med hans lange og gode Tjeneste, S Rasmussen, C. O., Postmedhjælper, forflyttet fra Vinderup til Tjeneste som Afløsningsmedhjælper med Station i Aarhus, S Rasmussen, C. R., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Skjelskør til Kbhvn., S. 42. Rasmussen, G. R., konst Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Rasmussen, C. T. Aagaard, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Rasmussen, C. T. A., Postmedhjælper, forflyttet fra Frederiksværk til Kbhvn., S Rasmussen, E., Frk., Postekspedient, forflyttet fra Nykjøbing Sj. til Slagelse, S. 43. Rasmussen, E., Frk., Postekspedient, fører fremtidig Familienavnet Plum-Rasmussen, S. 81. Rasmussen, E. M., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Slangerup, S. 42. Rasmussen, E. M., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Rasmussen, J., ansat som Postelev, S Rasmussen, J., ansat som Postbud, Rasmussen, J., (Horsens) Reservepostbud, ansat som Postbud, S Rasmussen, L. J., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Rasmussen, M. C., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Rasmussen, M. G., Postkontrolør af 2den Grad, afgaaet ved Døden, S. 29. Rasmussen, M. K. V., Postmedhjælper, har ved Ægteskab faaet Navnet Mmirmann, S. 90. Rasmussen, N. C., Postmedhjælper, ansat som Post' ekspedient, S Rasmussen, N. K. (Hjelm), Postbud, ansat som Overpostbud, Rasmussen, O., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 44. Rasmussen, O. J. J., Postekspedient, forflyttet fra Brædstrup til Horsens, S Rasmussen, O. J. Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Rasmussen, P., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Rasmussen, R. G., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 44. Rasmussen, R. G., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Faaborg. S. 113,

Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser.

Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser. Forkortelser. Br. Kv. = Konvention angaaende Verdenspostforeningen af 1ste Juni 1878. Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. V. Br. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Breve med angiven Værdi af 1ste

Læs mere

A. Almindelige Bestem m elser.

A. Almindelige Bestem m elser. R e g - i s t e r. A. Almindelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. B etingelser for at Postanvisninger kunne udbetales A dressaterne af A fsem lelsesp o sth u set... P osthusenes Revision af R ejsehaan

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed Bredbåndskortlægningen for 2006.

Til udvalgets orientering fremsendes hermed Bredbåndskortlægningen for 2006. Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 60 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til udvalgets orientering fremsendes

Læs mere

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014 Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014 Beregning af varmepriser Prisstatistikken viser prisen for at opvarme to standardiserede boliger, en bolig på 75 kvm og et årligt forbrug

Læs mere

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014 (opd. 10-09-2014)

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014 (opd. 10-09-2014) Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2014 (opd. 10-09-2014) Beregning af varmepriser Prisstatistikken viser prisen for at opvarme to standardiserede boliger, en bolig på 75 kvm og

Læs mere

Fjernvarmepriser. Energitilsynets statistik pr. 18. juli 2011 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk. Forbrugerpris kr. inkl.

Fjernvarmepriser. Energitilsynets statistik pr. 18. juli 2011 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk. Forbrugerpris kr. inkl. Energitilsynets statistik pr. 18. juli 2011 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk OBS! E.ONs værker er markeret med gult, men - Gørløse E.ON ejer værket, forbrugerne nettet Præstø E.ON

Læs mere

Forbrugerpris kr. inkl. moms

Forbrugerpris kr. inkl. moms Energitilsynets statistik pr. 15. august 2013 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. sfa@sfainfo.dk Bearbejdelsen består i følgende: Værker hvor der ikke er angivet en pris for standardhus, er fjernet

Læs mere

Fjernvarmepriser. Gennemsnit 170 15.769 4.682 11.086

Fjernvarmepriser. Gennemsnit 170 15.769 4.682 11.086 Energitilsynets statistik pr. 19. februar 2010 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk OBS! E.ONs værker er markeret med gult, men Gørløse E.ON ejer værket, forbrugerne nettet Præstø E.ON

Læs mere

Fjernvarmepriser. Standard enfamiliehus 130m², årligt forbrug 65,16 gj

Fjernvarmepriser. Standard enfamiliehus 130m², årligt forbrug 65,16 gj Energitilsynets statistik pr. 8. marts 2012 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@sflinfo.dk OBS! E.ONs værker er markeret med gult, men - Gørløse E.ON ejer værket, forbrugerne nettet Præstø E.ON

Læs mere

Varmecentral postnr. Pris pr. MWH Årligt forbrug Fast pris i kr. I pct. af samlet regning i standardlejlighed Tallene er fra Energitilsynets

Varmecentral postnr. Pris pr. MWH Årligt forbrug Fast pris i kr. I pct. af samlet regning i standardlejlighed Tallene er fra Energitilsynets Varmecentral postnr. Pris pr. MWH Årligt forbrug Fast pris i kr. I pct. af samlet regning i standardlejlighed Tallene er fra Energitilsynets hjemmeside og opdateret den 18. juli 2011 Agerkær, Fællesvarmecentralen,

Læs mere

Varmecentral postnr. Pris pr. MWH Årligt forbrug i Fast pris i kr. I pct. af samlet regning standard enfamiliehus Tallene er fra Energitilsynets

Varmecentral postnr. Pris pr. MWH Årligt forbrug i Fast pris i kr. I pct. af samlet regning standard enfamiliehus Tallene er fra Energitilsynets Varmecentral postnr. Pris pr. MWH Årligt forbrug i Fast pris i kr. I pct. af samlet regning standard enfamiliehus Tallene er fra Energitilsynets hjemmeside og er opdateret den 18. juli 2011 Agerkær, Fællesvarmecentralen,

Læs mere

Standard enfamiliehus årligt forbrug 18,1 MWh. Standardlejlighed. forbrug 15 MWh

Standard enfamiliehus årligt forbrug 18,1 MWh. Standardlejlighed. forbrug 15 MWh Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Forbrugerpris inkl. moms i alt forbrug 18,1 forbrug 18,1 forbrug 18,1 Agerkær, Fællesvarmecentralen, Kbh. 1058 853 12.788 15.430 0 0 853 853 Agersted

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Forbrugerpris kr. inkl. moms Standardlejlighed

Forbrugerpris kr. inkl. moms Standardlejlighed Agerkær, Fællesvarmecentralen, Kbh. 1058 853 12.788 15.430 0,00 0,00 0,85 0,85 Agersted Varmeværk 9330 500 10.000 12.925 2.500,00 3.875,00 0,67 0,71 Albertslund Varmeværk 2620 624 11.345 14.274 1.986,25

Læs mere

De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480

De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480 De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480 M E D L E M S B O G 2 0 1 3 / 1 4 Medlemsfortegnelsen er kun til personligt brug og må ikke anvendes som adressemateriale Eftertryk ikke tilladt Rotary

Læs mere

Fjernvarmeforsyning. Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Forbrugerpris inkl. moms

Fjernvarmeforsyning. Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Forbrugerpris inkl. moms Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Fjernvarmeforsyning Postnr. Pris pr. MWh Forbrugerpris inkl. moms Standardlejlighed årligt forbrug 15 MWh Standard enfamiliehus årligt forbrug 18,1 MWh

Læs mere

Fjernvarmeforsyning. Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Forbrugerpris inkl. moms Standardlejlighed årligt forbrug 15 MWh

Fjernvarmeforsyning. Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Forbrugerpris inkl. moms Standardlejlighed årligt forbrug 15 MWh Prisoversigten er senest opdateret: 18. juli 2011. Fjernvarmeforsyning Postnr. Pris pr. MWh Forbrugerpris inkl. moms Standardlejlighed årligt forbrug 15 MWh Standard enfamiliehus årligt forbrug 18,1 MWh

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

Litsenbroderen (drageren der tog sig af rejsegodset) kunne også bruges som postbud.

Litsenbroderen (drageren der tog sig af rejsegodset) kunne også bruges som postbud. Postmestre i Horsens gennem tiden fra 1624. I 1624 blev postvæsnet i Danmark oprettet af Christian 4. Indtil 1711 var der 27 postmestre fordelt i hele landet. Dengang postvæsnet blev oprettet kunne en

Læs mere

Antallet af boghandler ved udgangen af 2012 Opgjort den 17. januar 2013

Antallet af boghandler ved udgangen af 2012 Opgjort den 17. januar 2013 Notat Antallet af boghandler ved udgangen af 2012 Opgjort den 17. januar 2013 Der var ved udgangen af 2012 i alt 378 butikker af forskellig slags, som kan klassificeres som boghandler. De kan opdeles i

Læs mere

060 20 Holsted Skyttekreds Jan Frandsen Violvej 6670 Holsted 06 021 Brørup Skyttekreds Michael Knudsen Violvej 6650 Brørup

060 20 Holsted Skyttekreds Jan Frandsen Violvej 6670 Holsted 06 021 Brørup Skyttekreds Michael Knudsen Violvej 6650 Brørup 01 401 Brønderslev Skytteforening Jørgen Eriksen Ledetvej 60 9740 Jerslev J 01 404 Frederikshavn Skyttekreds Peter Møller Knudensvej 35 1 tv 9900 Frederikshavn 01 411 Hjallerup Skytteforening Allan Christensen

Læs mere

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG 2015 16 ROTARYS FORMÅL Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre

Læs mere

Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh.

Skibsted, S. af Husmand, Snedker Niels Knudsen og Joh. 56 sat af de tyske Civilkomm. 11. Marts 64, entl. 28. Okt. s. A., Lærer v. og Medejer af Haderslev Læreres Sk. i Kbh., Sgpr. S. Næraa 25. Sept. 72, ord. 13. Nov., har skr. Sammenlign. Skildr, af Lande

Læs mere

SS: o: =00 :CO ICO. mmssiiafcæibi. »Sr«:

SS: o: =00 :CO ICO. mmssiiafcæibi. »Sr«: SS: o: =00 :CO ^ ICO o Ho mmssiiafcæibi»sr«: oi"? 2.60^GSKA^ Aq^ 1887 INDEHOLDENDE BIOGRAFISKE OPLYSNINGER OU \ KETHINGETS OG LANDSTHINGETS NUVÆRENDE MEDLEMMER. "j UDGIVET AF POVL SVEISTRUP, Revisionsassistent

Læs mere

KATALOGISEREDE APOTEKER

KATALOGISEREDE APOTEKER KATALOGISEREDE APOTEKER Allerød Apotek Allinge Apotek Asnæs Apotek Assens Apotek Balling Apotek Birkerød Apotek Bjerringbro Apotek Bogense Apotek Borup Apotek Bramminge Apotek Brande Apotek Broager Apotek

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

2200 København N Nørrebro Distributionscenter Jagtvej 64 2200 København N 6.00 7.00 kl. 08.00 Øster allé 1 2100 København Ø

2200 København N Nørrebro Distributionscenter Jagtvej 64 2200 København N 6.00 7.00 kl. 08.00 Øster allé 1 2100 København Ø 900 København V Københavns Postcenter Bernstorffsgade 38 900 Rampen, gård 7, niveau ØP 5.00 6.00 Ej mulig - kun udkørsel 1001 København K Købmagergade Postkontor Købmagergade 33 1000 København K 6.00 7.00

Læs mere

FN MUSEET. I år har FN Museet en særudstilling om DANOR I og dens chef, oberstløjtnant senere oberst Carl Engholm.

FN MUSEET. I år har FN Museet en særudstilling om DANOR I og dens chef, oberstløjtnant senere oberst Carl Engholm. FN MUSEET 14. ÅRGANG, FEB 2006 INDHOLD Nytårshilsen fra museets formand Nytårshilsen fra præsidiets formand FN Museet præsidium Den danske indsats i Congo fra 1960 til 1964 Støttemedlemmer og bidragydere

Læs mere