Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet."

Transkript

1 Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Nye Skemaer til Tjenestelister for Kontorpersonalet og Postbudpersonalet... Kontorbestyrernes og Postkontrolørernes Tjeneste... Et Eksemplar af Tjenestelisten skal være ophængt i Kontorlokalet... Anmeldelse om uindløste Postopkrævningsforsendelser, der udbringes ved Landpostbude... Forskriftsmæssig Forsegling af Pengebreve samt Reglerne for Udfyldning af Postanvisninger m. m. indskærpes... Bestemmelserne vedrørende Pengebreves og Pengepakkers Eftertælling indskæ rpes... R Stempler slettes af Inventarielisten og indsendes... Posttjenestemænds Skattepligt vedrørende Godtgørelse for Nattjeneste... Anmeldelse om Forslag til Optagelse af Beløb paa Budgettet for Finansaaret Udstedelsen og Indsendelsen af indløste Postopkrævninger, der have Henhold til Postopkrævningsforsendelser, afsendte fra Kjøbenhavn... Indsendelse til vedkommende Overpostinspektør af en Genpart af Rekvisit- og Inventarielisten. Generaldirektørens Bortrejse... Anordning angaaende Tilføjelse til Anordning af 20. September 1902 om Behandlingen af Postforsendelser til og fra Stats- og kommunale Myndigheder... Behandlingen af Brevforsendelser, der ere indlagte i gennemsigtige Kuverter... Indsendelse af Ansøgninger om Forflyttelse... Indberetning om Tjenestemænd, der have modtaget Indkaldelse til Militærtjeneste... Postelevprøven... Bestyrelsen af Sommer-Postekspeditionerne... Anmeldelse om Prisforandringer paa Tidender og Tidsskrifter... Indberetning om Beskaifenheden af Postillonernes Uniformer... N'y Udgave af den af Yerdenspostforeningens internationale Bureau udgivne Samling af Oplysninger vedrørende de forskellige Landes indenrigske Posttjeneste... Tilbagemeldelse udstedes ikke med Hensyn til manglende Restporto for Anmeldelser paa forskellige Tidender og Tidsskrifter... T jenesteancienneteten indenfor 12. og 13. Lønningsklasse... T jenesteancienneteten for Postekspedienter, der have været konstituerede som saadanne... Indsendelse af Fortegnelser over Landpostbude og Landpostruter... Optagelsen i Ekstraktregnskabet af Lønninger m. v. vedrørende Landpostvæsenet... Formular til Oversigt over Kontorhold og Biindtægter i Finansaaret Staaende Udgiftsordrer vedrørende Konto B. 1. i. og B. 1. k Side , , 72, 102, 143, 171, , 89, , 105,

2 IY Midlertidige regnskabsførende Postekspeditioner... Forfærdigolsen af Uniformer til Posttjenestemænd... Fordelingen af Godtgørelsen for Bestyrelsen af Telegraf- og Telefonstationer... Bidrag til Kontorholdet af de Beløb, som Postmestrene oppebære for andre Virksomheder. Gebyrernes Fordeling... Kontorpersonalets Sommerferie... Sommerferie for Tjenestemænd i 1., 2, 5. og 7. Lønningsklasse... Tilintetgørelsen af udrangerede Arkivsager... Postgangen paa Banerne... Anordning angaaende Forandring i Anordning af 19. September 1902 om Posternes Benyttelse. Blanketter til Brug ved Udfærdigelsen af Indberetninger over udbetalte Beløb vedrørende Posternes Befordring... Bevilling til Vedligeholdelse af Postmestres Tjenesteboliger... Udfaldet af Postfagprøven... Bestemmelsen om Vask af Postbrevkasser og Kontorskilte indskærpes... Forsendelsesvilkaarene for Tidender og Tidsskrifter... Postvæsenets Eneret... Stjaalne Telegrampostanvisninger... Sammenhæftningen af Postopkrævningsblanketter med de paagældende Brevforsendelser eller Adressebreve... Flagning i Anledning af Hs. Højhed Prins Hans Bisæ ttelse... Indsendelse af Budgetforslag... Blanketter til Erklæringsskrivelser... Landpostbudenes Uniformering... Varetagelsen af de under 2. Ekspeditionskontor hørende Sager... Anvendelsen af Bestemmelserne om Takstforhøjelse for Pakkeforsendelser... Varetagelsen af de løbende Forretninger ved Overpostinspektoratet for Nørrejylland... Abonnementsprisen for Nakskov Tidende! og Vestlollands Avis... Udfærdigelse af Postbeviser og Meddelelse af Kvittering i Postkvitteringsbøger... Forsendelse med Brevposten af Tryksagsforsendelser, hvis Længde og Bredde overskrider de fastsatte Maksima Regler for Posthusenes Forsyning med Postsække... Statistik... Gennemsyn af Affaldspapir Hjælpebudes Lønforhold i Sygdomstilfælde... Varetagelsen under Kontorchef C. L. Lages Fraværelse af de under Generaldirektoratets 1. Ekspeditionskontor henhørende udenrigske Sager... Ledelsen under Overpostinspektør Hertz Fraværelse af de løbende Forretninger ved Overpostinspektoratet for Østifterne... Etablering af Pakmesterbureau i Skagensbanens T o g... Ombytning af Avisportomærker... Udfærdigelsen af Tjenestelister og Postlister... Fremsendelse af Postpersonalet og Posthnsene den 1. Juli Antagelse af P ostelever... Tømning af Landbrevkasser... Angivelsen af Klokkeslet i tjenstlige Udfærdigelser... Salg af Brevpostvogne... Postadressen for 17. og 22. Bataillon... Side , 61, 78, 131, 137. GI , 101, 115, 156, 177, 189, , HO

3 Foranstaltninger i Anledning af Afholdelsen af Detachementsøvelser... Erstatningsblad for Agrardagbladet... Forsendelser til Jernbanebrevsamlingsstedet i Egebjerg... Rettelse til Avisfortegnelsen... Ansøgninger om Embeder og Bestillinger ere fritagne for Stem pelpligt... Fremsendelse af Oversigt over det danske Postvæsens Statistik for Finansaaret Tjenestetiden som Underofficer... Emballeringen af Brevforsendelser, i hvilke der tilstilles Diagnosestationer tuberkuløst Opspyt.. Indsendelse af Forslag til Karteringsliste for Posthusene... Fremsendelse af en ny Udgave af Alfabetisk Fortegnelse over samtlige udenfor Kjøbenhavn beliggende Postkontorer, Postekspeditioner, Jernbanebrevsamlingssteder samt Brevsamlingssteder, der ere selvstændig Postadresse, tilligemed Ruteangivelse... Erstatningsblad for Folkebladet for Svendborg Amt... Postfunktionærers Abonnement paa l Union postale... Nye Postlisteformularer Anciennetetsberegningen indenfor 12. og 13. Lønningsklasse... Julemærket...! Ny Udgave af Vejledning for Brevsamlere... i Ny Udgave af Vejledning for Jernbanebrevsamlere... I Nye 20 Øres Postfrimærker... Postgangen i Juleperioden Arbejdsforøgelsen ved Postkontorerne i Jule- og Nytaarsperioden... j Instruktion af Personer, der antages til Bestyrelsen af Brevsamlingssteder og Jernbanebrevsamlingssteder... Instruktionskursus for P ostelever... I Kommissionen for Postfagprøven... Eksaminatorer, Censorer og Suppleanter ved Postfagprøven... Tilsynsførende ved Statens Instruktionskursus for Postelever... I Lærere ved Statens Instruktionskursus for Postelever... j Ny Udgave af Lærebogen Tillæg til Lærebog i Geografi... Forveksling af Postadresser... Kassetømniug, Postomdeling m. v. i Jule- og Nytaarsperioden... I Bestemmelserne angaaende Indpakning, Mærkning og Adressering af Pakkepostsager indskærpes j Postkontorernes og Postekspeditionernes Kontortid Juleaftensdag... j Assistance ved Postomdelingen i Landdistriktet Juleaftensdag... I Udarbejdelse af en Oversigt over Forandringer i Postgangen til og fra Posthusene i Juleperioden Regler for Posttjenestemænds Værnepligtsforhold... Portoen for Brevforsendelser, der udveksles mellem Færøerne og det øvrige Danmark... Køreplan for Særtog i Juleperioden... Bestemmelsen om Udfærdigelse og Udsendelse af Postanmeldelse til visse Pakkeforsendelser indskærpes... Landpostbudenes Helligdagsfrihed ved Jul og N ytaar... Bestemmelserne om Posthemmeligheden indskærpes... Dirigeringen af Breve til Frilageret i Kjøbenhavn... Side , , , II. P ostforholdet til Udlandet. Handelsstatistiske Anmeldelser... Stjaalne internationale Postanvisninger... Benyttelsen af Vindues-Brevkuverter... 3, 14, 20, , 7, 77. 7, 71, 137.

4 Tilbagesendelse af Modtagelsesbeviser, der have Henhold til Forsendelser fra Udlandet... Anbefaling af Brevforsendelser, indlagte i Yindues-Brevkuverter Ophævelse af Foranstaltninger i Anledning af Koleraepidemi... Opførelsen paa Karterne af anbefalede Brevforsendelser, der udveksles i direkte Afslutninger med de schweiziske Udvekslingskontorer... Forhøjelse af Gebyret for Fortoldningen af Pakker med Toldfrankoseddel... Identitetskort... Postanvisningsudvekslingen med Argentina... Forsendelse af almindelige Postpakker til Japan og H ongkong... Portoen for Postanvisninger fra de forenede Stater i Nordamerika til Danmark... Behandlingen af mangelfuldt udfærdigede Postanvisninger fra Østerrig... Dirigering af Post til Finland... Stjaalne Telegrampostanvisninger... Postopkrævningsudveksling mellem Danmark og Rusland... Forsendelsen af Postpakker uden angiven Værdi mellem Danmark og Rusland samt Finland... Udfyldning af Kolonnerne 5, 6 og 7 i Værdikarterne m. m... Postbefordringen mellem Postkontorerne i Allinge og Sassnitz... Forbud mod Indførsel af Pakker, indeholdende Klude m. m., fra Smyrna..... Ny Formular til Tolddeklaration ved Postpakkeudvekslingen mellem Danmark og de forenede Stater... Forsendelse af Postpakker med angiven Værdi til Rusland... Stempling af Dokumenter... Behandlingen af Adressebreve til Pakker, der over Kjøbenhavn sendes til Norge... Forsendelsen af Pakker til oversøiske Lande... Udbetalingen af Postanvisninger fra Nordamerika... Forsendelsen af Pakker til de forenede Stater i Nordamerika... Indpakningen af Postpakker fra Danmark til Rusland, indeholdende C elluloid... Rettelse til Verdenspostkonventionens Ekspeditionsreglement, Art. IV... Forsendelse af almindelige Postpakker fra Danmark til Argentina... Indbetalingskursen for Postanvisninger til Dansk Vestindien... Behandlingen af Postanvisninger fra Finland, der ere udfærdigede af finske Posthuse... Postfunktionærers Abonnement paa l'union postale... Takseringen af Pakker, der ere paategnede Forsigtig Julemærkets Anbringelse paa Postforsendelser til Udlandet... Forandringer i Bestemmelserne vedrørende Toldfrankosedler... Side , , , , , ,

5 B, Specielle Bestemmelser. I. Postforbindelsen og Postgangen. 1. Postforbindelsen i Indlandet. S ta ts b anerne: Køreplaner og Tekturer, S P r iv a te J ern b a n e r. Brænderup Bogense, S Kolding Ilejlsminde, S Kolding Taps, S 172. Langelandsbanen, S Odense Brænderup Middelfart, S Ringkjøbing Nr. Omme, S Eyomgaard Gjerrild, S. 184, 199. Stubbekjøbimg Nykjøbing FL, S 82. Dampskibe og Dampfærger: Bandholm Fejø- Femø, S Frederikshavn Læsø, S Kallundborg Aarhus, S. 38. Svendborg Rudkjøbing Marstal, S. 5, 43, 136. Svendborg Troense, S. 45. Spodsbjerg Nakskov, S Stationsposter (Baadposter og Færgesteder): Aarup Bogense, S Brande Herning, S Brønderslev Dyhvad, S. 69, 88. Brønderslev Saltum, S. 69, 141. Dronninglund Asaa, S. 68, 141. Flauenskjold Dyhvad, S. 68, 141. Fredensborg Esrom, S. 82. Frederikssund Jægerspris, S. 82. Frederikssund Skibby, S Gjedsted Aalestrup, S. 69, 103. Glumsø Vetterslev, S. 113, 195. Hals Gandrup. S. 68, 14!. Havndal Mariager, S. 68. Hjallerup Vodskov, S. 69, 14). Hjørring Løkken, S. 69, 153. Hurup Nykjøbing Jylland, S. 45. Hurup Næssum Vest, S Hurup Vestervig, S Ikast Nr. Snede, S. 85. Knebel Rønde, S. 69. Koldby Tranebjerg, S 75. Lolials Tranekjær Rudkjøbing, S. 99 Mørke Bønde, S. 68. Nordby Sønderho, S. 82. Nykjøbing F l. Nysted, S. 5. Nykjøbing Jyll. Næssund Øst, S Nørre Alslev Stubbekjøbing, S. 11. Rask Mølle Eistrup Nr. Snede, S. 82, 153. Ringsted Næstved, S. 113, 194. Rude Sandved, S. 88. Rønde Ebeltoft, S. 69. Rønde' Løgten, S. 69. j Snertinge Jyderup, S. 82. Thisted Nykjøbing Jyll., S. 140.! Vejle Brande, S Ærøeskjøbing Marstal, S. 23. Øster Vraa Hørby, S. 69, Postforbindelsen med Bilandene og Kolonierne Kjøbenhavn Færøerne Island, S Kjøbenhavn Grønland, S Postforbindelsen med Udlandet. Danmark Norge, S. 153.

6 1. Jernbanébrevsamlingssteder og Brevsamlingssteder. Andsager, S. 52. Asperup, S Bagenkop, S. 14G. Bagnkop, S. 140, 163. Bagsværd, S Birkelse, S Bjært, S. 171, 103. Blaavand, S Boulstrup, S. 15. Brejning, S Brænderup, S Dalager, S. 171, 193. Eg, S Egebjerg, S. 78, 88. Ellidshøj, S. 72. Farstrup, S. 202, Flintinge, S. 3. Fovslet, S. 171, 193. Frejlev, S. 3. Fuglede, S. 72. Gadstrup, S Gamby, S Gjerrild, S Glæsborg, S Grønbjerg, S. 171, 198. Ilaarslev, S Hanbjerg, S. 36. Harndrup, S Hejis, S. 171, 193. Hindevad, S Hodde, S. 36, 52. Horbelev, S. 78, 97. Humlebæk, S Hvorupgaard, S. 36. Illebølle, S. 146, 168. Jordløse, S Karleby, S. 78, 89. Kassemose, S Kjædeby, S. 146, 168. Klakring, S Klamp, S. 40. Klim, S Korup, S Kustrup, S Langesø, S Lindelse, S. 146, 168. Longelse, 146, 168. Lerbjerg, S Lervang, S. 171, 198. Mejlskov, S Mellerup, S Milling, S Morud, S Mulbjerg, S. 171, 198. Mølby, S. 36, 52. Neder Randlev, S Nimtofte, S No, S. 171, 198. Nordenbro, S. 146, 163. Nymark, S Nærum, S. 3. Nørre Bratbjerg, S Nørre Søby, S. 21. Pederstrup, S. 15. Pjedsted, S. 8. Ramten, S Ryde, S Røjle, S Rørmosehus, S Saunte, S Sjølund, S. 171, 193. Skalborg, S. 134, 171. Skrøbelev, S. 146, 168. Solbjerg, S Spjald, S. 171, 198. Spodsbjerg, S. 146, 168. Stautrup, S. 36. Stenderup, S. 52. Stenvad, S Stilling, S. 78. Strande, S. 32. Svejbæk, S. 88. Søndenbro, S 146, 163. Sønder Bjert, S Sønder Stenderup, 171. Sønder Ørslev, S. 78, 88. Taps, S. 171, 193. Tokkerup, S. 3. Tranehuse, S Tryggelev, S. 146, 163. Uglev, S. 72. Vadum, S. 36. Varmark, S. 171, 193. Vedbæk, S. 3. Veflinge, S Vejstrup Kirke, S Vesløs, S Videbæk, S Vonsild, S. 171, 193. Vægger, S 40.

7 Ødis, S. 171, 193. Ørnhøj, S. 171, 198. Ørum, S Brevkassetømning til Posttogene. Ilolmdrup Holdeplads, S S. Ledige Embeder og Bestillinger. Embedet som Postmester i Aabybro, S i Korsør, S. 10. i Langaa, S. 10. i Middelfart, S i Nakskov, S i Sakskøbing, S. 10. i Sindal, S Embeder som Postinspektør i XX. Lønningsklasse, S Embeder som Fuldmægtig af 1. Urad under Postvæsenet, S Embede som Postkontrolør af 2, Grad, S. 21, 32, 72, 98, 168. Bestillingen som Postmester i Gudhjem, S i Horslunde, S i Mørkøv, S i Nordby, S Postekspedientpladser, S Personalia. Aagaard, A. K., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 73. Abel, O. H-, Postmedhjælper, forflyttet fra Varde til Kbhvn., S. 44. Agger, M., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Nexø til Aakirkeby, S. 43. Ahrnell, O. W., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Akselbo, E., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Amdrup, A. C., Postekspedient, ansat som Postmester i Gudhjem, S Andersen, A., konst. Postmedhjælpei', ansat som Postmedhjælper, Andersen, A., Postmedhjælper, forflyttet fra Aalborg til Vinderup, S Andersen, A., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Nibe til Aalborg, S. 42. Andersen, A., Frk., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Andersen, A., Frk., Postelev, den meddelte Konstitution som Postmedhjælper hævet, S I Andersen, A., Postelev, afskediget, S. 23. Andersen, A., Reservepakmester, ansat som Post- pakmester, S Andersen, A., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 84.! Andersen, A. A., Postmedhjælper, forflyttet fra Hjørring til Brønderslev, S. 44. Andersen, A. C., ansat som Postelev, S. 45. Andersen, A. E. E. O,, Postmedhjælper, forflyttet fra Ebeltoft til Viborg, S Andersen, A. P., Postekspedient, forflyttet fra Næstved til Roskilde, S. 29. Andersen, A. P. (Daastrup), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 16. Andersen, A. P., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S Andersen, C. C., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Andersen, C. O., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Grenaa til Vestervig, S. 43. Andersen, C. L., Postelev, konst. som Postmedhjælper, Andersen, D. A., Frk., Postmedhjælper, forflyttet fra Kallundborg til Kjøge, S. 44. Andersen, E., Postelev, konst. som Postmedbjælper, S Andersen, F. H., Postmedhjæ'per, forflyttet fra Nykjøbing Fl. til Kbhvn., S Andersen, F. H., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Andersen, G. V., Reservepostbud, ansat som Postbud, Andersen, H., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S. 73. Andersen, H., Postkonduktør, ansat som Postpakmester, S Andersen, H. Bech, Postekspedient, fox'flyttet fra Stege til Aarhus, S. 43. Andersen, H. C., Postmedhjælper, forflyttet fra Helsingør til Odense, S Andersen, J., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, S. 42. Andersen,, J. (Holme), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Andersen, J. N. K., Postekspedient, udnævnt til Fuldmægtig af 1ste Grad, S. 84. Andersen, K. V. Houmann, Postbud, ansat som Overpostbud, S Andersen, L. (Esbønderup), Reservepostbud, jansat som Postbud, Andersen, M., Postekspedient, forflyttet fra Kallundborg til Kbhvn., S. 43. Andersen, M., Postekspedient, fører fremtidig Familienavnet Ast, S. 68. Andersen, M. D., Frk., ansat som Postelev, S Andersen, M. M. A., Postelev, ansat som Postmedhjælper,

8 \ Andersen, O. C. (Vejlø), Postillon, ansat som Postbud, S Andersen, T. C. (Albæk), Postillon, ansat som Postbud, S Andersen, V., Postmedhjælper, forflyttet fra Tølløse til Otterup, S Andreasen, 8. K., Postmedhjælper, forflyttet fra Arden til Brobyværk, S. 22. Andreasen, S. K., Postmedhjælper, forflyttet fra Brobyværk til Arden, S. 33. Andreasen, V., Postekspedient, forflyttet fra Skanderborg til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Aarhus, S. 43. Arnberg, E. F. E., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Arnberg, E. F. E., Postmedhjælper, forflyttet fra Kallundborg til Odense, S Arnskov, V. V., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Askløv, T. E. D., ansat som Postelev, S Asmussen, M. J. W., Postekspedient, forflyttet fra Struer til midlertidig Tjeneste ved Nørrejyllands Jbpkt. med Bopæl i Struer, S Axelsen, A. A. T. V., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Randers til Aars, S Baastrwp, A. E., Postekspedient, konst. som Postmester i Nordby, S. 22. Bagh, T. J., Postmedhjælper, forflyttet fra Løgstør til Arden, S. 22. Bagh, T. /., Postmedhjælper, forflyttet fra Arden til Brobyværk, S. 33. Baisner, N. Jessen, ansat som Postelev, S Balsby, F. J-, ansat som Postelev, S Bauditz, F. A. E. F., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Bentzen, 0. E. A., Postmester i Nakskov, R. af D., afskediget efter Ansøgning, S Bentzen, G. E., Postmedhjælper, forflyttet fra Birkerød til Hjørring, S. 44. Berg, H., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Berg, J. G., Stationsforstander, midlertidig Bestyrer af Postkontoret i Sindal, afgaaet ved Døden, S Berggreen, //. C., Postelev, ansat som Postmedhjælper, Berggren, A., Frue, Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Bertelsen, J., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Bidstrup, N. G., Postelev, afskediget efter Ansøgning, S Bisgaard, E., ansat som Postelev, S Bjørn, E. T., ansat som Postelev, S Bjørn, K. E., ansat som Postelev, S Blichfeld, A., Postekspedient, udnævnt til Fuldmægtig af 1ste Grad, S. 84. Bloch, II. C., Postekspedient, forflyttet fra Marstal til Frederiksværk, S. 22. Boesen, S. G., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, S. 42. Boje, M., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Bondesen, J. C. C., Postbud, ansat som Overpostbud, Bondesen, H. M., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Borgen, J. B. V. B. H. T., Postmedhjælper, forflyttet fra Hornbæk til Vordingborg, S. 65. Brandt, F. L., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Bredahl, J. C., Afløsningsmedhjælper med Bopæl i Aarhus, forflyttet til Tjeneste som Afløsningsmedhjælper ved Østifternes Jbpkt., S. 44. Bredmose, A. Enevoldsen, Postmester i Humble, ansat som Postmester i Glumsø, S Bretting, E. G., Frk., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 144> Bretting, H. A., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Breum, C. H., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, S. 16. Breum, C. Nielsen, Postillon, ansat som Postbud, S Brinckmann, P. J. M., Frk., ansat som Postelev, S Br og e, L. P. T., Fuldmægtig af 1ste Grad, udnævnt til Postinspektør, S. 73. Buch, H. V., Postbud i Kbhvn., afgaaet ved Døden, S. 23. Buch, N. il., Postmedhjælper, forflyttet fra Lemvig til Vraa, S Buchholtz, H. L., Postekspedient i Kbhvn., forflyttet til midlertidig Tjeneste ved Østifternes Jbpkt., S Buemann, C. C. F., Postmester i Middelfart, entlediget samt udnævnt til Ridder af Dannebrog, S Busch, E,, Frk., ansat son Postelev, S. 45. Bulow, 1). J. von, Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Rønde til Vejen, S. 43. Bøgh, A., Postbud, afgaaet ved Døden, S. 81. Bøgsted, M. Pedersen, ansat som Postelev, S Beltiger, II. J., Postekspedient, forflyttet fra Frederikshavn til Svendborg, S. 43. Carlsen, H. (Kimmerslev), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Carstensen, J. V., Postmedhjælper, forflyttet fra Slagelse til Glamsbjerg, S. 44. Carstensen, O. F., Fuldmægtig af 1ste Grad, udnævnt til Postinspektør, S. 73. Chrillesen, A. B. S., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Christensen, A. (Skarrild), Reservepostbud, ansat som Postbud, S, 138.

9 Christensen, A. C., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Christensen, C., ansat som Postelev, S. 45. Christensen, C. A., Postekspedient, meddelt kgl. U d nævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Christensen, C. C. (Sejerø), Postillon, ansat som Postbud, S Christensen, C. C. J., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Korsør til Kbhvn., S. 42. Christensen, C. O., Postmedhjælper, forflyttet fra Slagelse til Nyborg, S. 44. Christensen, C. Madsen, Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Christensen, C. N., Postekspedient, forflyttet fra Skive til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Aalborg, S. 43. Christensen, C. R., ansat som Postelev, S Christensen, E. Paludan (Helsingør), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Christensen, F. T., Stationsforstander, afskediget som Postekspeditør i Regstrup, S. 4. Christensen, F. 7.'., Stationsforstander, ansat som Postekspeditør i Kvistgaard, S. 4. Christensen, C., ansat som Postelev, S. 45. Christensen, li. C., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Horslunde til Odense, S. 42. Christensen, H. H., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 44. Christensen, 11. J. A., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Christensen, H. P., Postkonduktør, ansat som Postpakmester, S. 16. Christensen, J. C., Postekspedient, forsat til Tjeneste i Generaldirektoratet, S Christensen, J. C. (Lindum), Postbud, ansat som Overpostbud, Christensen, J. S., Postmedhjælper, forflyttet fra Skjern til Nordby, S Christensen, J, Sandbæk, Postmedhjælper, forflyttet fra Herning til Skjern, S Christensen, J. Siegumfeldt, Frk., ansat som Postelev, S Christensen, N. C., Postbud, ansat som Overpostbud, Christensen, N. C. M. (Hvejsel), Postillon, ansat som Postbud, S Christensen, N. F. (Branderslev), Postbud, ansat som Overpostbud, S Christensen, N. P. C., Postmedhjælper, forflyttet fra Ryomgaard til Randers, S. 44. Christensen, N. V. (Skive), Postbud, ansat som Overpostbud, C hristensen, P., ansat som Postelev, S. 45. Christensen, P. F., Postelev, konst. som Postmedmedhjælper, S. 84. Christensen, R. S., Frk., ansat som Postelev, S C hristensen, V. A. It. Borch, Frk., ansat som Postelev, S. 151, Christensen, V. V., ansat som Postelev, S Christensen, W. Holst, konst. Postmedhjælper, ansat som Postm edhjælper,' Christiansen, C. O., P ostm edhjæ lper, forflyttet Rønnede til Maribo, S. 44. Christiansen, E. K. O., Postmedhjælper, forflyttet Kbhvn, til Nykjøbing Fl., S. 151., Christiansen, K. L. M. B., Postmedhjælper, forflyttet fra Hellebæk til Kbhvn., S Christoffersen, C. M. (Frederiksborg), Postbud, an som Postbudformand, S Clausen, M. C., Stationsforstander, afskediget Postekspeditør i Olstrup, S Clemmensen, L. Holm, R eservepostbud, ansat Postbud, S. 65. Cordsen, E. H. H., Postbud i Kbhvn., afskediget eite C w U ^ T ^ lt H e ib e rg, Stationsforstander, ansat som Postekspeditør i Olstrup, S Crone, K. J., Frk., Postekspedient, har ved Ægtesk faaet N avnet Legardh-Hansen, S. 29. Dabelsteen, A. W., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Rønne, S. 42. Dalborg, F. P. M. H., Postekspedient, forflyttet fr< Roskilde til Kbhvn., S. 43. Damgaard, N. Nielsen, R eservepostbud, ansat Postbud, S. 73. Danholm-Nielsen, S., konst. Postm edhjæ lper, ansat so Postmedhjælper, f f Danholm,-Nielsen, S., Postmedhjælper, forflyttet Ærøeskjøbing til Kbhvn., S Devantier, II. P., R eservepakm ester, ansat som 1* med Boprel i Struer, torsytw W ved samme Jbpkt, med Bopæl i Fredericia, S. 17. Didriksen, M. K., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Stege til Nr. Alslev, S. 4. Didriksen, M. K., Frk., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Didriksen, N. J., Afløsningsm edhjælper, forflyt, Odense til Kbhvn., S. 44. Dombernowsky, A. V., Postbud, ansat som verp bud, ija Draskau, V. O. A., P ostekspedient, m eddelt kg. nævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Dupont, H. C., Postpakmester ved Nørrejyll. Jbpk. med Bopæl i Fredericia, forflyttet til ijeneste ved nævnte Jbpkt. med Bopæl i Aalborg, o.. Duus F. C., Dbm., Overpakmester, afskediget e f~ 01 " bjerg til Kolding, S. 44. Dørfffer, S. Markussen, ansat som Postbud, k. Eeg, iv. E Postmedhjælper, forflyttet fra Kolding til Hvidbjerg, S. 44.

10 Egeberg, N. Haagen Carstensen, ansat som Postelev, S.' 151. Egense, F. Hansen, Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 16. Eg felt, T>. A., Postelev, har ved Ægteskab faaet Navnet Tillge, S Egsgaard, V. S. S., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Eickhardt, O. G. H., Postbud, ansat som Overpostbud, Eidal, H. P., Postbud, ansat som Overpostbud, S Eiler, M. E. M., Frk., a n s a t som P o ste le v, S Eithz, L. C., A fløsningsm edhjæ lper, a n s a t som Poste k sp e d ie n t, S Eibye, N. H., ansat som Postelev, S. 45. Ejsing, S., Frk., ansat som P o stelev, S. 45. Elsborg, S. E. M., R e se rv e p o stb u d, a n s a t som Postbud, S Elvang, G., Postbud, ansat som Overpostbud, S Enevoldsen, A. K., Frk., konst. Postmedhj ælper, forflyttet fra Nakskov til Rønnede, S. 42. Enevoldsen, A. K., Frk., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Enevoldsen, A. K., F rk., Postmedhjælper, fo rfly tte t fra R ø n n e d e til N a k sk o v, S Erichsen, J. V. F., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Erichsen, 8., Overpostbud, afgaaet ved Døden, S i Eriksen, A., (Sjørslev), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Ernst, J., R e se rv e p o stb u d, a n s a t so m Postbud, Ernst, L., cand. jur., konst. Assistent i Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet, ansat som Assistent sammesteds, S Eskildsen, P. B. J,, konst. Postmedhjælper, afskediget efter A nsøgning, S. 5. Evind, N. /{., Afløsningsmedhjælper med Bopæl i Odense, forflyttet til Tjeneste som Postmedhjælper ved Postkontoret i Horslunde, S. 44. Eyben, N. C. G. A. von, Postmester i Horslunde, ansat som Postmester i Mørkøv, S Faber, A., Postekspedient, forflyttet fra Skjelskør til Kbhvn., S Fejlberg, H. E. D. M., Frk., Postmedhjælper udenfor Nummer, atter indtraadt i Posttjenesten, S. 45. Fich, O. F. A., Postekspeditør i Faxe Ladeplads, afskediget, S Finsen, V. H., Postmester, udnævnt til Ridder af Dannebrog, S Fischer, H. N. Asmussen, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Fischer, K. J. L., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Hellebæk, S Fischer, W., Postbud, afskediget efter Ansøgning, S Fleischer, E. J. 8. K., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Svinninge, S. 42. \ Fleischer, E. J. 8. K., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper,! Fleischer, E. J. S. K., Postmedhjælper, erholdt Tilladelse til at staa udenfor Nummer, Fleischer, E. J. 8. K., Postmedhjælper udenfor Nummer, afskediget efter Ansøgning, S Fogt, ff. A. Jakobsen, Reservepostbud, ansat som Postbud, Forsberg, K. A. F. Johansson, Reservepostbud, ansat som Postbud, S Frandsen, P. G., ansat som Postbud, S. 73. Frederiksen, A. F., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjaelper, Fredteriksen, A. F., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Klampenborg, S Frederiksen, F., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, S Frederiksen, J. Tølbøl, ansat som Postelev, S Frederiksen, V. H. H., Postmedhjælper, forflyttet fra Svendborg til Rudkjøbing, S. 44. Frier, 8. Jensen, ansat som Postelev, S Friis, S. Fr elle, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Funkhof, L. F., Postpakmester ved Østifternes Jbpkt. med Bopæl i Odense, forflyttet til Tjeneste ved nævnte Jbpkt. med Bopæl i Slagelse, Futtru-p, J. Stockholm, Postekspedient, fører fremtidig Familienavnet Stokholm, S. 23. Fyrst, 8. K., Landpostbud, ansat som Postbud, S Gaardhøje, S. G. Jørgensen, Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Gade, N. B. E., cand. phil., Postekspedient til Tjeneste i Generaldirektoratet, forsat til Tjeneste ved Østifternes Jbpkt.., S Gadeberg, E. M., Frk., ansat som Postelev, S Gail, F. N., Reservepostbud, ansat som Postbud, Garboe, D. F., Postmedhjælper, forflyttet fra Allinge til Kbhvn., S Geerthsen, G. N., konst, Postmedhjælper, forflyttet fra Skive til Viborg, S. 42. Gerlach, A. J., Postpakmester, forflyttet fra Østifternes til Nørrejyll. Jbpkt., S. 5. Gersdorff, J. P. R. von, Postekspedient, forflyttet fra Østifternes Jbpkt. til Kbhvn., S. 43. Gjaldbæk, H. M., ansat som Postelev, S Godtfredsen, F. O., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 73. Gottlieb, J. P. P,, Postkontrolør af 1ste Grad, udnævnt til Postmester i Nakskov, S Gottlieb, V., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Tjeneste som Afløsningsmedhjælper ved Østifternes Jbpkt., S. 44.

11 Ormf, C. O. W., Postkontrolør af 2den Grad, afgaaet ved Døden, S. 49. Grantzau, 0. V. E., Kontorpakmester, afskediget efter Ansøgning, S. 81. Granlund, K., Postmedhjælper, forflyttet fra Sorø til Farum, S Gregersen, R. p.f Postbud, ansat som Overpostbud. Grosen, N. P. A., konst. Stationsforstander, konst. ^ som Postekspeditør i Malling, S. 11. Grosen, N. P. Andersen, Stationsforstander, ansat som Postekspeditør i Malling, S. 11. Grue, G., Postekspedient, fortlyttet fra Frederiksværk til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Kbhvn., S. 43. Grue, G., A fløsningsekspedient, forflyttet til m id lertidig T je n este ved Overpostmesterembedeti Kbhvn., Grunnet, O., Postmedhjælper, forflyttet fra Ballerup til Taastrup, S. 44. Gunge, A. N. Pedersen, k o n st. Postmedhjælpe r, a n s a t so m P o stm e d h jæ lp e r, Gyldenhof, J. c. K., Postmedhjælper, forflyttet fra Aalborg til Vinderup, S. 151 Gyldenhof, J. G. K., Postmedhjælper, den meddelte 1 orflyttelse fra Aalborg til Vinderup annuleret, S Båkansson, E. G. V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Hald, O. E. V., cand. phil., Post-ekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Udmark, P../. A'., Reservepostbud, ansat som Postbud, Halvard, H., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Hammer, P. Jensen, Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Hansen, A Frk., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Hansen, A. C., Postmedhjælper, forflyttet fra Farum til Kbhvn., S Hansen, A. J konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Hansen, A, Sejer, Reservepostbud, ansat som Postbud, o. 81. Hansen, C., Postekspedient, forflyttet fra Fredensborg til Kbhvn., S. 84. Hansen, C., Postbud, ansat som Overpostbud, Hansen, 0. F. (Gudbjerg), Postbud, ansat som Overpostbud, Hansen, O. Postkontrolør af 1ste Grad, udnævnt til Postmester i Korsør, S. 22. ansen, C. 0., (Aarhus), Postbud, ansat som Overpostbud, S Hansen, 0. p., Reservepostbud, ansat som Postbud, 138, Hansen, F. (Finderup), Postbud, ansat som Over postbud, S Hansen, F. V. Garde, Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Hansen, G., ansat som Postelev, S Hansen, H. C., Postmester i Humble, fører fremtidig Familienavnet Holtved, S Hansen, H. G., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Hansen, H. C. (Kassemose), Postbud i Kbhvn., afskediget efter Ansøgning, S. 16. Hansen, H. Nielsen, Postekspedient, forflyttet fra Roskilde til Næstved, S. 29. Hansen, H. P., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Hansen, H. P., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Hansen, J., Postmedhjælper, forflyttet fra Lundby til Næstved, S. 44. Hansen, J., Postbud, ansat som Overpostbud, Hansen, J., Landpostbud, ansat som Postbud, Hansen, J. G. A., Postekspedient, konst. som Postmester i Askeby, S Hansen, J. F., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Hansen, J. K., ansat som Postbud, S. 73. Hansen, J. L. J., Postekspedient, udnævnt til Postmester i Langaa, S. 22. Hansen, J. P. (Sønderby), Postbud, ansat som Overpostbud, Hansen, J. P., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Hansen, J. R., Postmedhjælper, forflyttet fra Silkeborg til Tjeneste som Afløsningsmedbjælper ved Østifternes Jpbkt., S. 44. Hansen, K. H., Postmedhjælper udenfor Nummer, afskediget paa Grund af Sygdom, Hansen, K. J., Postekspedient, fører fremtidig lam ilienavnet Rosenkilde-Hansen, S. 29. Hansen, K. V., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, S Hansen, L., Postekspedient, fører fremtidig fam ilienavnet Warner og Fornavnet Georg. S. 37. Hansen, L., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 81. Hansen, L. A., Postpakmester ved Østifternes Jbpkt. med Bopæl i Kbhvn., forflyttet til Tjeneste ved samme Jbpkt. med Bopæl i Nyborg, S Hansen, L. D., ansat som Postelev, S. 45. Hansen, L. J. (Horne), Postbud, ansat som Overpostbud, Hansen, L. L. F., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Næstved til Vejle, S Hansen, L. P., Landpostbud, ansat som Postbud, S Hansen, M., Postekspedient, konst. som Postkontrolør i Vejle, S. 90. Ilansen, M. 1\, ansat som Postbud,

12 Hansen, M. V. Skotte, Postmedhjælper, forflyttet fra Tranebjerg til Ringsted, S. 44. Hansen, N. J., Postbud, ansat som Overpostbud, Hansen, N. 0., konst, Postmedhjælper, ansat som i Postmedhjælper, Hansen, N. P. (Hyllested), Postbud, ansat som Over- j postbud, Hansen, N. V. (Herfølge), Reservepostbud, ansat som I Postbud, S Hansen, O. B., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Hansen, O. F., Postekspedient, udnævnt til Postmester j i Aabybro, S Hansen, P., Dbm., Postbud i Saxkjøbing, afskediget efter Ansøgning, S. 99. Hansen, P. Garnæs, Postmedhjælper, ansat som Post- j ekspedient, Hansen, P. Tidemann, Afløsning,smedhjælper, ansat som Postekspedient, Hansen, S. E., ansat som Postbud, Hansen, S. P. G., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Hansen, T. 0. A., Postpakmester, forflyttet fra Nørrejyll. til Østifternes Jbpkt., S Hansen, V. F., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 65. Harreschou, B. M., konst. Stationsforstander, konst. som Postekspeditør i Olstrup, S Hasling, H. J. A., Postmedhjælper, forflyttet fra Nakskov til Humble, S Hauerbach, E. B., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Vordingborg til Hornbæk, S. 65. Hauerbach, G. G., Postekspedient, overdragen Bestyrelsen af den midlertidige Postekspedition i Rungsted, S. 40. Hauerback, E. Beck, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Haurum, L. P., Postekspedient, forflyttet fra Sorø til Fredensborg, S. 98. Heering, H. W., Reservepostbud, ansat som Postbud, Heininge, H. F., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Helbo, A. P. K. L., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Ørsted til Stege, S. 42. Helbo, A. P. Krogh Larsen, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Henriksen, H. H. A., Postbud udenfor Nummer, erholdt forlænget Tilladelse til at staa udenfor Nummer, S. 68. Henriksen, V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Uerholdt, N. C. H., Postekspedient, afskediget efter Ansøgning, S Herlevsen, H., Postekspedient, forflyttet fra Esbjerg til Kolding, S. 43. Hermansen, A., konst. Postmedhjælper, afskediget efter Ansøgning, S Hildahl, G. G. A., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Hjelmer, J. P E., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Hjelmer, J. P E., Postekspedient, forflyttet fra Østifternes Jbpkt. med Bopæl i Kbhvn, til samme Jbpkt. med Bopæl i Odense, S Hjersing, J. J. E., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Hjort, G. V. Koefoed, ansat som Postelev, S Hjorth, P. J-, Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Hok, M. W. Meyer, Enkefrue, ansat som Postelev, S. 45. Holdt, P. Jørgensen, Postpakmester, afgaaet ved Døden, S Holk, M. Christiansen, ansat som Postelev, S Holm, A., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Holm, A. M., Frk., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Holm, H. C., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Holmstrup, C. C. L., Postbud, afskediget efter Ansøgning, S Holst, A. A., Postekspedient, forflyttet fra Tarm til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Aarhus, S. 43. Holst. G., Assistent ved Statsbanerne, konst. som Postekspeditør i Regstrup, S. 4. Holst, H. C. F. K. O., Postelev, ansat som Postmedhjælper, Hornhaver, C. H., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Hove, T. V., Postekspedient, overdragen Bestyrelsen af den midlertidige Postekspedition i Humlebæk, S. 40. Hovmand, L. C., Frk., ansat som Postelev, S Hulegaard, G., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Husted, E. V., Postmedhjælper, forflyttet fra Skjern til Kallundborg, S Hvidtfeldt, A. L., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Rødby til Tølløse, S Høgh, J., Postbud, ansat som Overpostbud, Højland, S., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Højsh'olt, J. M., ansat som Postelev, S Hovring, K., ansat som Postelev, S Høyer, A. J., ansat som Postelev, S Iversen, A. R., Postmedhjælper, forflyttet fra Horsens til Silkeborg, S Iversen, A. Ravn, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Iversen, J., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, S. 198.

13 Jacobsen, J., konst. Postmedhjælper, ansat som Post- 1 Jensen, H. K. E., Postbud, ansat som Overpostbud, medhjælper, Jacobsen, J Postmedhjælper, forflyttet fra Lunderskov Jensen, H. M Frk., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, til Herning, S Jacobsen, J. M Postekspeditør i Vaag, afskediget, S. 17. Jensen, H. N., konst. Postmedhjælper, afskediget efter Jacobsen, K. L. J. V ansat som Postelev, S. 45. Ansøgning, S Jacobsen, L. J. C. V., Postekspedient, meddelt kgl. Jensen, U. N., Postelev, konst. som Postmedhjælper, Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 73. Jacobsen, L. N. E. E., Postpakmester ved Nørrejyll. Jbpkt. med Bopæl i Skive, forflyttet til Tjeneste ved samme Jbpkt. med Bopæl i Fredericia, S Jacobsen, L. N. E. E., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, Jacobsen, S., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jakobsen, K. J. (Lund), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Jantzen, 8., Postkontrolør af 2den Grad, udnævnt til Postmester i Middelfart, S Jensen, A., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, S. 84. Jensen, A., k o n st. P o stm e d h jæ lp e r, forflyttet fra Vejen til Grenaa, S. 42. Jensen, A., konst. P o stm e d h jæ lp e r, a n s a t som Postm e d h jæ lp e r, Jensen, A., Frk., ansat som Postelev, S ensen, A. O., Postekspedient, fører fremtidig Familienavnet Gunnar, S. 88. Jensen, A. V., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Vestervig til Hammel, S. 42. Jensen, A. V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jensen, B. C., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Stubbekjøbing til Ringkjøbing, S. 42. ensen, B. G., Frk., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Jensen C., P o stm e d h jæ lp e r, a n s a t so m Postekspedient, Jensen, C., Postbud, ansat som Overpostbud, Jensen, O., R e serv ep ak m este r, ansat som Postpakm ester, S Jensen, C. A. (Bagsværd), Postbud, ansat som Overpostbud, Jensen, C. A. 8. E., Postpakmester, ansat som Overpakmester, Jensen, G. A. 8. E., Postkonduktør, ansat som Postpakmester, S. 16. Jensen, O. C., Overpostbud, ansat som Postbudformand, Jensen, G. M., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Jensen, C. 8., Postbud, ansat som Overpostbud, S Jensen, E Frk., Postekspedient, forflyttet fra Skive til Kbhvn., S Jansen, lu. I). E., Frk., konst. Poitmedhjælper, forflyttet fra Lyngby til Hillerød, S ensen, H. i., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S S. 44. Jensen, H. V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jensen, J. A., Postpakmester, forflyttet fra Nørrejyll. Jbpkt. med Bopæl i Aarhus til samme Jbpkt. med Bopæl i Kolding, S Jensen, J. O., Postmester i Gudhjem, ansat som Postekspedient, S. 90. Jensen, J. C., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Jensen, J. C., Postbud, ansat som Overpostbud, S. 12o. Jensen, J. C., ansat som Postbud, S. 73. Jensen, J. H., Postmedhjælper, afskediget, S Jensen, J. J. Hagenau, Postmedhjælper, afskediget efter Ansøgning, S. 90. Jensen, J. M., Postmedhjælper, afskediget efter Ansøgning, S Jensen, J. P., ansat som Postelev, S. 45. Jensen, J. P., Postbud, erholdt Tilladelse til at staa udenfor Nummer, S. 5. Jensen, J. P., Postbud udenfor Nummer, atter indtraadt i Posttjenesten som Postbud, S. 84. Jensen, J. 8. V. L. (Helsinge), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 65. Jensen, K. B., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Jensen, K. G. M. Bulow, ansat som Postelev, S Jensen, K. J., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jensen, L. K., konst. Postmedhjælper, afskediget, S. 16. Jensen, M. Søndergaard, konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Holsted til Kbhvn., S. 42. Jensen, M. Søndergaard, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jensen, M. Søndergaard, Postmedhjælper, afskediget efter Ansøgning samt ansat som Assistent i Finansministeriets 2det Revisionsdepartements Postafdeling, S Jensen, M. S. (Roholte), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Jensen, N. P. (Bnderslev), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Jensen, N. P., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Jensen, O., Postekspedient, forflyttet fra Korsør til Kallundborg, S. 43. Jensen, O. M., Overpostbud i Esbjerg, afgaaet ved Døden, S. 45. Jensen, O. P. (Halsted), Reservepostbud, ansat som Postbud, Jensen, O. V. (Herslev), Postbud, ansat som Overpostbud,

14 Jensen, P. L., Postekspedient, forflyttet til Tjeneste som Afløsningsekspedient, S Jensen, P. Larsen, Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Jensen, P. (Vejlø), Postillon, ansat som Postbud, S Jensen, R., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Jensen, R. (Overvindinge), Postbud, ansat somsio verpostbud, S Jensen, R. A. C., ansat som Postelev,LS Jensen, S., Postekspedient, forflyttet fra Horsens til Brædstrup, S Jensen, S. Bøgelund, ansat som Postelev, S Jensen, V., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Hjørring til Lyngby, S. 42. Jensen, V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jensen, V. E., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Jensen, V. R-, Stationsforstander, overdragen den midlertidige Bestyrelse af Postkontoret i Sindal, S Jensen, V. R-, Stationsforstander, fritagen for den ham midlertidig overdragne Bestyrelse af Postkontoret i Sindal, S Jeppesen, O. T..T., ansat som Postelev, S Jespersen, H. A. C. J., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Jespersen, P., Postkonduktør, ansat som Postpakmester, S. 84. Jespersen, P., Postpakmester, forflyttet fra Østifternes til Nørrejyll. Jbpkt., S Jessien, A. H. F., Postbud, ansat som Overpostbud, Johansen, C. C.jjt(Maglebrænde), Postbud, ansat som Overpostbud, Johansen, H. J., Overpostbud, ansat som Postbudformand, Johansen, J., Overpakmester, afskediget efter Ansøgning, S Johansen, J. A., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Ulfborg til Herning, S Johansen, M., ansat som Postbud, S. 73. Johnsen, A. A., Postmedhjælper, forflyttet fra Ølgod til Slagelse, S Johnsen, H. A., Stationsforstander, ansat som Postekspeditør i Ry, S. 29. Johnsen, P. V., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Johnsen, T. R. O. H., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Taastrup til Helsingør, S. 43. Johnsen, T. R. G. H., Frk., konst. Postmedhjælper, afskediget efter Ansøgning, S Jordan, O. P., Postekspedient, konst. som Postmester i Middelfart, S Jordan, O. P., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Juel, H. B. IL, ansat som Postelev, S. 45. Juul, H. K., Frk., ansat som Postelev, S Jørgensen, A., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jørgensen, A. E. A., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Jørgensen, A: M. 8., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Ballerup, S. 42. Jørgensen, A. M. 8. J., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Jørgensen, A. P., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Jørgensen, O. B., Postbud, afskediget efter Ansøgning, S Jørgensen, G. F., Overpostbud, ansat som Postbudformand, S Jørgensen, E., Frk., Postmedhjælper, forflyttet fra Svinninge til Slagelse, S. 44. Jørgensen, E., Frk., Postmedhjælper, afskediget paa Grund af Sygdom, S Jørgensen, E. F. C. (Sundby), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Jørgensen, E. J., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 81. Jørgensen, E. P., Postbud, ansat som Overpostbud, S Jørgensen, H. C., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jørgensen, H. E., Postekspedient, forflyttet fra Vejle til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Aalborg, S. 43. Jørgensen, H. Færch, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Jørgensen, H. Færch, Postmedhjælper, forflyttet fra Ringkjøbing til Ølgod, S Jørgensen, H. P., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Jørgensen, J. A., Postekspedient, meddelt kgl. U d nævnelse i 13de Lønningsklasse, S Jørrgensen, J. G., Postekspedient, forflyttet fra Rudkjøbing til Herning, S. 43. Jørgensen, J. Chr., Postekspedient, forflyttet fra Horsens til Rudkjøbing, S. 16. Jørgensen, J. R. (Krarup), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 11. Jørgensen, K. A., Stationsforstander, ansat som Postekspeditør i Holeby, S. 98. Jørgensen, K. J. E., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Jørgensen, L. C., Postbud i Horsens, afgaaet ved Døden, S. 23. Jørgensen, M. L., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Nr. Aaby til Rønde, S. 42. Jwgensen, M. L., Frk., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jørgensen, N. J. (Hillerslev), Postbud, ansat som Overpostbud, Jørgensen, N. V. J., Postekspedient, forflyttet fra Østifternes Jbpkt. med Bopæl i Odense til samme Jbpkt. med Bopæl i Nykjøbing FL, S. 172.

15 Jørgensen, P., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S Jørgensen, P. C., Postekspedient, overdragen Bestyrelsen af den midlertidige Postekspedition i Espergærde, S. 40. Jørgensen, P. 11. E., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Jørgensen, R. L., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Jørgensen, R. M. A. C., Frk., konst. Postmedhjælper, j ansat som Postmedhjælper, Jørgensen, R. M. A. C., Frk., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Helsingør, S Jørgensen, V. 8. P., ansat som Postelev, S. 45. K ieler, 11. C., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Rudkjøbing til Nakskov, S. 43. K jd d m a n n, 8. J. R., ansat som Postelev, S Kjeldsen, 8. C. E., Landpost-bud, ansat som Postbud, Kjær, S., ansat som Postbud i Hobro, S K jæ rgaard, H. P. Nielsen, Reservepostbud, ansat som Postbud, S K je r sg a a rd, S., Afløsningsmedhjælper, forflyttet fra Aalborg til Nørrejyll. Jbpkt., S. 44. Klokker, A. L., Postekspedient, konst. som Postkontrolør i Aalborg, S Klottrup, S. P. li., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Knold, H. J. M., ansat som Postelev, S K n u dsen, A. M., Afløsningsmedhjælper, forflyttet fra Aarhus til Odense, S. 44. K n u dsen, C., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Aalborg til Horsens, S. 42. K nu dsen, G., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, K n u th sen, E., Postekspedient, forflyttet fra Præstø til Korsør, S. 43. Koch, C. T. M., Postekspedient, forflyttet fra Østifternes til Nørrejyll. Jbpkt., S. 22. Koch, C. T. Meyer, Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 29. Koch, E. G. Paludan, Frk., ansat som Postelev, S. 45. Kofoed, H. O., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Rønne til Nexø, S. 42. K ofoed, O. V., Postbud, afskediget efter Ansøgning, S. 85. K olding, A../., Postmedhjælper, forflyttet fra Hvidbjerg til Hobro, S. 44. K orup, E. S. Jensen, Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Krag, K. J. J., ansat som Postelev, S K ragelund, A. K., Postelev, afskediget, S Kragh, J., Frk., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 22. Kragh, L. F. R., Stationsforstander, fritagen for den L ham midlertidig overdragne Bestyrelse af Postkontoret i Langaa, S. 22. Kristense/>,, F. V.K., (Sparkjær), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 22. Krog, J. A. B.. ansat som Postelev, S Kromann, A. J. A., ansat som Postelev, S Kroos, J. L., Postbud, ansat som Overpostbud, S Kruuse, J'., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Korsør til Kbhvn., S Kunkel, H. T. T., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S Køliner, G. M., Postbud, afgaaet ved Døden, S Larsen, A., Postmester i Askeby, afgaaet ved Døden, S Larsen, A. L. C. Ringsborg, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jjarsen, A. O., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Larsen, C. G., ansat som Postelev, S. 45. j Larsen, C. M. (Kildebrønde), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Larsen, C. T. A. (Gunslev), Postillon, ansat som Postbud, S Larsen, E. H. E., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Liarsen, E../., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Larsen, F. K., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Larsen, H. G. K., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, S Larsen, J., Postbud, ansat som Overpostbud, Larsen, J. P. E., konst, Postmedhjælper, forflyttet fra Holstebro til Kbhvn., S. 55. Larsen, J. P. E., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Larsen, K. A., Frk., ansat som Postelev, S Larsen, K. Granlund, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Larsen, K. Graulund, Postmedhjælper, fører fremtidig Familienavnet Graulund, S Larsen, L. C., Postekspedient, forflyttet fra Nykjøbing Jyll. til Østifternes Jbpkt., S. 43. Larsen, L. P. (Jydstrup), Postillon, ansat som Postbud, S Larsen, N. P., ansat som Postelev, S. 45. Larsen, O., Postekspedient, forflyttet fra Stnier til Hjørring, S. 43. L,arsen, O. F. (Herløv), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 65. Larsen, P., Postekspedient, forflyttet fra Svendborg til Kbhvn., S Larsen, P. C., Postekspedient, konst. som Postkontrolør i Korsør, S. 33. Larsen, P. V., Postekspedient, konst. som Postmester i Karby, S Larsen, P. V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Larsen, S. C. (Lille Næstved), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 138.

16 Larsen, W. K., konat. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Lassen, L. E., Postbud, ansat som Overpostbud, Lauersen, L. S., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, S Lauritsen, L. 8., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Lavring, 8. K. Sørensen, ansat som Postbud i Silkeborg, S. 84. Lébahn, A. E., Postmedhjælper, forflyttet fra Viborg til Tjeneste som Afløsningsmedhjælper ved Østifternes Jbpkt., S. 44. Lehn, C. N. Liitchen, Postmedhjælper, forflyttet fra Allinge til Struer, S. 44. Lihme, L. Olesen, Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 23. Linstow, F. V. von, Postmester i Nordby, udnævnt til Postmester i Saxkøbing, S. 22. Linstow, H. E. von, konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Ringkjøbing til Holsted, S. 42. Linstow, H. E. von, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Linstow, L. G. H. von, Postmedhjælper, forflyttet fra Herning til Rødby, S Lintner, C. F., Postbud, afskediget efter Ansøgning, S Lohse, N. G., Postpakmester, forflyttet fra Østifternes til Nørrejyll. Jbpkt., S. 190, 194. Lorenzen, N. M., A flø sn in g sm e d h jæ lp er, ansat som Postekspedient, Lou, O. M., Afløsningsmedhjælper med Bopæl i Aalborg, forflyttet til Tjeneste som Postmedhjælper ved Postkontoret i Løkken, S. 44. Ludvigsen, A., Frk., ansat som Postelev, S. 45. Ludvigsen, A. Borgen, konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Odense til Vejle, S. 42. Ludvigsen, A. Borgen, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Ludvigsen, A. Borgen, Postmedhjælper, forflyttet fra Vejle til Odense, S Ludvigsen, C. E., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 16. Ludvigsen, H. P. H. J., Postbud, ansat som Overpostbud, Ludvigsen, J. Nielsen (Skibet), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Ludvigsen, N. G. M., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Lund, L. A., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 16. Lundbjerg, N. C. E. Pedersen, Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Luxhøj, F. A. G. C., Postekspedient, forflyttet fra Holstebro til Svendborg, S. 43. Lutchm-Léhn, R. C., Postmedhjælper, forflyttet fra Rudkjøbing til Ruds-Vedby, S Lyngby, L. Postbudformand, afskediget efter Ansøgning, S. 55. Lyngbye, O., ansat som Postelev, S. 45. Lythjolmnn, L., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Løvholt, C. R. G., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Loye, C. E., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Madsen, A. G. F. G., ansat som Postelev, S. 45. Madsen, A. F. Møller, Postekspedient, udnævnt til Postkontrolør af 2den Grad, S Madsen, A. N., Postekspedient udenfor Nr., erholdt Tilladelse til fremdeles at staa udenfor Nr., S Madsen, D. F., Postmedhjælper, fører fremtidig Familienavnet Garboe, S. 81. Madsen, I). F., Postelev, ansat som Postmedhjælper, Madsen, G. C.*, konst. Stationsforstander, overdragen den midlertidige Bestyrelse af Postkontoret i Sindal, S Madsen, H. A., Postmedhjælper, forflyttet fra Silkeborg til Skive, S Madsen, J. P., Postmedhjælper, forflyttet fra Maribo til Kbhvn., S. 44. Madsen, J. P., Postmedhjæper, fører fremtidig Familienavnet Garboe, S. 81. Madsen, K. M. V Postekspedient, fører fremtidig Familienavnet Lindvad, S. 81. Madsen, L. T., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S Madsen, M., Frk., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 11. Madsen, M. Flodgaard, Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Madsen, M. Nielsen, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Madsen, P. M. F., ansat som Postelev, S. 45. Madsen, S. P. K., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Madsen, rl \ C. A., Frk., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Madsen, V. A. A., Postekspedient, overdragen B e styrelsen- af den midlertidige Postekspedition i Skodsborg, S. 40. Madsen, V. Dyck, ansat som Postelev, S. 45. Madsen-Lyng, T. M., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Marolly, J. Postmester i Sønderho, ansat som Postmester i Nordby, S. 65. Mathiesen, G. A., Postpakmester ved Østifternes Jbpkt. med Bopæl i Nykjøbing Sj., forflyttet til Tjeneste ved samme Jbpkt. med Bopæl i Kbhvn., S Mathiesen, G. A., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, S Meyer, F. M. C., Postekspedient, konst. som Postmester i Sønderho, Meyer, R. S., Postbud, ansat som Overpostbud, Michelsen, A. M. T. Heidemann, Fi'k., ansat som Postelev, S. 45.

17 J j j j ichelsen, K., Frk., Postmedhjælper, forflyttet fra Varde til Nr. Sundby, S ikkelsen, C. E., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Ærøeskjøbing til Faaborg, S. 42. ikkelsen, C. E., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Faaborg til Kbhvn., S ikkelsen, H. C., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, S ikkelsen, J. K., Postbud, ansat som Overpostbud, S Mikkelsen, J. V,, Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Mikkelsen, N. Poulsen (Uglev), Postbud, ansat som Overpostbud, S Mikkelsen, li. L., ansat som Postbud, S. 73. i ikkelsen, 11. O., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Mikkelsen, V. E. P., Postbud, ansat som Overpostbud, Mogensen, H. A. N., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Mogensen, H. A. N., Postmedhjælper, forflyttet fra i Nordby til Skjern, S Mogenstrup, R. O. O. E., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Monberg, P. M., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Varde, S. 44. Mondrup, C. Iversen, oand. polit., Ekspeditionssekretær i Finansministeriets 2det Revisionsdepartement, udnævnt til Postinspektør, S. 73. Mortensen, A. R. (Taars), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Mortensen, H. L., konst. Postmedhjælper, ansat som P o stm e d h jæ lp e r, Mortensen, H. Møller, Reservepakmester, ansat som P o s tp a k m e s te r, S. 4. Mortensen, H. P., ansat som Postbud, S. 73. Mortensen, J. (Ørsted), Postbud, ansat som Postbudformand, Mortensen, J., ansat som Postbud, S. 73. Mortensen, K., ansat som Postelev, S. 45. Mortensen, K. L Postmedhjælper, forflyttet fra Ruds- Vedby til Rudkjøbing, S Mortensen, M., Afløsningsassistent ved Statsbanerne, konst. som Postekspeditør i Ry, S. 16. Mouritsen, O., Postpakmester ved Nørrejyll. Jbpkt. med Bopæl i Aarhus, forflyttet til Tjeneste ved samme Jbpkt. med Bopæl i Ribe, S Munch, K. E., ansat som Postelev, S. 45. Møller, 1). P., Postpakmester ved Nørrejyll. Jbpkt. med Bopæl i Ribe, forflyttet til Tjeneste ved samme Jbpkt. med Bopæl i Aarhus, S Moller E. O., Postekspedient, forflyttet fra Kolding til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Aarhus, S. 43. Maller, 11., cand. phil., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. j Møller, H. C., Postmedhjælper, forflyttet fra Viborg til Randers, S Møller, H. C., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Møller, H. C. A., Postekspedient, har ved Ægteskab faaet Navnet Lybye, S Møller, L. Kjædegaard, Postekspedient, forflyttet fra Ringe til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Aalborg, S. 43. Mørch, C. T., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Nancke, G. J. A., Postekspedient, udnævnt til Postkontrolør af 2den Grad, S. 84. Neerholt, P., Postkonduktør, ansat som Postpakmester, S. 16. Neerholt, P., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S. 73. Neist, K. A., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 22. Niclasen, E. V., Postbud i Aarhus, afgaaet ved Døden, S. 75. Nicolaysen, P., Postbud, ansat som Overpostbud, S Nielsen, A., Postekspedient, udnævnt til Postkontrolør af 2den Grad, S Nielsen, A., Postmedhjælper, forflyttet fra Skanderborg til Brørup, S j Nielsen, A., ansat som Postelev, S j Nielsen, A., Landpostbud, ansat som Postbud, Nielsen, A. C., ansat som Postelev, S. 45. Nielsen, A. E., Postmedhjælper, forflyttet fra Vraa til Lemvig, S Nielsen, A. M., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Tjeneste som Afløsningsmedhjælper, S. 16. j Nielsen, A. S., Reservepostbud, ansat som Postbud, S i Nielsen, A. W., Postekspedient, meddelt kgl. U d nævnelse i 13de Lønningsklasse, S Nielsen, C. O., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Nielsen, E. M., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Skibby til Frederikssund, S. 43. Nielsen, E. S. R., Postbud, fører fremtidig Familienavnet Grande, S Nielsen, F. C., Postkontrolør af 2den Grad, afgaaet ved Døden, S. 90. Nielsen, G. J. P., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Skibby, S. 42. Nielsen, G. J. P., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Nielsen, H., Postbud, fø re r fre m tid ig F a m ilie n a v n e t Hilleberg, S. 88. Nielsen, H. M., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Nielsen, H. M., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Faaborg til Lohals, S. 42.

18 Nielsen, 11. O. V., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 44. Nielsen, 11. P., ansat som Postbud, S. 29. Nielsen, H. V. (Finderup), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Nielsen, H. W. (Raarup), Postbud i Kbhvn., afskediget, S. 16. Nielsen, J. (Skuldelev), Postbud i Kbhvn., afgaaet ved Døden, S. 11. Nielsen, J. C. U., Postmedhjælper, forflyttet fra Lyngby til Kbhvn., S. 44. Nielsen, J. Lautrup, Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Nielsen, J. Renneberg (Langebæk), Reservepostbud, ansat som Postbud, Nielsen, J. Renneberg, Postbud, førerj fremtidig Familie- j navnet Renneberg, S Nielsen, K., Postmedhjælper, forflyttet fra Stege til Næstved, S Nielsen, L. (Holstebro), Reservepostbud, ansat som Postbud, Nielsen, L. G., Postkonduktør, ansat som Postpakmester, S Nielsen, L. C. (Østrup), Postillon, ansat som Postbud, S Nielsen, L. li., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Nielsen, 31., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S. 73. Nielsen, M., Postpakmester, ansat som O ver pakmester, S Nielsen, M. J., Frk., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Nielsen, N. C., Postbud, ansat som Overpostbud, S Nielsen, N. C. M., Postpakmester ved Nørrejyll. Jbpkt. med Bopæl i Fredericia, forflyttet til Tjeneste ved! nævnte Jbpkt. med Bopæl i Aarhus, S. 5. Nielsen, N. G. V., Postmedhjælper udenfor Nummer, i afskediget efter Ansøgning, S. 11. Nielsen, N. -/., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 65. j Nielsen, N. L Postekspedient, forflyttet fra Aalborg til Stege, S Nielsen, N. P., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Nielsen, O., ansat som Postelev, S Nielsen, 0. K., konst, Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Nielsen, O. M. IC., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Nielsen, P., ansat som Postbud, S. 73. Nielsen, li. (Hvorup), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 65. Nielsen, S. Danholm, konst, Postmedhjælper, forflyttet fra Ringsted til Ærøeskjøbing, S. 42. Nielsen, T. K., Postmedhjælper, forflyttet fra Brørup til Varde, S Nissen, C. P., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S I Norlin, E. R., Frk., ansat som Postelev, S Nors, C., Postekspedient, afgaaet ved Døden, S. 17. Nyholm, G. F., Postbud, afskediget efter Ansøgning, S. 55. Nyholm, J. C., Postekspedient, udnævnt til Postkontrolør af 2den Grad, S. 73. Næstved, J. A., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Nørby, 11.. Postelev, konst. som Postmedhjælper, S j Nørby, S. L., Postekspedient, forflyttet fra Frederiksværk til Østifternes Jbpkt., S. 22. i Nørgaard, L. C. 0., ansat som Postelev, S Olesen, A., Postmedhjælper, forflyttet fra Vejle til Odense, S Olesen, A., Postmedhjælper, forflyttet fra Odense til Vejle, S Olesen, IC. A. (Thisted), Postbud, ansat som Overpostbud, S Olesen, M., cand. phil., konst. Postmedhja;lper, afskediget efter Ansøgning, S Olesen, O., Postekspedient, forflyttet fra Aalborg til Silkeborg, S. 43. Olesen, O. M., Postekspedient, forflyttet fra Slagelse til Varde, S. 43. Oliva.rius, T. IC. de Fine, konst, Postmedhjælper, forflyttet fra Randers til Aabybro, S. 43. Olsen, A. O., Dbmd., Sognefoged, ansat som Postekspeditør i Vaag, S. 45. Olsen, G. A. S., Postbud i Kbhvn., afskediget, S. 16. Olsen, G. F., ansat som Postbud, Olsen, C. O., ansat som Postbud, Olsen, E. H. P. Hansen, konst. Postmedhjælper, afskediget efter Ansøgning, S. 11. Olsen, F. E., Stationsforstander, afskediget som Postekspeditør i Ry, S. 16. Olsen, F. E., Stationsforstander, ansat som Postekspeditør i Regstrup, S. 16. Olsen, H., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 65. Olsen, H. P., ansat som Postbud, S. 73. Olsen, J. E., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Birkerød, S. 42. Olsen, J. E., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Olsen, J. F. (St. Jørgensbjerg), Landpostbud, ansat som Postbud, Olsen, K.., Frk., ansat som Postelev, S Olsen, IC. II., ansat som Postelev, S. 45. Olsen, N., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Olsen, N. O., ansat som Postelev, S Olsen, O. A. L., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Randers til Bogense, S. 42. Olsen, O. A. L., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Olsen, O. P. (Herløv) Postillon, ansat som Postbud, S. 102.

19 h en, O S., Postmedhjælper, forflyttet fra Frederikssund til Fredericia, S. 44. sen, P Reservepostbud, ansat som Postbud, S Sen.., \ F Postmedhjælper, forflyttet fra Helsingør.*A J neste^som Afløsningsmedhjælper med Bopæl Serif a ' ^ - ^ Ekspedient, overdragen Bestyrelsen a c en midlertidige Postekspedition i Snekkersten, o. 40. Mrwp S.. F. Simonsen, Landpostbud, ansat som Postbud, S. 11. edeisen, A. (Harrendrup), Reservepostbud, ansat som Postbud, Fader sen, A. O. (Tjele), Reservepostbud, ansat som Postbud, edersen, A. li., ansat som Postelev, S et ersen, A P. E., konst. Postmedhjælper, ansat som 1 ostmedhjælper, J utasen A. P. E., Postmedhjælper, forflyttet fra Maribo til Struer, S X i i ile ostbud 1Korsør afskediget efter PerfCpostbud, S. (i idense) Reservepostbud, ansat som Pedersen, E Overgaard, k o n st. P o stm e d h jæ lp e r, a n s a t so m P o stm e d h jæ lp e r, P' T vr v ' 1 k nst- Postmedhjælper, fører fremf. amihenavnet Ahrnell og Fornavnet William, o. 5t>. ^ 'rove) Postbud, ansat som Overpostbud, P vk n en u n ppostb^ d 1 Aall>org, afskediget, S. 5. p., : Foss> Postelev, afskediget, S Døden S 5 StekSpeditør 1 MalIing> afgaaet ved PedeT! : P f elev den meddelte Konstitution som ostmedhjælper hævet, S ^ A h l e v l 68StbU(3, W frc m tid ig F a m il^ n a v n e t Pedersen J. Postpakmester, ansat som Overpakmester, S Æ - P stbud, ansat som Overpostbud, Perle* &l V Postbud, afgaaet ved Døden, S pz sz i v l ( M afgaa6t Ved Døden «157. l!«a (Sværdborg), Postillon, ansat som J-ostbud, S Pedersen, J en s (S ø n d e rh a a ), Postillon, ansat som Postouct, fe edeisen, K. a. (Andst), Postbud, fører fremtidig fam ilienavnet Brom er, S Pedersen V r>? os*bud>ansat som Overpostbud, Postekspedient 8 A osningsmedhj* 1Per»»nsat som ^ IS'1'1"'1' <*«Pedersen, O., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S. 73. Pedersen, O., Overpakmester ved Østifternes Jbpkt. med Bopæl i Nysted, forflyttet til Tjeneste ved samme Jbpkt. med Bopæl i Nykjøbing Fl., S. 84. Pedersen, O., Postpakmester, forflyttet fra Nørrejyll. til Østifternes Jbpkt., S. 5. Pedersen, P., Postbud i Ringsted, afskediget, S. 5. Pedersen, P., Graves, Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Pedersen, P. C., Postekspedient, forflyttet fra Herning til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Odense, S. 43. Pedersen, P. O., Postbud, ansat som Overpostbud, Pedersen, P. J. (Middelfart), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Pedersen, P. M. E. K.. Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Pedersen, P. Salling, Postekspedient, forflyttet fra Varde til Kolding, S. 43. Pedersen, R., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Varde til Østbirk, S. 43. Ped,ersen, S. (Flovlev), Postbud, ansat som Overpostbud, S Pedersen, S. E., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Pedersen, T., Landpost-bud, ansat som Postbud, S. 88. Petersen, A. H., Postekspedient, forflyttet fra Nysted til Svendborg, S Petersen, A. M., Postekspedient, forflyttet fra Nørrejyll. til Østifternes Jbpkt., S Petersen, A. M., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Petersen, C. V. Aasberg, Postmedhjælper, forflyttet fra Tølløse til Korsør, S. 44. Petersen, E. G., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Petersen, E. C. A., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Struer til Slagelse, S Petersen, E. M., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 81. Petersen, F. (Frydendal), Postbud, afgaaet ved Døden, S. 81. Petersen, G. E., Postelev, afskediget efter Ansøgning, S. 38. Petersen, H. K.. Postbud, ansat som Overpostbud, Petersen, J. G. (Soderup), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Petersen, J. Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Petersen, K. Postelev, konst. som Postmedhiælper, S. 84. Petersen, K. J., Postelev, den meddelte Konstitution som Postmedhjælper hævet, S Petersen, K. J Postelev, afskediget, S Petersen, L., Postekspedient, forflyttet fra Odense til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Odense, S. 43. Petersen L, K., ansat som Postbud, S. 73.

20 Petersen, N., Postekspedient, forflyttet fra Østifternes I Jbpkt. til Nysted, S Petersen, N., Bud i Generaldirektoratet, benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn, S Petersen, N. P Postekspedient, udnævnt til Postkontrolør af 2den Grad, S. 40. Petersen, O. K., Afløsningsmedhjælper ved Provinspostkontorerne med Station i Aalborg, forflyttet! til Tjeneste som Afløsningsmedhjælper ved Pro- vinspostkontorerne med Bopæl i Kbhvn., S. 84. j Petersen, P. A., Postmedhjælper, ansat som Posteks- i pedient, Petersen, P. C., Reservepostbud, ansat som Postbud, i S. 73. Petersen, V., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Petter sen, S. 8. E., Postekspedient, har ved Ægteskab faaet Navnet Jespersen, S Philipsen, K. E., ansat som Postelev, S Pingel, T. P-, Postbud, afskediget efter Ansøgnixig, S Poulsen, A P. (Ellidshøj), Postbud i Kbhvn., afgaaet } ved Døden, S. 11. Poulsen, C. P. J., Postmedhjælper, forflyttet fra Høng I til Ryomgaard, S. 44. Poulsen, C. V., ansat som Postelev, S Poulsen, J-, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Poulsen, J., Postmedhjælper, forflyttet fra Slagelse til Glostrup, S Poulsen, K. F. J., ansat som Postelev, S Poulsen, P. K. 8., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Poulsen, P. K. 8., Postmedhjælper, forflyttet fra Nr. Sundby til Roskilde, S Pryds, J., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Lohals til Skjelskør, S. 42. Pryds, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Hobes, O. Ildsgaard, Postbud, ansat som Overpostbud, S tlalf, H. V. E., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Ralf, H. V. E-, Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Rønnede, S Rasch, E. M, Landpostbud, ansat som Postbud, S Rasmussen, A. K., ansat som Postelev, S. 45. Rasmussen, A. M., Frk., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Tranekjær, S. 44. Rasmussen, A. M., ansat som Postbud i Skanderborg, S Rasmussen, A. V., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Rasmussen, A. V., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Nr. Aaby, S. 42. Rasmussen, A. V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S, 67. Rasmussen, A. V., ansat som Postbud, S. 16. Rasmussen, G., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Jellinge til Dronninglund, S. 55. Rasmussen, C., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Rasmussen, C., Dbmd., Postbud i Odense, afskediget efter Ansøgning, hvorhos Generaldirektoratet har udtalt sin Tilfredshed med hans lange og gode Tjeneste, S Rasmussen, C. O., Postmedhjælper, forflyttet fra Vinderup til Tjeneste som Afløsningsmedhjælper med Station i Aarhus, S Rasmussen, C. R., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Skjelskør til Kbhvn., S. 42. Rasmussen, G. R., konst Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Rasmussen, C. T. Aagaard, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Rasmussen, C. T. A., Postmedhjælper, forflyttet fra Frederiksværk til Kbhvn., S Rasmussen, E., Frk., Postekspedient, forflyttet fra Nykjøbing Sj. til Slagelse, S. 43. Rasmussen, E., Frk., Postekspedient, fører fremtidig Familienavnet Plum-Rasmussen, S. 81. Rasmussen, E. M., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Slangerup, S. 42. Rasmussen, E. M., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Rasmussen, J., ansat som Postelev, S Rasmussen, J., ansat som Postbud, Rasmussen, J., (Horsens) Reservepostbud, ansat som Postbud, S Rasmussen, L. J., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Rasmussen, M. C., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Rasmussen, M. G., Postkontrolør af 2den Grad, afgaaet ved Døden, S. 29. Rasmussen, M. K. V., Postmedhjælper, har ved Ægteskab faaet Navnet Mmirmann, S. 90. Rasmussen, N. C., Postmedhjælper, ansat som Post' ekspedient, S Rasmussen, N. K. (Hjelm), Postbud, ansat som Overpostbud, Rasmussen, O., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 44. Rasmussen, O. J. J., Postekspedient, forflyttet fra Brædstrup til Horsens, S Rasmussen, O. J. Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Rasmussen, P., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Rasmussen, R. G., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 44. Rasmussen, R. G., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Faaborg. S. 113,

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Statistik..... Vr- '

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Side

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Side Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Side Bestemmelser angaaende de ved Postvæsenet ansatte værnepligtiges Forhold ved Mobilisering m, v. Posttjenestens Udførelse under Mobilisering eller

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Fremsendelse af Vejledning ved Udfærdigelsen af Fortegnelser over Modtagere af ikke-abonnerede Aviseksemplarer... Fremsendelse af en ny Udgave af Alfabetisk

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Der udbydes i alt 2x30 MHz ved auktionen over 800 MHzfrekvensbåndet, og frekvenserne er tilgængelige fra den 1. januar 2013.

Der udbydes i alt 2x30 MHz ved auktionen over 800 MHzfrekvensbåndet, og frekvenserne er tilgængelige fra den 1. januar 2013. Fakta om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Der udbydes i alt 2x30 MHz ved auktionen over 800 MHzfrekvensbåndet, og frekvenserne er tilgængelige fra den 1. januar 2013. 800 MHz-tilladelserne udstedes som

Læs mere

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse.

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse. Digitale biografer i Danmark Slutopgørelse. Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. 1. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. 1. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. 1. Indlandet. Indsendelse af Regninger vedrørende ekstraordinære Udgifter i Juleperioden m. m... Udveksling af Telegrampostanvisninger med Postekspeditionerne i Klalcsvig

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer DGU medlemstal pr. 30.09.2011, endeligt KlubNr Klubnavn uden banetill. uden banetill. Senior Senior Langdist Langdist I alt Passive 1 Københavns Golf Klub 78 30 12 7 569 377 0 0 63 59 0 0 1195 202 2 Aalborg

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

R e g i s t e r. A. Almindelige Bestemmelser.

R e g i s t e r. A. Almindelige Bestemmelser. R e g i s t e r. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Side. Helligdagsfrihed for sygemeldte Postbudes Stedfortrædere... Forsendelse af almindelige Postpakker til Dansk-Vestindien... Behandlingen

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Junior piger uden banetill. Senior damer. Senior mænd. Fleks drenge

Junior piger uden banetill. Senior damer. Senior mænd. Fleks drenge DGU medlemstal pr. 30.09.2013, endeligt KlubNr Klubnavn drenge piger drenge uden banetill. piger uden banetill. Senior mænd Senior damer drenge piger mænd damer Langdist mænd Langdist damer I alt Passive

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

4654 Faxe Ladeplads 4640 Faxe 4684 Holmegaard 4653 Karise 4683 Rønnede 4160 Herlufmagle 4652 Hårlev 2670 Greve 2640 Hedehusene 2690 Karlslunde 4030 Tune 4863 Eskilstrup 4840 Nørre Alslev 4880 Nysted 4872

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 BEZIRKE KOPENHAGEN und ROSKILDE: A 1-299 Kreis Frederiksberg A 300-499 Landkreis Kopenhagen Nord A 500-599 Landkreis Kopenhagen Süd A 600-699

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

DATO: NAVN: OYAKH C 172/L VFR EKSN-EKEB AWY RAPPORTPUNKT HØJDE EET ETO ATO BRØNDERSLEV 2000 00:09 SVENSTRUP 2000 00:10

DATO: NAVN: OYAKH C 172/L VFR EKSN-EKEB AWY RAPPORTPUNKT HØJDE EET ETO ATO BRØNDERSLEV 2000 00:09 SVENSTRUP 2000 00:10 Revision 1 DATO: NAVN: OYAKH C 172/L VFR EKSN-EKEB FORPLADS BRØNDERSLEV 2000 00:09 SVENSTRUP 2000 00:10 Tværs/Abeam HOBRO 2000 / FL45 00:10 IKAST FL45 / 2000 00:17 VARDE 2000 /1500 00:21 ESBJERG 1500 00:08

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13 Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen Fyn D. 1 maj Fredericia - 30 km 1 Vejlby-Fed D. 2 maj Vejlby-Fed 30 km 2 Bogense D. 3 maj Bogense - Tørresø 30 km 3 D. 4 maj Tørresø

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL KØBENHAVN Ø Lyngbyvej 60 A 2100 København Ø 3920 5501 SHELL KØBENHAVN S AMAGERFÆLLEDVEJ SHELL KØBENHAVN S VERMLANDSGADE SHELL/7-ELEVEN KØBENHAVN ENGLANDSVEJ

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004

Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004 Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004 Hele landet: Afstemning i 199 af 2217 sogne (9,0 %) - 2000: 242 afstemningsvalg (10,9 %) Københavns Stift: Afstemning i 10

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag B: Erhvervs- og vækstministerens beslutning af 26. marts 2012 om 800 MHzauktionen.

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag B: Erhvervs- og vækstministerens beslutning af 26. marts 2012 om 800 MHzauktionen. 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Erhvervs- og vækstministerens beslutning af 26. marts 2012 om 800 MHzauktionen Marts

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 11.12.2011-08.12.2012 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Århus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvilket år er du født?

Hvad er dit køn? Hvilket år er du født? Fastholdelse i golfsporten Du er blevet kontaktet fordi du enten har meldt dig ud af golfklubben eller er tilmeldt et passivt medlemskab. I bestræbelserne på at forbedre og udvikle tilbuddet i golfklubben

Læs mere

Det Faglige Udvalg for Veterinærsygeplejeuddannelsen Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Telefon 38 710 888

Det Faglige Udvalg for Veterinærsygeplejeuddannelsen Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Telefon 38 710 888 ADAs Dyrehospital Smådyr VSP Snubbekorsvej 20 2630 Taastrup Albertslund Dyreklinik Smådyr VSP Roholmsvej 15 2620 Albertslund Ballerup Dyreklinik af 1997 ApS Smådyr VSP Egebjergvej 84 2750 Ballerup Biersted

Læs mere

VANDNYT. Udkast til afgørelser Gruppe 1 a + b 16. august 30. august 13. september Gruppe 2a + 23. august 6. september 20.

VANDNYT. Udkast til afgørelser Gruppe 1 a + b 16. august 30. august 13. september Gruppe 2a + 23. august 6. september 20. 19. april 2013 VANDNYT Udsendelse af prislofter for 2014 eller perioden 2013-2016 Forsyningssekretariatet er påbegyndt arbejdet med at lave udkast til prislofter for de ca. 325 vand- og spildevandsforsyninger,

Læs mere

Den sikre vej til effektiv kontakt med de danske forbrugere

Den sikre vej til effektiv kontakt med de danske forbrugere 2011 Den sikre vej til effektiv kontakt med de danske forbrugere Vi besøger dine kunder mindst én gang om ugen vil du med? FK Distribution ved alt om danskernes økonomi, familieform, boligform, erhvervsuddannelse,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser.

Register. til. for Aaret 1885. I. A lm in d elige adm inistrative Bestem m elser. Forkortelser. Br. Kv. = Konvention angaaende Verdenspostforeningen af 1ste Juni 1878. Br. Rgl. = Expeditions-Reglement til Samme. V. Br. Ov. = Overenskomst om Udvexling af Breve med angiven Værdi af 1ste

Læs mere

Bjerringbro STARK Bjerringbro Tømmerh. 5790000707379 Firma nr. 106 Tlf: +45 8668 2544 Heimdalsvej 1 Sted nr. 906 Fax: +45 8668 4108 8850 Bjerringbro

Bjerringbro STARK Bjerringbro Tømmerh. 5790000707379 Firma nr. 106 Tlf: +45 8668 2544 Heimdalsvej 1 Sted nr. 906 Fax: +45 8668 4108 8850 Bjerringbro Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Auning STARK Tømmergaarden Auning 5790000706969 Firma nr. 21 Tlf: +45 8648 3266 Vestergade 46 Sted nr. 216 Fax: +45 8648 3031 8963 Auning Bjerringbro

Læs mere

Boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2007

Boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2007 Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 31 Offentligt Bilag Boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2007 I alt Pr. administreret lejemålsenhed VOJENS ANDELSBOLIGFORENING

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Generaldirektørens Modtagelsestid for A n sø g ere... Forsendelse af almindelige Postpakker til Dansk-V estindien... Forsendelse af ekstraordinære Indkaldelsesordrer...

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7.

Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7. Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7. november om aftenen Tognr. IC 165 L 65 L 67 IC 169 L 69 IC

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN

ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN AVEDØRE HOLME BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 114 Offentligt

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 114 Offentligt Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 114 Offentligt Liste over boligorganisationernes regnskabsdata vedrørende ventelistegebyrer for 2006 VOJENS ANDELSBOLIGFORENING 8.450 MARIAGER ANDELSBOLIGFORENING

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere