Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet."

Transkript

1 Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Nye Skemaer til Tjenestelister for Kontorpersonalet og Postbudpersonalet... Kontorbestyrernes og Postkontrolørernes Tjeneste... Et Eksemplar af Tjenestelisten skal være ophængt i Kontorlokalet... Anmeldelse om uindløste Postopkrævningsforsendelser, der udbringes ved Landpostbude... Forskriftsmæssig Forsegling af Pengebreve samt Reglerne for Udfyldning af Postanvisninger m. m. indskærpes... Bestemmelserne vedrørende Pengebreves og Pengepakkers Eftertælling indskæ rpes... R Stempler slettes af Inventarielisten og indsendes... Posttjenestemænds Skattepligt vedrørende Godtgørelse for Nattjeneste... Anmeldelse om Forslag til Optagelse af Beløb paa Budgettet for Finansaaret Udstedelsen og Indsendelsen af indløste Postopkrævninger, der have Henhold til Postopkrævningsforsendelser, afsendte fra Kjøbenhavn... Indsendelse til vedkommende Overpostinspektør af en Genpart af Rekvisit- og Inventarielisten. Generaldirektørens Bortrejse... Anordning angaaende Tilføjelse til Anordning af 20. September 1902 om Behandlingen af Postforsendelser til og fra Stats- og kommunale Myndigheder... Behandlingen af Brevforsendelser, der ere indlagte i gennemsigtige Kuverter... Indsendelse af Ansøgninger om Forflyttelse... Indberetning om Tjenestemænd, der have modtaget Indkaldelse til Militærtjeneste... Postelevprøven... Bestyrelsen af Sommer-Postekspeditionerne... Anmeldelse om Prisforandringer paa Tidender og Tidsskrifter... Indberetning om Beskaifenheden af Postillonernes Uniformer... N'y Udgave af den af Yerdenspostforeningens internationale Bureau udgivne Samling af Oplysninger vedrørende de forskellige Landes indenrigske Posttjeneste... Tilbagemeldelse udstedes ikke med Hensyn til manglende Restporto for Anmeldelser paa forskellige Tidender og Tidsskrifter... T jenesteancienneteten indenfor 12. og 13. Lønningsklasse... T jenesteancienneteten for Postekspedienter, der have været konstituerede som saadanne... Indsendelse af Fortegnelser over Landpostbude og Landpostruter... Optagelsen i Ekstraktregnskabet af Lønninger m. v. vedrørende Landpostvæsenet... Formular til Oversigt over Kontorhold og Biindtægter i Finansaaret Staaende Udgiftsordrer vedrørende Konto B. 1. i. og B. 1. k Side , , 72, 102, 143, 171, , 89, , 105,

2 IY Midlertidige regnskabsførende Postekspeditioner... Forfærdigolsen af Uniformer til Posttjenestemænd... Fordelingen af Godtgørelsen for Bestyrelsen af Telegraf- og Telefonstationer... Bidrag til Kontorholdet af de Beløb, som Postmestrene oppebære for andre Virksomheder. Gebyrernes Fordeling... Kontorpersonalets Sommerferie... Sommerferie for Tjenestemænd i 1., 2, 5. og 7. Lønningsklasse... Tilintetgørelsen af udrangerede Arkivsager... Postgangen paa Banerne... Anordning angaaende Forandring i Anordning af 19. September 1902 om Posternes Benyttelse. Blanketter til Brug ved Udfærdigelsen af Indberetninger over udbetalte Beløb vedrørende Posternes Befordring... Bevilling til Vedligeholdelse af Postmestres Tjenesteboliger... Udfaldet af Postfagprøven... Bestemmelsen om Vask af Postbrevkasser og Kontorskilte indskærpes... Forsendelsesvilkaarene for Tidender og Tidsskrifter... Postvæsenets Eneret... Stjaalne Telegrampostanvisninger... Sammenhæftningen af Postopkrævningsblanketter med de paagældende Brevforsendelser eller Adressebreve... Flagning i Anledning af Hs. Højhed Prins Hans Bisæ ttelse... Indsendelse af Budgetforslag... Blanketter til Erklæringsskrivelser... Landpostbudenes Uniformering... Varetagelsen af de under 2. Ekspeditionskontor hørende Sager... Anvendelsen af Bestemmelserne om Takstforhøjelse for Pakkeforsendelser... Varetagelsen af de løbende Forretninger ved Overpostinspektoratet for Nørrejylland... Abonnementsprisen for Nakskov Tidende! og Vestlollands Avis... Udfærdigelse af Postbeviser og Meddelelse af Kvittering i Postkvitteringsbøger... Forsendelse med Brevposten af Tryksagsforsendelser, hvis Længde og Bredde overskrider de fastsatte Maksima Regler for Posthusenes Forsyning med Postsække... Statistik... Gennemsyn af Affaldspapir Hjælpebudes Lønforhold i Sygdomstilfælde... Varetagelsen under Kontorchef C. L. Lages Fraværelse af de under Generaldirektoratets 1. Ekspeditionskontor henhørende udenrigske Sager... Ledelsen under Overpostinspektør Hertz Fraværelse af de løbende Forretninger ved Overpostinspektoratet for Østifterne... Etablering af Pakmesterbureau i Skagensbanens T o g... Ombytning af Avisportomærker... Udfærdigelsen af Tjenestelister og Postlister... Fremsendelse af Postpersonalet og Posthnsene den 1. Juli Antagelse af P ostelever... Tømning af Landbrevkasser... Angivelsen af Klokkeslet i tjenstlige Udfærdigelser... Salg af Brevpostvogne... Postadressen for 17. og 22. Bataillon... Side , 61, 78, 131, 137. GI , 101, 115, 156, 177, 189, , HO

3 Foranstaltninger i Anledning af Afholdelsen af Detachementsøvelser... Erstatningsblad for Agrardagbladet... Forsendelser til Jernbanebrevsamlingsstedet i Egebjerg... Rettelse til Avisfortegnelsen... Ansøgninger om Embeder og Bestillinger ere fritagne for Stem pelpligt... Fremsendelse af Oversigt over det danske Postvæsens Statistik for Finansaaret Tjenestetiden som Underofficer... Emballeringen af Brevforsendelser, i hvilke der tilstilles Diagnosestationer tuberkuløst Opspyt.. Indsendelse af Forslag til Karteringsliste for Posthusene... Fremsendelse af en ny Udgave af Alfabetisk Fortegnelse over samtlige udenfor Kjøbenhavn beliggende Postkontorer, Postekspeditioner, Jernbanebrevsamlingssteder samt Brevsamlingssteder, der ere selvstændig Postadresse, tilligemed Ruteangivelse... Erstatningsblad for Folkebladet for Svendborg Amt... Postfunktionærers Abonnement paa l Union postale... Nye Postlisteformularer Anciennetetsberegningen indenfor 12. og 13. Lønningsklasse... Julemærket...! Ny Udgave af Vejledning for Brevsamlere... i Ny Udgave af Vejledning for Jernbanebrevsamlere... I Nye 20 Øres Postfrimærker... Postgangen i Juleperioden Arbejdsforøgelsen ved Postkontorerne i Jule- og Nytaarsperioden... j Instruktion af Personer, der antages til Bestyrelsen af Brevsamlingssteder og Jernbanebrevsamlingssteder... Instruktionskursus for P ostelever... I Kommissionen for Postfagprøven... Eksaminatorer, Censorer og Suppleanter ved Postfagprøven... Tilsynsførende ved Statens Instruktionskursus for Postelever... I Lærere ved Statens Instruktionskursus for Postelever... j Ny Udgave af Lærebogen Tillæg til Lærebog i Geografi... Forveksling af Postadresser... Kassetømniug, Postomdeling m. v. i Jule- og Nytaarsperioden... I Bestemmelserne angaaende Indpakning, Mærkning og Adressering af Pakkepostsager indskærpes j Postkontorernes og Postekspeditionernes Kontortid Juleaftensdag... j Assistance ved Postomdelingen i Landdistriktet Juleaftensdag... I Udarbejdelse af en Oversigt over Forandringer i Postgangen til og fra Posthusene i Juleperioden Regler for Posttjenestemænds Værnepligtsforhold... Portoen for Brevforsendelser, der udveksles mellem Færøerne og det øvrige Danmark... Køreplan for Særtog i Juleperioden... Bestemmelsen om Udfærdigelse og Udsendelse af Postanmeldelse til visse Pakkeforsendelser indskærpes... Landpostbudenes Helligdagsfrihed ved Jul og N ytaar... Bestemmelserne om Posthemmeligheden indskærpes... Dirigeringen af Breve til Frilageret i Kjøbenhavn... Side , , , II. P ostforholdet til Udlandet. Handelsstatistiske Anmeldelser... Stjaalne internationale Postanvisninger... Benyttelsen af Vindues-Brevkuverter... 3, 14, 20, , 7, 77. 7, 71, 137.

4 Tilbagesendelse af Modtagelsesbeviser, der have Henhold til Forsendelser fra Udlandet... Anbefaling af Brevforsendelser, indlagte i Yindues-Brevkuverter Ophævelse af Foranstaltninger i Anledning af Koleraepidemi... Opførelsen paa Karterne af anbefalede Brevforsendelser, der udveksles i direkte Afslutninger med de schweiziske Udvekslingskontorer... Forhøjelse af Gebyret for Fortoldningen af Pakker med Toldfrankoseddel... Identitetskort... Postanvisningsudvekslingen med Argentina... Forsendelse af almindelige Postpakker til Japan og H ongkong... Portoen for Postanvisninger fra de forenede Stater i Nordamerika til Danmark... Behandlingen af mangelfuldt udfærdigede Postanvisninger fra Østerrig... Dirigering af Post til Finland... Stjaalne Telegrampostanvisninger... Postopkrævningsudveksling mellem Danmark og Rusland... Forsendelsen af Postpakker uden angiven Værdi mellem Danmark og Rusland samt Finland... Udfyldning af Kolonnerne 5, 6 og 7 i Værdikarterne m. m... Postbefordringen mellem Postkontorerne i Allinge og Sassnitz... Forbud mod Indførsel af Pakker, indeholdende Klude m. m., fra Smyrna..... Ny Formular til Tolddeklaration ved Postpakkeudvekslingen mellem Danmark og de forenede Stater... Forsendelse af Postpakker med angiven Værdi til Rusland... Stempling af Dokumenter... Behandlingen af Adressebreve til Pakker, der over Kjøbenhavn sendes til Norge... Forsendelsen af Pakker til oversøiske Lande... Udbetalingen af Postanvisninger fra Nordamerika... Forsendelsen af Pakker til de forenede Stater i Nordamerika... Indpakningen af Postpakker fra Danmark til Rusland, indeholdende C elluloid... Rettelse til Verdenspostkonventionens Ekspeditionsreglement, Art. IV... Forsendelse af almindelige Postpakker fra Danmark til Argentina... Indbetalingskursen for Postanvisninger til Dansk Vestindien... Behandlingen af Postanvisninger fra Finland, der ere udfærdigede af finske Posthuse... Postfunktionærers Abonnement paa l'union postale... Takseringen af Pakker, der ere paategnede Forsigtig Julemærkets Anbringelse paa Postforsendelser til Udlandet... Forandringer i Bestemmelserne vedrørende Toldfrankosedler... Side , , , , , ,

5 B, Specielle Bestemmelser. I. Postforbindelsen og Postgangen. 1. Postforbindelsen i Indlandet. S ta ts b anerne: Køreplaner og Tekturer, S P r iv a te J ern b a n e r. Brænderup Bogense, S Kolding Ilejlsminde, S Kolding Taps, S 172. Langelandsbanen, S Odense Brænderup Middelfart, S Ringkjøbing Nr. Omme, S Eyomgaard Gjerrild, S. 184, 199. Stubbekjøbimg Nykjøbing FL, S 82. Dampskibe og Dampfærger: Bandholm Fejø- Femø, S Frederikshavn Læsø, S Kallundborg Aarhus, S. 38. Svendborg Rudkjøbing Marstal, S. 5, 43, 136. Svendborg Troense, S. 45. Spodsbjerg Nakskov, S Stationsposter (Baadposter og Færgesteder): Aarup Bogense, S Brande Herning, S Brønderslev Dyhvad, S. 69, 88. Brønderslev Saltum, S. 69, 141. Dronninglund Asaa, S. 68, 141. Flauenskjold Dyhvad, S. 68, 141. Fredensborg Esrom, S. 82. Frederikssund Jægerspris, S. 82. Frederikssund Skibby, S Gjedsted Aalestrup, S. 69, 103. Glumsø Vetterslev, S. 113, 195. Hals Gandrup. S. 68, 14!. Havndal Mariager, S. 68. Hjallerup Vodskov, S. 69, 14). Hjørring Løkken, S. 69, 153. Hurup Nykjøbing Jylland, S. 45. Hurup Næssum Vest, S Hurup Vestervig, S Ikast Nr. Snede, S. 85. Knebel Rønde, S. 69. Koldby Tranebjerg, S 75. Lolials Tranekjær Rudkjøbing, S. 99 Mørke Bønde, S. 68. Nordby Sønderho, S. 82. Nykjøbing F l. Nysted, S. 5. Nykjøbing Jyll. Næssund Øst, S Nørre Alslev Stubbekjøbing, S. 11. Rask Mølle Eistrup Nr. Snede, S. 82, 153. Ringsted Næstved, S. 113, 194. Rude Sandved, S. 88. Rønde Ebeltoft, S. 69. Rønde' Løgten, S. 69. j Snertinge Jyderup, S. 82. Thisted Nykjøbing Jyll., S. 140.! Vejle Brande, S Ærøeskjøbing Marstal, S. 23. Øster Vraa Hørby, S. 69, Postforbindelsen med Bilandene og Kolonierne Kjøbenhavn Færøerne Island, S Kjøbenhavn Grønland, S Postforbindelsen med Udlandet. Danmark Norge, S. 153.

6 1. Jernbanébrevsamlingssteder og Brevsamlingssteder. Andsager, S. 52. Asperup, S Bagenkop, S. 14G. Bagnkop, S. 140, 163. Bagsværd, S Birkelse, S Bjært, S. 171, 103. Blaavand, S Boulstrup, S. 15. Brejning, S Brænderup, S Dalager, S. 171, 193. Eg, S Egebjerg, S. 78, 88. Ellidshøj, S. 72. Farstrup, S. 202, Flintinge, S. 3. Fovslet, S. 171, 193. Frejlev, S. 3. Fuglede, S. 72. Gadstrup, S Gamby, S Gjerrild, S Glæsborg, S Grønbjerg, S. 171, 198. Ilaarslev, S Hanbjerg, S. 36. Harndrup, S Hejis, S. 171, 193. Hindevad, S Hodde, S. 36, 52. Horbelev, S. 78, 97. Humlebæk, S Hvorupgaard, S. 36. Illebølle, S. 146, 168. Jordløse, S Karleby, S. 78, 89. Kassemose, S Kjædeby, S. 146, 168. Klakring, S Klamp, S. 40. Klim, S Korup, S Kustrup, S Langesø, S Lindelse, S. 146, 168. Longelse, 146, 168. Lerbjerg, S Lervang, S. 171, 198. Mejlskov, S Mellerup, S Milling, S Morud, S Mulbjerg, S. 171, 198. Mølby, S. 36, 52. Neder Randlev, S Nimtofte, S No, S. 171, 198. Nordenbro, S. 146, 163. Nymark, S Nærum, S. 3. Nørre Bratbjerg, S Nørre Søby, S. 21. Pederstrup, S. 15. Pjedsted, S. 8. Ramten, S Ryde, S Røjle, S Rørmosehus, S Saunte, S Sjølund, S. 171, 193. Skalborg, S. 134, 171. Skrøbelev, S. 146, 168. Solbjerg, S Spjald, S. 171, 198. Spodsbjerg, S. 146, 168. Stautrup, S. 36. Stenderup, S. 52. Stenvad, S Stilling, S. 78. Strande, S. 32. Svejbæk, S. 88. Søndenbro, S 146, 163. Sønder Bjert, S Sønder Stenderup, 171. Sønder Ørslev, S. 78, 88. Taps, S. 171, 193. Tokkerup, S. 3. Tranehuse, S Tryggelev, S. 146, 163. Uglev, S. 72. Vadum, S. 36. Varmark, S. 171, 193. Vedbæk, S. 3. Veflinge, S Vejstrup Kirke, S Vesløs, S Videbæk, S Vonsild, S. 171, 193. Vægger, S 40.

7 Ødis, S. 171, 193. Ørnhøj, S. 171, 198. Ørum, S Brevkassetømning til Posttogene. Ilolmdrup Holdeplads, S S. Ledige Embeder og Bestillinger. Embedet som Postmester i Aabybro, S i Korsør, S. 10. i Langaa, S. 10. i Middelfart, S i Nakskov, S i Sakskøbing, S. 10. i Sindal, S Embeder som Postinspektør i XX. Lønningsklasse, S Embeder som Fuldmægtig af 1. Urad under Postvæsenet, S Embede som Postkontrolør af 2, Grad, S. 21, 32, 72, 98, 168. Bestillingen som Postmester i Gudhjem, S i Horslunde, S i Mørkøv, S i Nordby, S Postekspedientpladser, S Personalia. Aagaard, A. K., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 73. Abel, O. H-, Postmedhjælper, forflyttet fra Varde til Kbhvn., S. 44. Agger, M., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Nexø til Aakirkeby, S. 43. Ahrnell, O. W., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Akselbo, E., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Amdrup, A. C., Postekspedient, ansat som Postmester i Gudhjem, S Andersen, A., konst. Postmedhjælpei', ansat som Postmedhjælper, Andersen, A., Postmedhjælper, forflyttet fra Aalborg til Vinderup, S Andersen, A., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Nibe til Aalborg, S. 42. Andersen, A., Frk., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Andersen, A., Frk., Postelev, den meddelte Konstitution som Postmedhjælper hævet, S I Andersen, A., Postelev, afskediget, S. 23. Andersen, A., Reservepakmester, ansat som Post- pakmester, S Andersen, A., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 84.! Andersen, A. A., Postmedhjælper, forflyttet fra Hjørring til Brønderslev, S. 44. Andersen, A. C., ansat som Postelev, S. 45. Andersen, A. E. E. O,, Postmedhjælper, forflyttet fra Ebeltoft til Viborg, S Andersen, A. P., Postekspedient, forflyttet fra Næstved til Roskilde, S. 29. Andersen, A. P. (Daastrup), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 16. Andersen, A. P., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S Andersen, C. C., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Andersen, C. O., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Grenaa til Vestervig, S. 43. Andersen, C. L., Postelev, konst. som Postmedhjælper, Andersen, D. A., Frk., Postmedhjælper, forflyttet fra Kallundborg til Kjøge, S. 44. Andersen, E., Postelev, konst. som Postmedbjælper, S Andersen, F. H., Postmedhjæ'per, forflyttet fra Nykjøbing Fl. til Kbhvn., S Andersen, F. H., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Andersen, G. V., Reservepostbud, ansat som Postbud, Andersen, H., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S. 73. Andersen, H., Postkonduktør, ansat som Postpakmester, S Andersen, H. Bech, Postekspedient, fox'flyttet fra Stege til Aarhus, S. 43. Andersen, H. C., Postmedhjælper, forflyttet fra Helsingør til Odense, S Andersen, J., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, S. 42. Andersen,, J. (Holme), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Andersen, J. N. K., Postekspedient, udnævnt til Fuldmægtig af 1ste Grad, S. 84. Andersen, K. V. Houmann, Postbud, ansat som Overpostbud, S Andersen, L. (Esbønderup), Reservepostbud, jansat som Postbud, Andersen, M., Postekspedient, forflyttet fra Kallundborg til Kbhvn., S. 43. Andersen, M., Postekspedient, fører fremtidig Familienavnet Ast, S. 68. Andersen, M. D., Frk., ansat som Postelev, S Andersen, M. M. A., Postelev, ansat som Postmedhjælper,

8 \ Andersen, O. C. (Vejlø), Postillon, ansat som Postbud, S Andersen, T. C. (Albæk), Postillon, ansat som Postbud, S Andersen, V., Postmedhjælper, forflyttet fra Tølløse til Otterup, S Andreasen, 8. K., Postmedhjælper, forflyttet fra Arden til Brobyværk, S. 22. Andreasen, S. K., Postmedhjælper, forflyttet fra Brobyværk til Arden, S. 33. Andreasen, V., Postekspedient, forflyttet fra Skanderborg til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Aarhus, S. 43. Arnberg, E. F. E., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Arnberg, E. F. E., Postmedhjælper, forflyttet fra Kallundborg til Odense, S Arnskov, V. V., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Askløv, T. E. D., ansat som Postelev, S Asmussen, M. J. W., Postekspedient, forflyttet fra Struer til midlertidig Tjeneste ved Nørrejyllands Jbpkt. med Bopæl i Struer, S Axelsen, A. A. T. V., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Randers til Aars, S Baastrwp, A. E., Postekspedient, konst. som Postmester i Nordby, S. 22. Bagh, T. J., Postmedhjælper, forflyttet fra Løgstør til Arden, S. 22. Bagh, T. /., Postmedhjælper, forflyttet fra Arden til Brobyværk, S. 33. Baisner, N. Jessen, ansat som Postelev, S Balsby, F. J-, ansat som Postelev, S Bauditz, F. A. E. F., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Bentzen, 0. E. A., Postmester i Nakskov, R. af D., afskediget efter Ansøgning, S Bentzen, G. E., Postmedhjælper, forflyttet fra Birkerød til Hjørring, S. 44. Berg, H., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Berg, J. G., Stationsforstander, midlertidig Bestyrer af Postkontoret i Sindal, afgaaet ved Døden, S Berggreen, //. C., Postelev, ansat som Postmedhjælper, Berggren, A., Frue, Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Bertelsen, J., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Bidstrup, N. G., Postelev, afskediget efter Ansøgning, S Bisgaard, E., ansat som Postelev, S Bjørn, E. T., ansat som Postelev, S Bjørn, K. E., ansat som Postelev, S Blichfeld, A., Postekspedient, udnævnt til Fuldmægtig af 1ste Grad, S. 84. Bloch, II. C., Postekspedient, forflyttet fra Marstal til Frederiksværk, S. 22. Boesen, S. G., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, S. 42. Boje, M., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Bondesen, J. C. C., Postbud, ansat som Overpostbud, Bondesen, H. M., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Borgen, J. B. V. B. H. T., Postmedhjælper, forflyttet fra Hornbæk til Vordingborg, S. 65. Brandt, F. L., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Bredahl, J. C., Afløsningsmedhjælper med Bopæl i Aarhus, forflyttet til Tjeneste som Afløsningsmedhjælper ved Østifternes Jbpkt., S. 44. Bredmose, A. Enevoldsen, Postmester i Humble, ansat som Postmester i Glumsø, S Bretting, E. G., Frk., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 144> Bretting, H. A., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Breum, C. H., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, S. 16. Breum, C. Nielsen, Postillon, ansat som Postbud, S Brinckmann, P. J. M., Frk., ansat som Postelev, S Br og e, L. P. T., Fuldmægtig af 1ste Grad, udnævnt til Postinspektør, S. 73. Buch, H. V., Postbud i Kbhvn., afgaaet ved Døden, S. 23. Buch, N. il., Postmedhjælper, forflyttet fra Lemvig til Vraa, S Buchholtz, H. L., Postekspedient i Kbhvn., forflyttet til midlertidig Tjeneste ved Østifternes Jbpkt., S Buemann, C. C. F., Postmester i Middelfart, entlediget samt udnævnt til Ridder af Dannebrog, S Busch, E,, Frk., ansat son Postelev, S. 45. Bulow, 1). J. von, Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Rønde til Vejen, S. 43. Bøgh, A., Postbud, afgaaet ved Døden, S. 81. Bøgsted, M. Pedersen, ansat som Postelev, S Beltiger, II. J., Postekspedient, forflyttet fra Frederikshavn til Svendborg, S. 43. Carlsen, H. (Kimmerslev), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Carstensen, J. V., Postmedhjælper, forflyttet fra Slagelse til Glamsbjerg, S. 44. Carstensen, O. F., Fuldmægtig af 1ste Grad, udnævnt til Postinspektør, S. 73. Chrillesen, A. B. S., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Christensen, A. (Skarrild), Reservepostbud, ansat som Postbud, S, 138.

9 Christensen, A. C., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Christensen, C., ansat som Postelev, S. 45. Christensen, C. A., Postekspedient, meddelt kgl. U d nævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Christensen, C. C. (Sejerø), Postillon, ansat som Postbud, S Christensen, C. C. J., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Korsør til Kbhvn., S. 42. Christensen, C. O., Postmedhjælper, forflyttet fra Slagelse til Nyborg, S. 44. Christensen, C. Madsen, Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Christensen, C. N., Postekspedient, forflyttet fra Skive til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Aalborg, S. 43. Christensen, C. R., ansat som Postelev, S Christensen, E. Paludan (Helsingør), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Christensen, F. T., Stationsforstander, afskediget som Postekspeditør i Regstrup, S. 4. Christensen, F. 7.'., Stationsforstander, ansat som Postekspeditør i Kvistgaard, S. 4. Christensen, C., ansat som Postelev, S. 45. Christensen, li. C., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Horslunde til Odense, S. 42. Christensen, H. H., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 44. Christensen, 11. J. A., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Christensen, H. P., Postkonduktør, ansat som Postpakmester, S. 16. Christensen, J. C., Postekspedient, forsat til Tjeneste i Generaldirektoratet, S Christensen, J. C. (Lindum), Postbud, ansat som Overpostbud, Christensen, J. S., Postmedhjælper, forflyttet fra Skjern til Nordby, S Christensen, J, Sandbæk, Postmedhjælper, forflyttet fra Herning til Skjern, S Christensen, J. Siegumfeldt, Frk., ansat som Postelev, S Christensen, N. C., Postbud, ansat som Overpostbud, Christensen, N. C. M. (Hvejsel), Postillon, ansat som Postbud, S Christensen, N. F. (Branderslev), Postbud, ansat som Overpostbud, S Christensen, N. P. C., Postmedhjælper, forflyttet fra Ryomgaard til Randers, S. 44. Christensen, N. V. (Skive), Postbud, ansat som Overpostbud, C hristensen, P., ansat som Postelev, S. 45. Christensen, P. F., Postelev, konst. som Postmedmedhjælper, S. 84. Christensen, R. S., Frk., ansat som Postelev, S C hristensen, V. A. It. Borch, Frk., ansat som Postelev, S. 151, Christensen, V. V., ansat som Postelev, S Christensen, W. Holst, konst. Postmedhjælper, ansat som Postm edhjælper,' Christiansen, C. O., P ostm edhjæ lper, forflyttet Rønnede til Maribo, S. 44. Christiansen, E. K. O., Postmedhjælper, forflyttet Kbhvn, til Nykjøbing Fl., S. 151., Christiansen, K. L. M. B., Postmedhjælper, forflyttet fra Hellebæk til Kbhvn., S Christoffersen, C. M. (Frederiksborg), Postbud, an som Postbudformand, S Clausen, M. C., Stationsforstander, afskediget Postekspeditør i Olstrup, S Clemmensen, L. Holm, R eservepostbud, ansat Postbud, S. 65. Cordsen, E. H. H., Postbud i Kbhvn., afskediget eite C w U ^ T ^ lt H e ib e rg, Stationsforstander, ansat som Postekspeditør i Olstrup, S Crone, K. J., Frk., Postekspedient, har ved Ægtesk faaet N avnet Legardh-Hansen, S. 29. Dabelsteen, A. W., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Rønne, S. 42. Dalborg, F. P. M. H., Postekspedient, forflyttet fr< Roskilde til Kbhvn., S. 43. Damgaard, N. Nielsen, R eservepostbud, ansat Postbud, S. 73. Danholm-Nielsen, S., konst. Postm edhjæ lper, ansat so Postmedhjælper, f f Danholm,-Nielsen, S., Postmedhjælper, forflyttet Ærøeskjøbing til Kbhvn., S Devantier, II. P., R eservepakm ester, ansat som 1* med Boprel i Struer, torsytw W ved samme Jbpkt, med Bopæl i Fredericia, S. 17. Didriksen, M. K., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Stege til Nr. Alslev, S. 4. Didriksen, M. K., Frk., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Didriksen, N. J., Afløsningsm edhjælper, forflyt, Odense til Kbhvn., S. 44. Dombernowsky, A. V., Postbud, ansat som verp bud, ija Draskau, V. O. A., P ostekspedient, m eddelt kg. nævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Dupont, H. C., Postpakmester ved Nørrejyll. Jbpk. med Bopæl i Fredericia, forflyttet til ijeneste ved nævnte Jbpkt. med Bopæl i Aalborg, o.. Duus F. C., Dbm., Overpakmester, afskediget e f~ 01 " bjerg til Kolding, S. 44. Dørfffer, S. Markussen, ansat som Postbud, k. Eeg, iv. E Postmedhjælper, forflyttet fra Kolding til Hvidbjerg, S. 44.

10 Egeberg, N. Haagen Carstensen, ansat som Postelev, S.' 151. Egense, F. Hansen, Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 16. Eg felt, T>. A., Postelev, har ved Ægteskab faaet Navnet Tillge, S Egsgaard, V. S. S., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Eickhardt, O. G. H., Postbud, ansat som Overpostbud, Eidal, H. P., Postbud, ansat som Overpostbud, S Eiler, M. E. M., Frk., a n s a t som P o ste le v, S Eithz, L. C., A fløsningsm edhjæ lper, a n s a t som Poste k sp e d ie n t, S Eibye, N. H., ansat som Postelev, S. 45. Ejsing, S., Frk., ansat som P o stelev, S. 45. Elsborg, S. E. M., R e se rv e p o stb u d, a n s a t som Postbud, S Elvang, G., Postbud, ansat som Overpostbud, S Enevoldsen, A. K., Frk., konst. Postmedhj ælper, forflyttet fra Nakskov til Rønnede, S. 42. Enevoldsen, A. K., Frk., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Enevoldsen, A. K., F rk., Postmedhjælper, fo rfly tte t fra R ø n n e d e til N a k sk o v, S Erichsen, J. V. F., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Erichsen, 8., Overpostbud, afgaaet ved Døden, S i Eriksen, A., (Sjørslev), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Ernst, J., R e se rv e p o stb u d, a n s a t so m Postbud, Ernst, L., cand. jur., konst. Assistent i Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet, ansat som Assistent sammesteds, S Eskildsen, P. B. J,, konst. Postmedhjælper, afskediget efter A nsøgning, S. 5. Evind, N. /{., Afløsningsmedhjælper med Bopæl i Odense, forflyttet til Tjeneste som Postmedhjælper ved Postkontoret i Horslunde, S. 44. Eyben, N. C. G. A. von, Postmester i Horslunde, ansat som Postmester i Mørkøv, S Faber, A., Postekspedient, forflyttet fra Skjelskør til Kbhvn., S Fejlberg, H. E. D. M., Frk., Postmedhjælper udenfor Nummer, atter indtraadt i Posttjenesten, S. 45. Fich, O. F. A., Postekspeditør i Faxe Ladeplads, afskediget, S Finsen, V. H., Postmester, udnævnt til Ridder af Dannebrog, S Fischer, H. N. Asmussen, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Fischer, K. J. L., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Hellebæk, S Fischer, W., Postbud, afskediget efter Ansøgning, S Fleischer, E. J. 8. K., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Svinninge, S. 42. \ Fleischer, E. J. 8. K., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper,! Fleischer, E. J. S. K., Postmedhjælper, erholdt Tilladelse til at staa udenfor Nummer, Fleischer, E. J. 8. K., Postmedhjælper udenfor Nummer, afskediget efter Ansøgning, S Fogt, ff. A. Jakobsen, Reservepostbud, ansat som Postbud, Forsberg, K. A. F. Johansson, Reservepostbud, ansat som Postbud, S Frandsen, P. G., ansat som Postbud, S. 73. Frederiksen, A. F., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjaelper, Fredteriksen, A. F., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Klampenborg, S Frederiksen, F., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, S Frederiksen, J. Tølbøl, ansat som Postelev, S Frederiksen, V. H. H., Postmedhjælper, forflyttet fra Svendborg til Rudkjøbing, S. 44. Frier, 8. Jensen, ansat som Postelev, S Friis, S. Fr elle, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Funkhof, L. F., Postpakmester ved Østifternes Jbpkt. med Bopæl i Odense, forflyttet til Tjeneste ved nævnte Jbpkt. med Bopæl i Slagelse, Futtru-p, J. Stockholm, Postekspedient, fører fremtidig Familienavnet Stokholm, S. 23. Fyrst, 8. K., Landpostbud, ansat som Postbud, S Gaardhøje, S. G. Jørgensen, Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Gade, N. B. E., cand. phil., Postekspedient til Tjeneste i Generaldirektoratet, forsat til Tjeneste ved Østifternes Jbpkt.., S Gadeberg, E. M., Frk., ansat som Postelev, S Gail, F. N., Reservepostbud, ansat som Postbud, Garboe, D. F., Postmedhjælper, forflyttet fra Allinge til Kbhvn., S Geerthsen, G. N., konst, Postmedhjælper, forflyttet fra Skive til Viborg, S. 42. Gerlach, A. J., Postpakmester, forflyttet fra Østifternes til Nørrejyll. Jbpkt., S. 5. Gersdorff, J. P. R. von, Postekspedient, forflyttet fra Østifternes Jbpkt. til Kbhvn., S. 43. Gjaldbæk, H. M., ansat som Postelev, S Godtfredsen, F. O., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 73. Gottlieb, J. P. P,, Postkontrolør af 1ste Grad, udnævnt til Postmester i Nakskov, S Gottlieb, V., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Tjeneste som Afløsningsmedhjælper ved Østifternes Jbpkt., S. 44.

11 Ormf, C. O. W., Postkontrolør af 2den Grad, afgaaet ved Døden, S. 49. Grantzau, 0. V. E., Kontorpakmester, afskediget efter Ansøgning, S. 81. Granlund, K., Postmedhjælper, forflyttet fra Sorø til Farum, S Gregersen, R. p.f Postbud, ansat som Overpostbud. Grosen, N. P. A., konst. Stationsforstander, konst. ^ som Postekspeditør i Malling, S. 11. Grosen, N. P. Andersen, Stationsforstander, ansat som Postekspeditør i Malling, S. 11. Grue, G., Postekspedient, fortlyttet fra Frederiksværk til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Kbhvn., S. 43. Grue, G., A fløsningsekspedient, forflyttet til m id lertidig T je n este ved Overpostmesterembedeti Kbhvn., Grunnet, O., Postmedhjælper, forflyttet fra Ballerup til Taastrup, S. 44. Gunge, A. N. Pedersen, k o n st. Postmedhjælpe r, a n s a t so m P o stm e d h jæ lp e r, Gyldenhof, J. c. K., Postmedhjælper, forflyttet fra Aalborg til Vinderup, S. 151 Gyldenhof, J. G. K., Postmedhjælper, den meddelte 1 orflyttelse fra Aalborg til Vinderup annuleret, S Båkansson, E. G. V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Hald, O. E. V., cand. phil., Post-ekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Udmark, P../. A'., Reservepostbud, ansat som Postbud, Halvard, H., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Hammer, P. Jensen, Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Hansen, A Frk., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Hansen, A. C., Postmedhjælper, forflyttet fra Farum til Kbhvn., S Hansen, A. J konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Hansen, A, Sejer, Reservepostbud, ansat som Postbud, o. 81. Hansen, C., Postekspedient, forflyttet fra Fredensborg til Kbhvn., S. 84. Hansen, C., Postbud, ansat som Overpostbud, Hansen, 0. F. (Gudbjerg), Postbud, ansat som Overpostbud, Hansen, O. Postkontrolør af 1ste Grad, udnævnt til Postmester i Korsør, S. 22. ansen, C. 0., (Aarhus), Postbud, ansat som Overpostbud, S Hansen, 0. p., Reservepostbud, ansat som Postbud, 138, Hansen, F. (Finderup), Postbud, ansat som Over postbud, S Hansen, F. V. Garde, Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Hansen, G., ansat som Postelev, S Hansen, H. C., Postmester i Humble, fører fremtidig Familienavnet Holtved, S Hansen, H. G., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Hansen, H. C. (Kassemose), Postbud i Kbhvn., afskediget efter Ansøgning, S. 16. Hansen, H. Nielsen, Postekspedient, forflyttet fra Roskilde til Næstved, S. 29. Hansen, H. P., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Hansen, H. P., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Hansen, J., Postmedhjælper, forflyttet fra Lundby til Næstved, S. 44. Hansen, J., Postbud, ansat som Overpostbud, Hansen, J., Landpostbud, ansat som Postbud, Hansen, J. G. A., Postekspedient, konst. som Postmester i Askeby, S Hansen, J. F., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Hansen, J. K., ansat som Postbud, S. 73. Hansen, J. L. J., Postekspedient, udnævnt til Postmester i Langaa, S. 22. Hansen, J. P. (Sønderby), Postbud, ansat som Overpostbud, Hansen, J. P., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Hansen, J. R., Postmedhjælper, forflyttet fra Silkeborg til Tjeneste som Afløsningsmedbjælper ved Østifternes Jpbkt., S. 44. Hansen, K. H., Postmedhjælper udenfor Nummer, afskediget paa Grund af Sygdom, Hansen, K. J., Postekspedient, fører fremtidig lam ilienavnet Rosenkilde-Hansen, S. 29. Hansen, K. V., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, S Hansen, L., Postekspedient, fører fremtidig fam ilienavnet Warner og Fornavnet Georg. S. 37. Hansen, L., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 81. Hansen, L. A., Postpakmester ved Østifternes Jbpkt. med Bopæl i Kbhvn., forflyttet til Tjeneste ved samme Jbpkt. med Bopæl i Nyborg, S Hansen, L. D., ansat som Postelev, S. 45. Hansen, L. J. (Horne), Postbud, ansat som Overpostbud, Hansen, L. L. F., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Næstved til Vejle, S Hansen, L. P., Landpostbud, ansat som Postbud, S Hansen, M., Postekspedient, konst. som Postkontrolør i Vejle, S. 90. Ilansen, M. 1\, ansat som Postbud,

12 Hansen, M. V. Skotte, Postmedhjælper, forflyttet fra Tranebjerg til Ringsted, S. 44. Hansen, N. J., Postbud, ansat som Overpostbud, Hansen, N. 0., konst, Postmedhjælper, ansat som i Postmedhjælper, Hansen, N. P. (Hyllested), Postbud, ansat som Over- j postbud, Hansen, N. V. (Herfølge), Reservepostbud, ansat som I Postbud, S Hansen, O. B., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Hansen, O. F., Postekspedient, udnævnt til Postmester j i Aabybro, S Hansen, P., Dbm., Postbud i Saxkjøbing, afskediget efter Ansøgning, S. 99. Hansen, P. Garnæs, Postmedhjælper, ansat som Post- j ekspedient, Hansen, P. Tidemann, Afløsning,smedhjælper, ansat som Postekspedient, Hansen, S. E., ansat som Postbud, Hansen, S. P. G., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Hansen, T. 0. A., Postpakmester, forflyttet fra Nørrejyll. til Østifternes Jbpkt., S Hansen, V. F., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 65. Harreschou, B. M., konst. Stationsforstander, konst. som Postekspeditør i Olstrup, S Hasling, H. J. A., Postmedhjælper, forflyttet fra Nakskov til Humble, S Hauerbach, E. B., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Vordingborg til Hornbæk, S. 65. Hauerbach, G. G., Postekspedient, overdragen Bestyrelsen af den midlertidige Postekspedition i Rungsted, S. 40. Hauerback, E. Beck, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Haurum, L. P., Postekspedient, forflyttet fra Sorø til Fredensborg, S. 98. Heering, H. W., Reservepostbud, ansat som Postbud, Heininge, H. F., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Helbo, A. P. K. L., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Ørsted til Stege, S. 42. Helbo, A. P. Krogh Larsen, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Henriksen, H. H. A., Postbud udenfor Nummer, erholdt forlænget Tilladelse til at staa udenfor Nummer, S. 68. Henriksen, V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Uerholdt, N. C. H., Postekspedient, afskediget efter Ansøgning, S Herlevsen, H., Postekspedient, forflyttet fra Esbjerg til Kolding, S. 43. Hermansen, A., konst. Postmedhjælper, afskediget efter Ansøgning, S Hildahl, G. G. A., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Hjelmer, J. P E., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Hjelmer, J. P E., Postekspedient, forflyttet fra Østifternes Jbpkt. med Bopæl i Kbhvn, til samme Jbpkt. med Bopæl i Odense, S Hjersing, J. J. E., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Hjort, G. V. Koefoed, ansat som Postelev, S Hjorth, P. J-, Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Hok, M. W. Meyer, Enkefrue, ansat som Postelev, S. 45. Holdt, P. Jørgensen, Postpakmester, afgaaet ved Døden, S Holk, M. Christiansen, ansat som Postelev, S Holm, A., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Holm, A. M., Frk., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Holm, H. C., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Holmstrup, C. C. L., Postbud, afskediget efter Ansøgning, S Holst, A. A., Postekspedient, forflyttet fra Tarm til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Aarhus, S. 43. Holst. G., Assistent ved Statsbanerne, konst. som Postekspeditør i Regstrup, S. 4. Holst, H. C. F. K. O., Postelev, ansat som Postmedhjælper, Hornhaver, C. H., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Hove, T. V., Postekspedient, overdragen Bestyrelsen af den midlertidige Postekspedition i Humlebæk, S. 40. Hovmand, L. C., Frk., ansat som Postelev, S Hulegaard, G., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Husted, E. V., Postmedhjælper, forflyttet fra Skjern til Kallundborg, S Hvidtfeldt, A. L., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Rødby til Tølløse, S Høgh, J., Postbud, ansat som Overpostbud, Højland, S., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Højsh'olt, J. M., ansat som Postelev, S Hovring, K., ansat som Postelev, S Høyer, A. J., ansat som Postelev, S Iversen, A. R., Postmedhjælper, forflyttet fra Horsens til Silkeborg, S Iversen, A. Ravn, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Iversen, J., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, S. 198.

13 Jacobsen, J., konst. Postmedhjælper, ansat som Post- 1 Jensen, H. K. E., Postbud, ansat som Overpostbud, medhjælper, Jacobsen, J Postmedhjælper, forflyttet fra Lunderskov Jensen, H. M Frk., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, til Herning, S Jacobsen, J. M Postekspeditør i Vaag, afskediget, S. 17. Jensen, H. N., konst. Postmedhjælper, afskediget efter Jacobsen, K. L. J. V ansat som Postelev, S. 45. Ansøgning, S Jacobsen, L. J. C. V., Postekspedient, meddelt kgl. Jensen, U. N., Postelev, konst. som Postmedhjælper, Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 73. Jacobsen, L. N. E. E., Postpakmester ved Nørrejyll. Jbpkt. med Bopæl i Skive, forflyttet til Tjeneste ved samme Jbpkt. med Bopæl i Fredericia, S Jacobsen, L. N. E. E., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, Jacobsen, S., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jakobsen, K. J. (Lund), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Jantzen, 8., Postkontrolør af 2den Grad, udnævnt til Postmester i Middelfart, S Jensen, A., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, S. 84. Jensen, A., k o n st. P o stm e d h jæ lp e r, forflyttet fra Vejen til Grenaa, S. 42. Jensen, A., konst. P o stm e d h jæ lp e r, a n s a t som Postm e d h jæ lp e r, Jensen, A., Frk., ansat som Postelev, S ensen, A. O., Postekspedient, fører fremtidig Familienavnet Gunnar, S. 88. Jensen, A. V., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Vestervig til Hammel, S. 42. Jensen, A. V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jensen, B. C., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Stubbekjøbing til Ringkjøbing, S. 42. ensen, B. G., Frk., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Jensen C., P o stm e d h jæ lp e r, a n s a t so m Postekspedient, Jensen, C., Postbud, ansat som Overpostbud, Jensen, O., R e serv ep ak m este r, ansat som Postpakm ester, S Jensen, C. A. (Bagsværd), Postbud, ansat som Overpostbud, Jensen, C. A. 8. E., Postpakmester, ansat som Overpakmester, Jensen, G. A. 8. E., Postkonduktør, ansat som Postpakmester, S. 16. Jensen, O. C., Overpostbud, ansat som Postbudformand, Jensen, G. M., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Jensen, C. 8., Postbud, ansat som Overpostbud, S Jensen, E Frk., Postekspedient, forflyttet fra Skive til Kbhvn., S Jansen, lu. I). E., Frk., konst. Poitmedhjælper, forflyttet fra Lyngby til Hillerød, S ensen, H. i., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S S. 44. Jensen, H. V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jensen, J. A., Postpakmester, forflyttet fra Nørrejyll. Jbpkt. med Bopæl i Aarhus til samme Jbpkt. med Bopæl i Kolding, S Jensen, J. O., Postmester i Gudhjem, ansat som Postekspedient, S. 90. Jensen, J. C., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Jensen, J. C., Postbud, ansat som Overpostbud, S. 12o. Jensen, J. C., ansat som Postbud, S. 73. Jensen, J. H., Postmedhjælper, afskediget, S Jensen, J. J. Hagenau, Postmedhjælper, afskediget efter Ansøgning, S. 90. Jensen, J. M., Postmedhjælper, afskediget efter Ansøgning, S Jensen, J. P., ansat som Postelev, S. 45. Jensen, J. P., Postbud, erholdt Tilladelse til at staa udenfor Nummer, S. 5. Jensen, J. P., Postbud udenfor Nummer, atter indtraadt i Posttjenesten som Postbud, S. 84. Jensen, J. 8. V. L. (Helsinge), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 65. Jensen, K. B., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Jensen, K. G. M. Bulow, ansat som Postelev, S Jensen, K. J., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jensen, L. K., konst. Postmedhjælper, afskediget, S. 16. Jensen, M. Søndergaard, konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Holsted til Kbhvn., S. 42. Jensen, M. Søndergaard, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jensen, M. Søndergaard, Postmedhjælper, afskediget efter Ansøgning samt ansat som Assistent i Finansministeriets 2det Revisionsdepartements Postafdeling, S Jensen, M. S. (Roholte), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Jensen, N. P. (Bnderslev), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Jensen, N. P., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Jensen, O., Postekspedient, forflyttet fra Korsør til Kallundborg, S. 43. Jensen, O. M., Overpostbud i Esbjerg, afgaaet ved Døden, S. 45. Jensen, O. P. (Halsted), Reservepostbud, ansat som Postbud, Jensen, O. V. (Herslev), Postbud, ansat som Overpostbud,

14 Jensen, P. L., Postekspedient, forflyttet til Tjeneste som Afløsningsekspedient, S Jensen, P. Larsen, Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Jensen, P. (Vejlø), Postillon, ansat som Postbud, S Jensen, R., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Jensen, R. (Overvindinge), Postbud, ansat somsio verpostbud, S Jensen, R. A. C., ansat som Postelev,LS Jensen, S., Postekspedient, forflyttet fra Horsens til Brædstrup, S Jensen, S. Bøgelund, ansat som Postelev, S Jensen, V., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Hjørring til Lyngby, S. 42. Jensen, V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jensen, V. E., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Jensen, V. R-, Stationsforstander, overdragen den midlertidige Bestyrelse af Postkontoret i Sindal, S Jensen, V. R-, Stationsforstander, fritagen for den ham midlertidig overdragne Bestyrelse af Postkontoret i Sindal, S Jeppesen, O. T..T., ansat som Postelev, S Jespersen, H. A. C. J., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Jespersen, P., Postkonduktør, ansat som Postpakmester, S. 84. Jespersen, P., Postpakmester, forflyttet fra Østifternes til Nørrejyll. Jbpkt., S Jessien, A. H. F., Postbud, ansat som Overpostbud, Johansen, C. C.jjt(Maglebrænde), Postbud, ansat som Overpostbud, Johansen, H. J., Overpostbud, ansat som Postbudformand, Johansen, J., Overpakmester, afskediget efter Ansøgning, S Johansen, J. A., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Ulfborg til Herning, S Johansen, M., ansat som Postbud, S. 73. Johnsen, A. A., Postmedhjælper, forflyttet fra Ølgod til Slagelse, S Johnsen, H. A., Stationsforstander, ansat som Postekspeditør i Ry, S. 29. Johnsen, P. V., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Johnsen, T. R. O. H., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Taastrup til Helsingør, S. 43. Johnsen, T. R. G. H., Frk., konst. Postmedhjælper, afskediget efter Ansøgning, S Jordan, O. P., Postekspedient, konst. som Postmester i Middelfart, S Jordan, O. P., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Juel, H. B. IL, ansat som Postelev, S. 45. Juul, H. K., Frk., ansat som Postelev, S Jørgensen, A., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jørgensen, A. E. A., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Jørgensen, A: M. 8., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Ballerup, S. 42. Jørgensen, A. M. 8. J., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Jørgensen, A. P., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Jørgensen, O. B., Postbud, afskediget efter Ansøgning, S Jørgensen, G. F., Overpostbud, ansat som Postbudformand, S Jørgensen, E., Frk., Postmedhjælper, forflyttet fra Svinninge til Slagelse, S. 44. Jørgensen, E., Frk., Postmedhjælper, afskediget paa Grund af Sygdom, S Jørgensen, E. F. C. (Sundby), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Jørgensen, E. J., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 81. Jørgensen, E. P., Postbud, ansat som Overpostbud, S Jørgensen, H. C., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jørgensen, H. E., Postekspedient, forflyttet fra Vejle til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Aalborg, S. 43. Jørgensen, H. Færch, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Jørgensen, H. Færch, Postmedhjælper, forflyttet fra Ringkjøbing til Ølgod, S Jørgensen, H. P., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Jørgensen, J. A., Postekspedient, meddelt kgl. U d nævnelse i 13de Lønningsklasse, S Jørrgensen, J. G., Postekspedient, forflyttet fra Rudkjøbing til Herning, S. 43. Jørgensen, J. Chr., Postekspedient, forflyttet fra Horsens til Rudkjøbing, S. 16. Jørgensen, J. R. (Krarup), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 11. Jørgensen, K. A., Stationsforstander, ansat som Postekspeditør i Holeby, S. 98. Jørgensen, K. J. E., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Jørgensen, L. C., Postbud i Horsens, afgaaet ved Døden, S. 23. Jørgensen, M. L., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Nr. Aaby til Rønde, S. 42. Jwgensen, M. L., Frk., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jørgensen, N. J. (Hillerslev), Postbud, ansat som Overpostbud, Jørgensen, N. V. J., Postekspedient, forflyttet fra Østifternes Jbpkt. med Bopæl i Odense til samme Jbpkt. med Bopæl i Nykjøbing FL, S. 172.

15 Jørgensen, P., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S Jørgensen, P. C., Postekspedient, overdragen Bestyrelsen af den midlertidige Postekspedition i Espergærde, S. 40. Jørgensen, P. 11. E., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Jørgensen, R. L., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Jørgensen, R. M. A. C., Frk., konst. Postmedhjælper, j ansat som Postmedhjælper, Jørgensen, R. M. A. C., Frk., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Helsingør, S Jørgensen, V. 8. P., ansat som Postelev, S. 45. K ieler, 11. C., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Rudkjøbing til Nakskov, S. 43. K jd d m a n n, 8. J. R., ansat som Postelev, S Kjeldsen, 8. C. E., Landpost-bud, ansat som Postbud, Kjær, S., ansat som Postbud i Hobro, S K jæ rgaard, H. P. Nielsen, Reservepostbud, ansat som Postbud, S K je r sg a a rd, S., Afløsningsmedhjælper, forflyttet fra Aalborg til Nørrejyll. Jbpkt., S. 44. Klokker, A. L., Postekspedient, konst. som Postkontrolør i Aalborg, S Klottrup, S. P. li., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Knold, H. J. M., ansat som Postelev, S K n u dsen, A. M., Afløsningsmedhjælper, forflyttet fra Aarhus til Odense, S. 44. K n u dsen, C., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Aalborg til Horsens, S. 42. K nu dsen, G., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, K n u th sen, E., Postekspedient, forflyttet fra Præstø til Korsør, S. 43. Koch, C. T. M., Postekspedient, forflyttet fra Østifternes til Nørrejyll. Jbpkt., S. 22. Koch, C. T. Meyer, Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 29. Koch, E. G. Paludan, Frk., ansat som Postelev, S. 45. Kofoed, H. O., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Rønne til Nexø, S. 42. K ofoed, O. V., Postbud, afskediget efter Ansøgning, S. 85. K olding, A../., Postmedhjælper, forflyttet fra Hvidbjerg til Hobro, S. 44. K orup, E. S. Jensen, Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Krag, K. J. J., ansat som Postelev, S K ragelund, A. K., Postelev, afskediget, S Kragh, J., Frk., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 22. Kragh, L. F. R., Stationsforstander, fritagen for den L ham midlertidig overdragne Bestyrelse af Postkontoret i Langaa, S. 22. Kristense/>,, F. V.K., (Sparkjær), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 22. Krog, J. A. B.. ansat som Postelev, S Kromann, A. J. A., ansat som Postelev, S Kroos, J. L., Postbud, ansat som Overpostbud, S Kruuse, J'., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Korsør til Kbhvn., S Kunkel, H. T. T., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S Køliner, G. M., Postbud, afgaaet ved Døden, S Larsen, A., Postmester i Askeby, afgaaet ved Døden, S Larsen, A. L. C. Ringsborg, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Jjarsen, A. O., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Larsen, C. G., ansat som Postelev, S. 45. j Larsen, C. M. (Kildebrønde), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Larsen, C. T. A. (Gunslev), Postillon, ansat som Postbud, S Larsen, E. H. E., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Liarsen, E../., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Larsen, F. K., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Larsen, H. G. K., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, S Larsen, J., Postbud, ansat som Overpostbud, Larsen, J. P. E., konst, Postmedhjælper, forflyttet fra Holstebro til Kbhvn., S. 55. Larsen, J. P. E., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Larsen, K. A., Frk., ansat som Postelev, S Larsen, K. Granlund, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Larsen, K. Graulund, Postmedhjælper, fører fremtidig Familienavnet Graulund, S Larsen, L. C., Postekspedient, forflyttet fra Nykjøbing Jyll. til Østifternes Jbpkt., S. 43. Larsen, L. P. (Jydstrup), Postillon, ansat som Postbud, S Larsen, N. P., ansat som Postelev, S. 45. Larsen, O., Postekspedient, forflyttet fra Stnier til Hjørring, S. 43. L,arsen, O. F. (Herløv), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 65. Larsen, P., Postekspedient, forflyttet fra Svendborg til Kbhvn., S Larsen, P. C., Postekspedient, konst. som Postkontrolør i Korsør, S. 33. Larsen, P. V., Postekspedient, konst. som Postmester i Karby, S Larsen, P. V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Larsen, S. C. (Lille Næstved), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 138.

16 Larsen, W. K., konat. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Lassen, L. E., Postbud, ansat som Overpostbud, Lauersen, L. S., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, S Lauritsen, L. 8., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Lavring, 8. K. Sørensen, ansat som Postbud i Silkeborg, S. 84. Lébahn, A. E., Postmedhjælper, forflyttet fra Viborg til Tjeneste som Afløsningsmedhjælper ved Østifternes Jbpkt., S. 44. Lehn, C. N. Liitchen, Postmedhjælper, forflyttet fra Allinge til Struer, S. 44. Lihme, L. Olesen, Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 23. Linstow, F. V. von, Postmester i Nordby, udnævnt til Postmester i Saxkøbing, S. 22. Linstow, H. E. von, konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Ringkjøbing til Holsted, S. 42. Linstow, H. E. von, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Linstow, L. G. H. von, Postmedhjælper, forflyttet fra Herning til Rødby, S Lintner, C. F., Postbud, afskediget efter Ansøgning, S Lohse, N. G., Postpakmester, forflyttet fra Østifternes til Nørrejyll. Jbpkt., S. 190, 194. Lorenzen, N. M., A flø sn in g sm e d h jæ lp er, ansat som Postekspedient, Lou, O. M., Afløsningsmedhjælper med Bopæl i Aalborg, forflyttet til Tjeneste som Postmedhjælper ved Postkontoret i Løkken, S. 44. Ludvigsen, A., Frk., ansat som Postelev, S. 45. Ludvigsen, A. Borgen, konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Odense til Vejle, S. 42. Ludvigsen, A. Borgen, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Ludvigsen, A. Borgen, Postmedhjælper, forflyttet fra Vejle til Odense, S Ludvigsen, C. E., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 16. Ludvigsen, H. P. H. J., Postbud, ansat som Overpostbud, Ludvigsen, J. Nielsen (Skibet), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Ludvigsen, N. G. M., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Lund, L. A., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 16. Lundbjerg, N. C. E. Pedersen, Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Luxhøj, F. A. G. C., Postekspedient, forflyttet fra Holstebro til Svendborg, S. 43. Lutchm-Léhn, R. C., Postmedhjælper, forflyttet fra Rudkjøbing til Ruds-Vedby, S Lyngby, L. Postbudformand, afskediget efter Ansøgning, S. 55. Lyngbye, O., ansat som Postelev, S. 45. Lythjolmnn, L., Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, Løvholt, C. R. G., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Loye, C. E., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Madsen, A. G. F. G., ansat som Postelev, S. 45. Madsen, A. F. Møller, Postekspedient, udnævnt til Postkontrolør af 2den Grad, S Madsen, A. N., Postekspedient udenfor Nr., erholdt Tilladelse til fremdeles at staa udenfor Nr., S Madsen, D. F., Postmedhjælper, fører fremtidig Familienavnet Garboe, S. 81. Madsen, I). F., Postelev, ansat som Postmedhjælper, Madsen, G. C.*, konst. Stationsforstander, overdragen den midlertidige Bestyrelse af Postkontoret i Sindal, S Madsen, H. A., Postmedhjælper, forflyttet fra Silkeborg til Skive, S Madsen, J. P., Postmedhjælper, forflyttet fra Maribo til Kbhvn., S. 44. Madsen, J. P., Postmedhjæper, fører fremtidig Familienavnet Garboe, S. 81. Madsen, K. M. V Postekspedient, fører fremtidig Familienavnet Lindvad, S. 81. Madsen, L. T., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S Madsen, M., Frk., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 11. Madsen, M. Flodgaard, Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Madsen, M. Nielsen, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Madsen, P. M. F., ansat som Postelev, S. 45. Madsen, S. P. K., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Madsen, rl \ C. A., Frk., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Madsen, V. A. A., Postekspedient, overdragen B e styrelsen- af den midlertidige Postekspedition i Skodsborg, S. 40. Madsen, V. Dyck, ansat som Postelev, S. 45. Madsen-Lyng, T. M., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Marolly, J. Postmester i Sønderho, ansat som Postmester i Nordby, S. 65. Mathiesen, G. A., Postpakmester ved Østifternes Jbpkt. med Bopæl i Nykjøbing Sj., forflyttet til Tjeneste ved samme Jbpkt. med Bopæl i Kbhvn., S Mathiesen, G. A., Reservepakmester, ansat som Postpakmester, S Meyer, F. M. C., Postekspedient, konst. som Postmester i Sønderho, Meyer, R. S., Postbud, ansat som Overpostbud, Michelsen, A. M. T. Heidemann, Fi'k., ansat som Postelev, S. 45.

17 J j j j ichelsen, K., Frk., Postmedhjælper, forflyttet fra Varde til Nr. Sundby, S ikkelsen, C. E., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Ærøeskjøbing til Faaborg, S. 42. ikkelsen, C. E., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Faaborg til Kbhvn., S ikkelsen, H. C., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, S ikkelsen, J. K., Postbud, ansat som Overpostbud, S Mikkelsen, J. V,, Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Mikkelsen, N. Poulsen (Uglev), Postbud, ansat som Overpostbud, S Mikkelsen, li. L., ansat som Postbud, S. 73. i ikkelsen, 11. O., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Mikkelsen, V. E. P., Postbud, ansat som Overpostbud, Mogensen, H. A. N., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Mogensen, H. A. N., Postmedhjælper, forflyttet fra i Nordby til Skjern, S Mogenstrup, R. O. O. E., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Monberg, P. M., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Varde, S. 44. Mondrup, C. Iversen, oand. polit., Ekspeditionssekretær i Finansministeriets 2det Revisionsdepartement, udnævnt til Postinspektør, S. 73. Mortensen, A. R. (Taars), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Mortensen, H. L., konst. Postmedhjælper, ansat som P o stm e d h jæ lp e r, Mortensen, H. Møller, Reservepakmester, ansat som P o s tp a k m e s te r, S. 4. Mortensen, H. P., ansat som Postbud, S. 73. Mortensen, J. (Ørsted), Postbud, ansat som Postbudformand, Mortensen, J., ansat som Postbud, S. 73. Mortensen, K., ansat som Postelev, S. 45. Mortensen, K. L Postmedhjælper, forflyttet fra Ruds- Vedby til Rudkjøbing, S Mortensen, M., Afløsningsassistent ved Statsbanerne, konst. som Postekspeditør i Ry, S. 16. Mouritsen, O., Postpakmester ved Nørrejyll. Jbpkt. med Bopæl i Aarhus, forflyttet til Tjeneste ved samme Jbpkt. med Bopæl i Ribe, S Munch, K. E., ansat som Postelev, S. 45. Møller, 1). P., Postpakmester ved Nørrejyll. Jbpkt. med Bopæl i Ribe, forflyttet til Tjeneste ved samme Jbpkt. med Bopæl i Aarhus, S Moller E. O., Postekspedient, forflyttet fra Kolding til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Aarhus, S. 43. Maller, 11., cand. phil., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. j Møller, H. C., Postmedhjælper, forflyttet fra Viborg til Randers, S Møller, H. C., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Møller, H. C. A., Postekspedient, har ved Ægteskab faaet Navnet Lybye, S Møller, L. Kjædegaard, Postekspedient, forflyttet fra Ringe til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Aalborg, S. 43. Mørch, C. T., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Nancke, G. J. A., Postekspedient, udnævnt til Postkontrolør af 2den Grad, S. 84. Neerholt, P., Postkonduktør, ansat som Postpakmester, S. 16. Neerholt, P., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S. 73. Neist, K. A., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 22. Niclasen, E. V., Postbud i Aarhus, afgaaet ved Døden, S. 75. Nicolaysen, P., Postbud, ansat som Overpostbud, S Nielsen, A., Postekspedient, udnævnt til Postkontrolør af 2den Grad, S Nielsen, A., Postmedhjælper, forflyttet fra Skanderborg til Brørup, S j Nielsen, A., ansat som Postelev, S j Nielsen, A., Landpostbud, ansat som Postbud, Nielsen, A. C., ansat som Postelev, S. 45. Nielsen, A. E., Postmedhjælper, forflyttet fra Vraa til Lemvig, S Nielsen, A. M., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Tjeneste som Afløsningsmedhjælper, S. 16. j Nielsen, A. S., Reservepostbud, ansat som Postbud, S i Nielsen, A. W., Postekspedient, meddelt kgl. U d nævnelse i 13de Lønningsklasse, S Nielsen, C. O., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Nielsen, E. M., Frk., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Skibby til Frederikssund, S. 43. Nielsen, E. S. R., Postbud, fører fremtidig Familienavnet Grande, S Nielsen, F. C., Postkontrolør af 2den Grad, afgaaet ved Døden, S. 90. Nielsen, G. J. P., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Skibby, S. 42. Nielsen, G. J. P., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Nielsen, H., Postbud, fø re r fre m tid ig F a m ilie n a v n e t Hilleberg, S. 88. Nielsen, H. M., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Nielsen, H. M., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Faaborg til Lohals, S. 42.

18 Nielsen, 11. O. V., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 44. Nielsen, 11. P., ansat som Postbud, S. 29. Nielsen, H. V. (Finderup), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Nielsen, H. W. (Raarup), Postbud i Kbhvn., afskediget, S. 16. Nielsen, J. (Skuldelev), Postbud i Kbhvn., afgaaet ved Døden, S. 11. Nielsen, J. C. U., Postmedhjælper, forflyttet fra Lyngby til Kbhvn., S. 44. Nielsen, J. Lautrup, Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S. 81. Nielsen, J. Renneberg (Langebæk), Reservepostbud, ansat som Postbud, Nielsen, J. Renneberg, Postbud, førerj fremtidig Familie- j navnet Renneberg, S Nielsen, K., Postmedhjælper, forflyttet fra Stege til Næstved, S Nielsen, L. (Holstebro), Reservepostbud, ansat som Postbud, Nielsen, L. G., Postkonduktør, ansat som Postpakmester, S Nielsen, L. C. (Østrup), Postillon, ansat som Postbud, S Nielsen, L. li., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Nielsen, 31., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S. 73. Nielsen, M., Postpakmester, ansat som O ver pakmester, S Nielsen, M. J., Frk., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Nielsen, N. C., Postbud, ansat som Overpostbud, S Nielsen, N. C. M., Postpakmester ved Nørrejyll. Jbpkt. med Bopæl i Fredericia, forflyttet til Tjeneste ved! nævnte Jbpkt. med Bopæl i Aarhus, S. 5. Nielsen, N. G. V., Postmedhjælper udenfor Nummer, i afskediget efter Ansøgning, S. 11. Nielsen, N. -/., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 65. j Nielsen, N. L Postekspedient, forflyttet fra Aalborg til Stege, S Nielsen, N. P., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Nielsen, O., ansat som Postelev, S Nielsen, 0. K., konst, Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Nielsen, O. M. IC., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Nielsen, P., ansat som Postbud, S. 73. Nielsen, li. (Hvorup), Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 65. Nielsen, S. Danholm, konst, Postmedhjælper, forflyttet fra Ringsted til Ærøeskjøbing, S. 42. Nielsen, T. K., Postmedhjælper, forflyttet fra Brørup til Varde, S Nissen, C. P., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S I Norlin, E. R., Frk., ansat som Postelev, S Nors, C., Postekspedient, afgaaet ved Døden, S. 17. Nyholm, G. F., Postbud, afskediget efter Ansøgning, S. 55. Nyholm, J. C., Postekspedient, udnævnt til Postkontrolør af 2den Grad, S. 73. Næstved, J. A., Reservepostbud, ansat som Postbud, S Nørby, 11.. Postelev, konst. som Postmedhjælper, S j Nørby, S. L., Postekspedient, forflyttet fra Frederiksværk til Østifternes Jbpkt., S. 22. i Nørgaard, L. C. 0., ansat som Postelev, S Olesen, A., Postmedhjælper, forflyttet fra Vejle til Odense, S Olesen, A., Postmedhjælper, forflyttet fra Odense til Vejle, S Olesen, IC. A. (Thisted), Postbud, ansat som Overpostbud, S Olesen, M., cand. phil., konst. Postmedhja;lper, afskediget efter Ansøgning, S Olesen, O., Postekspedient, forflyttet fra Aalborg til Silkeborg, S. 43. Olesen, O. M., Postekspedient, forflyttet fra Slagelse til Varde, S. 43. Oliva.rius, T. IC. de Fine, konst, Postmedhjælper, forflyttet fra Randers til Aabybro, S. 43. Olsen, A. O., Dbmd., Sognefoged, ansat som Postekspeditør i Vaag, S. 45. Olsen, G. A. S., Postbud i Kbhvn., afskediget, S. 16. Olsen, G. F., ansat som Postbud, Olsen, C. O., ansat som Postbud, Olsen, E. H. P. Hansen, konst. Postmedhjælper, afskediget efter Ansøgning, S. 11. Olsen, F. E., Stationsforstander, afskediget som Postekspeditør i Ry, S. 16. Olsen, F. E., Stationsforstander, ansat som Postekspeditør i Regstrup, S. 16. Olsen, H., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 65. Olsen, H. P., ansat som Postbud, S. 73. Olsen, J. E., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Birkerød, S. 42. Olsen, J. E., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Olsen, J. F. (St. Jørgensbjerg), Landpostbud, ansat som Postbud, Olsen, K.., Frk., ansat som Postelev, S Olsen, IC. II., ansat som Postelev, S. 45. Olsen, N., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Olsen, N. O., ansat som Postelev, S Olsen, O. A. L., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Randers til Bogense, S. 42. Olsen, O. A. L., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Olsen, O. P. (Herløv) Postillon, ansat som Postbud, S. 102.

19 h en, O S., Postmedhjælper, forflyttet fra Frederikssund til Fredericia, S. 44. sen, P Reservepostbud, ansat som Postbud, S Sen.., \ F Postmedhjælper, forflyttet fra Helsingør.*A J neste^som Afløsningsmedhjælper med Bopæl Serif a ' ^ - ^ Ekspedient, overdragen Bestyrelsen a c en midlertidige Postekspedition i Snekkersten, o. 40. Mrwp S.. F. Simonsen, Landpostbud, ansat som Postbud, S. 11. edeisen, A. (Harrendrup), Reservepostbud, ansat som Postbud, Fader sen, A. O. (Tjele), Reservepostbud, ansat som Postbud, edersen, A. li., ansat som Postelev, S et ersen, A P. E., konst. Postmedhjælper, ansat som 1 ostmedhjælper, J utasen A. P. E., Postmedhjælper, forflyttet fra Maribo til Struer, S X i i ile ostbud 1Korsør afskediget efter PerfCpostbud, S. (i idense) Reservepostbud, ansat som Pedersen, E Overgaard, k o n st. P o stm e d h jæ lp e r, a n s a t so m P o stm e d h jæ lp e r, P' T vr v ' 1 k nst- Postmedhjælper, fører fremf. amihenavnet Ahrnell og Fornavnet William, o. 5t>. ^ 'rove) Postbud, ansat som Overpostbud, P vk n en u n ppostb^ d 1 Aall>org, afskediget, S. 5. p., : Foss> Postelev, afskediget, S Døden S 5 StekSpeditør 1 MalIing> afgaaet ved PedeT! : P f elev den meddelte Konstitution som ostmedhjælper hævet, S ^ A h l e v l 68StbU(3, W frc m tid ig F a m il^ n a v n e t Pedersen J. Postpakmester, ansat som Overpakmester, S Æ - P stbud, ansat som Overpostbud, Perle* &l V Postbud, afgaaet ved Døden, S pz sz i v l ( M afgaa6t Ved Døden «157. l!«a (Sværdborg), Postillon, ansat som J-ostbud, S Pedersen, J en s (S ø n d e rh a a ), Postillon, ansat som Postouct, fe edeisen, K. a. (Andst), Postbud, fører fremtidig fam ilienavnet Brom er, S Pedersen V r>? os*bud>ansat som Overpostbud, Postekspedient 8 A osningsmedhj* 1Per»»nsat som ^ IS'1'1"'1' <*«Pedersen, O., Postpakmester, ansat som Overpakmester, S. 73. Pedersen, O., Overpakmester ved Østifternes Jbpkt. med Bopæl i Nysted, forflyttet til Tjeneste ved samme Jbpkt. med Bopæl i Nykjøbing Fl., S. 84. Pedersen, O., Postpakmester, forflyttet fra Nørrejyll. til Østifternes Jbpkt., S. 5. Pedersen, P., Postbud i Ringsted, afskediget, S. 5. Pedersen, P., Graves, Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Pedersen, P. C., Postekspedient, forflyttet fra Herning til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Odense, S. 43. Pedersen, P. O., Postbud, ansat som Overpostbud, Pedersen, P. J. (Middelfart), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Pedersen, P. M. E. K.. Afløsningsmedhjælper, ansat som Postekspedient, S Pedersen, P. Salling, Postekspedient, forflyttet fra Varde til Kolding, S. 43. Pedersen, R., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Varde til Østbirk, S. 43. Ped,ersen, S. (Flovlev), Postbud, ansat som Overpostbud, S Pedersen, S. E., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Pedersen, T., Landpost-bud, ansat som Postbud, S. 88. Petersen, A. H., Postekspedient, forflyttet fra Nysted til Svendborg, S Petersen, A. M., Postekspedient, forflyttet fra Nørrejyll. til Østifternes Jbpkt., S Petersen, A. M., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Petersen, C. V. Aasberg, Postmedhjælper, forflyttet fra Tølløse til Korsør, S. 44. Petersen, E. G., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S Petersen, E. C. A., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Struer til Slagelse, S Petersen, E. M., Reservepostbud, ansat som Postbud, S. 81. Petersen, F. (Frydendal), Postbud, afgaaet ved Døden, S. 81. Petersen, G. E., Postelev, afskediget efter Ansøgning, S. 38. Petersen, H. K.. Postbud, ansat som Overpostbud, Petersen, J. G. (Soderup), Reservepostbud, ansat som Postbud, S Petersen, J. Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Petersen, K. Postelev, konst. som Postmedhiælper, S. 84. Petersen, K. J., Postelev, den meddelte Konstitution som Postmedhjælper hævet, S Petersen, K. J Postelev, afskediget, S Petersen, L., Postekspedient, forflyttet fra Odense til Tjeneste som Afløsningsekspedient med Bopæl i Odense, S. 43. Petersen L, K., ansat som Postbud, S. 73.

20 Petersen, N., Postekspedient, forflyttet fra Østifternes I Jbpkt. til Nysted, S Petersen, N., Bud i Generaldirektoratet, benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn, S Petersen, N. P Postekspedient, udnævnt til Postkontrolør af 2den Grad, S. 40. Petersen, O. K., Afløsningsmedhjælper ved Provinspostkontorerne med Station i Aalborg, forflyttet! til Tjeneste som Afløsningsmedhjælper ved Pro- vinspostkontorerne med Bopæl i Kbhvn., S. 84. j Petersen, P. A., Postmedhjælper, ansat som Posteks- i pedient, Petersen, P. C., Reservepostbud, ansat som Postbud, i S. 73. Petersen, V., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Petter sen, S. 8. E., Postekspedient, har ved Ægteskab faaet Navnet Jespersen, S Philipsen, K. E., ansat som Postelev, S Pingel, T. P-, Postbud, afskediget efter Ansøgnixig, S Poulsen, A P. (Ellidshøj), Postbud i Kbhvn., afgaaet } ved Døden, S. 11. Poulsen, C. P. J., Postmedhjælper, forflyttet fra Høng I til Ryomgaard, S. 44. Poulsen, C. V., ansat som Postelev, S Poulsen, J-, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S. 68. Poulsen, J., Postmedhjælper, forflyttet fra Slagelse til Glostrup, S Poulsen, K. F. J., ansat som Postelev, S Poulsen, P. K. 8., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Poulsen, P. K. 8., Postmedhjælper, forflyttet fra Nr. Sundby til Roskilde, S Pryds, J., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Lohals til Skjelskør, S. 42. Pryds, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Hobes, O. Ildsgaard, Postbud, ansat som Overpostbud, S tlalf, H. V. E., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Ralf, H. V. E-, Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Rønnede, S Rasch, E. M, Landpostbud, ansat som Postbud, S Rasmussen, A. K., ansat som Postelev, S. 45. Rasmussen, A. M., Frk., Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Tranekjær, S. 44. Rasmussen, A. M., ansat som Postbud i Skanderborg, S Rasmussen, A. V., Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Rasmussen, A. V., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Nr. Aaby, S. 42. Rasmussen, A. V., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, S, 67. Rasmussen, A. V., ansat som Postbud, S. 16. Rasmussen, G., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Jellinge til Dronninglund, S. 55. Rasmussen, C., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Rasmussen, C., Dbmd., Postbud i Odense, afskediget efter Ansøgning, hvorhos Generaldirektoratet har udtalt sin Tilfredshed med hans lange og gode Tjeneste, S Rasmussen, C. O., Postmedhjælper, forflyttet fra Vinderup til Tjeneste som Afløsningsmedhjælper med Station i Aarhus, S Rasmussen, C. R., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Skjelskør til Kbhvn., S. 42. Rasmussen, G. R., konst Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Rasmussen, C. T. Aagaard, konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Rasmussen, C. T. A., Postmedhjælper, forflyttet fra Frederiksværk til Kbhvn., S Rasmussen, E., Frk., Postekspedient, forflyttet fra Nykjøbing Sj. til Slagelse, S. 43. Rasmussen, E., Frk., Postekspedient, fører fremtidig Familienavnet Plum-Rasmussen, S. 81. Rasmussen, E. M., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Slangerup, S. 42. Rasmussen, E. M., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Rasmussen, J., ansat som Postelev, S Rasmussen, J., ansat som Postbud, Rasmussen, J., (Horsens) Reservepostbud, ansat som Postbud, S Rasmussen, L. J., konst. Postmedhjælper, ansat som Postmedhjælper, Rasmussen, M. C., Landpostbud, ansat som Postbud, S. 73. Rasmussen, M. G., Postkontrolør af 2den Grad, afgaaet ved Døden, S. 29. Rasmussen, M. K. V., Postmedhjælper, har ved Ægteskab faaet Navnet Mmirmann, S. 90. Rasmussen, N. C., Postmedhjælper, ansat som Post' ekspedient, S Rasmussen, N. K. (Hjelm), Postbud, ansat som Overpostbud, Rasmussen, O., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 44. Rasmussen, O. J. J., Postekspedient, forflyttet fra Brædstrup til Horsens, S Rasmussen, O. J. Postmedhjælper, ansat som Postekspedient, Rasmussen, P., Postekspedient, meddelt kgl. Udnævnelse i 13de Lønningsklasse, S Rasmussen, R. G., Postelev, konst. som Postmedhjælper, S. 44. Rasmussen, R. G., konst. Postmedhjælper, forflyttet fra Kbhvn, til Faaborg. S. 113,

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Statistik..... Vr- '

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Side

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Side Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Side Bestemmelser angaaende de ved Postvæsenet ansatte værnepligtiges Forhold ved Mobilisering m, v. Posttjenestens Udførelse under Mobilisering eller

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Fremsendelse af Vejledning ved Udfærdigelsen af Fortegnelser over Modtagere af ikke-abonnerede Aviseksemplarer... Fremsendelse af en ny Udgave af Alfabetisk

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Der udbydes i alt 2x30 MHz ved auktionen over 800 MHzfrekvensbåndet, og frekvenserne er tilgængelige fra den 1. januar 2013.

Der udbydes i alt 2x30 MHz ved auktionen over 800 MHzfrekvensbåndet, og frekvenserne er tilgængelige fra den 1. januar 2013. Fakta om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Der udbydes i alt 2x30 MHz ved auktionen over 800 MHzfrekvensbåndet, og frekvenserne er tilgængelige fra den 1. januar 2013. 800 MHz-tilladelserne udstedes som

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Register. A. Almindelige Bestemmelser. 1. Indlandet.

Register. A. Almindelige Bestemmelser. 1. Indlandet. Register. A. Almindelige Bestemmelser. 1. Indlandet. Indsendelse af Regninger vedrørende ekstraordinære Udgifter i Juleperioden m. m... Udveksling af Telegrampostanvisninger med Postekspeditionerne i Klalcsvig

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse.

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse. Digitale biografer i Danmark Slutopgørelse. Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

R e g i s t e r. A. Almindelige Bestemmelser.

R e g i s t e r. A. Almindelige Bestemmelser. R e g i s t e r. A. Almindelige Bestemmelser. I. Indlandet. Side. Helligdagsfrihed for sygemeldte Postbudes Stedfortrædere... Forsendelse af almindelige Postpakker til Dansk-Vestindien... Behandlingen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer DGU medlemstal pr. 30.09.2011, endeligt KlubNr Klubnavn uden banetill. uden banetill. Senior Senior Langdist Langdist I alt Passive 1 Københavns Golf Klub 78 30 12 7 569 377 0 0 63 59 0 0 1195 202 2 Aalborg

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

BILAG 1: Selskabets navn er Spar Nord Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnene SBN Bank A/S (Spar Nord Bank A/S), Sparbank Nord A/S (Spar Nord Bank A/S), Telefonbanken A/S (Spar Nord

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Junior piger uden banetill. Senior damer. Senior mænd. Fleks drenge

Junior piger uden banetill. Senior damer. Senior mænd. Fleks drenge DGU medlemstal pr. 30.09.2013, endeligt KlubNr Klubnavn drenge piger drenge uden banetill. piger uden banetill. Senior mænd Senior damer drenge piger mænd damer Langdist mænd Langdist damer I alt Passive

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 8 Retternes virksomhed Tabel 7. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 2000 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 BEZIRKE KOPENHAGEN und ROSKILDE: A 1-299 Kreis Frederiksberg A 300-499 Landkreis Kopenhagen Nord A 500-599 Landkreis Kopenhagen Süd A 600-699

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

4654 Faxe Ladeplads 4640 Faxe 4684 Holmegaard 4653 Karise 4683 Rønnede 4160 Herlufmagle 4652 Hårlev 2670 Greve 2640 Hedehusene 2690 Karlslunde 4030 Tune 4863 Eskilstrup 4840 Nørre Alslev 4880 Nysted 4872

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Junior piger uden banetill. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Senior mænd. Senior damer 1 Københavns Golf Klub 67 22 23 7 627 367 0 0 63 68 0 0 1244 293 2 Aalborg Golf Klub 49 9 38 17 990 431 0 0 51 24 11 5 1625 136 3 Esbjerg Golfklub 42 24 3 1 928 455 0 0 0 0 19 6 1478 158 4 Helsingør Golf

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Et lift hjem 23. december 2016

Et lift hjem 23. december 2016 Agerskov Lokalrute 15 A og 15 B Nyborg Ans By Lokalrute 18 A og 18 B Randers As-Vig Lokalrute 16 A Randers As-Vig Lokalrute 16 B Brejning Asaa Lokalrute 23 B Ålborg Asferg Lokalrute 19 A og 19 B Randers

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

DATO: NAVN: OYAKH C 172/L VFR EKSN-EKEB AWY RAPPORTPUNKT HØJDE EET ETO ATO BRØNDERSLEV 2000 00:09 SVENSTRUP 2000 00:10

DATO: NAVN: OYAKH C 172/L VFR EKSN-EKEB AWY RAPPORTPUNKT HØJDE EET ETO ATO BRØNDERSLEV 2000 00:09 SVENSTRUP 2000 00:10 Revision 1 DATO: NAVN: OYAKH C 172/L VFR EKSN-EKEB FORPLADS BRØNDERSLEV 2000 00:09 SVENSTRUP 2000 00:10 Tværs/Abeam HOBRO 2000 / FL45 00:10 IKAST FL45 / 2000 00:17 VARDE 2000 /1500 00:21 ESBJERG 1500 00:08

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 06 Retspleje Tabel 6. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 998 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts 998 Retskredse

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13 Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen Fyn D. 1 maj Fredericia - 30 km 1 Vejlby-Fed D. 2 maj Vejlby-Fed 30 km 2 Bogense D. 3 maj Bogense - Tørresø 30 km 3 D. 4 maj Tørresø

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere