Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker bedst ift. at bringe ledige hurtigt i job og ud af offentlig forsørgelse. Det skal dels ske af hensyn til den enkelte borger, så han/hun undgår marginalisering, dels af hensyn til samfundsøkonomien i form af sparede forsørgelsesudgifter og øgede skatteindtægter. Samtidig skal det bidrage til at øge arbejdsudbuddet og dermed bidrage til at opfylde det overordnede mål med beskæftigelsesindsatsen. På baggrund heraf har beskæftigelsessystemet i de senere år opbygget viden om, hvad der virker i indsatsen. Det er bl.a. sket via gennemførelse af kontrollerede forsøg, hvor man har iværksat et særligt forsøgsprogram for en specifik målgruppe 1. Resultaterne af denne særlige indsats er efterfølgende sammenlignet med resultaterne af indsatsen for en kontrolgruppe, som har fulgt normalindsatsen på området. Hermed opnås klar dokumentation/evidens for, om den særlige indsats har gjort en forskel ift. at bringe ledige hurtigere i job. Forsøgene har medvirket til at øge viden om, hvad der virker (og evt. ikke virker) for de respektive målgrupper. Udover de kontrollerede forsøg har den landsdækkende indsats Ny chance til Alle, der var led i integrationsaftalen fra 2005, og som omhandlede kontant- og starthjælpsmodtagere uden indsats i det seneste år, samt det særlige virksomhedscenterforsøg med aktivering af ikke-jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere i private og offentlige virksomheder bidraget til viden om effekten af indsatsen. 1 Der er gennemført kontrollerede forsøg for nyledige dagpengemodtagere (Hurtigt i gang 1 og 2), kontant- og starthjælpsmodtagere over 29 år med mere end 26 uger på kontant- og starthjælp (Alle i gang), Nysygemeldte sygedagpengemodtagere (Aktive hurtigere tilbage), dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år (Unge godt i gang) og kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 (På rette vej i job). 1/6

2 2. Forskellige effektmekanismer Når der måles på effekt af indsatsen opereres der traditionelt med fire effektmekanismer: 1. Sorteringseffekten beskæftigede og personer uden for arbejdsstyrken vælger offentlig forsørgelse fra, da offentlig forsørgelse med aktivering og rådighedsforpligtelse er mindre attraktivt end selvforsørgelse. 2. Motivationseffekten udsigten til at skulle i aktivering eller til en samtale motiverer de ledige til øget jobsøgning. Borgeren vil hellere i job end i aktivering. 3. Fastholdelseseffekten aktiveringen risikerer at fastholde borgerne i ledighed, hvis borgerne i aktiveringsperioden er mindre jobsøgende end før og efter aktivering. Dvs. det modsatte af motivationseffekten. 4. Opkvalificeringseffekten borgerne opnår nye kompetencer og færdigheder i aktiveringsforløbet, som alt andet lige stiller dem bedre ift. at komme tilbage i job. De fleste effektstudier omhandler jobklare borgere, mens der er færre studier af effekter for ikke-jobklare borgere. Det betyder samtidig, at vi ved mest om, hvad der virker for jobklare borgere. Beskæftigelsessystemet arbejder dog løbende med nye kontrollerede forsøg og generelle studier af, hvad der virker i indsatsen også for grupper længere væk fra arbejdsmarkedet. 3. Den aktive indsats Den aktive beskæftigelsesindsats består af følgende: 1. Samtaler med borgerne 2. Vejledning og opkvalificering, herunder jobsøgningsforløb og kommunale aktiveringsprojekter 3. Virksomhedspraktik i private og offentlige virksomheder 4. Ansættelse med løntilskud i private og offentlige virksomheder Hertil kommer yderligere aktiviteter som mentor samt understøttende aktiviteter af mere social karakter, f.eks. tilbud efter serviceloven. Sidstnævnte anvendes typisk for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet. 4. Hvad virker bedst ift. at få ledige hurtigt i job og ud af offentlig forsørgelse? Den aktive indsats Generelt er en aktiv indsats i form af samtaler og/eller aktivering bedre end ingen indsats. Udsigten til at skulle til samtale eller i aktivering øger den enkeltes borgers motivation til at søge job, og sandsynligheden for at komme i job stiger dermed. En række analyser (f.eks. Det Økonomiske Råd, 2008, og Rosholm & Svarer, 2009) viser, at den aktive indsats indebærer en betydelig motivationseffekt. 2/6

3 Motivationseffekten afkorter ledighedsperioden og dermed perioden på offentlig forsørgelse. Effekten er særligt udtalt for mænd, personer i alderen år, faglærte og ikke-faglærte. Generelt vurderes den aktive indsats at have medvirket til at sænke den strukturelle ledighed fra 10 pct. i 1993 til knap 4 pct. i dvs. en markant forbedring. En del af den aktive indsats er ret og pligt samtaler og aktivering på faste tidspunkter i ledighedsforløbet. Det påvirker motivationseffekten positivt, da de ledige hermed ved, at de skal møde op eller aktiveres på faste tidspunkter. Effekten er særlig tydelig ved hyppige, korte tilbud frem for et langt forløb 3. Det skyldes, at der udover motivationseffekten også opnås en opkvalificeringseffekt af disse forløb. Endelig viste den landsdækkende indsats Ny chance til Alle, som omhandlede en aktiv indsats for kontant- og starthjælpsmodtagere uden indsats i det seneste år, at flere kom i job eller ordinær uddannelse 20 pct. mod 12 pct. forud for Ny chance. Der er således klar dokumentation for, at en aktiv indsats er bedre end ingen indsats pga. motivationseffekten. Ovennævnte motivationseffekt forstærkes yderligere af risikoen for at blive ramt af sanktioner. Både truslen om en sanktion og en pålagt sanktion har således en effekt ift. afgang fra ledighed 4. De ledige vil hellere i job end blive omfattet af sanktioner. Samtaler virker Resultaterne fra forsøgene Hurtigt i gang 1 og 2 viser, at en kombination af tidlige, hyppige samtaler samt aktive tilbud primært ansættelse med løntilskud har høj jobeffekt for dagpengemodtagere og effekten er varig 5. Borgerne er dermed færre uger på offentlig forsørgelse, hvilket er lig med sparede forsørgelsesudgifter og øgede skatteindtægter. De opnåede besparelserne mere end opvejer udgifterne til den ekstra indsats. Effekten er størst ved individuelle samtaler, men der er også effekt af kollektive samtaler. 2 Den strukturelle ledighed er den lavest mulige ledighed, før et pres på løn og priser, vil få den til at stige igen. 3 Kilde: Jørgen Søndergaard, Kilde: Rosholm & Svarer, Efter 2 år er deltagergruppen 3 uger mere i beskæftigelse end kontrolgruppen, mens det er 5 uger mere efter 4 år. 3/6

4 Derudover er der en generel tendens til, at samtaler alene har en selvstændig effekt. Både udsigten til samtalen og selve samtalen har en effekt. Endelig forstærkes effekten, hvis formålet med samtalen er visitering til aktivering. Modsat viser forsøget Alle i gang, som omfattede alle kontant- og starthjælpsmodtagere over 29 år med mere end 26 ugers ledighed, at samtaler ikke har samme effekt for længerevarende ledige. Det er derfor afgørende, at samtalerne holdes tidligt i ledighedsforløbet. Der er således klar dokumentation for, at samtaler (helst i form af et intensivt samtaleforløb) virker især når samtaleforløbet sættes ind tidligt i ledighedsforløbet. Aktiveringsindsatsen Ift. aktiveringsindsatsen er der som nævnt en motivationseffekt ift. det at skulle i aktivering. Der er imidlertid forskellige opkvalificerings- og fastholdelseseffekter af de enkelte aktiveringsredskaber, og nogle aktiveringsformer virker derfor bedre end andre, jf. nedenfor. Virksomhedsrettet aktivering er vejen til job Virksomhedsrettet aktivering virker langt bedre end opkvalificering og vejledning herunder kommunale aktiveringsprojekter. Det gælder både for dagpengemodtagere og kontant og starthjælpsmodtagere. Samtidig har virksomhedsrettet aktivering den sidegevinst, at borgerne opfatter virksomhedsrettet aktivering som et positivt tiltag. De højeste effekter opnås ved privat løntilskud, og det gælder både ift. at bringe de ledige hurtigt tilbage i job og at fastholde dem i job 6. Baggrunden er, at der er positive opkvalificeringseffekter, og at disse overstiger eventuelle fastholdelseseffekter. Privat løntilskud er især effektivt for faglærte og ufaglærte. Det særlige virksomhedscenterforsøg viste, at virksomhedsrettet aktivering også virker for de svagere grupper. 20 pct. af de deltagende match 2 borgere er således selvforsørgende 26 uger efter forsøgets afslutning - mod 13 pct. efter anden aktivering 7. Dvs. en markant forbedring. Samme tendens ses af resultaterne fra Ny chance til alle. Kommuner, der i vid udstrækning anvendte virksomhedspraktik, fik således flere borgere i beskæftigelse end kommuner, der i højere grad anvendte vejledning og opkvalificering. Effekten forstærkes yderligere ved parallelindsats, der også inddrager tilbud efter serviceloven (behandling, sundhedstilbud mv.). 6 Kilde: Det Økonomiske Råd, Kilde: Forsøg med virksomhedscenter slutevaluering af hovedforsøget, september /6

5 Effekterne af løntilskud i offentlige virksomheder er ikke lige så høje som effekterne af løntilskud i private virksomheder. Det gælder især for dagpengemodtagere, mænd og personer i alderen år. Baggrunden er, at der er en større fastholdelseseffekt og en mere begrænset opkvalificeringseffekt. Noget tyder derfor på, at hvis man vil opnå en bedre effekt af offentlig løntilskud, så skal der være fokus på en tæt, jobrettet opfølgning over for den ledige gennem hele forløbet for at bryde fastholdelseseffekten. Hurtigt i gang 2 viser således også, at løntilskudsansættelser i kombination med tidlige og hyppige samtaler har en effekt. Her er kombinationen af samtaler og aktivering derfor afgørende. Derudover er det afgørende at fokusere på, at offentlige løntilskudsjob etableres inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Endelig viser tal fra Jobindsats, at andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, der bliver selvforsørgende efter offentlig løntilskud er lige så stor som andelen af selvforsørgende efter privat løntilskud. Der er således klar dokumentation for, at virksomhedsrettet aktivering virker - også for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet. Vejledning og opkvalificering skal anvendes målrettet Hvis vejledning og opkvalificering skal anvendes, skal det anvendes målrettet både hvad angår målgruppe og opkvalificeringstype. Ordinær uddannelse virker for unge, da ordinær uddannelse bidrager til, at unge får en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Unge uden uddannelse har således højere og længerevarende ledighed end unge med uddannelse. Derudover virker korte erhvervsrettede uddannelser også især for kort- eller uudannede 8. Korte AMU-uddannelser inden for f.eks. transport, industri, byggeri samt service- og restauration medvirker således til at få mænd hurtigere i job. Samtidig virker korte uddannelser inden for service- og restauration også for kvinder. Herudover ved man, at uddannelse virker for nogen, men ikke for alle. Visitation og det rette match mellem borger og tilbud (her: uddannelse) er således afgørende for effekten. Jo mere jobrettet uddannelsen er, des større effekt er der af uddannelsen. 8 Kilde: Rosholm m.fl., /6

6 Endelig virker uddannelse bedst for personer uden uddannelse eller personer med lavt uddannelsesniveau 9. Vejledning og opkvalificering virker for udvalgte grupper og det skal anvendes målrettet. 5. Hvilke øvrige aktiviteter øger sandsynligheden for at komme i job? Udover ovennævnte indsatser, som vi med sikkerhed ved, virker, har vi også nogle pejlinger af andre aktiviteter, der virker ift. at bringe ledige i job. Det gælder følgende: Mentorer som understøtning ifm. deltagelse i virksomhedsrettede aktiviteter især for grupper længere væk fra arbejdsmarkedet. Gælder både ift. kontant- og starthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og unge på tværs af forsørgelsesgrupper. Løbende opfølgning ved deltagelse i tilbud især hvis der er en fast kontaktperson - mhp. at sikre progression i forløbet, og at jobsøgningen fortsætter under deltagelse i tilbud. Progressionsmål for den enkelte borger der fastlægges mål for den enkelte borger, så alle aktører i indsatsen (inkl. borgeren) går efter samme mål. Derudover følges der løbende op på, om borgeren bevæger sig i den rigtige retning dvs. frem mod selvforsørgelse og/eller ordinær uddannelse. Efterværn efter endt aktivering eller påbegyndt ordinært job er især afgørende for længerevarende ledige, hvor kontakten til det ordinære arbejdsmarked ligger langt tilbage. Der kan derfor være behov for hjælp til fastholdelse (efterværn). Det samme kan være tilfældet for unge, der påbegynder en uddannelse mhp. at sikre, at de gennemfører uddannelsen. Sagsbehandlerens kontakt til virksomheder ledige, hvis sagsbehandler har direkte kontakt til virksomhederne, har efterfølgende højere beskæftigelsesfrekvens end ledige med en sagsbehandler uden direkte kontakt til / viden om virksomhederne Kilde: Det Økonomiske Råd, Kilde: Rosholm & Svarer, /6

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Maj 214 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Analyse af langtidsledigheden i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner

Analyse af langtidsledigheden i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner Analyse af langtidsen i Thisted, Jammerbugt og Morsø Kommuner April 211 Forord Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med de tre nordvestjyske kommuner Thisted, Morsø og Jammerbugt bedt mploy

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Effekter af virksomhedsrettet aktivering i den aktive arbejdsmarkedspolitik

Effekter af virksomhedsrettet aktivering i den aktive arbejdsmarkedspolitik Effekter af virksomhedsrettet aktivering i den aktive arbejdsmarkedspolitik Michael Rosholm & Michael Svarer 23.05.2011 Indholdsfortegnelse 1 Resume... 3 2 Indledning... 7 3 Analyser på danske data...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

HURTIGT I GANG 07:10 EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE

HURTIGT I GANG 07:10 EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE 07:10 Brian Krogh Graversen Bodil Damgaard Anders Rosdahl HURTIGT I GANG EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE 07:10 HURTIGT I GANG Evaluering af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere