Svar til Region Sjælland. Spørgsmål besvaret 20. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar til Region Sjælland. Spørgsmål besvaret 20. januar 2014"

Transkript

1 Svar til Region Sjælland Spørgsmål besvaret 20. januar Vil I sende en oversigt over søgetallene til Holbæk Seminarium i skoleåret 2013/2014? Der var i alt 94 ansøgninger til læreruddannelsen i Holbæk, hvoraf de 35 var 1.-prioritetsansøgninger (optagelse.dk pr. 5. juli 2013). Ansøgere kan hvert år sende op til otte ansøgninger - i prioriteret rækkefølge - om optagelse til videregående uddannelser. 1.-prioritetsansøgninger er ansøgninger, hvor ansøgeren har markeret at det er det uddannelsesudbud, som man helst vil optages på, og hvis der er ledige pladser og ansøgeren er optagelsesberettiget, så kommer man ind. Ansøgertallene er bruttotal og indeholder også ansøgninger, som ikke opfylder adgangskravene og ansøgninger, som efterfølgende er annullerede. Der var 27 som blev optaget via KOT. Pr. 1. oktober var dette antal steget til 33 nyoptagne; der var altså 6 mere, som søgte ind efter KOT-optaget og fik en af de ledige pladser. 2. Er alle ansøgere til Holbæk Seminarium (som har Holbæk som 1. prioritet) blevet optaget på Holbæk Seminarium? Ja, alle som har søgt læreruddannelsen i Holbæk som 1. prioritet, og som opfylder adgangskravene er blevet optaget på læreruddannelsen i Holbæk. Fra sommeren 2013 blev adgangskravene til læreruddannelsen skærpede. For at opfylde kravene skal man have have en gymnasial eksamen med minimum 7 i gennemsnit (adgangskvotient). Ansøgere med en adgangskvotient under 7 skal igennem en optagelsessamtale, hvor det vurderes om ansøgeren kan godkendes til optagelse. Der er fastlagt et landsdækkende pointsystem til denne vurdering. 3. Vil I lave en beskrivelse af hvilken kvalitet en e-læringsuddannelse har, sammenholdt med traditionelle uddannelser? Hvordan klare de e-læringsstuderende sig ift. dem som studerer traditionelt ift. gennemførelse og afgangskarakterer? Alle UCSJ s e-læringsuddannelse er fuldgyldige professionsbacheloruddannelser, der efter endt studium giver adgang til de samme job som uddannelser tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning. Dvs. at studieordningen er den samme for uddannelser tilrettelagt som hhv. tilstedeværelsesundervisning og e- læring. Der bliver således stillet de samme krav til de studerende ift. opgaver, projekter og eksamener, og de studerende skal gennemføre den samme form for praktik. UCSJ vil give e-læringsstuderende fra Kalundborg, Odsherred og Holbæk 1.prioritet til at komme i praktik på skoler i de nævnte kommuner, således at der fortsat opretholdes en god kontakt til alle skoler i regionen, og således at de studerende sparer tid på transport mens de er i praktik.

2 Vi har i UCSJ erfaring for, at det stiller nogle særlige krav til de studerende for at de er i stand til at kunne gennemføre en uddannelse som e-læring. Det kræver selvdisciplin, at man tager ansvar for egen læring samt social kompetence. UCSJ s typiske e-læringsstuderende kan karakteriseres som: år Bosat i alle dele af Danmark (ofte yderområder) eller i udlandet. Typisk familiemæssigt etableret med forsørgerforpligtelser. Havende mindst én anden uddannelse (alt fra håndværksuddannelse, professionsuddannelse til kandidatgrad eller ph.d.). Erfaring fra og stadig tilknyttet arbejdsmarkedet (på del- / heltid). Ved at udbyde e-læring udvider UCSJ rekrutteringsgrundlaget for uddannelserne, idet vi får fat i nogle målgrupper, som ellers ikke ville have påbegyndt en videregående uddannelse. E-læringsuddannelser kan således medvirke til at højne uddannelsesniveauet i regionen. Der er ikke noget entydigt billede af at e-læring har et hverken højere eller lavere frafald end tilstedeværelsesundervisning. E-læring er stadig mindre enkelthold, som for en del uddannelsers vedkommende kun er prøvet af i et par år. For nogle uddannelsers vedkommende har vi dog lang erfaring; det gælder særligt sygeplejerske samt ernæring og sundhed. UCSJ er den eneste professionshøjskole, der har over 12 års erfaring fra e-læringsuddannelser. Gennemførsel og frafald på e-læring er præget af en del usikkerhed pga. de små populationsstørrelser. Da mange af UCSJ s e-læringsudbud er opstartet indenfor de seneste 3-4 år (inkl. læreruddannelsen), er der endnu ikke så mange dimittender fra e-læringsuddannelserne. Der er derimod lavet opgørelser over de samlede karakterer på 7-trinsskalaen, som er givet i hhv og Nedenfor er figurer over karakterfordelingen for alle 7-trinsskalakarakterer givet på læreruddannelsen i 2012 og Den første figur viser karaktererne fordelt på lokationer (Roskilde, Holbæk, Vordingborg), den anden figur viser Campus Roskildes karakterer opdelt efter undervisningsform.

3 De to ovenstående figurer består af minifigurer, som alle er ens opbygget. Det er små søjlediagrammer over fordelingen af karakterer på de 7 trin. Y-aksen er procentfordelingen af karaktererne. I hver minifigur er der to tal som angiver hhv. antallet af karakterer som ligger til grund for figuren (N:) og gennemsnittet for karaktererne i figuren (G:). Over minifiguren er der en grøn bjælke som angiver året for bedømmelsesdatoen og en rød bjælke hvor enten lokation eller undervisningsform er angivet. Begge figurer indeholder to etager af minifigurer øverst er 2012 og nederst er Hvordan afvikles det tværprofessionelle samarbejde mellem studier på andre lokaliteter, hvor der ikke er mange studier samlet fx i Vordingborg, Nykøbing og Slagelse? Nedenfor fremgår oversigt over hvilke uddannelser der udbydes på de enkelte lokationer. Som det fremgår af oversigten udbyder UCSJ s min. to professionsuddannelser på alle lokationer bortset fra Holbæk og Sorø.

4 De formelle krav til tværprofessionalitet og mulighederne for tværprofessionalitet er forskellige i de forskellige uddannelser. I den nye læreruddannelse skal det tværprofessionelle styrkes, så lærere uddannes til at samarbejde med andre faggrupper, herunder bl.a. pædagoger og socialrådgivere. Der skal derfor udvikles og udbydes tværprofessionelle specialiseringsmoduler til de lærerstuderende. UCSJ er meget optaget af, at flere studerende får mulighed for tværprofessionelle forløb, men på lokationer med få uddannelser er vi udfordret i forhold til kunne tilbyde tværprofessionelle muligheder. På UCSJ s læreruddannelse i Vordingborg optages der over 100 lærerstuderende hvert år, og der udbydes tværprofessionelle moduler i samarbejde med pædagoguddannelsen udbudt fra Vordingborg. Der samarbejdes endvidere med CFU Sjælland, som har sit hovedsæde i Vordingborg, samt med den internationale læreruddannelse.

5 I Roskilde udbydes tillige tværprofessionelle moduler i samarbejde med pædagoguddannelsen og der samarbejdes med CFU Sjælland, som har et ressourcercenter i Roskilde, og på sigt vil der tillige blive udviklet moduler i samarbejde med Roskilde Universitet og flere af de andre uddannelser der udbydes i Roskilde. 5. Hvad gør andre udbydere af læreruddannelsen, som ikke er placeret sammen med øvrige professionsbacheloruddannelser I forhold til at styrke det tværprofessionelle og sikre akkreditering? I professionshøjskolesektoren er der generelt en tendens til at samle uddannelserne på færre adresser. I 2008 var uddannelserne i professionshøjskolesektoren fordelt på 124 adresser, i 2012 var sektoren nede på 79 adresser og i 2017 forventes professionshøjskolesektoren at have samlet uddannelserne på lidt over 50 adresser. I 2016 vil der således alene blive udbudt læreruddannelse to steder i Region Hovedstaden; på Frederiksberg af Professionshøjskolen Metropol og på Campus Carlsberg af Professionshøjskolen UCC. 6.Hvilke konkrete tiltag er igangsat, ud over ansættelse af uddannelsesleder, for at opretholde Holbæk som et attraktivt uddannelsessted? Der er gennemført markedsføringskampagner for at øge søgningen til læreruddannelsen, og der har fra både UCSJ og fra ministeriets side været afsat flere penge end tidligere til markedsføring af læreruddannelsen. Derudover har læreruddannelsen lokalt i Holbæk gennemført lokale aktiviteter for at tiltrække flere studerende. Der har bla. været gennemført brobygningsaktiviteter med de lokale ungdomsuddannelser og læreruddannelsen i Holbæk, der er ansat studentervejledere og blevet investeret i studiemiljøfremmende aktiviteter. Den lokale uddannelsesleder har været meget proaktiv i forhold til at formidle de gode historier fra læreruddannelsen i Holbæk til den lokale presse med henblik på at skabe positiv opmærksomhed omkring uddannelsen og dermed forsøge at øge rekrutteringen til Holbæk. Endvidere har der på læreruddannelsen i Holbæk været etableret små hold for at tilgodese de studerendes ønsker om, at så stor en del af uddannelsen som muligt kunne tilrettelægges i Holbæk. UCSJ har således tilgodeset læreruddannelsen i Holbæk økonomisk sammenlignet med udbuddet af læreruddannelsen i Roskilde og Holbæk. 7. Hvilke muligheder er der for at samle andre professionsbacheloruddannelser/ UCSJ uddannelser i Holbæk og med hvilke begrundelser? UCSJ s bestyrelse besluttede den nuværende udbudsstruktur ud fra et afbalanceret hensyn til følgende kriterier: - Kvalitet - Faglig udvikling og faglig bæredygtighed - Økonomisk rationalitet og bæredygtighed

6 - Aftagernes behov i hele regionen og uddannelsesstedernes tiltrækningskraft i forhold til de studerende - De unges bosætning nu og i fremtiden På baggrund af ovenstående anser UCSJ det ikke for en mulighed at samle flere professionsbacheloruddannelser i Holbæk. 8. Den balancerede er udvikling taget i betragtning, hvordan anser UCSJ at opretholde forsyningsforpligtelsen, der skal sikre en vis geografisk spredning af uddannelsesudbud, også i tyndt befolkede områder og har I bud på hvordan man i samarbejde med kommunerne i det Nordvestsjællandske område kan arbejde på at gøre det attraktivt at vende tilbage til områderne efter endt uddannelse? UCSJ samarbejder naturligt med kommuner og region omkring de studerendes praktikforløb, som er en vigtig del af de studerendes uddannelse. Det er betydningsfuldt for de studerende, at de kommer i praktik tæt på deres bopæl. Netop praktik i de studerendes lokalmiljø er et særligt opmærksomhedspunkt hos UCSJ i de nordvestsjællandske kommuner, da det sikrer den lokale tilknytning samt styrker de studerendes muligheder for at etablere relationer til det lokale arbejdsmarked, som de senere kan drage nytte af, når de er færdiguddannede. I den forbindelse er et tæt samarbejde med kommunerne som udbydere af praktikpladser, gerne med mulighed for ansættelse af den studerende efter færdiggjort studie, af essentiel betydning. Vi ser mange eksempler på, at kommunerne rekrutterer nye lærere netop gennem praktikperioden, og derfor vil UCSJ fortsat prioritere samarbejdet omkring praktik med alle kommuner i regionen. Innovationslaboratorier er et relativt nyt tiltag, som medvirker til at koble UCSJ s lærerstuderende med den enkelte folkeskoler i og med, at lærere og elever fra folkeskoler samarbejder med undervisere og studerende fra UCSJ om at finde nye, innovative løsninger på aktuelle udfordringer i grundskolen. Innovationslaboratorier etablerer dermed en relation, som kan have betydning for, at den studerender vender tilbage til den konkrete folkeskole efter endt uddannelse. En række skoler i Holbæk Kommune har sammen med skoler fra andre kommuner i regionen været blandt de første til at etablere samarbejde omkring innovationslaboratorier.ucsj er interesseret i at etablere sådanne samarbejde med flere skoler i de nordvestsjællandske kommuner. Siden 2010 har UCSJ arbejdet med at udbyde en særlig tilrettelagt læreruddannelse med langt større tilknytning til praksis. Uddannelsen kaldes den skolebaserede læreruddannelse og giver den studerende mulighed for at kombinere studie og uddannelse med en ansættelse ved en skole. UCSJ vil være positive i forhold til at etablere den skolebaserede læreruddannelse i de tre nordvestsjællandske kommuner. Udbud af den skolebaserede uddannelse afhænger af kommunernes efterspørgsel, da kommunerne skal opslå lærerstillinger, som kan kombineres med den skolebaserede læreruddannelse. Alle ovennævnte initiativer peger ind i betydningen og nødvendigheden af et nært samarbejde mellem kommuner og UCSJ. Samtidig må initiativerne ses som blot en del af kommunernes egne initiativer til at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere samt at højne uddannelsesniveauet.

7 9. Er nedenstående lykkedes jf. Regionsrådets udtalelse fra 2008 og evt. i hvilket omfang? UCSJ har et tæt samarbejde med Roskilde Universitet og Syddansk Universitet. Der er skabt forbedrede muligheder for overgange for at UCSJ s dimittender kan læse direkte videre på en kandidatuddannelse. Det er et emne, der fortsat er i fokus og som drøftes både med ministeriet og med universiteterne. Hvad læreruddannelsen angår er der i indeværende år indgået et samarbejde med Roskilde Universitet omkring udvikling og beskrivelse af helt nye specialiseringsmoduler, som kan læses af både de lærerstuderende og studerende fra Roskilde Universitet. Planen er at de første af disse specialiseringsmoduler udbydes i undervisingsåret 2014/15, og at der i årene fremover vil blive udviklet flere af denne type moduler. I 2012 samlede UCSJ de udbudte uddannelser i Roskilde i et nyt byggeri i Trekronerområdet. Byggeriet er blevet anerkendt for at være det mest innovative europæiske uddannelsesbyggeri af Emirates Glass LEAF Awards ved en prisuddeling i London i I Trekronerområdet er der medio 2013 iværksat et tættere samarbejde mellem Roskilde Kommune, DTU, Roskilde Universitet og UCSJ. Fokus i det tættere samarbejde er at formulere en helhedsplan for området, hvor institutionernes studiemiljøer samt udbygnings- og udviklingsplaner tænkes ind i byplanen for området. Dette samarbejde skal underbygge områdets uddannelsesmæssige profil og skabe et tværprofessionelt og attraktivt uddannelsesmiljø for såvel danske som udenlandske studerende. Samarbejdet stiller skarpt på at knytte endnu tættere bånd mellem institutionerne på såvel uddannelses- som forskningssiden for at gøre Trekronerområdet til uddannelsesmæssigt epicenter. Der har gennem de seneste fem år været stor vækst i optagelsen af nye studerende i Campus Roskilde. I tabellen herunder fremgår optagelsestallene for Campus Roskilde opdelt på kalenderår var det første år lærer-, socialrådgiver-, leisure management-, og fysioterapeutuddannelserne blev udbudt i Roskilde. Disse nye udbud har fået godt fat gennem de første par år, og samtidig er optaget på sygeplejerske og pædagoguddannelsen også steget. Der er i dag adgangsbegrænsning på mange af UCSJ s udbud i Campus Roskilde.

8 Den store stigning i optagne er et generelt fænomen for hele landet. Men der er ikke andre af UCSJ s lokationer, hvor optaget er steget til mere end det dobbelte i perioden. I Slagelse har UCSJ i 2013 samlet sine aktiviteter på én adresse; dels for at understøtte et tværfaglig undervisningsmiljø, dels som en forberedelse til at flytte under samme tag med Syddansk Universitet i et kommende Campus Slagelse ved Slagelse Station. UCSJ er sammen med SDU og Slagelse Kommune primus motor i samarbejdet, hvor der er tæt dialog om opfyldelse af den visions- og helhedsplan, som er besluttet for området. Det fælles campusprojekt forventes at få yderligere luft under vingerne i 2014, hvor det også afsøges om andre uddannelsesinstitutioner kunne tænkes at indgå i campus planerne.

9 Spørgsmål besvaret 10. januar 2014 Hvorvidt der er kapacitet nok i Roskilde og Vordingborg, således at de studerende ikke skal ud af regionen for at gennemføre deres uddannelse? Alle de studerende som pt. er studerende i Holbæk kan fortsætte på læreruddannelsen enten i Roskilde, Vordingborg eller som e-læring. De studerende kan selv vælge, hvor de ønsker at fortsætte deres uddannelse. Der er kapacitet både i Roskilde, Vordingborg og på e-læring til at rumme de overflyttede studerende fra Holbæk. UCSJ ændrer i fagudbuddet således at de fag, der var planlagt til udbud i Holbæk, fremover udbydes fra Roskilde/Vordingborg/e-læring. Det betyder at studerende fra Holbæk kan få de fag, de hele tiden har planlagt efter. Hvorvidt de studerende får mulighed for at vælge det kommende studiested? Der gennemføres studievejledende samtaler med alle studerende i Holbæk, og de studerende i Holbæk kan frit vælge overflytning til det sted, de ønsker. De studerende kan fortsat vælge at gennemføre deres praktik tæt på deres bopæl. Det betyder, at de studerende - som hidtil - vil kunne komme i praktik i Kalundborg, Odsherred og Holbæk, også selvom de er overflyttet til Roskilde eller Vordingborg eller e-læring. Hvorvidt de studerende der er i Holbæk evt. får mulighed for særbehandling ift. kollegieplads ved studiestart andet sted i regionen, så uddannelsesgennemførsel sikres? UCSJ råder over kollegier i Slagelse, Sorø og Vordingborg. I Vordingborg ligger kollegiet ved siden af læreruddannelsen. Det er alene UCSJ s studerende, som kan leje sig ind. Der er pt. fyldt op på kollegiet i Vordingborg, men der sker udskiftning hvert år ved studiestart. UCSJ vil prioritere, at studerende fra Holbæk, der ønsker overflytning til Vordingborg pr. 1. september 2014, kommer først i køen til kollegiet grundet denne ekstraordinære situation. I Roskilde er det RegionalIndstillingsudvalget i Roskilde (RIU-Roskilde), som indstiller til alle kollegie- og ungdomsboliger i Roskilde og administrerer næsten boliger. Hvis man søger alle 1-rums boliger, kan man være heldig at få en bolig inden for få måneder. Vi forventer ikke ikke, at vi kan ændre RIU s indstillingsreglerne pga. en lukning i Holbæk. Hvorvidt den skolebaserede uddannelse udbydes i både Vordingborg og Roskilde, med henblik på at bevare vilkårene for de eksisterende studerende? Det særlige ved den skolebaserede læreruddannelse er, at den studerende bliver ansat på en skole i en tredjedel stilling, samtidig med at vedkommende uddanner sig til lærer. Udbud af den skolebaserede uddannelse afhænger derfor af kommunernes efterspørgsel, da kommunerne skal opslå lærerstillinger, som kan kombineres med den skolebaserede læreruddannelse. Pt er der indgået aftale med Lolland, Guldborgsund, Næstved og Slagelse kommune om studerende på skolebaseret læreruddannelse. UCSJ vil med glæde indgå aftaler med andre kommuner fx Kalundborg, Odsherred og Holbæk. Såfremt der er studerende nok til at danne hold, er UCSJ fleksible i forhold til at flytte dele af undervisningen på den skolebaserede læreruddannelse helt ud i kommunen, fx på en af

10 kommunens skoler i Kalundborg, Odsherred eller Holbæk. Den skolebaserede læreruddannelse er således en mulighed for at få læreruddannelsen helt ud i de enkelte kommuner. Hvorvidt der sikres en særlig indslusning af de studerende fra Holbæk til de faglige studiemiljøer i Roskilde og Vordingborg? Vi er meget opmærksomme på at sikre de studerende en god start på deres nye uddannelsessted. Det handler både om at de studerende fra Holbæk skal føle sig velkomne på deres nye uddannelsessted, og at de har mulighed for at videreføre aktiviteter på deres nye uddannelsessted, så der kan skabes nye traditioner i Roskilde og Vordingborg. Hvad angår det studiesociale vil vi planlægge særlige arrangementer, velkomstbesøg og en særlig introduktion for alle overflyttere fra Holbæk. Med hensyn til det faglige er alle undervisningsplaner på UCSJ s læreruddannelse koordinerede således at vi sikrer, at studerende fra alle UCSJ s udbudssteder har opnået de samme kompetencemål i de læste fag. Undervisere fra Holbæk vil fortsætte på UCSJ`s øvrige udbudssteder, og de studerende fra Holbæk vil derfor fortsat møde de samme undervisere og have de samme fag - blot på en anden lokation. Hvilke muligheder er der for at specialiseringsmodulerne gennemføres i evt. Roskilde og øvrige forløb i Holbæk, dvs. hvilke muligheder er der for at bevare udbuddet i Holbæk, såfremt specialiseringen kan foregå på andre udbudssteder? Den nye læreruddannelse er opbygget af obligatoriske fællesfag og undervisningsfag. Obligatoriske fællesfag består af lærernes grundfaglighed og professionsbachelorprojektet. Lærernes grundfaglighed er et gennemgående fag under hele uddannelsen, hvor der også er mulighed for at specialisere sig ved at vælge specialiseringsmoduler. Et undervisningsfag kvalificerer til at undervise i det samme fag i folkeskolen. Inden for hvert undervisningsfag er der både obligatoriske moduler og specialiseringsmoduler. slm: Der er samlet over 120 moduler i læreruddannelsen og disse moduler skal på ny læreruddannelse kunne sammensættes fleksibelt. Der er økonomisk rentabilitet til at oprette et modul når 30 studerende har valgt det. Med kun ca. 35 studerende pr. årgang betyder det, at der ikke er studerende nok til at få realiseret alle de over 120 moduler på uddannelsen. Det kan i et fremtidsperspektiv betyde - såfremt læreruddannelsen opretholdes i Holbæk - at lærere uddannet fra Holbæk ikke har de samme kompetencer som lærere uddannet fra UCSJ s øvrige lokationer, idet det er umuligt at opretholde et fuldt fagudbud med så lille en studentervolumen i Holbæk. I dag er udbuddet i Holbæk tilrettelagt således, at fællesfag og enkelte undervisningsfag udbydes i Holbæk. De studerende kan vælge mellem alle undervisningsfag, men grundet det lave studentertal kræver en del undervisningsfag, at de studerende tager til Roskilde eller Vordingborg eller tager faget som e-læring.

11 Den nye læreruddannelses struktur og opbygning gør det vanskeligt at etablere en model, hvor man eksempelvis gennemførte uddannelsens første år i Holbæk for derefter at fortsætte i Roskilde eller Vordingborg, idet fleksibiliteten og valgmulighederne allerede er lagt ind på uddannelsens første år. I den nye læreruddannelse er der tillige et stort fokus på både det tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde, særligt hvad angår samarbejdet mellem lærer- og pædagoguddannelsen, da lærere skal uddannes til at samarbejde med pædagoger i langt større udstrækning end hvad der hidtil har været tilfældet. Kravene i den nye læreruddannelse indebærer således, at uddannelsen vanskeligt kan udbydes i Holbæk når optaget er så lille.

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende

Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende Dato: 7. oktober 2014 Fremtidens Region Sjælland videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser Formål Formålet med dette debatoplæg er at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2013

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Professionshøjskolen University College Sjælland

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødested: Til stede: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Fra bestyrelsen: Anne Møller Ronex, Bente Sorgenfrey (næstformand),

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen

E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen 2014 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT E-læring på læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer Socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens

Læs mere

Forside. Ansøger Institutionens navn. Ansøgningsrunde. Kontaktperson Tomas Bech Madsen. Dokument ID: 964. Samlet ansøgning, side 1 af 342

Forside. Ansøger Institutionens navn. Ansøgningsrunde. Kontaktperson Tomas Bech Madsen. Dokument ID: 964. Samlet ansøgning, side 1 af 342 Forside Ansøger Institutionens navn Ansøgningstype Institutionsakkreditering Ansøgningsrunde 2014 Kontaktperson Navn Tomas Bech Madsen Titel og funktion Direktionskonsulent Telefonnummer 7248 1049 E-mail

Læs mere

Nye veje og høje mål

Nye veje og høje mål læring Studerende undervisere uddannelsesledere arbejdsmarked bestyrelser samfund institutionsledere Folketinget regering Nye veje og høje mål Kvalitetsudvalgets samlede forslag til reform af de videregående

Læs mere

Indledning. Faglig baggrund for lektoranmodningen

Indledning. Faglig baggrund for lektoranmodningen Indhold Indledning... 1 Faglig baggrund for lektoranmodningen... 1 Anmodningens struktur... 3 Ernæring og Sundhedsuddannelsen i et historisk perspektiv... 4 Fra specialkursus i husholdning til professionsbachelor

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Projekt 5.1 Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Rapport om projektet Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Mission, Vision og uddannelsesfaglig strategi for Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt - Den sociale Højskole Mission Socialrådgiveruddannelsen skal kvalificere de studerende til at varetage

Læs mere

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk ISBN (www)

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 12. december 2012 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Modulopbyggede uddannelser. Erfaringer fra tre uddannelser

Modulopbyggede uddannelser. Erfaringer fra tre uddannelser Modulopbyggede uddannelser Erfaringer fra tre uddannelser 2013 Modulopbyggede uddannelser Erfaringer fra tre uddannelser 2014 Modulopbyggede uddannelser 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Flere veje til ingeniørfaget

Flere veje til ingeniørfaget Til: Fra: Hovedbestyrelsen Uddannelsesudvalget Notat 22. januar 2013 Flere veje til ingeniørfaget Flere veje til ingeniørfaget 2 Forord 60 % af en ungdomsårgang skal ifølge regeringen i fremtiden have

Læs mere