Svar til Region Sjælland. Spørgsmål besvaret 20. januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar til Region Sjælland. Spørgsmål besvaret 20. januar 2014"

Transkript

1 Svar til Region Sjælland Spørgsmål besvaret 20. januar Vil I sende en oversigt over søgetallene til Holbæk Seminarium i skoleåret 2013/2014? Der var i alt 94 ansøgninger til læreruddannelsen i Holbæk, hvoraf de 35 var 1.-prioritetsansøgninger (optagelse.dk pr. 5. juli 2013). Ansøgere kan hvert år sende op til otte ansøgninger - i prioriteret rækkefølge - om optagelse til videregående uddannelser. 1.-prioritetsansøgninger er ansøgninger, hvor ansøgeren har markeret at det er det uddannelsesudbud, som man helst vil optages på, og hvis der er ledige pladser og ansøgeren er optagelsesberettiget, så kommer man ind. Ansøgertallene er bruttotal og indeholder også ansøgninger, som ikke opfylder adgangskravene og ansøgninger, som efterfølgende er annullerede. Der var 27 som blev optaget via KOT. Pr. 1. oktober var dette antal steget til 33 nyoptagne; der var altså 6 mere, som søgte ind efter KOT-optaget og fik en af de ledige pladser. 2. Er alle ansøgere til Holbæk Seminarium (som har Holbæk som 1. prioritet) blevet optaget på Holbæk Seminarium? Ja, alle som har søgt læreruddannelsen i Holbæk som 1. prioritet, og som opfylder adgangskravene er blevet optaget på læreruddannelsen i Holbæk. Fra sommeren 2013 blev adgangskravene til læreruddannelsen skærpede. For at opfylde kravene skal man have have en gymnasial eksamen med minimum 7 i gennemsnit (adgangskvotient). Ansøgere med en adgangskvotient under 7 skal igennem en optagelsessamtale, hvor det vurderes om ansøgeren kan godkendes til optagelse. Der er fastlagt et landsdækkende pointsystem til denne vurdering. 3. Vil I lave en beskrivelse af hvilken kvalitet en e-læringsuddannelse har, sammenholdt med traditionelle uddannelser? Hvordan klare de e-læringsstuderende sig ift. dem som studerer traditionelt ift. gennemførelse og afgangskarakterer? Alle UCSJ s e-læringsuddannelse er fuldgyldige professionsbacheloruddannelser, der efter endt studium giver adgang til de samme job som uddannelser tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning. Dvs. at studieordningen er den samme for uddannelser tilrettelagt som hhv. tilstedeværelsesundervisning og e- læring. Der bliver således stillet de samme krav til de studerende ift. opgaver, projekter og eksamener, og de studerende skal gennemføre den samme form for praktik. UCSJ vil give e-læringsstuderende fra Kalundborg, Odsherred og Holbæk 1.prioritet til at komme i praktik på skoler i de nævnte kommuner, således at der fortsat opretholdes en god kontakt til alle skoler i regionen, og således at de studerende sparer tid på transport mens de er i praktik.

2 Vi har i UCSJ erfaring for, at det stiller nogle særlige krav til de studerende for at de er i stand til at kunne gennemføre en uddannelse som e-læring. Det kræver selvdisciplin, at man tager ansvar for egen læring samt social kompetence. UCSJ s typiske e-læringsstuderende kan karakteriseres som: år Bosat i alle dele af Danmark (ofte yderområder) eller i udlandet. Typisk familiemæssigt etableret med forsørgerforpligtelser. Havende mindst én anden uddannelse (alt fra håndværksuddannelse, professionsuddannelse til kandidatgrad eller ph.d.). Erfaring fra og stadig tilknyttet arbejdsmarkedet (på del- / heltid). Ved at udbyde e-læring udvider UCSJ rekrutteringsgrundlaget for uddannelserne, idet vi får fat i nogle målgrupper, som ellers ikke ville have påbegyndt en videregående uddannelse. E-læringsuddannelser kan således medvirke til at højne uddannelsesniveauet i regionen. Der er ikke noget entydigt billede af at e-læring har et hverken højere eller lavere frafald end tilstedeværelsesundervisning. E-læring er stadig mindre enkelthold, som for en del uddannelsers vedkommende kun er prøvet af i et par år. For nogle uddannelsers vedkommende har vi dog lang erfaring; det gælder særligt sygeplejerske samt ernæring og sundhed. UCSJ er den eneste professionshøjskole, der har over 12 års erfaring fra e-læringsuddannelser. Gennemførsel og frafald på e-læring er præget af en del usikkerhed pga. de små populationsstørrelser. Da mange af UCSJ s e-læringsudbud er opstartet indenfor de seneste 3-4 år (inkl. læreruddannelsen), er der endnu ikke så mange dimittender fra e-læringsuddannelserne. Der er derimod lavet opgørelser over de samlede karakterer på 7-trinsskalaen, som er givet i hhv og Nedenfor er figurer over karakterfordelingen for alle 7-trinsskalakarakterer givet på læreruddannelsen i 2012 og Den første figur viser karaktererne fordelt på lokationer (Roskilde, Holbæk, Vordingborg), den anden figur viser Campus Roskildes karakterer opdelt efter undervisningsform.

3 De to ovenstående figurer består af minifigurer, som alle er ens opbygget. Det er små søjlediagrammer over fordelingen af karakterer på de 7 trin. Y-aksen er procentfordelingen af karaktererne. I hver minifigur er der to tal som angiver hhv. antallet af karakterer som ligger til grund for figuren (N:) og gennemsnittet for karaktererne i figuren (G:). Over minifiguren er der en grøn bjælke som angiver året for bedømmelsesdatoen og en rød bjælke hvor enten lokation eller undervisningsform er angivet. Begge figurer indeholder to etager af minifigurer øverst er 2012 og nederst er Hvordan afvikles det tværprofessionelle samarbejde mellem studier på andre lokaliteter, hvor der ikke er mange studier samlet fx i Vordingborg, Nykøbing og Slagelse? Nedenfor fremgår oversigt over hvilke uddannelser der udbydes på de enkelte lokationer. Som det fremgår af oversigten udbyder UCSJ s min. to professionsuddannelser på alle lokationer bortset fra Holbæk og Sorø.

4 De formelle krav til tværprofessionalitet og mulighederne for tværprofessionalitet er forskellige i de forskellige uddannelser. I den nye læreruddannelse skal det tværprofessionelle styrkes, så lærere uddannes til at samarbejde med andre faggrupper, herunder bl.a. pædagoger og socialrådgivere. Der skal derfor udvikles og udbydes tværprofessionelle specialiseringsmoduler til de lærerstuderende. UCSJ er meget optaget af, at flere studerende får mulighed for tværprofessionelle forløb, men på lokationer med få uddannelser er vi udfordret i forhold til kunne tilbyde tværprofessionelle muligheder. På UCSJ s læreruddannelse i Vordingborg optages der over 100 lærerstuderende hvert år, og der udbydes tværprofessionelle moduler i samarbejde med pædagoguddannelsen udbudt fra Vordingborg. Der samarbejdes endvidere med CFU Sjælland, som har sit hovedsæde i Vordingborg, samt med den internationale læreruddannelse.

5 I Roskilde udbydes tillige tværprofessionelle moduler i samarbejde med pædagoguddannelsen og der samarbejdes med CFU Sjælland, som har et ressourcercenter i Roskilde, og på sigt vil der tillige blive udviklet moduler i samarbejde med Roskilde Universitet og flere af de andre uddannelser der udbydes i Roskilde. 5. Hvad gør andre udbydere af læreruddannelsen, som ikke er placeret sammen med øvrige professionsbacheloruddannelser I forhold til at styrke det tværprofessionelle og sikre akkreditering? I professionshøjskolesektoren er der generelt en tendens til at samle uddannelserne på færre adresser. I 2008 var uddannelserne i professionshøjskolesektoren fordelt på 124 adresser, i 2012 var sektoren nede på 79 adresser og i 2017 forventes professionshøjskolesektoren at have samlet uddannelserne på lidt over 50 adresser. I 2016 vil der således alene blive udbudt læreruddannelse to steder i Region Hovedstaden; på Frederiksberg af Professionshøjskolen Metropol og på Campus Carlsberg af Professionshøjskolen UCC. 6.Hvilke konkrete tiltag er igangsat, ud over ansættelse af uddannelsesleder, for at opretholde Holbæk som et attraktivt uddannelsessted? Der er gennemført markedsføringskampagner for at øge søgningen til læreruddannelsen, og der har fra både UCSJ og fra ministeriets side været afsat flere penge end tidligere til markedsføring af læreruddannelsen. Derudover har læreruddannelsen lokalt i Holbæk gennemført lokale aktiviteter for at tiltrække flere studerende. Der har bla. været gennemført brobygningsaktiviteter med de lokale ungdomsuddannelser og læreruddannelsen i Holbæk, der er ansat studentervejledere og blevet investeret i studiemiljøfremmende aktiviteter. Den lokale uddannelsesleder har været meget proaktiv i forhold til at formidle de gode historier fra læreruddannelsen i Holbæk til den lokale presse med henblik på at skabe positiv opmærksomhed omkring uddannelsen og dermed forsøge at øge rekrutteringen til Holbæk. Endvidere har der på læreruddannelsen i Holbæk været etableret små hold for at tilgodese de studerendes ønsker om, at så stor en del af uddannelsen som muligt kunne tilrettelægges i Holbæk. UCSJ har således tilgodeset læreruddannelsen i Holbæk økonomisk sammenlignet med udbuddet af læreruddannelsen i Roskilde og Holbæk. 7. Hvilke muligheder er der for at samle andre professionsbacheloruddannelser/ UCSJ uddannelser i Holbæk og med hvilke begrundelser? UCSJ s bestyrelse besluttede den nuværende udbudsstruktur ud fra et afbalanceret hensyn til følgende kriterier: - Kvalitet - Faglig udvikling og faglig bæredygtighed - Økonomisk rationalitet og bæredygtighed

6 - Aftagernes behov i hele regionen og uddannelsesstedernes tiltrækningskraft i forhold til de studerende - De unges bosætning nu og i fremtiden På baggrund af ovenstående anser UCSJ det ikke for en mulighed at samle flere professionsbacheloruddannelser i Holbæk. 8. Den balancerede er udvikling taget i betragtning, hvordan anser UCSJ at opretholde forsyningsforpligtelsen, der skal sikre en vis geografisk spredning af uddannelsesudbud, også i tyndt befolkede områder og har I bud på hvordan man i samarbejde med kommunerne i det Nordvestsjællandske område kan arbejde på at gøre det attraktivt at vende tilbage til områderne efter endt uddannelse? UCSJ samarbejder naturligt med kommuner og region omkring de studerendes praktikforløb, som er en vigtig del af de studerendes uddannelse. Det er betydningsfuldt for de studerende, at de kommer i praktik tæt på deres bopæl. Netop praktik i de studerendes lokalmiljø er et særligt opmærksomhedspunkt hos UCSJ i de nordvestsjællandske kommuner, da det sikrer den lokale tilknytning samt styrker de studerendes muligheder for at etablere relationer til det lokale arbejdsmarked, som de senere kan drage nytte af, når de er færdiguddannede. I den forbindelse er et tæt samarbejde med kommunerne som udbydere af praktikpladser, gerne med mulighed for ansættelse af den studerende efter færdiggjort studie, af essentiel betydning. Vi ser mange eksempler på, at kommunerne rekrutterer nye lærere netop gennem praktikperioden, og derfor vil UCSJ fortsat prioritere samarbejdet omkring praktik med alle kommuner i regionen. Innovationslaboratorier er et relativt nyt tiltag, som medvirker til at koble UCSJ s lærerstuderende med den enkelte folkeskoler i og med, at lærere og elever fra folkeskoler samarbejder med undervisere og studerende fra UCSJ om at finde nye, innovative løsninger på aktuelle udfordringer i grundskolen. Innovationslaboratorier etablerer dermed en relation, som kan have betydning for, at den studerender vender tilbage til den konkrete folkeskole efter endt uddannelse. En række skoler i Holbæk Kommune har sammen med skoler fra andre kommuner i regionen været blandt de første til at etablere samarbejde omkring innovationslaboratorier.ucsj er interesseret i at etablere sådanne samarbejde med flere skoler i de nordvestsjællandske kommuner. Siden 2010 har UCSJ arbejdet med at udbyde en særlig tilrettelagt læreruddannelse med langt større tilknytning til praksis. Uddannelsen kaldes den skolebaserede læreruddannelse og giver den studerende mulighed for at kombinere studie og uddannelse med en ansættelse ved en skole. UCSJ vil være positive i forhold til at etablere den skolebaserede læreruddannelse i de tre nordvestsjællandske kommuner. Udbud af den skolebaserede uddannelse afhænger af kommunernes efterspørgsel, da kommunerne skal opslå lærerstillinger, som kan kombineres med den skolebaserede læreruddannelse. Alle ovennævnte initiativer peger ind i betydningen og nødvendigheden af et nært samarbejde mellem kommuner og UCSJ. Samtidig må initiativerne ses som blot en del af kommunernes egne initiativer til at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere samt at højne uddannelsesniveauet.

7 9. Er nedenstående lykkedes jf. Regionsrådets udtalelse fra 2008 og evt. i hvilket omfang? UCSJ har et tæt samarbejde med Roskilde Universitet og Syddansk Universitet. Der er skabt forbedrede muligheder for overgange for at UCSJ s dimittender kan læse direkte videre på en kandidatuddannelse. Det er et emne, der fortsat er i fokus og som drøftes både med ministeriet og med universiteterne. Hvad læreruddannelsen angår er der i indeværende år indgået et samarbejde med Roskilde Universitet omkring udvikling og beskrivelse af helt nye specialiseringsmoduler, som kan læses af både de lærerstuderende og studerende fra Roskilde Universitet. Planen er at de første af disse specialiseringsmoduler udbydes i undervisingsåret 2014/15, og at der i årene fremover vil blive udviklet flere af denne type moduler. I 2012 samlede UCSJ de udbudte uddannelser i Roskilde i et nyt byggeri i Trekronerområdet. Byggeriet er blevet anerkendt for at være det mest innovative europæiske uddannelsesbyggeri af Emirates Glass LEAF Awards ved en prisuddeling i London i I Trekronerområdet er der medio 2013 iværksat et tættere samarbejde mellem Roskilde Kommune, DTU, Roskilde Universitet og UCSJ. Fokus i det tættere samarbejde er at formulere en helhedsplan for området, hvor institutionernes studiemiljøer samt udbygnings- og udviklingsplaner tænkes ind i byplanen for området. Dette samarbejde skal underbygge områdets uddannelsesmæssige profil og skabe et tværprofessionelt og attraktivt uddannelsesmiljø for såvel danske som udenlandske studerende. Samarbejdet stiller skarpt på at knytte endnu tættere bånd mellem institutionerne på såvel uddannelses- som forskningssiden for at gøre Trekronerområdet til uddannelsesmæssigt epicenter. Der har gennem de seneste fem år været stor vækst i optagelsen af nye studerende i Campus Roskilde. I tabellen herunder fremgår optagelsestallene for Campus Roskilde opdelt på kalenderår var det første år lærer-, socialrådgiver-, leisure management-, og fysioterapeutuddannelserne blev udbudt i Roskilde. Disse nye udbud har fået godt fat gennem de første par år, og samtidig er optaget på sygeplejerske og pædagoguddannelsen også steget. Der er i dag adgangsbegrænsning på mange af UCSJ s udbud i Campus Roskilde.

8 Den store stigning i optagne er et generelt fænomen for hele landet. Men der er ikke andre af UCSJ s lokationer, hvor optaget er steget til mere end det dobbelte i perioden. I Slagelse har UCSJ i 2013 samlet sine aktiviteter på én adresse; dels for at understøtte et tværfaglig undervisningsmiljø, dels som en forberedelse til at flytte under samme tag med Syddansk Universitet i et kommende Campus Slagelse ved Slagelse Station. UCSJ er sammen med SDU og Slagelse Kommune primus motor i samarbejdet, hvor der er tæt dialog om opfyldelse af den visions- og helhedsplan, som er besluttet for området. Det fælles campusprojekt forventes at få yderligere luft under vingerne i 2014, hvor det også afsøges om andre uddannelsesinstitutioner kunne tænkes at indgå i campus planerne.

9 Spørgsmål besvaret 10. januar 2014 Hvorvidt der er kapacitet nok i Roskilde og Vordingborg, således at de studerende ikke skal ud af regionen for at gennemføre deres uddannelse? Alle de studerende som pt. er studerende i Holbæk kan fortsætte på læreruddannelsen enten i Roskilde, Vordingborg eller som e-læring. De studerende kan selv vælge, hvor de ønsker at fortsætte deres uddannelse. Der er kapacitet både i Roskilde, Vordingborg og på e-læring til at rumme de overflyttede studerende fra Holbæk. UCSJ ændrer i fagudbuddet således at de fag, der var planlagt til udbud i Holbæk, fremover udbydes fra Roskilde/Vordingborg/e-læring. Det betyder at studerende fra Holbæk kan få de fag, de hele tiden har planlagt efter. Hvorvidt de studerende får mulighed for at vælge det kommende studiested? Der gennemføres studievejledende samtaler med alle studerende i Holbæk, og de studerende i Holbæk kan frit vælge overflytning til det sted, de ønsker. De studerende kan fortsat vælge at gennemføre deres praktik tæt på deres bopæl. Det betyder, at de studerende - som hidtil - vil kunne komme i praktik i Kalundborg, Odsherred og Holbæk, også selvom de er overflyttet til Roskilde eller Vordingborg eller e-læring. Hvorvidt de studerende der er i Holbæk evt. får mulighed for særbehandling ift. kollegieplads ved studiestart andet sted i regionen, så uddannelsesgennemførsel sikres? UCSJ råder over kollegier i Slagelse, Sorø og Vordingborg. I Vordingborg ligger kollegiet ved siden af læreruddannelsen. Det er alene UCSJ s studerende, som kan leje sig ind. Der er pt. fyldt op på kollegiet i Vordingborg, men der sker udskiftning hvert år ved studiestart. UCSJ vil prioritere, at studerende fra Holbæk, der ønsker overflytning til Vordingborg pr. 1. september 2014, kommer først i køen til kollegiet grundet denne ekstraordinære situation. I Roskilde er det RegionalIndstillingsudvalget i Roskilde (RIU-Roskilde), som indstiller til alle kollegie- og ungdomsboliger i Roskilde og administrerer næsten boliger. Hvis man søger alle 1-rums boliger, kan man være heldig at få en bolig inden for få måneder. Vi forventer ikke ikke, at vi kan ændre RIU s indstillingsreglerne pga. en lukning i Holbæk. Hvorvidt den skolebaserede uddannelse udbydes i både Vordingborg og Roskilde, med henblik på at bevare vilkårene for de eksisterende studerende? Det særlige ved den skolebaserede læreruddannelse er, at den studerende bliver ansat på en skole i en tredjedel stilling, samtidig med at vedkommende uddanner sig til lærer. Udbud af den skolebaserede uddannelse afhænger derfor af kommunernes efterspørgsel, da kommunerne skal opslå lærerstillinger, som kan kombineres med den skolebaserede læreruddannelse. Pt er der indgået aftale med Lolland, Guldborgsund, Næstved og Slagelse kommune om studerende på skolebaseret læreruddannelse. UCSJ vil med glæde indgå aftaler med andre kommuner fx Kalundborg, Odsherred og Holbæk. Såfremt der er studerende nok til at danne hold, er UCSJ fleksible i forhold til at flytte dele af undervisningen på den skolebaserede læreruddannelse helt ud i kommunen, fx på en af

10 kommunens skoler i Kalundborg, Odsherred eller Holbæk. Den skolebaserede læreruddannelse er således en mulighed for at få læreruddannelsen helt ud i de enkelte kommuner. Hvorvidt der sikres en særlig indslusning af de studerende fra Holbæk til de faglige studiemiljøer i Roskilde og Vordingborg? Vi er meget opmærksomme på at sikre de studerende en god start på deres nye uddannelsessted. Det handler både om at de studerende fra Holbæk skal føle sig velkomne på deres nye uddannelsessted, og at de har mulighed for at videreføre aktiviteter på deres nye uddannelsessted, så der kan skabes nye traditioner i Roskilde og Vordingborg. Hvad angår det studiesociale vil vi planlægge særlige arrangementer, velkomstbesøg og en særlig introduktion for alle overflyttere fra Holbæk. Med hensyn til det faglige er alle undervisningsplaner på UCSJ s læreruddannelse koordinerede således at vi sikrer, at studerende fra alle UCSJ s udbudssteder har opnået de samme kompetencemål i de læste fag. Undervisere fra Holbæk vil fortsætte på UCSJ`s øvrige udbudssteder, og de studerende fra Holbæk vil derfor fortsat møde de samme undervisere og have de samme fag - blot på en anden lokation. Hvilke muligheder er der for at specialiseringsmodulerne gennemføres i evt. Roskilde og øvrige forløb i Holbæk, dvs. hvilke muligheder er der for at bevare udbuddet i Holbæk, såfremt specialiseringen kan foregå på andre udbudssteder? Den nye læreruddannelse er opbygget af obligatoriske fællesfag og undervisningsfag. Obligatoriske fællesfag består af lærernes grundfaglighed og professionsbachelorprojektet. Lærernes grundfaglighed er et gennemgående fag under hele uddannelsen, hvor der også er mulighed for at specialisere sig ved at vælge specialiseringsmoduler. Et undervisningsfag kvalificerer til at undervise i det samme fag i folkeskolen. Inden for hvert undervisningsfag er der både obligatoriske moduler og specialiseringsmoduler. slm: Der er samlet over 120 moduler i læreruddannelsen og disse moduler skal på ny læreruddannelse kunne sammensættes fleksibelt. Der er økonomisk rentabilitet til at oprette et modul når 30 studerende har valgt det. Med kun ca. 35 studerende pr. årgang betyder det, at der ikke er studerende nok til at få realiseret alle de over 120 moduler på uddannelsen. Det kan i et fremtidsperspektiv betyde - såfremt læreruddannelsen opretholdes i Holbæk - at lærere uddannet fra Holbæk ikke har de samme kompetencer som lærere uddannet fra UCSJ s øvrige lokationer, idet det er umuligt at opretholde et fuldt fagudbud med så lille en studentervolumen i Holbæk. I dag er udbuddet i Holbæk tilrettelagt således, at fællesfag og enkelte undervisningsfag udbydes i Holbæk. De studerende kan vælge mellem alle undervisningsfag, men grundet det lave studentertal kræver en del undervisningsfag, at de studerende tager til Roskilde eller Vordingborg eller tager faget som e-læring.

11 Den nye læreruddannelses struktur og opbygning gør det vanskeligt at etablere en model, hvor man eksempelvis gennemførte uddannelsens første år i Holbæk for derefter at fortsætte i Roskilde eller Vordingborg, idet fleksibiliteten og valgmulighederne allerede er lagt ind på uddannelsens første år. I den nye læreruddannelse er der tillige et stort fokus på både det tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde, særligt hvad angår samarbejdet mellem lærer- og pædagoguddannelsen, da lærere skal uddannes til at samarbejde med pædagoger i langt større udstrækning end hvad der hidtil har været tilfældet. Kravene i den nye læreruddannelse indebærer således, at uddannelsen vanskeligt kan udbydes i Holbæk når optaget er så lille.

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag d. 11.april 2014 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg for Læreruddannelsen

Læs mere

Politik for optagelse og merit på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet

Politik for optagelse og merit på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet Introduktion UCSJ sætter de studerende foran systemet. Som professionshøjskole har UCSJ en unik position i krydsfeltet mellem uddannelse og praksis

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Referat uddannelsesudvalget for læreruddannelsen d. 28.1.14

Referat uddannelsesudvalget for læreruddannelsen d. 28.1.14 Referat uddannelsesudvalget for læreruddannelsen d. 28.1.14 Til stede: Aase Schmidt, Marianne Slettebjerg, Mette Bruun, Stina Møllenbach, Anne Grethe Arenkilde, Martin Pedersen, Grethe From Petersen, Bjarne,

Læs mere

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har bestyrelsen besluttet en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, der skal

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Et engageret studieliv

Et engageret studieliv i UCSJ Et engageret studieliv 22. april 2014 Nærværende politik for studenterinddragelse er udarbejdet i et samspil mellem organisationen UCSJ og de studerende på UCSJs grunduddannelser. Politikkens formål

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kl i lok. D002 fælles med de øvrige uddannelsesudvalg Kl i lok. D021 læreruddannelsen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kl i lok. D002 fælles med de øvrige uddannelsesudvalg Kl i lok. D021 læreruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Kl. 13-14 i lok. D002 fælles med de øvrige

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND Ansøgning og optagelse 2014 Er du klar til at vælge? Ved Ved du, du, hvilke(n) hvilken uddannelse(r) du du vil vil søge søge ind ind på? på? Ja Nej Kender du uddannelsens: Indhold? Opbygning? Arbejdsformer?

Læs mere

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Supplerende læreruddannelse - forsøg SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Forsøget med supplerende læreruddannelse er udviklet i tæt samarbejde mellem University College Lillebælt pg Syddansk Universitet

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

UCSJ TURBOPAKKE. Turbo- for dig, der

UCSJ TURBOPAKKE. Turbo- for dig, der UCSJ TURBOPAKKE ERHVERV DIG KOMPETENCE I ALLE UNDERVISNINGSFAG OG FÅ SPECIALISE- RINGSMODULER MÅLRETTET DEN KOMMUNALE STRATEGI Turbo- for dig, der Har undervist i faget i min. to år Underviser i faget

Læs mere

ucsyd.dk DEN DIGITALE LÆRERUDDANNELSE Fleksibel læreruddannelse. Online.

ucsyd.dk DEN DIGITALE LÆRERUDDANNELSE Fleksibel læreruddannelse. Online. DEN DIGITALE LÆRERUDDANNELSE Fleksibel læreruddannelse. Online. Den delvis digitale læreruddannelse i Tønder er for dig, der ønsker at forene fritid, familieliv og uddannelse. ucsyd.dk Fjernstudie. Tæt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland

Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland Behov for samfundsfaglige akademiuddannelser på Sjælland University College Sjælland udbyder i dag en lang række professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser inden for de sundheds-, lærer-, pædagog-,

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 8. januar Kl. 13.: Det fælles udvalgsmøde; kl. 1: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16: Mødested:

Læs mere

Dokumentation til ansøgning om flytning af sygeplejerskeuddannelsen fra Næstved til Køge

Dokumentation til ansøgning om flytning af sygeplejerskeuddannelsen fra Næstved til Køge Dokumentation til ansøgning om flytning af sygeplejerskeuddannelsen fra Næstved til Køge Bilagsoversigt Bilag 1: Følgeskrivelse fra rektor Camilla Wang Bilag 2: Ny samlet udbudsstruktur i Region Sjælland

Læs mere

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 Erfaringer med blended learning - University College Sjælland FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 UCSJ Kvalitet Kvalitetschef Christian Moldt Lektor Käte Akselsen UCSJ Lokationer og udbud - 6 Lokationer

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat...

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat... Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Undersøgelse af omfang af planlagt og aflyst undervisning på professionshøjskolerne. 8. april 2009 Sags nr.: 002.33D.121

Undersøgelse af omfang af planlagt og aflyst undervisning på professionshøjskolerne. 8. april 2009 Sags nr.: 002.33D.121 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Undersøgelse

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

1. Uddannelsesstationer

1. Uddannelsesstationer Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Kvalitet og Evaluering 02-maj-2017 Udarbejdet af HKK Journalnummer Dokumentnavn Uddannelsesstationer Dokumentnummer 3 1. Uddannelsesstationer Med en ny forsøgsordning

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

Den justerede ramme indebærer, at hver af de 9 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser

Den justerede ramme indebærer, at hver af de 9 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Notat Juridisk ramme for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser med virkning fra sommeren 2016 Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har truffet beslutning om en justeret

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf ,

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf , Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: A 17 Journalnummer:

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet.

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet. Referat Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Starttidspunkt: Monofagligt møde Kl. 14.00 16.00 Fællesmødet er fra kl. 13.00 14.00 Mødested: Ankerhus, Slagelsevej 70-74. 4180 Sorø - Lokale D014 Mødelokale:

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 Læringscenter Holbæk Danmarks mindste, største campus Du ved ikke hvad det er Vi skal øge udbuddet af uddannelser Vi

Læs mere

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf.: 33 37 50 80 Enhedslistens udspil til SU-forhandingerne HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

Læs mere

Holbæk Kommune: Tabel 1

Holbæk Kommune: Tabel 1 Holbæk Kommune: Tabel 1: Uddannelsesvalg for 9. klassetrin for årene 2012, 2013, 2014,2015 og 2016 Holbæk Kommune 9. klasse 2012 9. klasse 2013 9. klasse 2014 9. klasse 2015 9. klasse 2016 10. klasse i

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 Juli 2010 Kristian Grundvad Kvist Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Åse Bjerring Simon Bendixen Rasmussen Susanne Stubgaard Marcus Munch. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v. formand Lise Hansen...

Åse Bjerring Simon Bendixen Rasmussen Susanne Stubgaard Marcus Munch. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v. formand Lise Hansen... Mødereferat Mødedato: Fredag den 9. september 2011 Mødested: Campus Roskilde Journalnummer: Til stede: Lise Hansen (formand) Jytte Wagner Jette Olesen Iben Holm Fogstrup Peter Johansen Hans Lund Kim Petersen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer.

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. NOTAT Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013.

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013. Analyse af mulighederne for udbud af HTX i Haslev EUC Sjælland har ansøgt om at reetablere HTX i Faxe Kommune, som har lavere HTX-frekvens end andre kommuner. Et nyt udbud kan evt. henvende sig til en

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd]

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007 [CVU Sjælland og CVU Syd] [Der udfyldes ét samlet skema for institutionens målbare succeskriterier] [Her angives en sammenfatning

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Læreruddannelsen

Uddannelsesudvalget for Læreruddannelsen Uddannelsesudvalget for Læreruddannelsen Tirsdag den 2. december 2014 kl. 15.00 17.00 LÆRERUDDANNELSEN Dokumentdato: 24.11.2014 Dokumentansvarlig: THR J.nr. Senest revideret: 4.12.2014 Senest revideret

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 1 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening er enige om, at diplomuddannelser indenfor det

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde

Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde Mødereferat Mødedato: Onsdag den 17. marts 2010 Mødested: Campus Roskilde Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fraværende: Astrid Vestergård, Majbrit Berlau,

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE KL UDDANNELSESKONFERENCE NOVEMBER 2016 Holbæk Kommune En stærk medspiller Agenda Om baggrunden - Holbæk i Fællesskab Om organisationen - En stærk medspiller Om kerneopgaven Om at have en politisk uddannelsesdagsorden

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Bredgade 43 1260 København K Att. Kirsten Lippert 27. august 2013 Høringssvar over udkast til lovforslag om bl.a. ophævelse af lov om uddannelsen

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeindkaldelse J.nr.: U0200-7-04-118- 10 Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 16.11.2011 Tid: 14-17 Sted: Psykomotorikuddannelsen i Randers,

Læs mere

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Møde i Regionalt Strategisk Samarbejdsforum Referat Fredag den 10. februar 2017 kl. 13.00 16.00 Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø DELTAGERE Repræsentanter Region Sjælland: Kim Leck Fischer

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT BAGGRUNDSNOTAT Aftagerpanelundersøgelser på Læreruddannelsen UCC AFTAGERPANELUNDERSØGELSERNES FORMÅL Aftagerpanelundersøgelserne giver på systematisk vis uddannelserne viden om aftageres vurderinger af

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere