Projektdesign for BeskæftigelsesIndikatorProjektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektdesign for BeskæftigelsesIndikatorProjektet"

Transkript

1 Projektdesign for BeskæftigelsesIndikatorProjektet

2 Indholdsfortegnelse 1. Projektdesign Baggrund og formål Litteraturstudie og progressionsspørgsmål Progressionsmålinger og kobling med DREAM-data Casestudier Samlet output af projektet Afrapportering

3 1. Projektdesign 1.1 Baggrund og formål Udgangspunktet for BeskæftigelsesIndikatorProjektet er, at det er svært ud fra eksisterende studier at påvise, hvad der er afgørende for, at ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere kommer i job på længere sigt. Udfordringen indenfor effektmåling af beskæftigelsesindsatsen for ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er, at det er vanskeligt at måle de direkte beskæftigelseseffekter af aktiveringsindsatsen, idet eventuelle effekter for denne gruppe kan være meget længe om at materialisere sig. Derudover fordi der kan være tale om en grad af uforudsigelighed, idet målgruppen kan være kendetegnet ved på en og samme tid at have en række ressourcer, men også en vis skrøbelighed, som gør, at umiddelbare jobeffekter, der kan opnås på kort sigt, kan efterfølges af marginaliseringsprocesser fra arbejdsmarkedet. Vi ved altså ikke meget om, hvad der virker for denne ret store gruppe, som er defineret ved at have behov for en indsats for at komme i job. Derfor vil dette projekt arbejde med at identificere et sæt af indikatorer for arbejdsmarkedsparathed, som kan dokumenteres at pege frem mod beskæftigelse, således at forskellige indsatsers effekter på den korte og mellemlange bane kan vurderes på disse arbejdsmarkedsparathedsindikatorer. Tilgangen i dette projekt er dermed at indsamle progressionsmålinger af borgernes udvikling på en række indikatorer for arbejdsmarkedsparathed med henblik på at fremskaffe evidens for, hvilke indikatorer der skaber større sandsynlighed for beskæftigelse. Denne kvantitative analyse suppleres af kvalitative studier, som til sammen skal afdække, hvad der er afgørende for, at beskæftigelsesindsatser bidrager til at få ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i arbejde, og hvad der henholdsvis fremmer eller hæmmer progression på de udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed. Begge typer af studier anlægges som forløbsstudier, hvor udvalgte borgere følges over tid. Et klart nytænkende aspekt ved BeskæftigelsesIndikatorProjektet er, at det netop sammentænker en stort anlagt kvantitativ undersøgelse med et omfattende casestudie af kvalitativ karakter begge af forholdsvis lang forløbslængde. Det skaber unikke muligheder for at frembringe viden af forskellig karakter og få de to grundlæggende dataindsamlingsmetoder til i fællesskab at berige hinanden og frembringe ny viden på området. Ambitionen er at få mange jobcentre til at deltage, så der over en længere periode kan indsamles data på en lang række borgere i forskellige aktiveringsforanstaltninger. Det giver mulighed for et unikt studie af, hvilke mekanismer der virker 3

4 fremmende for, at der sker en progression på relevante arbejdsmarkedsparathedsindikatorer. Det giver også en mulighed for at undersøge og identificere, hvilke indikatorer der er anvendelige for at vurdere aktiveringsforanstaltninger ud over de gængse såsom ordinært job/uddannelse, selvforsørgelsesgrader, flytning i matchkategorier mv. 1.2 Litteraturstudie og progressionsspørgsmål Projektet har gennemført et omfattende litteraturstudium af en række internationale og nationale studier, og på baggrund heraf er der identificeret en række indikatorer for arbejdsmarkedsparathed, som skal testes. Dette litteraturstudium har afsøgt større forskningsbaserede undersøgelser inden for disciplinerne sociologi, politologi og økonomi, så der er afsøgt et bredt spektrum af teorier og tilgange. Dette er suppleret af relevant forskning indenfor det psykologiske felt. Der er gennemgået studier af såvel kvantitativ som kvalitativ karakter. De kvantitativt baserede studier har givet nogle pejlinger af overordnede forhold, der ser ud til at spille ind på borgernes motivation, adfærdsmønstre og succesrate i forhold til at opnå beskæftigelse. De kvalitativt baserede studier har derimod mere fokus på at identificere processer, mekanismer og relationer. Kendetegnende for begge typer af studier er, at de efterlader nogle huller i forhold til at skabe tilstrækkelig viden om, hvad der er afgørende parametre i forhold til arbejdsmarkedsparathed, samt om hvad der virker i beskæftigelsesindsatsen for denne målgruppe. Litteraturstudiet har dog på trods heraf leveret en række gode byggesten, vi kan anvende i det videre forløb med at identificere centrale elementer i et arbejdsmarkedsparathedsbegreb. Litteraturstudiet har både trukket på evidensbaserede studier baseret på kontrolgruppeforsøg samt andre typer af studier. Studiet identificerer en række sammenhænge mellem fx kvalifikationsniveau, arbejdsmarkedserfaring, problemstrukturer og jobsandsynlighed. Nogle af disse sammenhænge er velbelyste, mens andre studier mere har karakter af at indikere en sammenhæng. Litteraturreviewet bidrager med forskningsbaseret understøttelse og dokumentation til udvælgelse og operationalisering af indikatorer for arbejdsmarkedsparathed for målgruppen. Studiet identificerer seks overordnede temaer, der er relevante at arbejde videre med i relation til arbejdsmarkedsparathed, underbygger deres relevans og indkredser, hvilke indikatorer der er relevante i forhold til at sikre progression mod arbejdsmarkedsparathed blandt indsatsparate kontanthjælpsmodtagere. En fællesnævner for de udvalgte indikatortemaer er, at det er forhold, der kan påvirkes i aktiveringsindsatsen, der er i fokus. Inden for de seks temaer er der udvalgt 11 indikatorer for arbejdsmarkedsparathed, som er blevet operationaliseret i konkrete progressionsspørgsmål. I arbejdet med at udvælge og prioritere i de indikatorer som litteraturreviewet indkredser 4

5 samt at operationalisere dem til konkrete spørgsmål, har det været afgørende med en tæt inddragelse af praktikere, idet en forskningsmæssig afgrænsning ikke lader sig oversætte til spørgsmål, uden at der træffes en række både faglige og metodiske valg. Der har endvidere været nogle afgrænsninger, som er taget i betragtning i forhold til valg af indikatorer. Der er alene udvalgt indikatorer til progressionsredskabet, hvis svar ikke kan hentes fra andre kilder. Herudover er afgrænsningen baseret på praktiske erfaringer med og viden om progressionsmåling. Som arbejdsredskab blev der bl.a. udarbejdet en oversigt over de dimensioner og spørgsmål, der har været anvendt i tidligere progressionsprojekter, og der blev indsamlet erfaringer med anvendelsen heraf. Endvidere har kilden til informationerne som progressionsspørgsmålene skal levere, blevet taget i betragtning i forhold til den konkrete formulering af spørgsmålene. Endelig er progressionsspørgsmålene blevet sendt i pilottestning ad to omgange for at sikre, at de er anvendelige i praksis. 1.3 Progressionsmålinger og kobling med DREAM-data Formålet med progressionsmålingsværktøjet er på individniveau at vurdere, om den enkelte kontanthjælpsmodtager over tid bliver mere arbejdsmarkedsparat målt på de udvalgte indikatorer. Intentionen er, at ca borgere indgår i projektet og følges over tid i alt ca. 3 år. Der måles på indikatorer for arbejdsmarkedsparathed med jævne intervaller, indtil borger kommer i job eller indtil projektets afslutning i Dvs. at der er tale om et forløbsstudie, hvor de samme spørgsmål stilles med bestemte intervaller gennem en ca. treårig periode. Det gennemføres via et elektronisk surveybaseret redskab. Både beskæftigelsesmedarbejdere og borgere skal besvare spørgsmål, hvorfor der udvikles to forskellige spørgerammer. I progressionsmålingsværktøjet har det været overvejet, hvorvidt virksomheder også skulle besvare spørgsmål, men det er fravalgt, da det ikke vurderes muligt at gennemføre i praksis. I stedet er hensigten, at hvis borgere har været eller er i virksomhedsrettet aktivering, så skal beskæftigelsesmedarbejdere indhente virksomhedsvurderinger på de relevante indikatorer og lade det indgå i den faglige vurdering, de skal foretage. Beskæftigelsesmedarbejdere skal netop besvare spørgsmålene ud fra en faglig vurdering, som baserer sig på det kendskab, de har til borgeren ud fra fx lægefaglige dokumenter, arbejdsgiverudtalelser i forbindelse med virksomhedspraktik, observationer af borger mv. Borgerens besvarelser må ikke præges af beskæftigelsesmedarbejderens vurdering det er således centralt, at det er borgerens egne vurderinger, der lægger til grund. Derfor vil det optimale være, hvis borger selv besvarer spørgsmålene uden indblanding fra beskæftigelsesmedarbejder. Det vurderes imidlertid ikke at være en farbar vej af forskellige grunde. Målgruppen kan være karakteriseret ved læse- 5

6 /skrivevanskeligheder og/eller andre sproglige udfordringer, som kan betyde, at borger ikke selv vil kunne udfylde skemaet. Derudover kræves der en computer og netadgang, når spørgeskemaet skal besvares, hvilket ikke alle borgere vil have adgang til. Endelig vurderes det, at svarprocenten vil være lav, hvis borgerne selv skal stå for at udfylde skemaet med jævne mellemrum. Derfor vil det blive tilrettelagt således, at beskæftigelsesmedarbejdere får ansvar for, at borgerne udfylder skemaet, og der vil blive beskrevet forskellige modeller til dette, som kan anvendes, og som skal sikre, at beskæftigelsesmedarbejder ikke påvirker borgerens besvarelser. Progressionsmålinger kobles med DREAM-data, hvorved det skal kortlægges, hvilke overordnede indsatser borger har deltaget i gennem hele måleperioden. Her bliver der testet for, hvorvidt der er en sammenhæng mellem de indsatser, borger deltager i, og den progression borger opnår. Der er i progressionsmålingsredskabet også indlagt spørgsmål på et mere detaljeret niveau om de indsatser, som borger deltager i. Det giver mulighed for at teste på, hvorvidt sådanne delindsatser har sammenhæng med progression. Derudover kan sammenkoblingen mellem progressionsdata og DREAM-data teste, hvorvidt objektive forhold såsom køn, alder, etnicitet mv. ser ud til at spille ind på progression. Der kan også blive tale om at koble progressionsdata med andre offentlige registerdata såsom medicinforbrug for at se, om der kan spores sammenhænge mellem progression og sådanne andre forhold. Progressionsmålinger skal overordnet set bidrage med at belyse, hvorvidt de udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed kan bruges til at forudsige borgerens jobsandsynlighed. Hvis borgere, der kommer i job, forud herfor har progression på de udvalgte indikatorer eller lægger på et højt skalatrin på disse, så indikerer det, at der er en sammenhæng mellem indikatoren og jobsandsynlighed. Sådanne sammenhænge testes yderligere ved at se på de borgere, der ikke kommer i job hvis disse borgere har samme progression eller samme høje niveau uden at komme i job, så indikerer det, at det ikke er de mest relevante indikatorer, studiet har fundet. Hvis det omvendt viser sig, at borgere, som ikke kommer i job, har lav progression eller ligger på et lavere niveau på progressionsmålingerne, end borgere som kommer i job, så vil der kunne påvises en sammenhæng alt afhængig af, hvor signifikante disse forskelle er. Figuren nedenfor illustrerer, hvordan progressionsmålingerne er tænkt. Der måles således over tid på bestemte tidspunkter, og det kan identificeres, hvilke indsatser borger har deltaget i på de givne tidspunkter. 6

7 Figur 1.1: Illustration af progressionsmåling Måling over tid samt på indsatser Progression Vejledning Virksomhedspraktik Løntilskud Passiv Uge 5 Uge 10 Uge 15 Uge 20 Uge 25 Uge 30 Uge 40 Tid Kilde: New Insight A/S Progressionsmålinger kombineret med DREAM-data anvendes til at teste: Hvorvidt de udvalgte indikatorer kan prædiktere jobsandsynlighed Om nogle indikatorer i højere grad end andre kan prædiktere jobsandsynlighed Hvorvidt progression på indikatorer har betydning Hvorvidt niveauet på indikatoren er afgørende Hvorvidt indsatstypen øver indflydelse på progressionen på indikatorer Hvorvidt køn, alder, etnicitet, geografi mv. øver ind på progression/om borger kommer i job. Det betyder, at progressionsmålingernes primære formål er at kortlægge, om de udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed kan anvendes til at prædiktere jobsandsynlighed. Sekundært er formålet at kortlægge, hvilke forhold der spiller ind på progressionen såsom indsatstype, objektive karakteristika mv. Progressionsmålingernes begrænsninger er, at vi med disse ikke opnår dybdegående forståelse for, hvorfor de eventuelle mønstre, der kan identificeres via progressionsmålinger, optræder. Derudover er der en risiko for, at de udvalgte indika- 7

8 torer ikke er de mest væsentlige, og/eller at der slet ikke kan spores en sammenhæng mellem indikatorer og jobsandsynlighed. Derfor er casestudier en vigtig del af projektet. De skal både supplere de indsigter, der kan fremkomme via progressionsmålinger, men har derudover til formål at frembringe en anden type viden. 1.4 Casestudier Casestudierne har til formål at beskrive og analysere forskellige veje til beskæftigelse samt veje, der ikke har ført til beskæftigelse. Ligesom progressionsmålingerne vil casestudierne også gennemføres som et forløbsstudie, hvor cirka 25 borgere følges over en periode på omkring to år. Progressionsmålinger og casestudier vil supplere hinanden på den måde, at casestudierne vil gå i dybden med kontanthjælpsmodtagernes handlinger og fortællinger med henblik på at undersøge, hvilken betydning de har for udviklingen i indikatorerne for arbejdsmarkedsparathed. Det centrale for casestudierne er dermed at studere den enkelte borgers arbejdsmarkedsparathed som en konsekvens af hans/hendes handlinger og de forandringer, som borgerne skaber i samspil med aktiverings-/beskæftigelsesindsatserne. På den måde vil casestudierne både skabe dybdegående viden om, hvad der udfolder sig, når borgerne skaber forandringer i deres arbejdsmarkedsparathed og samtidig kan de anvendes til at samle input til, hvorvidt de udvalgte indikatorer skal suppleres eller erstattes med andre. Det kan eksempelvis være, hvis der kommer stærke indikationer på, at der er andre forhold, som indikatorerne ikke indfanger, som ser ud til at have en væsentlig betydning. Det skal her pointeres, at det naturligvis skal være forhold, der egner sig til progressionsmåling, hvis der bliver tale om ændringer. Litteraturstudiet har, ud over at give input til hvilke indikatorer der skal anvendes til progressionsmåling, også kommet med indikationer på, hvilke andre forhold der kan have en afgørende betydning for, om aktiveringsindsatser medvirker til at den ledige kommer i job eller bliver jobklare. Her skal særligt fremhæves forhold som relationen mellem sagsbehandler og borger, empowermentorienteret eller brugerinddragende tilgang til borger samt systemets evne til at koordinere forskellige indsatser, der sættes i værk i forhold til borgeren. Litteraturstudiet anvendes derfor også aktivt til at give input til de temaer, der skal gøres til genstand for analyse i casestudierne. Casestudierne skal overordnet set afdække: Hvilke handlinger og forandringer fortæller kontanthjælpsmodtagerne om, som er afgørende for deres situation og forløb mod arbejdsmarkedet? Hvordan vurderer kontanthjælpsmodtagerne beskæftigelsesindsatsens betydning for deres forløb mod arbejdsmarkedet, herunder relationen til sagsbehandlerne, deltagelsen i og skiftene mellem forskellige aktiveringsforløb, oplevelsen af medbestemmelse, samarbejdet med jobcenter og andre offentlige myndig- 8

9 heder/institutioner mv.? her skal de forskellige indikatorer for arbejdsmarkedsparathed belyses. Hvilke vendepunkter i borgernes fortællinger om deres ledighedsforløb kan identificeres som betydningsfulde for progressionen mod arbejdsmarkedet og hvordan skabes de i samspillet med jobcenteret, aktiveringsindsatsen, egne kompetencer mv.? Hvad opleves som henholdsvis gode indsatser/dårlige indsatser og spiller det ind på borgers progression på indikatorer for arbejdsmarkedsparathed? Hvordan identificeres og karakteriseres forandringer, som har betydning for øget (eller forringet) arbejdsmarkedsparathed? Hvilke indikatorer har forklaringskraft i forhold til skabelsen af en beskæftigelsesindsats, der hjælper målgruppen hurtigst muligt i varig beskæftigelse? Hvordan kan viden om indikatorer for arbejdsmarkedsparathed skabe værdi i beskæftigelsesindsatsen? Hvilke dele eller helheder af indsatser kan medarbejderne fokusere på for at skabe størst værdi i målgruppens progression mod arbejdsmarkedsparathed? Er der nogle fælles karakteristika ved de borgere, der kommer i job set i relation til dem, der ikke opnår job? Fx ift. indikatorer for arbejdsmarkedsparathed, indsatstyper eller måder hvorpå indsatsen er tilrettelagt, hvordan vejen ind i en virksomhed banes hvilken rolle har henholdsvis beskæftigelsesmedarbejder og borger haft mv. Det skal her bemærkes, at de opstillede spørgsmål ovenfor er foreløbige i den forstand, at andre spørgsmål og interessante problemstillinger kan dukke op undervejs som projektet skrider frem. Udvælgelsen af de borgere, som til sammen vil danne grundlag for casestudierne, foretages ud fra en beskrivelse af den samlede population af kontanthjælpsmodtagere involveret i BeskæftigelsesIndikatorProjektet. Med udgangspunkt i denne beskrivelse opstilles få udvælgelseskriterier, som afspejler nogle af de forskelle og ligheder, som populationen rummer, fx køn, alder og ledighedshistorik. Desuden udvælges borgere, som er tilknyttet forskellige jobcentre, således at særlige organiseringsforhold, udvalgte aktiveringstilbud mv. ikke bliver afgørende for borgernes fortællinger, handlinger mv. Da målgruppen i udgangspunktet er kendetegnet ved blandt andre psykisk belastede og ustabile borgere, vil der i udgangspunktet rekrutteres omkring informanter med en forventning om, at en stor gruppe vil falde fra i begyndelsen, så at den endelige gruppe af informanter bliver omkring 25 borgere. De udvalgte borgere følges herefter i en periode på to år, hvor der som minimum gennemføres interviews, observationer mv. af dem alle fire gange i løbet af perioden. Der er her indlagt en fleksibilitet i den forstand, at centrale hændelser i den enkeltes livsforløb, som ligger uden for et planlagt interview el.lign., ikke ses bort fra eller udskydes til næste planlagte interview. Derimod er det hensigten at etablere en sådan relation til borgerne, at de undervejs i projektet har lyst til og føler sig trygge ved at kontakte projektet, når der sker centrale hændelser i deres ledighedsforløb. Det kan eksempelvis være overgang til job, afklaring af konkrete barrierer el.lign. som 9

10 kan indfanges gennem spontane telefoninterviews eller korrespondance over eksempelvis mail eller facebook. 1.5 Samlet output af projektet Casestudierne og progressionsmålinger samt koblingen med DREAM-data frembringer samlet set viden om: Hvorvidt og i så fald hvilke indikatorer for arbejdsmarkedsparathed, der prædikterer jobsandsynlighed Hvilke forhold der spiller særligt ind på progression af de forskellige indikatorer såsom indsatser, baggrundsvariable mv. Unikke borgerfortællinger over tid og på tværs af indsatser om, hvad der opleves som afgørende for at kunne ændre på beskæftigelsessituationen og beskæftigelsessystemets evne til at understøtte vejen til beskæftigelse - herunder hvilke typer indsatser der er særligt vigtige Identificering af hvad der er afgørende elementer for, at borgere kommer i job herunder belysning af forskellige antagelser om dette såsom betydning af klart jobmål, rød tråd gennem aktiveringen, godt match mellem arbejdsplads og ledig mv. Det kan fremadrettet give vigtig viden og inspiration til beskæftigelsesfeltet i form af følgende: Identificering af afgørende indikatorer for arbejdsmarkedsparathed kan anvendes fremadrettet af praktikere både i forhold til eksisterende indsatser, men også som valide effektparametre for udvikling af nye indsatser. I og med at fokus er på at identificere, hvad der er relevant at måle effekt på for denne målgruppe, leveres et værdifuldt effektmålingsredskab. Overordnet viden om, hvad der er vigtigt at sikre i beskæftigelsesindsatsen på tværs af konkrete indsatser altså en viden som ikke er afgrænset til bestemte indsatser, men mere kan anvendes på et strategisk niveau i forhold til at give mening og retning i beskæftigelsesindsatsen som sådan. Der eksisterer i dag mange undersøgelser af forskellige indsatser, og hvad der kendetegner en god indsats mv. men ikke særlig meget viden om, hvad der er vigtigt at sikre på tværs af indsatser. 1.6 Afrapportering Litteraturstudiet ender ud i en mere omfattende grundig opsamling på de mange studier som er reviewet. Dette bidrager med forskningsbaseret understøttelse og dokumentation til udvælgelse og operationalisering af indikatorer for arbejdsmarkedsparathed for målgruppen. 10

11 På basis af dette litteraturreviewet produceres et notat, som tydeliggør baggrunden for de udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed. Dette notat dokumenterer de overvejelser, der ligger bag udvælgelsen af indikatorer og dermed også de prioriteringer og fravalg, der er truffet undervejs i forløbet. Vedrørende afrapportering af progressionsdata, afleveres der en midtvejsrapport og slutrapport med oversigter og analyser af progressionsdata. Midtvejsrapport foreligger ca. i midten af Slutrapport i første kvartal af Derudover udarbejdes der kvartalsvise oversigter over progressionsdata fordelt på jobcentre gennem hele perioden. Analyseresultaterne af de kvalitative casestudier formidles løbende gennem artikler, der vil berøre forskellige delelementer af casestudierne. Artiklerne vil ved afslutningen af projektet i første halvdel af 2016 samles i en rapport, som konkluderer på analyserne af casestudierne i relation til resultaterne af progressionsmålingerne. Desuden vil løbende resultater, fx i form af fortællinger om en borgers ledighedsforløb, præsenteres på de halvårlige seminarer/konferencer. 11

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet

Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Hvordan dokumenterer og evaluerer vi på tværs? Med udgangspunkt i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Oplæg v. senior manager Charlotte Hansen Temadag i Sund By Netværket Tendenser Mere og mere påkrævet at

Læs mere

Baggrund for udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed. September 2012

Baggrund for udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed. September 2012 Baggrund for udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Fra litteraturreview til operationalisering af indikatorer for arbejdsmarkedsparathed...3

Læs mere

Beskæftigelses Indikator Projektet Tilsigtet metodetriangulering - eller utilsigtet metodekaos?

Beskæftigelses Indikator Projektet Tilsigtet metodetriangulering - eller utilsigtet metodekaos? Beskæftigelses Indikator Projektet Tilsigtet metodetriangulering - eller utilsigtet metodekaos? Sophie Danneris Jensen, Post doc, Aalborg Universitet og Væksthuset Lea Egemose Grib, Projekt- og forskningskonsulent,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET

BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET Oplæg til RAR maj 2017 Forskningschef Charlotte Hansen BAGGRUND BAGGRUND FOR Meget beskedne jobeffekter ift. udsatte borgere Rigsrevisionens rapport (2010) Negativ effekt

Læs mere

BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET. Oplæg til RAR maj 2017 Forskningschef Charlotte Hansen

BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET. Oplæg til RAR maj 2017 Forskningschef Charlotte Hansen BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET Oplæg til RAR maj 2017 Forskningschef Charlotte Hansen BAGGRUND BAGGRUND FOR Meget beskedne jobeffekter ift. udsatte borgere Rigsrevisionens rapport (2010) Negativ effekt

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet. Informationsmøde om projektet, september 2012

BeskæftigelsesIndikatorProjektet. Informationsmøde om projektet, september 2012 BeskæftigelsesIndikatorProjektet Informationsmøde om projektet, september 2012 25. september 2012 Program 1. Baggrund og formål med projektet 2. Præsentation af indikatorer for arbejdsmarkedsparathed Kort

Læs mere

Progressionsmåling sætter nye standarder for effektmåling. Resultater fra BeskæftigelsesIndikatorProjektet DES-arrangement, februar, 2016

Progressionsmåling sætter nye standarder for effektmåling. Resultater fra BeskæftigelsesIndikatorProjektet DES-arrangement, februar, 2016 Progressionsmåling sætter nye standarder for effektmåling Resultater fra BeskæftigelsesIndikatorProjektet DES-arrangement, februar, 2016 Dagsorden Kort om BIP og datagrundlag Foreløbige resultater Perspektiver

Læs mere

Progressionsmålinger på velfærdsområdet muligheder og udfordringer

Progressionsmålinger på velfærdsområdet muligheder og udfordringer Progressionsmålinger på velfærdsområdet muligheder og udfordringer Thomas Bredgaard, lektor, ph.d. Forskningscenter for Evaluering (FCE), Aalborg Universitet Charlotte Hansen, Senior Manager, Deloitte

Læs mere

HVAD VIRKER I BESKÆFTIGELSES INDSATSEN? Temaeftermiddag i Væksthuset 22/11/2017 Forskningschef Charlotte Hansen

HVAD VIRKER I BESKÆFTIGELSES INDSATSEN? Temaeftermiddag i Væksthuset 22/11/2017 Forskningschef Charlotte Hansen HVAD VIRKER I BESKÆFTIGELSES INDSATSEN? Temaeftermiddag i Væksthuset 22/11/2017 Forskningschef Charlotte Hansen BAGGRUND SÅDAN LIGGER LANDET I Danmark brugte vi i 2013 ca. 7,3 mia. årligt på aktiv indsats

Læs mere

PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 DEBATMØDE 8. På kanten af arbejdsmarkedet

PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 DEBATMØDE 8. På kanten af arbejdsmarkedet KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 DEBATMØDE 8 På kanten af arbejdsmarkedet Flere i job og uddannelse v/ Leif Johannes Jensen Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektør Hjørring Kommune National rammesætning Ledigheden

Læs mere

Progression i praksis. Inspiration til det daglige arbejde med ikke arbejdsmarkedsparate borgeres progression mod job eller uddannelse

Progression i praksis. Inspiration til det daglige arbejde med ikke arbejdsmarkedsparate borgeres progression mod job eller uddannelse Inspiration til jobcenterchefer og teamledere Progression i praksis Inspiration til det daglige arbejde med ikke arbejdsmarkedsparate borgeres progression mod job eller uddannelse Juni 2017 Spørg ind til

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS Baggrund og formål Holmstrupgård har siden 2012 haft et dagtilbud om beskæftigelsesrettede indsatser til unge med psykiatriske lidelser som

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Konference for LBR og kommunale udvalg 16. november 2010 1 Disposition Formålet med analysen Baggrunden Metode og datagrundlag Foreløbige erfaringer 2 Formålet med analysen

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse

Det politiske partnerskab om beskæftigelse Det politiske partnerskab om beskæftigelse Vejen workshop: Den Dynamiske Beskæftigelsesplan Søren Sønderby, KLK og Lone Englund Stjer, Arbejdsmarked og Erhverv Den 4. maj 2015 06-05-2015 1 Ramme for de

Læs mere

DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE

DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE DISPOSITION EN UNDERSØGELSE OM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE TILTAG OVERFOR SVAGE LEDIGE Veje til beskæftigelse. En kvalitativ undersøgelse af sagsbehandlernes forestillinger

Læs mere

PROGRESSIONS MÅLING SESSION 5

PROGRESSIONS MÅLING SESSION 5 PROGRESSIONS MÅLING SESSION 5 Charlotte Hansen Projekt- og Forskningschef Integrationstræf 16 DAGSORDEN PROGRAM 1. Progressionsmåling som koncept 2. Hvorfor og hvornår anvende progressionsmåling? 3. Eksempel

Læs mere

BIP INDIKATORER OG JOBSAND- SYNLIGHED

BIP INDIKATORER OG JOBSAND- SYNLIGHED BIP INDIKATORER OG JOBSAND- SYNLIGHED HOVEDPOINTER FEBRUAR 2017 AARHUS AU UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS BIP Indikatorer og jobsandsynlighed Hovedpointer Væksthusets

Læs mere

SAGS- BEHANDLERENS BETYDNING FOR UDSATTE BORGERES JOBCHANCER

SAGS- BEHANDLERENS BETYDNING FOR UDSATTE BORGERES JOBCHANCER SAGS- BEHANDLERENS BETYDNING FOR UDSATTE BORGERES JOBCHANCER HOVEDPOINTER MARTS 2017 AARHUS AU UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS Sagsbehandlerens betydning for

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker

VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker VidensLaboratorium om en beskæftigelsesindsats der virker Jjuni 2011 Jnr 02.00.00 G61 Sagsid 000225781 Rammen for VidensLaboratoriet Den overordnede vision med VidensLaboratoriet er at styrke En indsats,

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Progression for udsatte ledige. Henrik Lindegaard Andersen Forsker hos KORA, cand. oecon., ph.d.

Progression for udsatte ledige. Henrik Lindegaard Andersen Forsker hos KORA, cand. oecon., ph.d. Progression for udsatte ledige Henrik Lindegaard Andersen Forsker hos KORA, cand. oecon., ph.d. Motivation Ledige med problemer udover ledighed har en lav afgangsrate til job eller uddannelse Vores viden

Læs mere

Årsrapport Job- og Kompetencecentret

Årsrapport Job- og Kompetencecentret Årsrapport 213 Job- og Kompetencecentret Indledning Job- og Kompetencecentret (JKC) er Assens Kommunes eget aktiveringstilbud til ledige, sygemeldte og fleksjobvisiterede borgere. Tilbudsviften på JKC

Læs mere

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E R S I T E T

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Møde med jobcentercheferne 2. december 2010 1 Disposition Baggrunden Formålet og målet med analysen Metode og datagrundlag Resultater Hvad forstås ved kvalitet i aktiveringsindsatsen?

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Flere udsatte ledige i job. Michael Rosholm Aarhus Universitet & Væksthuset

Flere udsatte ledige i job. Michael Rosholm Aarhus Universitet & Væksthuset Flere udsatte ledige i job Michael Rosholm Aarhus Universitet & Væksthuset Baggrund Beskæftigelsen stiger, ledigheden er faldet markant Alligevel, i september 2016: 60.000 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Evaluering af. Brobygning til arbejdsmarkedet. 22. november 2012

Evaluering af. Brobygning til arbejdsmarkedet. 22. november 2012 Evaluering af Brobygning til arbejdsmarkedet 22. november 2012 Tønder Kommune opstod som en sammenlægning af 6 kommuner i 2007 I Tønder Kommune var der en højere repræsentation af ikke arbejdsmarkedsparate

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

EFFEKTER AF AKTIVERINGSINDSATSEN HVAD VED VI? BRIAN KROGH GRAVERSEN, SFI SFI-KONFERENCE, 30. OKTOBER 2012

EFFEKTER AF AKTIVERINGSINDSATSEN HVAD VED VI? BRIAN KROGH GRAVERSEN, SFI SFI-KONFERENCE, 30. OKTOBER 2012 EFFEKTER AF AKTIVERINGSINDSATSEN HVAD VED VI? BRIAN KROGH GRAVERSEN, SFI SFI-KONFERENCE, 30. OKTOBER 2012 AKTIVERING HVORFOR OG HVORDAN? Formål med aktiveringsindsatsen er at hjælpe de ledige i job Vi

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Kvalitetsudvikling af beskæftigelsesindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere

Kvalitetsudvikling af beskæftigelsesindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere Kvalitetsudvikling af beskæftigelsesindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere September 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektets hovedresultater...1 2. Kvalitetsudvikling i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb 1. Analyse af jobeffekter efter 3 måneder Dette notat skal ses som supplement

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

2011 Mentorer i beskæftigelsesindsatsen. En analyse af kommunernes anvendelse af mentorordningen i beskæftigelsesindsatsen

2011 Mentorer i beskæftigelsesindsatsen. En analyse af kommunernes anvendelse af mentorordningen i beskæftigelsesindsatsen 11 Mentorer i beskæftigelsesindsatsen En analyse af kommunernes anvendelse af mentorordningen i beskæftigelsesindsatsen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. SAMMENFATNING AF ANALYSENS HOVEDRESULTATER...

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Analyse af virkninger af den teknologiske udvikling - Review af effektstudier

Analyse af virkninger af den teknologiske udvikling - Review af effektstudier Projektsbekrivelse Analyse af virkninger af den teknologiske udvikling - Review af effektstudier Disruptionrådets sekretariat Den 28. juni 2017 J.nr. Der ønskes en analyse af effekterne af den teknologiske

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Handleplan for udmøntning af politisk aftale

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Et værktøj til bedre samtale og måling af progression med borgeren i fokus

Et værktøj til bedre samtale og måling af progression med borgeren i fokus Et værktøj til bedre samtale og måling af progression med borgeren i fokus FOKUS er en digital løsning til jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. FOKUS er baseret på den nyeste forskning,

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg FEBRUAR Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Frederiksberg Statusrapport progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg Statusrapport Progressionsmåling for Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

Integration af progressionsmåling i hele organisationen. Workshop A v. Charlotte Hansen, New Insight

Integration af progressionsmåling i hele organisationen. Workshop A v. Charlotte Hansen, New Insight Integration af progressionsmåling i hele organisationen Workshop A v. Charlotte Hansen, New Insight Formål med workshop A Hvad kan resultaterne give anledning til at diskutere på forskellige niveauer fra

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Overgreb mod børn og unge

Overgreb mod børn og unge Overgreb mod børn og unge En kortlægning af lovende praksis på området www.vive.dk Introduktion og metode VIVE har foretaget en kortlægning af, hvilke praksisser der anvendes i indsatsen til børn og unge,

Læs mere

Er du klar til at arbejde? Beskæftigelsesindsatsen set fra et borgerperspektiv. Sophie Danneris, ph.d. stipendiat Væksthuset & Aalborg Universitet

Er du klar til at arbejde? Beskæftigelsesindsatsen set fra et borgerperspektiv. Sophie Danneris, ph.d. stipendiat Væksthuset & Aalborg Universitet Er du klar til at arbejde? Beskæftigelsesindsatsen set fra et borgerperspektiv Sophie Danneris, ph.d. stipendiat Væksthuset & Aalborg Universitet BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN GIVER MENING bareikkefor borgerne

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Ny matchmodel sådan og derfor

Ny matchmodel sådan og derfor N O T A T 10. september 2009 Ny matchmodel sådan og derfor Vores sag 2009-000-8984 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets kommuner bruge et nyt redskab, en ny matchmodel, når de

Læs mere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Implementering og Drift Bilag 1 04-11-2011 Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere Formålet med dette notat er

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

5 Orientering om BIP forskningsresultater

5 Orientering om BIP forskningsresultater 5 Orientering om BIP forskningsresultater 5.1 - Bilag: BIP Indikatorer og jobsandsynlighed -Hovedpointer DokumentID: 6252801 BIP INDIKATORER OG JOBSAND- SYNLIGHED HOVEDPOINTER FEBRUAR 2017 AARHUS AU UNIVERSITY

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen Evaluering af satspuljer socialt udsatte 2012-udmøntningen Evalueringen af Jobcenterprojekter Kamilla Bolt og Marie Jakobsen 1 SATSPULJEUDMØNTNING 2012 JOBCENTER Agenda Kort om puljen Introduktion til

Læs mere

Årskonference Beskæftigelsesworkshop

Årskonference Beskæftigelsesworkshop Årskonference 2014 Beskæftigelsesworkshop Program (13.00-14.25) KORA v. Jacob Nielsen Arendt: Effektivitetsudvikling af aktivering Viborg kommune v. Lis Elgaard Nielsen: Giver fokus på resultater og individuelle

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

EN MERE MÅLRETTET BESKÆFTIGELSES- INDSATS

EN MERE MÅLRETTET BESKÆFTIGELSES- INDSATS BESKÆFTIGELSE AUGUST 2016 KL INSPIRATION EN MERE MÅLRETTET BESKÆFTIGELSES- INDSATS KL 1. udgave, 1. oplag 2016 Produktion: Kommuneforlaget A/S Design: e-types Foto: Colourbox KL Weidekampsgade 10 2300

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Indledning Thisted Kommune og Aalborg Universitet har igangsat

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere