Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014"

Transkript

1 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/ Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag: RÅKKE; Respekt, Åbenhed, Kvalitet, Kompetence og Engagement. Værdier for Teknisk Gymnasium EUC Sjælland. Bekendtgørelse om studie- og ordensreglement i de gymnasiale uddannelser, BEK nr af Råd og vink om afskrift og plagiat ved projektarbejde på htx, kap. 7, Undervisningsministeriet Studie- og ordensreglementet har følgende indhold: 1. Formål 2 2. Almindelig orden og samvær Alkohol, rusmidler Rygning 2 3. Studieaktivitet Mødepligt Opgaveaflevering Studieretningsskift Valgfagsskift Dit ansvar 3 4. Overtrædelse af studie- og ordensreglementet Fravær Manglende opgaveaflevering Plagiat/afskrift 5 5. Oprykning 6 6. IT- retningslinier 6 7. Procedure for klage over undervisningen 7 8. Klagepolitik/- vejledning 7 Derudover henvises til følgende reglementer: Eksamensreglement: gymnasium- - - htx/htx- koege/eksamen- paa- htx- koege.aspx Kontaktlærerordning: Kontaktlærer funktionsbeskrivelse. 1

2 1 Formål Studie- og ordensreglementet skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø, samt understøtte HTX Køges mission og EUC Sjællands værdigrundlag. Studie- og ordensreglementet skal understøtte elevernes udvikling fra folkeskoleelev til gymnasieelev til studerende, og betone den enkeltes ansvarlighed for egen læring og undervisningssituation. 2 Almindelig orden og samvær Du lærer bedst i et rart og trygt miljø, hvor du trives med dine kammerater. Vi har derfor nogle fælles regler om samvær og hensyntagen til de fysiske rammer, som vi alle skal færdes i til hverdag. Vi omgås hinanden med respekt, og du fremmer trivslen, hvis du er imødekommende og tolerant og tager hensyn til dine kammerater. Sammen med dine kammerater og lærere skal du skabe et godt miljø i klassen og på skolen. Almindelige regler for god opførsel gælder både på skolen og når du er på ekskursioner og studieture. Hold orden i lokalerne og på gangene. Efter sidste lektion fejes gulvet og stolene sættes op. Mobning, vold og truende adfærd accepteres ikke og vil medføre sanktioner, som beskrevet i punkt 4. Ligeledes vil hærværk (ødelæggelse af skolens lokaler og materialer), sexistisk eller racistisk adfærd være en overtrædelse af studie- og ordensreglementet og vil medføre sanktioner, som beskrevet i punkt Alkohol, rusmidler Alkohol og rusmidler kan ikke forenes med undervisning og læring. Det er en overtrædelse af skolens studie- og ordensreglement at møde på skolen i påvirket tilstand. Der må ikke indtages alkohol eller andre rusmidler på skolens område eller på studieture. Ved særlige lejligheder f.eks. fredagscafé og fester kan der dispenseres fra alkoholforbuddet. 2.2 Rygning EUC Sjælland er røgfri. Det er ikke tilladt at ryge på EUC Sjællands matrikel. 3 Studieaktivitet En forudsætning for, at du får udbytte af undervisningen er, at du møder til undervisningen, deltager aktivt og afleverer det skriftlige arbejde. Manglende studieaktivitet er en overtrædelse af studie- og ordensreglementet. 3.1 Mødepligt Skoledagen ligger normalt mellem Du skal være til rådighed for undervisningen inden for dette tidsrum. Lærerne tilrettelægger undervisningen med udgangspunkt i, at du er til stede. Dvs. at der er mødepligt. Udebliver du, betragtes det som fravær. Der føres protokol i begyndelsen af hver lektion. Hvis du i kortere eller længere perioder ikke kan deltage i undervisningen og ikke kan aflevere de foreskrevne 2

3 skriftlige opgaver, kan skolen i særlige tilfælde bede dig om en lægeerklæring. Udgifter til lægeerklæring skal du selv dække. Du har pligt til at deltage i alle former for undervisning, herunder virtuelle undervisningsforløb, ekskursioner, årsprøver, terminsprøver og lignende. 3.2 Opgaveaflevering at møde velforberedt og deltage aktivt. Du skal aflevere de foreskrevne opgaver, rapporter og projekter. Omfanget af det skriftlige arbejde opgøres i elevtid, det vil sige den tid du bruger derhjemme på den skriftlige opgave. For HTX er der fastlast ca. 750 elevtidstimer for hele uddannelsen. Det er ikke helt jævnt fordelt, men en gennemsnitlig elevtid vil udgøre ca. 8 timer pr. uge. Du har pligt til rettidigt at aflevere skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav faglæreren har fastsat. og ansvar for at opbevare opgaver, rapporter og projekter, som du skal bruge ved en eventuel senere eksamen. I særlige tilfælde kan senere aflevering aftales med faglæreren. Senere aflevering end den af læreren fastsatte dato accepteres ikke. 3.3 Studieretningsskift Du har i slutningen af grundforløbet valgt dig ind på en studieretning, som du skal følge resten af uddannelsen. Viser det sig, efter du er startet på studieretningsforløbet, at det ikke var det rigtige valg, har du mulighed for at skifte studieretning. Dette gælder dog kun inden for de første 6 uger af studieretningsforløbet. 3.4 Valgfagsskift Du har i midten af 2.g valgt valgfag, som du skal følge i 3.g. Viser det sig, at det ikke var det rigtige valg, har du mulighed for at skifte valgfag. Dette gælder dog kun inden for de første 6 uger efter valget. 3.5 Dit ansvar Lærerne følger din indsats og studieaktiviteten drøftes løbende af kontaktlærerne, studievejlederen og skolens ledelse. Du har selv ansvar for løbende at holde dig orienteret om fravær på Brugerweb og status på opgaveaflevering på Lectio Mener du, at der er sket fejl i registreringen, skal du henvende dig til faglæreren, der som den eneste kan 3

4 rette eventuelle fejl. Reagerer du ikke, har du godkendt registreringen. Du har selv ansvaret for at få alle krævede opgaver afleveret til tiden, men har til gengæld krav på at få oplyst, hvornår du får opgaven tilbage. 4 Overtrædelse af studie- og ordensreglementet Hvis du overtræder studie- og ordensreglementet, giver din kontaktlærer dig en mundtlig advarsel, som du med din underskrift bekræfter, at du har modtaget. Fortsætter overtrædelsen på trods af den mundtlige advarsel, sender skolens leder dig og dine forældre (hvis du er under 18 år) en skriftlig advarsel med posten. Her vil du blive orienteret om, at du trods den mundtlige advarsel ikke har ændret din adfærd. Samtidig indkaldes du og dine forældre (hvis du er under 18 år) til en samtale med studievejleder. Ændres din adfærd ikke efter den skriftlige advarsel, kan skolens leder iværksætte en af følgende sanktioner: Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende skoleår. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Bortvisning (udskrivning). Ved grov overtrædelse af studie- og ordensreglementet kan du bortvises uden advarsel. 4.1 Fravær Fraværet opgøres månedligt. Bliver dit fravær for højt i et fag, sker der følgende: Ved mere end 10 % fravær giver din kontaktlærer dig en mundtlig advarsel, som beskrevet ovenfor. Ved mere end 15 % fravær sender skolens leder dig og dine forældre (hvis du er under 18 år) en skriftlig advarsel, som beskrevet ovenfor. Sygdom af kortere varighed, der er udokumenteret, vil tælle med i fraværet. Længerevarende dokumenteret sygdom (lægeerklæring) vil ikke blive indregnet i fraværet. Ændres din adfærd ikke efter den skriftlige advarsel kan skolens leder anvende en af de øvrige sanktioner beskrevet ovenfor. 4

5 4.2 Manglende opgaveaflevering Faglæreren opretter alle skriftlige opgaver i Lectio med angivelse af elevtid. Faglæreren holder løbende øje med om du afleverer dine opgaver. Faglæreren giver højest 1 skriftlig advarsel inden for hver periode. Opgaverne opgøres i fire afgrænsede perioder i løbet af skoleåret: Periode 1: fra skolestart og frem til Efterårsferien Periode 2: fra uge 43 og frem til Juleferien Periode 3: fra uge 1 eller 2 og frem til Vinterferien Periode 4: fra uge 9 og frem til Påskeferien Inden for hver af disse fire perioder er det stadig muligt for dig at aflevere dine opgaver, men når perioden er gået, nulstilles systemet og du har ikke længere mulighed for at få dine opgaver bedømt. 1. manglende opgave i et fag udløser en mundtlig advarsel eller påtale fra faglæreren. 2 manglende opgaver i faget udløser skriftlig advarsel fra faglæreren, med kopi til kontaktlærer. Du kommer til samtale med kontaktlæreren. 2 manglende opgaver i flere fag udløser en samtale med kontaktlæreren. Ved fortsat manglende aflevering i periode 2, involveres studievejlederen. Studievejlederen kan afholde en eller flere samtaler med eleven og evt. forældre. Efter 4. periode, afholder rektor og studievejleder samtaler om de elever, der har modtaget skriftlige advarsler og det afgøres om eleven kan fortsætte på HTX, tilbydes at gå et år om eller udmeldes, jfr. Bekendtgørelse om studie- og ordensreglement i de gymnasiale uddannelser, Plagiat/afskrift Du udvikler ikke selvstændighed, faglighed og studiekompetence, hvis du stjæler andres opgaver, rapporter, artikler eller dele heraf. Det kan være fint at bruge andres opgaver og rapporter eller artikler fra Internettet som inspiration, ligesom det er i orden at citere fra andre. Men husk, når du skriver af/kopierer, at det skal stå i citationstegn og med kildeangivelse. Manglende kildeangivelse og citationstegn opfattes som plagiat/afskrift. Spørg din lærer, hvis du er i tvivl. Hvis du anvender plagiat eller afskrift i en skriftlig opgave vil din faglærer sikre sig, at du ved, hvordan man anvender kildehenvisninger på rette vis. Hvis du efterfølgende stadig anvender plagiat eller afskrift i en skriftlig opgave giver din kontaktlærer dig en mundtlig advarsel, som beskrevet ovenfor. Forsætter du anvendelsen af plagiat eller afskrift, sender skolens leder dig og dine forældre (hvis du er under 18 år) en skriftlig advarsel, som beskrevet ovenfor. 5

6 5 Oprykning For at du kan rykke op til næste klassetrin, er det nødvendigt, at du har fået et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Hvis dit standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis skolen vurderer, at du ikke har fået et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen, kan skolens leder nægte dig oprykning til næste klassetrin. 6 IT retningslinjer For at sikre at IT- driften forbliver stabil, er der visse forhold som skal efterleves i den daglige brug af computere og netværk. Overtrædelse af IT- retningslinjerne er en overtrædelse af studie- og ordensreglementet (se punkt 4). Medbragte bærbare computere må kun tilsluttes vha. eget medbragt kabel, og kun såfremt der er ledige vægstikdåser. Dette gælder for alle kabler (netværk, strøm, mus mv.). Der må ikke publiceres eller på anden måde forekomme ulovligt materiale på netværksdrev. Der må ikke benyttes spil og chat i undervisningstiden, med mindre spil og chat er en del af undervisningen. Computeren må kun benyttes/være ude af tasken på lærerens tilladelse. Skærmen skal lukkes ned og forblive lukket på lærerens opfordring. Kopiering af skolens programmel er forbudt. Skolens internettjenester må kun benyttes til skolerelateret arbejde. Fildelingsværktøjer til deling af ulovligt downloadet lyd, billede og tekst må ikke anvendes. Det er forbudt at udsende materiale, der er omfattet af ophavsrettigheder, på internettet. Alle konti er personlige, og må kun benyttes af den person, som kontoen er udstedt til. Piratkopiering er tyveri og derfor forbudt. Særligt for brug af lånte bærbare computere Den bærbare computer samt installerede programmer er skolens ejendom. Eleven er ansvarlig for computerens tilstand, således at både hardware og software fungerer optimalt til skolearbejde. Eleven skal have tegnet forsikring på computeren, der dækker både skader og tyveri på skolen, i hjemmet og under transport. 6

7 7 Procedure for klage over undervisningen Er der ting i undervisningen, som du eller flere af dine klassekammerater er utilfredse med, skal du/i først henvende Jer direkte til underviseren for at finde en løsning på problemet. Fører henvendelsen til underviseren ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du/i henvende jer mundtligt til rektor. Rektor kontakter herefter underviseren for at finde en løsning på problemet/problemerne. Fører denne henvendelse heller ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du/i indsende en skriftlig klage til rektor. Klagen skal indeholde en beskrivelse af de konkrete forhold, der har givet anledning til klagen, samt en kort redegørelse for, hvad der er drøftet med underviseren. Ved skriftlig klage sender rektor en kopi af klagen til den pågældende underviser og indhenter svar fra underviseren på, hvad der kan gøres for at løse problemet. Rektor vil herefter tage stilling til hvordan problemet kan løses. 8 Klagepolitik/- vejledning Klager over skolens afgørelser over for elever, der ikke overholder studie- og ordensreglementet samt afgørelser om at nægte oprykning skal indgives til Undervisningsministeriet inden 2 uger efter afgørelsens meddelelse. Klagen indgives skriftligt til skolens leder, der videresender den til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal skolens leder gives lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentarer skal medsendes til ministeriet. Klager har ikke opsættende virkning medmindre rektor hhv. Undervisningsministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom. 7

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studieordning EUX - Elektriker

Studieordning EUX - Elektriker Studieordning EUX - Elektriker Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Studieordning EUX - VVS

Studieordning EUX - VVS Studieordning EUX - VVS Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere