Viden om helbredet i udsatte boligområder i Danmark er sparsom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden om helbredet i udsatte boligområder i Danmark er sparsom"

Transkript

1 Viden om helbredet i udsatte boligområder i Danmark er sparsom Cecilie Dohlmann Weatherall 1, Bence Boje-Kovacs 1, Aske Egsgaard-Pedersen 1 & Andreas Alstrup 2 STATUSARTIKEL 1) Kraks Fond Byforskning 2) Almen praksis, Kirkebakken, Gentofte Ugeskr Læger 2015;177:V Tabel 1 Et særligt udsat boligområde i 2014 karakteriseres ved at være et fysisk sammenhængende boligområde med mindst beboere, hvor minimum tre ud af fem nedenstående kriterier er opfyldt. Allerede i 1900-tallet, da byerne voksede eksplosivt, syntes der at have eksisteret en sammenhæng mellem boligforholdene og beboernes helbred. Politikere har i årevis ønsket at kende sammenhængen mellem boligområderne og beboernes helbred, samt hvordan sammenhængen påvirker beboernes fremtidsmuligheder. Det forventes altså, at beboernes helbred ud over at afhænge af personlige socioøkonomiske karakteristika (f.eks. ledighed, indkomst og uddannelse) også afhænger af boligområdernes demografiske og socioøkonomiske sammensætning. Hvis dårligt helbred blandt beboere i et boligområde skyldes en koncentration af beboere med lav socioøkonomisk status, kaldes det en kompositionel effekt. I forbindelse med kompositionelle effekter ser man i undersøgelser ofte på den socioøkonomiske segregering i boligområder. Hvis det derimod er sammensætningen af naboerne, skolerne, institutionerne mv. i boligområdet, der påvirker den enkelte beboers helbred, kaldes det en kontekstuel effekt [1]. Tidligere studier viser, at indsatser får succes, hvis de er relevante, målrettede og foretaget på et empirisk grundlag [2-4]. I rapporten»ulighed i Sundhed«understreges det, at implementeringserfaringer fra andre lande kan være svære at overføre til Danmark, da indsatserne er kontekstafhængige. Derfor er det vigtigt at kortlægge helbredssituationen i de særligt udsatte boligområder, før nye initiativer inden for sundheds-, beskæftigelses-, uddannelses- og kriminalitetsområdet samt områdefornyelse sættes i gang, da de alle forventes at påvirke sundheden blandt beboerne. Med udgangspunkt i markante internationale studier, hvor Nr. Kriterium 1 Andelen af årige uden tilknytning til arbejds markedet eller uddannelse > 40% (gennemsnit for de seneste 2 år) 2 Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande > 50% 3 Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer > 2,70% af beboere 18 år (gennemsnit for de seneste 2 år) 4 I alderen år er andelen af beboere, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), > 50% 5 Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen år i området, ekskl. uddannelsessøgende, < 55% af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen Faktaboks Der eksisterer i en dansk kontekst studier, hvor man: på hhv. landsplan og kommuneniveau viser positive sammenhænge mellem lav socioøkonomiske status og dårligt helbred opsummerer de internationale resultater i forhold til samspillet mellem helbred og boligområder. Der mangler i en dansk kontekst studier, hvor man: kvantitativt empirisk undersøger helbredet hos beboere, herunder til- og fraflyttere, i boligområder og specielt i de særligt udsatte områder. De informative administrative paneldata i Danmark gør det muligt at kortlægge beboernes helbred i de særligt udsatte boligområder og at sammenligne helbredet hos beboerne i de særligt udsatte boligområder med helbredet hos beboere i andre boligområder. man har belyst sammenspillet mellem beboernes helbred og deres boligområder, illustrerer vi i artiklen, at der er behov for et bedre dansk empirisk grundlag for at kunne forbedre helbredet hos beboerne i de særligt udsatte områder i Danmark. DER ER SAMMENHÆNG MELLEM EN PERSONS SOCIOØKONOMISKE KARAKTERISTIKA OG HELBRED Sammenhængen mellem socioøkonomiske karakteristika og en persons helbred er blevet undersøgt i mange studier. Således viser flere studier [2, 5-11] en positiv sammenhæng mellem ringe socioøkonomiske karakteristika (f.eks. kort uddannelse, svag arbejdsmarkedstilknytning og lav indkomst) og dårligt selvrapporteret fysisk og mentalt helbred. I et amerikansk studie har man påvist, at sammenhængen mellem dårligt helbred og de førnævnte karakteristika øges med alderen [7]. Andre har fundet en signifikant sammenhæng mellem forældres socioøkonomiske karakteristika og deres børns helbred, skolegang og senere arbejdsmarkedsdeltagelse [12, 13]. Tilsvarende har man fundet, at et generelt dårligt helbred i barndommen hænger sammen med mindre indkomst og ringere arbejdsmarkedstilknytning som voksen [14, 15]. I studier, hvor man generelt har fundet en sammenhæng mellem en persons socioøkonomiske karakteristika og helbred, er der ikke 2

2 Figur 1 Den geografiske fordeling af de særligt udsatte boligområder i Danmark i set på boligområdernes kontekstuelle effekter på personernes helbred. DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER OG FLYTTEMØNSTRE I forbindelse med artiklen har vi taget udgangspunkt i de særligt udsatte boligområder, som er defineret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, da disse boligområder netop er karakteriseret ved en stor andel af resursesvage beboere (Tabel 1). Listen over særligt udsatte boligområder i 2014 indeholdt 31 boligområder i 16 kommuner (Figur 1). I tidligere publicerede studier og observationer har man belyst, hvordan f.eks. praktiserende lægers arbejde er anderledes i de særligt udsatte boligområder end i andre områder [16], men der mangler en generel helbredskarakteristik af disse udsatte områder i Danmark. Et boligområde er en dynamisk størrelse, hvor beboere flytter til og fra. Når man måler effekter af initiativer, der tages i forhold til et boligområde (f.eks. et særligt udsat boligområde), er det generelt vigtigt at tage højde for til- og fraflytningsmønstrene. Man risikerer at undervurdere effekten af en helbredsindsats i et boligområde, hvis man ikke tager højde for fraflytternes forbedrede eller forværrede helbred. Der er meget få studier, hvor man har undersøgt flyttemønstre i specifikke boligområder. I tre amerikanske studier har man fundet, at økonomisk fattige husstande forbliver i samme område over flere generationer [17-19]. En anden analyse viser, at jo længere tid man bliver i et økonomisk fattigt område, desto mindre er sandsynligheden for, at man forlader området [20]. I en dansk undersøgelse har man fundet lignende resultater, hvor stigningen i koncentrationen af resursesvage personer i udsatte områder i 1992 og 1993 skyldtes en tilflytning af personer med svag tilknytning til arbejdsmarkedet og en fraflytning af resursestærke personer [21]. De få forskningsresultater på feltet skyldes primært, at man i meget få lande har data, som indeholder alle individuelle flyttemønstre til og fra boligområder. I udlandet er mange data indsamlet via spørgeskemaer, og det kan betyde, at de beboere, der både skifter adresse og måske lider under en alvorlig sygdom, er svære at spore [18, 22-26]. Så vidt vi ved, er der indtil nu ingen, der empirisk har kortlagt til- og fraflytternes socioøkonomiske og helbredsmæssige karakteristika i de særligt udsatte boligområder. SAMMENHÆNGEN MELLEM BOLIGOMRÅDER OG BEBOERNES HELBRED ER IKKE ENTYDIG Studier viser som sagt, at der eksisterer en positiv sammenhæng mellem en persons socioøkonomiske status og helbred [2]. Således kan et generelt dårligt helbred hos beboerne i et boligområde skyldes en sammensætning af mange beboere med lav socioøkonomisk status, det vil sige en kompositionel effekt. Men som nævnt er det også muligt, at boligområdets demografiske sammensætning har en kontekstuel effekt på beboernes helbred [1, 2]. Det vil sige, at ud over at adgangen til og kvaliteten af boligområdets private og offentlige institutioner og jobmarked kan have en effekt, kan naboens adfærd have direkte betydning for den enkelte beboers adfærd [18]. I forhold til helbredet viser studier f.eks., at der var en overvægt af rygere blandt beboere med lav socioøkonomisk status [27]. Dermed kunne man forvente, at beboere i de særligt udsatte boligområder både havde en individuel risiko for at blive rygere og dermed få rygernes følgesygdomme og samtidig udsættes for boligområdets kontekstuelle risiko, da en stor andel af områdets beboere var rygere. Beboerne blev altså udsat for en boligområdeeffekt, hvor de i højere grad blev udsat for passiv rygning og måske også i højere grad fik tilbud om at ryge, end hvis de boede i andre boligområder. En undersøgelse af boligområdets effekt på be boernes helbred kræver mange individuelle data og et veldefineret evalueringsdesign. Beboernes nøjagtige adresseoplysninger er nødvendige for at kunne definere et boligområdes fysiske afgræsning. Oplysninger 3

3 om beboernes flyttemønstre til og fra et boligområde er vigtige for at se på længden af beboernes påvirkning fra boligområdet. Samtidig kan en flytning i sig selv være et udfald af boligområdets påvirkning. Selvom beboernes helbred kan være svært at måle, er det vigtigt at have præcise og sammenlignelige helbredsoplysninger. Specielt administrative helbredsoplysninger er anvendelige, da de normalt ikke er udsat for systematisk frafald eller ikkesammenlignelige svar i forbindelse med selvrapporteret helbred. Et systematisk frafald kan f.eks. skyldes, at beboere med ringe helbred ikke i lige så høj grad besvarer spørgeskemaer som beboere med et godt helbred. Samtidig viser studier som sagt, at beboeres socioøkonomiske karakteristika hænger sammen med deres helbred, og derfor er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt med informationer om disse karakteristika i en analyse af boligområdets effekt på beboernes helbred. Centralt for en måling af et boligområdes effekt på beboernes helbred er, at man kan sammenligne med en kontrafaktisk situation. Det er derfor vigtigt at have en kontrolgruppe af beboere, som er sammenlignelig, bortset fra at kontrolgruppen ikke bor i det undersøgte boligområde. Forskellige evalueringsdesign og statistiske metoder kan være til hjælp i konstruktionen af en relevant kontrolgruppe, hvis der ikke er mulighed for et randomiseret forsøg. I Tabel 2 vises de mest relevante empiriske studier, hvor man har undersøgt sammenhænge mellem boligområders karakteristika og beboernes helbred. I flere studier har man fundet en positiv sammenhæng mellem boligområders socioøkonomiske karakteristika og beboernes helbred [18, 22, 24-26, 29]. Man har f.eks. fundet, at beboere fra fattige områder hyppigere har dårligt selvrapporteret helbred end beboere fra mindre fattige områder. I to studier har man fundet en direkte effekt af boligområdets socioøkonomiske karakteristika på helbredet såsom mindre overvægt og diabetes blandt unge, der er flyttet fra fattige til mindre fattige områder [28, 30]. Derimod viser et andet studie ingen signifikant sammenhæng mellem boligområder og beboernes helbred [23]. De ikke entydige resultater om sammenhængen mellem boligområder og beboernes helbred kan skyldes, at man i studierne ikke har mulighed for at tage højde for alle de førnævnte krav til data og evalueringsdesign. Således kan manglende informationer om beboernes præcise boligområde [18, 22, 23] eller flyttemønstre [18, 23, 25, 26, 29] betyde, at resultaterne bliver misvisende, hvis de manglende informationer hænger systematisk sammen med boligområdernes karakteristika. Det samme gælder for frafaldet i spørgeskemaundersøgelser [18, 25, 26, 29] samt for fakta om beboeres selvrapporterede helbred [23, 24, 25, 26], hvis disse manglende informationer hænger sammen med bolig- Tabel 2 Overblik over studier, hvor man har belyst sammenhængen mellem boligområder og beboernes helbred. Reference Datainformation og -metode Resultater Debrand et al, 2012, Frankrig [24] Diez-Roux et al, 2001, USA [22] Halonen et al, 2012, Finland [26] Ludwig et al, 2011, USA [28] Mohnen et al, 2011, Holland [25] Propper et al, 2005, UK [23] Sharkey & Elwert, 2011, USA [18] Stjärne et al, 2006, Sverige [29] Votruba & Kling, 2009, USA [30] Et tværsnitstudie baseret på et helbredsspørgeskema blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen > 18 år i 2002, 2003 samt befolkningsoptællingsdata fra 1999 Et panelstudie baseret på et helbredsspørgeskema blandt årige i med opfølgning hvert 3. år i 9 år En tværsnitsanalyse baseret på spørgeskema og registerdata i blandt alle offentligt ansatte, som var ansat 6 mdr. i Et helbredsspørgeskema fra i en randomiseret gruppe af enlige mødre i fattige boligområder i Udvælgelsen af deltagerne endte dog med at blive selekteret Et tværsnitstudie baseret på et spørgeskema i et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 18 år i 2006 Et panelstudie baseret på en repræsentativ stikprøve af befolkningen i Et panelstudie baseret på et spørgeskema om levevilkår i et repræsentativt udsnit af befolkningen i perioden samt børn fra 2002 Administrative data fra et tværsnitsstudie blandt årige, der har haft et hjerteinfarkt i perioden Kontrolgruppen er fundet ud fra alder, køn og hospitalstilhørsforhold Et randomiseret studie blandt ca mandlige afroamerikanere i alderen år (selektionsbias i udvælgelsen af deltagerne) Jo mere et boligområde er socialt og økonomisk udsat, jo større er sandsynligheden for, at beboerne vurderer deres helbred til at være ringe, når der tages højde for individuelle karakteristika Personer i udsatte boligområder har større sandsynlighed for hjertesygdomme end personer fra velhavende boligområder, når der kontrolleres for individuelle socioøkonomiske og helbredskarakteristika Offentligt ansatte fra udsatte boligområder har øget risiko for at ryge, drikke alkohol og være inaktive sammenlignet med offentlige ansatte fra mere velhavende boligområder, når der kontrolleres for individuelle karakteristika Kvinder og børn, som er flyttet fra et relativt fattigt område til et relativt resursestærkt område, har mindre sandsynlighed for at blive overvægtige og for at udvikle diabetes end personer, som forbliver i fattige områder Personer fra boligområder med et højt antal af nabo- og familie kontakter har større sandsynlighed for et godt selvvurderet helbred end personer fra områder med en gennemsnitlig social kapital, når der kontrolleres for individuelle karakteristika Der er ingen sammenhæng mellem en persons selvvurderede mentale helbred og graden af boligområdets udsathed, når der tages højde for individuelle karakteristika Børn, som er opvokset i et fattigt boligområde, har en større sandsynlighed for at blive overvægtige end børn, som er opvokset i et resursestærkt boligområde Personer fra et lavindkomstboligområde har større sandsynlighed for hjerteinfarkt end personer fra et højindkomst boligområde, når der tages højde for individuelle karakteristika Jo større andelen af hhv. beskæftigede og højtuddannede er i bolig området, som deltagerne er blevet placeret i, jo lavere er sandsynligheden for at dø 4

4 områders karakteristika. Der er enkelte undersøgelser [22-24], hvor man ikke har rapporteret om frafald, og i hvor høj grad det kunne have betydning for resultaterne på trods af, at undersøgelserne var baseret på spørgeskemaer. Resultaterne kan derudover være misvisende, hvis der på grund af en manglende troværdig kontrolgruppe eller et statistisk evalueringsdesign ikke er taget højde for ikkeobserverbare karakteristika [22-25, 27]. Det vil sige, at der mangler forklaringsfaktorer, som hænger sammen med boligområdernes egenskaber og beboernes helbred. Ud fra studierne i Tabel 2 er sammenhængen mellem boligområder og beboernes helbred altså ikke entydig, hvilket kan skyldes manglende data og uhensigtsmæssige analytiske design. DANSKE DATA KAN BELYSE SAMMENHÆNGE MELLEM HELBRED OG SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I en dansk undersøgelse af sammenhængen mellem de særligt udsatte boligområder og beboernes helbred på administrative paneldata, hvor man har observationer over tid om beboerne, kan der tages højde for kravene til en empirisk undersøgelse. De danske data er i mindre grad udsat for frafald eller systematiske afvigelser som det sker i selvvurderede helbredsoplysninger, og derfor er data mere præcise og konsistente i forhold til beboernes helbredsoplysninger og boligområders karakteristika. Danske administrative paneldata giver mulighed for at følge beboerne og deres flyttemønstre over tid, hvilket er grundlaget for at belyse betydningen af, hvor længe man bliver påvirket af boligområdets karakteristika. Yderligere kan man i en dansk undersøgelse tage højde for en række karakteristika på både beboer- og boligområdeniveau, som man i andre internationale undersøgelser ikke har kunnet. De nøjagtige oplysninger om beboernes bopælsadresse gør det muligt at definere præcise boligområder, og her tænkes specielt på de særligt udsatte boligområder. Den eksakte registrering og identifikation af boligområder gør det muligt at danne forskellige kontrolgrupper ud fra både beboer- og områdekarakteristika, så man kan analysere kausale sammenhænge og se på effekten af forskellige helbredsindsatser. En grundig kortlægning af udviklingen i beboernes helbred i særligt udsatte boligområder kan sikre, at initiativer inden for sundheds-, beskæftigelses-, uddannelses- og kriminalitetsområdet samt områdefornyelse sættes i gang på et empirisk grundlag, som er kontekstrelevant. Summary Cecilie Dohlmann Weatherall, Bence Boje-Kovacs, Aske Egsgaard-Pedersen & Andreas Alstrup: Knowledge of the health profile of the deprived areas in Denmark is sparse Ugeskr Læger 2015;177:V There has been a growing political interest in changing the health profile of the deprived areas in Denmark. However, only little is known about the actual health of people living in these areas, despite the fact that the social inequality of health in the Danish population is well-documented. We provide an overview of significant studies which illustrate the interaction between residents health and their neighbourhoods as well as their socioeconomic characteristics. We find that there are no previous quantitative empirical studies on residents health in deprived neighbourhoods in Denmark. Korrespondance: Cecilie Dohlmann Weatherall. Antaget: 1. juli 2015 Publiceret på Ugeskriftet.dk: 5. oktober 2015 Interessekonflikter: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk Taksigelser: Kraks Fond Byforskning takkes for det gode forskningsmiljø, som har gjort denne artikel mulig. En ukendt reviewer takkes for konstruktive forbedringer. Lars Pico Geerdsen, Monica Moeskær og Mette Dohlmann takkes for faglig og sproglig sparring. Litteratur 1. Manski CF. Identification of endogenous social effects: the reflection problem. Rev Econ Stud 1993;60: Diderichsen F, Andersen I, Manuel C. Ulighed i sundhed årsager og indsatser. København: Sundhedsstyrelsen, Ghettoen tilbage til samfundet: et opgør med parallelsamfund i Danmark. København: Statsministeriet, Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte boligområder review af 27 effektstudier fra ni lande. København: Teknik og Miljøforvaltningen, Mulatu MS, Schooler C. Causal connections between socio-economic status and health: reciprocal effects and mediating mechanisms. J Health Soc Behav 2002;43: Smith JP. Unraveling the SES-health connection. Population Develop Rev 2005;30: Kim J, Durden E. Socioeconomic status and age trajectories of health. Soc Sci Med 2007;65: Halleröd B, Gustafsson JE. A longitudinal analysis of the relationship between changes in socio-economic status and changes in health. Soc Sci Med 2011;72: Andersen PT, Bak CK, Vangsgaard S et al. Self-rated health, ethnicity and social position in a deprived neighbourhood in Denmark. Int J Equity Health 2011;10: Arendt JN, Jensen BT, Nexøe J et al. Lavindkomst og antal kontakter med almen praksis. Ugeskr Læger 2010;172: Brønnum-Hansen H, Baadsgaard M. Increase in social inequality in health expectancy in Denmark. Scand J Pub Health 2008;36: Case A, Lubotsky D, Paxson C. Economic status and health in childhood: the origins of the gradient. Am Econ Rev 2002;92: Condliffe S, Link CR. The relationship between economic status and child health: evidence from the United States. Am Econ Rev 2008;98: Currie J. Healthy, wealthy, and wise. J Econ Literature 2009;47: Smith JP. The impact of childhood health on adult labor market outcomes. Rev Econ Stat 2009;91: Carlsen LT. Her er der altid brug for en læge. Ugeskr Læger 2010;172: Gramlich E, Laren D, Sealand N. Moving into and out of poor urban areas. J Pol Analysis Management 1992;11: Sharkey P, Elwert F. The legacy of disadvantage: multigenerational neighborhood effects on cognitive ability. Am J Soc 2011;116: South SJ, Crowder KD. Escaping distressed neighborhoods: individual, community, and metropolitan influences. Am J Soc 1997;102: Quillian L. How long are exposures to poor neighborhoods? Population Res Policy Rev 2003;22: Hummelgaard H, Graversen BK, Lemmich D et al. Udsatte boligområder i Danmark. København: Forlaget AKF, Diez-Roux AV, Merkin SS, Arnett D et al. Neighborhood of residence and incidence of coronary heart disease. N Engl J Med 2001;345: Propper C, Jones K, Bolster A et al. Local neighbourhood and mental health: evidence from the UK. Soc Sci Med 2005;61: Debrand T, Pierre A, Allonier C et al. Critical urban areas, deprived areas and neighbourhood effects on health in France. Health Pol 2012;105:

5 25. Mohnen SM, Groenewegen PP, Völker B et al. Neighborhood social capital and individual health. Soc Sci Med 2011;72: Halonen JI, Kivimäki M, Pentti J et al. Quantifying neighborhood socioeconomic effects in clustering of behaviour-related risk factors: a multilevel analysis. PLoS ONE 2012;7: Kenkel DS, Lillard DR, Mathios AD. The roles of high school completion and GED receipt in smoking and obesity. Cambridge: National Bureau of Economic Research, Ludwig J, Duncan GJ, Katz LF et al. Neighborhoods, obesity and diabetes a randomized social experiment. Cambridge: Harvard University Department of Economics, Stjärne KM, Fritzell J, Ponce De Leon A et al. Neighborhood socioeconomic context, individual income and myocardial infarction. Epidemiol 2006;17: Votruba ME, Kling JR. Effects of neighborhood characteristics on the mortality of black male youth: evidence from Gautreaux, Chicago. Soc Sci Med 2009;68:

AMID Working Paper Series 15/2002. Effekter af boligmæssig segregering 1

AMID Working Paper Series 15/2002. Effekter af boligmæssig segregering 1 AMID Working Paper Series 15/2002 Effekter af boligmæssig segregering 1 Eskil Heinesen Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut 1. Indledning I Danmark og de fleste andre europæiske lande har der i de

Læs mere

Fattigdom, social eksklusion og boligforhold

Fattigdom, social eksklusion og boligforhold Jytte Kristensen og Jørgen Elm Larsen Fattigdom, social eksklusion og boligforhold Formålet med artiklen er primært at belyse, hvordan boligforholdene for fattige og socialt ekskluderede i Danmark har

Læs mere

Sociale forskelle. n Reduktion af social ulighed er et vigtigt mål i forebyggelsesprogrammet Sund hele livet.

Sociale forskelle. n Reduktion af social ulighed er et vigtigt mål i forebyggelsesprogrammet Sund hele livet. Sociale forskelle 33 n Reduktion af social ulighed er et vigtigt mål i forebyggelsesprogrammet Sund hele livet. n Social ulighed peger i retning af uretfærdighed, mens sociale forskelle refererer til noget

Læs mere

Finansiel forståelses betydning for privatøkonomien

Finansiel forståelses betydning for privatøkonomien Nationaløkonomisk Tidsskrift 150 (2012): 144-171 Finansiel forståelses betydning for privatøkonomien Ann-Kathrine Ejsing Forsikring & Pension, e-mail: ake@forsikringogpension.dk Andreas Østergaard Nielsen

Læs mere

Færre på offentlig ydelse efter samfundstjeneste og efter afsoning med fodlænke end efter fængsel

Færre på offentlig ydelse efter samfundstjeneste og efter afsoning med fodlænke end efter fængsel Nyt fra Januar 2012 Færre på offentlig ydelse efter samfundstjeneste og efter afsoning med fodlænke end efter fængsel Straffede personers fremtid på arbejdsmarkedet afhænger af, hvordan de afsoner deres

Læs mere

Desk research af danske studier om restgruppen

Desk research af danske studier om restgruppen Desk research af danske studier om restgruppen Rådet for Ungdomsuddannelser, Undervisningsministeriet Afrapportering 12. juni 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

Læs mere

Social eksklusion i Danmark 1976 til 2000

Social eksklusion i Danmark 1976 til 2000 Social eksklusion i Danmark 1976 til 2000 Jørgen Elm Larsen Børn, integration og ligestilling Arbejdspapir 10:2004 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research

Læs mere

SUNDH SPROFIL 2013 FOR HELSINGØR KOMMUNE

SUNDH SPROFIL 2013 FOR HELSINGØR KOMMUNE SUNDH SPROFIL 2013 FOR HELSINGØR KOMMUNE Uddrag af Region Hovedstadens Sundhedsprofil for region og kommuner 2013 Center for Sundhed og Omsorg Sundhedsprofil 2013 for Helsingør Kommune er et uddrag af

Læs mere

Når etniske minoriteter bor sammen

Når etniske minoriteter bor sammen Når etniske minoriteter bor sammen En mixed methods analyse af betydningen for tyrkere i Danmark af at bo sammen med andre etniske minoriteter og en diskussion af etniske lokalbaserede netværks potentiale

Læs mere

Læsefærdigheder, arbejdsmarked og indkomst

Læsefærdigheder, arbejdsmarked og indkomst 30. oktober 2006 J.nr. 2773 tpj/meg/jp 33145949 70 e-mail tpj@akf.dk Akf working paper Læsefærdigheder, arbejdsmarked og indkomst Mette Gørtz Torben Pilegaard Jensen L:\TEKST\FORLAG\TPJ\2773 3F\working

Læs mere

Social arv og børns sundhed

Social arv og børns sundhed ARBEJDSNOTAT Social arv og børns sundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Mette Madsen Statens Institut for Folkesundhed Arbejdspapir 3 Vidensopsamlingen om social

Læs mere

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko?

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? af Kristian Overgaard Anders Grøntved Karina Nielsen

Læs mere

Børn og unges dødelighed

Børn og unges dødelighed MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Børn og unges dødelighed Vibeke Borchsenius Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www.

Læs mere

INDIKATORER FOR SOCIAL EKSKLUSION. LITTERATUR OG METODESTUDIE

INDIKATORER FOR SOCIAL EKSKLUSION. LITTERATUR OG METODESTUDIE 01:2013 ARBEJDSPAPIR LARS BENJAMINSEN BENCE BOJE-KOVACS ANE GLAD THERESA DYRVIG HENRIKSEN INDIKATORER FOR SOCIAL EKSKLUSION. LITTERATUR OG METODESTUDIE FORSKNINGSAFDELINGEN FOR SOCIALPOLITIK OG VELFÆRDSYDELSER

Læs mere

Den svære overvægt fortsætter med at stige

Den svære overvægt fortsætter med at stige Nyt fra December 21 Den svære overvægt fortsætter med at stige Andel svært overvægtige 25-44-årige i Danmark. Procent. 14 12 1 8 6 4 2 Procent Kilde: 1987-25: statens institut for folkesundhed. 29: Rockwool

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Sundhedsplan for Ballerup Kommune 2015-2017

Sundhedsplan for Ballerup Kommune 2015-2017 Sundhedsplan for Ballerup Kommune 2015-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 Tendenser på sundhedsområdet - globalt, nationalt og kommunalt... 4 De overordnede sundhedsudfordringer i Ballerup

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Måling af ensomhed blandt ældre i Danmark - Et mixed method studie Measurement of loneliness among elderly in Denmark - A mixed method study

Måling af ensomhed blandt ældre i Danmark - Et mixed method studie Measurement of loneliness among elderly in Denmark - A mixed method study D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale i Folkesundhedsvidenskab Måling af ensomhed blandt ældre i Danmark - Et mixed

Læs mere

kø b e n h av n s u n i versitet Ulighed i sundhed Årsager og Indsatser

kø b e n h av n s u n i versitet Ulighed i sundhed Årsager og Indsatser kø b e n h av n s u n i versitet Ulighed i sundhed Årsager og Indsatser 2011 Ulighed i Sundhed årsager og indsatser Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Omfanget af forskelsbehandling af nydanskere

Omfanget af forskelsbehandling af nydanskere Omfanget af forskelsbehandling af nydanskere Et felteksperiment på lejeboligmarkedet Ankestyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 English summary 4 3 Intro 5 4 Resultater fra felteksperiment 6 4.1 Omfanget

Læs mere

AMID Working Paper Series 11/2002. Uddannelsesvalg og den sociale arvs betydning med særlig fokus på efterkommere 1

AMID Working Paper Series 11/2002. Uddannelsesvalg og den sociale arvs betydning med særlig fokus på efterkommere 1 AMID Working Paper Series 11/2002 Uddannelsesvalg og den sociale arvs betydning med særlig fokus på efterkommere 1 Helena Skyt Nielsen, Ph.D. Handelshøjskolen i Århus Dette notat behandler uddannelsesvalg

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen Katrine Bindesbøl Holm Johansen Ola Ekholm Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014 C E N T R E F O R V O T I N G A N D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Mobilisering via SMS til Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRIVILLIGE. i det boligsociale arbejde CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING

FRIVILLIGE. i det boligsociale arbejde CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING FRIVILLIGE i det boligsociale arbejde CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING Frivillige i det boligsociale arbejde Frederik Mühldorff Sigurd, projektleder Louise Stine Jessen Majken Rhod Larsen Kasper Krog Pedersen

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere