Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12"

Transkript

1 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke - botilbud - frit valg - døgninstitution - udviklingshæmmet om: - værge Lov: Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli , 131 og 108 Resumé: Principafgørelsen fastslår Flytning uden samtykke efter servicelovens 129 Når en person er omfattet af den personkreds, som hører under reglerne om magtanvendelse, har nævnet kompetence til at behandle en sag om flytning uden samtykke. Bestemmelsen om flytning uden samtykke skal anvendes, når flytningen skyldes, at den fornødne hjælp ikke kan gives i personens hidtidige bolig, når en institution lukker/nedlægges eller en person skal overgå fra en institution for børn og unge til et botilbud for voksne. Ankestyrelsen vurderer, at det uanset årsag til flytning er indgribende i en persons tilværelse at skulle flytte uden at være i stand til at give et informeret samtykke til en flytning og optagelse i et bestemt botilbud. Formålet med reglerne om magtanvendelse er at beskytte den borger, der på grund af psykisk nedsættelse af funktionsevnen ikke kan tage vare på sig selv. Frit valg af botilbud efter servicelovens 108 Reglerne om frit valg af botilbud gælder også for personer, der er flyttet til et botilbud efter reglerne om magtanvendelse. Reglerne om frit valg betyder generelt, at en person, der visiteres til et botilbud, har mulighed for frit at vælge et andet, tilsvarende botilbud, end det kommunen har besluttet. Det er dog en betingelse, at tilbuddet er egnet til at opfylde personens behov, og at det ikke er væsentligt dyrere. Den personlige værge indtræder i personens sted og kan handle på hans vegne. Værgen kan derfor vælge et andet botilbud, hvis dette er egnet og ikke væsentligt dyrere. Kommunen skal forud for indstillingen om flytning uden samtykke, træffe afgørelse om valg af botilbud. Hvis værgen og kommunen ikke kan komme til enighed, kan spørgsmålet om valg af botilbud indbringes for nævnet. Afgørelse: 1. Baggrund for at behandle sagen Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, om magtanvendelsesreglerne finder anvendelse, når værgen ønsker et andet botilbud efter servicelovens 108. Afklaringen angår en situation, hvor kommunen vil flytte en 20-årig udviklingshæmmet til et bestemt botilbud. Den unge skal flytte fra et anbringelsessted for børn og unge, men værgen ønsket et andet botilbud efter reglerne om frit valg. 2. Reglerne Lov om social service 129 fastslår, at en person, der er omfattet af bestemmelserne om magtanvendelse kan flyttes, når 1) det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 2) hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig og

2 3) den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og 4) den pågældende udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og 5) det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning. Det fremgår af lov om social service 108, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Det fremgår af lov om social service 131, at Det Sociale Nævn træffer afgørelse om optagelse i særlig botilbud uden samtykke efter 129 efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Indstillingen skal bl.a. indeholde en redegørelse for indretningen af den nye bolig og den personlige hjælp, pleje og støtte m.v., som vil kunne stilles til rådighed. Det fremgår af 15 i bekendtgørelsen om betaling for botilbud m.v efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108, at ansøgere, som opfylder betingelserne for at modtage tilbud efter servicelovens 108, har ret til frit at vælge sådanne botilbud. Det fremgår også, at retten til frit valg gælder uanset botilbuddets beliggenhed. Det er ved flytning til en anden kommune en forudsætning, at den pågældende ansøger opfylder betingelserne for at modtage tilbud efter servicelovens 108 både i fraflytningskommunen og i tilflytningskommunen. 3. Andre Principafgørelser Gældende Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig: : hvorefter kommunens afgørelse var ugyldig i en sag, hvor kommunen havde truffet afgørelse om flytning af en 23-årig mand fra hans plejefamilie til en institution. Manden havde ingen selvstændig retsevne, og der var ikke udpeget en værge for ham. Det Sociale Nævn havde afvist at behandle sagen, da klagen til nævnet kom fra mandens plejefamilie. Nævnet begrundede afvisningen med, at plejefamilien ikke var klageberettiget. Ankestyrelsen fandt, at nævnet ikke kunne afvise at behandle sagen med henvisning til, at plejeforældrene ikke var klageberettiget. Nævnet burde have vurderet, hvilken betydning det havde for kommunens afgørelse, at der ikke var nogen, der kunne klage i sagen. Frit valg: : hvorefter kommunen ikke kunne afslå at betale for ophold i længerevarende botilbud ønsket af ansøger efter fritvalgsreglerne, hvis botilbudet var skønnet egnet og ikke var væsentligt dyrere, end det tilbud kommunen var kommet med. Kasserede Følgende Principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere: C og C er gjort historiske og gælder ikke længere. Praksis er indarbejdet i denne Principafgørelse. Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser på området. Afgørelse: 4. Den konkrete afgørelse Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i NNs sag om afklaring af, om magtanvendelsesreglerne finder anvendelse, når værgen ønsker et andet botilbud efter servicelovens 108 Resultatet er vedrørende nævnets afvisning af at behandle sagen om flytning uden samtykke Nævnet har kompetence til at behandle en sag om flytning uden samtykke, når personen er omfattet af den personkreds, som hører under reglerne om magtanvendelse. Det betyder, at nævnet ikke kunne afvise at behandle sagen. Vi ændrer således denne del af afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

3 Resultatet er vedrørende nævnets afgørelse om frit valg af botilbud efter serviceloven 108. Servicelovens regler om frit valg af botilbud finder anvendelse ved flytning af NN fra en institution beregnet for børn og unge mellem 0 og 18 år til et botilbud for voksne. Det betyder, at den personlige værge kan indtræde i valg af botilbud efter reglerne om frit valg. Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y. Der var enighed på mødet. Begrundelsen for afgørelsen Flytning uden samtykke: Ankestyrelsen finder, at flytning af en person, som er omfattet af den personkreds, hvor lovbestemmelserne om magt finder anvendelse, skal træffes af det sociale nævn efter indstilling fra kommunen, jf. servicelovens 131, jf. 129, stk. 1. Dette gælder, når personen modsætter sig flytning eller ikke kan give et informeret samtykke til en flytning. Vi har lagt vægt på, at en værge ikke kan beslutte eller tiltræde en flytning efter bestemmelserne i servicelovens 129, stk. 1. En flytning efter denne bestemmelse kan ske når 1) det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 2) hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig og 3) den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og 4) den pågældende udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og 5) det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning. Vi finder at bestemmelsen om flytning uden samtykke skal anvendes dels når flytningen skyldes, at den fornødne hjælp ikke kan gives i personens hidtidige bolig, dels når institutionen lukker/nedlægges eller en person skal overgå fra en institution for børn og unge til et botilbud for voksne. Vi har herved lagt vægt på, at det uanset årsag til flytning er indgribende i en persons tilværelse at skulle flytte uden at være i stand til at give et informeret samtykke til en flytning og optagelse i et bestemt botilbud. Formålet med reglerne om magtanvendelse er at beskytte den borger, der på grund af psykisk nedsættelse af funktionsevnen ikke kan tage vare på sig selv. Valg af botilbud: Kommunen har bevilget NN et varigt botilbud efter servicelovens 108. Efter denne bestemmelse har borgeren mulighed for frit at vælge et tilsvarende botilbud, end det kommunen har besluttet, hvis tilbuddet er egnet til at opfylde NNs behov, og det ikke er væsentlig dyrere. Vi finder, at den personlige værge indtræder i NNs sted og kan handle på hans vegne. NNs værge kan derfor vælge et andet botilbud, hvis dette er egnet for NN og ikke væsentligt dyrere. Vi har derfor tiltrådt nævnets hjemvisning af valg af botilbud. Det betyder, at kommunen forud for indstillingen jf. servicelovens 131, stk. 1 og 2, jf. servicelovens 129, stk. 1, om flytning uden samtykke, træffer afgørelse om valg af botilbud. Hvis værgen og kommunen ikke kan komme til enighed, kan spørgsmålet om valg af botilbud indbringes for nævnet. Vi ophæver samtidigt Principafgørelserne C og Oplysninger i sagen Vi har afgjort sagen på grundlag af: De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

4 Nævnets afgørelse af 29. november 2011 Klagen til Ankestyrelsen af 20. december 2011 Nævnets genvurdering Nævnets afgørelse om af 2. februar 2012 om frit valg af botilbud Kommunen traf den 18. oktober 2011 afgørelse om, at NN skulle fraflytte døgninstitutionen Z, hvor målgruppen var mellem 0 og 18 år. NN kunne ikke forblive på Z. Kommunen vurderede derfor, at botilbud X fagligt og forsvarligt kunne yde hjælp og støtte i forhold til NNs funktionsnedsættelser indenfor personlig/praktisk hjælp, omsorg, kommunikationsudvikling, relationsdannelse og støtte i dagligdagen. Kommunen var opmærksom på, at værgen ønskede et andet botilbud i B Kommune, men kommunen vurderede at NNs behov fagligt kunne tilgodeses i tilbud i A Kommune. Da NN ikke selv kunne give samtykke til en indflytning på X i C, og da værgens samtykke i dette tilfælde ikke var tilstrækkelig til at iværksætte flytning, ville en flytning ville blive indstillet til det sociale nævn efter servicelovens 129 stk. 1 optagelse i særligt botilbud uden samtykke. Indstillingen ville blive tilsendt værgen til orientering. A kommune ville sørge for, at NN fik bistand af advokat til at varetage sine interesser under sagens behandling i Det Sociale Nævn jf. servicelovens 132. A kommune vurderede, at NNs værge ikke på hans vegne havde frit valg til at pege på, hvor han fremadrettet ønskede at bo. Dette betød, at reglerne om frit valg af botilbud jf. almenboliglovens 58 a, kun fandt anvendelse for den person, som var bevilget et botilbud. Der var ikke frit valg for hverken de pårørende eller værgen. Værgens holdning var imidlertid inddraget under sagens behandling og ville blive oplyst i indstillingen til Det Sociale Nævn. NN var født med betydelig og varig nedsat funktionsevne og var spastiker. Han sad i kørestol og havde intet verbalt sprog. Kommunen indstillede den 23. november 2011 til nævnet, at NN blev optaget i særligt botilbud X i C uden informeret samtykke efter servicelovens 129, stk. 1. Værgen ønskede dog et tilbud i B, hvor NN havde sit sociale netværk. Nævnet afviste den 29. november 2011 at behandle sagen. Nævnet hjemviste sagen til fornyet behandling vedrørende valg af botilbud til fornyet behandling og afgørelse i kommunen. Nævnet fandt ikke, at den flytning, som kommunen søgte om tilladelse til, hørte under servicelovens kapitel 24 om magtanvendelse. Nævnet fandt endvidere, at sagen var utilstrækkeligt oplyst til, at nævnet kunne træffe afgørelse om valg af botilbud til NN. Nævnet vurderede, at situationen kunne sidestilles med situationen i Ankestyrelsens afgørelse C , hvorfor afgørelsen faldt udenfor servicelovens regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Det fremgik af 16, stk. 1 (nu 17, stk. 1), i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, at når en klage blev modtaget, afgjorde formanden straks, om Det Sociale Nævn var kompetent til at behandle klagen. Princippet i denne bestemmelse kunne anvendes ved anmodning om godkendelse af en foranstaltning efter serviceloven Da der således i sagen ikke forelå en situation som omhandlet i servicelovens , jf. 131, stk. 1, og 133, stk. 1, havde Det Sociale Nævn ikke kompetence til at vurdere lovligheden af foranstaltningen, og formanden afviste derfor at behandle den. Nævnet havde med afgørelsen ikke forholdt sig til, hvilket bobotilbud NN skulle flyttes til, idet der ikke forelå tilstrækkelige oplysninger i sagen til, at nævnet kunne træffe afgørelse herom. A Kommune har klaget over nævnets afgørelse. I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at kommunen var uenig i afgørelsen om, at servicelovens 129 stk. 1,

5 ikke skulle finde anvendelse i den pågældende sag. A Kommune var desuden uenig i, at den personlige værge kunne anvende retten til frit valg af botilbud på vegne at en borger, som ikke selv kunne give samtykke til optagelse i botilbud. A Kommune fandt sagen principiel og ønskede derfor sagen behandlet af Ankestyrelsen. Der var 2 principielle problemstillinger: 1. Anvendelse at servicelovens 129 stk. 1 i forbindelse med optagelse i botilbud til borgere, som ikke selv kan give samtykke til optagelsen. 2. Den personlige værges kompetence i forhold til reglerne om trit valg at botilbud. A Kommune bemærkede, at afgørelsen om botilbud til NN var påklaget, genvurderet og pt. lå til behandling i Nævnet. Der blev anmodet om hurtig behandling af denne klage, idet afgørelsen heraf påvirker den anden klagesag. Kommunen anførte, at det fremgik af servicelovens 129 stk. 1, at kommunalbestyrelsen efter 131 kunne indstille til det sociale nævn at træffe afgørelse om, at en person, der modsatte sig flytning eller manglede evnen til at give informeret samtykke hertil, jf. dog stk. 2, skulle optages i et bestemt botilbud, når 1) det var absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 2) hjælpen ikke kunne gennemføres i personens hidtidige bolig og 3) den pågældende ikke kunne overskue konsekvenserne af sine handlinger og 4) den pågældende udsatte sig selv for at lide væsentlig personskade og 5) det var uforsvarligt ikke at sørge for flytning. Der var ikke tvivl om, at NN tilhørte målgruppen for servicelovens kapitel 24 om magtanvendelse, da han manglede evnen til at give informeret samtykke til optagelse i botilbud. Det botilbud, som A Kommune indstillede til optagelse i, var omfattet af servicelovens. 129 stk. 1. Nævnet havde ikke efterprøvet de øvrige 5 betingelser for optagelse i botilbud, men afviste sagen med begrundelsen om, at der ikke forelå en situation som omhandlet af servicelovens kapitel 24. A Kommune var uenig i Nævnets begrundelse for at afvise at behandle sagen. Der var, som det fulgte af ordlyden i servicelovens 129 stk. 1, tale om en person, der manglede evnen til at give informeret samtykke til optagelse i et bestemt botilbud, og hvor kommunalbestyrelsen kunne indstille til det sociale nævn at træffe afgørelse herom. Det fremgik både af forarbejderne til 129 stk. 1 samt vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper, at reglerne om personligt værgemål ikke gav værgen ret til at beslutte tvangsmæssigt at flytte borgeren til et botilbud, sygehus eller lignende. Dette stemte overens med ordlyden i servicelovens 129 stk. 1. A Kommune var enig med nævnet i, at nævnet ikke skulle træffe afgørelse om udflytning, da det hørte under kommunalbestyrelsens kompetence. Kommunen var imidlertid af den opfattelse, at det hørte under nævnets kompetence, at træffe afgørelse om optagelsen i et fremtidige botilbud og herunder inddrage, hvilke behov NN havde i det nuværende opholdssted. Kommunen henviste til reglerne om frit valg af botilbud, jf. servicelovens 108, almenboliglovens 58a samt bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108. Det var kommunes opfattelse, at der ifølge reglerne var tale om en personlig ret for den pågældende til at udnytte en given bevilling til et botilbud til et andet botilbud, der var sammenligneligt. Retten kunne benyttes, når betingelserne var opfyldt, og én af disse betingelser burde være, at borgeren selv kunne give samtykke til flytningen. Retten til frit valg af botilbud burde derfor ikke kunne anvendes af en personlig værge. Der var hverken i serviceloven eller reglerne om personlige værgemål jf. værgemålslovens 5 tvivl om, at den personlige værge ikke kunne give et stedfortrædende samtykke til optagelse i botilbud. Ifølge nævnets afgørelse gav det anledning til en retstilstand, hvor værgen ikke kunne give et stedfortrædende samtykke til optagelsen i det pågældende botilbud, men godt kunne ønske et andet botilbud, som vedkommende skulle optages i. Kommunen mente ikke, at det havde været hensigten med bestemmelserne om frit valg af botilbud. Kommunen henviste endvidere til U H, TFA /1. A Kommune fortolkede dommen således, at

6 Højesteret gav udtryk for, at der måtte foreligge en klar hjemmel i flyttesituationer, hvor pågældende ikke selv kunne give samtykke, og at en personlig værge ikke havde nogen kompetence i relation til hverken samtykke til flytning eller hvor vedkommende skulle flytte hen. A Kommune mente ikke, at en personlig værges kompetence omfattede brug af reglerne om frit valg at botilbud. Nævnet har ved sin genvurdering fastholdt vurderingen af, at magtanvendelsesreglerne i servicelovens 129 ikke fandt anvendelse i den pågældende situation. Nævnet henviste i øvrigt til sin begrundelse i afgørelsen at 29. november Nævnet havde været opmærksomt på, at A Kommune anførte, at magtanvendelsesreglerne havde gjort op med, hvilke muligheder, der var for at flytte en person uden dennes samtykke, idet dette kun var muligt med reglerne om magtanvendelse. Nævnet henviste igen til Ankestyrelsens afgørelse C-11-04, hvoraf det kunne udledes, at der var undtagelser til at flytte personer uden anvendelse af magtanvendelsesreglen i servicelovens 129. Nævnet var enigt i, at det var betænkeligt, at der var tilfælde, hvor man kunne flytte en person uden varetagelse af maganvendelsesreglerne, men nævnet fandt, at i og med der var udpeget en værge, var der således også en person, der kunne varetage pågældendes interesser. Vedrørende frit valg af botilbud efter servicelovens 108 var NN er uden retlig handleevne, og der var udpeget en værge for ham. Efter værgemålsreglerne handlede værgen på den værgedes vegne indenfor rammerne af værgemålet, og værgen skulle varetage alle interesser for den, der var under værgemål. Jf. 15 i bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. var der frit valg af botilbud efter servicelovens 108. Nævnet vurderede, at værgen måtte kunne indtræde i retten til frit valg, da værgen havde overtaget alle økonomiske og retlige forpligtelser for pågældende under værgemål, herunder tillige retten til frit valg efter servicelovens 108, idet værgen varetog pågældendes samlede interesser. Nævnet kunne se problematikken i forhold til servicelovens 129, stk. 3, men nævnet fandt ikke, at diskussionen var relevant, fordi nævnet havde fundet, at magtanvendelsesreglerne ikke fandt anvendelse i forhold til NN. Der var således tale om en (ren) vurdering efter servicelovens 108, herunder stillingtagen til frit valgs reglerne. For så vidt angik kommunens henvisning til højesteretsdommen U H, at værgen ikke havde kompetence til at vælge botilbud, fandt nævnet dog, at Højesteret med dommen ikke havde afvist, at en værge kunne tage stilling til eksempelvis flytning, idet Højesteret indledningsvist kunne have afvist sagen med begrundelsen, at værgen ikke havde en retlig interesse i sagen/ikke var klageberettiget. Højesteret havde dog i stedet afgjort sagen materielt. Nævnet vurderede derfor ikke, at det kunne udledes af ovenstående sag, at værgen ikke kunne anvende eksempelvis reglerne om frit valg, jf. servicelovens 108. Nævnet ændrede den 2. februar 2012 kommunens afgørelse og traf afgørelse om at NN var berettiget til et botilbud på Ø i D. Nævnet vurderede, at værgen var berettiget til på NNs vegne at vælge et botilbud efter reglerne om frit valg. Nævnet skønnede, at det af værgen ønskede botilbud var et egnet tilbud, der ikke var væsentlig dyrere, end det tilbud kommunen var kommet med. A Kommune klagede over nævnets afgørelse om frit valg af botilbud. Ankestyrelsen afviste den 9. marts 2012 at behandle sagen om botilbud. Afgørelsen afhang af en konkret vurdering af, om det valgte botilbud var væsentlig dyrere, end kommunens tilbud.

7

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Titel Udgiver ISBN nr Layout og foto Tryk Bestilling Hjemmeside

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere