Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere."

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Oktober 2013

2 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (beretning nr. 1/2010) 20. september 2013 RN 307/13 1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som blev indledt med en beretning i Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Beskæftigelsesministeriet har taget en række initiativer til at forbedre dokumentationen af effekten og opbygningen af viden om aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, og ministeriet har taget initiativ til at fremme koordineringen af beskæftigelsesindsatsen med de sociale myndigheder og sundhedsmyndighederne. Endelig har ministeriet arbejdet med at opstille progressionsmål for aktiveringsindsatsen. Rigsrevisionen finder initiativerne tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes. Rigsrevisionen baserer konklusionen på følgende: Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Generelt er der begrænset viden og forskning om aktiveringseffekter af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Beskæftigelsesministeriet fremmer gennem en videns- og evidensstrategi en mere systematisk opsamling af den eksisterende viden på området, ligesom Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemfører reviews af konkrete forsøg i forhold til ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Ministeriet har nedsat en kommission, som bl.a. skal undersøge området for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Kommissionens rapport forventes afgivet i Borgerens ret til en koordinerende sagsbehandler er indsat som mål i lovgivning om førtidspension og i den kommende lovændring om kontanthjælp. Ministeriet har igangsat projekter og forsøg med fokus på koordinerede tiltag. Arbejdsmarkedsstyrelsen og kommunerne arbejder med at udvikle progressionsmålinger af borgerens skridt på vejen mod et job. Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på

3 2 I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i oktober 2010 en beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Beretningen vedrørte Beskæftigelsesministeriet og handlede om, hvorvidt aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere havde en positiv beskæftigelseseffekt. At være ikke-arbejdsmarkedsparat betyder, at man ud over at være ledig fx har sociale og/eller helbredsmæssige problemer. 3. Beretningen viste, at aktivering af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i 2006 ikke havde en positiv beskæftigelseseffekt. Beretningen viste også, at Beskæftigelsesministeriet havde arbejdet på at tilvejebringe viden om, hvilke aktiveringsindsatser der virker, og at ministeriet havde fået foretaget en lang række både kvalitative og kvantitative undersøgelser på kontanthjælpsområdet. 4. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, kritiserede de, at Beskæftigelsesministeriet ikke kan dokumentere, at aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate virker efter hensigten, herunder at: Beskæftigelsesministeriet ikke har fastsat konkrete mål for, hvor mange ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere der skal komme i beskæftigelse som følge af aktivering. Beskæftigelsesministeriet alene anvender de såkaldte strukturelle mål for beskæftigelseseffekten. De strukturelle mål er skøn, som ikke kan efterprøves. Beskæftigelsesministeriet flere gange har intensiveret aktiveringsindsatsen uden tilstrækkelig viden om, hvilke indsatser der virker. Statsrevisorerne finder det nødvendigt, at beskæftigelsesministeren på et område, der er så væsentligt både samfundsøkonomisk og for den enkelte ledige, får sikker viden om, hvilken aktivering der virker herunder hvordan indsatsen bør koordineres i forhold til de sociale myndigheder og sundhedsmyndighederne. 5. Beskæftigelsesministeren afgav som svar på beretningen en redegørelse til Statsrevisorerne i februar Det fremgik heraf, at ministeren var enig i, at der burde være et stærkt fokus på at dokumentere effekterne af beskæftigelsesindsatsen, og at viden om effekt i videst muligt omfang skulle danne grundlag for at træffe politiske beslutninger. Beskæftigelsesministeriet ville arbejde på at skaffe ny viden om metoder og effekter og stille denne viden til rådighed for kommunerne, som varetager beskæftigelsesindsatsen over for borgerne. Beskæftigelsesministeren oplyste videre, at ministeriet i efteråret 2010 havde igangsat et nyt stort forsøg med fokus på, hvordan beskæftigelsesindsatsen burde koordineres i forhold til de sociale myndigheder og sundhedsmyndighederne. Endelig oplyste ministeren, at det ville være hensigtsmæssigt at opstille konkrete mål for indsatsen, hvis det var muligt, men at opstilling og efterprøvning var vanskeliggjort af en række forhold, fx hvordan den aktuelle konjunktursituation spiller ind på resultatet. Ministeren oplyste også, at der ikke fandtes metoder til at adskille, hvad der skyldes den aktive indsats, og hvad der skyldes konjunkturer. 6. Rigsrevisionen afgav på baggrund af ministerredegørelsen et notat april 2011 i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4. Det fremgik af notatet, at Rigsrevisionen ville følge udviklingen på følgende områder: dokumentation af effekt og opbygning af viden om aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere koordinering af beskæftigelsesindsatsen med de sociale myndigheder og sundhedsmyndighederne opstilling og efterprøvelse af mål for aktiveringsindsatser.

4 3 7. Statsrevisorerne fandt på baggrund af notatet anledning til at knytte en bemærkning til sagen, jf. Statsrevisorernes afgivelsesbemærkning i Endelig betænkning over statsregnskabet for 2010, s Statsrevisorerne fremhævede, at: Beretning 1/2010 om effekten af aktivering af ikke-markedsparate kontanthjælpsmodtagere adskilte sig fra tidligere effektberetninger, fordi Rigsrevisionen havde samarbejdet med en uafhængig forskningsinstitution (AKF) om undersøgelsen. Statsrevisorerne fandt, at der var tale om en meget interessant undersøgelse, hvis konklusioner var beklagelige, men velunderbyggede. Beskæftigelsesministeriet blev derfor kritiseret for ikke at have dokumenteret, at aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate virkede efter hensigten. Beskæftigelsesministerens svar til Endelig betænkning anfægtede undersøgelsens klare indikation af manglende effekt og satte spørgsmålstegn ved undersøgelsen til trods for, at Beskæftigelsesministeriet tidligere havde vurderet, at metoden var solid. Statsrevisorerne fandt, at der ikke var grundlag for at betvivle beretningens meget klare konklusion om, at der ikke har været effekt af aktiveringsindsatsen i det tidsrum og for den gruppe af kontanthjælpsmodtagere, som effektundersøgelsen omfatter. Statsrevisorerne anbefalede derfor beskæftigelsesministeren, at beretningens konklusion blev anvendt fremadrettet i arbejdet med at gøre aktiveringen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mere målrettet og med større effekt. 8. Rigsrevisionen fik ved udarbejdelsen af beretningen i 2010 foretaget en registerbaseret effektundersøgelse af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der i 1. kvartal 2006 sammen med deres sagsbehandler traf beslutning om at deltage i aktivering. Effekten af aktiveringen blev undersøgt for perioden , dog blev aktiveringseffekten på beskæftigelsesgraden alene undersøgt for 2006, da der ikke forelå data for perioden Undersøgelsen af effekten på selvforsørgelsesgrad blev gentaget for 1. kvartal Rigsrevisionen har ikke som led i denne opfølgning i 2013 gentaget effektundersøgelsen fra Baggrunden er bl.a., at der er ændret i matchgruppeinddelingen. Som omtalt i beretningen, jf. pkt. 5, skulle de kommunale sagsbehandlere i perioden oktober indplacere kontanthjælpsmodtagere i 5 forskellige matchgrupper efter deres beskæftigelsespotentiale, dvs. i forhold til faglige og sociale kompetencer og det lokale arbejdsmarked. Siden da er antallet af kategorier reduceret til 3. Endvidere har konjunkturerne fra 2008 ændret sig fra en højkonjunktur til en lavkonjunktur. Det Økonomiske Råd har i 2012 gennemført en analyse af beskæftigelseseffekt i henholdsvis en højkonjunktur og en lavkonjunktur. Heri indgår en analyse af beskæftigelsesindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate, jf. Det Økonomiske Råds rapport Konjunkturvurdering Arbejdsmarkedspolitik i høj og lavkonjunktur fra efteråret Konklusionerne er, at indsatserne virker relativt bedre i en højkonjunktur end i en lavkonjunktur, jf. pkt Rigsrevisionen redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på II. Beskæftigelsesministeriets initiativer 10. Rigsrevisionen gennemgår i det følgende Beskæftigelsesministeriets initiativer i forhold til de udestående punkter. Gennemgangen er baseret på Rigsrevisionens brevveksling med Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen samt møde om sagen. Dokumentation af effekt og opbygning af viden 11. Beretningen viste, at Beskæftigelsesministeriet havde foretaget en lang række undersøgelser om aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og havde haft fokus på at øge kvaliteten af undersøgelserne. Beretningen viste også, at det var en væsentlig udfordring for ministeriet at få afklaret, hvilke indsatser der virkede, fordi de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har betydelige og meget forskelligartede problemer ud over ledighed.

5 4 12. Beskæftigelsesministeren anførte i sin redegørelse til Statsrevisorerne i februar 2011, at ministeriet ville arbejde på at fremskaffe ny viden om metoder og effekter og stille denne viden til rådighed for kommunerne, som varetager beskæftigelsesindsatsen over for borgerne. 13. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fortsat er blandt ministeriets fokusområder i det strategiske arbejde med at opsamle og udvikle viden på beskæftigelsesområdet. Arbejdsmarkedsstyrelsen som varetager opgaven for ministeriet har fra 2012 en videns- og evidensstrategi på beskæftigelsesområdet. Målet er at systematisere viden fra forskningen ud fra undersøgelseskvalitet og viden om, hvilken effekt en given indsats har. Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemfører desuden løbende undersøgelser, som skal tilvejebringe ny viden om effekterne af de beskæftigelsespolitiske indsatser. Ministeriet har konkret henvist til 4 aktiviteter fra 2012, som helt eller delvist omfatter vurdering af effekter af indsatser for de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: Beskæftigelseseffekt Hermed forstås, om den enkelte person kommer i job som følge af en given aktiveringsindsats. Effekter af arbejdsmarkedsrettede indsatser for personer med affektive sindslidelser eller angstsygdomme, Lene Eplov og Lisa Korsbek, (2012) Effekter af mentorstøtte for udsatte ledige, SFI (2012) Effekter af den aktive beskæftigelsesindsats for udsatte unge, KORA (2012) Effekter af virksomhedsaktivering for udsatte ledige, SFI (2012). 14. Beskæftigelsesministeriet har henvist til, at viden om effekt af indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate er omtalt i Det Økonomiske Råds rapport Konjunkturvurdering Arbejdsmarkedspolitik i høj og lavkonjunktur fra efterår Rapporten viste bl.a., at der er forskel på effekten, afhængigt af om der er tale om høj- eller lavkonjunktur. Opkvalificeringseffekt refererer til effekten af en aktiveringsindsats, der følger af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415 af 24. april Loven indeholder følgende 3 typer aktiveringstilbud, som jobcentrene kan bruge, når de skal give tilbud til ledige: vejledning og opkvalificering virksomhedspraktik ansættelse med løntilskud. I højkonjunktur forkorter indsatserne ledighedsperioden. Løntilskud virker relativt bedst, efterfulgt af virksomhedspraktik, mens vejledning og opkvalificering relativt set har mindre effekt end de virksomhedsrettede tilbud. I lavkonjunktur har virksomhedspraktik i forhold til de øvrige redskaber den største beskæftigelseseffekt. Løntilskud har kun en positiv beskæftigelseseffekt under selve aktiveringen. 15. Beskæftigelsesministeriet har videre fremhævet, at der som led i Arbejdsmarkedsstyrelsens videns- og evidensstrategi er igangsat 11 undersøgelser, der vil bidrage til viden om indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. Resultater af nogle af disse undersøgelser vil dog først være færdige i perioden Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at Arbejdsmarkedsstyrelsen i juni 2013 har offentliggjort en vidensdatabank, som indeholder den eksisterende forskningsbaserede viden om effekterne af beskæftigelsesindsatsen i forhold til de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Vidensbanken indeholder endnu ikke oplysninger om ikke-arbejdsmarkedsparate og sygemeldte ledige. Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejder på at udbygge vidensbanken, så denne gruppe også kommer til at indgå. Ministeriet har ikke oplyst, hvornår denne gruppe vil blive omfattet af vidensbanken. 17. Beskæftigelsesministeriet har desuden oplyst, at Arbejdsmarkedsstyrelsen siden 2007 løbende via jobindsats.dk har offentliggjort centrale tal om den lokale, regionale og nationale udvikling på arbejdsmarkedet herunder også de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. Rigsrevisionen skal fremhæve, at anvendelsen af disse oplysninger forudsætter god datakvalitet og aktuelle data, så de kan bruges til måling af indsatsen. 18. Beskæftigelsesministeriet gennemfører via Arbejdsmarkedsstyrelsen en række initiativer, som har til formål systematisk at opsamle viden, der måler på effekt. Videns- og evidensstrategien, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har fastlagt, udgør en systematisk ramme for opsam-

6 5 ling på analyser og studier om indsatser og effekt. Værdien af initiativet forudsætter, at der bliver udført mere forskning på området. Ministeriet har tilføjet, at Arbejdsmarkedsstyrelsen løbende opsamler ny viden gennem reviews bl.a. om ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. Derudover igangsætter Arbejdsmarkedsstyrelsen også egne forsøg og effektstudier med henblik på at udvikle ny viden. 19. Forskningen har hidtil fokuseret på de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, mens viden om gruppen af de ikke-arbejdsparate kontakthjælpsmodtagere, som Rigsrevisionens beretning vedrører, er begrænset. Beskæftigelsesministeriet har fremhævet, at der er indikation for, at virksomhedsrettede tilbud (både løntilskud og praktik) og vejledning og opkvalificering har en positiv effekt på afgangen fra ledighed til beskæftigelse, jf. Det Økonomiske Råds rapport, efterår Beskæftigelsesministeriet nedsatte i februar 2013 en kommission, som skal gennemføre en udredning af hele indsatsen for ledige med henblik på en reform af beskæftigelsesindsatsen. Arbejdet ledes af den tidligere sundheds- og skatteminister Carsten Koch, og opdeles i 2 faser, hvoraf 2. del omfatter de ikke-arbejdsmarkedsparate, herunder personer på kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller revalidering. Arbejdet skal efter planen være færdigt i efteråret Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet har iværksat et initiativ til en nærmere afdækning af området, hvor der er begrænset viden om effekten af indsatser. Rigsrevisionen har også noteret sig vidensbanken om Jobeffekter som redskab i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Dette redskab er nyttigt, men retter sig endnu ikke mod gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Rigsrevisionen vurderer, at ministeriet fortsat har en udfordring med at få afdækket, hvilke initiativer der virker for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Rigsrevisionen konstaterer, at der kun i meget begrænset omfang er offentliggjort forskningsmæssig viden om, hvilke indsatser der virker i forhold til de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Ministeriet har peget på, at der er gennemført en række effektstudier, og at der er tale om en meget heterogen/sammensat gruppe, hvilket forudsætter et stort forskningsgrundlag. Rigsrevisionen vurderer, at ministeriet har igangsat initiativer som grund for en mere systematisk tilgang til området end tidligere. Det er på den baggrund Rigsrevisionens vurdering, at der løbende vil kunne høstes erfaringer fra den mere systematiske vidensopsamling, som kan anvendes i arbejdet med gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate. Dette finder Rigsrevisionen tilfredsstillende. Koordinering af beskæftigelsesindsatsen 22. Beretningen viste, at Beskæftigelsesministeriet fortsat burde undersøge, hvilke aktiveringsindsatser der virker for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, herunder hvordan aktiveringsindsatser bedst virker i kombination med andre indsatser, fx social- og sundhedsindsatser. Statsrevisorerne havde i forhold til beretningen bemærket, at det var nødvendigt, at beskæftigelsesministeren også får sikker viden om, hvordan beskæftigelsesindsatsen koordineres i forhold til de sociale myndigheder og sundhedsmyndighederne. 23. Beskæftigelsesministeren anførte i 18, stk. 4-notatet til beretningen, at ministeriet i efteråret 2010 havde igangsat et forsøg med, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan koordineres i forhold til de sociale myndigheder og sundhedsmyndighederne, og at der i 1. halvdel af 2011 ville blive givet støtte til en række forsøg med tidlig afklaring og koordinering af indsatsen i de 3 spor: beskæftigelse, sundhed og socialområdet. Projekterne og forsøgene retter sig mod enkeltgrupper af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Resultaterne er endnu ikke offentliggjort.

7 6 24. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at ministeriet fortsat arbejder på at sikre en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for de udsatte borgere, der typisk har komplekse problemer, og derfor ofte har kontakt med flere forskellige offentlige myndigheder. Fx har borgerne ofte flere planer og sagsbehandlere, ligesom indsatserne sjældent er tilstrækkeligt koordinerede. Ministeriet har videre oplyst, at Arbejdsmarkedsstyrelsen som led i førtidspensions- og fleksjobreformen har fået hjemmel til at indsamle data på tværs af myndighederne. Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et arbejde med det nye datagrundlag med henblik på offentliggørelse på jobindsats.dk. I reformen af førtidspension og fleksjob fra 2012 skal alle kommuner etablere rehabiliteringsteams bestående af repræsentanter fra beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Formålet er at sikre, at der sker en tværfaglig afklaring af den enkelte borgers resurser og udfordringer. Loven indebærer også, at der er indført resurseforløb for personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de uden en særlig indsats vil ende på førtidspension. Borgere i resurseforløb skal have en koordinerende sagsbehandler og en tværfaglig indsats i op til 5 år, der kan hjælpe borgerne videre i livet, så de på sigt kan komme i arbejde eller uddannelse. Ministeriet har oplyst, at ministeriet forventer at evaluere brugen af resurseforløb og rehabiliteringsteams senest i Med kontanthjælpsreformen, som træder i kraft den 1. januar 2014, er det målet, at udsatte kontanthjælpsmodtagere får ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at indsatsen er koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre relevante myndigheder. Kommunen skal senest efter 6 måneder sikre, at personer med komplekse problemer får en helhedsorienteret indsats, der afspejler den enkeltes behov. 26. Beskæftigelsesministeriet har herudover oplyst, at der forud for og parallelt med de 2 reformer er igangsat 5 projekter og forsøg, der skal bidrage med viden og metoder, der kan styrke den koordinerede indsats for udsatte grupper. Projekterne og forsøgene retter sig mod enkeltgrupper af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. 4 ud af 5 projekter evalueres i 2013, mens 1 projekt først afsluttes i Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at ministeriet har taget initiativ til at arbejde med koordinerede tiltag både i forhold til ny lovgivning, og mere fremadrettede projekter. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at ministeriet vil tage initiativ til at evaluere, om koordineringen fungerer efter hensigten. Opstilling og efterprøvelse af mål for aktiveringsindsatser 28. Beretningen viste, at Beskæftigelsesministeriet ikke havde fastsat konkrete mål for antal ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der kommer i beskæftigelse som følge af aktivering. 29. Statsrevisorerne kritiserede i deres bemærkninger til beretningen, at der ikke blev opstillet konkrete mål for indsatsen, men at der alene blev anvendt strukturelle mål, som ikke kan efterprøves. Beskæftigelsesministeren anførte i sit svar, at det ville være hensigtsmæssigt at opstille konkrete mål for indsatsen. Ministeren oplyste da også, at der ikke findes metoder til at adskille, hvad der skyldes den aktive indsats, og hvad der skyldes konjunkturer. Rigsrevisionen anbefalede, at Beskæftigelsesministeriet forsøgsvis opstillede og efterprøvede mål for beskæftigelsesindsatsen.

8 7 30. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at beskæftigelsesindsatsen generelt bliver målt på, om borgere kommer i job/selvforsørgelse eller uddannelse. Ministeriet henviser til, at Arbejdsmarkedsstyrelsen og kommunerne arbejder på at udvikle målinger af borgeres skridt på vejen mod job (progressionsmålinger). Målinger bliver foretaget både nationalt og lokalt. Formålet er at understøtte beskæftigelsesindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate ved at udvikle målinger, der kan bruges til at afgøre, om en borger er kommet nærmere et job. Ministeriet anfører videre, at udfordringen er at udvikle ændringer i kompetencer, adfærd og holdninger. Initiativerne skal endvidere kunne bruges som målestok for, om jobcentrenes indsats fører den ledige tættere på arbejdsmarkedet, selv om de endnu ikke har fået job eller er påbegyndt en uddannelse. 31. Endelig har Beskæftigelsesministeriet fremhævet, at det i forlængelse af kontanthjælpsreformen (april 2013) er aftalt, at der skal udvikles et værktøj, som kan understøtte kommunernes opfølgning på den enkelte borger, herunder om den enkelte udvikler sig i retning hen imod et job. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en færdig plan for projektet. 32. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet har introduceret progressionsmålinger, som har til formål at understøtte kommunernes indsats. Rigsrevisionen vurderer, at der kan være tale om relativt komplicerede procesmål, og at ministeriet derfor bør foretage et grundigt forarbejde for at sikre, at progressionsmål også bidrager til en bedre indsats. III. Afslutning 33. De ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er ikke en homogen gruppe. Effekten af indsatsen er vanskelig at måle, fordi de ledige kan have sammensatte udfordringer af social, sundhedsmæssig og beskæftigelsesmæssig karakter. Sammenfattende finder Rigsrevisionen, at Beskæftigelsesministeriet har igangsat en række væsentlige initiativer til at tilvejebringe viden om de forskellige indsatser. Ministeriet har samtidig fokus på at øge den tværgående koordinering, hvilket er tilfredsstillende. Endelig arbejder Arbejdsmarkedsstyrelsen og kommunerne med at udvikle progressionsmålinger af borgernes skridt på vejen mod et job. 34. Rigsrevisionen vurderer, at der fortsat vil gå nogle år, før der foreligger mere dokumenteret viden om de mange forskellige indsatser, der vil kunne sættes ind over for gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Oplysninger om Beskæftigelsesministeriets arbejde med at opnå effekter af beskæftigelsesindsatser, tværgående koordinering og sociale indsatser i forhold til de forskellige målgrupper vil derfor fremover indgå i Rigsrevisionens overvejelser om planlægning af kommende beretninger. 35. Rigsrevisionen finder Beskæftigelsesministeriets initiativer som følge af beretningen tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes. Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2013 om indsatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E R S I T E T

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kommunernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om AF s inddragelse

Læs mere

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om løntilskudsordningen (beretning nr. 12/04) 3. august 2007 RN A103/07 1. I mit notat af 28. juni 2005 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten af aktivering af ikkearbejdsmarkedsparate. kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2010

Beretning til Statsrevisorerne om effekten af aktivering af ikkearbejdsmarkedsparate. kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2010 Beretning til Statsrevisorerne om effekten af aktivering af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Oktober 2010 BERETNING OM EFFEKTEN AF AKTIVERING AF IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder April 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2015 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet Januar 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse

Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse Rigsrevisionens notat om beretning om statens udbud af it-drift og -vedligeholdelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2016

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere