Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier"

Transkript

1 Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og lov nr. 624 af 12. juni 2013 fastsættes: Kapitel 1 Formål og videngrundlag 1. Forsvarets masteruddannelse i militære studier er en forskningsbaseret videregående uddannelse, der har til formål at give studerende med praktisk erhvervserfaring og en forudgående uddannelsesbaggrund en videregående uddannelse inden for det militærfaglige område. 2. Forsvarets masteruddannelse i militære studier skal på videnskabeligt grundlag give de studerende viden, færdigheder og kompetencer, som kvalificerer til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i Forsvaret, virksomheder, institutioner m.v. Forsvarets masteruddannelse i militære studier skal sikre, at den studerende er i stand til at anvende det militære fagområdes videnskabelige metoder og begreber i forbindelse med 1) vurdering og løsning af teoretiske og praktiske problemstillinger, 2) formidling af faglige problemstillinger og løsningsforslag til fagfæller og ikke-specialister, 3) styring og udvikling af komplekse arbejdssituationer, 4) selvstændig etablering af fagligt og tværfagligt samarbejde, og 5) egen faglige udvikling. Stk. 2. I studieordningen for Forsvarets masteruddannelse i militære studier fastsættes nærmere om masteruddannelsens formål. 3. Forsvarets masteruddannelse i militære studier er placeret på niveau 7 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring og gennemføres på et niveau, der svarer til en civil masteruddannelse. Stk. 2. Masteruddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb.

2 4. Forsvarets masteruddannelse i militære studier er baseret på ny forskning, der er relevant for det militære virkefelt. Fagområdet består af militære operationer, militær ledelse og militær strategi. Kapitel 2 Tilrettelæggelse m.v. 5. Forsvarsakademiet udbyder Forsvarets masteruddannelse i militære studier efter denne bekendtgørelse. Stk. 2. Forsvarets masteruddannelse skal på samme måde som masteruddannelser udbudt under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort eksternt kvalitetssikres gennem Danmarks Akkrediteringsinstitution. Forsvarets uddannelser er dog undtaget fra reglerne om prækvalifikation. 6. Forsvarets masteruddannelse i militære studier giver ret til at anvende betegnelsen»master i militære studier«. På engelsk:»master of military studies «Betegnelserne samt en forkortelse heraf optages i studieordningen. 7. Forsvarets masteruddannelse i militære studier er normeret til 60 ECTS-point, der svarer til 1 års heltidsstudier. Forløbet tilrettelægges, så det normalt vil strække sig over en tidsramme på 3 år. Stk. 2. Uddannelsen tilrettelægges som deltidsundervisning, således at den kan gennemføres indenfor en tidsramme på 2 år. Stk. 3. Uddannelsen skal afsluttes indenfor en tidsramme på 6 år, fra det tidspunkt den studerende er begyndt på uddannelsen. 8. Uddannelsen tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler. Stk. 2. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTSpoint, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen. 9. Forsvarsakademiet skal vejlede og informere ansøgere i forbindelse med optagelse på masteruddannelsen og tilbyde studerende på uddannelsen studievejledning under selve uddannelsesforløbet. Kapitel 3

3 Adgangskrav m.v. 10. Ansatte indenfor Forsvarsministeriets myndighedsområde har fortrinsret til Forsvarets masteruddannelse som led i deres ansættelse. Stk. 2. I det omfang der er ledige pladser, kan andre end ansatte indenfor Forsvarsministeriets område optages på masteruddannelsen efter faglige objektive kriterier fastlagt af Forsvarsakademiet. Stk. 3. Adgang til Forsvarets masteruddannelse i militære studier er betinget af, at ansøgere har gennemført mindst 1) en relevant bacheloruddannelse, 2) en relevant professionsbacheloruddannelse, 3) en relevant mellemlang videregående uddannelse, 4) en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb, eller 5) en relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau. Stk. 4. Forsvarsakademiet fastsætter i studieordningen regler om krav til ansøgerens relevante uddannelsesmæssige faglige forudsætninger, jf. stk. 1. Stk. 5. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Forsvarsakademiet fastsætter i studieordningen regler om krav til ansøgerens erhvervserfaring. Stk. 6. Forsvarsakademiet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 3, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, herunder ansøgere der har gennemført en diplomuddannelse som fleksibelt forløb. Forsvarsakademiet kan fastsætte, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal aflægge supplerende prøver. Stk. 7. En ansøger, der opfylder adgangsbetingelserne, kan følge et modul på masteruddannelsen uden at blive indskrevet på den samlede uddannelse. 11. Forsvarsakademiet bestemmer selv, hvor mange studerende det vil optage på den enkelte uddannelse, medmindre Forsvarschefen fastsætter et årligt maksimumstal for optagelseskapaciteten.

4 Kapitel 4 Indhold m.v. 12. Forsvarets masteruddannelse i militære studier omfatter: 1) Et antal obligatoriske moduler svarende til mindst 30 ECTS-point, der er konstituerende for uddannelsens identitet og kompetenceprofil. 2) Et afsluttende masterprojekt svarende til 15 ECTS-point, der inden for et af Forsvarsakademiet godkendt emne dokumenterer, at niveauet for uddannelsen er opnået. Stk. 2. Uddannelsen kan endvidere indeholde et antal valgfrie moduler eller egentlige specialiseringsmoduler. Hvis uddannelsen tilrettelægges med specialiseringer, skal masterprojektet udarbejdes inden for specialiseringen. Kapitel 5 Karakterer, eksamen, censorer m.v. 13. For karakterer gælder følgende bestemmelser i Bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) 1-14, 15 stk. 1-4, samt bilag 1 og For eksamen og udstedelse af eksamensbevis gælder følgende bestemmelser i Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om eksamen og censur ved universitetsuddannelse (eksamensbekendtgørelsen) 2-4, 5 stk. 1 og stk. 3-6, 6-10, 13 stk. 1 og stk. 3, 14 stk. 4, 18 stk. 2-8, 19, 20 stk. 1-2 og stk. 4-5, 21-26, 29 stk. 1 pkt. 1 6 og pkt samt stk. 2, og 45. Stk. 2. Ved anvendelsen af de i stk. 1 nævnte bestemmelser skal universitetet læses som Forsvarsakademiet. 15. Den studerende har 3 prøveforsøg til at bestå en eksamen, prøve m.v. Stk. 2. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan Forsvarsakademiet tillade yderligere forsøg. 16. Klage over forhold vedrørende eksamen, prøve m.v., herunder forhold vedrørende karakterer og anden bedømmelse, kan indgives til uddannelseschefen for Forsvarsakademiet.

5 Stk. 2. Klagen skal være begrundet og indgives skriftligt senest to uger efter meddelelse af karakteren. Uddannelseschefen kan dispensere fra klagefristen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Stk. 3. Hvis klagen vedrører bedømmelsen eller øvrige forhold, der vedrører bedømmerne, forelægger uddannelseschefen straks klagen for bedømmerne, der har en frist på 2 uger til at afgive en udtalelse om bedømmelsen m.v. i klagen. Uddannelseschefen kan bestemme, at bedømmerne får en længere frist, hvis der foreligger særlige omstændigheder. I beregningen af bedømmernes frist indgår juli måned ikke. Klageren skal have lejlighed til at kommentere bedømmernes udtalelse inden for en frist på af mindst 1 uge. Stk. 4. Uddannelseschefen træffer afgørelse efter stk. 1, jf. stk. 3, på grundlag af bedømmernes udtalelse og klagerens kommentarer til udtalelsen. Stk. 5. Bliver Forsvarsakademiet i forbindelse med behandlingen af en klage opmærksom på fejl eller mangler ved en prøve, finder reglerne i eksamensbekendtgørelsens 19 anvendelse. 17. Forsvarets masteruddannelse i militære studier er tilknyttet Forsvarets censorkorps, der dækker Forsvarets masteruddannelse i militære studier og Forsvarets militære diplomuddannelse. Stk. 2. Forsvarsakademiet dækker udgifterne til censorernes og censorformandskabets virke. 18. Forsvarsakademiet beskikker censorerne. For at blive beskikket som censor skal personen have en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen eller centrale fag, aktuel viden om uddannelsens eller centrale fags anvendelsesmuligheder samt indgående aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner. Stk. 2. En censor må ikke have beskæftigelse på Forsvarsakademiet. 19. For censorkorpset vælges af og blandt censorerne et formandskab. Formandskabet består af en formand og en næstformand. Formandskabet repræsenterer censorerne over for Forsvarsakademiet. Formandskabet skal indstille censorer til beskikkelse, rådgive Forsvarsakademiet om prøvernes form og indhold, samt afgive en årlig beretning til Forsvarsakademiet på baggrund af censorernes indberetninger. Stk. 2. Censorformandskabet fordeler efter samråd med Forsvarsakademiet opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset. 20. Censorerne skal påse, 1) at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen,

6 2) at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og 3) at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning. 21. En censor skal 1) sammen med en eksaminator foretage bedømmelsen ved uddannelsens eller det centrale fags eksterne prøver, 2) rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens eller det centrale fags og undervisnings mål, 3) ved eksamensterminens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet til Forsvarsakademiet og censorformandskabet, og 4) medvirke til behandling af klager over prøver. Stk. 2. Konstaterer censor, at de forhold, der er omtalt i 20, ikke er opfyldt, eller får censor formodning om væsentlige problemer eller mangler i Forsvarsakademiets varetagelse af uddannelserne, giver censor indberetning herom til Forsvarsakademiet med kopi til censorformandskabet. Stk. 3. Censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt. Kapitel 6 Studieordning 22. Forsvarsakademiet fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsen i en studieordning. Stk. 2. Studieordningen for Forsvarets masteruddannelse i militære studier skal indeholde: 1) Uddannelsens betegnelse, herunder eventuel forkortelse, og den engelske oversættelse. 2) Adgangsgivende uddannelser. 3) Erhvervserfaring, herunder dennes omfang. 4) Faglig profil, der beskriver a) uddannelsens formål og

7 b) uddannelsens mål for læringsudbytte. 5) Regler om moduler, herunder fagelementer: a) Mål. b) Indhold. c) Omfang angivet i ECTS-point. d) Undervisnings- og arbejdsformer. e) Tidsmæssig placering. f) Forudsætninger for deltagelse. g) Placering af eksamen, prøver etc. i uddannelsesforløbet. 6) Regler om skriftlige opgaver, herunder masterprojektet og dettes omfang. 7) Regler om merit. 8) Regler for, hvornår den studerende senest skal have afsluttet uddannelsen efter at være påbegyndt denne. 9) Eventuelle regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog og angivelse af, hvilket kendskab til fremmedsprog dette forudsætter. 10) regler om mødepligt. 11) Regler om orlov. 12) Overgangsordninger. Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, hvilket studienævn og hvilket censorkorps uddannelsen hører under. Stk. 4. Det skal af studieordningen fremgå, at Forsvarsakademiet, når det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Forsvarsakademiet.

8 23. Ved udarbejdelse af studieordninger og væsentlige ændringer heraf gennemfører Forsvarsakademiet en drøftelse med aftagerpaneler og indhenter udtalelse fra censorformandskabet. Stk. 2. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse. Stk. 3. Studieordningen og væsentlige ændringer skal indeholde de fornødne overgangsordninger. Stk. 4. Gældende studieordning skal være offentligt tilgængelige på Forsvarsakademiets hjemmeside. Kapitel 7 Andre bestemmelser 24. Uddannelseschefen for Forsvarsakademiet kan, i det enkelte tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af Forsvarsakademiet, godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden godkendt dansk masteruddannelse eller tilsvarende udenlandsk uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer efter denne bekendtgørelse (merit). Stk. 2. Et masterprojekt fra en afsluttet masteruddannelse kan ikke meritoverføres til Forsvarets masteruddannelse. Stk. 3. Afgørelser efter stk. 1 træffes på grundlag af en faglig vurdering. 25. Afgørelser efter 24, for så vidt angår afslag eller delvis afslag på merit for beståede danske uddannelseselementer eller udenlandske uddannelseselementer, kan indbringes for dekanen på Forsvarsakademiet. Klagen skal indgives senest en uge efter at meddelelsen om afslag eller delvist afslag er givet. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 26. Chefen for Forsvarsakademiet kan, udover det i studieordningen anførte, fastsætte regler vedrørende arbejdets og studiets tilrettelæggelse, militær sikkerhed, opførsel eller påklædning, når det begrundes i trusselsvurderinger, operative forhold, Forsvarets omdømme eller opretholdelse af disciplin. 27. Forsvarschefen kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen. 28. Forsvarschefen træffer afgørelse om at dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

9 29. Afgørelser truffet af Forsvarsakademiet efter denne bekendtgørelse eller de regler som bekendtgørelsen henviser til kan ikke påklages til andre administrative myndigheder, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Afgørelser vedrørende retlige spørgsmål, herunder forvaltningsretlige forhold, kan påklages til Forsvarets Personeltjeneste. Klagen indgives til Forsvarsakademiet, der afgiver udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere Forsvarsakademiets udtalelse indenfor en frist af mindst en uge. Såfremt klageren ikke får medhold, sender Forsvarsakademiet klagen til Forsvarets Personeltjeneste vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer. Stk. 3. Afgørelser truffet af Forsvarets Personeltjeneste efter stk. 2 kan ikke påklages til andre administrative myndigheder. Dog kan afgørelser, som samtidig er omfattet af lov om forsvarets personel, påklages i overensstemmelse med denne lov. Stk. 4. Den studerende kan fortsætte på uddannelsen under Forsvarets Personeltjenestes behandling af en klage indgivet efter stk. 2. Kapitel 8 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015 og har virkning for studerende, der påbegynder en masteruddannelse den 1. september 2015 og senere. Underskrives af FC Parafering af en embedsmand (SBH, Tue Hækkerup eller sektionschef, Anders Vagn Schmidt)

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) UDKAST, den 8. oktober 2013 Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1-3, og 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135960

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135960 Page 1 of 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 146 af 23/02/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-02-2011 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål og videngrundlag Kapitel 2 Tilrettelæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om diplomuddannelser

Bekendtgørelse om diplomuddannelser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og videngrundlag Kapitel 2 Tilrettelæggelse Kapitel 3 Adgang Kapitel 4 Struktur og indhold Kapitel 5 Lærerkvalifikationer Kapitel 6 Formålet for de enkelte

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 som ændret ved bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012 Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) I medfør

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management)

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O) ved Aalborg Universitet 5. semester

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse Syddansk Universitet Det sundhedsvidenskabelige fakultet Studienævn for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet Studieordning for masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere