Konjunktur og Arbejdsmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunktur og Arbejdsmarked"

Transkript

1 Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang til ledighed i. kvartal Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 3.1 færre langtidsledige end sidste år dog fortsat højt niveau Stigende amerikansk beskæftigelse og faldende ledighed i august Dansk eksport steg, mens importen faldt i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancen i juli Den danske inflation er fortsat stigende Færre langtidsledige end for et år siden I juli var der godt 1.7 langtidsledige fuldtidspersoner i Danmark, jf. figur 1. Siden langtidsledigheden senest toppede i sommeren 11, har den haft en svagt aftagende tendens, og i juli var der godt 3.1 færre langtidsledige end i samme måned sidste år. Sammenlignet med perioden før den økonomiske krise ligger langtidsledigheden fortsat på et relativt højt niveau. Det skal ses i lyset af, at langtidsledigheden før krisen var historisk lav. Figur 1. Relativ stabil udvikling i langtidsledigheden det seneste år 5 Sæsonkorrigeret langtidsledighed Faktisk langtidsledighed 5 1. personer 3 1 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan- apr- jul- okt- jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 Anm.: Antal langtidsledige faktiske og sæsonkorrigeret, januar 7-juli. Se boks 1 for definition af langtidsledighed. Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger personer

2 Tager man højde for sæsonudsving, var langtidsledighedsprocenten på knap 1, procent i juli. Men omfanget af langtidsledighed varierer forholdsvist meget blandt forskellige kommuner, jf. figur. Figur. Stor variation i langtidsledigheden på tværs af kommuner Anm.: Andelen af langtidsledige i de enkelte kommuner er udregnet på baggrund af antallet af langtidsledige fuldtidspersoner (1- år) og det samlede antal personer i arbejdsstyrken (1- år) i de forskellige kommuner. Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik. Langtidsledigheden er størst på Lolland og i Ishøj Lolland og Ishøj er de kommuner, der har den største koncentration af langtidsledige med henholdsvis 3,5 og 3, procent Herefter følger Albertslund og København. Langtidsledigheden er lavest i Ærø og Billund kommune, hvor den udgør knap,7 procent af arbejdsstyrken. Boks 1. Definition af langtidsledighed Langtidsledige opgøres som ledige, der har modtaget dagpenge eller kontanthjælp i procent af tiden det seneste år. Langtidsledige opgøres som helårsbruttoledige, det vil sige ledige og aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Ugens analyse: Virksomhedsrettede tilbud hjælper svage ledige i beskæftigelse Aktiveringstiltag i private virksomheder øger svage lediges chancer for at komme i beskæftigelse. Det viser en ny rapport fra SFI, som gennemgår erfaringer fra syv lande, herunder Danmark, med virksomhedsrettede aktiveringstilbud målrettet svage ledige. I rapporten omfatter gruppen af svage ledige bl.a. kontanthjælpsmodtagere, langtidsledige samt arbejdsløse med problemer ud over ledighed. Positiv effekt af virksomhedsrettede indsatser især i den private sektor Rapporten viser, at svage ledige overordnet set oplever en positiv beskæftigelseseffekt af de fleste virksomhedsrettede indsatser, eksempelvis ansættelse med løntilskud. Den positive effekt er især udtalt i den private sektor, hvorimod virksomhedsrettede tiltag i den offentlige sektor har en mindre effekt på de svage lediges beskæftigelsesmuligheder. Løntilskudsaktivering i den private sektor er den type indsats, som har den største positive beskæftigelseseffekt, mens effekten af virksomhedspraktik for svage ledige stadig er underbelyst.

3 Når den positive effekt ofte er større i den private sektor, kan det skyldes en større forskellighed i aktiveringstilbuddene i private virksomheder. Den svagere effekt af aktivering i offentlige virksomheder kan også være influeret af, at der i disse ofte er krav om, at aktiverede ikke må udføre arbejdsopgaver, som vil kunne udføres af ordinært ansatte. Sådanne ordninger betyder, at offentligt aktiverede ikke har samme muligheder for at tilegne sig kompetencer, som kan benyttes i et ordinært job. Danske resultater skiller sig positivt ud De danske studier finder positive effekter i større omfang end de udenlandske. Således har ca. 9 procent af de indsatser, som evalueres i de danske studier, en positiv effekt på svages lediges beskæftigelse, hvor det i de udenlandske studier kun gælder knap procent Rapporten Effekter af virksomhedsrettet aktivering for udsatte ledige - en litteraturoversigt kan findes her Ugens tendens: Ingen nettotilgang til ledighed i. kvartal Svagt fald i nettotilgangen til ledighed i. kvartal Stabil udvikling over det seneste år Ledighedens omfang afhænger af, hvor mange der træder ind i ledighedskøen, hvor mange der afslutter ledighedsforløb, og hvor længe ledighedsforløbene varer. Ved at sammenligne hvor mange ledighedsforløb, der påbegyndes, med hvor mange der afsluttes, fås et indtryk af nettotilgangen til ledighed. På baggrund af tal fra Jobindsats.dk faldt nettotilgangen til ledighed svagt i. kvartal, når der tages højde for sæsonudsving. Nettotilgangen til ledighed har gennem det seneste år været forholdsvis stabil, jf. figur 3. Der er altså afsluttet nogenlunde lige så mange ledighedsforløb, som der er påbegyndt. Det afspejles bl.a. i bruttoledigheden, der angiver det samlede antal ledige og aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Bruttoledigheden var stigende fra midten af til midten af 1, mens niveauet derefter har været omtrent uændret. Figur 3. Lidt flere afsluttede end påbegyndte ledighedsforløb i. kvt Påbegyndte Afsluttede Forløb kvt. 3. kvt. 1. kvt kvt kvt. 3. kvt. 1. kvt kvt kvt. 3. kvt. 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. Anm.: Påbegyndte og afsluttede forløb for aktiverede og ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (arbejdsmarkedsparate), sæsonkorrigeret, 1. kvt.. kvt.. Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Forløb

4 Samme omfang af nye ledighedsforløb som i slutningen af 5 Internationalt: Antallet af påbegyndte ledighedsforløb er mere end fordoblet under den økonomiske krise, men siden tilstrømningen toppede i. kvartal 9, har tendensen været faldende. Omfanget er nu på niveau med, hvad man så i slutningen af 5. Der blev altså påbegyndt flere ledighedsforløb i og det meste af 5, end der ses nu. Stigende amerikansk beskæftigelse og faldende ledighed i august Det amerikanske arbejdsmarked oplevede stigende beskæftigelse og faldende ledighed i august. 9. flere beskæftigede i USA i august Den private sektor driver den positive udvikling Ledigheden faldt til,1 procent i august Antallet af langtidsledige er faldet med 1 mio. det seneste år Den amerikanske beskæftigelse steg i august med 9. personer til godt 133 mio. personer, når der korrigeres for sæsonudsving. Beskæftigelsen er dermed steget uafbrudt siden oktober 1, jf. figur. Siden beskæftigelsen nåede det laveste niveau i februar 1, er der kommet godt,1 mio. flere i arbejde i USA. Beskæftigelsesfremgangen i august dækker over et fald i den offentlige sektor og en stigning i den private sektor. Det er således den private del af arbejdsmarkedet, der trækker udviklingen i en positiv retning i USA. Figur. Stabilt stigende amerikansk beskæftigelse og faldende ledighed Millioner personer jan-7 apr-7 jul-7 Beskæftigelse (venstre akse) Ledighed (højre akse) okt-7 jan- apr- jul- okt- jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 Anm.: Antal beskæftigede og ledighedsprocent i USA, sæsonkorrigeret, januar 7 august. Landbruget er ikke indeholdt i beskæftigelsestallene. Kilde: U.S. Bureau of Labor Statistics. Den amerikanske ledighed har gennem længere tid haft en faldende tendens og faldt fra juli til august med, procentpoint til,1 procent. Siden oktober 9, hvor ledigheden senest toppede på 1 procent, er ledigheden faldet med 1,9 procentpoint. I august var der i alt,5 mio. ledige. Heraf var 5, mio. langtidsledige ifølge den amerikanske definition (ledighed på mere end et halvt år). I løbet af det seneste år er antallet af langtidsledige faldet med omkring 1 mio. personer. 1

5 Tal om konjunktur og arbejdsmarked Andre tendenser De vigtigste nøgletal Niveau* Ændr.** Periode Kvartalsvis økonomisk vækst -,5. kvt. Handelsbalance (mio. kr.).5 Inflation, aug- Årlig lønstigningstakt 1) 1,7. kvt. Antal ledige 15.7 Ledighedsprocent,3 Beskæftigelse ).797. kvt. * Inflation og Årlig lønstigningstakt er faktiske tal, mens de øvrige tal er sæsonkorrigerede. ** For de faktiske tal er ændringen beregnet ift. samme periode sidste år, mens ændringen for de sæsonkorrigerede tal er beregnet ift. forrige periode. 1) På DA-området. ) På baggrund af nationalregnskabet. Kilde: Danmarks Statistik og DA. Konjunkturindikatorer Niveau Ændr. Periode -- sæsonkorrigeret -- Forventninger til næste kvartal - Industri aug- - Bygge og anlæg - aug- - Servicesektoren -7 aug- - Detailhandlen* 11 aug- -- faktiske tal -- Varslede fyringer 13 aug- *Danmarks Statistik offentliggør ikke sæsonkorrigerede tal for detailhandlen, derfor benyttes det ukorrigerede tal. Anm.: Ændringen i varslede fyringer er beregnet ift. samme måned sidste år. Kilde: Danmarks Statistik og Jobindsats.dk. Beskæftigelsespolitiske ordninger Niveau Ændr.* Periode -- sæsonkorrigeret -- Nettoledige Dagpengemodtagere.9 - Kontanthjælpsmodtagere.7 Aktiverede. - Dagpengemodtagere. - Kontanthjælpsmodtagere 13. Bruttoledighed faktiske tal -- Ikke arb.parate kth 99. Revalidering. Forrevalidering 1.9 Sygedagpenge 75. Ledighedsydelse 1.7 Fleksjob 5. Førtidspension.9 aug- Efterløn 1) 11.5 * For de faktiske tal er ændringen beregnet ift. samme periode sidste år, mens ændringen for de sæsonkorrigerede tal er beregnet ift. forrige måned. 1) Antallet af efterlønsmodtagere er berørte, mens antallet af personer på de øvrige ordninger er fuldtidspersoner. Kilde: Sæsonkorrigerede tal: Statistikbanken. Faktiske tal: Jobindsats.dk og Pensionsstyrelsen. Figur A. Dansk eksport steg, mens importen faldt i juli jan- apr- Handelsbalance (højre akse) Eksport (venstre akse) Import (venstre akse) jul- okt- jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 Anm.: Udviklingen i importen og eksporten samt handelsbalancen (ekskl. skibe, fly mv.), sæsonkorrigeret, januar juli. Figur B. Fortsat stort overskud på betalingsbalancen i juli jan- apr- jul- okt- jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 Anm.: Udviklingen i betalingsbalancens løbende poster, januar juli. Figur C. Den danske inflation er fortsat stigende 5,,5, 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, jan-7 maj-7 sep-7 jan- maj- sep- jan-9 maj-9 sep-9 jan-1 maj-1 sep-1 maj-11 sep-11 maj- Anm.: Årlig procentvis stigning i forbrugerprisindekset, januar 7 - august. 5,,5, 3,5 3,,5, 1,5 1,,5,

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Ugens tema II Reform af førtidspension og fleksjob: Flere skal inkluderes på arbejdsmarkedet Skattereform ventes at skabe ca. 15.8 job Ugens analyse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014 Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 214 Januar 213 Forord Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen udarbejder hvert år en analyserapport, der beskriver

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS...4 BESKÆFTIGELSEN STIGER I AARHUS... 4

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK DEBATOPLÆG FOR FAABORG-MIDTFYN Februar 213 Forord Beskæftigelsesregion ønsker med dette debatoplæg at understøtte den lokale tilrettelæggelse af og dialog om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet

Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet l Langtidsledighed og udviklingen på arbejdsmarkedet i Middelfart - en analyse af udvikling og karakteristika for langtidsledige samt den aktuelle og fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet i Middelfart

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ANALYSERAPPORT FOR SYDDANMARK December 212 Forord Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen i Syddanmark udarbejder hvert år en analyserapport, der redegør

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE Februar 214 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...1 2. SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I VARDE...2 2.1. BESKÆFTIGELSEN FORVENTES AT STIGE I 214...2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere