Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)"

Transkript

1 Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

2 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per Foreningen registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ifl. Lov om anden erhvervsdrivende aktivitet. Foreningen registreres på adressen for sekretariatet, p.t. Havnegade 5 A, 3600 Frederikssund. Foreningen har desuden registreret følgende binavne: Frederikssund Erhvervsforening Frederikssund Handel Frederikssund Handels Fond Frederikssund Cityfond Slangerup Erhvervsforening Jægerspris Erhvervsforening Skibby Erhvervsforening 2 Etablering og stiftelse Foreningen er stiftet på initiativ af Erhvervsparaplyen for Frederikssund Kommune, bestyrelsen for Frederikssund / Hornsherred Turistbureau samt Frederikssund Kommune. De 3 stiftere har i fællesskab udpeget en foreløbig bestyrelse, der fungerer indtil foreningens første bestyrelse vælges på den stiftende generalforsamling, som skal afholdes inden udgangen af Foreningen har pr. 1. januar 2007 overtaget de rettigheder og forpligtelser, som hidtil har ligget i Erhvervssamarbejdet og i Frederikssund / Hornsherred Turistbureau. 3 Formål Foreningens hovedformål er at styrke udviklingen af erhverv, turisme, handel og kultur i Frederikssund Kommune, ved bl.a. a) at drive erhvervskontor og turistinformation i Frederikssund kommune b) at bidrage kontinuerligt til udvikling af kommunens erhvervs- og turistpolitik c) at varetage aktiviteter til bedste for erhvervsudviklingen i Frederikssund Kommune i overensstemmelse med kommunens erhvervs- og turistpolitik d) at understøtte og formidle informationsstrømmen gennem etablering af kurser, konferencer og andre udviklingsaktiviteter for foreningens medlemmer og øvrige relevante interessenter e) at yde direkte service og bistand til iværksættere og nyetableringer i Frederikssund Kommune, samt hjælpe samme gruppe med relevant kontakt og netværk til eksterne aktører f) at fremme dialogen mellem erhvervsliv, kommune og øvrige interessenter inden for foreningens formål

3 g) at fastholde eksisterende og nye uddannelsesinstitutioner og - faciliteter af betydning for erhvervslivet og turismen h) at fremme idé-udvikling gennem særlige initiativer 4 Medlemmer Som medlem af FETC kan optages virksomheder, organisationer, attraktioner, uddannelsesinstitutioner, foreninger og enkeltpersoner, fortrinsvis hjemmehørende i Frederikssund Kommune. Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen. Medlemskabet træder i kraft, når kontingentet er betalt. Såfremt bestyrelsen afslår en ansøgning om medlemskab, skal afslaget begrundes. Afslaget kan igennem et medlem indbringes for og ændres af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for medlemsoptagelsen. Kontingent Medlemmerne betaler et kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves en gang årligt i 1. kvartal. Medlemmer der optages i årets løb betaler et forholdsmæssigt kontingent. Hæftelse Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser. Udmeldelse Udmeldelse af foreningen kan ske med 3 måneders varsel til udløbet af et kalenderår (udmeldelse giver ikke krav på udbetaling af andel i foreningens formue). Eksklusion Bestyrelsen kan med 2/3 dels majoritet beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de forpligtelser, der følger af medlemskabet, eller som handler i uoverensstemmelse med eller til skade for foreningens formål. Medlemmer, der ikke efter derom fremsat påkrav betaler forfaldent kontingent eller andet lovligt/kontraktmæssigt pålagt driftsbidrag, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af restance fritager ikke for betalingsforpligtelsen for kontingent og evt. driftsbidrag, indtil medlemmet selv kunne have opsagt sit medlemskab med varsel efter vedtægterne. Medlemmer, der udtræder eller ekskluderes af foreningen, har intet krav på foreningens formue. Bestyrelsens beslutning om eksklusion af et medlem skal begrundes, og kan af medlemmet indbringes for førstkommende generalforsamling. Bestyrelsens beslutning kan omgøres af generalforsamlingen, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

4 5 Generalforsamling Dagsorden Generalforsamlingen, der er FETC øverste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 4) Forelæggelse og godkendelse af budget og forslag til kontingent 5) Behandling af indkomne forslag 6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 7) Valg af revisor 8) Eventuelt Indkaldelse til generalforsamlingen Indkaldelsen sker ved almindeligt brev eller til hvert medlem. Der indkaldes med minimum 14 og højst 28 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge foreningens reviderede regnskab, budget samt forslag fra foreningens medlemmer. Forslag Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsesformanden i hænde senest 31. januar. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen når som helst og med samme varsel som ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, såfremt bestyrelsen fra minimum 40 af foreningens medlemmer modtager anmodning herom med tilhørende skriftligt formuleret dagsorden. Bestyrelsen er herefter forpligtet til inden for 14 dage at indkalde generalforsamlingen med et varsel på ikke over 3 uger. Stemmeret på generalforsamlinger Stemmeret og valgbarhed forudsætter, at der ikke udestår skyldige betalinger til foreningen. Alle medlemmer har hver én stemme. Om nødvendigt kan der stemmes ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen. Afgørelser, bortset fra vedtægtsændringer eller bestemmelse om foreningens opløsning, træffes ved simpelt flertal. Afstemninger skal være skriftlige, såfremt ét medlem kræver det.

5 Referat Der udarbejdes et referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden. 6 Bestyrelsen Bestyrelsen består af 9 medlemmer og 2 suppleanter. 7 medlemmer og 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. 2 medlemmer udpeges af byrådet i Frederikssund Kommune i forbindelse med konstituering efter kommunalvalg. 4 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 3 i ulige år. Genvalg kan finde sted. 7 Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan bede kommunen udpege en administrativ chef som tilforordnet observatør i bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens, subsidiært næstformandens, stemme afgørende. Der afholdes mindst fire årlige møder i bestyrelsen, eller når formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der udarbejdes og udsendes dagsorden til bestyrelsesmøderne mindst fire dage før mødet. Der føres referat af beslutningerne, som underskrives af medlemmerne. 8 Daglig drift Bestyrelsen ansætter en leder / direktør til at forestå den daglige drift af foreningens aktiviteter, sekretariat og af turistkontoret. Der udarbejdes et skriftligt ansættelsesbevis.

6 Den ansatte direktør har pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne. Direktøren skal ved udførelse af sit hverv følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet, samt i øvrigt stedse handle i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dansk lovgivning. 9 Tegning og hæftelse Foreningen forpligtes med underskrift af formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den ansatte direktør og formanden i forening. Bestyrelsen meddeler desuden direktøren den fornødne prokura til at forestå foreningens og Erhvervs- og Turistcentrets daglige drift. 10 Tavshedspligt Der påhviler bestyrelse, direktion og ansatte tavshedspligt om, hvad de måtte erfare i medfør af hvervet. Tavshedspligten fortsætter også efter hvervets ophør. 11 Årsregnskab og årsrapport Regnskabsåret er kalenderåret. 12 Revision Revisionen foretages af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor. 13 Overskudsanvendelse / Foreningens midler Driftsoverskud samt kapitalopsamling kan alene anvendes til opfyldelse og styrkelse af foreningens formål og aktiviteter som nævnt i disse vedtægter interne som eksterne. Foreningens midler skal, bortset fra den for driften nødvendige kontantbeholdning, anbringes på rentebærende konto i pengeinstitut eller i sikre værdipapirer. Værdipapirer skal være noteret på foreningens navn. Foreningens grundfinansiering kommer fra medlemmernes kontingent / driftsbidrag og et årligt kommunalt driftstilskud, som fastlægges og udbetales på grundlag af en resultatkontrakt, der udarbejdes mellem FETC og Kommunen.

7 Finansieringen kan suppleres af indtægter fra overskudsgivende aktiviteter i form af konferencer, kurser, programmer og/eller udførelsen af kontraktmæssige ydelser til kommuner eller andre offentlige eller private institutioner, fonde m.v. 14 Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan foretages med 2/3 flertal på en generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. 15 Opløsning Foreningen kan opløses ved vedtagelse med 2/3 flertal blandt de fremmødte, ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt inden for 2 måneder og med mindst 14 dage imellem. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler anvendes efter foreningens formål, enten ved tilskud til aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål, eller ved at tilgå en forening eller organisation med et tilsvarende formål. 16 Voldgift Tvister vedrørende anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt én af disse valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af retspræsidenten for Retten i Hillerød. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling afholdt den 8. november Senest ændret på generalforsamlingen den 23. april 2008 i henhold til dagsorden.

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK)

Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK) Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK) 1. Navn, hjemsted og stiftere 2. Formål 3. Medlemmer 4. Kapitalforhold 5. Kommunikation mellem medlemmer og foreningen 6. Kontingent og opsigelsesvarsel

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGT for Foreningen Økosamfundet Dyssekilde

VEDTÆGT for Foreningen Økosamfundet Dyssekilde VEDTÆGT for Foreningen Økosamfundet Dyssekilde 1. Foreningens navn er Økosamfundet Dyssekilde. 2. Foreningens hjemsted er Halsnæs kommune. 3. Foreningens formål er at skabe rammer omkring et økologisk

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Indian-Danish Forum

Vedtægter for Indian-Danish Forum Vedtægter for Indian-Danish Forum 1. FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Indian-Danish Forum (herefter benævnt Foreningen ). 1.2 Foreningens indtægter består udelukkende af medlemskontingenter.

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere