REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Dato: 3. marts Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Dato: 3. marts 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr."

Transkript

1 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Dato: 3. marts 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Allan Schneidermann Peter Kay Mortensen Erik Gregersen Ellen Thrane Marianne Stendell Karsten Skawbo-Jensen Per Roswall Kenneth Kristensen Berth Fraværende: Peter Kay Mortensen Marianne Stendell

2 Indholdsfortegnelse 1. Oplæg om regional og kommunal erhvervsudvikling 3 2. Første drøftelse af RUP-tema om Erhvervsudvikling 5 3. RUP 2.0 status på organisering, tidsplan og temaer 8 Side 4. Høring om Danmark-strategi for delstatsregeringen i Slesvig 11 Holsten 5. Drøftelse og godkendelse af Arbejdsplan for Meddelelser Eventuelt 18 2

3 Den 3. marts 2011 REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET SAG NR. 1 OPLÆG OM REGIONAL OG KOMMUNAL ERHVERVSUDVIKLING SAGSFREMSTILLING Som inspiration til udvalgets anden drøftelse af en ny regional udviklingsplan (RUP) indledes mødet med to præsentationer. Først gennemgår Joost Nielsen væsentlige elementer fra Vækstforum Hovedstadens nye regionale erhvervsudviklingsstrategi. Herefter præsenterer direktøren for Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen, Copenhagen Cleantech Park, som er et kommunalt initiativ, der søger at øge attraktiviteten overfor virksomheder indenfor grøn teknologi. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor, er vedtaget på Vækstforums møde den 9. december Den indeholder 6 strategiske indsatsområder med konkrete målsætninger, der sætter en ambitiøs og realistisk overligger for regionens fremtidige udvikling. Via Copenhagen Cleantech Park er Frederikssund Kommune udøvende kommunal aktør på det regionale klyngeudviklingsinitiativ Copenhagen Cleantech Cluster, som er støttet af Vækstforum Hovedstaden. Erhvervsudviklingsprojektet søger at øge attraktiviteten overfor nye virksomheder indenfor grøn teknologi. De to oplæg vil til sammen vare ca. 40 minutter, hvorefter der er lagt op til spørgsmål og diskussion. KONKLUSION Joost Nielsen præsenterede det overordnede indhold i Væksforums nye erhvervsudviklingsstrategi fra december Han pointerede, at strategien i forhold til tidligere var mere fokuseret, global og havde fastsat 20 konkrete mål, som kan danne basis for måling af strategiens succesopfyldelse. Udvalget noterede sig, at der var igangsat 65 udviklingsprojekter inden for erhverv, og man ville gerne have eller henvises til en oversigt over disse. Direktør Per Bo Andersen fra Fredrikssund Erhverv præsenterede et eksempel på OPS-samarbejde. Kommunen har igangsat etablering af erhvervsparken Copenhagen Cleantech Park på en grund lidt uden for Frederikssund. Per Bo Andersen pegede bl.a. på, at man forventede at skabe op mod 7000 arbejdsplader, dannede 3

4 en fossilfri park og havde fokus på at opkvalificere blue-color til green color faglærte. Udvalget fandt initiativet interessant, og bemærkede, at erhvervslivet selv kunne bidrage til at uddanne medarbejdere med green color kompetencer. Bilagsfortegnelse: 1. Vækstforum Hovedstadens Erhvervsudviklingsstrategi, Hovedstaden Nordeuropas grønne innovative vækstmotor Sagsnr: Sagsgr: 4

5 Den 3. marts 2011 REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET SAG NR. 2 FØRSTE DRØFTELSE AF RUP-TEMA OM ERHVERVSUDVIKLING SAGSFREMSTILLING Baggrund En fælles administrativ gruppe med kommunerne om RUP 2.0 har den 28. februar 2011 drøftet nedenstående som en første konkretisering af erhvervsudviklingstemaet i den regionale udviklingsplan. Erhvervsudviklingstemaet er opdelt i to: Offentligt-privat samarbejde og regionens attraktivitet over for virksomheder. Attraktiviteten er foreslået konkretiseret som en styrket indsats for tiltrækning af virksomheder samt som en revitalisering af erhvervsområder. Drøftelsen i den administrative gruppe havde til formål at undersøge kommunernes interesser i de foreslåede erhvervstemaer. Stabsdirektør Joost Nielsen vil på mødet redegøre for konklusioner fra mødet i den administrative gruppe. Sammenhæng - erhvervsudviklingsstrategi og regional udviklingsplan Regionens erhvervsudviklingsstrategi udgør ifølge lovgivningen en del af grundlaget for den regionale udviklingsplan. Vækstforum Hovedstaden vedtog i december 2010 en ny erhvervsudviklingsstrategi for regionen. Udgangspunktet for de formulerede indsatsområder og mål er visionen om, at hovedstadsregionen i 2020 er: Nordeuropas mest globale og konkurrencedygtige metropol, hvor mennesker og virksomheder i innovative partnerskaber omsætter viden, velfærd og bæredygtighed til vækst. Der er inden for de enkelte indsatsområder opstillet konkrete mål for regionens erhvervsudvikling. Erhvervsudviklingsstrategien beskæftiger sig blandt andet med, hvordan man øger regionens attraktivitet og tiltrækningsevne over for virksomheder. Den beskæftiger sig også med kommercielle og velfærdsmæssige potentialer i offentligt-privat samarbejde om løsninger inden for bæredygtighed og velfærdsteknologi. Regionsrådets beslutning den 14. december 2010 om RUP 2.0 Regionsrådet besluttede, at den regionale udviklingsplan hvad angår erhvervsudvikling skal sætte fokus på, hvordan og på hvilke områder Region Hovedstaden og kommunerne kan indgå i værdiskabende samarbejder med erhvervsliv og videninstitutioner om udvikling af nye teknologier, processer og serviceydelser. I forhold til erhvervsudvikling blev det samtidigt besluttet, at den regionale udviklingsplan skal sætte fokus på regionens attraktivitet over for nuværende og kommende erhvervsvirksomheder. Den regionale udviklingsplan må derfor tage udgangspunkt i, hvordan man konkretiserer udfordringer og muligheder inden for disse områder set ud fra en fælles regional og kommunal synsvinkel. 5

6 Emne 1: Offentligt privat samarbejde Kommunerne, Region Hovedstaden og andre offentlige aktører er velegnede samarbejdspartnere for erhvervslivet i udviklingen af nye teknologier og koncepter inden sundheds-it, hjælpemidler til pleje og patientbehandling. Som aftagere af løsningen inden for velfærd, sundhed og forebyggelse kan kommuner og region være med til at sætte skub i en innovativ udvikling i virksomhederne. Nye løsninger kan samtidig være svar på de udfordringer, som den offentlige sektor står over for, som konsekvens blandt andet af en demografisk forskydning mod flere ældre. Det samme gør sig gældende inden for bæredygtighed og klimaløsninger, hvor et samarbejde mellem kommuner, region og virksomheder kan være løftestang for udvikling af nye, innovative produkter og en løsning af regionale og kommunale behov. Det gælder eksempelvis vedvarende energi, spildevand, jordoprensning, energirigtig renovering. En konkretisering af de væsentligste udfordringer og muligheder på området skal indkredses nærmere. Emne 2: Regionens attraktivitet overfor nuværende og kommende virksomheder Fokus på regionens attraktivitet over for nuværende og kommende virksomheder vil understøtte erhvervsudviklingsstrategiens mål om en at skabe en attraktiv metropolregion. I forhold til RUP foreslås 2 delindsatser. Erhvervsudvikling og investeringsfremme Man kan konkretisere spørgsmålet om attraktivitet, så det handler om at styrke den lokale erhvervsudvikling og tiltrækning af udenlandske investeringer. Her vil det være relevant at se på, hvordan kommunerne kan styrke og koordinere en fælles indsats for at tiltrække nye virksomheder. Nye virksomheder vil være med til at skabe generel økonomisk vækst. Samtidig vil nye virksomheder forbedre de generelle forretningsvilkår for de eksisterende virksomheder og klynger, som derved lettere fastholdes. Indsatsen kan tage udgangspunkt i den erhvervsstruktur, der karakteriserer den enkelte kommune (eller bestemte områder), sådan at man udnytter eksisterende styrkepositioner i kommunerne. En styrket indsats for tiltrækning af nye virksomheder kan ske i samspil med regionale aktører som bl.a. Copenhagen Capacity, Væksthus Hovedstadsregionen samt lokale erhvervskontorer. I 2009 undersøgte Copenhagen Capacity mfl. 200 udenlandske virksomheder, der i perioden overvejede at placere sig eller investere i Danmark. Virksomhederne prioriterer følgende faktorer som de mest afgørende for deres beslutning: Markedsadgang til EU og nordiske markeder; markedsadgang til det danske marked; adgang til højt kvalificeret arbejdskraft; forretningsklima, kulturelle faktorer og lign; fleksibelt arbejdsmarked; samt kreative og innovative kompetencer hos medarbejderne. Herudover påpeger virksomhederne betydningen af relevante og stærke klynger. 6

7 Revitalisering af erhvervsområder Attraktiviteten kan også have en fysisk dimension, forstået som arealer hvor virksomheder er placeret eller kan placere sig i. En række faktorer har betydning for, om et erhvervsområde er attraktivt for virksomheder. Det handler om bygningers funktionalitet, muligheder for ekspansion på arealet, adgang til kollektiv trafik og motorvej, adgang til højtuddannet arbejdskraft, områdets og bygningernes herlighedsværdi. Det kan herunder være relevant at beskrive de udfordringer og muligheder, der ligger i at omdanne mange tidligere industriarealer, så de svarer til vidensvirksomheders ønsker og behov, og at finde eksempler på best pratice. Adgangen til trafikal infrastruktur kan være også et relevant tema. Idet adgangen til trafikal infrastruktur har stor betydning for revitaliseringen af erhvervsområder, kan det undersøges, hvilke muligheder kommende infrastrukturprojekter, herunder letbanen i Ring 3 og en eventuelt kommende vej- og baneforbindelse i Ring 5, giver for udvikling af erhvervsarealer. KONKLUSION Koncerndirektør Kim Høgh gjorde opmærksom på, at det planlagte møde den 28. februar 2011 i den administrative gruppe for RUP 2.0 blev aflyst, hvorfor temaerne ikke havde været drøftet med kommunerne endnu. Der er programsat et nyt møde den 11. marts Udvalget bakkede op om forslag til indhold i temaet erhvervsudvikling i RUP 2.0 og havde ikke yderligere kommentarer hertil. Bilagsfortegnelse: Sagsnr: Sagsgr.: 7

8 Den 3. marts 2011 REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET SAG NR. 3 RUP 2.0 STATUS PÅ ORGANISERING, TIDSPLAN OG TEMAER SAGSFREMSTILLING Organisering Der er arrangeret et møde mellem regionsrådsformanden og KKR formanden den 28. februar 2011 med henblik på at drøfte den politiske proces omkring RUP 2.0 herunder KKR Hovedstadens forslag om en politisk styregruppe bestående af regionsrådsformanden, formanden for RUT-udvalget samt formandskabet for KKR Hovedstaden. Administrationen forventer på mødet at kunne orientere om konklusionerne. Når der bliver truffet aftale om en eventuel ny politisk organisering, vil sagen blive sendt til behandling snarest i RUT-udvalget med henblik på videre behandling i regionsrådet. Tidsplan Arbejdet omkring en udarbejdelse af RUP 2.0 er blevet forsinket, og derfor er det administrationens indstilling, at der arbejdes efter en ny tidsplan, således at forslag til RUP 2.0 først sendes i høring i marts Det giver tid til en fornuftig proces med dialogaktiviteter og inddragelse af kommuner og øvrige centrale aktører. Der er dog lagt op til, at underudvalgene kan færdiggøre deres arbejde i Den overordnede tidsplan for RUP 2.0: Feb-jun 2011 Kortlægning af udfordringer og opstilling af målsætninger. Maj-sep 2011 Udarbejdelse af løsningsforslag og afholdelse af dialogaktiviteter med forskellige relevante målgrupper. Okt-dec 2011 Færdiggørelse af samlet forslag til RUP 2.0. Herunder drøftelser af udkast til RUP 2.0 i underudvalg og i KKR Hovedstaden. Jan-feb 2012 Politisk godkendelse af forslag til RUP 2.0 i KKR Hovedstaden og regionsrådet. Mar-apr 2012 Forslag til RUP 2.0 sendes i offentlig høring i min. 8 uger. Maj-jun 2012 Endelig godkendelse af RUP

9 Temaer Både KKR Hovedstaden og regionsrådet bakker op om de følgende fire temaer i RUP 2.0: Internationalisering og infrastruktur Erhvervsudvikling Klima og miljø Uddannelse Det vil være en del snitflader mellem temaet klima og miljø og den klimastrategi, som er under udarbejdelse i samarbejde mellem regionen og kommunerne. De endelige snitflader mellem RUP 2.0 og klimastrategien vil blive afklaret i det videre forløb. Tilsvarende er der snitflader i forhold til uddannelses- og forskningsområdet, der varetages af UFO-udvalget. Region Hovedstadens underudvalg er i gang med en indledende drøftelse af udfordringerne inden for de øvrige tre temaer. RUT er ansvarlig for at forberede et bidrag til internationalisering og infrastruktur samt erhvervsudvikling. UFO er ansvarlig for at forberede et bidrag til uddannelse i RUP 2.0. Når den endelige afgrænsning af klima og miljø aftales i forhold til klimastrategien, vil MIK blive inddraget i forhold til at forberede et bidrag på området. Den 28. februar holdes det første møde i den administrative gruppe omkring RUP 2.0, hvor der sidder repræsentanter fra kommunerne og regionen. På mødet skal den administrative gruppe drøfte en udfoldelse af temaerne i en ny regional udviklingsplan. Administrationen vil på mødet redegøre for konklusionerne. Analyser I forbindelse med kortlægning af de regionale udfordringer inden for temaerne i RUP 2.0 er administrationen i gang med at udarbejde analyser inden for væsentlige områder. De ansvarlige underudvalg præsenteres for analyserne i forbindelse med deres arbejde med at forberede bidrag til temaerne i RUP 2.0. På næste møde vil der blive præsenteret et oplæg til dialogaktiviteter i forbindelse med udarbejdelse af RUP 2.0. KONKLUSION Koncerndirektør Kim Høgh fortalte, at der havde været afholdt et møde mellem Vibeke Storm Rasmussen og Kjeld Hansen den 28. februar 2011, men at der endnu ikke var truffet endelig beslutning om den politiske organisering af arbejdet med RUP

10 Udvalget bemærkede, at processen omkring RUP 2.0 er noget forsinket, idet man burde have færdiggjort arbejdet ved årets udgang. Administrationen forklarede, at det var svært at forudsige det præcise tidsforløb med RUP 2.0, eftersom disse processer typisk tager lang tid. Udvalget noterede sig, at underudvalgenes rolle med at drøfte bidrag til RUP 2.0 imidlertid kan nås i Bilagsfortegnelse: Sagsnr: Sagsgr.: 10

11 Den 3. marts 2011 REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET SAG NR. 4 HØRING OM DANMARK-STRATEGI FOR DELSTATSREGERINGEN I SLESVIG HOLSTEN SAGSFREMSTILLING Baggrund Region Hovedstaden modtog den 12. januar 2011 en Danmark-strategi, en udviklingsstrategi for det tysk-danske samarbejde i perioden , som er udviklet og vedtaget af delstatsregeringen for Slesvig - Holsten den 30. november 2010 til høring. Delstatsregeringen ønsker frem til foråret en bred diskussion af strategien, og har bl.a. udsendt strategien til den danske regering, de danske regioner, kommuner, erhvervsfremmeinstitutioner, industri- og handelskamrene, m.fl. Resume I Danmark-strategien tydeliggøres dels det meget tætte og langvarige samarbejde mellem Slesvig Holsten og Sønderjylland, nu Region Syddanmark, dels Region Sjælland og Kreis Ostholstein (del af Slesvig Holsten) over Femern bælt. Samarbejdet har bl.a. udviklet sig gennem en lang række grænseoverskridende Interreg projekter i to seperate Interreg-programmer. Region Hovedstaden er ikke omfattet af disse Interreg-programmer. Delstatsregeringen i Slesvig - Holsten peger i deres strategi på syv fokusområders, som strategien skal koncentrere sig om og som ønskes udviklet: Trafikinfrastruktur på Jyllands- og Femernruten Grænseoverskridende arbejdsmarked og sprogkompetence Sundhed, sundhedsøkonomi Energi- og klimabeskyttelse Turisme Fødevareøkonomi EU-støttestrukturer Inden for rammerne af Danmark-strategien har delstatsregeringen i Slesvig - Holsten forslag om en række handlingstiltag til udvikling af strategiområderne. Disse handlingstiltag omfatter blandt andet: nedsættelse af en ny dansk-tysk arbejdsmarkedskommission udvikling af et regionaløkonomisk udviklingskoncept for Femernruten (regionen) 11

12 intensivering af sundhedssamarbejdet med hele Danmark udbygning af samarbejdet inden for områderne vindenergi, biomasse samt FURGY -platformen (Fremtidige Vedvarende Energi projekt)) og dets udvidelse til hele Danmark udbygning af turismen mellem Slesvig - Holsten og Danmark ved hjælp af flere og bedre tilbud opbygning af et strategisk partnerskab inden for fødevareøkonomien, især inden for forskning og udvikling samt viden og uddannelse og udvikling af en fælles holdning til de europæiske støttestrukturer efter Flere af disse tiltag er fortrinsvis møntet på det statslige niveau (til f.eks. arbejdsmarkedskommission) eller de nærmeste naboregioner (f.eks. intensiveret sundhedssamarbejde). Region Hovedstadens samarbejde med Tyskland STRING - samarbejdet Region Hovedstaden indgår i dag i et tæt samarbejde med Slesvig Holsten, Region Sjælland, Region Skåne og Hamborg indenfor STRING-samarbejdet. Det er målet at udvikle et tæt politisk samarbejde mellem regionerne for at udnytte de potentialer, som der kommende faste forbindelse over Femern bælt kan generere. Region Hovedstaden ser et stort potentiale i at udvikle samarbejdet i STRING indenfor Lübeck deklarationen fra 2009, hvor samarbejdet indenfor syv fokusområder blev aftalt: 1. Udvikling af et integreret trafiksystem for den grænseoverskridende region 2. Etablering af en globalt førende vidensregion 3. Understøttelse af fælles marketingaktiviteter for turismen i STRING- Regionen 4. Dannelse af et fælles arbejdsmarked og etablering af et netværk for arbejdsmarkedet i STRING-regionen 5. Opnåelse af topplacering inden for klimabeskyttelse og den bæredygtige udvikling i Europa 6. Kulturel brobygning over Femern bælt 7. Intensivering af samarbejdet og den grænseoverskridende informationsudveksling. Femern Vækststrategi Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland har i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet påbegyndt arbejdet med udarbejdelsen af en vækststrategi for Femern - regionen. Parterne er enige om, at der som et led i samarbejdet skal være en særlig fokus på de muligheder og udfordringer den nye transportkorridor vil betyde for den nye storregion. Vækststrategien skal bl.a. have fokus på: 12

13 - at udnytte nye vækstmuligheder på tværs af regionerne indenfor eksempelvis logistik, turisme og vedvarende energi - udvikling af et sammenhængende arbejdsmarked, herunder et tværnationalt arbejdsmarkedsnetværk - et styrket samarbejde om forskning og innovation Vurdering Fokusområderne i Danmark-strategien er i god overensstemmelse med fokusområderne i dels STRING-samarbejdet, dels den kommende Femern Vækststrategi. Den faste forbindelse over Femern Bælt åbner op for etableringen af en ny europæisk transportkorridor, og dermed for nye muligheder på arbejdsmarkedet både under selve anlægsfasen, men også efter byggeriet er afsluttet. Det gælder, at sikre beskæftigelse også efter byggeprojektet er færdigt igennem etablering af et tværnationalt arbejdsmarkedsnetværk. Øget tilgængelighed skaber muligheden for, at fremme erhvervet i Femern regionen herunder klyngedannelser fx logistikklynger og klynger indenfor vedvarende energi m.m. Øresundsregionen og Nordtyskland har en række verdensklasse universiteter og videnskabelige forskningsinstitutioner, og der er gode muligheder for at opbygge et videnskabsnetværk i Femern Bælt regionen igennem fremme af samarbejde mellem forskning, innovation og erhvervslivet. Ikke mindst etableringen af store forskningsanlæg indenfor materialevidenskab (bl.a. ESS i Lund/København og XFL i Hamborg) kan være en stærk løftestang for dette samarbejde. Et tæt samarbejde kan give store samfundsøkonomiske fordele for staterne og regionerne, der forbindes af den nye infrastruktur. Danmark-strategien forelægges også Forretningsudvalget og Regionsrådet med henblik på afgivelse af høringssvar inden høringsfristen den 1. april. Høringssvaret vil bygge på ovenstående, herunder, at det vurderes at Danmark-strategien, STRING-samarbejdet og den kommende Femern Vækststrategi samlet set udgør et godt grundlag for videreudvikling af det dansk-tyske samarbejde i Femernregionen. 13

14 KONKLUSION Udvalget fandt det positivt, at Slesvig-Holsten ønskede at inddrage Region Hovedstaden i den kommende Danmark-strategi. Sagen anbefales til forretningsudvalget. Bilagsfortegnelse: 1. Høringsbrev om Danmark-strategi 2. Danmark-strategi for delstatsregeringen. 12. januar 2011 Sagsnr: Sagsgr.: 14

15 Den 3. marts 2011 REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET SAG NR. 5 DRØFTELSE OG GODKENDELSE AF ARBEJDSPLAN FOR 2011 SAGSFREMSTILLING Der er kalenderlagt ni møder for RUT i 2011 og efter dagens møde er der syv møder tilbage. Udvalget bedes drøfte og godkende arbejdsplan for de resterende møder i Vi lægger op til, at møderne har en tematisk overskrift, som er retningsgivende for mødernes indhold. Rent konkret betyder dette, at de resterende møder i 2011 kan indledes med oplæg. Det kan eksempelvis være oplæg fra en ekstern vidensperson med særlig indsigt eller et oplæg fra administrationen. Mødernes indhold vil så vidt muligt indeholde drøftelser og mødesager, der ligger indholdsmæssigt i tråd med temaerne for de enkelte møder, men afstemmes løbende med andre tidsplaner og relevante arbejdsområder, eksempelvis RUP 2.0. KONKLUSION Udvalget bemærkede, at der bliver givet en status arbejdet med RUP 2.0 på hvert møde i RUT i I den forbindelse ønskede udvalget, at man undersøgte, hvordan de andre regioner håndterer RUP en. Udvalget godkendte herefter arbejdsplanen for Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til arbejdsplan for RUT-udvalget 2011 Sagsnr: Sagsgr.: 15

16 Den 3. marts 2011 REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET SAG NR. 6. MEDDELELSER 6.1 Rapport fra arbejdsgruppe om kollektiv trafik mellem KL, Danske Regioner og Transportministeriet Lov om Trafikselskaber har nu virket i 3 år. På den baggrund har Transportministeriet, Danske Regioner og KL har i en fælles arbejdsgruppe udarbejdet vedlagte notat til styrkelse af den regionale og lokale kollektive trafik. Notatet er et bidrag i den videre proces, hvor Transportministeriet evaluerer den eksisterende lov om trafikselskaber. Bilag 1: Rapport fra arbejdsgruppe om kollektiv trafik mellem KL, Danske Regioner og Transportministeriet Sagsnr.: Invitation til inspirationsforum om fremtidens cykeltrafik i Frederikssundfingeren. Regionsrådet støtter et kommunalt forankret udviklingsprojekt om fremtidens cykeltrafik i Frederikssundfingeren. Frederikssund, Egedal, Ballerup og Herlev Kommuner inviterer i den forbindelse til møde i et inspirationsforum. Tid og sted: 15. marts fra kl. 17 til 21 på Stenløse Rådhus. 50 deltagere forventes at deltage, heriblandt kommunale politikere og embedsmænd fra de fire kommuner, interesseorganisationer og lokalt erhvervsliv. Formålet med mødet er at præsentere og drøfte de foreliggende planer, ideer og delprojekter, indhente ideer og forslag til det videre arbejde, bane vejen for samarbejder med brugere, planlæggere, politiske udvalg m.fl. Regionsrådsformanden skal ved mødets start holde et lille oplæg om Region Hovedstadens engagement i at forbedre forholdene for cyklister i regionen. 16

17 Medlemmerne i RUT- og MIK-udvalgene vil modtage en elektronisk invitation fra borgmesteren i Egedal Kommune med alle praktiske oplysninger. Sagsnr.: Det blev aftalt, at en repræsentant fra administrationen deltager på mødet den 15. marts 2011 om fremtidens cykeltrafik i Frederikssundfingeren, og udvalget ønskede en tilbagemelding herfra på det kommende møde. 17

18 Den 3. marts 2011 REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET SAG NR. 7. EVENTUELT MØDET SLUT: Kl NÆSTE MØDE: Tirsdag den 31. marts

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 27. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 18.30

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Dato: 3. Marts. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Dato: 3. Marts. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Dato: 3. Marts Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Allan Schneidermann Peter Kay Mortensen

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 10. februar 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 10. februar 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 10. februar 2011 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 1 Medlemmer: Allan

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark 17.05.2007/24.05.2007 UDKAST Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem og 1. Præambel. og er enige om at forny, konkretisere og udbrede den Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE Det fælles regionale EU-kontor COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE V/ Vicedirektør Kristian Johnsen SMV-arrangement om EU-funding og Horizon2020 VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN 17. juni 2014 Mødelokale M1, Fruebjergvej

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Køge Kommuneplanstrategi 2011 i høring og har med interesse læst forslaget.

Region Sjælland har modtaget Køge Kommuneplanstrategi 2011 i høring og har med interesse læst forslaget. Køge Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Torvet 1 4600 Køge Dato: 21. maj 2012 Sagsnr.: 3973 Brevid: 1713899 Høringssvar til Køge Kommuneplanstrategi 2011 Region Sjælland har modtaget Køge Kommuneplanstrategi

Læs mere

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER BESLUTNING ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 18-06-2013 17:00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER 3. FORSLAG TIL FINGERPLAN 2013 I OFFENTLIG HØRING PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Program Velkomst v/ Regionsrådsformand Jens Stenbæk Femern

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Høringssvar til forslag Landsplanredegørelse 2013 Region Sjælland har med interesse læst forslaget til Landsplanredegørelse

Høringssvar til forslag Landsplanredegørelse 2013 Region Sjælland har med interesse læst forslaget til Landsplanredegørelse Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø UDKAST Høringssvar til forslag Landsplanredegørelse 2013 Region Sjælland har med interesse læst forslaget til Landsplanredegørelse 2013. Region Sjælland bemærkede

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Høringssvar vedr. den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015

Høringssvar vedr. den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød sendt pr. mail til: revus.center-for-regional-udvikling@regionh.dk KOMMUNALBESTYRELSEN Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVS- OG VÆKSTRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Onmondo, Kongevejen 400 D, 2840 Holte. Mødedato Mandag den 1.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVS- OG VÆKSTRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Onmondo, Kongevejen 400 D, 2840 Holte. Mødedato Mandag den 1. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Onmondo, Kongevejen 400 D, 2840 Holte Mødedato Mandag den 1. juni 2015 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Ive (Kommunalbestyrelsen) Formand,

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Kravspecifikation. Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur

Kravspecifikation. Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 6. juni 2011 Klokken: 13.30 14.30 Sted: Regionsgården Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen Møde nr. 4 Mødet

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand.

Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand. ANNONCERING EFTER IDEER Titel Annoncering efter idéer til: Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster Zealand. Rammesætning Inden for investeringsplanens fokusområde logistik- og transportklynge

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere