Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv)"

Transkript

1 Direktør til Frederikssund Kommune (teknik, miljø, erhverv) Du skal glæde dig til jobbet ude fra og ind : Du er en central aktør i udviklingen af rammevilkår for borgere og virksomheder hen over perioden i en kommune med en bred vifte af bysamfund, tæt forbundet med blå og grønne naturværdier med en kommende attraktiv infrastruktur - og med det største udviklingsareal til erhverv og bosætning i hovedstadsregionen. Du kommer ind i en ny direktion, der som team får mulighed for at understøtte og præge det nye byråds visioner, mål og planer og dagligdagens mange principielle prioriteringer og afbalanceringer i rummet mellem myndighedsforvaltning og service/allianceskabelse. Du har den overordnede ledelse af teknik- og miljøområdet og den ledelsesmæssige koordinering med erhvervsområdet og du får mulighed for at være med til fortsat at udvikle og professionalisere den fagligt velfunderede myndigheds-, drifts- og servicevirksomhed. Vilkårene 1. Baggrund for stillingsopslaget 2. Ansættelsesvilkår 3. Om kommunen Forventningerne 4. Det positive afsæt 5. Direktørens ansvarsområde generelt 6. Direktørens opgaver og udfordringer på kortere sigt 7. Direktørens baggrund og bagage

2 Ansættelsen 8. Ansøgerens vurdering af arbejdspladsen 9. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 10. Tidsplan for ansættelsen 11. Efter ansættelsen Vilkårene 1. Baggrund for stillingsopslaget Den hidtidige stillingsindehaver har valgt at fratræde efter udløb af åremålskontrakten. Der er i januar kvartal ansat to nye direktører på velfærds- og børneområdet. Du får således mulighed for at være med til at præge et helt nyt direktionsteam. 2. Ansættelsesvilkår Stillingen ønskes besat på kontraktvilkår efter aftale mellem Frederikssund Kommune og den forhandlingsberettigede organisation. Årslønnen er, i henhold til aftale om aflønning af chefer, løntrin kr. (31/ niveau) kr. (31/ niveau), svarende til en årsløn på kr kontrakttillæg på 15% + pension og med evt. mulighed for kvalifikationstillæg. 3. Om Kommunen Fra På finder du relevant materiale om bl.a.: Politisk og administrativ organisering, politikker og strategier, særlige politikker på ansvarsområdet, herunder plan- og agenda 21-strategi og erhvervspolitisk strategi. Endvidere Ledelse i Frederikssund 2012 og Personalepolitik. Organisatorisk indplacering Direktøren vil med kommunaldirektøren for bordenden - indgå i direktionens fællesskab. Her sættes stærkt fokus på, at ejerskabet hos alle 4 til det strategisk overordnede er en selvfølge. Alle i direktionen er i princippet ansvarlig for ALT idet man i dagligdagen på direktionens vegne har fået udmeldt klare ansvarsområder/referencelinjer. Man er således direktionsmedlem OG direktør for en række opgavefelter i den rækkefølge. Direktøren refererer formelt til kommunaldirektøren og er sekretær for Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget samt for Plan- og Udviklingsudvalget. Direktøren udøver ledelse i forhold til fagcheferne for Byggeri og Natur samt Plan og Miljø samt afdelingslederen for Vej, Trafik og Affald. Direktøren udøver overordnet ledelse i forhold til alle ledere og medarbejdere på ansvarsområdet. Erhvervsområdet er organiseret i en selvstændig juri- side 2

3 disk enhed Frederikssund Erhverv med egen bestyrelse, direktør etc. (hvor størstedelen af budgettet kommer fra kommunen). Direktøren vil være kontakt-/koordinationsperson i forhold til Frederikssund Erhverv. I Frederikssund Kommune har man samlet de tværgående stabs-servicefunktioner i 4 centrale enheder under ledelse af personalechefen, økonomichefen, sekretariats- og udviklingschefen og IKT- og digitaliseringschefen. De fælles stabe bistår alle direktørområder og indgår i sagens natur i tætte relationer til både direktionen og de faglige afdelinger mv. Forventningerne 4. Det positive afsæt Politikere, ledere og medarbejdere peger bl.a. på: Overordnet: Man er bevidst om den attraktive placering som det yderste knudepunkt i hovedstadsområdets Frederikssundfinger. Placeret midt i naturskønne omgivelser, men samtidig med store udviklingsmuligheder. Samtidig er der kun 45 min. til København i S-tog eller bil. Hovedstadsregionens største areal til erhverv/bolig er under udvikling sydøst for Frederikssund (Vinge-området). Den nye broforbindelse lige syd for Frederikssund i forlængelse af motorvejen - vil blive bygget inden for et kortere åremål, og der er generelt en positiv forventning til Vinge-områdets potentiale (hvor der også etableres S-togsstation). Der er markant lokalpolitisk vilje til at satse på områdets udvikling. Der er et meget konstruktivt samarbejde i Byrådet, præget af gensidig respekt og det smitter af på det gode samarbejde mellem politik og administration. Det samme gælder i forhold til de to relevante fagudvalg, der ligeledes arbejder godt sammen. Der er styr på den kort- og langsigtede økonomi med plads til investeringer. Frivilligområdet er under udvikling. Bl.a. er der i Frederikssund et markant mødested Lundebjerggård styret af frivillige. Inddragelse af civilsamfundet i endnu flere opgaveløsninger er sat på dagsordenen. Fagligt/organisationsrettet: De faglige områder er generelt velfungerende med solid faglighed på alle hylder. side 3

4 Der er markant fokus på at forvalte myndighedsopgaverne med ordentlig og sikker hånd/sikre gode beslutningsoplæg etc. De faglige afdelinger kommunikerer smidigt og hurtigt med de andre afdelinger der er en positiv samarbejdsorientering. Teknik- og miljøområdet er præget af en flad teamstruktur med kort afstand mellem ledelse og medarbejdere i en konstruktiv samarbejdskultur fysisk placeret i Slangerup. Der er mange udviklingsprojekter, der skal sikre fokusering på vigtige udviklingsområder. F.eks. det netop igangsatte projekt i samarbejde med Københavns Universitet vedrørende landzonerne hvad er behovene ude i landdistrikterne? Hvad vil vores politikere? Hvad kan lade sig gøre? Hvordan får vi indflydelse på de centraladministrative dagsordener? Etc. Det nye fælles kommunale servicekorps (pedeller, rådhusbetjente etc.) er lagt ind under chefen for Byggeri og Natur og er kommet flot fra start og opleves som en klar gevinst. Der er et konstruktivt samspil i MED-organisationen også præget af, at tillidsrepræsentanterne de sidste år har deltaget i Byrådets budgetseminarer etc. De har fået indsigt og tager medansvar. 5. Direktørens ansvar Direktørens ansvar i forhold til helheden ( ude fra og ind ) og via direktionen er beskrevet ovenfor. Det er et afgørende rammevilkår og det skal man i den grad have lyst til. Direktøren har samtidig et entydigt overordnet ansvar (med direktørkollegerne som sparringspartnere/medansvarlige kolleger) i forhold til de faglige ansvarsområder, der relateret til dagligdagen i vidt omfang forventes delegeret til fagchefer og øvrige ledere m.fl. Det formelle ansvar i forhold til fagområderne er således: Varetage den overordnede strategiske ledelse af ansvarsområderne, herunder sikre, at der på alle områder inden for givne ressourcer og politiske udmeldinger arbejdes driftssikkert, fagligt kompetent og efter synlige mål og strategier (via delegation/decentralisering men også med evne til at dykke ned og blande sig, hvor det skal til). Sikre, at der ydes det politiske system professionel betjening og rådgivning - og at politiske og administrative mål og beslutninger på ansvarsområdet følges op. side 4

5 Sikre, at der løbende er fokus på den attraktive arbejdsplads og udvikling af kompetencer hos ledere og medarbejdere, så organisationen/institutionerne/mv. kan matche fremtidens krav. Sikre, at der på alle områder er et værdibaseret fokus på kvalitet, retning og ordentlighed i samspillene. Sikre fokus på prioritering, ledelsesinformation, styring og dokumentation hvor de centrale stabe og de faglige miljøer inddrages tæt så der hele tiden er ledelsesmæssigt kreativt blik mod krydspresset mellem efterspørgsel af ydelser og økonomiske rammer. Sikre fokus på de nationale, regionale og lokale pejlemærker/tendenser, der skal sættes på dagsordenen. Sikre helhed, koordination og sammenhæng i det samlede område og på tværs af øvrige direktørområder - mellem de centrale og de decentrale aktører - og med andre kommuner, region og eksterne aktører. Skal herunder være offensiv aktør i den generelle overordnede udvikling af rammevilkårene omkring bosætning, erhvervsudvikling, infrastruktur etc. i et samspil med kommunaldirektøren m.fl. Det forventes, at den nye direktør forholder sig offensivt til alle ansvarsområder (i samspil med andre). 6. Udfordringer på det kortere sigt Det følgende er udfordringer, hvor den nye direktør i samspil med øvrige ledere mv. kommer til at smøge ærmerne op hvor direktøren i høj grad forventes at agere offensivt: Overordnet Fokusering på, og udvikling af, rammevilkår for borgere og virksomheder i den meget mangfoldige Frederikssund Kommune, nu og om 5 og 10 år, er en dagsorden for alle direktører ikke mindst for denne stilling, jf. indledningen i job- og personprofilen. Udviklingen af Vingeområdet er den åbenlyse, store udfordring. Det samme gælder den fortsatte udvikling af de mange lokalsamfund og man skal fortsat finde styrkepositionerne ved nærheden til det blå og grønne. Herunder ligger også lobbyisme og allianceskabelse på tværs af offentlige og private aktører etc. side 5

6 De socioøkonomiske nøgletal/kramprofiler etc. peger på brede fortsatte udfordringer hvilket også får indflydelse på planlægningen af bosætningsmiljøer, der tiltrækker brede befolkningsgrupper. Samspillet med civilsamfundet/frivilligområdet skal dyrkes endnu mere også med blikket vendt mod de mange forsøg, der foregår rundt i danske kommuner vedrørende nye måder at samarbejde mellem fagprofessionelle og frivillige medborgere i daginstitutioner, skoler, kulturinstitutioner etc. på. Der vil også være perspektiver, der omhandler planområdet og det øvrige teknik- og miljøområde. Fagområderne/organisationen Der er behov for at profilere teknik- og miljøområdet endnu stærkere udadtil. Herunder ligger også holdningspåvirkningen i forhold til de mange fortolkninger af, hvordan faglighed/service/samarbejdsvilje opleves i praksis på myndighedsområdet. Hvad kan lade sig gøre? Og Hvor er de politiske muligheder? før barrierefokus (med respekt for lovgivningen). Kommuneplanarbejdet, herunder GIS-perspektivet, forventes at blive tænkt ind i nye processer etc. også præget af andre kommuners måde at arbejde strategisk på, der folder sig ud i disse år. Der skal i endnu højere grad fokus på, at Frederikssund Erhverv og den kommunale del af erhvervsarbejdet udadtil opleves som en sammenhængende, serviceorienteret helhed. Teknik- og miljøområdets organisering blev ændret i 2011 til den nuværende flade, teambaserede struktur. Der er behov for en evaluering, hvor man bl.a. ser på ledelsesroller, fælles forståelse af teamansvaret etc. Den interne styring på teknik- og miljøområderne skal styrkes. Det gælder f.eks. anlægsstyring og prioriteringsplaner. Medarbejderne oplever behov for endnu klarere ledelsesudmeldinger om retninger og prioriteringer herunder ligger også behovet for styrket kommunikation. Der vil være mange andre kort- og langsigtede udfordringer, men ovenstående kommer til at fylde meget - og den nye direktør forventes at forholde sig offensivt til dem. side 6

7 7. Direktørens baggrund og bagage Ansøgerne vil blive vurderet på de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer (der glider ind over hinanden). De faglige/formelle kompetencer Det er først og fremmest en leder/direktør, der søges. Der er forventning om en uddannelse på akademisk eller lign. niveau, fra fagområderne eller som generalist - og en stærk ledelsesmæssig overbygning. Der må gerne være erfaring fra ét eller flere af de faglige områder, og der forventes ledelseserfaring fra politisk ledet virksomhed. Bemærk, at der er stærke faglige ledere på områderne med helhedsansvar. Supplerende ledelseserfaring Der skal være ledelseserfaring på solidt niveau, hvorfra der kan dokumenteres strategisk format og resultater over en periode (altså også det seje træk) som der står respekt om. Ledelse af ledere evnen til at delegere og få det bedste frem i andre er centralt. De personlige kompetencer Engagementet i forhold til de overordnede værdier og den samlede strategiske udvikling i Frederikssund Kommune er et must, jf. ovenfor. Skal kunne holde fast i en faglig, kvalitativ linje så det bliver til noget. Skal være en åbenlys god kommunikator, der kan tale med alle og gør det. Herunder ligger rollen som den, der ofte repræsenterer kommunen i forhandlinger og allianceskabelse på tværs af offentlige og private aktører. Denne professionelle rolle skal passe dig godt. Det skal være let at få øje på personligheden, den naturlige autoritet og de sociale kompetencer. Man skal opleve et positivt livssyn, hvor man, uanset situation eller opgave, optræder redeligt og kommunikerer åbent og klart, både i tale og på skrift. En lydhør leder, som er stærk i sparring og dialog, men også evner at skære igennem og tage debatten, når den er der. En struktureret og synlig arbejds- og ledelsesstil med gode analytiske evner og god evne til at holde fokus og tempo på de lange processer. Overblik, struktur og orden i tingene er et must. side 7

8 Skal være særdeles personligt robust - også i stressende/vanskelige situationer. Ansættelsesprocessen 8. Ansøgernes vurdering af jobbet og arbejdspladsen Er der brug for yderligere oplysninger, kan der ske henvendelse til: Partner Lars Lundgaard fra konsulentfirmaet, tlf eller og/eller Kommunaldirektør Ole Jacobsen, tlf eller Frederikssund Kommunes vurdering af ansøgerne Der nedsættes et ansættelsesudvalg, der afvikler første interviewrunde med ca. seks ansøgere - og anden interviewrunde med to-tre ansøgere afsluttende med en indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet, der træffer beslutning. Mellem de to interview-/præsentationsrunder afvikler konsulentfirmaet dialogtestning, og der indhentes referencer selvsagt kun efter forudgående aftale med ansøgerne. Vi lægger selvfølgelig vægt på, at de ansøgere, der ikke får stillingen, kan vende tilbage til jobbet uden at referencetagning har skadet dem. Endvidere afvikles en samtale med kommunaldirektøren, så man får mulighed for at komme i direkte dialog med nærmeste overordnede. Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på 10. Tidsplan for ansættelsen Ansøgning sendes via stillingsmodulet på så den er modtaget senest den 2. maj 2013 kl Ansøgere bedes anføre en fortrolig mailadresse i ansøgningen. Ansættelsesudvalget træffer den 7. maj beslutning om, hvem der indkaldes til første interviewrunde. Samme dag indkaldes disse ansøgere via mail. Første interviewrunde i ansættelsesproceduren afvikles med ca. seks ansøgere den 14. maj kl Hér udvælges to-tre ansøgere til den afsluttende runde. Alle, der har været til samtale, bliver samme aften ringet op af undertegnede med tilbagemelding. For de ansøgere, der går videre, indgås hér aftale om tid til dialogtestning, referencer og samtale med kommunaldirektøren. side 8

9 Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til anden samtalerunde, afvikles af chefkonsulent Jens Kaptain den 15. maj. Anden interviewrunde med de sidste 2-3 ansøgere foregår den 22. maj kl Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder Lundgaard Konsulenterne en opfølgende samtale inden tiltrædelse i stillingen. I samtalen med konsulenten vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nyansatte kommer godt i gang med jobbet. Efter fire måneders ansættelse vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med kommunaldirektøren og den nyansatte direktør for at sikre, at samspillet er kommet godt fra start. April 2013 Lars Lundgaard Konsulent i ansættelsessagen side 9

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og personprofil for

Job- og personprofil for for administrerende direktør for By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. By- og Kulturforvaltningen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Job- og personprofil for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune

Job- og personprofil for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune Direktøren skal stå i spidsen for en udvikling, hvor SUF fremtræder som en mere udadvendt organisation der hele tiden

Læs mere

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit:

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: for økonomidirektøren i Aarhus Kommune Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Aarhus Kommune i udvikling 3. Organisatorisk placering 4. Det positive afsæt Forventningerne

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i

Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til IT, medicoteknik og telefonivirksomheden (IMT) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Ansættelse af direktør Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune

HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Aabenraa

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014 Job- og personprofil Klima-, natur- og miljøchef Gentofte Kommune Den 14. januar 2014 Denne job- og personprofil for Gentofte Kommunes klima-, natur- og miljøchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune

Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune Stillingsopslag Vi søger en ny afdelingsleder til Natur- og Landskab, da den nuværende leder går på pension. Afdelingen har ca. 17 medarbejdere,

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015 Job- og personprofil Daglig leder Børnehuset Bøgehøjen Rudersdal Kommune Den 15. januar 2015 Denne job- og personprofil for den daglige leder af den integrerede daginstitution Bøgehøjen indeholder: Introduktion

Læs mere