Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur."

Transkript

1 Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces, om den struktur, vi er nået til, og vejen dertil. Det er en beskrivelse af de overvejelser der er gjort, og den hjælp vi har fået undervejs. Ikke mindst er det en fortælling om noget der virkelig virker, og som vi er stolte af at være en del af. Rigtig god fornøjelse med læsningen. Askelunden er en afdeling af børnehuset Grantoften, der i alt består af tre afdelinger. Askelunden med tre børnehave grupper med 21 børn i hver gruppe, og en vuggestue gruppe, med tolv børn. Græsrødderne med tre børnehave grupper med 21 børn i hver gruppe. Og endelig vuggestue afdelingen med fire vuggestue grupper, med 12 børn i hver gruppe. Lidt historie Askelunden har eksisteret i ti år. I de ti år, har huset undergået en del forandringer, i forhold til pædagogisk struktur, værdier, og handle måder. I den korte version, var de første fem-seks år, præget af en løs struktur, hvor børnene i høj grad, bestemte hvad de skulle, med hvem og hvor. De voksne fulgte børnenes spor og var i gang sættere af forskellige udviklende aktiviteter. Børnene var tilknyttet en stue og faste voksne, men kunne selv 1

2 bestemme hvor de ville være og lege etc. Hen ad vejen, fandt vi ud af, at nogle børn, ikke profiterede af denne form for pædagogik, men havde brug for stramning i form af, at vide hvad de skulle, hvornår og med hvem. Vi indførte stuedage hvor børn og voksne arbejdede på deres stuer, efter læreplans temaer. Børnene blev på deres stuer, opdelt i forhold til alder, udviklings niveau, og venskaber. Askelundens børnesammensætning blev som årene gik, mere præget af børn, der skulle arbejdes særligt med på forskellig vis. Det blev vanskeligere og vanskeligere, for personalet, at rumme og nå de mål, der var sat for det enkelte barn. Karin Lorentzen, marte meo terapeut, der dengang var tilknyttet Grantoften, blev kontaktet i forhold til nogle problematikker, vi havde i forhold til et særligt barn. En af vores børnehavegrupper, valgte at deltage i et martemeo forløb, så vi kunne blive klogere på, hvordan vi kunne indrette os rent strukturmæssigt i forhold til dette specifikke barn. Resultatet var slående og meget givtigt. Vi så at selv små ting, som faste pladser ved spisning etc., havde stor betydning for det enkelte barn. Selvfølgelig særlig de børn, der havde brug for tydelig struktur og voksne, var det rigtig vigtigt for. De resterende tre stuer, var igennem et lign. martemeo forløb i den tid der fulgte. Stuerne blev langsomt ændret, så der var små spisegrupper, med faste voksne tilknyttet. Der var faste aktiviteter i frugt stunden. Perioden var i det hele taget, meget præget af, at de voksne ville noget med børnene, og havde fået indrettet strukturen, så det var tydeligt for børnene, hvad de skulle hvornår og hvad der forventedes af dem. Personalet, var alligevel, i den periode, præget af frustrationer. Der blev planlagt nøje, hvad der skulle ske på stuedagene. Børnene blev opdelt i grupper, der gav mening for det enkelte barn. Men det var en skrøbelig struktur. På stuerne, var/er der tre faste voksne tilknyttet. Og hver voksen havde en gruppe børn, der blev arbejdet med. Men ved sygdom, ferie, afs, kurser og lign., kunne de planlagte aktiviteter ikke lade sig gøre. 2

3 Grupper blev slået sammen og det man som personale havde tænkt, var ofte ikke muligt, fordi der skulle rummes for mange børn i den enkelte gruppe. Vi indførte en projekt dag på tværs af stuerne. Dels for bedre at kunne arbejde med børn med særlige behov, og dels for, at personalet kunne sparre, blive klogere og inspirere hinanden. Samtidig blev der, i huset, nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til, en struktur, der kunne imødekomme de krav, der var i forhold til at arbejde med børn med særlige behov på en mere inkluderende måde, samt arbejde med personalets behov for kompetence udvikling, vidensdeling og pædagogisk udvikling generelt. Omtrent i samme periode, benyttede vi os rigtig meget af, ppr sparring ved Sanne Calmann og Steen Storgaard. Gruppen af børn, der skulle arbejdes særligt med, var stigende. Der blev lavet mange udviklingsbeskrivelser, sansemotoriske profiler og brugt mange timer på sparring sammen med Sanne, når vi var i tvivl om hvordan vi skulle gribe forskellige situationer an, for det enkelte barn. August 2009, var vi så heldige, at få tilbudt et ppr projekt, i form af nogle støtte timer, der ikke var bundet op på specifikke cpr numre. Vi valgte, at bruge lejligheden til, at forsøge at stable nogle flere projektgrupper på benene, med det formål at kunne arbejde inkluderende og med fællesskaber i grupper, hvor antallet af børn, var overskuelig for det enkelte barn. Målene var klare. Og alligevel blev det en periode, der langt fra indfriede forventningerne til de mål vi havde sat os. Vi ville alle ting på en gang. Både lave stuedage, og projektgrupper. Resultatet var at stort set kun en gruppe, fungerede i overensstemmelse med det vi havde tænkt os. En periode med stor frustration, fra personalets side. Til gengæld lærte vi en hel del af netop dette projekt. Sammen med Sanne Calmann evaluerede vi perioden, og fandt frem til, hvad der ikke virkede og hvorfor, samt tog fat i hvad der virkede. Derudover, fik vi lov at beholde vores støttepædagog, som i efterfølgende periode, udover at være tilknyttet en gruppe børn, skulle 3

4 være med til at understøtte og videreudvikle, den struktur vi kunne tænke os at indføre i vores afdeling. Den før omtalte arbejdsgruppe, udarbejdede, med evalueringen og de erfaringer vi havde gjort os i baghovedet, et pædagogisk koncept, der tager udgangs punkt i fællesskaber og den inkluderende pædagogik. Vi var meget inspireret af, Ballerup kommunes inklusion kurser og materiale, af sparringen fra ppr ved Sanne Callmann og Steen Storgaard, samt af Græsrødderne, en af vores afdelinger i Bh-Grantoften, der har arbejdet med projekt grupper i mange år. På et personalemøde, fik vi Lene, Pædagogisk leder i græsrødderne, til at komme og fortælle os, hvordan deres struktur virkede og hvordan de organiserede denne, samt tankerne bag. Så vil her benytte lejligheden for at takke for denne inspiration og den mulighed vi fik, til den proces vi har været igennem, for at ændre vores praksis, så den passer til den børnesammensætning vi til dato har. Den nuværende strukturs opbygning. Det allerførste, der er klart defineret i vores struktur er: Hoved temaerne er altid Fællesskaber, sociale og personlige kompetencer, i alle grupper og i alt hvad vi foretager os. Værktøjerne vi bruger kan være forskellige, men temaerne skal være og er ens i vores tanker, værdier og det vi tænker vores børn skal have med sig i deres liv. Hver af de tre børnehave stuer, har et månedstema tilknyttet stuen. De tre emner er: 1 fin og grov motorik, 2 sprog og 3 leg. Emnerne skifter mellem stuerne. Disse emner bliver der arbejdet med fra morgenstunden, når stuen åbner. Meningen er, at tilbyde børnene fællesskab, nærvær, samvær 4

5 og aktiviteter fra de bliver afleveret. Og særligt de børn, der ikke selv kan se hvad de skal, når de kommer ind af døren. Det samme gør sig gældende om eftermiddagen, efter frugt spisningen. Her bliver der også arbejdet med stuens tema, på de stuer der er åbne. Hver mandag, fra kl. 9:30 arbejdes der på stuerne. Stuerne har her mulighed for længerevarende projekter, såsom teater og lign, udfra deres tema. Tirsdag, onsdag og torsdag, arbejdes der i projekt grupper fra kl. 9:30. Projekterne består af følgende grupper Storbørnsgruppen, der består af børn, der skal i skole eller har alderen til skolestart. Denne gruppe går ud af huset, hver tirsdag onsdag og torsdag, og er så heldige, at få lov at benytte fristedet, et fritidshjem i området. Den ene dag arbejdes der med før skole materiale. Den anden dag arbejdes der med sociale og personlige kompetencer ud fra Mary fondens fri for mobberi materiale. Den tredje dag arbejdes der med leg og bevægelse. Tirsdag: Sprog og bevægelse er en gruppe, bestående af ca 10 børn. Her arbejdes der med veksel virkning mellem bevægelse, sang og sproget på mange niveauer. Onsdag: Kultur og natur gruppen har ca. 10 børn. Her arbejdes der med naturen og kulturelle emner. Torsdag: Sociale og personlige kompetence gruppen, består af ca. 10 børn. Her arbejdes der bl.a med materialet fri for mobberi, men også med særlig tilrettelagte samarbejdes øvelser mv. De tre stue emne grupper fungerer som projektgrupperne. Består af 6 til 12 børn, hvor der arbejdes med det særlige emne stuen ejer. Det betyder, at der tirsdag, onsdag og torsdag arbejdes i fem projekt grupper, med forskellige emner, men med samme formål, eller mål. Nemlig fællesskaber, sociale og personlige kompetencer. 5

6 Projektgrupperne fungerer to måneder af gangen. Børnene bliver fordelt, efter alder, udviklingsniveau, særlige behov, køn og venskabsrelationer. Nogle børn kan være med i én projekt gruppe af flere omgange, mens andre børn skifter projekt gruppe efter to måneder. Den pædagogiske leder, har det overordnede ansvar for at sikre, koordinationen og fordelingen af børnene, så alle børnenes behov tilgodeses. Dette sker i tæt samarbejde med stue personalet. Udover projekt grupperne er der en særlig motorik gruppe om fredagen. Denne projekt gruppe er en lukket projekt gruppe, til børn med særlige motoriske og sansemæssige behov. To pædagoger varetager denne opgave. Begge er blevet undervist af afspændings pædagog Steen Storgaard. I nogle af projekt grupperne er der tilknyttet to voksne og i andre er der kun en tilknyttet. Kende tegnet for alle projekt grupperne er, at der er udarbejdet nødplaner, så der ved sygdom eller andet fravær, alligevel kan arbejdes seriøst med en projekt gruppe, og af alle. Der har således ikke været en eneste aflysning af projekt grupperne siden vi startede i februar. Den videre proces Ballerup kommune, har haft/har fokus på den inkluderende praksis. Vi har således været på en del kurser, og fået megen inspiration til disse tanker. Som en del af inklusionsstrategien, besluttede ledelsen i Bh-Grantoften, at to afdelinger i børnehuset, skulle observeres af Sigrid Knap, konsulent i Ballerup kommune, med fokus på resurse udnyttelse. I vores afdeling, valgte vi, at Sigrid skulle se på yder tiderne. Vores projekt grupper fungerede fantastisk. Både børn og voksne oplevede dem som givtige og inspirerende. Men morgenstunden og eftermiddagene, virkede ikke helt efter den hensigt eller de mål vi havde. Vi tænkte, at vi med igangsættelse 6

7 af aktiviteter fra morgenstunden, kunne fastholde både personale og børn i positivt samvær. Vi tænkte, at tydelighed i strukturen gjorde, at det var lettere for nogle børn at blive afleveret, etc. Men af en eller anden grund, rendte de børn, der tydelig havde brug for struktur, ofte rundt på gangen og blev reguleret mere end hensigten var. Tilbagemeldingen fra Sigrid, var klar og tydelig. Hun så at der i den grad var personale, der prøvede at sætte de ting i værk, som vi havde aftalt, men at rammerne for det ikke fungerede. Problematikkerne var, at vi åbnede alle stuer kl. 8:00, for at fordele så mange børn som muligt. Det betød, at der på nogle stuer kun var en voksen, der skulle i gangsætte nærværende pædagogiske aktiviteter, samtidig med, at der skulle modtages børn, vinkes og snakkes med forældre. Derudover så hun, at åbne døre, skabte en masse uro, fra forældre og børn, der kom ind på stuerne, uden hensynstagen til det der foregik, så en masse børn, mistede koncentrationen om det de var i gang med. Resultatet blev, at de fleste børn shoppede rundt fra stue til stue, med den uro det fører med sig i et hus. Sidst men ikke mindst, i denne her sammenhæng, så hun, at masser af børn, havde brug for mere fysiske aktiviteter, end vi tilbød på stuerne, der var mere præget af stille aktiviteter. Med rapporten i baghovedet, gik vi igen i gang, med at tilpasse vores struktur, så den kunne rumme og indfri de mål, vi havde sat os i forhold til børn med særlige behov. Vi åbnede nu kun det antal stuer, der var nødvendige, så der altid er to mennesker på stuen. En til, at være i og lave noget meningsfuldt med nogle børn, og en til at modtage børn og snakke med forældre. Vores alrum, bliver set og åbnet som et rum, hvor der foregår fysiske aktiviteter, såsom stop dans, jorden er giftig, spille med bolde og meget andet. Derudover begyndte vi at lukke dørene. Resultatet var hurtigt til at få øje på. Selvom perioden ikke evalueringsmæssigt har været lang, kan vi allerede se og ikke mindst mærke, at ro og fordybelse præger huset også om morgenen nu. Og stort set, er der ikke børn på gangene mere. De bliver optaget af at lege sammen med hinanden og med nogle voksne. Børn der synes det kan være svært, at 7

8 blive afleveret om morgenen, og ikke nødvendigvis selv kan få øje på hvad de skal give sig i kast med, bliver inviteret med i de voksenarrangerede aktiviteter. Der bliver oftere vinket på stuen nu, fordi børnene giver sig i kast med noget. Det bliver derfor tydeligere for forældre, at man ikke forstyrrer aktiviteten og den voksne, som før gik med ud af stuen for at vinke med et barn, og dermed væk fra børnegruppen og aktiviteten. De lukkede døre, har vi gjort meget ud af at fortælle om til forældrene og hvorfor vi gør det. Det betyder nemlig ikke, at man ikke må gå ind. Vi oplever bare, at man går mere forsigtig og ydmyg ind af en dør, når den er lukket. Således er der eksempel vis, blevet mere ro til at læse højt for nogle børn, uden at skulle overdøve larmen fra gangen. Effekten kan også måles på personale siden. Således, at personalet ikke i lige så høj grad, render rundt på gange, frem og tilbage, og bliver forstyrret samt forstyrrer hinanden hele tiden. Alle disse ting, øver vi os i den grad på, at få ind under huden, og gøre til en fast del af vores struktur. Samarbejdet med ppr og ressource personen.. Det kan ikke understreges nok, at ppr har været en vigtig del af den proces, som Askelundens personale, har været igennem. En proces der igennem de sidste to år, har været præget af mange forskelligartede udfordringer. Den største udfordring har dog været, at tilpasse vores struktur, så vi kunne rumme børn med forskellige problematikker i vores dagligdag. Kort sagt at arbejde mere inkluderende i hverdagen. At have haft en såkaldt resurse person tilknyttet, har været en stor hjælp på vejen i arbejdet med, at tænke anderledes og se på vores pædagogiske praksis, i forhold til de mål vi har opstillet. Da vi modtog vores ressource person, var vi klar over, at hendes rolle skulle defineres, så hun ikke blot blev en person, der i traditionel forstand, skulle 8

9 følge særlige børn, eller blot blev en del af normeringen. Sammen med Marianne, som ressource personen hedder, fik vi efterhånden defineret hendes rolle som, en person, der skal understøtte, vejlede og rådgive personalet. Give sparring i det omfang, det er nødvendigt, og implementere speciel pædagogisk viden i den almene pædagogiske praksis. Derudover skulle Marianne være medskaber i forhold til, tilretning af den nye struktur. Kort sagt en resurse person, med det inkluderende perspektiv. De første måneder var, selvom rollen var tydelig, ikke så klart defineret i personale gruppen. Vi var ikke vandt til, at se en støttepædagog, på den facon. Og havde svært ved helt at forstå, at bruge Marianne som det var tiltænkt. Det lidt kiksede projekt, vi havde fået stablet på benene, understøttede heller ikke helt den rolle, der var tænkt ind fra lederens og pprs side. Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Vi fik, kloge af skade, tænkt strukturen igennem, og tilpasset den. Derved blev Mariannes rolle, og funktion, langt tydeligere for alle. Og hold da op, hvor er Maranne blevet brugt. Hun er i den grad blevet brugt i forhold til udviklingsbeskrivelser, tilrettelæggelse af projektgruppe arbejdet for de enkelte børn, med særlige behov, observationer af børn og grupper af børn, deltaget i projektgrupper, med fokus på børnene med særlige behovs trivsel, været en stor del af den evaluering, der er foregået undervejs, været med til at udarbejde handle planer, været med til at gøre en stue struktur, endnu mere tydelig, ved spisning frugt etc. Sidst men ikke mindst været bidragende med den special viden hun har, i forhold til børn med særlige behov. At arbejde med pædagogik, hvor man tænker, at strukturen skal tilpasses det enkelte barn, er et opgør med mange års traditionel pædagogisk tænkning, hvor et barn med særlige behov/vanskeligheder oftest, var udsat for at skulle tilrette sig den pædagogik som var gældende. Ligeledes var regulering og forståelsen af, at være et anderledes barn, som ikke, i nogle tilfælde, kunne rummes, gældende de fleste steder. Heldigvis, er der sket 9

10 en samfundsændrede tilgang generelt, på dette område. Dette er også gældende for personalet i Askelunden. Vi ser mere på, når noget ikke fungerer for et barn, hvordan vi så kan indrette os, så barnet kan komme i udvikling og trives. Eksempler herpå er bl.a, at det kan være svært for nogle af vores børn, at komme fra legepladsen eller andre aktiviteter, gå ud på badeværelset og få vasket hænder, uden at situationen bliver kaotisk og konfliktfyldt. Ligeledes i garderoben, hvor der skal tages tøj på, når man skal på legepladsen eller på tur. Her ser personalet, at deres opgave er at se på disse situationer, som en aktivitet, hvor den voksne skal være til stede, nærværende og guide børnene i forhold til de krav vi stiller til dem. Det skal være et lærings rum for børnene og de voksne. Et andet eksempel er, er der er indført faste spisepladser, ved frokost og frugt tid. Det gavner de børn, der har brug for forudsigeligheden og skader ikke de børn, der ikke nødvendigvis har brug for det samme. Her foregår der tætte og nærværende dialoger børn og børn imellem samt voksen og børn imellem. Idet hele taget, er der på baggrund af sammenarbejdet med ppr, inspiration forskellige steder fra, ændret en masse små ting i vores hverdag, der gør en kæmpe forskel for både personale og børn. Effekten af strukturen. For at starte dette afsnit lidt bagvendt, så er sommeren ved at være over os med ferie og derved også ferieafvikling for personale og børn. Traditionen tro, har vi ikke faste aktiviteter på programmet om sommeren. Men vi ser på hvor mange børn og personale, der er den pågældende uge, og tilrettelægger derfra ugens aktiviteter. Således sluttede vores projekt grupper her den tanken var, at så er det sommer og vi starter op igen Men men men. For nogle børn, viser det sig allerede tydeligt, at det ikke bliver en rar sommer, hvis ikke vi på en eller anden måde, får skabt en forudsigelig ramme om en sommer struktur. Det at vide hvad man 10

11 skal hver dag, er tydeligvis, meget vigtig for nogle børn. Så for ikke konstant at skulle regulere de børn, der ikke selv kan se hvad de skal hvornår, må vi tænke en struktur ind, der gør at disse børns trivsel ikke bliver sat tilbage eller går i stå, blot fordi det er sommer. En tydelig effekt af, en inkluderende struktur, er der i vores hus ingen tvivl om, at der er. Inden vi kom så langt, som vi i skrivende stund er, havde vi, en del børn vi var rigtig bekymret for. Bl.a en dreng vi fik fra en anden institution. Her var prognosen, at vi nok skulle arbejde på, at drengen skulle i regnbuens special gruppe. Drengen havde støtte pædagog tilknyttet, og vi kunne se de problemfelter, vi ved overleveringen havde fået af vide. En anden dreng, som vi var rigtig bekymret for, havde svært ved at danne relationer med de andre børn, havde ingen eller ringe forestillings evne, og havde i det hele taget svært ved at bruge de redskaber, som vi forsøgte at give ham, til at kunne magte forskellige situationer. En tredje dreng, vi modtog for ca. ½ år siden, med en meget bekymrende overlevering fra en anden institution og meget bekymrede forældre, blev beskrevet og oplevet, som meget flyvsk og svær at fastholde, adhd lign. adfærd og samværet med andre børn var ofte konfliktfyldt. Bl.a disse tre drenge er gået fra kategorien overordentlig bekymrende til en kategori, hvor vi selvfølgelig har øje for deres trivsel og udvikling, men på ingen måde er i bekymringszonen. Tilbagemeldinger fra forældre siden er også positiv. Så effekten smitter af i hjemmet. Disse børn profiterer på rigtig mange måder af vores projektgrupper, der i antal børn i den enkelte gruppe, er overskuelig for det enkelte barn. Det at der systematisk bliver tænk i fællesskaber, personlige og sociale kompetencer, gør ligeledes, at eksemplerne fra før, alle på meget kort tid, har opnået at blive og føle sig som en vigtig del af en gruppe. Alle tre har dannet relationer, og er velfungerende i strukturen på lige fod med andre børn. De er accepteret og anerkendt af de andre børn. Der er stor fokus på det enkelte barns kompetencer og udviklings muligheder, så børnene lærer 11

12 også i grupperne, at vi alle er forskellige og kan noget forskelligt. Vi oplever, at rummeligheden er blevet større også hos børnene. Der er ikke tvivl i vores sind. Strukturen, der understøtter den inkluderende tankegang, er i den grad medvirkende til, at en del af vores børn, har alle chancer for ikke at ende i et special foranstaltet tilbud. At rumme alle kan vi nok ikke. Men i hvert fald, rummer vi en stor del af de børn, der nok ville være søgt støttepædagog til i almindelig forstand. Vi ser trivsel og udvikling hos disse børn, som har fået deres hverdag gjort overskuelig og nemmere. Til gengæld kræver det en masse af den enkelte pædagog. Der er og bliver udarbejdet mange handleplaner, udviklingsbeskrivelser, og der bliver brugt meget tid på netværksmøder, sparring og tilrettelæggelse af struktur for det enkelte barn. For ikke at glemme forældrene og samtalerne dette medfører. Der er nok ikke en uge, hvor der ikke på den ene eller anden måde, er tilrettelagt møde virksomhed, vedr. et barn. Personalets udbytte, eller effekten af, at arbejde med den nye struktur, har ligeledes været effektfuldt, og målbart. Som Sigrid nævner i sin rapport, var det som om der gik en fe igennem huset med en tryllestav, når klokken var halv ti og alle blev optaget af deres grupper. Voksne og børn var særdeles engagerede i deres grupper, og alle vidste hvad de skulle med hvem og hvor. Der bliver vidensdelt på kryds og tværs af projektgrupperne, på stuerne i arbejdsgrupper og på personalemøderne. Der bliver set på praksis, der bliver vendt og drejet. Der bliver tænkt og handlet anderledes og sat spørgsmålstegn ved, om vi nu gør det godt nok. Der bliver inkluderet special pædagogik i den almene pædagogiske praksis og i det hele taget, bliver der taget hånd om den pædagogiske faglighed som konstant er under udvikling. Der er fokus på børnenes styrkesider og kompetencer og øget positiv opmærksomhed på det enkelte barn. Det betyder at vi har nemmere ved at tage hånd om børn i en opstartsfase, når en bekymring opstår. 12

13 Vores ressource person, har vi oplevet som værende mere end bidragende, til den struktur vi i dag har udviklet. Det har været udviklende, udfordrende og lærerigt, at have Marianne tilknyttet vores hus. Hun er blevet brugt, til sparring af hele personalegruppen, og har været med til at udvikle fagligheden, i form af sin speciel viden. Hun har været med til at skabe nye muligheder, for struktur og andre handle måder og tanker i personale gruppen. At have en ressource person, giver en helt anden fleksibilitet i huset i forhold til, hvis vi havde haft en støttepædagog i almindelig forstand. Her kan man se på børnegrupper, de forskellige konstellationer, strategier og arbejde målrettet pædagogisk på et både overordnet og praktisk plan, med tydelige målbare resultater. Her tilretter du ikke et enkelt barn, til en struktur, men tilretter strukturen til den aktuelle børnesammensætning. En klar anden anskuelse, med langt mere inkluderende værdier. Afsluttende ord og fremtidig arbejde.. Processen med at ændre strukturen, i Askelunden har været en lang proces og er lang fra færdig. Vi er kommet et pænt stykke vej, med hjælp og inspiration fra forskellige samarbejdspartnere, som undervejs er nævnt. Hvad der ikke er nævnt er, at personalets indsats, har været langt over forventet. Der har gennemgående været en stålfast vilje og omstillingsparathed i personale gruppen. Et ønske om forandring og udvikling har været kendetegnet i hele processen. Det har været et personale der ville og stadig vil, være faglig dygtigere. Et personale der søger ny viden og handle måder i deres hverdag. Et reflekterende personale, der har turdet, at lade sig observere og blive kigget efter i sømmene. Det er et personale, der konstant søger, faglig tilfredshed, og alligevel forstår at forstyrre hinanden tilpas, så strukturen ikke bliver statisk, men snarer hele tiden i det små, tilpasser sig den aktuelle børnegruppe. Uden den vilje og indsats, 13

14 var vi ikke nået dertil, hvor vi er nu. En personalegruppe, man kan være stolt af at være leder for. Som nævnt er vi langt fra færdige med vores proces. Der er lang vej endnu. Sommerens udfordringer, står for døren og vi skal hurtigt have udviklet et koncept for de børn, der har brug for det, til lige den periode. Vi skal have kigget på vores legeplads, som et lærings rum og udviklet metoder der virker derude. Det bliver et opgør med mange års tænkning i forhold til at se legeplads som et fri rum, hvor alle bare kan være og lave hvad de vil. Det skal der selvfølgelig også være plads til, men med tanken om, at nogle børn ikke befinder sig godt i et miljø, hvor det ikke er tydeligt, hvad man skal etc., kommer vi til, i legeplads tiden, at overlade udviklingen til dem selv. Og det er ikke alle der magter den opgave. Den er vi nød til at tage på os som voksne. Vi har haft fokus på strukturen, pædagogikken, børn og inklusionen. Det fokus vil vi vedblive med at have. Men vi skal også i fremtiden udvikle og have fokus på en højere grad af involvering af forældrene. Vi skal have udviklet og have fokus på, italesættelse af fællesskaber og inddragelse af forældre grupperne i inklusionstanken. Askelundens børnesammensætning, er i øjeblikket præget, af mange overflytninger, fra andre institutioner, og børn med særlige behov. I skrivende stund, er halvdelen af vores børn, bekymringsbørn i en eller anden grad. Med tanke på de kommende besparelser, og fjernelsen af den særlige grantofte resurse, kan vi ikke lade være med at bekymre os i forhold til den gode udvikling som Askelunden befinder sig i, til gavn for børn med særlige behov. Der er ingen tvivl om, at vi fortsætter med at arbejde inkluderende og bruge den viden vi har. Men der er heller ingen tvivl om, at vi bruger de resurser vi på nuværende tidspunkt har, optimalt. Og det fungerer for både voksne og børn. Vi håber at ppr vælger, at understøtte vores udvikling og lader os beholde, vores ppr tilknyttet resurse person, så vi kan fastholde og videre udvikle vores pædagogik og struktur. At resurse personen bliver overflødig på et givent tidspunkt, er vi ikke i tvivl om, under de rette 14

15 omstændigheder. Men tidspunktet er ikke endnu for vores vedkommende. Vi har stadig brug for den rette hjælp, til at videreudvikle vores pædagogiske praksis. Sidst men ikke mindst vil vi igen takke for at have fået lov, til at være en del af pprs projekt, med benyttelse af resurse person, i stedet for støttepædagog. Det har været en fantastisk mulighed for os. Med venlig hilsen Bente Fürstling, Pædagogisk leder i Askelunden. 15

16 16

Hvad er inkluderende faglighed?

Hvad er inkluderende faglighed? - på baggrund af Roskildeprojektets erfaringer og resultater v/carsten Pedersen Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion www.nvie.dk 1 Disposition Om Roskildeprojektet og dets formål Hvordan har

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE

KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE 1 INDLEDNING Du har nu taget fat på at læse en guide, med bud på, hvordan man

Læs mere