LØNSTATISTIK Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014"

Transkript

1 LØNSTATISTIK 2015 Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 ARBEJDSFUNKTIONER (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau 33 UDDANNELSESBAGGRUND (Almindelige lønmodtagere) Civilingeniører Diplomlingeniører 50 LEDELSE (Ekskl. overordnet ledelse) Ansvarsområder Uddannelsesbaggrund 59 Statistiske mål

2 LØNBEGREBER SIDE 2 LØNBEGREBER Fra statistikken for 2012 har udvalgte lønbegreber fået nye navne. Navne for statistikkens lønbegreber fremgår af figuren neden for. SAMLET MÅNEDSLØN EKSKL. GENETILLÆG OG UREGELMÆSSIGE BETALINGER Det gennemgående lønbegreb i statistikken er Samlet månedsløn ekskl. genetillæg og uregelmæssige betalinger. Dette lønbegreb angiver de samlede betalinger fra arbejdsgiveren til lønmodtageren bortset fra genetillæg (tillæg for overtid, skiftehold mv.) og bortset fra uregelmæssige betalinger i form af bonus og lignende. Nærværende statistik er opgjort på basis af indberetninger til DA s lønstatistik for august Uregelmæssige betalinger i form af bonus og lignende er således ikke med i de lønninger, som vises i statistikken. Månedslønningerne er ikke påvirket af omfanget af sygefravær og ferie. omfanget af de uregelmæssige betalinger i forhold til den faste løn. Disse tabeller beregnes på basis af lønstatistikken for kalenderåret Blandt andet fordi lønningerne i statistikken for ingeniørarbejde er ekskl. uregelmæssige betalinger, kan lønniveauerne i statistikken ikke umiddelbart sammenlignes med lønniveauerne i DI s øvrige lønstatistikker herunder de lønniveauer, som kan hentes fra NetStat Løn DI s online lønstatistik. PERSONALEGODER OG FERIEGODTGØRELSE Lønningerne omfatter personalegoder opgjort som den skattemæssige værdi af fri bil samt værdi af fri kost og logi. Månedslønningerne er inklusive en pct. feriegodtgørelse. PENSION Begrebet dækker over alle de pensionsordninger, som betales og/eller administreres af virksomhederne for lønmodtagerne. Dvs. bidrag til:»» ATP (lovbunden)»» Arbejdsmarkedspension (overenskomstaftale)»» Individuel (evt. et led i ansættelsesforholdet)»» Private ordninger (lønmodtagerens egen, men administreret via arbejdsgiver) For de fleste ordninger gælder, at pensionsbidraget består af henholdsvis en lønmodtager- og en arbejdsgiverandel, der typisk udgør henholdsvis ca. 33 pct. og ca. 67 pct. Fordelingen imellem lønmodtager og arbejdsgiver kan variere betydeligt, blandt andet afhængigt af omfanget af individuelle, private ordninger. Lønmodtagerandelen fratrækkes lønnen før beregning af A-skat og udbetaling. Arbejdsgiverandelen betales ud over den løn, der er til udbetaling. En privat ordning omfatter kun bidrag fra lønmodtager, men administreres via lønnen af hensyn til skatten. UREGELMÆSSIGE BETALINGER Det er vigtigt at være opmærksom på, at månedslønningerne i denne statistik for august 2014 ikke indeholder bonus og andre former for uregelmæssige betalinger. I tabellerne Uregelmæssige betalinger (bonus, provision mv.) fremgår > Månedsløn Samlet månedsløn ekskl. genetillæg og uregelmæssige betalinger» Ferietillæg Direkte månedsløn inkl. persion m.v. ekskl. uregelmæssige betalinger»» Arbejdsgivers pensionsbidrag Direkte månedsløn» Lønmodtagers pensionsbidrag» Kvalifikationsbestemt» Præstationsbestemt» Funktionsbestemt» Grundløn (inkl. bruttoløntræk) *)Bem.! Særligt lønbegreb: Uregelmæssigebetalinger indgår ikke i lønbegreberne.

3 LØNBEGREBER SIDE 3 DI s lønstatistik for ingeniørarbejde er udarbejdet på basis af de oplysninger, som virksomhederne har indberettet til Dansk Arbejdsgiverforenings officielle lønstatistik for august De, som indgår i DI s statistik opfylder følgende betingelser:»» De har en dansk uddannelse som ingeniør, dvs. civilingeniør eller diplomingeniør (herunder akademi- og teknikumingeniør).»» De udfører arbejde på højt- eller mellemhøjt kvalifikationsniveau, dvs. deres arbejde er klassificeret i kapitel 2 eller 3 i Danmarks Statistiks nationale arbejdsfunktionsnomenklatur.»» De udfører ikke overordnet ledelsesarbejde. Herudover har DI s medlemsvirksomheder indberettet oplysninger om i alt ingeniører, som udfører overordnet ledelsesarbejde. Disse ingeniører indgår ikke i grundlaget for tabellerne i de to hovedkapitler for civilingeniører og diplomingeniører. Der er et særligt kapitel med lønstatistik for ingeniø rer, der udfører ledelsesarbejde på ikke-overordnet niveau. I årsperioden fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 steg ingeniørernes timefortjeneste med 1,9 pct. De viste stigninger er opgjort på sam me måde som stigningerne i DI s og DA s officielle kvartalsvise lønstatistikker. Stigningerne er beregnet med udgangspunkt i lønudviklingen for sammenligne lige medarbejdergrupper på identiske virksomheder. Stigningerne afspejler således lønudviklingen for den stabile del af arbejdskraften. I denne statistik er der lagt særlig vægt på at belyse lønnens variation med ingeniørernes erhvervserfaring, der er defineret som antal år siden afsluttet uddannelse som ingeniør. Statistikkens erhvervserfaringsbegreb kan således omfatte andre perioder end perioder med egentligt ingeniørarbejde. Ingeniørernes direkte månedsløn inkl. persion m.v. ekskl. uregelmæssige betalinger (jf. side 2) belyses på et så detaljeret niveau, som statistikgrundlaget tillader. For at sikre en tilstrækkelig præcision vises ikke lønstatistikoplysninger for grupper på under 3 virksomheder og 11 i tabeller opdelt efter erhvervserfaring og region. Det oplyses under alle omstændigheder, hvor mange, der opfylder de givne inddelingskriterier. I hovedkapitlet Arbejdsfunktioner vises ingeniørernes lønninger inden for jobkategorier på et detaljeret niveau med forskellige grader af kompleksitet i jobbet. Den første del af hovedkapitlet viser lønningerne i job på det højeste kompleksitetsniveau, dvs. kategori 2 i arbejdsfunktionsnomenklaturen. Den anden del viser lønningerne i job på det mellemste kompleksitetsniveau, dvs. kategori 3 i arbejdsfunktionsnomenklaturen. I hovedkapitlet Uddannelsesbaggrund vises inge niørernes lønninger opdelt efter uddannelsesretninger inden for hovedretningerne civilingeniører og diplomingeniører. Vær opmærksom på, at uddannelsesretningen ikke nødvendigvis afspejler kompleksiteten i de job, som medarbejderne aktuelt bestrider. En langt mere præcis sammenhæng i mellem jobkompleksitet og løn kan findes i hovedkapitlet Arbejdsfunktioner. 85 pct. af ingeniørerne i statistikken udfører arbejde på højt kvalifikationsniveau. 14 pct. af ingeniørerne har ledelsesfunktioner på et ikke-overordnet/ikke-generelt niveau. Ingeniørernes løn kan blandt andet afhænge af følgende:»» Arbejdets krav til viden og uddannelsesmæssige kvalifikationer.»» Ingeniørens erfaring.»» Regionale forskelle mellem udbud og efterspørgsel efter ingeniører med bestemte, særlige kvalifikationer.»» Ingeniørens effektivitet.»» Ingeniørens ansvar/kompetence.

4 HOVEDRESULTATER SIDE 4 Lønudvikling (medarbejderkategori og arbejdsfunktion) 3. kvartal kvartal 2014 Årlig ændring i timefortjeneste, pct. 2 Højt kvalifikationsniveau 3 Mellemhøjt kvalifikationsniveau Almindelige lønmodtagere 2,0 2,2 Ledelse i øvrigt 2,5 4,0 Medarbejdere med særligt ansvar 1,8 - Alle 1,9 1,9 Anm.: Ikke alle grupper kan vises, idet de ikke opfylder præcisionskravet (+/- 1,0 pct.-point) Lønudvikling (medarbejderkategori og ingeniørhovedretning) 3. kvartal kvartal 2014 Årlig ændring i timefortjeneste, pct. Civilingeniører Diplomingeniører Samtlige Almindelige lønmodtagere 2,0 2,1 2,0 Ledelse i øvrigt 4,7 2,4 2,8 Medarbejdere med særligt ansvar 1,3 3,2 1,8 Alle 1,9 2,0 1,9 Anm.: Ikke alle grupper kan vises, idet de ikke opfylder præcisionskravet (+/- 1,0 pct.-point) Hovedarbejdsfunktioner Civilingeniører Diplomingeniører Samtlige Pct. Pct. 2 Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau I ALT Pct. Medarbejderkategori Civilingeniører Diplomingeniører Samtlige Pct. Pct. Almindelige lønmodtagere Ledelse i øvrigt Medarbejdere med særligt ansvar I ALT Pct. Uden for statistikgrundlaget 1 Ledelsesarbejde

5 HOVEDRESULTATER SIDE 5 Regioner REGION NORDJYLLAND REGION HOVEDSTADEN København by: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Københavns omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Bornholm: Bornholms Regionskommune REGION MIDTJYLLAND REGION SYDDANMARK REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND REGION SJÆLLAND Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Vest- og Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg REGION SYDDANMARK Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa REGIONER I statistikken vises ingeniørernes lønninger opdelt på følgende fem regioner:»» Region Hovedstaden»» Region Sjælland»» Region Syddanmark»» Region Midtjylland»» Region Nordjylland REGION MIDTJYLLAND Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg REGION NORDJYLLAND Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en uensartet erhvervsstruktur og sammensætning af arbejdsstyrken samt forskellig sammensætning af arbejdsfunktioner i de respektive regioner. Ses der bort herfra, er der imidlertid betydelige lønforskelle mellem sammenlignelige grupper regionerne imellem.

6 HOVEDRESULTATER SIDE 6 Fordeling Andel af lønninger, pct. alm. lønmodtagere Kvartil FORDELING Sammenlignet med andre medarbejderkategorier er ingeniørerne karakteriseret ved en meget bred variation i de individuelle lønniveauer. Halvdelen af ingeniørerne havde i august 2014 en månedsfortjeneste i intervallet fra kr pr. må ned til kr pr. måned. lønnen var i august 2014 på kr og gennemsnitslønnen på kr kroner pr. måned Erhvervserfaring ERHVERVSERFARING For hovedparten af lønmodtagerne gælder, at der er en gennemgående tendens til, at fortjenesten stiger i takt med, at lønmodtagerne opnår større viden, erfaring og produktivitet. Statistikken viser, at ingeniører nes månedsfortjeneste i udpræget grad varierer med ingeniørernes erfaring på arbejdsmarkedet. Tenden sen til stigende fortjeneste med erhvervserfaring er mest markant op til omkring 20 års erhvervserfaring. Herefter spiller erhvervserfaringen en mindre rolle kroner pr. måned Ca. 70 pct. af ingeniørerne i statistikken har mere end 10 års erhvervserfaring. STARTLØNNINGER Lønninger for nyuddannede ingeniører er vist i 1 års erfaringsintervaller op til 5 års erhvervserfaring. En helt nyuddannet civilingeniør havde således en gennemsnitlig må neds fortjeneste på omkring kr Erhvervserfaring, år UREGELMÆSSIGE BETALINGER Uregelmæssige betalinger i form af bonus mv. er ikke med i lønningerne. For visse arbejdsfunktioner f.eks. salgsarbejde kan uregelmæssige betalinger udgøre en forholdsvis betydelig del målt i forhold til den faste løn. I slutningen af hvert kapitel optræder tabellen uregelmæssige betalinger (bonus, provision mv.), som viser de uregelmæssige betalinger som pct.del af den faste løn. Fordeling efter erfaring Pct. af voksne Erhvervserfaring, år

7 HOVEDRESULTATER SIDE 7 FAST LØN MED/UDEN OVERARBEJDSORDNING Godt ⅔ af ingeniørerne er ansat med en fast løn uden overarbejdsordning. Generelt har ingeniører uden overarbejdsordning en højere fast månedsløn end ingeniører, der betales for overarbejde. lønnen for civilingeniører var således i 3. kvartal 2014 på kr , hvor civilingeniører på fast løn med overarbejdsordning tjente kr om måneden. I det omfang ingeniørerne er aflønnet med en fast løn uden overabejdsbetaling, vil en vis del af den faste løn kunne opfattes som et skjult eller underforstået tillæg for at acceptere overarbejde, når dette er påkrævet. ANSVAR/KOMPETENCE For ingeniører er det almindeligt, at de efter få års ansættelse får en eller anden form for ledelsesansvar samtidig med, at deres hovedbeskæftigelse fortsat er egentligt ingeniørarbejde. Statistikken omfatter ingeniører beskæftiget med ledelse i øvrigt, dvs. gruppe-/afdelings-/projektledelse. Se side 4. Disse ledere havde en medianløn på kr pr. måned i august Til sammenligning lå medianlønnen for ingeniører uden ledelsesansvar på kr pr. måned. Medarbejderkategori Civilingeniører Diplomingeniører Samtlige Kvartil Kvartil Almindelige lønmodtagere Ledelse i øvrigt Medarbejdere med særligt ansvar I ALT

8 HOVEDRESULTATER SIDE 8 Branche Aflønningsform 55,8 pct. Fremstillingsindustri 41,3 pct. Serviceprægede erhverv 2,5 pct. Bygge- og anlægsvirksomhed 0,4 pct. Råstoffremstilling 68,8 pct. Fast løn uden overtidsbetaling 30,2 pct. Fast løn med overtidsbetaling 0,7 pct. Tidløn 0,3 pct. Fast løn med provision Aflønningsperiode Ansættelsesforhold 99,9 pct. Månedsløn 0 pct. 14-dages løn 0 pct. Dagløn 98,2 pct. Ikke tidsbegrænset 1,8 pct. Tidsbegrænset

9 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 9» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Fordeling Regionale lønforskelle Andel af lønninger, pct. alm. lønmodtagere 25 Kvartil Pct.vis afvigelse fra landsgennemsnit 10 5 REGION NORDJYLLAND kroner pr. måned Erhvervserfaring REGION MIDTJYLLAND REGION HOVEDSTADEN kroner pr. måned 70 REGION SYDDANMARK REGION SJÆLLAND ,9-5,4-3,5 4,5 1, Alm. lønmodtagere, erhvervserfaring, år Pr. time pr. måned Kroner pr. time Fortjeneste ekskl. genetillæg i alt Samlet månedsløn ekskl. genetillæg mv. i alt Fortjenestens sammensætning Offentliggørelsesgrp. Fortjeneste Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under Ferie, Fritvalgssygefravær mv. og SH-betaling i alt Kroner pr. time Almindelige lønmodtagere ,72 1,11 383,61 4,26 41,84 3,11 51,89

10 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 10» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner 2 Højt kvalifikationsniveau Hele landet Under Region Hovedstaden Under Region Sjælland Under

11 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 11» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner Region Syddanmark Under Region Midtjylland Under Region Nordjylland Under

12 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 12» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner 21 Arb. naturvidens. og ing.virk Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Arb. fysik og geol Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Arb. kemi Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

13 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 13» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner 212 Arb. mat., aktua., stat. metode og teori Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Arb. biovidens Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ing.arb., undt. elektroteknologi Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

14 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 14» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner 2141 Ing.arb. i industri og prod Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ing.arb. vedr. bygninger og anlæg Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

15 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 15» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner 2143 Ing.arb. miljø Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ing.arb., mekaniske systemer Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

16 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 16» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner 2145 Ing.arb. kemi Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland And. ing.arb., undt. elektroteknologi Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

17 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 17» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner 215 Ing.arb. elektroteknologi Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ing.arb. el Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

18 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 18» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner 2152 Ing.arb. elektronik Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland * Ing.arb. telekomm Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland * De uregelmæssige betalinger udgør her gennemsnitligt mere end 5 pct. af den faste løn.

19 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 19» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner 24 * Arb. økon., adm. og salg Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland * Arb. virksomhedsadm., priv.og off Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland * De uregelmæssige betalinger udgør her gennemsnitligt mere end 5 pct. af den faste løn.

20 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 20» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner 2421 Analytikerarb. ledelse og virk.org Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Arb. salg, marketing og PR Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Arb. tekn. og med. salg Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

21 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 21» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner 25 Arb. inform.- og komm.tekn Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Udv. og analyse af software og applik Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

22 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 22» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner 2511 Systemanalytikerarb Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Softwareudv Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

23 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 23» HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner 2519 And. arb. software, test og kval.sikr Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Arb. med databaser og netværk Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

24 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 24» MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Fordeling Regionale lønforskelle Andel af lønninger, pct Kvartil Pct.vis afvigelse fra landsgennemsnit 10 5 REGION NORDJYLLAND kroner pr. måned REGION MIDTJYLLAND REGION HOVEDSTADEN Erhvervserfaring REGION SYDDANMARK REGION SJÆLLAND ,4-6,3-4,7 6,8 1, Erhvervserfaring, år Pr. time pr. måned Kroner pr. time Fortjeneste ekskl. genetillæg i alt Samlet månedsløn ekskl. genetillæg mv. i alt 355,35 47, ,55 34, ,81 44, ,99 58, Fortjenestens sammensætning Offentliggørelsesgrp. Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under Ferie, Fritvalgssygefravær mv. og SH-betaling Fortjeneste Genetillæg i alt Kroner pr. time Almindelige lønmodtagere ,78 1,44 355,35 3,42 38,61 4,49 47,37

25 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 25» MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner 3 Mellemhøjt kvalifikationsniveau Hele landet Under Region Hovedstaden Under Region Sjælland Region Syddanmark Under

26 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 26» MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner Region Midtjylland Under Region Nordjylland Teknikerarb. videns., ing.virk. mv Under Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

27 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 27» MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner 311 Teknikerarb. fys. videns. og ing.virk Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Teknikerarb. el omr Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Teknikerarb. elektron. omr Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

28 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 28» MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner 3115 Teknikerarb. mekaniske omr Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland And. teknikerarb. fys. Videns. mv Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Tekn. kontrolarb. processtyring Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

29 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 29» MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner 33 Arb. forr.service, økon., adm. og salg Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Agent- og mæglerarb. salg og indkøb Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

30 ARBEJDSFUNKTIONER SIDE 30» MELLEMHØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU Arbejdsfunktioner 3322 Salgsarb., agenter Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Indkøbsarb., agenter Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Inform.- og komm.teknikerarb Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

lønstatistik 2011 Teknisk og administrativt arbejde 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Højt kvalifikationsniveau

lønstatistik 2011 Teknisk og administrativt arbejde 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Højt kvalifikationsniveau lønstatistik 2011 Teknisk og administrativt arbejde februar 2011, Baseret på 3. kvartal 2010 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Højt kvalifikationsniveau Arbejde, der består i anvendelse af viden

Læs mere

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse lønstatistik 2010 Bilbranchen februar 2010, Baseret på 4. kvartal 2009 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken Kapitlet Værksted/Lager indeholder nyt lønbegreb 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg

Læs mere

MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL

MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL LØNSTATISTIK 2015 Bilbranchen MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 ADMINISTRATION/SALG 14 VÆRKSTED/LAGER 19 LEDELSE 23 MEDARBEJDERE

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2014 Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 10

Læs mere

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri 2008 LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN Baseret på 4. kvartal 2007 Marts 2008 Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og Servicearbejde Håndværkspræget arbejde proces-

Læs mere

lønstatistik 2012 Metal- og Maskinindustrien 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde

lønstatistik 2012 Metal- og Maskinindustrien 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde lønstatistik 2012 Metal- og Maskinindustrien marts 2012, Baseret på 4. kvartal 2011 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde 14 Operatør-, monterings-

Læs mere

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 LØNSTATISTIK 2013 Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAUNIVEAU Arbejde, der forudsætter viden

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde lønstatistik 2011 Produktionsarbejde MARTS 2011, Baseret på 4. kvartal 2010 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde 20 Proces- og maskinoperatørarbejde

Læs mere

LØNSTATISTIK 2013. Produktionsarbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2013. Produktionsarbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2013 Produktionsarbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 22 36 49 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE OPERATØR-

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2014. Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2014 Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 15 26 35 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE OPERATØR-

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere