Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent"

Transkript

1 Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo anses for samlevende efter 2 a og 2 b. 5 stk. 2 - Kommunen kan i særlige tilfælde tillade, at retten til kontanthjælp bevares under kortvarige ophold i udlandet 10 - Kommunen skal løbende følge sager for at sikre sig, at betingelserne for at give hjælp fortsat er opfyldt. Jobcenteret foretager opfølgningen på den beskæftigelsesrettede indsats, herunder på, om personen udnytter sine arbejdsmuligheder hjælp til personer under uddannelse, kan bevilges i særlige tilfælde jf. 12 stk I. 12a Personer som er førstegangsarbejdssøgende og : eslutningskompetence I: Indstillingskompetence G: Godkendelse af indstilling O: Orientering 1 SIDE1

2 Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds personer med ret til ophold i 3 mdr. uden administrative betingelser, kan alene få hjælp til hjemrejse. 13 stk. 2 Kommunen har pligt til at vurdere, om en person, der har ansøgt om eller får hjælp efter 11, fortsat opfylder betingelserne for hjælpen ved at udnytte sine arbejdsmuligheder jf. pkt stk. 3 - Kommunen har pligt til at vurdere, om en person, der har ansøgt om eller får uddannelseshjælp, jf. 11, fortsat opfylder betingelserne for hjælpen ved aktivt at deltage i den individuelt tilrettelagte uddannelsesrettede indsats jf. pkt stk. 4 - Kommunen har pligt til at vurdere, om en uddannelseseller jobparat modtager af hjælp, I Ydelse. : eslutningskompetence I: Indstillingskompetence G: Godkendelse af indstilling O: Orientering 2 SIDE2

3 Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds jf. 11, fortsat opfylder betingelserne om at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder, hvis personen gentagne gange melder sig syg, når personen er givet et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. 13 stk. 6 - For ansøgere, der modtager uddannelseshjælp efter 23, er det en betingelse for at få hjælp, at ansøgeren medvirker ved beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i form af aktiviteter pålagt efter 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 13 stk. 8 - Ønsker ansøgeren at modtage eller modtager ansøgeren hjælp som aktivitetsparat, skal kommunen vurdere, om der i det enkelte tilfælde foreligger andre forhold end de i stk. 7 nævnte, der : eslutningskompetence I: Indstillingskompetence G: Godkendelse af indstilling O: Orientering 3 SIDE3

4 Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds kan begrunde, at den pågældende ikke har pligt til at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder. Dette gælder tilsvarende anvendelse for ansøgerens eller modtagerens ægtefælle eller samlever. 13 stk En person, der har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 5 ugers ferie, hvor personen kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp. Ferien skal afholdes inden for de 12 følgende måneder. 14 stk. 2 Kommunen kan ved udbetaling af hjælp efter 11 se bort fra formue indtil kr. for enlige - for ægtefæller og samlevende dog kr. Fravigelse herfor under særlige omstændigheder - 14 stk. 3. Se i øvrigt stk I Ydelse. : eslutningskompetence I: Indstillingskompetence G: Godkendelse af indstilling O: Orientering 4 SIDE4

5 Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds 23 - Uddannelsesparate og aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp. Se stk stk Kommunen yder et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen til en person, der er visiteret som aktivitetsparat og deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 3 og 5. En person har endvidere ret til aktivitetstillægget, når personen har tilkendegivet, at pågældende ønsker tilbud. Aktivitetstillægget kan tidligst ydes, når personen har modtaget uddannelseshjælp i 3 måneder, jf. dog stk stk Personer, som er fyldt 30 år, og jobparate og aktivitetsparate personer under 30 år med en : eslutningskompetence I: Indstillingskompetence G: Godkendelse af indstilling O: Orientering 5 SIDE5

6 Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds erhvervskompetencegivende uddannelse modtager kontanthjælp. Personer, som er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven, modtager kontanthjælp. Se stk stk Kommunen yder et aktivitetstillæg til kontanthjælpen til en person under 30 år, der er visiteret som aktivitetsparat og deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. En aktivitetsparat person har endvidere ret til aktivitetstillægget, når personen har tilkendegivet, at pågældende ønsker tilbud. Aktivitetstillægget kan tidligst ydes, når personen har modtaget kontanthjælp i 3 måneder. Se stk a - Kommunen kan yde op til : eslutningskompetence I: Indstillingskompetence G: Godkendelse af indstilling O: Orientering 6 SIDE6

7 Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds 1 måneds engangshjælp til personer, der ikke opfylder betingelserne i 13b, indtil de har ret til en hel måneds kontanthjælp. Engangshjælpen ydes fra ansøgningstidspunktet, og indtil ansøgeren får udbetalt kontanthjælp. Se stk a Hjælp til visse persongrupper Fradrag i hjælpen. 34 Støtte til personer som har særligt store boligudgifter kan modtage hjælp jf. stk a - "Særlig støtte til enlige forsørgeres studiestart Kommunen kan yde støtte til udgifter til nødvendige undervisningsmaterialer, redskaber el.lign. i forbindelse med studiestart til en person under : eslutningskompetence I: Indstillingskompetence G: Godkendelse af indstilling O: Orientering 7 SIDE7

8 Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds 30 år, der forud for påbegyndelsen af uddannelsen har modtaget uddannelseshjælp som enlig forsørger, jf. 23, stk. 2, nr. 1, eller stk. 5, hvis kommunen på baggrund af personens økonomiske forhold vurderer, at personen har behov herfor Max kr. 34b - Særlig støtte til deltagerbetaling Kommunen kan yde støtte til betaling af udgifter til deltagerbetaling i forbindelse med start på nødvendig almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser som enkeltfag til en person, der modtager uddannelseshjælp efter 23, hvis kommunen på baggrund af personens økonomiske forhold vurderer, at Indenfor kr Indenfor kr : eslutningskompetence I: Indstillingskompetence G: Godkendelse af indstilling O: Orientering 8 SIDE8

9 Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds personen har behov for støtte. 35 stk. 1 - Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen efter er betinget af, at der samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt er givet information om konsekvensen for hjælpen. 35 stk. 5- Forud for fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen efter til en aktivitetsparat modtager af uddannelseshjælp eller kontanthjælp, skal kommunen have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om der forelå en rimelig grund til udeblivelsen m.v. : eslutningskompetence I: Indstillingskompetence G: Godkendelse af indstilling O: Orientering 9 SIDE9

10 Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Effektuering af sanktioner i forbindelse med negative hændelser Sanktion ved modtagelse af hjælp samtidig med arbejde eller ophold i udlandet: En person som modtager hjælp i form af uddannelseshjælp, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg eller kontanthjælp på mindst kr. pr. måned efter 23-25, skal have hjælpen nedsat jf. stk. 1.1 stk Sanktion ved modtagelse af hjælp samtidig med arbejde eller ophold i udlandet: En person, som modtager hjælp efter 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, eller stk. 4, eller 25 a, skal tilbagebetale 13 af hjælpen for 3 uger, hvis den pågældende mod bedre vidende. Dette jf. stk 1.1 stk. 3. : eslutningskompetence I: Indstillingskompetence G: Godkendelse af indstilling O: Orientering 10 SIDE10

11 Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds 46 Grundlæggende bevilling af revalidering jf. rammerne som beskrevet i kapitel 10. I e er 47 stk. 2 - Hjælp til etablering af selvstændig virksomhed efter 65 i denne lov og G I. 49 stk. 2 - Revalideringsperiode udover 5 år jf. 56 I. 50 Udarbejdelse af jobplan jf. 27 og 28 stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. 46 i denne lov. Jobplan op til 2 års varighed 50 Udarbejdelse af jobplan jf. 27 og 28 stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats jf. 46 i denne lov. Jobplan udover 2 års varighed 54, 55 - evaring af revalideringsydelse ved kortvarige O Obs. orientering til I e er O Obs. orientering til : eslutningskompetence I: Indstillingskompetence G: Godkendelse af indstilling O: Orientering 11 SIDE11

12 Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds afbrydelser af jobplanen jf. 53 i denne lov 56 Forlængelse af jobplan, revalideringsperiode indenfor 5 års perioden I e er 63 - Særlig støtte under revalidering jf. kap. 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - (indenfor kr. pr. år) e er 64 - Nødvendige merudgifter til bolig fysiskpsykisk handicappede i forbindelse med udbetaling efter 52 stk. 2 I e er 65, 66, 67 - Støtte til selvstændig virksomhed jf. i øvrigt 47 stk. 2 og G I i Personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager : eslutningskompetence I: Indstillingskompetence G: Godkendelse af indstilling O: Orientering 12 SIDE12

13 Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds ressourceforløbsydelse. Herunder regler vedr. fradrag for indtægt, afholdelse af ferie og sanktioner mv.. 69j-69t Personer der har ret til et jobafklaringsforløb modtager ressourceforløbsydelse. Herunder regler vedr. fradrag for indtægt, ret til ferie, sanktioner, refusion til arbejdsgiver mv. 81- Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter (social begivenhed) 82 - Hjælp til sygebehandling (trangsbestemt) (indenfor kr.) Herudover: Depositumindskud svarende til 3 x husleje (indenfor kr.) - Ydelse Ydelse over ,- 83 stk. 1 - Hjælp til samværsudgifter (indenfor kr.) 83 stk. 2 - Hjælp til samværsudgifter - rejseudgifter I G Ydelse over ,- : eslutningskompetence I: Indstillingskompetence G: Godkendelse af indstilling O: Orientering 13 SIDE13

14 Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds mhb. på kontakt til børn der er ført til udlandet 85 - Hjælp til flytning (indenfor kr.) Ydelse over , Ved afvigelse af bestemmelsen om, at en person ikke normalt kan få hjælp til udgifter, vedkommende har påtaget sig inden ansøgning 98 klager over afgørelser efter denne lov jf. lov om retssikkerhed I Vurderinger og formuleringer kan drøftes med. Underskrives af. : eslutningskompetence I: Indstillingskompetence G: Godkendelse af indstilling O: Orientering 14 SIDE14

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE BETINGELSER OG VILKÅ R I FORBINDELSE ME D: FORSØRGE LSE OG BESKÆ FTIGELSE HJ ÆLP I SÆRLIGE TILF Æ LDE SÆRLIG STØTTE TIL BØ

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 Dette er en blank side. Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 24. reviderede udgave Frydenlund

Læs mere

Ydelser efter integrationsloven

Ydelser efter integrationsloven Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere