Ny branchegruppering i Nationalregnskabet i september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny branchegruppering i Nationalregnskabet i september 2011"

Transkript

1 Danmarks Statistik, Nationalregnskab 25. januar 2011 Ny branchegruppering i Nationalregnskabet i september 2011 Indledning Overgang til DB07 i Nationalregnskabet Fælles europæisk brancheskift Tilbageregning De nye tabeller er i Statistikbanken Metodebeskrivelse Publicering Nationalregnskabets branchegruppering baseres for tiden på Dansk Branchekode 2003 (DB03). Dette vil blive ændret i september 2011, hvor der vil blive introduceret en ny branchegruppering baseret på Dansk Branchekode 2007 (DB07). Nationalregnskabets branchegruppering vil dermed blive mere sammenlignelig med Danmarks Statistiks øvrige statistikker, der alle er skiftet til DB07. DB07 er en dansk underopdeling af EU s branchekode, NACE.rev.2. Nationalregnskabets overgang til DB07 vil derfor bringe det i overensstemmelse med NACE.rev.2., som også vil blive introduceret i alle de øvrige EU-landes nationalregnskaber i september Ved overgangen til den nye branchegruppering vil nationalregnskaberne for tidligere år blive transformeret til den nye branchegruppering. I Danmark vil denne transformation blive foretaget tilbage til 1966 for de årlige nationalregnskaber og tilbage til 1990 for de kvartalsvise nationalregnskaber. Totaler af branchefordelte tal som f. eks. bruttoværditilvæksten i alt vil ikke blive påvirket som følge af den nye underopdeling på brancher. De nye branchefordelte tabeller er netop blevet lagt i Statistikbanken, så tabellernes struktur kan ses. En oversigt over de nye branchefordelte tabeller findes på Tabellerne indeholder tilfældige tal, idet de rigtige tal først vil blive indført i takt med publiceringen (jf. nedenfor). Du kan få gratis adgang til de "Fremtidige tabeller" ved henvendelse til Danmarks Statistik, Web og Statistikbank på mail eller på telefon I september 2011 vil der blive publiceret en detaljeret beskrivelse af de principper og metoder, der er blevet anvendt til konverteringen af tidligere offentliggjorte nationalregnskabstal fra de nuværende til de nye brancher (kun på engelsk). Nationalregnskabsopgørelserne vil blive publiceret første gang på de nye brancher efter følgende plan: 15. september 2011: Årligt Nationalregnskab 15. september 2011: Energiregnskab for Danmark 30. september 2011: Kvartalvist nationalregnskab 17. oktober 2011: Regionale regnskaber 13. december 2011: Arbejdsproduktiviteten 15. februar 2012: Produktivitetsudviklingen (TFP og KLEMS) Tallene i offentliggørelserne 15. september af det årlige nationalregnskab vil være identisk med tallene fra den foregående juni-version med undtagelse af den nye brancheinddeling. Tilsvarende vil tallene i energiregnskabet svare til tallene offentliggjort i november r:\ob\nomenklaturændringer\tekst til hjemmeside 2011_jan.doc

2 Den nye branchegruppering i nationalregnskabet Branchegrupperinger Udgangspunktet for nationalregnskabets nye branchegruppering er Danmarks Statistiks Dansk Branchekode 2007 (DB07) og de standardgrupperinger der er knyttet hertil. En beskrivelse af DB07 og de tilhørende standardgrupperinger kan nås via I nationalregnskabets nye branchegruppering er der defineret 5 aggregeringsniveauer, 10a3-, 19a2-, 36a2-, 69- og 117-grupperingen. De 5 niveauer er forbundet i en streng hierarkisk struktur, og den konkrete sammenhæng mellem dem fremgår af bilag 1. Sammenhæng med DB07 For fire af grupperingerne, 10a3, 19a2, 36a2 og 117, er der en tæt sammenhæng til de fire standardgrupperingsniveauer i DB07, 10-, 19-, 36- og 127-standardgrupperingerne. Nationalregnskabets 5. grupperingsniveau, 69- grupperingen, knytter sig tæt til Eurostats mest detaljerede brancheniveau for nationalregnskaber. På dette niveau vil Eurostats databanker indeholde nationalregnskabsoplysninger for alle EU-lande. 117-grupperingen er det mest detaljerede offentliggørelsesniveau for nationalregnskabet fordelt på brancher. Den indeholder 117 brancher der hver er kendetegnet ved en 6-cifret kode. For de fleste brancher er der en direkte sammenhæng med DB07 s 127-standard. I disse tilfælde vil nationalregnskabets branchekode ende på 0, og de fem foranstående cifre vil være identisk med branchekoden i 127-standarden. Forskellene i forhold til 127-standardgrupperingen i DB07 er følgende: 127-std.gr. erne , Renovation og genbrug, og , Rensning af jord og grundvand, er i nationalregnskabet slået sammen til én branche grundet en meget beskeden aktivitet i Inden for Bygge og anlægsvirksomhed er 127-standarden opdelt i 5 grupper, hovedsagelig på baggrund af fag. I nationalregnskabet er bygge- og anlægsbranchen opdelt i 4 grupper på baggrund af aktivitetens karakter. 127-standardens 7 engroshandelsbrancher og 8 detailhandelsbrancher er i nationalregnskabet slået sammen til henholdsvis én engroshandelsbranche og én detailhandelsbranche. 127-std.gr , Boligudlejning, opdeles i nationalregnskabet i , Boliger, husleje i lejeboliger, og , Boliger, ejerboliger mv. En række 127-std.gr. er er i nationalregnskabet underopdelt i en markedsmæssig og en ikke-markedsmæssig (fortrinsvis offentlig) del. Det gælder 127-std.gr. erne , Forskning og udvikling, , Forsvar, politi og retsvæsen, , Voksenundervisning, , Biblioteker, museer mv. og , Sport. 127-std.gr , Internationale organisationer og (udenlandske) ambassader indgår ikke i nationalregnskabet. 2

3 36a2-grupperingen indeholder 38 branchegrupper som er angivet ved et eller to bogstaver. Den knytter sig tæt til DB07 s 36-standardgruppering, idet der blot i to tilfælde er foretaget en underopdeling: 36-std.gr. L, Ejendomshandel og udlejning, opdeles i nationalregnskabet i LA, Ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme, og LB, Boliger. 36-std.gr. S, Andre serviceydelser, mv., opdeles i nationalregnskabet i SA, Andre serviceydelser, og SB, Private husholdninger med ansat medhjælp. 19a2-grupperingen indeholder 21 branchegrupper som er angivet ved et eller to bogstaver. Den knytter sig tæt til DB07 s 19-standardgruppering, idet der blot er foretaget underopdelinger i de samme to tilfælde som i 36a2- grupperingen. 10a3-grupperingen indeholder 13 grupper og er i nationalregnskabet angivet ved et/to bogstaver eller et bogstav-interval. Den knytter sig tæt til DB07 s 10-standardgruppering, idet der dog i to tilfælde er foretaget underopdelinger: 10-std.gr. (2), industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, er i nationalregnskabets 10a3-gruppering opdelt i 3 brancher, hhv. B, Råstofindvinding, C, Industri og D-E, Forsyningsvirksomhed. 10-std.gr. (7), Ejendomshandel og udlejning, opdeles i nationalregnskabet i LA, Ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme, samt LB, Boliger. Væsentlige ændringer i Nationalregnskabets branchegrupperinger I forhold til nationalregnskabets hidtidige branchegruppering, som er baseret på Dansk Branchekode 2003 (DB03), er der på det mest detaljerede brancheniveau sket en reduktion i antallet af brancher fra 130 til 117. Dette skyldes hovedsagelig en reduktion inden for industrien, hvor antallet af brancher er reduceret fra 55 til 35, samt detailhandel, hvor de tidligere 5 brancher i detailhandelen nu er slået sammen til én branche. Omvendt er der navnlig inden for hovedgrupperne Information og kommunikation, Erhvervsservice og Kultur og fritid sket en udvidelse i antallet af brancher. Inden for industrien er der sket en gennemgående ændring af klassifikationen af reparation og installation af maskiner og udstyr, der tidligere var klassificeret under fremstillingen af de tilsvarende udstyrstyper. Denne aktivitet klassificeres nu separat i branche , Reparation og installation af maskiner og udstyr. For en mere detaljeret gennemgang af ændringerne fra DB03 til DB07 henvises til publikationen Dansk Branchekode

4 Omregning af nationalregnskaberne til DB07 Omfang Som nævnt i indledningen omregnes nationalregnskaberne for tidligere perioder til DB07-brancher, og denne transformation vil blive foretaget tilbage til 1966 for de årlige nationalregnskaber og tilbage til 1990 for de kvartalsvise nationalregnskaber. Branchekonverteringen af det årlige nationalregnskab omfatter i første omgang en konvertering erhvervenes produktionsværdi, forbrug i produktionen, bruttoværditilvækst, lønsummer og bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst. Endvidere konverteres opgørelserne af erhvervenes beskæftigelse (herunder præsterede timer), investeringer, kapitalapparat og afskrivninger. Endelig gennemføres beregningerne af arbejds- og totalfaktorproduktiviteten på de nye brancher. Branchekonverterede Input-Output tabeller vil foreligge tilbage til 1966 i løbende og faste priser. De regionale regnskaber vil blive branchekonverteret for alle årene tilbage til 1993, som er det nuværende begyndelsesår. Energiregnskabet for Danmark vil blive opgjort på nye brancher tilbage til Metode til omregning Udgangspunktet for omregningen til DB07-brancher har været Danmarks Statistiks dobbelt-kodede erhvervsstatistiske register for Med dobbelt-kodet forstås, at hver eneste virksomhed i registeret i 2007 har fået tilknyttet såvel en gammel DB03 branchekode som en ny DB07 branchekode. Dette har gjort det muligt at opgøre næsten alle nationalregnskabets kildestatistikker for statistikåret 2007 på såvel DB03- brancher som DB07-brancher. Endvidere har det muliggjort dobbelt-kodede opgørelser, dvs. opgørelser på kombinationer af DB03 og DB07 brancher. Disse dobbelt-kodede opgørelser af kildestatistikkerne er anvendt til at konstruere fordelingsnøgler for året 2007 mellem DB03- og DB07-brancher, og fordelingsnøglerne er anvendt på nationalregnskabets grundmateriale, der overvejende findes på helt detaljeret brancheniveau. Endvidere etableres aggregerede fordelingsnøgler mellem nationalregnskabets hidtidige 130- gruppering (baseret på DB03) og den nye 117-gruppering (baseret på DB07). Den endelige opgørelse af nationalregnskabet for 2007, der tidligere er udarbejdet med udgangspunkt i DB03-brancher, etableredes ved hjælp af fordelingsnøglerne- suppleret med oplysninger om sammensætningen af branchernes produktion - i en dobbelt-kodet version. Der blev således opstillet en version af 2007, som var kodet på såvel hidtidige som nye brancher. Opstillingen af det dobbelt-kodede nationalregnskab medførte mindre justeringer af de initialt opstillede fordelingsnøgler. For årene før 2007 er fordelingsnøglerne fra 2007 benyttet på grundmaterialets detaljerede brancheniveau, hvor opdelingerne ikke har kunnet baseres på viden om sammensætningen af branchernes produktion i 4

5 de enkelte år. Som følge af sammensætningseffekter vil de heraf udledte aggregerede fordelingsnøgler mellem nationalregnskabets hidtidige 130- gruppering (baseret på DB03) og den nye 117-gruppering (baseret på DB07) altid variere over tid. Denne metode er anvendt på detaljeret niveau tilbage til og med For disse år gælder, at dobbeltkodningen er indført konsekvent i nationalregnskabets beregningssystemer, herunder de detaljerede tabeller, der viser output og input fordelt på brancher og produkter. For årene 1966 til 1992 er anvendt en tilsvarende metode, dog på et mere aggregeret niveau. Den ovenfor beskrevne metode dækker de metoder, der er anvendt ved transformationen af hovedparten af de årlige nationalregnskaber samt energiregnskabet. Ved omregningen af kapitalapparatet og afskrivningerne er der dog anvendt lidt afvigende metoder og supplerende kilder. Opgørelserne af arbejds- og totalfaktorproduktiviteterne på erhvervsniveau er nyberegnet på DB07-brancher. For de regionale og de kvartalsvise regnskaber er der først foretaget en initial transformation baseret på aggregerede fordelingsnøgler, hvorefter der er foretaget en tilpasning til hhv. de nationale og de årlige totaler. Konsekvenser af omregningen Ved omregningen til DB07-brancher sikres at totaler af branchefordelte tal ikke ændres. Den samlede værdi af eksempelvis bruttoværditilvæksten er således upåvirket af, at der introduceres en ny underopdeling på brancher. I det omfang de anvendt metoder ikke automatisk sikrer dette, justeres de initialt beregnede værdier. Kvaliteten af de branchefordelte tal på DB07-brancher for årene før 2007 må forventes at være noget lavere end opgørelserne på DB03-brancher, og kvalitetsforskellene må antages at blive større, jo længere tilbage i tiden tallene dækker. Den primære årsag til dette er, at det grundlæggende er sammenhængene mellem nye og gamle brancher for året 2007, der er empirisk belyst. Kvalitetsforringelsen reduceres som følge af, at sammenhængene og de heraf afledte nøgler er etableret på et meget detaljeret niveau. 5

6 Bilag 1 Nationalregnskabets branchegruppering fra september 2011 Grupperinger Dansk branchekode 2007 (DB07) 10a3 19a2 36a standard grp. A A A Landbrug, skovbrug og fiskeri Agriculture, forestry, fishing Landbrug og gartneri Agriculture and horticulture Skovbrug Forestry Fiskeri Fishing B B B Råstofindvinding Mining and quarrying Indvinding af olie og gas Extraction of oil and gas Indvinding af grus og sten Extraction of gravel and stone Service til råstofindvinding Mining support service C C Industri Manufacturing CA Føde-, drikke-, tobaksvare Manufacture of food, tobacco Slagterier Production of meat Fiskeindustri Processing of fish Mejerier Manufacture of dairy products Bagerier, brødfabrikker mv Manufacture of bakery products Anden fødevareindustri Other manufacture of food Drikkevareindustri Manufacture of beverages Tobaksindustri Manufact. of tobacco products CB Tekstil- og læderindustri Textiles and leather products Tekstilindustri Manufacture of textiles Beklædningsindustri Manufacture of wearing apparel Læder- og fodtøjsindustri Manufacture of footwear etc. CC Træ-, papirindustri, trykkeri Wood and paper products Træindustri Manufacture of wood etc Papirindustri Manufacture of paper etc Trykkerier mv Printing etc. CD Olieraffinaderier mv Oil refinery etc. CE Kemisk industri Manufacture of chemicals Fremst. af basiskemikalier Manufacture of basic chemicals Fremst. af maling og sæbe mv Manufact. of paints, soap etc. CF Medicinalindustri Pharmaceuticals CG Plast-, glas- og betonindustri Manufacture of plastic, glass Plast- og gummiindustri Manufacture of rubber etc Glas- og betonindustri Manuf.of glass, concrete etc Glas-, keramisk industri Manufacture of glass etc Betonindustri og teglværker Manufacture of concrete etc. CH Metalindustri Basic metals, metal products Fremst. af metal Manufacture of basic metals Metalvareindustri Manufact. of fabricated metal CI Elektronikindustri Manufacture of electronics Fremst. af it-udstyr Manufact. of computers, etc Fremst. af anden elektronik Manufact. of other electronics CJ Fremst. af elektrisk udstyr Electrical equipment Fremst. af el-motorer mv Manufacture of motors, etc Fremst. af ledninger og kabler Manufacture of wires, cables Fremst. af husholdningsapp Manuf.of household appl. etc. CK Maskinindustri Manufacture of machinery Fremst. af motorer, vindmøller Manufacture of engines etc Fremst. af andre maskiner Manufacture of other machinery CL Transportmiddelindustri Transport equipment Fremst. af motorkøretøjer Manuf. of motor vehicles etc Fremst. andre transportmidler Mf. of ships, transport equip. CM Møbel og anden industri mv. Manufacture of furniture etc Møbel og anden industri Manuf.of furniture,other manuf Møbelindustri Manufacture of furniture Fremst. af medicinsk udstyr Manufact. of med. instruments Fremst. af legetøj mv Manufacture of toys, etc Rep. og inst. af maskiner mv Repair, inst. of machinery etc 6

7 Grupperinger Dansk branchekode 2007 (DB07) 10a3 19a2 36a standard grp. D-E Forsyningsvirksomhed Utility services D D Energiforsyning Electricity, gas and steam Elforsyning Prod., distrib. of electricity Gasforsyning Manuf.and distribution of gas Varmeforsyning Steam and hot water supply E E Vandforsyning og renovation Water, sewerage and waste Vandforsyning Water collect.purification etc Renovation, affaldsbehandl.mv. Sewerage,waste collection etc Kloak- og rensningsanlæg Sewerage Renovation,genbrug,foruren.bek og Waste and materials F F F Bygge og anlæg Construction Nybyggeri NR-Definition Construction of new buildings Anlægsvirksomhed NR-Definition Civil engeneering Professionel rep. og vedligeh. NR-Definition Professional repair and maint Gør-det-selv rep.og vedligeh. NR-Definition Own-account repair and maint. G-I Handel og transport mv. Trade and transport etc. J G G Handel Wholesale and retail trade Bilhandel og -værksteder mv. Sale, repair of motor vehicles Bilhandel Sale of motor vehicles Bilværksteder mv Repair etc. of motor veh. etc Engroshandel 46xxx Wholesale Detailhandel 47xxx Retail sale H H Transport Transportation Landtransport Land transport, pipelines Regional- og fjerntog Passenger rail transport etc Lokaltog, bus og taxi mv Transp.by suburban trains etc Fragtvognmænd og rørtransport Road and pipeline transport Skibsfart Water transport Luftfart Air transport Hjælpevirksomhed til transport Support activities for transp Post og kurertjeneste Postal and courier activities I I Hoteller og restauranter Accommodation, food service Hoteller mv Hotels, similar accommodation Restauranter Restaurants J Information og kommunikation Information and communication JA Forlag, tv og radio Publishing, tv and radio Udgivervirksomhed Publishing activities Forlag Publishing Udgivelse af computerspil mv Publishing,computer games etc Radio,TV,Film-,tv-,musik-prod. Radio,TV.Movie,video,sound pub Prod/uds., radio,tv,film,musik Motion picture, tv and sound Radio- og tv-stationer Radio, television broadcasting JB Telekommunikation Telecommunications JC It- og informationstjenester IT and information service It-konsulenter mv Information technology service Informationstjenester Information service activities K K K Finansiering og forsikring Financial and insurance Finansiel virksomhed Financial service activities Pengeinstitutter Monetary intermediation Kreditforeninger mv Mortgage credit institutes etc Forsikring og pension Insurance and pension funding Finansiel service Other financial activities LA LA LA Ejend.hand.,udl.af erhv.ejend. Real estate;rent.of nonres.b Ejendomsmæglere mv Buying, selling of real estate Udlejning af erhvervsejendomme Renting, non-resid. buildings LB LB LB Boliger Dwellings Boliger, husleje i lejebolig 68002, del Renting of resident. buildings Boliger, ejerbolig mv , del Owner-occupied dwellings 7

8 Grupperinger Dansk branchekode 2007 (DB07) 10a3 19a2 36a standard grp. M-N Erhvervsservice Other business services O-Q M Videnservice Knowledge-based services MA Rådgivning mv. Consultancy etc Advokat,revisor,virksomh-kons. Legal, account.,cons.activit Advokatvirksomhed Legal activities Revision og bogføring Accounting and bookkeeping Virksomhedskonsulenter Business consultancy Arkitekter og rådg. ingeniører Architecture and engineering MB Forskning og udvikling Research and development Forskning og udv., markedsmæss 72000, del Research and developm.(market) Forskning og udv., ikke-marked 72000, del Research and dev. (non-market) MC Reklame o.a. erhvervsservice Advertising and other services Reklame- og analysebureauer Advertising, market research Dyrlæger og anden videnservice Oth.techn.serv.,veterinary act Anden videnservice Other technical business serv Dyrlæger Veterinary activities N N Rejsebureauer, rengøring mv Travel agent, cleaning, etc Udlejn. og leasing af materiel Rental and leasing activities Arbejdsformid., vikarbureauer Employment activities Rejsebureauer Travel agent activities Rengøring, anden forr.service Cleaning, other business serv Vagt og sikkerhedstjeneste Security and investigation Ejendomsservice mv Services to buildings,cleaning Anden operationel service Other business services Off. adm, undervisn., sundhed Public adm., education, health O O Off. adm., forsvar, politi Public adm., defence etc Offentlig administration mv. Public administration ect Offentlig administration Public administration Forsvar,politi,retsv.ikke-mark 84002, del Defence,publ.order(non-market) Redningskorps mv., markedsm , del Rescue service ect. (market) P P Undervisning Education Undervisning, ikke makedsm. Education (non-market) Grundskoler Primary education Gymnasier, erhvervsskoler Secondary education Videregående udd.institutioner Higher education Voksenundervisn.,ikke-markeds 85004, del Adult-,other educ.(non-market) Voksenundervisn.mv, markedsm , del Adult-,other education(market) Q Sundhed og socialvæsen Human health; social work QA Sundhedsvæsen Human health activities Hospitaler Hospital activities Læger, tandlæger mv Medical and dental practice QB Sociale institutioner Residential care Plejehjem mv Residential care activities Daginstitutioner, -centre mv Social work without accommod. R-S Kultur, fritid, anden service Arts, entertainm. oth.service R R Kultur og fritid Arts and entertainment etc Kunst, kultur og spil Arts,entertainm.,other culture Teater, musik og kunst Theatres, concerts, and arts Biblioteker,museer, markedsm , del Libraries, museums (market) Biblioteker,museer,ikke-marked 91000, del Libraries, museums(non-market) Lotteri og andet spil Gambling and betting Sport,forlystelser,fritidsakt. Sports, amusement, recration Sport, markedsmæssig 93001, del Sports activities (market) Sport, ikke- markedsmæssig 93001, del Sports activities (non-market) Forlystelsesparker mv Amusement and recreation SA SA Andre serviceydelser Other service activities Organisationer og foreninger Activities of membership org Rep. af husholdningsudstyr Repair of personal goods Frisører, vaskerier mv Other personal services SB SB Private husholdn. med ansatte Households as employers 8

9 9

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Oktober 2014 Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Highlights Der er ca. 30.000 deltidslandbrug i Danmark. De yder tilsammen et betydeligt bidrag til samfundsøkonomien. Værdien af deltidssegmentets

Læs mere

17/09/14. Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning. Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer

17/09/14. Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning. Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer 17/9/14 Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

10. Main classifications used

10. Main classifications used 389 10. Main classifications used 10.1 Classifications by industry Table 140 shows the link between the national accounts' grouping by industry and the NACE Rev. 1. There are four levels for publication

Læs mere

FORPROJEKT TIL KORTLÆGNING AF SLUTANVENDELSER AF ENERGI I ERHVERVSLIVET

FORPROJEKT TIL KORTLÆGNING AF SLUTANVENDELSER AF ENERGI I ERHVERVSLIVET Energistyrelsen FORPROJEKT TIL KORTLÆGNING AF SLUTANVENDELSER AF ENERGI I ERHVERVSLIVET AUGUST 2013 DANSK ENERGI ANALYSE & VIEGAND MAAGØE Projektnummer: 792 Version: 2, 20. august 2013 Udarbejdet af: LHS,

Læs mere

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Sortemosevej 2 Telefon 4810 4711

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret 7 ud af 1 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret AE har undersøgt, hvor mange virksomheder, der tager del i praktikpladsansvaret. I 21 havde 27 procent af virksomhederne inden for industrien,

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010 Nationalregnskab 2011:1 Nationalregnskab 2003-2010 Sammenfatning Det produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem

Læs mere

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne indholdsfortegnelse Indledning 4 Havnen har værdi 6 METODE 10 AFGRÆNSNING og fremgangsmåde 13 RESULTATER 14 - Beskæftigelse 19 - Indkomstskabelse

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Markedet for Facilities Management i Danmark

Markedet for Facilities Management i Danmark Per Anker Jensen Markedet for Facilities Management i Danmark Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Udgiver: Center for Facilities Management

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt Indhold Tekstafsnit Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. 1.1. Særlige forhold ved offentliggørelsen marts 2012.......................... 2 2.1. Månedlig indberetning af A indkomst,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2015 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-11-8

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 21. april 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt Indhold Tekstafsnit Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. 1.1. Særlige forhold ved offentliggørelsen marts 2011......................... 2 2.1. Månedlig indberetning af A indkomst,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 28. maj 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

De sociale klasser og arbejdsmarkedet

De sociale klasser og arbejdsmarkedet De sociale klasser og Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på for de forskellige sociale klasser. Der er set på, i

Læs mere

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK FEBRUAR 2015 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK Hvordan sikrer vi, at der genskabes et tilstrækkeligt antal nye arbejdspladser i den private sektor inden 2020? Rapport udarbejdet af Copenhagen

Læs mere

Platformsstrategi, virksomheder og innovationsudvikling. Triple - helix Region Sjælland

Platformsstrategi, virksomheder og innovationsudvikling. Triple - helix Region Sjælland Platformsstrategi, virksomheder og innovationsudvikling Delprojekt I Virksomhedsklassificering med henblik på innovationspotentiale Triple - helix Region Sjælland Innovation Göran Serin Roskilde Universitetscenter

Læs mere