Ny branchegruppering i Nationalregnskabet i september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny branchegruppering i Nationalregnskabet i september 2011"

Transkript

1 Danmarks Statistik, Nationalregnskab 25. januar 2011 Ny branchegruppering i Nationalregnskabet i september 2011 Indledning Overgang til DB07 i Nationalregnskabet Fælles europæisk brancheskift Tilbageregning De nye tabeller er i Statistikbanken Metodebeskrivelse Publicering Nationalregnskabets branchegruppering baseres for tiden på Dansk Branchekode 2003 (DB03). Dette vil blive ændret i september 2011, hvor der vil blive introduceret en ny branchegruppering baseret på Dansk Branchekode 2007 (DB07). Nationalregnskabets branchegruppering vil dermed blive mere sammenlignelig med Danmarks Statistiks øvrige statistikker, der alle er skiftet til DB07. DB07 er en dansk underopdeling af EU s branchekode, NACE.rev.2. Nationalregnskabets overgang til DB07 vil derfor bringe det i overensstemmelse med NACE.rev.2., som også vil blive introduceret i alle de øvrige EU-landes nationalregnskaber i september Ved overgangen til den nye branchegruppering vil nationalregnskaberne for tidligere år blive transformeret til den nye branchegruppering. I Danmark vil denne transformation blive foretaget tilbage til 1966 for de årlige nationalregnskaber og tilbage til 1990 for de kvartalsvise nationalregnskaber. Totaler af branchefordelte tal som f. eks. bruttoværditilvæksten i alt vil ikke blive påvirket som følge af den nye underopdeling på brancher. De nye branchefordelte tabeller er netop blevet lagt i Statistikbanken, så tabellernes struktur kan ses. En oversigt over de nye branchefordelte tabeller findes på Tabellerne indeholder tilfældige tal, idet de rigtige tal først vil blive indført i takt med publiceringen (jf. nedenfor). Du kan få gratis adgang til de "Fremtidige tabeller" ved henvendelse til Danmarks Statistik, Web og Statistikbank på mail eller på telefon I september 2011 vil der blive publiceret en detaljeret beskrivelse af de principper og metoder, der er blevet anvendt til konverteringen af tidligere offentliggjorte nationalregnskabstal fra de nuværende til de nye brancher (kun på engelsk). Nationalregnskabsopgørelserne vil blive publiceret første gang på de nye brancher efter følgende plan: 15. september 2011: Årligt Nationalregnskab 15. september 2011: Energiregnskab for Danmark 30. september 2011: Kvartalvist nationalregnskab 17. oktober 2011: Regionale regnskaber 13. december 2011: Arbejdsproduktiviteten 15. februar 2012: Produktivitetsudviklingen (TFP og KLEMS) Tallene i offentliggørelserne 15. september af det årlige nationalregnskab vil være identisk med tallene fra den foregående juni-version med undtagelse af den nye brancheinddeling. Tilsvarende vil tallene i energiregnskabet svare til tallene offentliggjort i november r:\ob\nomenklaturændringer\tekst til hjemmeside 2011_jan.doc

2 Den nye branchegruppering i nationalregnskabet Branchegrupperinger Udgangspunktet for nationalregnskabets nye branchegruppering er Danmarks Statistiks Dansk Branchekode 2007 (DB07) og de standardgrupperinger der er knyttet hertil. En beskrivelse af DB07 og de tilhørende standardgrupperinger kan nås via I nationalregnskabets nye branchegruppering er der defineret 5 aggregeringsniveauer, 10a3-, 19a2-, 36a2-, 69- og 117-grupperingen. De 5 niveauer er forbundet i en streng hierarkisk struktur, og den konkrete sammenhæng mellem dem fremgår af bilag 1. Sammenhæng med DB07 For fire af grupperingerne, 10a3, 19a2, 36a2 og 117, er der en tæt sammenhæng til de fire standardgrupperingsniveauer i DB07, 10-, 19-, 36- og 127-standardgrupperingerne. Nationalregnskabets 5. grupperingsniveau, 69- grupperingen, knytter sig tæt til Eurostats mest detaljerede brancheniveau for nationalregnskaber. På dette niveau vil Eurostats databanker indeholde nationalregnskabsoplysninger for alle EU-lande. 117-grupperingen er det mest detaljerede offentliggørelsesniveau for nationalregnskabet fordelt på brancher. Den indeholder 117 brancher der hver er kendetegnet ved en 6-cifret kode. For de fleste brancher er der en direkte sammenhæng med DB07 s 127-standard. I disse tilfælde vil nationalregnskabets branchekode ende på 0, og de fem foranstående cifre vil være identisk med branchekoden i 127-standarden. Forskellene i forhold til 127-standardgrupperingen i DB07 er følgende: 127-std.gr. erne , Renovation og genbrug, og , Rensning af jord og grundvand, er i nationalregnskabet slået sammen til én branche grundet en meget beskeden aktivitet i Inden for Bygge og anlægsvirksomhed er 127-standarden opdelt i 5 grupper, hovedsagelig på baggrund af fag. I nationalregnskabet er bygge- og anlægsbranchen opdelt i 4 grupper på baggrund af aktivitetens karakter. 127-standardens 7 engroshandelsbrancher og 8 detailhandelsbrancher er i nationalregnskabet slået sammen til henholdsvis én engroshandelsbranche og én detailhandelsbranche. 127-std.gr , Boligudlejning, opdeles i nationalregnskabet i , Boliger, husleje i lejeboliger, og , Boliger, ejerboliger mv. En række 127-std.gr. er er i nationalregnskabet underopdelt i en markedsmæssig og en ikke-markedsmæssig (fortrinsvis offentlig) del. Det gælder 127-std.gr. erne , Forskning og udvikling, , Forsvar, politi og retsvæsen, , Voksenundervisning, , Biblioteker, museer mv. og , Sport. 127-std.gr , Internationale organisationer og (udenlandske) ambassader indgår ikke i nationalregnskabet. 2

3 36a2-grupperingen indeholder 38 branchegrupper som er angivet ved et eller to bogstaver. Den knytter sig tæt til DB07 s 36-standardgruppering, idet der blot i to tilfælde er foretaget en underopdeling: 36-std.gr. L, Ejendomshandel og udlejning, opdeles i nationalregnskabet i LA, Ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme, og LB, Boliger. 36-std.gr. S, Andre serviceydelser, mv., opdeles i nationalregnskabet i SA, Andre serviceydelser, og SB, Private husholdninger med ansat medhjælp. 19a2-grupperingen indeholder 21 branchegrupper som er angivet ved et eller to bogstaver. Den knytter sig tæt til DB07 s 19-standardgruppering, idet der blot er foretaget underopdelinger i de samme to tilfælde som i 36a2- grupperingen. 10a3-grupperingen indeholder 13 grupper og er i nationalregnskabet angivet ved et/to bogstaver eller et bogstav-interval. Den knytter sig tæt til DB07 s 10-standardgruppering, idet der dog i to tilfælde er foretaget underopdelinger: 10-std.gr. (2), industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, er i nationalregnskabets 10a3-gruppering opdelt i 3 brancher, hhv. B, Råstofindvinding, C, Industri og D-E, Forsyningsvirksomhed. 10-std.gr. (7), Ejendomshandel og udlejning, opdeles i nationalregnskabet i LA, Ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme, samt LB, Boliger. Væsentlige ændringer i Nationalregnskabets branchegrupperinger I forhold til nationalregnskabets hidtidige branchegruppering, som er baseret på Dansk Branchekode 2003 (DB03), er der på det mest detaljerede brancheniveau sket en reduktion i antallet af brancher fra 130 til 117. Dette skyldes hovedsagelig en reduktion inden for industrien, hvor antallet af brancher er reduceret fra 55 til 35, samt detailhandel, hvor de tidligere 5 brancher i detailhandelen nu er slået sammen til én branche. Omvendt er der navnlig inden for hovedgrupperne Information og kommunikation, Erhvervsservice og Kultur og fritid sket en udvidelse i antallet af brancher. Inden for industrien er der sket en gennemgående ændring af klassifikationen af reparation og installation af maskiner og udstyr, der tidligere var klassificeret under fremstillingen af de tilsvarende udstyrstyper. Denne aktivitet klassificeres nu separat i branche , Reparation og installation af maskiner og udstyr. For en mere detaljeret gennemgang af ændringerne fra DB03 til DB07 henvises til publikationen Dansk Branchekode

4 Omregning af nationalregnskaberne til DB07 Omfang Som nævnt i indledningen omregnes nationalregnskaberne for tidligere perioder til DB07-brancher, og denne transformation vil blive foretaget tilbage til 1966 for de årlige nationalregnskaber og tilbage til 1990 for de kvartalsvise nationalregnskaber. Branchekonverteringen af det årlige nationalregnskab omfatter i første omgang en konvertering erhvervenes produktionsværdi, forbrug i produktionen, bruttoværditilvækst, lønsummer og bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst. Endvidere konverteres opgørelserne af erhvervenes beskæftigelse (herunder præsterede timer), investeringer, kapitalapparat og afskrivninger. Endelig gennemføres beregningerne af arbejds- og totalfaktorproduktiviteten på de nye brancher. Branchekonverterede Input-Output tabeller vil foreligge tilbage til 1966 i løbende og faste priser. De regionale regnskaber vil blive branchekonverteret for alle årene tilbage til 1993, som er det nuværende begyndelsesår. Energiregnskabet for Danmark vil blive opgjort på nye brancher tilbage til Metode til omregning Udgangspunktet for omregningen til DB07-brancher har været Danmarks Statistiks dobbelt-kodede erhvervsstatistiske register for Med dobbelt-kodet forstås, at hver eneste virksomhed i registeret i 2007 har fået tilknyttet såvel en gammel DB03 branchekode som en ny DB07 branchekode. Dette har gjort det muligt at opgøre næsten alle nationalregnskabets kildestatistikker for statistikåret 2007 på såvel DB03- brancher som DB07-brancher. Endvidere har det muliggjort dobbelt-kodede opgørelser, dvs. opgørelser på kombinationer af DB03 og DB07 brancher. Disse dobbelt-kodede opgørelser af kildestatistikkerne er anvendt til at konstruere fordelingsnøgler for året 2007 mellem DB03- og DB07-brancher, og fordelingsnøglerne er anvendt på nationalregnskabets grundmateriale, der overvejende findes på helt detaljeret brancheniveau. Endvidere etableres aggregerede fordelingsnøgler mellem nationalregnskabets hidtidige 130- gruppering (baseret på DB03) og den nye 117-gruppering (baseret på DB07). Den endelige opgørelse af nationalregnskabet for 2007, der tidligere er udarbejdet med udgangspunkt i DB03-brancher, etableredes ved hjælp af fordelingsnøglerne- suppleret med oplysninger om sammensætningen af branchernes produktion - i en dobbelt-kodet version. Der blev således opstillet en version af 2007, som var kodet på såvel hidtidige som nye brancher. Opstillingen af det dobbelt-kodede nationalregnskab medførte mindre justeringer af de initialt opstillede fordelingsnøgler. For årene før 2007 er fordelingsnøglerne fra 2007 benyttet på grundmaterialets detaljerede brancheniveau, hvor opdelingerne ikke har kunnet baseres på viden om sammensætningen af branchernes produktion i 4

5 de enkelte år. Som følge af sammensætningseffekter vil de heraf udledte aggregerede fordelingsnøgler mellem nationalregnskabets hidtidige 130- gruppering (baseret på DB03) og den nye 117-gruppering (baseret på DB07) altid variere over tid. Denne metode er anvendt på detaljeret niveau tilbage til og med For disse år gælder, at dobbeltkodningen er indført konsekvent i nationalregnskabets beregningssystemer, herunder de detaljerede tabeller, der viser output og input fordelt på brancher og produkter. For årene 1966 til 1992 er anvendt en tilsvarende metode, dog på et mere aggregeret niveau. Den ovenfor beskrevne metode dækker de metoder, der er anvendt ved transformationen af hovedparten af de årlige nationalregnskaber samt energiregnskabet. Ved omregningen af kapitalapparatet og afskrivningerne er der dog anvendt lidt afvigende metoder og supplerende kilder. Opgørelserne af arbejds- og totalfaktorproduktiviteterne på erhvervsniveau er nyberegnet på DB07-brancher. For de regionale og de kvartalsvise regnskaber er der først foretaget en initial transformation baseret på aggregerede fordelingsnøgler, hvorefter der er foretaget en tilpasning til hhv. de nationale og de årlige totaler. Konsekvenser af omregningen Ved omregningen til DB07-brancher sikres at totaler af branchefordelte tal ikke ændres. Den samlede værdi af eksempelvis bruttoværditilvæksten er således upåvirket af, at der introduceres en ny underopdeling på brancher. I det omfang de anvendt metoder ikke automatisk sikrer dette, justeres de initialt beregnede værdier. Kvaliteten af de branchefordelte tal på DB07-brancher for årene før 2007 må forventes at være noget lavere end opgørelserne på DB03-brancher, og kvalitetsforskellene må antages at blive større, jo længere tilbage i tiden tallene dækker. Den primære årsag til dette er, at det grundlæggende er sammenhængene mellem nye og gamle brancher for året 2007, der er empirisk belyst. Kvalitetsforringelsen reduceres som følge af, at sammenhængene og de heraf afledte nøgler er etableret på et meget detaljeret niveau. 5

6 Bilag 1 Nationalregnskabets branchegruppering fra september 2011 Grupperinger Dansk branchekode 2007 (DB07) 10a3 19a2 36a standard grp. A A A Landbrug, skovbrug og fiskeri Agriculture, forestry, fishing Landbrug og gartneri Agriculture and horticulture Skovbrug Forestry Fiskeri Fishing B B B Råstofindvinding Mining and quarrying Indvinding af olie og gas Extraction of oil and gas Indvinding af grus og sten Extraction of gravel and stone Service til råstofindvinding Mining support service C C Industri Manufacturing CA Føde-, drikke-, tobaksvare Manufacture of food, tobacco Slagterier Production of meat Fiskeindustri Processing of fish Mejerier Manufacture of dairy products Bagerier, brødfabrikker mv Manufacture of bakery products Anden fødevareindustri Other manufacture of food Drikkevareindustri Manufacture of beverages Tobaksindustri Manufact. of tobacco products CB Tekstil- og læderindustri Textiles and leather products Tekstilindustri Manufacture of textiles Beklædningsindustri Manufacture of wearing apparel Læder- og fodtøjsindustri Manufacture of footwear etc. CC Træ-, papirindustri, trykkeri Wood and paper products Træindustri Manufacture of wood etc Papirindustri Manufacture of paper etc Trykkerier mv Printing etc. CD Olieraffinaderier mv Oil refinery etc. CE Kemisk industri Manufacture of chemicals Fremst. af basiskemikalier Manufacture of basic chemicals Fremst. af maling og sæbe mv Manufact. of paints, soap etc. CF Medicinalindustri Pharmaceuticals CG Plast-, glas- og betonindustri Manufacture of plastic, glass Plast- og gummiindustri Manufacture of rubber etc Glas- og betonindustri Manuf.of glass, concrete etc Glas-, keramisk industri Manufacture of glass etc Betonindustri og teglværker Manufacture of concrete etc. CH Metalindustri Basic metals, metal products Fremst. af metal Manufacture of basic metals Metalvareindustri Manufact. of fabricated metal CI Elektronikindustri Manufacture of electronics Fremst. af it-udstyr Manufact. of computers, etc Fremst. af anden elektronik Manufact. of other electronics CJ Fremst. af elektrisk udstyr Electrical equipment Fremst. af el-motorer mv Manufacture of motors, etc Fremst. af ledninger og kabler Manufacture of wires, cables Fremst. af husholdningsapp Manuf.of household appl. etc. CK Maskinindustri Manufacture of machinery Fremst. af motorer, vindmøller Manufacture of engines etc Fremst. af andre maskiner Manufacture of other machinery CL Transportmiddelindustri Transport equipment Fremst. af motorkøretøjer Manuf. of motor vehicles etc Fremst. andre transportmidler Mf. of ships, transport equip. CM Møbel og anden industri mv. Manufacture of furniture etc Møbel og anden industri Manuf.of furniture,other manuf Møbelindustri Manufacture of furniture Fremst. af medicinsk udstyr Manufact. of med. instruments Fremst. af legetøj mv Manufacture of toys, etc Rep. og inst. af maskiner mv Repair, inst. of machinery etc 6

7 Grupperinger Dansk branchekode 2007 (DB07) 10a3 19a2 36a standard grp. D-E Forsyningsvirksomhed Utility services D D Energiforsyning Electricity, gas and steam Elforsyning Prod., distrib. of electricity Gasforsyning Manuf.and distribution of gas Varmeforsyning Steam and hot water supply E E Vandforsyning og renovation Water, sewerage and waste Vandforsyning Water collect.purification etc Renovation, affaldsbehandl.mv. Sewerage,waste collection etc Kloak- og rensningsanlæg Sewerage Renovation,genbrug,foruren.bek og Waste and materials F F F Bygge og anlæg Construction Nybyggeri NR-Definition Construction of new buildings Anlægsvirksomhed NR-Definition Civil engeneering Professionel rep. og vedligeh. NR-Definition Professional repair and maint Gør-det-selv rep.og vedligeh. NR-Definition Own-account repair and maint. G-I Handel og transport mv. Trade and transport etc. J G G Handel Wholesale and retail trade Bilhandel og -værksteder mv. Sale, repair of motor vehicles Bilhandel Sale of motor vehicles Bilværksteder mv Repair etc. of motor veh. etc Engroshandel 46xxx Wholesale Detailhandel 47xxx Retail sale H H Transport Transportation Landtransport Land transport, pipelines Regional- og fjerntog Passenger rail transport etc Lokaltog, bus og taxi mv Transp.by suburban trains etc Fragtvognmænd og rørtransport Road and pipeline transport Skibsfart Water transport Luftfart Air transport Hjælpevirksomhed til transport Support activities for transp Post og kurertjeneste Postal and courier activities I I Hoteller og restauranter Accommodation, food service Hoteller mv Hotels, similar accommodation Restauranter Restaurants J Information og kommunikation Information and communication JA Forlag, tv og radio Publishing, tv and radio Udgivervirksomhed Publishing activities Forlag Publishing Udgivelse af computerspil mv Publishing,computer games etc Radio,TV,Film-,tv-,musik-prod. Radio,TV.Movie,video,sound pub Prod/uds., radio,tv,film,musik Motion picture, tv and sound Radio- og tv-stationer Radio, television broadcasting JB Telekommunikation Telecommunications JC It- og informationstjenester IT and information service It-konsulenter mv Information technology service Informationstjenester Information service activities K K K Finansiering og forsikring Financial and insurance Finansiel virksomhed Financial service activities Pengeinstitutter Monetary intermediation Kreditforeninger mv Mortgage credit institutes etc Forsikring og pension Insurance and pension funding Finansiel service Other financial activities LA LA LA Ejend.hand.,udl.af erhv.ejend. Real estate;rent.of nonres.b Ejendomsmæglere mv Buying, selling of real estate Udlejning af erhvervsejendomme Renting, non-resid. buildings LB LB LB Boliger Dwellings Boliger, husleje i lejebolig 68002, del Renting of resident. buildings Boliger, ejerbolig mv , del Owner-occupied dwellings 7

8 Grupperinger Dansk branchekode 2007 (DB07) 10a3 19a2 36a standard grp. M-N Erhvervsservice Other business services O-Q M Videnservice Knowledge-based services MA Rådgivning mv. Consultancy etc Advokat,revisor,virksomh-kons. Legal, account.,cons.activit Advokatvirksomhed Legal activities Revision og bogføring Accounting and bookkeeping Virksomhedskonsulenter Business consultancy Arkitekter og rådg. ingeniører Architecture and engineering MB Forskning og udvikling Research and development Forskning og udv., markedsmæss 72000, del Research and developm.(market) Forskning og udv., ikke-marked 72000, del Research and dev. (non-market) MC Reklame o.a. erhvervsservice Advertising and other services Reklame- og analysebureauer Advertising, market research Dyrlæger og anden videnservice Oth.techn.serv.,veterinary act Anden videnservice Other technical business serv Dyrlæger Veterinary activities N N Rejsebureauer, rengøring mv Travel agent, cleaning, etc Udlejn. og leasing af materiel Rental and leasing activities Arbejdsformid., vikarbureauer Employment activities Rejsebureauer Travel agent activities Rengøring, anden forr.service Cleaning, other business serv Vagt og sikkerhedstjeneste Security and investigation Ejendomsservice mv Services to buildings,cleaning Anden operationel service Other business services Off. adm, undervisn., sundhed Public adm., education, health O O Off. adm., forsvar, politi Public adm., defence etc Offentlig administration mv. Public administration ect Offentlig administration Public administration Forsvar,politi,retsv.ikke-mark 84002, del Defence,publ.order(non-market) Redningskorps mv., markedsm , del Rescue service ect. (market) P P Undervisning Education Undervisning, ikke makedsm. Education (non-market) Grundskoler Primary education Gymnasier, erhvervsskoler Secondary education Videregående udd.institutioner Higher education Voksenundervisn.,ikke-markeds 85004, del Adult-,other educ.(non-market) Voksenundervisn.mv, markedsm , del Adult-,other education(market) Q Sundhed og socialvæsen Human health; social work QA Sundhedsvæsen Human health activities Hospitaler Hospital activities Læger, tandlæger mv Medical and dental practice QB Sociale institutioner Residential care Plejehjem mv Residential care activities Daginstitutioner, -centre mv Social work without accommod. R-S Kultur, fritid, anden service Arts, entertainm. oth.service R R Kultur og fritid Arts and entertainment etc Kunst, kultur og spil Arts,entertainm.,other culture Teater, musik og kunst Theatres, concerts, and arts Biblioteker,museer, markedsm , del Libraries, museums (market) Biblioteker,museer,ikke-marked 91000, del Libraries, museums(non-market) Lotteri og andet spil Gambling and betting Sport,forlystelser,fritidsakt. Sports, amusement, recration Sport, markedsmæssig 93001, del Sports activities (market) Sport, ikke- markedsmæssig 93001, del Sports activities (non-market) Forlystelsesparker mv Amusement and recreation SA SA Andre serviceydelser Other service activities Organisationer og foreninger Activities of membership org Rep. af husholdningsudstyr Repair of personal goods Frisører, vaskerier mv Other personal services SB SB Private husholdn. med ansatte Households as employers 8

9 9

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DM Partner B2B Profilanalyse Fiktivt Firma X 48.357 tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DMP B2B Profilanalyse Match og berigelse med data fra eksterne kilder Kundedata Eksterne kilder DMP B2B Profilanalyse

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2010:3 9. september 2010 Generel firmastatistik 2008 Resumé: I 2008 var der 311.518 reelt aktive firmaer. Det er 6.000 flere end året før en stigning

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Danmarks Statistik, Nationalregnskab Januar 2013 Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 73 Dk

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet

Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet Siden starten af 2013 har lønmodtagerbeskæftigelsen været stigende. Fra første kvartal 2013 til første kvartal 2015 er beskæftigelsen opgjort

Læs mere

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice Efter en længere periode med faldende beskæftigelse vendte beskæftigelsesudviklingen i starten af 2013. Siden da er lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Analyse af Danske Universiteters betydning for dansk økonomi

Analyse af Danske Universiteters betydning for dansk økonomi Analyse af Danske Universiteters betydning for dansk økonomi af Peter Rørmose Jensen Marts 2016 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø [TITEL]ANALYSE AF DANSKE UNIVERSITETERS BETYDNING FOR DANSK

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, 69 brancher med foreløbige år. Ny dansk udgave, juni 2016.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, 69 brancher med foreløbige år. Ny dansk udgave, juni 2016. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, 69 brancher med foreløbige år. Ny dansk udgave, juni 2016. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZB_fyy 69 69 Dk erhverv Erhverv DZC_fyy 69 43 Dk erhverv

Læs mere

Industri FLERE TAL. Industri

Industri FLERE TAL. Industri FLERE TAL Konjunkturbarometer for en Ordre- omsætningsindeks for Produktionsindeks for Lagerbeholdninger ens omsætning fordelt på varer 1 Råvare- tjenesteundesøgelse for en 1 Flere tal Måneds- kvartalsudgivelser:

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen

Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen I de danske virksomheder er der i gennemsnit ansat to personer pr. i løbet af et år. I hotel- og restaurationsbranchen er der ansat

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Omkring hver 20. af de ansatte i industrien er nyansatte

Omkring hver 20. af de ansatte i industrien er nyansatte Omkring hver 20. af de ansatte i industrien er nyansatte AE har i samarbejde med Dansk Metal undersøgt jobomsætningen fordelt på brancher på det danske arbejdsmarked. Tal fra e-indkomstregistret viser,

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Netværk for deltidsrådgivere 18. november 2014 v/ Eva Gleerup Videncentret for Landbrug Rapportens indhold Baggrund og formål Afgrænsning og karakteristika

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

Maj 2012. Konkurser i sektorer. Analyse fra Soliditet

Maj 2012. Konkurser i sektorer. Analyse fra Soliditet Maj 2012 Konkurser i sektorer Analyse fra Soliditet 1 Konkurser i sektorer Der måles på antal selskaber som er opløst efter konkurs, og selskaber som er under konkurs. Sektorer inddeles i forhold til:

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 15. oktober 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning Særkørsel Ph.d.

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Samfundsøkonomisk gevinst af deleøkonomi blandt virksomheder 1

Samfundsøkonomisk gevinst af deleøkonomi blandt virksomheder 1 Samfundsøkonomisk gevinst af deleøkonomi blandt virksomheder 1 13. maj 2016 Ralph Bøge Jensen og Peter Stephensen, DREAM Indledning I dette notat vurderes den samfundsøkonomiske effekt af, at virksomheder

Læs mere

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret 7 ud af 1 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret AE har undersøgt, hvor mange virksomheder, der tager del i praktikpladsansvaret. I 21 havde 27 procent af virksomhederne inden for industrien,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. februar 2013 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra 1975-2005 og 2006-2010 Indledning

Læs mere

17/09/14. Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning. Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer

17/09/14. Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning. Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer 17/9/14 Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Spansk

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 29. oktober 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 29. oktober 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 29. oktober 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Moderne Kultur Indledning

Læs mere

9. Main classifications used

9. Main classifications used 221 9. Main classifications used 9.0 Classifications used for the production approach Table 9.1 shows the link between the national accounts' grouping by industry and the NACE Rev. 2. There are five levels

Læs mere

Projektbeskrivelse for erhvervsnetværk

Projektbeskrivelse for erhvervsnetværk Baggrund Projektbeskrivelse for erhvervsnetværk Det Lokale Beskæftigelsesråd har længe ønsket at intensivere og udvikle virksomhedssamarbejdet i Greve. Dette blev fulgt op af LBR-konsulenten med konkrete

Læs mere

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning september 2016 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning DAMVAD Analytics har for Olie Gas Danmark analyseret olie- og gassektorens samfundsøkonomiske

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Vækstpotentiale i cleantech

Vækstpotentiale i cleantech Vækstpotentiale i cleantech Maj 2012 2 Vækstpotentiale i cleantech Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Rengøringsvirksomhed er det erhverv,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. juni 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. juni 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 13. juni 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Særkørsel

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 4. december 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 4. december 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 4. december 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Filosofi

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur GLADSAXE KOMMUNE Overblik over erhvervsstruktur 1 FORORD Hvor står erhvervslivet i Gladsaxe stærkt? Hvilke brancher er særligt fremtrædende? Hvor har Gladsaxe konkurrencefordele, der kan skabe vækst i

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra 1975-2005 og 2006-2010 Kultur og

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Opsummering Pr. 1. januar 2009 var godt af de årige i arbejdsstyrken ikke forsikret mod ledighed.

Opsummering Pr. 1. januar 2009 var godt af de årige i arbejdsstyrken ikke forsikret mod ledighed. NOTAT 22. november 2010 Potentielle a-kassemedlemmer J.nr. 10-440-0005 A-kassetilsyn og benchmarking Opsummering Pr. 1. januar 2009 var godt 700.000 af de 18-64-årige i arbejdsstyrken ikke forsikret mod

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 31. juli 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Særkørsel

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME. Gastekniske dage 14. maj 2014

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME. Gastekniske dage 14. maj 2014 UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME Gastekniske dage 14. maj 2014 AGENDA Lidt historie om overskudsvarme og afgifter* Rammevilkår for udnyttelse af overskudsvarme Potentialer for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

Ressourceeffektiviteten i dansk industri belyst ved affald

Ressourceeffektiviteten i dansk industri belyst ved affald Ressourceeffektiviteten i dansk industri belyst ved Februar 2013 Udarbejdet af: Christian Fischer, Stefan Danielsson, Márton Herczeg, Leonidas Milios og Morten Ryberg Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2009:4 6. august 2009 Generel firmastatistik 2007 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I 2007 var der mere end 305.000 reelt aktive firmaer. Det er 7.000

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Miljø og energi. Landbrug. Miljø og energi

Miljø og energi. Landbrug. Miljø og energi Miljø og energi Figur 1 Forsyning med kvælstof i husdyr- og handelsgødning 300 275 250 225 200 Tusinde tons Husdyrgødning Handelsgødning 175 98 00 02 04 06 08 10 www.statistikbanken.dk/kvael2 og kvael3

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1 Metodebilag Side Analysens datakvalitet... 1 Undersøgelsens målgruppe og metode... 1 Dataindsamlingen... 3 Deltagelse og frafaldsanalyse... 4 Repræsentativitet... 5 Analysens datakvalitet I dette afsnit

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

FURESØ KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur

FURESØ KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur FURESØ KOMMUNE Overblik over erhvervsstruktur 1 FORORD Hvor står erhvervslivet i Furesø stærkt? Hvilke brancher er særligt fremtrædende? Hvor har Furesø konkurrencefordele, der kan skabe vækst i kommunen

Læs mere

Højproduktive virksomheder

Højproduktive virksomheder Højproduktive virksomheder August 2012 2 Højproduktive virksomheder Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere