Referat. Sagsbehandler og faglig koordinator, Liselotte Ørskov, der står for indsatsen, kommer på mødet og orienterer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Sagsbehandler og faglig koordinator, Liselotte Ørskov, der står for indsatsen, kommer på mødet og orienterer."

Transkript

1 N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 8. oktober 2012 Vesterled Søndersø Tel Fax Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr Ref. bak Dato 29. oktober 2012 Mødested: Søndersø Rådhus Storsalen Starttidspunkt: Kl Sluttidspunkt: Kl Fraværende: Michael Frederiksen, Grethe Bjært Anne Marie Stephensen deltog i stedet for Bent Hjortebjerg. Referat Tema: Regeringen og de centrale aktører på det danske arbejdsmarked er blevet enige om at sætte akut og massivt ind for at hjælpe de mange mennesker, der frem til næste sommer risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, hvis de ikke finder et arbejde. Regeringen har aftalt en række konkrete initiativer til i alt 332 millioner kroner med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke. Jobcenter Nordfyn modtager kr. til opgaven i 2012 og kr. i Jobcenter Nordfyn har tilrettelagt sin strategi for indsatsen. Sagsbehandler og faglig koordinator, Liselotte Ørskov, der står for indsatsen, kommer på mødet og orienterer. 1: Beskrivelse af indsatsen i JC Nordfyn Liselotte Ørskov fortalte om organiseringen af akutindsatsen i jobcentret for forsikrede ledige med mindre end et halvt års dagpengeret tilbage. Liselotte forestår den første samtale med de omfattede og henviser til den videre indsats, der enten kan være et forløb hos anden aktør (i max. 12 uger), kontakt til virksomhedskonsulent, Danielle Nørlev, eller flere coachende samtaler. Nogle har brug for en særlig håndholdt indsats. Enkelte har været ledige i 4 år. Der er primært fokus på ordinært arbejde også hos anden aktør, og der er derfor meget fokus på at inddrage virksomhederne og virksomhedskonsulenterne. Der er planlagt et stort informationsmøde d. 24. oktober (evt. ad 2 dage).

2 Fra uge 43 vil der være netværksmøder på aktiveringscentret for de omfattede. Der er meget administration i forbindelse med indsatsen, og derfor er en vikar ansat i 3 mdr. til at understøtte denne del. Nordfyns Kommune understøtter de udfaldstruede, der allerede har optjent et stort antal timer, i forbindelse med vikarsøgning. Arbejdsmarkedsudvalget er ved at undersøge vilkårene ved en Frederikshavnermodel, hvor institutionerne er medfinansierede med 20 %. P.t. har 5 omfattede udsigt til fast job. 1. Godkendelse af dagsordenen --- Godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 27. august --- Godkendt 3. Den økonomiske status på LBR midler 2: Status på LBR midler pr. 24. september Ifølge budgettet er der d. 24. september kr. til rådighed. Taget til efterretning. Sager til beslutning: 4. Behandling af ansøgninger til motivations og afklaringsforløb for unge Der er ansøgningsfrist for bud på projektet onsdag d. 3. oktober. Efter aftale med formandskabet, vil administrationen hurtigst muligt fremsende de tre ansøgninger, indstillingsudvalget vurderer til at stå stærkest. Sagsbehandlere i ungegruppen samt UUO-vejleder vil indgå i indstillingsudvalget. Der var indkommet 10 ansøgninger til projektet og kvaliteten af ansøgningerne var høj. Administrationen valgte derfor at sende 4 forslag videre til LBR. LBR valgte at pege på tilbuddet fra AS3 Employment. LBR holdes løbende orienteret om projektet. Sager til drøftelse: 5. LBR s plan for den virksomhedsrettede indsats i 2013 Hvert år udarbejder LBR en plan for den virksomhedsrettede indsats. LBR skal indenfor de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen udarbejde en plan for, hvilke initiativer der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Planen skal sendes til høring hos de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Ministeren udmelder hvert år et eller flere indsatsområder, som rådene opfordres til at lægge til grund for anvendelsen af tilskuddet. I år er flg. områder udmeldt:

3 At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser overfor de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, så flere via en virksomhedsrettet indsats kan få reetableret kontakten til arbejdsmarkedet, og dermed forebygger, at så mange personer førtidspensioneres. At de lokale beskæftigelsesråd understøtter en forstærket virksomhedsrettet indsats over for de dagpengemodtagere, der frem mod sommeren 2013 risikerer at opbruge retten til dagpenge. 3: Beskæftigelsesministerens udmelding af indsatsområder for anvendelse af tilskuddene til LBR for 2013 Til næste møde laver administrationen et oplæg til en plan for den virksomhedsrettede indsats. Ifølge den foreløbige bevillingsudmelding, tildeles Nordfyns LBR kr. i Input til tema/inspirationsdag om unge på Nordfyn På LBR mødet d. 18. juni blev det foreslået, at der arrangeres en temadag/ et møde om ungemålet og hvordan de relevante aktører i Nordfyns Kommune kan understøtte det. Under dette punkt ønskes drøftet, hvilke elementer, LBR specifikt ønsker at der sættes fokus på og i hvilken form, arrangementet tænkes afholdt. På baggrund af en præcisering heraf, vil administrationen arbejde videre med oplægget. Der blev drøftet forskellige muligheder både mht. målgruppe, form og indhold. LBR pegede på en model, der formes som et temamøde, hvor relevante eksperter indleder med foredrag. Mødet skal tage udgangspunkt i, hvordan man kan understøtte, at flere unge på Nordfyn gennemfører en ungdomsuddannelse/ et læreforhold/ en videregående uddannelse. Til mødet inviteres også lærere og forældrebestyrelser fra kommunens folkeskoler. En del af mødet kan gennemføres som gruppedrøftelser og udmunde i en beslutning. Steen Brydegaard og Birthe Rasmussen laver et oplæg i samarbejde med administrationen. 7. Virksomhedsprisen 2012 LBR har afsat kr. til virksomhedsprisen Processen skal igangsættes med udvælgelse af et kunstværk, der overrækkes vinderen som pris. På mødet drøftes, hvorvidt processen skal forløbe som sidste år. Omtale af sidste års pris og prisvinder, KiMs, kunne tjene som et startskud for dette års indstillingsproces. Nordfyns Erhvervsråd kan hjælpe hermed. Der tages kontakt til Kunstudvalget om, hvorvidt de er interesserede i igen at assistere med udvælgelsen af et kunstværk. Sager til orientering 8. Orientering fra Arbejdsmarkedsudvalget v/ Steen Brydegaard

4 Det er besluttet, at TTA (Tilbage Til Arbejdsmarkedet) efter projektafslutning fortsætter i Jobcentret i reduceret udgave. Der har været gode erfaringer med den helhedsorienterede, koordinerede indsats omkring de sygemeldte. Der er tilkøbt timer hos hhv. psykolog og psykiater og indsatsen finansieres fremover for egne midler. I forbindelse med Frivillig Dag har Steen deltaget i lektiecafe for flygtninge i Søndersø og Otterup. Det er positivt, at mange frivillige møder frem til disse tilbud der var desværre knap så mange brugere. Af samtalen med brugerne stod det klart, at der er alt for lidt kontakt med lokalsamfundet og for lidt kontakt med det danske sprog til at understøtte en hurtig vellykket integration. I hvert fald for flygtninge over 25 år, da der kun er krav om 2 ½ dages sprogskole pr. uge. Arbejdsmarkedsudvalget har afsat kr. Til bl.a. sports- og fritidsaktiviteter for flygtninge og deres børn. Der er stor efterspørgsel herefter og midlerne i indeværende år er allerede opbrugt. 9. Opsamling på konferencen om Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Den 30. august blev der afholdt en konference om fælles fynske beskæftigelsesperspektiver, som jobcentre, udvalg og lokale beskæftiglesesråd deltog i. Som det blev aftalt, planlægges et møde for de fynske udvalgsformænd for beskæftigelses-/arbejdsmarkedsudvalgene, med det formål at etablere er politisk netværk på beskæftigelsesområdet. Mødet afholdes fredag den 12. oktober i Odense. 4: Opsamling på konferencen om fælles fynske beskæftigelsesperspektiver. Steen Brydegaard informerede om, at formændene for de fynske arbejdsmarkedsudvalg samt de relevante direktører er indbudt på fredag til en drøftelse af de kommende skridt på vejen omkring samarbejdet. Det er positivt, at Odense har taget teten, og vi vil bakke op omkring initiativet. Steen og Ulla Andersen deltager i mødet. 10. Orientering om implementering af ungepakken I forbindelse med implementeringen af Ungepakken er der afsat i alt 645 mio. kr. De grupper af unge, der er særligt hårdt ramt af ledigheden er: årige dimittender ufaglærte indvandrere og efterkommere Der er sat midler af til følgende konkrete tiltag: Brobygning til uddannelse (forforløb til erhvervsskoler) praktikkonsulenter (på erhvervsskolerne til opsøgende arbejde på virksomhederne og matchning) bedre voksenlærlingeordning (alle uddannelser uanset balancelisten) uddannelsespulje for langtidsledige ufaglærte og faglærte unge styrket jobrotationsordning fagpilotordning, styrket videnpilotordning (i små og mellemstore virksomheder) partnerskab om dimittendjob (FTF-området). Der kan læses mere om ungepakken ved at følge dette link:

5 Anne Marie Stephensen gennemgik de centrale elementer i ungepakken. P.t. har vi mindst kontanthjælpsmodtagere, der mangler praktikplads. Det er positivt med brobygning, da det skaber klarere forventninger hos de unge. 11. Opfølgningsrapport for Jobcenter Nordfyn, nr : Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nordfyns Kommune 3/2012 I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i Nordfyns Kommune. Denne gang belyses borgere med lang varighed på sygedagpenge og på tilgangen til førtidspension. Til sidst i rapporten er der en kort status på ministermålene. Anne Marie Stephensen gennemgik opfølgningsrapporten. Der er en positiv udvikling på sygedagpenge og førtidspension. Intensivt fokus og konkrete tiltag i sagsarbejdet har skabt den positive udvikling. 12. Ledighedstal for august : Ledighedstal for august : Pressemeddelelse Nordfyn havde i august 2012 en ledighedsprocent på 5,7 mod 6,2 i juli. Gennemsnittet på Fyn er 6,4 %. Odense, Kerteminde, Langeland, Svendborg og Assens har en højere ledighedsprocent end Nordfyn. Den samlede ledighed i regionen er faldet med 293 fuldtidspersoner. Sammenlignet med august 2011 er antallet af jobklare ledige på Nordfyn faldet med 100 fuldtidspersoner. Ledighedstal og pressemeddelelse kan også ses ved at følge dette link: Brit Aaskov Kaznelson gennemgik ledighedstallene. 13. Analyse af erhvervsstrukturen i Syddanmark Analysen af erhvervsstrukturen i Syddanmark, der er udgivet af Beskæftigelsesregion Syddanmark, giver et overblik over den aktuelle erhvervs- og beskæftigelsessammensætning samt pendling i 2011 i Syddanmark samt for landsdelene Fyn og Sydjylland. Analysen indeholder bl.a. også en beskrivelse af beskæftigelsesudviklingen inden for brancherne og uddannelsesniveauerne i de seneste 10 år i Syddanmark. Analysen kan ses ved at følge dette link:

6 Orienteret. 14. Langtidsledighedspulje effekter og målopfyldelse Denne rapport er den afsluttende effektevaluering af de projekter, der har fået støtte fra langtidsledighedspuljen i 2010 i Beskæftigelsesregion Syddanmark. Effektevalueringen opsummerer projekternes overordnede erfaringer og resultater og omfatter dels et tværgående billede af resultater, effekter og læringspunkter og dels en evaluering af de enkelte projekter. Et af disse projekter var rotationsprojektet, som Nordfyn indgik i sammen med Middelfart og Assens. Den del af evalueringen, der omfatter dette projekt, vedlægges som bilag. 9: Jobrotation Jobcenter Middelfart, Jobcenter Assens og Jobcenter Nordfyn Hele rapporten kan ses ved at følge dette link: n%20-%20effekter%20og%20maalopfyldelse.aspx Brit Aaskov Kaznelson gennemgik den del af evalueringen, der vedrører jobrotationsprojektet. I det konkrete projekt har der været tale om brug af jobrotationsydelse og ikke løntilskud. 15. Opgørelse over ledige i virksomhedspraktik 10: Opgørelse over forsikrede ledige med opstart i virksomhedspraktik august 2012 Det bemærkes, at nogle virksomheder står opført to gange. Administrationen har undersøgt sagen, og der er tale om to separate praktikker hos samme arbejdsgiver. LBR opfordrer administrationen at holde nøje øje med detailbranchens brug af tilskudsansatte i kølvandet på den ny lukkelov. Jobcentret forholder sig kritisk til samarbejdet med dele af detailbranchen. Eventuelt Birger Munter opfordrer ledige til at kigge mod Esbjerg efter job særligt ingeniører.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:15 Mødested: Møderum 4, Jobcentret Deltagere: Thyge Nielsen, Kjeld Anker

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning og indhold... 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Mål og strategi

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere