Implementeringsplan for Sundhedspolitikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementeringsplan for Sundhedspolitikken"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hvad er en implementeringsplan? 1 Sundhed for børn og unge 0-25 år 1 Sundhed for voksne 3 Sundhed for ældre 3 Sundhed for udsatte grupper i befolkningen 4 Natur og trafik 5 Sundt arbejdsliv 6 Fra politik til handling 8 Dokumentation og evaluering 9

2 HVAD ER EN IMPLEMENTERINGSPLAN? Implementeringsplanen for Sundhedspolitikken er et redskab til at få alle de tiltag, der er beskrevet i politikken, ført ud i livet. Implementering forstås som den proces, der ligger mellem vedtagelsen af sundhedspolitikken og omsætning til handling. Hvor der er mulighed for det inddrages borgerne i implementeringen. To gange om året sendes implementeringsplanen til orientering til Sundheds- og ældreudvalget. For hver hovedoverskrift står der i parentes navnet på en tovholder. Tovholderen er en af sundhedskoordinatorerne. Tovholderens rolle er: at være up to date med hvor langt tiltagene er på området at tilegne sig den nyeste viden på området For hvert enkelt tiltag står der ligeledes et navn i parentes på en tiltagsansvarlig. Alle medarbejdere i Randers Kommune kan være tiltagsansvarlig. Den tiltagsansvarlige er ansvarlig for: at lave en beskrivelse af, hvor langt tiltaget er at føre tiltaget ud i livet at holde tovholderen up to date med hvor langt tiltaget er og hvad tidsplanen er SUNDHED FOR BØRN OG UNGE ÅR (Jesper Jakobsen) Lave sundhedsprofil på børn og unge i kommunen (Rikke Selde) Pilotprojektet er afsluttet, og der er indsamlet data i 8. klasse. Fremover anvendes sundhedsprofilskemaer på 8. klassetrin. Forældreuddannelse i samarbejde med pædagoger (Anne-Lise B. Nielsen) Sundhedsplejen tilbyder forældreuddannelse/rådgivning Klar til barn til 1. gangs forældre og særlige sårbare forældre. Varetages af sundhedsplejen og pædagoger og henvises via jordemor, egen læge og sundhedsplejen. Tidsplan: Er igangsat med projektmidler. I et samarbejde mellem skoler, daginstitutioner og forældre skal der sikres et tilbud om sund mad til alle børn i skoler og daginstitutioner (Peter Lei) Den enkelte bestyrelse i skole eller daginstitution skal beslutte, om der skal være en madordning i institutionen. Flere skoler har etableret kantine og tilbyder et varieret udbud af sunde retter for eleverne. Tidsplan: Er igangsat. 1

3 Gå aktivt ind i familier hvor overvægt er et problem (Inger Kruse Andersen) Projekt: Sund og sej Hold to på Langå Skole kom ikke i gang pga. manglende tilslutning. Arbejdsgruppen er nedlagt, da der i projektet bruges mange ressourcer på børn og familier, som godt selv kan finde aktivitetsmuligheder. Projektet er afsluttet og evalueret. Evalueringen beskriver hvilke tilbud der er til overvægtige børn. Tidsplan: Projektet er afsluttet. Projekt: Mobile Fitness Mobile Fitness er et IT-program til telefon og pc. Projektgruppen er 50 overvægtige børn mellem år. Projektet er afsluttet, men mangler at blive evalueret. Tidsplan: Evaluering følger. Begrænse muligheden for at forlade skolerne for at indkøbe usunde mad- og drikkevarer (Børn og skole - skolebestyrelserne) Den enkelte skole kan beslutte, at børnene ikke må forlade skolen i skoletiden. Rismølleskolen, der fik Sundhedsprisen i 2009, har f.eks. besluttet, at de ældste klassetrin ikke længere har tilladelse til forlade skolen i pauserne. Udvide antallet af Idrætsfritidsordninger (Jesper Jakobsen) Pga. strukturændringer på skoleområdet vil det ikke være relevant at udvide antallet af idrætsfritidsordninger pt. Vestervangsskolen fungerer som folkesundhedsskole og Nørrevangsskolen som eliteidrætsskole. Alle folkeskoler skal sikre, at børnene får minimum 1 times bevægelse/fysisk aktivitet om dagen (Børn og skole skolebestyrelserne) Ændret indskolingsstruktur skal medføre øget fokus på bevægelse. Implementeret på samtlige skoler til skolestart 2011/2012. Randers Sundhedscenter tilbyder i samarbejde med pædagogisk udvikling lejepatruljekurser til skolerne. 14 skoler har etableret legepatrulje. I samarbejde med pædagogisk udvikling tilbydes bevægelseskurset Indskoling i bevægelse. Der er pt. gennemført ca. 12 kurser. Flere skoler har kost og bevægelse som fokusområde for de kommende skoleår. Alle institutioner og skoler har en sundhedspolitik og bruger den i hverdagen. 95 % af børnene i Randers Kommune har et godt selvvurderet helbred. Alle institutioner og skoler tilbyder madordninger. Børn og unge spiser frugt og grønt dagligt. 2

4 Antallet af dagligrygere i 9. klasse er reduceret. Antallet af unge i 9. klasse, der drikker alkohol en gang om ugen, er reduceret. Flere børn og unge opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mindst 60 minutters fysisk aktivitet om dagen. Formidle nyeste viden til borgerne. Skabe sunde vaner i et dynamisk samspil mellem børn/unge, familien, kammeratgruppen, skolen og foreningslivet. Udvide sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til ungdomsuddannelserne. Sikre idræts- og fritidsaktiviteter tæt ved borgerne. Give tilbud om oplysning og rådgivning om seksuel sundhed. Vedligeholde og udvikle forebyggelse og behandlingstilbud i forhold til rygning alkoholmisbrug og stoffer. SUNDHED FOR VOKSNE (Gitte Engstrup) Tilbud om sundhedssamtaler i Randers Sundhedscenter (Gitte Engstrup) Randers Sundhedscenter tilbyder kostvejledning (foredrag/oplæg), motionsvejledning, alkoholvejledning, fodtjek, rygrådgivning og seksualvejledning. Tilbud om rygestopkurser (Jesper Jakobsen) Randers Sundhedscenter tilbyder gratis rygestopkurser både i grupper og individuelt. Synliggørelse af motions- og idrætstilbud i hele kommunen (Kultur og fritid + Gitte Engstrup) Oversigt over aktiviteter i foreningsregi findes på Kultur og fritid Fritid og oplevelser Foreningsliste eller Kultur og fritid Motion uden en forening. Andelen af voksne randrusianere, der har et sundt kostmønster er steget fra 17 % til 20 % i Andelen af voksne randrusianere, der ryger dagligt er reduceret fra 28 % til 23 % i Andelen af kvinder med mindst én af tre risikable former for alkoholforbrug er faldet fra 10 % til 8 %. Andelen af mænd fra 28 % til 24 % i Andelen er befolkningen der er fysisk inaktive er faldet fra 25 % til 20 % i Formidle nyeste viden til borgerne. Støtte initiativer om sunde vaner indenfor kost, rygning, alkohol og motion. Sikre at de nødvendige rammer, der inspirerer til motion, er til rådighed lokalt. Tilbyde alle private og offentlige virksomheder besøg af virksomhedskonsulenter, der kan hjælpe med at formulere og implementere politikker indenfor kost, rygning, alkohol og motion. Sikre konkrete og tilgængelige tilbud til alle, der gerne vil holde op med at ryge. Tidlig opsporing af alkoholmisbrug. SUNDHED FOR ÆLDRE (Inger Kruse Andersen) Kvalitetsudvikling af de forebyggende hjemmebesøg til ældre (Susanne Bækgaard) 3

5 De forebyggende hjemmebesøgsmedarbejdere har deltaget i Randers Sundhedscenters sundhedsambassadøruddannelse. Randers Sundhedscenter er nu tovholder på de forebyggende medarbejdere. Gruppen mødes i en erfagruppe 4 gange om året. Gruppen udvikler kvaliteten i besøgene og vælger fælles indsatsområder. Tilbud om rygestopkurser (Jesper Jakobsen) Randers Sundhedscenter tilbyder gratis rygestopkurser både i grupper og individuelt. Synliggørelse af motions- og idrætstilbud i hele kommunen (Kultur og fritid + Gitte Engstrup) Oversigt over aktiviteter i foreningsregi findes på Kultur og fritid Fritid og oplevelser Foreningsliste eller Kultur og fritid Motion uden en forening. Synliggørelse af muligheder for træning på områdecentre for pensionister (Gitte Engstrup) Muligheder for træning på områdecentrene beskrives på områdecentrenes egne hjemmesider, på ældreportalen og på 80 % af borgere over 75 år modtager forebyggende hjemmebesøg. Der ses positiv effekt af de forebyggende hjemmebesøgs fokusområder. Indlæggelsesmønstret for ældre er forbedret. Sikre faldforebyggelse i hjemmene og i fritiden. Formidle nyeste viden til borgerne. Støtte initiativer om sunde vaner indenfor kost, rygning, alkohol og motion. Sikre at de nødvendige rammer, der inspirerer til motion, er til rådighed lokalt. Tilbyde individuel tilpasset træning. SUNDHED FOR UDSATTE GRUPPER I BEFOLKNINGEN (Inger Kruse Andersen) Tilbud om rygestopkurser (Jesper Jakobsen) Randers Sundhedscenter tilbyder gratis rygestopkurser både i grupper og individuelt. Rehabilitering for grupper af kroniske patienter (Claus Engstrup) Kræft-, KOL-, hjerte-, senhjerneskade og diabetes. 4

6 Motionsvenner (Inger Kruse Andersen) Samarbejde mellem Frivilligværket, DAI, RgF og Randers Sundhedscenter. Projektbeskrivelse er udarbejdet. Tidsplan: RgF arbejder med finansieringsmuligheder. Udvikle tilbud til socialt udsatte grupper (Susanne Bækgaard) Mistbænken/Fontainen. Sundhedsteamet igangsatte forløb med tilbud om motion, kost, rygestop og afspænding. Forløbet er afsluttet og evalueret. Tidsplan: Efterår Randers Sundhedscenter, Jobcenter Randers og IKU/Capacent har i fællesskab fået støtte fra satspuljemidler til et 3-årigt projekt med udsatte gruppers sundhed. Der er ansat to Sundhedsguides på IKU/Capacent som et supplement til aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Det drejer sig om kontanthjælpsmodtagere hos IKU/Capacent, Ankerhus og 3F. Randers Sundhedscenter er deltager i styregruppe og har den faglige sparring i forhold til de to sundhedsguides. Tidsplan: Er igangsat efterår Fod på overvægten er et projekt støttet af Sundhedsstyrelsen og Randers Kommune. Målgruppen er svært overvægtige fra udsatte grupper (socialpsykiatrien, kontanthjælpsmodtagere og gravide). Tidsplan: Projektet afsluttes med udgangen af Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser er et pilotprojekt. Randers Sundhedscenter laver i samarbejde med ældreomådet, Social- og Sundhedsskolen samt Regionshospital Randers kompetenceudvikling på ældreområdet for medarbejdere og organisationen som helhed. Tidsplan: Rapport under udarbejdelse. I samarbejde med ældreområdet arrangeres temamøde for udbredelse pilotprojektet. Antallet af kroniske sygdomme pr. indbygger i gennemsnit er reduceret fra 1,04 sygdom til 0,9 sygdom. Dårligt selvvurderet helbred er reduceret fra 14 % til 10 % i Lave sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til særligt udsatte grupper. Samarbejde med sygdomsbekæmpende foreninger. Sikre et koordineret og sammenhængende rehabiliteringsforløb. NATUR OG TRAFIK (Jesper Jakobsen) Sikre muligheder for fysisk aktivitet ved nybyggeri (Hanne Jørvang) Stadsarkitektens kontor sikrer muligheder for fysisk aktivitet ved nybyggeri ved etablering af grønne områder m.m. 5

7 Sundhedsteamet samarbejder med Miljø- & Teknik ift. at indføre sundhedskonsekvensvurdering sammen med miljøkonsekvensvurdering. Tidsplan: Er igangsat. Sikre gode muligheder for cykel- og gangtrafikken med f.eks. tunneller og gangbroer (Hanne Jørvang) Stadsarkitektens kontor sikrer muligheder for cykel- og gangtrafikken ved alle nyetableringer samt renoveringer. Opstilling af flere bænke (Vibeke Aagaard Glud) Naturafdelingen sikrer opstilling af bænke med passende afstande. Etablering af nye hjertestier i samarbejde med Hjerteforeningen (Miljø & Teknik og Susanne Bækgaard) Der er etableret 3 hjertestier i Randers Kommune. Der er pt. ikke planer om etablering af flere hjertestier. I et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen Kronjylland og Randers Kommune etableres der et Sundhedssport på Nordre Fælled. Tidsplan: Forventet åbning august Alle børn inden for rimelig afstand kan cykle sikkert til skole. Sikre tilgængeligheden til et rigt udbud af aktiviteter og oplevelser i naturen samt i byrummet. Synliggøre muligheder for fysisk aktivitet naturstier, ruter, legepladser, parker, skove m.m. Sikre friarealer i skoler, institutioner og byrum. Implementere bevægelse i infrastruktur og kommuneplaner. Sikre god trafikplanlægning og smidig trafikafvikling. Sikre gode muligheder for cykel- og gangtrafikken. SUNDT ARBEJDSLIV (Gitte Engstrup) Tilbud om besøg af virksomhedskonsulenter (Sundhedsteamet) Tilbuddet er beskrevet og ligger på hjemmesiden Tidsplan: Er sat i drift Rygestopkurser målrettet virksomheder med mange rygere (Jesper Jakobsen) Lokale afdelinger af fagforbund er kontaktet med henblik på at tilbyde virksomheder rygestopkurser. Udvalgte virksomheder er kontaktet. Tidsplan: Er igangsat. 6

8 Iværksætte initiativer der nedbringer sygefraværet på kommunale arbejdspladser (Susanne Bækgaard) Falck Healthcares projekt er afsluttet og Randers Sundhedscenter igangsætter Godt i Gang med det formål, at fortsætte arbejdet med nedbringelse af sygefraværet hos medarbejdere i Randers Kommune. Der er to fokusområdet i projektet, en sundhedsfremmedel, og en del, der er målrettet de sygemeldte eller hyppigt syge. Tidsplan: Opstart 1. maj Sundhedsteamet har igangsat Personlige SundhedsProfiler (PSP) på tre kommunale arbejdspladser i Tilbuddet er der stadig mod betaling. Personale og HR etablerer i samarbejde med Randers Sundhedscenter folderen Sundhed på din arbejdsplads. Tidsplan: Folderen er udsendt. Sundhedsteamet udbyder i samarbejde med Region Midt sundhedsambassadøruddannelsen. Tidsplan: Hold 2 afslutter i juni Miniambassadøruddannelse på dagsinstitutionsområdet. Tidsplan: Efterår Sundhedsteamet har i samarbejde med Kærsmindebadet lavet et pilotprojekt om gratis svømning til alle medarbejdere i Randers Kommune i april, maj og juni. Pilotprojektet var finansieret af styregruppen for projekt Mindre sygefravær. Tilbuddet er nu blevet permanent. Alkoholnøglepersoner for medarbejdere i Randers Kommune. Tilbud til støtte ved problemer med alkohol. Iværksætte initiativer der får nedbragt udgifterne til sygedagpenge (Susanne Bækgaard) IT leder værktøjer der gør det nemt at se fravær. Fraværspolitik med opfølgende samtaler. Vejledning til lederne. Projekt Aktiv sygemeldt er et samarbejde mellem Jobcenteret og Randers Sundhedscenter til nedbringelse af sygefravær. Målgruppen består af sygemeldte borgere i 9. til 52. sygefraværsuge. Formålet med Aktiv sygemeldt er at få den sygemeldte medarbejder i arbejde igen, og at medarbejderen bliver bedre til at mestre sit eget liv Tidsplan: Er igangsat 15. marts

9 Arbejdspladser i Randers Kommune har indarbejdet et sundhedsperspektiv som en integreret del af det daglige arbejde. Opfordre til at arbejdsmiljødebatten er central på arbejdspladsen. Sikre information om metoder til at skabe gode arbejdsmiljøer såvel fysisk og psykisk som socialt. Målrette forebyggelsesaktiviteter til sikring af det fysiske, psykiske og sociale arbejdsmiljø. Gå foran og være et godt eksempel ved at o sikre igangsættelse af forebyggende initiativer for den enkelte medarbejder og for den samlede arbejdsplads, eksempelvis om kost, tobak og fysisk aktivitet o fokusere på forebyggelse af sygefravær o indgå partnerskaber for at imødekomme medarbejdernes behov for motionstilbud o tilbyde sundhedsfremmende kompetenceudvikling blandt medarbejderne FRA POLITIK TIL HANDLING Randers Sundhedscenter (Susanne Bækgaard) Ansvaret for den samlede koordinering af sundhedsindsatserne i Randers Kommune skal forankres i Randes Sundhedscenter og i sundhedsteamet, som bl.a. vil få til opgave at sikre, at der arbejdes systematisk med sundhedspolitikkens implementering og løbende udvikling. Der etableres løbende ad hoc grupper på der arbejder med implementering af sundhedspolitikken. Sundhedsportal -> hjemmeside(gitte Engstrup) For at skabe et let og overskueligt overblik over Randers Kommunes politik og tilbud inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering oprettes der en sundhedsportal i Randers Sundhedscenters regi. Portalen skal gøre det let for borgerne at orientere sig om mulighederne for at søge råd og vejledning samt deltage i konkrete aktiviteter, netværk og lignende. Der er etableret en hjemmeside for hver af de fire afdelinger i sundhedsafdelingen. Der arbejdes på at lave en fælles indgangsside. Sundhedscertifikat (Jesper Jakobsen) Som et redskab til at arbejde aktivt i retning af en sundere hverdag i alle institutioner, dagpleje, skoler, fritidsordninger, fritidsklubber, pleje- og ældrecentre osv. indfører Randers Kommune et sundhedscertifikat, Sundhedstegnet der kan forankre kommunens sundhedspolitiske mål og indsatser lokalt. På beskrives hvordan sundhedstegnet kan bruges i forskellige sammenhænge. Sundhedspris (Inger Kruse Andersen) Sundhedsprisen gives som byens påskønnelse for en særlig indsats på sundhedsområdet i Randers. Sundhed skal her forstås meget bredt. Alle i Randers Kommune kan modtage sundhedsprisen; enkeltpersoner, institutioner, foreninger, virksomheder m.fl. Ligeledes kan alle indstilles til sundhedsprisen. Indstillinger kan løbende sendes til Randers Sundhedscenter. Tidsplan: Sundhedsprisen lukkes ned indtil flytning til Thors Bakke. 8

10 Koordinering og samarbejde med andre aktører i sundhedssektoren (Susanne Bækgaard) Samarbejde og koordinering mellem Randers Kommune, de praktiserende læger og Region Midt m.fl. er en væsentlig forudsætning for at opnå synlige resultater på sundhedsområdet. Derfor vil Randers Kommune arbejde for at sikre sammenhæng i sundhedsindsatserne på tværs af sektorer. I forbindelse med implementering af de sundhedspolitiske tiltag vil Randers Kommune være åben over for at trække på viden og assistance fra eksterne samarbejdspartnere med specialiseret viden på de respektive indsatsområder f.eks. veletablerede foreninger, organisationer osv. Randers Kommunes sundhedsaktiviteter skal koordineres i tråd med sundhedspolitikkens vision og mål på en sådan måde, at borgerne får mest mulig sundhed for pengene. I samarbejdet med Region Midtjylland er der fast kontaktperson på Regionshospitalet. Der samarbejdes omkring sundhedsstyregruppe, forebyggende helbredsundersøgelser, sundhedsklinik og Sund Innovation, klar til operation og seksuel sundhed. Der er ansat en praksiskonsulent (læge). Derudover samarbejde med sygeplejersker fra praksislægernes konsultation, patientforeninger, Social- og Sundhedsskolen, Sund By Netværket, Center for Folkesundhed i Region Midt og Århus Universitet. DOKUMENTATION OG EVALUERING (Inger Kruse Andersen) En sundhedsfremmende og forebyggende indsats skal bygge på dokumenteret viden og skal i sig selv dokumenteres. For at sikre, at der arbejdes løbende og koordineret med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af forvaltninger, er det derfor et krav at alle institutioner og enheder i Randers Kommune skal beskrive, hvordan man omsætter sundhedspolitikken i praksis med særlig vægt på, hvordan der arbejdes med de udvalgte indsatsområder. Tidsplan: Hvert 4. år evalueres, om man har nået de ønskede resultater på indsatsområderne. På baggrund af denne vurdering skal det besluttes, om det pågældende indsatsområde fastholdes i næste periode eller om der vælges et andet område. Evalueringen sker de samme år, som der udarbejdes sundhedsprofil. Oversigt over navne (tovholdere og tiltagsansvarlige): Anne Lise B. Nielsen Leder af sundhedsplejen Randers Sundhedscenter Claus Engstrup Leder af rehabiliteringsenheden Randers Sundhedscenter Gitte Engstrup Sundhedskoordinator Randers Sundhedscenter Hanne Jørvang Arkitekt Stadsarkitektens kontor Inger Kruse Andersen Sundhedskoordinator Randers Sundhedscenter Jesper Jakobsen Sundhedskoordinator Randers Sundhedscenter Peter Lei Sekretariatschef Børn og skole Rikke Selde Sundhedsplejerske Randers Sundhedscenter Susanne Bækgaard Leder af Randers Sundhedscenter Randers Sundhedscenter Vibeke Aagaard Glud Landskabsarkitekt Natur 9

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sundhed med alle Fredericias sundhedsstrategi 2012-2014

Sundhed med alle Fredericias sundhedsstrategi 2012-2014 Sundhed med alle Fredericias sundhedsstrategi 2012-2014 Endeligt udkast forelagt Byrådet April 2012 Indledning Denne sundhedsstrategi er anden del af den samlede sundhedspolitik for Fredericia Kommune.

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har vi det i Kolding

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10 Sundhedspolitik Skive Kommune 2007-10 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning:...3 1.1 Skive Kommune har følgende definition af sundhed:...3 2. Sundhedstilstanden i Skive Kommune...4 2.1 Sundhedsprofilen

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009

Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009 Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 3 2. Organisation og opgaver.. 4 3. Beretning for 2009. 6 3.1 Interne indsatsområder 6 3.2 Tandplejen og Kagshuset. 9 3.3

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Sundhedspolitik. forslag til debat. for jammerbugt kommune - et godt sted at leve og være

Sundhedspolitik. forslag til debat. for jammerbugt kommune - et godt sted at leve og være M e n ta l s u n d h e d F y s i s k A k t i v i t e t M a d o g m å lt i d o v e r væ g t a l ko h o l t o b a k l i g h e d i s u n d h e d I n d s at s f o r b ø r n o g u n g e ko m p e t e n t e b

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Forord. Af Christine Kousholt, Sundhedschef i Århus Kommune

Forord. Af Christine Kousholt, Sundhedschef i Århus Kommune Forord Af Christine Kousholt, Sundhedschef i Århus Kommune Århus har i 2008-2009 fået et KRAM i form af Århus Kommunes sundhedspolitik - "Vi vil gi' Århus et KRAM". Med denne rapport gives en status på

Læs mere

Fagligt indsatsområde Den Børnevenlige Kommune. Sundhedsudvalg Fagudvalgs prioritering:

Fagligt indsatsområde Den Børnevenlige Kommune. Sundhedsudvalg Fagudvalgs prioritering: Nr. 6 Indsatsområde: Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Adm. prioritering: ØVRIG DRIFT Fagligt indsatsområde Den Børnevenlige Kommune Sundhed og Handicap Sundhedsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

Aftale for Sundhedsteamet 2009-2010

Aftale for Sundhedsteamet 2009-2010 1. Formål med aftalen: Aftale for Sundhedsteamet 2009-2010 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere