Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal"

Transkript

1 Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal 1 / 11

2 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned i kvartalet. Den kvartalsvise statistik blev påbegyndt med virkning fra 2. kvartal Fra januar 1994 blev tællingsenheden ændret fra antal familier til antal personer. Fra 2007 og frem, blev statistikken baseret på data fra KMD-aktiv og et tilsvarende system i Herning kommune. 2 Indhold Statistikken rummer oplysninger om modtagere af kontanthjælp og lignende ydelser, fordelt på antal personer (16-64 år) og udbetalte beløb. 2.1 Indholdsbeskrivelse Statistikken kan fordeles på ni grupper af ydelsestyper og én total. Totalen hedder Ydelser i alt og indeholder en sum af alle kontanthjælpsydelserne. Da en person kan have modtaget flere forskellige ydelser i løbet af den samme måned, er totalen renset for dubletter på personniveau. Personer der modtager Særlig støtte på konto indgår i totalen, men er ikke vist særskilt som en ydelsestype. Dette skyldes at en person ofte modtager særlig støtte i tillæg til en anden kontanthjælpsydelse. Statistikken indeholder følgende ni grupper af ydelsestyper: Kontanthjælp i alt (aktiverede og ikkeaktiverede kontanthjælpsmodtagere), Uddannelseshjælp i alt, Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m. fl. i alt, Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering i alt, Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge m.fl. i alt, Revalideringsydelse i alt, Kontantydelse i alt, Arbejdsmarkedsydelse i alt og Særlig uddannelsesydelse i alt. I statistikken er det også muligt at få en mere detaljeret opgørelse på de specifikke kontokoder. Antallet af modtagere blev til og med 4. kvartal 1993 opgjort i antal familier, men er derefter opgjort i antal personer. Til at begynde med foregik indberetningen af antallet af modtagere udelukkende via skemaer, men i dag foregår indberetningen kun elektronisk. Tidligere via udtræk fra Kommunedata eller via indsendelse af diskette. Fra 2007 bygger statistikken på personindberetninger fra KMD-Aktiv og det tilsvarende system i Herning Kommune. I 2014 er statistikken revideret tilbage til og med januar Revisionen betød bl.a., at der i statistikken også er inkluderet oplysninger fra Register for Arbejdsmarkedet (RAM) om den midlertidige ydelse arbejdsmarkedsydelse. Arbejdsmarkedsydelsen blev indført med virkning fra januar Pr. januar 2016 skete der endnu en revision af statistikken. Dette skyldes nye regler for den model som beskriver hvordan staten, skal refundere kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet. Se mere om sammenlignelighed og regelændringer på området i afsnit 7.2 Sammenlignelighed over tid. 2.2 Grupperinger og klassifikationer Kontanthjælpsstatistikken opgøres på Landsdele som er en klassifikation lavet af Danmarks Statistik. 2.3 Sektordækning Statistikken dækker samtlige sektorer. 2 / 11

3 2.4 Begreber og definitioner Berørte personer: En person der har modtaget en kontanthjælpsydelse. Hvis den udbetalte ydelse er relativt lav frasorteres personen jf. følgende regel. Den udbetalte ydelse skal være større end 1/31 af det laveste beløb af enten: gennemsnittet for den pågældende ydelsestype eller medianen for den pågældende ydelsestype. Udbetalt beløb: Det udbetalte beløb, som er registreret på den ydelsesmodtagende person. De udbetalte beløb fordeles efter kommunernes autoriserede kontoplan. Kontoplanen administreres af Social- og Indenrigsministeriet og kan findes her. Hver person kan godt have modtaget penge fra forskellige konti i referenceperioden. Visitationskategori: Visitationskategorien angiver hvorledes jobcentrene har vurderet ydelsesmodtagerne ift. arbejdsmarked. Med kontanthjælpsreformen i januar 2014 er et nyt visitationssystem implementeret, som afløser det daværende matchkategorisystem. Kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse kan fra januar 2014 modtage uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. Modtagere af uddannelseshjælp skal visiteres efter om de er åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Personer som er visiteret som åbenlyst uddannelsesparat er underlagt rådighedskriterier i forhold til arbejdsmarkedet, som bl.a. betyder at de indgår i den registerbaserede ledighedsstatistik. De øvrige kontanthjælpsmodtagere visiteres efter om de skønnes jobparate eller aktivitetsparate. Heraf indgår de jobparate kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik. Personer som modtager revalideringsydelse visiteres efter et andet system og optræder derfor i statistikken som uoplyst. Personer på arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelses ydelse skal pr. definition stå til rådighed for arbejdsmarkedet og er derfor jobparate. De nye visitationskategorier er så godt som muligt ført tilbage til 2007 på baggrund af personernes tidligere matchkategorisering. 2.5 Enheder Personer og beløb. 2.6 Population Modtagere af kontanthjælp og lignende ydelser ifølge de administrative registre 2.7 Geografisk dækning Statistikken dækker personer som har modtaget kontanthjælp og beslægtede ydelser i Danmark. 2.8 Tidsperiode I tidsperioden fra januar 2007 og frem er statistikken opgjort på grupper af ydelsestyper. Den mere detaljerede opgørelse af kontanthjælpsydelser på kontokoder, kan findes i den senest reviderede kontanthjælpsstatistik fra januar 2016 og frem. Detaljerede opgørelser fra før 2016 kan findes i arkiverede matricer: KY05 viser årene 2014 og 2015, KONT1 og KONT2 viser årene fra 2007 til og med Matricerne er ikke direkte sammenlignelige pga. store forskelle i kontanthjælpsydelserne indenfor de tre perioder. 3 / 11

4 2.9 Basisperiode Ikke relevant for denne statistik Måleenhed Måleenheden er personer og beløb i kroner Referencetid Referencetid i den kvartalsvise kontanthjælpsstatistik er den enkelte måned, ydelsen dækker Hyppighed Statistikken publiceres for et kvartal ad gangen og er fordelt på måneder Indsamlingshjemmel og EU regulering Lov om 6 (jf. lovbekendtgørelse nr af 21. december 1992 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 295 af 2. maj 2000) Indberetningsbyrde Statistikken er registerbaseret. Derfor er der ikke direkte nogen indberetningsbyrde. Fra 2007 sker indberetningen fra KMD-Aktiv eller Herning kommunes tilsvarende system. Indberetning af arbejdsmarkedsydelse til RAM sker fra A-kasserne til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Øvrige oplysninger Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til. 3 Statistisk behandling Hovedparten af data modtages fra KMD-Aktiv, mens en mindre del kommer direkte fra Herning kommune. Data vedr. arbejdsmarkedsydelse modtages fra Register for Arbejdsmarkedet (RAM) via. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data behandles i et SAS-program ud fra kriteriet for hvornår en person skal tælles med som kontanthjælpsmodtager. Se Berørte personer under afsnittet Begreber og definitioner for en definition heraf. Niveau og udvikling sammenholdes med udviklingen for de foregående tre måneder for de enkelte kontokoder. Endvidere analyseres hvor stor en opdatering der har været for den foregående periode. 4 / 11

5 3.1 Kilder Den kvartalsvise statistik er baseret på indberetninger fra samtlige kommuner og a-kasser til. 3.2 Indsamlingshyppighed Data indsamles månedligt. 3.3 Indsamlingsmetode Hovedparten af data modtages fra KMD-Aktiv, en mindre del fra Herning kommune. Data vedr. arbejdsmarkedsydelse modtages fra RAM-registret via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). 3.4 Datavalidering Niveau og udvikling sammenholdes med udviklingen for de foregående tre måneder for de enkelte kontokoder. Endvidere analyseres hvor stor en opdatering der har været for den foregående periode. 3.5 Databehandling Data behandles ud fra kriteriet for hvornår en person skal tælles med som kontanthjælpsmodtager. Se Berørte personer under afsnittet Begreber og definitioner for en definition heraf. 3.6 Korrektion Serien korrigeres ikke. 4 Relevans Brugere: Ministerier (primært Beskæftigelsesministeriet), kommuner, organisationer, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, pressen og privatpersoner. Anvendelsesområder: Offentlig planlægning, kommunal budgetstyring, uddannelse, forskning og offentlig debat. 4.1 Brugerbehov Offentlig planlægning, kommunal budgetstyring, uddannelse, forskning og offentlig debat. 4.2 Brugertilfredshed Der er ikke lavet nogen tilfredshedsundersøgelser af statistikken. 5 / 11

6 4.3 Fuldstændighed af data Da det er en totaltælling baseret på KMD-aktiv og RAM-registeret, er statistikken i teorien fuldstændig. Der kan dog være mangler, eksempelvis i form af forskellige typer af fejlkonteringer mv. 5 Præcision og pålidelighed Dækningsgraden i den kvartalsvise statistik er generelt meget høj. Der er ingen stikprøveusikkerhed, da det er en totaltælling. 5.1 Samlet præcision Pålideligheden af den kvartalsvise kontanthjælpsstatistik er generelt høj, hvilket skyldes det faktum, at den kommunale refusion udbetales på baggrund af personregistreringen i henhold til Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Kommunerne har derfor et økonomisk incitament til hurtigt at foretage en fyldestgørende registrering af udgifterne vedrørende de forskellige kontanthjælpsydelser. De primære oplysninger indhentes fra KMD-Aktiv eller det tilsvarende system i Herning Kommune. Oplysninger om arbejdsmarkedsydelsen fås fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings Register for Arbejdsmarked (RAM). 5.2 Stikprøveusikkerhed Stikprøveusikkerheden er nul, da det er en totaltælling. 5.3 Anden usikkerhed Der er ingen systematisk usikkerhed. 5.4 Kvalitetsstyring følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer. 5.5 Kvalitetssikring følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres. 6 / 11

7 5.6 Kvalitetsvurdering Generelt vurderes kvaliteten at være høj, da statistikken er en registerbaseret totaltælling. Der er derfor ikke nogen stikprøveusikkerhed. Data er opgjort ud fra berørte personer i måneden og en person kan derfor optræde på flere ydelser i samme måned. Ydelser i alt indeholder derfor en nettoficeret opgørelse hvor dubletter er fjernet på person-niveau. For en samlet volumenopgørelsen se statistikken over Offentligt Forsørgede der anvender enheden fuldtidsmodtagere. 5.7 Revisionspolitik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis. 5.8 Praksis for revisioner De kvartalsvise opgørelser kan betragtes som en art foreløbige tal for den årlige statistik. I forbindelse med offentliggørelse af tal for et nyt kvartal opdateres tallene for det forudgående kvartal. 6 Aktualitet og punktlighed Statistikken offentliggøres kvartalsvist og udkommer ca. 75 dage efter sidste dag i kvartalet. 6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal Dagen for ffentliggørelse bliver fastlagt et år i forvejen, og kan findes i udgivelseskalenderen under emnet levevilkår. Udgivelsestidspunktet er ca. 75 dage efter sidste dag i referenceperioden. Det foregående kvartal opdateres lidt ved hver offentliggørelse (ca. 165 dage efter sidste dag i referenceperioden). 6.2 Publikationspunktlighed Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt. 7 Sammenlignelighed Sammenlignelighed over tid er påvirket af databrud i 1997 og 2007 samt af løbende ændringer i lovgivningen. Det er svært at sammenligne statistikken internationalt, da ingen andre lande har helt tilsvarende ydelsestyper og regler på området. 7.1 International sammenlignelighed Det er svært at sammenligne statistikken internationalt, da ingen andre lande har helt tilsvarende ydelsestyper. 7 / 11

8 7.2 Sammenlignelighed over tid Fra 2007 anvendes KMD-aktiv som datakilde samt et tilsvarende system i Herning Kommune. Overgangen til det nye system har bl.a. betydet en anden periodisering, idet der nu periodiseres dage, som en konteret ydelse dækker. Tidligere benyttedes udbetalingstidspunktet ved periodiseringen. Dette har medført et databrud, der dog ikke kan kvantificeres. Desuden blev tællingsenheden i den kvartalsvise kontanthjælpsstatistik fra og med 1. kvartal 1994 ændret fra familier til personer. Sammenlignelighed over tid kan inddeles i tre perioder: I perioden 2. kvartal kvartal 1993 opgøres tællingsenheden på antal familier. I perioden 1. kvartal kvartal 2006 opgøres tællingsenheden på antal personer og periodiseringen baseres på udbetalingsdatoer. I perioden 1. kvartal i dag opgøres tællingsenheden på antal personer og periodiseringen baseres på konteringsdatoer. Lovgivningen ændres løbende i form af indførsler/ændringer af ydelser og af administrative regler. Derfor kan det være vanskeligt at sammenligne statistikken over længere tid, selv indenfor de tre ovenstående perioder. Dette gælder for så vel grupperne af ydelsestyper og de specifikke kontokoder. Nedenstående oversigt viser de mest væsentlige tiltag på området indenfor de senere år. Oversigten illustrerer de udfordringer der kan være i forbindelse med sammenlignelighed over tid, og kan desuden anvendes til en bedre analyse af kontanthjælpsstatistikken. Dagpengereformen (juli 2010): I forlængelse af dagpengereformen har man indført tre nye ydelser. Ydelserne er midlertidige, og skal fungere i en overgangsperiode for at tilgodese de dagpengemodtagere, som påvirkes af den afkortede dagpengeperiode. Ydelserne er Særlig uddannelsesydelse (januar 2013), Arbejdsmarkedsydelse (januar 2014) og Kontantydelse (oktober 2015). Særlig uddannelsesydelse og Kontantydelse administreres af kommunerne, mens Arbejdsmarkedsydelse administreres af A-kasserne. Kontanthjælpsreformen (januar 2014): I 2014 blev Uddannelseshjælp indført. Ydelsen er rettet mod personer under 30 år uden en uddannelse. I forlængelse heraf ændrede man også de kategorier, som jobcentrene bruger i deres vurdering af modtagerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder at man i dag anvender visitationskategorierne jobparat, aktivitetsparat, åbenlys uddannelsesparat og uddannelsesparat. Før reformen benyttede man en matchkategorisering (jobklar, indsatsklar eller midlertidig passiv) som udtryk for modtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet. I denne statistik er modtagernes matchkategorier blevet konverteret til visitationskategorier for perioden 2007 til Ny refusionsmodel (januar 2016): Modellen for den statslige refusion til kommunerne på beskæftigelsesområdet blevet ændret med virkning fra 1. januar Refusionen er nu tidsbaseret, hvor den tidligere var baseret på ydelsestype og aktivering. Det betyder at flere funktioner og grupperinger i den autoriserede kontoplan fra Social- og Indenrigsministeriet er blevet ændret. Det er eksempelvis ikke længere muligt at skelne mellem aktiverede og passive modtagere af kontanthjælp, da de nu registreres på den samme funktion. Ændringerne er implementeret i statistikken pr. 1. kvt. 2016, og er så vidt muligt ført tilbage til Tabeller baseret på kontoplanen før 2016, kan fortsat findes i arkivet i Statistikbanken. 8 / 11

9 7.3 Sammenhæng med anden statistik Der forefindes ikke anden månedsfordelt statistik. Dog opgøres statistikken over personer på offentligt forsørgelse kvartalsvis, hvor ydelsestyperne fra kontanthjælpsstatistikken indgår. I statistikken over offentligt forsørgede opgøres antallet i fuldtidsmodtagere, ligesom der er fjernet overlap med anden offentlig forsørgelse. Fjernelse af overlap betyder at en person ikke kan modtage ydelser inden for mere end 37 timer ugentligt. I kontanthjælpsstatikken opgøres antallet af berørte personer, ligesom data ikke er overlapsbehandlet. Disse forskelle gør at de to statistikker ikke er direkte sammenlignelige. 7.4 Intern konsistens Antallet af modtagere af Ydelser i alt afviger fra summen af de enkelte ydelser. Dette skyldes to forhold. For det første, kan en person have modtaget flere forskellige ydelser indenfor den samme måned. Ved sammenlægning af to eller flere ydelser, er der derfor risiko for dobbelttællinger. Totalen Ydelser i alt er renset for dubletter på personniveau for at undgå dobbelttællinger. For det andet, vises Særlig støtte ikke som en selvstændig ydelsestype, idet Særlig støtte ofte gives i tillæg med andre kontanthjælpsydelser. Særlig støtte indgår i Ydelser i alt. 8 Tilgængelighed Statistikken publiceres i dokumentet 'Nyt fra ' og er tilgængelig i Statistikbanken, Tabellerne i Statistikbanken hedder KY01, KY12, KY13, KY04, KY15 og KY Udgivelseskalender Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden Udgivelsespolitik - brugeroplysning Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen Udgivelseskalender - adgang Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender. 8.4 NYT/Pressemeddelelse Kontanthjælpsydelser. Vælg emnet levevilkår. 8.5 Publikationer Den kvartalsvise kontanthjælpsstatistik udgives kun i Nyt og i Statistikbanken. 9 / 11

10 8.6 Statistikbanken I Statistikbanken findes den kvartalsvise og den årlige kontanthjælpsstatistik. Afsluttede historiske tabeller findes samme sted under punktet arkiv. 8.7 Adgang til mikrodata Indberetninger til den kvartalsvise statistik opbevares til og med 2006 som færdigbearbejdede kvartalsopgørelser med samtlige oplysninger fordelt på kommune- og ydelsesniveau men uden personnummer. Fra og med 2007 er data lagt i en Oracle tabel med personoplysninger tilbage til januar Du kan læse mere om adgang til s mikrodata i dokumentet Adgang til afidentificerede mikrodata. 8.8 Anden tilgængelighed Ingen anden tilgængelighed. 8.9 Diskretioneringspolitik Der henvises til s Datafortrolighedspolitik for yderligere informationer om diskretioneringspolitikken Diskretionering og databehandling I de tilfælde hvor der er 1-3 observationer i en kombination af variable fra Statistikbanken på kommuneniveau, er feltet markeret med to prikker (.. ) for at angive diskretioneringshensyn Reference til metodedokumenter Der foreligger ikke yderligere dokumentation Dokumentation af kvalitetssikring Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i deltajeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet. 9 Administrative oplysninger Administrativt er statistikken placeret i kontoret Arbejdsmarked. Den statistikansvarlige er Anders Eeg, tlf , Organisation 10 / 11

11 9.2 Kontor, afdeling Arbejdsmarked, Personstatistik 9.3 Kontaktpersonens navn Anders Eeg 9.4 Kontaktpersonens funktion Statistikansvarlig 9.5 Adresse, 9.6 adresse 9.7 Telefonnummer Faxnummer / 11

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2015 4. kvartal 1 / 10 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken er opgjort for alle månederne fra februar

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2013

Statistikdokumentation for Arkiver 2013 Statistikdokumentation for Arkiver 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. Ældre tidsserier kan delvist findes i Statistisk Årbog.

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark. begyndte offentliggørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2017 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken blev første gang publiceret i 2014 med

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2013

Statistikdokumentation for Museer 2013 Statistikdokumentation for Museer 2013 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse besøgstallene og årlige åbningstid for museer. Statistikken har været gennemført årlig siden 1984. 2 Indhold

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2015

Statistikdokumentation for Museer 2015 Statistikdokumentation for Museer 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forskellige aspekter af danskernes livskvalitet. Der skelnes mellem subjektive og objektive

Læs mere

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken om aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser er at belyse antallet af elever, der tilmelder

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2016

Statistikdokumentation for Museer 2016 Statistikdokumentation for Museer 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale regnskaber er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsregnskaber

Læs mere

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken om boligstøtte er at belyse antal modtagere af boligsikring og boligydelse samt de beløb, som bliver modtaget

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik 2016 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 1 / 10 1 Indledning Bygningsopgørelsen er en årlig opgørelse af bygningsbestanden i Danmark. Bygningsopgørelsen - sammen med Boligopgørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale budgetter er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsbudgetter

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med "Flytninger internt i Danmark er at fremstille en grundlæggende statistik over enkeltpersoners flytninger.

Læs mere

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse danske studerendes studieophold i udlandet indenfor de ordinære videregående uddannelser

Læs mere

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med Ejendomsbeskatningen er at belyse udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling på kommuner og (til og med 2006)

Læs mere

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 1 / 11 1 Indledning Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der fremstilles statistik med tre forskellige

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens levevilkår og risiko for social udstødelse. Undersøgelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give adgang til basale fakta og svar på spørgsmål om befolkningens medievaner. Man kan fx se

Læs mere

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 1 / 10 1 Indledning Formålet med Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er at belyse konjunkturudviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 1 / 10 1 Indledning Formue- og gældsstatistikken er en helt ny statistik, der belyser formueforholdenes fordeling mellem husstandstyper mv. 2 Indhold Data

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser på højskoler og

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med indeksene er at belyse udviklingen i omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 1 / 12 1 Indledning Formålet med erhvervsbeskæftigelsen er at belyse antallet af arbejdssteder og antallet af job ultimo november fordelt på brancher

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser ved

Læs mere

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal Statistikdokumentation for Handicapdokumentation 2015 1. kvartal 1 / 10 1 Indledning De kommunale serviceindikatorer for handicap er dannet på baggrund af et register over alle handicapydelser givet efter

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise kapaciteten og belægningen på danske vandrerhjem. Statistikken opgøres

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud 2015 4. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken om børneydelser er at belyse antal modtagere af børnefamilieydelse og børnetilskud

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning

Læs mere

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Formålet med statistikken for Dagblade og Tidsskrifter er at belyse udviklingen i de trykte medier og i dagbladenes læsertal.

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at opgøre campingpladsernes kapacitet og deres anvendelse. Statistikken har

Læs mere

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 1 / 12 1 Indledning har indgået samarbejde med Fødevareministeriet om en ny årlig statistik om salg af økologiske føde- og drikkevarer

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse.

Læs mere

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne naturressourceopgørelse er at belyse beholdninger og beholdningsændringer af olie og naturgas i Nordsøen.

Læs mere

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber 2015 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med Finansielle Kvartalsregnskaber er at belyse nettogælden for offentlig forvaltning og service vedrørende

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forbruget, salget og grænsehandlen med alkohol og tobak. Salgsstatistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et mere aktuelt billede af befolkningens indkomstforhold end den endelige personindkomststatistik.

Læs mere

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 1 / 14 1 Indledning har udviklet et nyt arbejdsmarkedsregnskab over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med arbejdsmarkedsregnskabet

Læs mere

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser befolkningens udvikling og sammensætning i Danmark. Statistikken opgøres på nationalt,

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af feriehuse gennem udlejningsbureauer. Statistikken har været opgjort siden

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med Erhvervsdemografien er at belyse antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer. Endvidere ønskes reelt nye firmaer fulgt

Læs mere

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet 2011-2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Tilbagefald til kriminalitet er at belyse omfanget af ny kriminalitet blandt personer, der i et givet

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål, at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 1 / 11 1 Indledning Statistikken for 2014 giver ny viden om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 1 / 13 1 Indledning Undersøgelsen belyser befolkningens syn på de økonomiske konjunkturer på et givet tidspunkt - både hvad angår

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 1 / 12 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse størrelsen og værdien af mælkeproduktionen samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter.

Læs mere

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse omsætningsstrukturen indenfor branchegruppen Handel med biler

Læs mere

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal Statistikdokumentation for Handicapdokumentation 2015 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning De kommunale serviceindikatorer for handicap er dannet på baggrund af et register over alle handicapydelser givet efter

Læs mere

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i personovernatninger og gæstebådsovernatninger i lystbådehavne

Læs mere

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks 2015 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med de internationale arbejdsomkostninger er at belyse udviklingen i løn og øvrige arbejdsomkostninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske fredede bygninger og fredede fortidsminder,

Læs mere

Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12

Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12 Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12 1 / 11 1 Indledning Hjemmesygeplejestatistik er en relancering af den del af de kommunale sundhedsindikatorer, som handler om hjemmesygepleje, hvor

Læs mere

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 1 / 11 1 Indledning Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. I dag

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise hotelkapaciteten og dens anvendelse. Statistikken har været

Læs mere

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 1 / 12 1 Indledning (S.0) Elevregistret (ELEV3) blev etableret i starten af 1970'erne og er et forløbsregister, hvor man kan følge de enkelte studerende gennem

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015

Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015 Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015 1 / 11 1 Indledning Emnet Børnepasning mv. hed tidligere Sociale ressourcer vedr. børn og unge. Kun pasningsordninger efter dagpasningsloven samt skolefritidsordninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Konkurser 2014

Statistikdokumentation for Konkurser 2014 Statistikdokumentation for Konkurser 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i antallet af konkurser samt udvalgte karakteristika for de konkursramte virksomheder. Udviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at producere en statistik, der viser den samlede udvikling

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken belyser omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset for vejfondsarbejder

Læs mere

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser aktiviteten ved de professionelle teatre. Teatrene opdeles i statsstøttede og ikkestatsstøttede teatre. For de statsstøttede

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - dansk for udlændinge 2015

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - dansk for udlændinge 2015 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - dansk for udlændinge 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af deltagelsen ved danskkurser på sprogcentrene.

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor kvartal

Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor kvartal Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor 2014 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Lønindeks for den offentlige sektor belyser lønudviklingen i den offentlige sektor (staten, kommuner og

Læs mere

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal 1 / 14 1 Indledning Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger inden for

Læs mere

Statistikdokumentation for Kulturuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet 2013

Statistikdokumentation for Kulturuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet 2013 Statistikdokumentation for Kulturuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet 2013 1 / 11 1 Indledning Beskæftigelsesstatistikken for dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser viser hvorledes

Læs mere

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2016 Måned 06

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2016 Måned 06 Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2016 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. I dag

Læs mere

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med undersøgelsen International organisering og outsourcing er at belyse væsentlige globaliseringstendenser

Læs mere

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med industriens produktion og omsætning er først og fremmest at give et aktuelt grundlag for bedømmelse

Læs mere

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal Statistikdokumentation for Kvægbestanden 2016 3. kvartal 1 / 12 1 Indledning Kvægbestanden er en opgørelse over det totale antal kvæg (hornkvæg) i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne

Læs mere

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal Statistikdokumentation for Handicapdokumentation 2016 2. kvartal 1 / 14 1 Indledning De kommunale serviceindikatorer for handicap er dannet på baggrund af administrative data over alle handicapydelser

Læs mere

Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015

Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015 Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015 1 / 10 1 Indledning Emissionsregnskabet er en del af Grønt Nationalregnskab, som er en betegnelse for selvstændige regnskaber for miljørelaterede forhold,

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2017 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med denne naturressourceopgørelse er at belyse beholdninger og beholdningsændringer af olie og naturgas i Nordsøen.

Læs mere