Aalborg /Himmerland. Vejledning Før-fasen i IKV AMU Virksomhedsansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg /Himmerland. Vejledning Før-fasen i IKV AMU Virksomhedsansatte"

Transkript

1 Aalborg /Himmerland Vejledning Før-fasen i IKV AMU Virksomhedsansatte

2 Vejledning for før fasen virksomhed - IKV på AMU Nordjylland. Der er i denne vejledning taget udgangspunkt i et uddannelsesbehov ved en større virksomhed. Med udgangspunkt i projektets formål, at skabe fælles metoder, redskaber og procedure for den før fase, der kommer til at skabe grundlag for en efterfølgende individuel kompetencevurdering, har vi haft meget fokus på at kompetencevurderingen skal holdes op imod en fremtidig jobprofil for den aktuelle medarbejder. Dette med respekt for at denne jobprofil efterfølgende skal konverteres om til reelle AMU-mål, da dette er et lovmæssigt krav ved afholdelse af IKV. Det arbejde der ligger i at virksomhed og uddannelsesinstitution i samarbejde skaber denne fremtidige jobprofil, vil blive et vigtigt omdrejningspunkt i før fasen. For at styrke en ensartet procedure i dette arbejde har vi foreslået en ny organisering af hvordan nye IKV-projekter bliver landet og viderebearbejdet på AMU-Nordjylland, dette forslag er godkendt af ledelsen og allerede operationelt, herom mere i afrapportering af prøvninger, selve organiseringen er afbilledet i figur efterfølgende i denne vejledning. Grundtankerne i procedure, metoder og redskaber der er omtalt i denne vejledning er i stor udstrækning inspireret af tidligere erfaringer med opsøgende konsulentarbejde, afholdelse af IKV og ikke mindst et udviklingsprojekt AMU-Nordjylland har gennemført med Nordjyllands Trafikselskab (NT) over en årrække, her er der netop brugt en del energi på at virksomhed og uddannelsesinstitution sammen får skabt en fremtidig jobprofil for en medarbejdergruppe på virksomheden i en fase der ligger før selve IKV. Ikke alene dette, men også på andre områder adskiller dette udviklingsprojekt sig fra, hvordan vi traditionelt har håndteret lignende opgaver på AMU-Nordjylland, blandt andet ved dialogbaseret kompetenceafklaring, eksempel på dette senere i denne vejledning. Der er i efterfølgende skema forsøgt i kronologisk rækkefølge at vise hvor NT projektet adskiller sig fra den traditionelle måde at håndtere lignende opgaver.

3 Den traditionelle procedure ved IKV i en virksomhed. Omstændigheder i en virksomhed/institution der betinger forandringer. Virksomhedens ledelse analyserer omstændighederne og beslutter et kursskifte/forandring for at imødekomme fremtidige krav, hvem skal involveres på virksomheden o.s.v. Virksomheden analysere og gør sig nogle tanker om, hvilke kompetencer virksomhedens medarbejdere skal besidde, for at imødekomme fremtidige krav og henvender sig til en uddannelsesinstitution. Virksomhed og uddannelsesinstitution kortlægger sammen hvilke uddannelsesmål der skal i spil og kompetenceafklares/meritafklares imod, for at medarbejderne kan opnå de kompetencer fremtiden efterspørger. Uddannelsesinstitution overtager og planlægger kompetenceafklaring, ofte ved hjælp af spørgeskemaer, test eller logbøger. Relevant faglærer gennemføre kompetenceafklaring samt registrere og administrere resultaterne, virksomheden får efterfølgende en oversigt over hvilke medarbejdere der skal på hvilket kursus. Udviklingsprojekt med Nordjyllands trafikselskab. Statistisk kan NT se at passagerantallet bliver mindre, at der indgår flere klager og tilfredshedsundersøgelser er dårlige. NTs ledelse beslutter at organisationen skal være langt mere serviceorienteret end hidtil, det indebære bl.a. at samtlige chauffører skal kompetenceafklares og efteruddannes i forhold til service, da det er dem der er frontpersonale i organisationen. NTs ledelse udarbejder sammen med AMU Nordjylland en række servicenormer (servicecharter), dette bliver omdrejningspunkt for både IKV samt efteruddannelse og bliver således den nye jobprofil for en chauffør i NT. Indhold og metoder på efteruddannelsen udvikles af AMU Nordjylland i tæt sammenarbejde med NT, omdrejningspunktet er den fremtidige jobprofil, uddannelsen bliver delt i 4 temaer og disse afstemmes med relevante AMU-mål som der kompetenceafklares imod. Da service er en personlig kompetence besluttes det af NT og AMU Nordjylland, at afklaringen ikke kan ske igennem test eller anden form for skriftlig besvarelse, men kun kan foregå i en dialog med den enkelte chauffør. Selvevalueringsskema og interviewguide udarbejdes til de fire servicetemaer. Det besluttes i projektet at det ikke er en faglære der afklare i service, men chaufførens nærmeste overordnede, disse klædes på af AMU Nordjylland til at gennemføre denne dialog med deres medarbejdere, således at det er chaufføren og hans chef der i dialog bliver enig om hvilke temaer den enkelte chauffør skal igennem, dette giver også efterfølgende chefen muligheden for at støtte chaufføren i hverdagen. Herefter gennemfører AMU Nordjylland efteruddannelsen, for øvrigt med NT som vigtige aktører i selve undervisningen.

4

5

6 Aktører: Flow beskrivelse for før fasen - IKV på AMU Nordjylland. Med udgangspunkt i ovenstående model med tilhørende beskrivelser. Virksomheds konsulenter IKV gruppe Udvalgte faglige repræsentanter fra hver faggruppe. 3 Faser: Fase 1, der opstår et behov Fase 2, behovet bliver til en fremtidig jobprofil. Fase 3, der udarbejdes materialer og metoder til at kompetencevurdere på netop denne jobprofil, forløbet planlægges.

7 Fase 1: Et behov for forandringer eller tilpasninger i en virksomhed kan i denne sammenhæng ske på to måder, enten har virksomheden selv set et behov og henvender sig til en virksomheds konsulent, eller behovet kan være synliggjort ved et opsøgende besøg, gennemført af en virksomheds konsulent. Omdrejningspunktet i denne fase er, at virksomheden bliver opmærksom på og erkender, at der er et uddannelsesbehov. Virksomhedskonsulenten har på dette tidspunkt en vigtig rolle i at afdække, om forandringer afføder så store uddannelsesbehov, at det er relevant at benytte en IKV, af virksomhedens medarbejdere. Er dette tilfældet, er det virksomhedskonsulentens opgave, at være virksomhedens sparringspartner, i udarbejdelse af fremtidig vision og strategi for virksomheden. Fase 2: Virksomhedskonsulent overdrager projektet til IKV-gruppen, som efterfølgende står for al ledelse og koordinering af IKV-projektet, virksomheds konsulenten virker efterfølgende som sparringspartner. IKV-gruppen samler en arbejdsgruppe af faglige repræsentanter fra eget bagland, relevante ledere og eventuelt medarbejdere fra virksomheden og udarbejder på baggrund af vision og strategier, en fremtidig jobprofil for virksomhedens medarbejdere. Jobprofilen indeholder faglige, almene og personlige kompetencer. IKV-gruppen udvælger sammen med faglige repræsentanter, hvilke AMU-mål den givne jobprofil skal indeholde. Fase 3: Faglige repræsentanter sammenholder den fremtidige faglige profil med research fra virksomheds- og leverandørnetværk, input fra faglige driftsledere samt medarbejdere og udarbejder i samarbejde med disse et spørgeskema. IKV-gruppen analyserer sammen med ledelsen den fremtidige jobprofil, i forhold til personlige og almene kompetencer, denne analyse holdes op imod den generelle udvikling på markedet inden for den givne branche, eksempelvis: vil der i fremtiden kræves større kommunikative emner, større serviceniveau, innovative evner o.s.v. af branchens medarbejdere. På baggrund af dette udarbejdes et selvevalueringsskema på baggrund af de relevante temaer, samt en interview guide med understøttende spørgsmål, som skal bruges i en samtale imellem medarbejder og respektive leder, når medarbejderens personlige og almene kompetencer vurderes. IKV-gruppen sparre og underviser mellemledere, i at gennemfører denne kompetencevurdering af deres medarbejdere. IKV-gruppen planlægger forløbet i forhold til administration i eget hus, herunder kursistadministration, logistik, information til faglige repræsentanter og mellemledere der skal deltage i kompetencevurderingen, fysiske rammer, økonomi o.s.v. Fase 4: GENNEMFØRSEL AF IKV

8 Dialogbaseret kompetenceafklaring Et eksempel på en metode til afklaring af personlige kompetencer. Metoden omtales her da den forudsætter en del forberedelse i før fasen. Det har igennem mange år været et stort diskussionsemne om hvorvidt man kan måle eller afklare personlige kompetencer, det nærmeste vi er kommet dette på AMU-Nordjylland er at afklaringen foregår igennem dialog med medarbejderen. Medarbejderen udfylder et selvevalueringsskema omhandlende det tema eller den personlige kompetence der er i spil. Herefter skal medarbejderen i dialog med sin overordnede leder på virksomheden blive enig om hvor man på skemaet skal scores, og efterfølgende hvilken uddannelse eller udviklingstiltag der eventuelt skal i spil. Der er flere fordele ved at det er medarbejderens overordnede og ikke en faglærer der forestår denne afklaring, dels må man have en formodning om at den overordnede har et større kendskab til medarbejderens personlighed og de kompetencer der høre hertil, dels vil den overordnede have større mulighed for at støtte medarbejderen i den udvikling der skal foregå i dagligdagen. Dog har metoden sine begrænsninger i den overordnedes evner til at forestå denne afklaring, der skal spørges refleksivt, i dybden og spørgsmålene skal relateres til dagligdagen. Derfor har uddannelsesinstitutionen i før fasen en vigtig opgave i at instruerer og undervise den overordnede i disse teknikker. Endvidere har uddannelsesinstitutionen i før fasen en vigtig opgave i at udvikle selvevalueringsskema i tæt samarbejde med virksomheden. Der kan også med stor fordel udarbejdes en interviewguide til selvevalueringsskemaet til hjælp for den overordnede i samtalen. Efterfølgende eksempler på selvevalueringsskema samt interviewguide fra Fårup Sommerland udarbejdet efter deres servicemål (Service jobprofil).

9 Selvevalueringskema Service Det er jeg meget god til. Det er jeg god til. Det er jeg mindre god til. Det er jeg dårlig til. A B C D Er du altid imødekommende og smilende når der kommer gæster til din attraktion? Viser du altid gæsterne opmærksomhed og anerkendelse så snart de ankommer til din attraktion? Holder du altid øjenkontakt med dine gæster? Er du altid præsentabel og soigneret når du er på arbejde? Bærer du altid dit navneskilt når du er på arbejde? Gør du alt hvad du kan for at nedsætte ventetiden ved attraktionen? Fortæller du gæsterne om attraktionen, historier, fakta tal og andre relevante informationer? Har du børnetække og er du opmærksom på deres behov, for at få en god oplevelse ved attraktionen? Er du altid opmærksom på løse genstande (hatte, taske m.m.) inden turen starter? Er du opmærksom på at du tjekker sikkerheden, på en måde som skaber tryghed ved gæsten, inden turen går i gang? Holder du altid din attraktion og kø området ryddeligt og rent?

10 Interviewguide til selvevaluerings skema service. Er du altid imødekommende og smilende når der kommer gæster til din attraktion? Skal man være imødekommende på den samme måde om det er en flok unge mennesker, eller et forældrepar med børn der ankommer til attraktionen? Viser du altid gæsterne opmærksomhed og anerkendelse så snart de ankommer til din attraktion? Hvad betyder anerkendelse for dig og hvordan giver du anerkendelse? Giv et par eksempler fra dit arbejde. Holder du altid øjenkontakt med dine gæster? Hvorfor er det vigtigt at holde øjenkontakt med kunden? Hvad sker der hvis man ikke gør det? Er du altid præsentabel og soigneret når du er på arbejde? Hvad vil det sige for dig at være soigneret og præsentabel, hvad gør du for at leve op til dine egne standarder om dette? Bærer du altid dit navneskilt når du er på arbejde? Hvorfor er det vigtigt at vi altid bære navneskilt? Gør du alt hvad du kan for at nedsætte ventetiden ved attraktionen? Giv nogle eksempler på hvordan man nedsætte ventetiden på din attraktion? Er det tit nødvendigt? Er det nogen gange det ikke er muligt og hvad gør du så? Fortæller du gæsterne om attraktionen, historier, fakta tal og andre relevante informationer? Hvad kan du finde på at fortælle om attraktionen, hvilke fakta tal kan man fortælle om på din attraktion? Har du børnetække og er du opmærksom på deres behov for at få en god oplevelse ved attraktionen? Hvordan fanger man børns opmærksomhed? Hvad gør børn glade? Hvad kan børn blive kede af? Er du altid opmærksom på løse genstande (hatte, taske m.m.) inden turen starter? Hvorfor er det vigtigt at der fjernes løse genstande inden turen? Er du opmærksom på at du tjekker sikkerheden på en måde som skaber tryghed ved gæsten, inden turen går i gang? Er det vigtigt at synliggøre over for kunden at man tjekker sikkerheden inden turen? Hvordan gør du en kunde tryg hvis kunden er usikker på attraktionens sikkerhed? Holder du altid din attraktion og kø området ryddeligt og rent? Er det vigtigt for dig at der er rent og ryddeligt ved og omkring din attraktion? Er det vigtigt for kunden at der er rent og ryddeligt omkring din attraktion?

11 SOSUnord vejledning/håndbog i før-fasen IKV i AMU Organisering af før-fasen Indgange til IKV i AMU: Roller som ansat hos SOSU Nord i forbindelse med IKV i AMU 1 Aktør Receptionist / front office Inge, Jette Kursuskoordinator Hanne, Lars, Malene Konsulenter Gitte, Mette, Britta, Lisbeth, Heidi, Bettina, Vibeke, Marianne Uddannelseschef Helle Faglærerne Vejleder Opgaver Skal til enhver tid kunne videreformidle en henvendelse om IKV i AMU til rette kontaktperson som i første omgang er kursuskoordinatoren eller udviklingskonsulenten Skal kunne redegøre for faserne i en IKV. Skal kunne henvise til den ansvarlige faglærer indenfor fagområdet. Skal kunne samle holdene og indkalde. Udarbejde kompetence- og uddannelsesbeviser. Orientere om økonomi. Skal kunne administrere Vis Kvalitet. Skal til enhver tid kunne videreformidle en henvendelse om IKV til rette kontaktperson. Skal kunne forklare, hvad IKV er. Skal kunne redgøre for faserne i en IKV. Skal kunne henvise til IKV indenfor egne FKB er. Generel information og rådgivning til virksomheder samt orientere om økonomi. Skal motivere faglærerne til at foretage IKV på SOSU Nord. Skal sikre at der kontinuerligt sker udvikling af IKV på SOSU Nord. Skal til enhver tid kunne videreformidle en henvendelse om IKV til rette kontaktperson. Generel information og rådgivning til IKV deltageren. Indledende samtale. Forberede og tilrettelægge IKV aktiviteten. Udarbejde vurderingsmateriale. Afprøve og vurdere. Kunne guide og vejlede om min kompetencemappe Beskrive kompetencerne på et kompetencebevis Første samtale med IKV ansøger. Sparring med faglærer. Udarbejde uddannelsesplan.

12 Bemanding og kompetencer hos aktørerne Aktørerne på SOSU Nord og SOSU STV er henholdsvis udviklingskonsulenter og konsulenter. Herefter nævnt som konsulenter der bl.a. varetager det opsøgende virksomhedsarbejde og henvendelser fra virksomheder. Konsulenten skaber kontakten og har dialogen med virksomheden om behov for uddannelse og kompetenceudvikling. Konsulenten er tovholder for opgaven i den pågældende virksomhed og inddrager faglærere, som medvirker til at afdække behovet i virksomheden og hos medarbejderne. Konsulenten fungerer som sparring for virksomheden ift. indsatsen, nu og her og ift. fremtidige indsatsområder. Konsulenten har følgende kompetencer: Formidling generelt ift. opkvalificering og uddannelsesmuligheder Viden om tendenser i samfundet og fremtidige krav til den pågældende jobprofil Mestring af virksomhedsanalyse og være i stand til at afdække virksomhedens mål og den ønskede jobprofil. Mestre kommunikation på metaplan og gøre sig didaktiske overvejelser ift. hvordan virksomheden og medarbejderne kan motiveres til kompetenceløft ift. den ønskede jobprofil.

13 Samspil mellem andre institutioner (netværk) Konsulenten samarbejder med andre institutioner i VEU - Centrets dækningsområde i det omfang det giver mening for udfaldet af før-fasen. Procedure og sagsforløb Flow og rollefordeling i førfasen Aktør Konsulenter Informationskoordinator eller kursusleder tager kontakt til virksomhederne Virksomheden eller ansøger henvender sig til SOSU Nord om IKV i AMU Udviklingskonsulent og virksomhed og evt. medarbejdere Se bilag 1 Opgaver Metoder og redskaber i før- fasen Kampagner udarbejdes ud fra en vurdering af indsatsområder og tendenser generelt Konsulenter bookes til besøg Se oversigt s. 1 SOSU Nord Se organisering og struktur side 2 SOSU STV Besøg og samtale med virksomhed Afdække mål, behov og evt. jobprofil Konsulentens væsentligste opgave ved besøg i virksomheden er, at afdække virksomhedens behov via nedenstående spørgeguide. Med denne form får vi på bedst mulig vis sat virksomhedens og medarbejderens motivation for kompetenceudvikling i spil. Spørgeguide: 1. Præsentation af funktion og institution 2. Afdækning af virksomhedens nuværende interesseområder, a. Hvad rør sig på arbejdspladsen lige nu? b. Snak om samfundsmæssige udviklingstendenser holdt op i mod virksomhedens mål og ønsker. Krav til fremtidige jobprofil c. Hvilke medarbejderprofiler har mest brug for opkvalificering lige nu? 3. Præsentation af udvalgte kampagner, efter konsulentens løbende faglige overvejelser og skøn jf. punkt Afrunding og aftale om det videre forløb

14 Et konkret eksempel på en metode til afdækning af jobprofil og ønsker til opkvalificering på plejecenter: Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem, forslag til implementering 1. Efter kontakt til plejecentre i henholdsvis SOSU STV og SOSU Nords dækningsområde, bliver det afklaret at plejecentrene har ønske om at afdække muligheder for kompetenceudvikling med udgangspunkt i Ældrekommissionens rapport fra 2012: Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem. 2. Ledelse/ TR formøde 3. Møde med bruger/ pårørenderåd + leder og medarbejdere 4. Behovsanalyse Fokusgruppeinterview, udvælges ud fra målgrupperne fra pkt. 3 Til og med pkt. 5 hører til TUP-projekt Før-fasen, en integreret del af AMU 5. Præsentation af resultater fra behovsanalysen + prioritere sammen med leder 6. Sammenstille behov med kompetenceprofiler 7. Bestemmelse af kompetencebehov via analyse og IKV 8. Uddannelsesplan 9. Gennemførelse af uddannelse 10. Sikring af transfer / ny praksis Eksempel på metode til afdækning af behov hos virksomheden og medarbejderen Beskrivelse af 5 F og begrundelse for valg af denne 5F-modellen er en fasemodel, der tager afsæt i den anerkendende og ressourceorienterede tilgang, Appreciative Inquiry (AI), (Håndbog i anerkendende udforskning, Cooperrider et al, 2011). se bilag 2 5 F-modellen fungerer godt som ramme for udviklingsprocesser generelt, og den er meget velegnet som værktøj til udviklingssamtaler i medarbejdergrupper. Vi anvender modellen til at afdække det oplevede behov hos virksomheden og en gruppe af dennes medarbejdere.

15 Konsulenten som facilitator: Konsulentens rolle er at facilitere en proces, hvori medarbejderne erkender udviklingsbehov i gruppen og hos sig selv. Modellen har 5 faser: Fase 1 (Fokuser): Her fokuserer konsulenten og virksomheden på den kompetence eller organisatoriske færdighed, som medarbejderne i virksomheden med fordel kan udvikle. Med afsæt i rapporten livskvaltiet og selvbestemmelse på plejehjem, udforskes virksomhedens kompetencer. Fase 2 (Forstå): Herefter begynder deltagerne i processen at indsamle viden om, hvordan kompetencerne hidtil er kommet til udtryk i virksomheden og i den enkelte medarbejders arbejde. Deres udforskning skal være baseret på vellykkede episoder, og målet er at beskrive og forklare de sammenhænge, der illustrerer virksomhedens og medarbejdernes bedste praksis. Fase 3 (Forestil): Her rettes fokus mod fremtiden og mod medarbejdernes ønsker og visioner om den ideelle praksis. Hensigten med fase 3 er at udfordre virksomhedens og medarbejdernes vante tanker og selvforståelser ved at sætte dem op imod et billede af, hvordan det kunne være. Fase 4 (Fastslå): I denne fase kobler virksomheden og medarbejderne fremtidsbillederne fra fase 3 til de beskrivelser de fandt frem til i fase 2. Virksomheden og medarbejderne taler om, hvilke dele af visionerne, der har særlig relevans for det videre udviklingsarbejde. Her opstår den kreative spænding mellem bedste praksis og visioner for den ideelle praksis. Virksomhederne og medarbejderne bruger denne fase til at opstille konkrete målsætninger for kompetenceudvikling. Fase 5 (Frigør): I sidste og 5. fase udarbejder virksomheden, medarbejderne og konsulenten konkrete handlingsplaner for, hvordan de vil nå målsætningerne for kompetenceudvikling, som blev opstillet i fase 4. Konsulenten har derefter specifik viden om hvilke behov der er blandt medarbejderne, sammenstillet med de mål og visioner som virksomheden har. Ud fra dette vil konsulenten i samarbejde med leder og medarbejderrepræsentanter beskrive de fremtidige jobprofiler, som virksomheden har brug for at nå de opstillede mål og visioner. I denne proces vil der være fokus på at klarlægge hvilke uddannelsesmål, der kan anvendes for at give medarbejderne det ønskede kompetenceløft.

16 Bilag 1, flow førfase illusteret

17 Bilag 2, 5 F modellen, illustreret

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU Træets uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU TUR s uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Opsøgende vejledning og rådgivning om voksenog efteruddannelse. Inspirationsmateriale til VEU-centrenes koordinering af indsatsen

Opsøgende vejledning og rådgivning om voksenog efteruddannelse. Inspirationsmateriale til VEU-centrenes koordinering af indsatsen Opsøgende vejledning og rådgivning om voksenog efteruddannelse Inspirationsmateriale til VEU-centrenes koordinering af indsatsen Opsøgende vejledning og rådgivning om voksen- og efteruddannelse - Inspirationsmateriale

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Effekt af FVU. Anbefalinger til Uddannelsesaktører. FVU-området

Effekt af FVU. Anbefalinger til Uddannelsesaktører. FVU-området Effekt af FVU & Anbefalinger til Uddannelsesaktører på FVU-området Konsulenter: Jesper Lund/Lone Vestergaard Pedersen Mercuri Urval A/S Anbefalinger til aktører på FVU-området side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Kortlægning. TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer. April 2012

Kortlægning. TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer. April 2012 Kortlægning TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer April 2012 Kortlægning Side 2 af 32 [Indholdsfortegnelse] [Indholdsfortegnelse]... 3 [Indledning]... 4 Baggrund for

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Idékatalog. Inspiration til aktiviteter, der styrker det tværsektorielle samarbejde

Idékatalog. Inspiration til aktiviteter, der styrker det tværsektorielle samarbejde Inspiration til aktiviteter, der styrker det tværsektorielle samarbejde Illustrationer : Jens Hage (www.hage.dk) Grafik : Region H Design 2. oplag, 2013 Arbejdsgruppe : Aino Homann Nielsen, Udviklingskonsulent,

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere