Aalborg /Himmerland. Vejledning Før-fasen i IKV AMU Virksomhedsansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg /Himmerland. Vejledning Før-fasen i IKV AMU Virksomhedsansatte"

Transkript

1 Aalborg /Himmerland Vejledning Før-fasen i IKV AMU Virksomhedsansatte

2 Vejledning for før fasen virksomhed - IKV på AMU Nordjylland. Der er i denne vejledning taget udgangspunkt i et uddannelsesbehov ved en større virksomhed. Med udgangspunkt i projektets formål, at skabe fælles metoder, redskaber og procedure for den før fase, der kommer til at skabe grundlag for en efterfølgende individuel kompetencevurdering, har vi haft meget fokus på at kompetencevurderingen skal holdes op imod en fremtidig jobprofil for den aktuelle medarbejder. Dette med respekt for at denne jobprofil efterfølgende skal konverteres om til reelle AMU-mål, da dette er et lovmæssigt krav ved afholdelse af IKV. Det arbejde der ligger i at virksomhed og uddannelsesinstitution i samarbejde skaber denne fremtidige jobprofil, vil blive et vigtigt omdrejningspunkt i før fasen. For at styrke en ensartet procedure i dette arbejde har vi foreslået en ny organisering af hvordan nye IKV-projekter bliver landet og viderebearbejdet på AMU-Nordjylland, dette forslag er godkendt af ledelsen og allerede operationelt, herom mere i afrapportering af prøvninger, selve organiseringen er afbilledet i figur efterfølgende i denne vejledning. Grundtankerne i procedure, metoder og redskaber der er omtalt i denne vejledning er i stor udstrækning inspireret af tidligere erfaringer med opsøgende konsulentarbejde, afholdelse af IKV og ikke mindst et udviklingsprojekt AMU-Nordjylland har gennemført med Nordjyllands Trafikselskab (NT) over en årrække, her er der netop brugt en del energi på at virksomhed og uddannelsesinstitution sammen får skabt en fremtidig jobprofil for en medarbejdergruppe på virksomheden i en fase der ligger før selve IKV. Ikke alene dette, men også på andre områder adskiller dette udviklingsprojekt sig fra, hvordan vi traditionelt har håndteret lignende opgaver på AMU-Nordjylland, blandt andet ved dialogbaseret kompetenceafklaring, eksempel på dette senere i denne vejledning. Der er i efterfølgende skema forsøgt i kronologisk rækkefølge at vise hvor NT projektet adskiller sig fra den traditionelle måde at håndtere lignende opgaver.

3 Den traditionelle procedure ved IKV i en virksomhed. Omstændigheder i en virksomhed/institution der betinger forandringer. Virksomhedens ledelse analyserer omstændighederne og beslutter et kursskifte/forandring for at imødekomme fremtidige krav, hvem skal involveres på virksomheden o.s.v. Virksomheden analysere og gør sig nogle tanker om, hvilke kompetencer virksomhedens medarbejdere skal besidde, for at imødekomme fremtidige krav og henvender sig til en uddannelsesinstitution. Virksomhed og uddannelsesinstitution kortlægger sammen hvilke uddannelsesmål der skal i spil og kompetenceafklares/meritafklares imod, for at medarbejderne kan opnå de kompetencer fremtiden efterspørger. Uddannelsesinstitution overtager og planlægger kompetenceafklaring, ofte ved hjælp af spørgeskemaer, test eller logbøger. Relevant faglærer gennemføre kompetenceafklaring samt registrere og administrere resultaterne, virksomheden får efterfølgende en oversigt over hvilke medarbejdere der skal på hvilket kursus. Udviklingsprojekt med Nordjyllands trafikselskab. Statistisk kan NT se at passagerantallet bliver mindre, at der indgår flere klager og tilfredshedsundersøgelser er dårlige. NTs ledelse beslutter at organisationen skal være langt mere serviceorienteret end hidtil, det indebære bl.a. at samtlige chauffører skal kompetenceafklares og efteruddannes i forhold til service, da det er dem der er frontpersonale i organisationen. NTs ledelse udarbejder sammen med AMU Nordjylland en række servicenormer (servicecharter), dette bliver omdrejningspunkt for både IKV samt efteruddannelse og bliver således den nye jobprofil for en chauffør i NT. Indhold og metoder på efteruddannelsen udvikles af AMU Nordjylland i tæt sammenarbejde med NT, omdrejningspunktet er den fremtidige jobprofil, uddannelsen bliver delt i 4 temaer og disse afstemmes med relevante AMU-mål som der kompetenceafklares imod. Da service er en personlig kompetence besluttes det af NT og AMU Nordjylland, at afklaringen ikke kan ske igennem test eller anden form for skriftlig besvarelse, men kun kan foregå i en dialog med den enkelte chauffør. Selvevalueringsskema og interviewguide udarbejdes til de fire servicetemaer. Det besluttes i projektet at det ikke er en faglære der afklare i service, men chaufførens nærmeste overordnede, disse klædes på af AMU Nordjylland til at gennemføre denne dialog med deres medarbejdere, således at det er chaufføren og hans chef der i dialog bliver enig om hvilke temaer den enkelte chauffør skal igennem, dette giver også efterfølgende chefen muligheden for at støtte chaufføren i hverdagen. Herefter gennemfører AMU Nordjylland efteruddannelsen, for øvrigt med NT som vigtige aktører i selve undervisningen.

4

5

6 Aktører: Flow beskrivelse for før fasen - IKV på AMU Nordjylland. Med udgangspunkt i ovenstående model med tilhørende beskrivelser. Virksomheds konsulenter IKV gruppe Udvalgte faglige repræsentanter fra hver faggruppe. 3 Faser: Fase 1, der opstår et behov Fase 2, behovet bliver til en fremtidig jobprofil. Fase 3, der udarbejdes materialer og metoder til at kompetencevurdere på netop denne jobprofil, forløbet planlægges.

7 Fase 1: Et behov for forandringer eller tilpasninger i en virksomhed kan i denne sammenhæng ske på to måder, enten har virksomheden selv set et behov og henvender sig til en virksomheds konsulent, eller behovet kan være synliggjort ved et opsøgende besøg, gennemført af en virksomheds konsulent. Omdrejningspunktet i denne fase er, at virksomheden bliver opmærksom på og erkender, at der er et uddannelsesbehov. Virksomhedskonsulenten har på dette tidspunkt en vigtig rolle i at afdække, om forandringer afføder så store uddannelsesbehov, at det er relevant at benytte en IKV, af virksomhedens medarbejdere. Er dette tilfældet, er det virksomhedskonsulentens opgave, at være virksomhedens sparringspartner, i udarbejdelse af fremtidig vision og strategi for virksomheden. Fase 2: Virksomhedskonsulent overdrager projektet til IKV-gruppen, som efterfølgende står for al ledelse og koordinering af IKV-projektet, virksomheds konsulenten virker efterfølgende som sparringspartner. IKV-gruppen samler en arbejdsgruppe af faglige repræsentanter fra eget bagland, relevante ledere og eventuelt medarbejdere fra virksomheden og udarbejder på baggrund af vision og strategier, en fremtidig jobprofil for virksomhedens medarbejdere. Jobprofilen indeholder faglige, almene og personlige kompetencer. IKV-gruppen udvælger sammen med faglige repræsentanter, hvilke AMU-mål den givne jobprofil skal indeholde. Fase 3: Faglige repræsentanter sammenholder den fremtidige faglige profil med research fra virksomheds- og leverandørnetværk, input fra faglige driftsledere samt medarbejdere og udarbejder i samarbejde med disse et spørgeskema. IKV-gruppen analyserer sammen med ledelsen den fremtidige jobprofil, i forhold til personlige og almene kompetencer, denne analyse holdes op imod den generelle udvikling på markedet inden for den givne branche, eksempelvis: vil der i fremtiden kræves større kommunikative emner, større serviceniveau, innovative evner o.s.v. af branchens medarbejdere. På baggrund af dette udarbejdes et selvevalueringsskema på baggrund af de relevante temaer, samt en interview guide med understøttende spørgsmål, som skal bruges i en samtale imellem medarbejder og respektive leder, når medarbejderens personlige og almene kompetencer vurderes. IKV-gruppen sparre og underviser mellemledere, i at gennemfører denne kompetencevurdering af deres medarbejdere. IKV-gruppen planlægger forløbet i forhold til administration i eget hus, herunder kursistadministration, logistik, information til faglige repræsentanter og mellemledere der skal deltage i kompetencevurderingen, fysiske rammer, økonomi o.s.v. Fase 4: GENNEMFØRSEL AF IKV

8 Dialogbaseret kompetenceafklaring Et eksempel på en metode til afklaring af personlige kompetencer. Metoden omtales her da den forudsætter en del forberedelse i før fasen. Det har igennem mange år været et stort diskussionsemne om hvorvidt man kan måle eller afklare personlige kompetencer, det nærmeste vi er kommet dette på AMU-Nordjylland er at afklaringen foregår igennem dialog med medarbejderen. Medarbejderen udfylder et selvevalueringsskema omhandlende det tema eller den personlige kompetence der er i spil. Herefter skal medarbejderen i dialog med sin overordnede leder på virksomheden blive enig om hvor man på skemaet skal scores, og efterfølgende hvilken uddannelse eller udviklingstiltag der eventuelt skal i spil. Der er flere fordele ved at det er medarbejderens overordnede og ikke en faglærer der forestår denne afklaring, dels må man have en formodning om at den overordnede har et større kendskab til medarbejderens personlighed og de kompetencer der høre hertil, dels vil den overordnede have større mulighed for at støtte medarbejderen i den udvikling der skal foregå i dagligdagen. Dog har metoden sine begrænsninger i den overordnedes evner til at forestå denne afklaring, der skal spørges refleksivt, i dybden og spørgsmålene skal relateres til dagligdagen. Derfor har uddannelsesinstitutionen i før fasen en vigtig opgave i at instruerer og undervise den overordnede i disse teknikker. Endvidere har uddannelsesinstitutionen i før fasen en vigtig opgave i at udvikle selvevalueringsskema i tæt samarbejde med virksomheden. Der kan også med stor fordel udarbejdes en interviewguide til selvevalueringsskemaet til hjælp for den overordnede i samtalen. Efterfølgende eksempler på selvevalueringsskema samt interviewguide fra Fårup Sommerland udarbejdet efter deres servicemål (Service jobprofil).

9 Selvevalueringskema Service Det er jeg meget god til. Det er jeg god til. Det er jeg mindre god til. Det er jeg dårlig til. A B C D Er du altid imødekommende og smilende når der kommer gæster til din attraktion? Viser du altid gæsterne opmærksomhed og anerkendelse så snart de ankommer til din attraktion? Holder du altid øjenkontakt med dine gæster? Er du altid præsentabel og soigneret når du er på arbejde? Bærer du altid dit navneskilt når du er på arbejde? Gør du alt hvad du kan for at nedsætte ventetiden ved attraktionen? Fortæller du gæsterne om attraktionen, historier, fakta tal og andre relevante informationer? Har du børnetække og er du opmærksom på deres behov, for at få en god oplevelse ved attraktionen? Er du altid opmærksom på løse genstande (hatte, taske m.m.) inden turen starter? Er du opmærksom på at du tjekker sikkerheden, på en måde som skaber tryghed ved gæsten, inden turen går i gang? Holder du altid din attraktion og kø området ryddeligt og rent?

10 Interviewguide til selvevaluerings skema service. Er du altid imødekommende og smilende når der kommer gæster til din attraktion? Skal man være imødekommende på den samme måde om det er en flok unge mennesker, eller et forældrepar med børn der ankommer til attraktionen? Viser du altid gæsterne opmærksomhed og anerkendelse så snart de ankommer til din attraktion? Hvad betyder anerkendelse for dig og hvordan giver du anerkendelse? Giv et par eksempler fra dit arbejde. Holder du altid øjenkontakt med dine gæster? Hvorfor er det vigtigt at holde øjenkontakt med kunden? Hvad sker der hvis man ikke gør det? Er du altid præsentabel og soigneret når du er på arbejde? Hvad vil det sige for dig at være soigneret og præsentabel, hvad gør du for at leve op til dine egne standarder om dette? Bærer du altid dit navneskilt når du er på arbejde? Hvorfor er det vigtigt at vi altid bære navneskilt? Gør du alt hvad du kan for at nedsætte ventetiden ved attraktionen? Giv nogle eksempler på hvordan man nedsætte ventetiden på din attraktion? Er det tit nødvendigt? Er det nogen gange det ikke er muligt og hvad gør du så? Fortæller du gæsterne om attraktionen, historier, fakta tal og andre relevante informationer? Hvad kan du finde på at fortælle om attraktionen, hvilke fakta tal kan man fortælle om på din attraktion? Har du børnetække og er du opmærksom på deres behov for at få en god oplevelse ved attraktionen? Hvordan fanger man børns opmærksomhed? Hvad gør børn glade? Hvad kan børn blive kede af? Er du altid opmærksom på løse genstande (hatte, taske m.m.) inden turen starter? Hvorfor er det vigtigt at der fjernes løse genstande inden turen? Er du opmærksom på at du tjekker sikkerheden på en måde som skaber tryghed ved gæsten, inden turen går i gang? Er det vigtigt at synliggøre over for kunden at man tjekker sikkerheden inden turen? Hvordan gør du en kunde tryg hvis kunden er usikker på attraktionens sikkerhed? Holder du altid din attraktion og kø området ryddeligt og rent? Er det vigtigt for dig at der er rent og ryddeligt ved og omkring din attraktion? Er det vigtigt for kunden at der er rent og ryddeligt omkring din attraktion?

11 SOSUnord vejledning/håndbog i før-fasen IKV i AMU Organisering af før-fasen Indgange til IKV i AMU: Roller som ansat hos SOSU Nord i forbindelse med IKV i AMU 1 Aktør Receptionist / front office Inge, Jette Kursuskoordinator Hanne, Lars, Malene Konsulenter Gitte, Mette, Britta, Lisbeth, Heidi, Bettina, Vibeke, Marianne Uddannelseschef Helle Faglærerne Vejleder Opgaver Skal til enhver tid kunne videreformidle en henvendelse om IKV i AMU til rette kontaktperson som i første omgang er kursuskoordinatoren eller udviklingskonsulenten Skal kunne redegøre for faserne i en IKV. Skal kunne henvise til den ansvarlige faglærer indenfor fagområdet. Skal kunne samle holdene og indkalde. Udarbejde kompetence- og uddannelsesbeviser. Orientere om økonomi. Skal kunne administrere Vis Kvalitet. Skal til enhver tid kunne videreformidle en henvendelse om IKV til rette kontaktperson. Skal kunne forklare, hvad IKV er. Skal kunne redgøre for faserne i en IKV. Skal kunne henvise til IKV indenfor egne FKB er. Generel information og rådgivning til virksomheder samt orientere om økonomi. Skal motivere faglærerne til at foretage IKV på SOSU Nord. Skal sikre at der kontinuerligt sker udvikling af IKV på SOSU Nord. Skal til enhver tid kunne videreformidle en henvendelse om IKV til rette kontaktperson. Generel information og rådgivning til IKV deltageren. Indledende samtale. Forberede og tilrettelægge IKV aktiviteten. Udarbejde vurderingsmateriale. Afprøve og vurdere. Kunne guide og vejlede om min kompetencemappe Beskrive kompetencerne på et kompetencebevis Første samtale med IKV ansøger. Sparring med faglærer. Udarbejde uddannelsesplan.

12 Bemanding og kompetencer hos aktørerne Aktørerne på SOSU Nord og SOSU STV er henholdsvis udviklingskonsulenter og konsulenter. Herefter nævnt som konsulenter der bl.a. varetager det opsøgende virksomhedsarbejde og henvendelser fra virksomheder. Konsulenten skaber kontakten og har dialogen med virksomheden om behov for uddannelse og kompetenceudvikling. Konsulenten er tovholder for opgaven i den pågældende virksomhed og inddrager faglærere, som medvirker til at afdække behovet i virksomheden og hos medarbejderne. Konsulenten fungerer som sparring for virksomheden ift. indsatsen, nu og her og ift. fremtidige indsatsområder. Konsulenten har følgende kompetencer: Formidling generelt ift. opkvalificering og uddannelsesmuligheder Viden om tendenser i samfundet og fremtidige krav til den pågældende jobprofil Mestring af virksomhedsanalyse og være i stand til at afdække virksomhedens mål og den ønskede jobprofil. Mestre kommunikation på metaplan og gøre sig didaktiske overvejelser ift. hvordan virksomheden og medarbejderne kan motiveres til kompetenceløft ift. den ønskede jobprofil.

13 Samspil mellem andre institutioner (netværk) Konsulenten samarbejder med andre institutioner i VEU - Centrets dækningsområde i det omfang det giver mening for udfaldet af før-fasen. Procedure og sagsforløb Flow og rollefordeling i førfasen Aktør Konsulenter Informationskoordinator eller kursusleder tager kontakt til virksomhederne Virksomheden eller ansøger henvender sig til SOSU Nord om IKV i AMU Udviklingskonsulent og virksomhed og evt. medarbejdere Se bilag 1 Opgaver Metoder og redskaber i før- fasen Kampagner udarbejdes ud fra en vurdering af indsatsområder og tendenser generelt Konsulenter bookes til besøg Se oversigt s. 1 SOSU Nord Se organisering og struktur side 2 SOSU STV Besøg og samtale med virksomhed Afdække mål, behov og evt. jobprofil Konsulentens væsentligste opgave ved besøg i virksomheden er, at afdække virksomhedens behov via nedenstående spørgeguide. Med denne form får vi på bedst mulig vis sat virksomhedens og medarbejderens motivation for kompetenceudvikling i spil. Spørgeguide: 1. Præsentation af funktion og institution 2. Afdækning af virksomhedens nuværende interesseområder, a. Hvad rør sig på arbejdspladsen lige nu? b. Snak om samfundsmæssige udviklingstendenser holdt op i mod virksomhedens mål og ønsker. Krav til fremtidige jobprofil c. Hvilke medarbejderprofiler har mest brug for opkvalificering lige nu? 3. Præsentation af udvalgte kampagner, efter konsulentens løbende faglige overvejelser og skøn jf. punkt Afrunding og aftale om det videre forløb

14 Et konkret eksempel på en metode til afdækning af jobprofil og ønsker til opkvalificering på plejecenter: Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem, forslag til implementering 1. Efter kontakt til plejecentre i henholdsvis SOSU STV og SOSU Nords dækningsområde, bliver det afklaret at plejecentrene har ønske om at afdække muligheder for kompetenceudvikling med udgangspunkt i Ældrekommissionens rapport fra 2012: Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem. 2. Ledelse/ TR formøde 3. Møde med bruger/ pårørenderåd + leder og medarbejdere 4. Behovsanalyse Fokusgruppeinterview, udvælges ud fra målgrupperne fra pkt. 3 Til og med pkt. 5 hører til TUP-projekt Før-fasen, en integreret del af AMU 5. Præsentation af resultater fra behovsanalysen + prioritere sammen med leder 6. Sammenstille behov med kompetenceprofiler 7. Bestemmelse af kompetencebehov via analyse og IKV 8. Uddannelsesplan 9. Gennemførelse af uddannelse 10. Sikring af transfer / ny praksis Eksempel på metode til afdækning af behov hos virksomheden og medarbejderen Beskrivelse af 5 F og begrundelse for valg af denne 5F-modellen er en fasemodel, der tager afsæt i den anerkendende og ressourceorienterede tilgang, Appreciative Inquiry (AI), (Håndbog i anerkendende udforskning, Cooperrider et al, 2011). se bilag 2 5 F-modellen fungerer godt som ramme for udviklingsprocesser generelt, og den er meget velegnet som værktøj til udviklingssamtaler i medarbejdergrupper. Vi anvender modellen til at afdække det oplevede behov hos virksomheden og en gruppe af dennes medarbejdere.

15 Konsulenten som facilitator: Konsulentens rolle er at facilitere en proces, hvori medarbejderne erkender udviklingsbehov i gruppen og hos sig selv. Modellen har 5 faser: Fase 1 (Fokuser): Her fokuserer konsulenten og virksomheden på den kompetence eller organisatoriske færdighed, som medarbejderne i virksomheden med fordel kan udvikle. Med afsæt i rapporten livskvaltiet og selvbestemmelse på plejehjem, udforskes virksomhedens kompetencer. Fase 2 (Forstå): Herefter begynder deltagerne i processen at indsamle viden om, hvordan kompetencerne hidtil er kommet til udtryk i virksomheden og i den enkelte medarbejders arbejde. Deres udforskning skal være baseret på vellykkede episoder, og målet er at beskrive og forklare de sammenhænge, der illustrerer virksomhedens og medarbejdernes bedste praksis. Fase 3 (Forestil): Her rettes fokus mod fremtiden og mod medarbejdernes ønsker og visioner om den ideelle praksis. Hensigten med fase 3 er at udfordre virksomhedens og medarbejdernes vante tanker og selvforståelser ved at sætte dem op imod et billede af, hvordan det kunne være. Fase 4 (Fastslå): I denne fase kobler virksomheden og medarbejderne fremtidsbillederne fra fase 3 til de beskrivelser de fandt frem til i fase 2. Virksomheden og medarbejderne taler om, hvilke dele af visionerne, der har særlig relevans for det videre udviklingsarbejde. Her opstår den kreative spænding mellem bedste praksis og visioner for den ideelle praksis. Virksomhederne og medarbejderne bruger denne fase til at opstille konkrete målsætninger for kompetenceudvikling. Fase 5 (Frigør): I sidste og 5. fase udarbejder virksomheden, medarbejderne og konsulenten konkrete handlingsplaner for, hvordan de vil nå målsætningerne for kompetenceudvikling, som blev opstillet i fase 4. Konsulenten har derefter specifik viden om hvilke behov der er blandt medarbejderne, sammenstillet med de mål og visioner som virksomheden har. Ud fra dette vil konsulenten i samarbejde med leder og medarbejderrepræsentanter beskrive de fremtidige jobprofiler, som virksomheden har brug for at nå de opstillede mål og visioner. I denne proces vil der være fokus på at klarlægge hvilke uddannelsesmål, der kan anvendes for at give medarbejderne det ønskede kompetenceløft.

16 Bilag 1, flow førfase illusteret

17 Bilag 2, 5 F modellen, illustreret

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU

Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Kvalitetshåndbog for individuel kompetencevurdering i AMU Indhold Indledning... 3 Kvalitets-flow... 4 Kompetence- og rollefordelinger... 5 VEU-Center sekretariat... 5 VEU Institutioners receptioner...

Læs mere

FØR-FASEN - EN INTEGRERET DEL AF IKV I AMU DE PRAKTISKE EKSEMPLER FRA ET UDVIKLINGSFORLØB

FØR-FASEN - EN INTEGRERET DEL AF IKV I AMU DE PRAKTISKE EKSEMPLER FRA ET UDVIKLINGSFORLØB NVR - Vejle FØR-FASEN - EN INTEGRERET DEL AF IKV I AMU DE PRAKTISKE EKSEMPLER FRA ET UDVIKLINGSFORLØB 23.01.14 1 Hvad er vores mål i projektet? At udvikle og forbedre fælles metoder, redskaber og procedurer

Læs mere

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Bilagsrapport Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forandringsteori... 3 2. Skabelon for forretnings- og kvalitetsmodel... 4 3. Skabelon

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet. TUP12 Task Force. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet. TUP12 Task Force. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 Task Force VEU- Center Vest VEU Center-Syd Kl. TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Task Force august september 2014 Programpunkt 08.30 08.50 Velkomst v/karin

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186

I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 VEU Center Syd Danmark som produktionsland! I 2009 deltog 1.056.627 ufaglærte og faglærte på AMU-kurser. I 2014 var antallet halveret til 564.186 Mangler 30.000 faglærte i 2020 GVU afsluttet EVU startproblemer

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Fælles Tværgående Dag

Fælles Tværgående Dag VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet Fælles Tværgående Dag VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Task Force Fælles Tværgående dag 10. september 2014 Tidsrum Indhold Hvem

Læs mere

Før-fasen i IKV i AMU for virksomheder

Før-fasen i IKV i AMU for virksomheder Vejledning til Før-fasen i IKV i AMU for virksomheder VEU-center MidtØst Materiale om IKV før-fasen er udarbejdet af VEU konsulenter fra VEU-center MidtØst (Tradium og Mercantec). September 2014 Metoder

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kvalitetskoncept for håndtering af Realkompetencevurdering/individuel kompetencevurdering i VEU-center Aalborg/Himmerland

Kvalitetskoncept for håndtering af Realkompetencevurdering/individuel kompetencevurdering i VEU-center Aalborg/Himmerland Kvalitetskoncept for håndtering af Realkompetencevurdering/individuel kompetencevurdering i VEU-center Aalborg/Himmerland 1 Om konceptet Dette koncept er udarbejdet i relation til VEU-centrenes udviklingskontrakt

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse

Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse Faser i IKV i AMU Fase 1: Forberedelse og tilrettelæggelse Fase 2: Afprøvning og vurdering Fase 3: Samlet vurdering og anerkendelse Før-fase: Generel information og rådgivning Før-fasen: Generel information

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Velkommen til TUP12. Arbejds- og Udviklingsgruppe. Udviklingsseminar 2

Velkommen til TUP12. Arbejds- og Udviklingsgruppe. Udviklingsseminar 2 Velkommen til TUP12 Arbejds- og Udviklingsgruppe Udviklingsseminar 2 Klokken Program d. 24.5.2013 Aktivitet 09.00-9.30 Præsentation af dagens program Revideret projektplan og projektets sigtepunkter (målene)

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU Træets uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Hvordan ser Esbjerg Kommune og. på brugen af AMU?

Hvordan ser Esbjerg Kommune og. på brugen af AMU? Hvordan ser Esbjerg Kommune og Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg på brugen af AMU? Helle Holm Udviklingskonsulent Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Herdis Povlsgaard Nielsen Projektleder Sundhed & Omsorg

Læs mere

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne Realkompetenceforum, DFS den 9. april 2015 Specialkonsulent Michael Andersen, EVA, VEU-enheden Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Lov

Læs mere

Læringsforløb for frivillige

Læringsforløb for frivillige Læringsforløb for frivillige Indholdsfortegnelse Om læringsforløbet.....s. 3 Om forløbet.......s. 3 Læringsfilosofi..s. 4 Certificering som baba..s. 4 Oversigt over forløbet....s. 5 Detaljeret oversigt

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 19.08.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU

PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU PRAKTISK VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING I AMU TUR s uddannelsesområde 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo Anerkendende udforskning og 4 D modellen Projekt: KvaliKomBo 1 Grundtankerne i Anerkendende udforskning Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed Ved at fokusere på problemer, skabes eksperter i problemer.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering 2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering Projekt:_Fra ufaglært til_faglært Glostrup Projektansvarlig: Heine Hansen Slutevalueringen består af følgende dele: Et skema som

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Selvevaluering med opfølgningsplaner

Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering gennemføres i alle fagområder, på baggrund af de indsamlede resultater fra ETU, VTU, fokusgruppe interview, de løbende evalueringer m.v., hvorefter centercheferne

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde Disposition 1. Landsdækkende initiativs vision 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne 3. Videnscenterets arbejde Vision Sætte flygtninge og indvandreres kunnen i centrum! Skabe større tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Vækst! dine muligheder

Vækst! dine muligheder Vækst! dine muligheder et pilotprojekt inden for det grønne område, som styrker samspillet mellem virksomheder, skoler og andre partnere i.f.t. målrettet efteruddannelse. Vækst dine muligheder et pilotprojekt

Læs mere

Vejledning til ledelsens opgave i forbindelse med TULE

Vejledning til ledelsens opgave i forbindelse med TULE Regionshuset Århus TULE-sekretariatet Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N www.regionmidtjylland.dk Vejledning til ledelsens opgave i forbindelse med TULE Denne vejledning beskriver ledelsens opgaver i forbindelse

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Guide til den gode dialogsamtale

Guide til den gode dialogsamtale Guide til den gode dialogsamtale En klagesang er til for at høres, ikke en stil som skal rettes - Benny Andersen Hvorfor tilbud om dialogsamtale? En patient/pårørende har indgivet en skriftlig klage til

Læs mere

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013

Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 0 Referat af tovholdermøde i TUP2012 Vurdering Af Kunnen mod nye job den 03.10.2013 Selandia CEU, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse, store mødelokale Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Afbud:

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring

Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring Selvevaluering og kompetenceafklaring - Øvelsesmateriale til brug ved kompetenceafklaring Lisbeth Højdal Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. DEL Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse.

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Oktober 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-30-6

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Vær opmærksom på, at det er en spørgeguide. Intervieweren tilpasser spørgsmålene til den enkelte IKV-deltager og noterer svar og score i skemaet.

Vær opmærksom på, at det er en spørgeguide. Intervieweren tilpasser spørgsmålene til den enkelte IKV-deltager og noterer svar og score i skemaet. Evalueringsguide til gennemførte IKV-forløb i TUPVAK Evalueringen skal gennemføres af en interviewer som er sat grundigt ind i spørgeguiden og hensigten med de enkelte spørgsmål. Det skal ikke være den

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Håndbog til VEU-center Nords arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU. Maj 2014 NORD

Håndbog til VEU-center Nords arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU. Maj 2014 NORD Håndbog til VEU-center Nords arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU Maj 2014 NORD Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet TEMADAG forebygvold.dk OPSKRIFTEN PÅ EN TEMADAG OM VOLD OG TRUSLER Sæt vold og trusler på dagsordenen Vold

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere