Konsortier og udbud. Kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsortier og udbud. Kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier"

Transkript

1 Konsortier og udbud Kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier December 2016

2 Konsortier og udbud Kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Online ISBN Rapporten er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. December 2016

3 Indhold Kapitel 1 Indledning og hovedresultater Udbudsreglerne og konsortier SMV ers deltagelse - viden fra tidligere analyser... 8 Kapitel 2 Ordregiveres valg af egnethedskriterier Valg af omsætningskrav på tværs af kontraktværdi og brancher Valg af omsætningskrav ved udbud af rammeaftaler og fælles indkøb Kapitel 3 Ordregiveres valg af udvælgelseskriterier Valg af omsætningskriterier på tværs af brancher Valg af omsætningskriterier ved udbud af rammeaftaler og fælles indkøb... 23

4 SIDE 4 KAPITEL 1 INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Kapitel 1 Indledning og hovedresultater De fleste danske virksomheder kan kategoriseres som små- og mellemstore virksomheder (SMV er) 1. Hvis SMV erne ikke fuldt ud medvirker til at skabe konkurrence om de offentlige opgaver, kan det bl.a. betyde, at priserne på opgaverne forøges, og at de offentlige udgifter derfor stiger, idet konkurrencen begrænses til en mindre del af markedet og dermed ikke er så effektiv, som den kunne have været. En effektiv konkurrence om opgaverne vil understøtte vækst i produktiviteten i dansk erhvervsliv. Med udbudsloven, der trådte i kraft 1. januar 2016, er der indført en række tiltag, som bl.a. skal bidrage til at skabe bedre adgang for SMV er til at deltage i konkurrencen om offentlige opgaver. Eksempelvis skal ordregiver begrunde, hvis ordregiver vælger ikke at opdele en kontrakt i mindre delkontrakter. Når mindre virksomheder, der ønsker at byde på en offentlige opgave, bliver mødt med krav til eksempelvis omsætningsvolumen, kan det give anledning til at overveje at gå sammen med andre virksomheder i et konsortium for at kunne byde på opgaven. Samarbejde kan også øge chancen for at vinde et udbud, hvis opgaven er stor og kompleks sammenholdt med den type opgaver en virksomhed normalt arbejder med. Når to eller flere konkurrerende virksomheder går sammen i et konsortium, er der imidlertid også risiko for, at konkurrencen om den konkrete opgave svækkes. Det kan fx ske hvis virksomhederne kunne have budt på opgaven hver for sig, eller hvis samarbejdet rækker videre end den konkrete udbudte opgave. Heroverfor står de konsortier, der medvirker til at fremme konkurrencen om de offentlige opgaver ved at de konkret fører til flere tilbud pr. udbud. Tilsvarende kan samarbejde i konsortier medføre effektivitetsfordele, som er til gavn for ordregiveren. Disse gavnlige konsortier er som udgangspunkt lovlige efter konkurrenceloven. Der kan være gode grunde til, at et udbud er tilrettelagt og udformet, som det er. Fx kan krav om omsætning fra ordregivers side afspejle et behov for at sikre sig en vis økonomisk kapacitet hos de virksomheder, der indgås kontrakt med. Tilsvarende kan udbud af rammeaftaler og store udbud, hvor flere ordregivere går sammen sikre skalafordele og dermed en mere effektiv udnyttelse af de offentlige ressourcer. Med henblik på at kortlægge i hvilket omfang ordregivere lægger vægt på omsætningsvolumen som udvælgelseskriterium, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kortlagt ordregive- 1 Der tages her afsæt i den definition af små- og mellemstore virksomheder, som blev brugt i forbindelse med udarbejdelsen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse af små- og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud. I denne analyse blev SMV-begrebet afgrænset til, at fokus var på virksomheder, hvor deltagelse i tilbudsgivning i forbindelse med et offentligt udbud trak uforholdsmæssigt stærke veksler på virksomhedens kapacitet i forhold til virksomhedens kerneområde. Denne afgrænsning blev operationaliseret som virksomheder med under 50 ansatte og en årlig omsætning/samlet årlig balance, der ikke oversteg 10 mio. EUR. Denne afgrænsning er mere snæver end EU s definition af SMV er, der indbefatter 99,7 pct. af alle danske virksomheder. Der kan læses mere om afgrænsningen af SMV-begrebet i bilag 1 til analysen af små- og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud.

5 SIDE 5 KONSORTIER OG UDBUD res brug af egnetheds- og udvælgelseskriterier i begrænsede udbud 2. Kortlægningen er gennemført i samarbejde med Rambøll og dækker alle begrænsede udbud i perioden 1. januar april I alt indgår ca udbud i kortlægningen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund af kortlægningen udarbejdet denne rapport, som lægger vægt på at beskrive de resultater, der har relevans for konsortieproblemstillingen, herunder brugen af omsætningsvolumen som udvælgelseskriterium. Desuden inddrages andre tilgængelige data til at belyse SMV ers deltagelse i offentlige myndigheders udbud og virksomheders deltagelse i konsortier. Hovedkonklusionerne fra kortlægningen vedrørende ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier fremgår af boks 1.1 nedenfor. Boks 1.1 Hovedkonklusioner Ordregiveres valg af egnethedskriterier Hvad gælder: Udbudsloven slår fast, at der som udgangspunkt ikke må stilles krav til omsætning i forbindelse med vurderingen af tilbudsgivernes egnethed, der overstiger 2 gange opgavens værdi. Resultater af kortlægning:» I 28 pct. af de begrænsede udbud lægger ordregiver vægt på omsætning som egnethedskriterium.» Statslige ordregivere lægger oftest vægt på omsætning som egnethedskriterium. I 59 pct. af de statslige udbud lægger ordregiver vægt på omsætning som egnethedskriterium, mens det gør sig gældende for 19 pct. af de udbud, der gennemføres af en kommunal ordregiver.» Omsætning som egnethedskriterium anvendes oftest indenfor udbud af ittjenesteydelser. I 60 pct. af de udbud, der gennemføres på dette område lægger ordregiver vægt på omsætning.» I 34 pct. af de udbud, der omhandler udbud af en rammeaftale, lægger ordregivere vægt på omsætning som egnethedskriterium. Ordregiveres valg af udvælgelseskriterier Hvad gælder: Udbudsloven fastsætter ingen restriktioner i forhold til at benytte omsætning som udvælgelseskriterium, når der skal vælges mellem de virksomheder, der lever op til egnethedskravene. Resultater af kortlægning:» I 19 pct. af de begrænsede udbud lægger ordregiver vægt på omsætning som udvælgelseskriterium.» Der er ét eksempel i kortlægningen på, at omsætning optræder som det eneste udvælgelseskriterium svarende til 0,1 pct. af de udbud, der indgår i undersøgelsen. Omsætningskrav som udvælgelseskriterium optræder således stort set altid i kombination med andre typer af udvælgelseskriterier. 2 Det skal fremhæves, at egnethed i udbudslovens 140 i udbudsdirektivet (2014/14/EU) er benævnt kvalitativ udvælgelse, mens udvælgelse i 145 er benævnt begrænsning af antallet af ansøgere i udbudsdirektivet.

6 SIDE 6 KAPITEL 1 INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER» I de tilfælde, hvor ordregiver lægger vægt på mere end ét udvælgelseskriterium, er der ingen eksempler på, at omsætning er det kriterium, der vægter højest.» I 77 pct. af de begrænsede udbud lægger ordregiver vægt på referencer som udvælgelseskriterium. Referencer er det udvælgelseskriterium, der anvendes oftest og tillægges størst vægt i forbindelse med udvælgelsen.» I 19 pct. af de udbud, der omhandler udbud af en rammeaftale, lægger ordregiver vægt på omsætning som udvælgelseskriterium.» Krav til omsætning som udvælgelseskriterium er ikke mere udbredt i forbindelse med udbud af rammeaftaler end ved udbud af enkeltstående opgaver.» I 25 pct. af de udbud, der gennemføres på vegne af en sammenslutning af ordregivere eller en indkøbscentral, lægges der vægt på omsætning som udvælgelseskriterium. Kortlægningen viser, at op imod 1/5 af ordregiverne lægger vægt på omsætning i forbindelse med udvælgelsen af de egnede virksomheder, som i sidste ende kan byde på opgaven. Omsætning er dog ikke det afgørende kriterium. Det er således virksomhedernes referencer, der samlet set lægges størst vægt på i forbindelse med udvælgelsen. For de virksomheder som opfylder egnethedskravene gælder dermed i de fleste tilfælde, at deres størrelse målt ved omsætning ikke er afgørende for, om de udvælges til at afgive et endeligt tilbud på opgaven. Samtidig viser kortlægningen, at brugen af omsætning som udvælgelseskriterium ikke er mere udbredt ved udbud af rammeaftaler end i udbud, der ikke vedrører rammeaftaler. Det er ikke muligt på baggrund af kortlægningen at afgøre, om de krav ordregiverne stiller i forbindelse med henholdsvis egnethedsvurderingen og udvælgelsen, er uhensigtsmæssige. Det vil afhænge af en konkret vurdering af det enkelte udbud. Ordregivere har interesse i at sikre effektiv konkurrence om opgaven, og at de bedste virksomheder byder på opgaven. Samtidig har ordregivere en interesse i at reducere transaktionsomkostningerne for sig selv, men også for tilbudsgiverne, da tilbudsgivernes omkostninger helt eller delvist overvæltes i prisen på den offentlige opgave. På den baggrund kan det generelt fremhæves, at ordregivere, hver gang en opgave udbydes, aktivt bør tage stilling til, hvilke egnetheds- og udvælgelseskriterier, der sikrer, at konkurrencen om opgaven er skarp, og at de bedst egnede virksomheder deltager. En virksomheds størrelse er i den sammenhæng ikke nødvendigvis et velegnet kriterium for, om virksomheden er den bedst kvalificerede til at løfte den udbudte opgave. 1.1 Udbudsreglerne og konsortier Udbudsområdet er primært reguleret i udbudsloven, som trådte i kraft 1. januar Et konsortium er i udbudsretlig forstand et aftalebaseret samarbejde mellem to eller flere virksomheder med henblik på at afgive tilbud på en offentlig kontrakt. Udbudsloven indebærer ikke i sig selv forhindringer for, at virksomheder går sammen i et konsortium for i fællesskab at byde på en udbudt opgave. Konsortier skal behandles som alle andre tilbudsgivere i udbudsprocessen, og konsortier må hverken stilles bedre eller ringere end andre tilbudsgivere.

7 SIDE 7 KONSORTIER OG UDBUD Det vil således ikke være i overensstemmelse med udbudsloven direkte at stille krav om, at det udelukkende er konsortier, der kan byde på en konkret opgave 3. Ligesom det ikke vil være i overensstemmelse med loven at stille krav om, at en dansk virksomhed skal byde sammen med en udenlandsk partner. Udbudsproceduren begrænset udbud Udbudsproceduren begrænset udbud beskrives i udbudslovens og er kendetegnet ved, at udbudsproceduren er opdelt i to faser: en ansøgningsfase og en tilbudsfase. Det er illustreret i figuren nedenfor. Figur 1.1 Proces for begrænset udbud Enhver virksomhed kan deltage i ansøgningsfasen, men kun de tilbudsgivere, der af ordregiveren modtager opfordring hertil, kan afgive et tilbud. Ordregiver kan således begrænse antallet af tilbudsgivere. Det reducerer isoleret set konkurrencen men kan samtidig sikre, at det kun er de bedste virksomheder, der deltager, og at transaktionsomkostningerne på både ordregiver- og tilbudsgiverside begrænses. Der er fri adgang til at benytte proceduren begrænset udbud. Ordregiver vil derfor altid kunne vælge at benytte denne procedure. Med baggrund i de offentliggjorte kriterier for udelukkelse, egnethed og udvælgelse opfordrer ordregiver det fastsatte antal ansøgere til at afgive tilbud på opgaven herefter er anden fase indledt. Uafhængigt af hvilken udbudsprocedure ordregiver vælger, vil ordregiver som hovedregel opstille en række egnethedskriterier. Vurderingen af en virksomheds egnethed afgør, om virksomheden overhovedet kan komme i betragtning til at løse den udbudte opgave. Eg- 3 Jf. udbudsloven 139, stk. 2. Det følger af udbudsloven, at man som ordregiver ikke kan stille krav om, at en sammenslutning af økonomiske aktører skal have en bestemt retlig form.

8 SIDE 8 KAPITEL 1 INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER nethedsvurderingen skal således sikre, at ordregiver indgår kontrakt med en virksomhed, der er egnet til at løfte opgaven. I forbindelse med vurderingen af ansøgerens egnethed må der stilles krav til minimumsomsætning, men kravet til den årlige omsætning må ikke overstige 2 gange opgavens værdi 4. Kravet er indført med henblik på at tilgodese mindre virksomheders adgang til at byde på offentlige opgaver, idet høje minimumskrav til ansøgernes eller tilbudsgivernes omsætning kan afskære mindre virksomheder fra at byde eller tvinge mindre virksomheder til at gå sammen i konsortier for at leve op til omsætningskravet. Kravet gælder også udbud af rammeaftaler. For rammeaftaler skal minimumskrav til omsætning fastsættes på grundlag af den forventede maksimale værdi af specifikke kontrakter, som vil blive gennemført samtidig. Er værdien ikke kendt, skal kravet fastsættes på grundlag af den anslåede samlede værdi af rammeaftalen. Omsætningskravene kan derfor potentielt blive relativt høje i de tilfælde, hvor der tages afsæt i rammeaftalens samlede forventede kontraktværdi, mens rammeaftalen reelt dækker over en række mindre, enkeltstående indkøb, som mindre virksomheder ville kunne byde ind på. Når en opgave udbydes efter proceduren begrænset udbud, vil ordregiver skulle udvælge et antal virksomheder blandt de egnede virksomheder, der opfordres til at afgive endeligt tilbud på opgaven. I forbindelse med udvælgelsen kan ordregiver lægge vægt på en række kriterier, herunder fx referencer, omsætning m.v. Der gælder ingen restriktioner i forhold til at benytte omsætning som udvælgelseskriterium, når ordregiver skal udvælge blandt de egnede virksomheder, der skal opfordres til at afgive tilbud. Her kan ordregiver således sortere de mindste blandt de egnede virksomheder fra med omsætningskrav eller andre krav, hvis ordregiver finder det hensigtsmæssigt. 1.2 SMV ers deltagelse - viden fra tidligere analyser Der er tidligere gennemført analyser mv., der kan være med til at sige noget om, i hvilket omfang der er udfordringer i forhold til SMV ers deltagelse i offentlige myndigheders udbud og virksomheders deltagelse i konsortier. Hovedkonklusioner fra tidligere analyser fremgår af boksen neden for. Boks 1.2 Hovedkonklusioner fra andre analyser Små- og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud» SMV er deltog i konkurrencen om ca. to tredjedele af de opgaver, som det offentlige udbød.» SMV erne vandt ca. halvdelen af de udbud, der indgik i undersøgelsen, hvor ordregiver kunne oplyse, hvem der havde vundet.» Ud af SKI s ca. 300 forskellige leverandører har knap en femtedel under 10 ansatte og en tredjedel af SKI s leverandører færre end 20 ansatte. Udbud af rammeaftaler og konsortier» Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt i analysen Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler fra 2015 ikke umiddelbart tegn på, at de centrale rammeaftaler påvirkede markedsstrukturerne på sigt, når der blev set på tværs af alle de undersøgte aftaler. 4 Dog undtagen i tilfælde, hvor der er særlige risici forbundet med bygge- og anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller vareleverancerne. Jf. 142, stk. 2. Dette skal dog begrundes.

9 SIDE 9 KONSORTIER OG UDBUD» De centrale rammeaftaler fra SKI, Statens Indkøbsprogram samt hhv. de tværregionale og de tværkommunale indkøbsfællesskaber udgjorde på et helt overordnet niveau en lille del af det samlede offentlige forbrug.» Der var konsortier på fire af Statens Indkøbsprograms 25 rammeaftaler og 14 af SKI s 39 frivillige rammeaftaler.» Konsortierne synes i overvejende grad at være til stede på rammeaftaler, der vedrørte konsulentydelser, bl.a. inden for it samt ingeniør og arkitektydelser.» Den hyppigste årsag blandt virksomhederne til at byde i et konsortium, var, at virksomhederne ikke selv kunne levere hele sortimentet (35 pct.).» Ca. hver fjerde respondent tilkendegav, at virksomheden godt kunne have budt alene, men at det var økonomisk mest fordelagtigt at byde i konsortium. Kilder: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Små- og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud, 2013 Ski.dk: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler, 2015

10 SIDE 10 KAPITEL 2 ORDREGIVERES VALG AF EGNETHEDSKRITERIER Kapitel 2 Ordregiveres valg af egnethedskriterier I dette kapitel beskrives de resultater fra kortlægningen, der knytter sig til ordregiveres brug af egnethedskriterier. En tilbudsgiver er egnet til at gennemføre den udbudte kontrakt, hvis virksomheden lever op til de krav til virksomhedens egnethed, som ordregiveren har opstillet i udbudsmaterialet. I udbudslovens 140 beskrives, hvilke typer af krav der kan stilles til ansøgeres eller tilbudsgiveres egnethed. Kravene skal relatere sig til enten udøvelsen af det pågældende erhverv, virksomhedens økonomiske og finansielle formåen eller virksomhedens tekniske og faglige formåen. Kravene til virksomhedens egnethed skal stilles som minimumskrav, og de skal offentliggøres i udbudsbekendtgørelsen 5. Kravene skal være relevante for udførelsen af den konkrete kontrakt, og dermed hænge sammen med kontraktens genstand og værdi. Ordregiveren kan som tidligere beskrevet i udgangspunkt ikke kræve, at virksomheden har en omsætning pr. år, som overstiger det dobbelte af kontraktens anslåede værdi. Kravene giver ordregiver mulighed for at skabe større sikkerhed for, at ansøgerne har de nødvendige ressourcer til at gennemføre kontrakten, både i forhold til virksomhedens økonomiske robusthed og i forhold til virksomhedens tekniske kvalifikationer. Det fremgår af kortlægningen, at ordregivere i forbindelse med 92 pct. af de offentliggjorte begrænsede udbud i perioden 2015 april 2016 angiver egnethedskriterier i udbudsbekendtgørelsen. Samlet set opstiller:» 50 pct. af ordregiverne økonomiske/finansielle minimumskrav til egnethed» 75 pct. af ordregiverne tekniske minimumskrav til egnethed» 76 pct. af ordregiverne minimumskrav til personlige forhold til at vurdere virksomhedernes egnethed. I forbindelse med egnethedsvurderingen efterspørger ordregivere især dokumentation for, hvorvidt virksomhederne har offentlig gæld, samtidig med at der stilles krav til virksomhedernes referencer. Det fremgår af figur 2.1, som viser hvilke konkrete kriterier ordregivere har lagt vægt på i forbindelse med egnethedsvurderingen. 5 Jf. udbudslovens 140 stk. 2.

11 SIDE 11 KONSORTIER OG UDBUD Figur 2.1 Ordregiveres valg af egnethedskriterier Andel af udbud i pct % (674) 66% (628) (283) 36% (340) 28% (268) 31% (297) 12% (111) 6% (60) 24% (231) 13% (125) 12% (113) 11% (105) Personlige egnethedskriterier Økonomiske egnethedskriterier Tekniske egnethedskriterier Anm.: Tallene er baseret på 956 begrænsede udbud. Egenkapital og årsomsætning er de mest anvendte egnethedskriterier, når det kommer til at stille minimumskrav til virksomhedernes økonomiske/finansielle formåen. I 31 pct. af de begrænsede udbud i undersøgelsen stiller ordregivere således minimumskrav til egenkapital, mens der i 28 pct. af de begrænsede udbud stilles minimumskrav til årsomsætning. Statslige ordregivere opstiller oftest minimumskrav til årsomsætning i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt virksomhederne er egnede til at løfte den udbudte opgave. Det fremgår af figur 2.2 nedenfor.

12 SIDE 12 KAPITEL 2 ORDREGIVERES VALG AF EGNETHEDSKRITERIER Figur 2.2 Valg af økonomiske egnethedskriterier fordelt på myndighedstype Andel af udbud i pct % (47) 36% (89) 27% 19% (127) (89) 6% (14) 3% (8) 8% (39) 8 (31) 39% (25) 34% (22) 25% (16) 59% (107) 22% 33% (59) 23% (14) (42) 4% (7) Kommuner (=246) Offentlige virksomheder (n=466) Regioner (n=64) Statslige myndigheder (n=180) Årsomsætning Egenkapital Soliditet Resultat Anm.: Tallene bygger på 246 kommunale udbud, 466 udbud gennemført af offentlige virksomheder, 64 regionale udbud og 180 udbud gennemført af statslige myndigheder. De statslige ordregivere har således i 59 pct. af de kortlagte, begrænsede udbud stillet minimumskrav til virksomhedernes årsomsætning i forbindelse med egnethedsvurderingen. Det er væsentligt mere end i regioner og kommuner. Der er ikke forskelle på kontraktværdien på tværs af de udbud, der gennemføres af henholdsvis kommuner, offentlige virksomheder, regioner og statslige myndigheder. Der er således ikke en tendens til, at fx statslige ordregivere oftere udbyder opgaver med høje kontraktværdier sammenlignet med de andre typer af ordregivere. 2.1 Valg af omsætningskrav på tværs af kontraktværdi og brancher Ordregivere lægger mere vægt på årsomsætning som egnethedskriterium, når den samlede kontraktværdi er høj. 6 Således indgår årsomsætning som kriterium i 37 pct. af udbuddene, når kontrakten er over 5,6 mio. kr. For mindre kontrakter indgår omsætningen som egnethedskriterium i omkring 25 pct. af udbuddene, jf. figur Tallene bygger på 522 udbud, hvor det har været muligt at opgøre den samlede kontraktværdi eller den forventede kontraktværdi.

13 SIDE 13 KONSORTIER OG UDBUD Figur 2.3 Valg af økonomiske egnethedskriterier fordelt på kontraktværdi Andel af udbud i pct. 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 24% (6) 24% (6) 26% (38) 31% (45) 12% (3) 8% (11) (0) 6% (8) < DKK (n=25) DKK DKK (n=145) 37% (67) 35% (64) 15% (25) 4% (7) DKK DKK (n=181) Årsomsætning Egenkapital Soliditet Resultat 37% (63) 27% (47) 15% (25) 4% (7) > DKK (n=171) Anm.: Tabellen er baseret på 522 udbud, hvor der enten er angivet en forventet kontraktværdi eller en endelig kontraktværdi. Intervallerne i tabellen svarer til EU s tærskelværdi for forskellige opgavetyper. Det kan synes overraskende, at ordregivere i 24 pct. af de begrænsede udbud, der har en kontraktværdi på op til 1 mio. kr., har fundet det nødvendigt at stille krav til virksomhedernes årsomsætning 7. Det er desuden bemærkelsesværdigt, at en række ordregivere har valgt at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse for udbud af opgaver på under 1 mio. kr., der i udgangspunktet ikke er udbudspligtige. Der kan være tale om, at ordregiverne har været usikre på opgavens samlede kontraktværdi, eller at ordregiver ser fordele i også at annoncere mindre udbud. Minimumskrav til omsætning i forbindelse med vurderingen af egnethed er mest udbredt i udbud af it-tjenester, herunder rådgivning, programmeludvikling, internet og support 8. Det er illustreret i figur 2.4 nedenfor. 7 Det skal bemærkes, at der optræder få udbud i kortlægningen med en kontraktværdi på under 1 mio. kr. 8 Kategoriseringen af opgavetype bygger på de CPV-koder, som ordregiver har angivet i udbudsbekendtgørelsen. CPV-kode kategoriseringen er foretaget for kontrakter, da det samme udbud kan indeholde delkontrakter indenfor forskellige CPV-koder.

14 SIDE 14 KAPITEL 2 ORDREGIVERES VALG AF EGNETHEDSKRITERIER Figur 2.4 Valg af egnethedskriteriet årsomsætning på tværs af brancher Andel af udbud i pct % (72) Bygge- og anlægsarbejder (n=327) 13% (19) Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed (n=145) 3 (34) Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse (n=113) 6 (53) 48% (22) It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support (n=88) Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed (n=46) Anm.: Figuren illustrerer brugen af egnethedskriteriet årsomsætning på tværs af de fem brancher, hvor der er identificeret flest udbud i kortlægningsperioden. De fem brancher udgør 75 pct. af det samlede antal udbud i den kortlagte periode. I 60 pct. af udbuddene af it-tjenester anvender ordregiverne mindstekrav til årsomsætning som egnethedskriterie. Indenfor bygge- og anlægsopgaver og arkitektvirksomhed m.v. er omsætningskrav mindre udbredt. 2.2 Valg af omsætningskrav ved udbud af rammeaftaler og fælles indkøb Ved udbud af rammeaftaler stiller ordregivere oftere minimumskrav til årsomsætning i forbindelse med egnethedsvurderingen end i udbud, der ikke omhandler en rammeaftale. Det fremgår af figuren nedenfor.

15 SIDE 15 KONSORTIER OG UDBUD Figur 2.5 Økonomiske egnethedskriterier ved udbud af rammeaftaler og udbud, der ikke vedr. en rammeaftale Andel af udbud i pct. 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 34% (76) 26% (192) 4 (88) 28% (209) Årsomsætning Egenkapital Soliditet Resultat 2 (44) 9% (67) 8% (17) 6% (43) Rammeaftaler (n=221) Ikke-rammeaftaler (n=735) Anm.: Tallene bygger på 221 begrænsede udbud af rammeaftaler og 735 begrænsede udbud, der ikke vedrører en rammeaftale. Ordregivere stiller oftere krav til omsætning i forbindelse med egnethedsvurderingen, når der gennemføres fælles indkøb sammen med andre myndigheder fx på vegne af en sammenslutning eller indkøbscentral. Det kan afspejle, at disse udbud i gennemsnit har en større kontraktsum. Der er en tendens til, at brugen af omsætning som egnethedskriterie i de begrænsede udbud er steget fra 2015 til Det fremgår af figuren nedenfor. Det skal dog bemærkes, at der ved kortlægningens afslutning er gennemført relativt få begrænsede udbud i Desuden er der en tendens til, at ordregivere sammenlignet med tidligere har gennemført færre udbud i de første måneder af Derudover har ordregivere valgt at anvende begrænsede udbud i lidt mindre omfang end tidligere.

16 SIDE 16 KAPITEL 2 ORDREGIVERES VALG AF EGNETHEDSKRITERIER Figur 2.6 Brugen af omsætningskrav som egnethedskriterium på tværs af 2015 og 2016 Anm.: Tallene er baseret på 956 begrænsede udbud. Ordregivers minimumskrav til årsomsætning i 2016 er samtidig lavere end i Det kan skyldes, at der som nævnt er sat et loft for, hvor høje krav ordregivere må stille til tilbudsgivernes årsomsætning i forbindelse med vurderingen af egnethed. Ordregivere stiller de højeste krav til omsætning i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver. I 40 pct. af udbuddene af bygge- og anlægsopgaver, hvor ordregiver har stillet minimumskrav til årsomsætning som egnethedskriterium, har ordregiver stillet som minimumskrav, at virksomhederne har en omsætning på over 80 mio. kr. For udbud af ittjenesteydelser gælder det, at ordregivere i 21 pct. af udbuddene stiller som krav, at virksom-

17 SIDE 17 KONSORTIER OG UDBUD hederne som minimum har en årsomsætning på over 80 mio. kr. Det fremgår af figuren nedenfor. Figur 2.7 Minimumskrav til årsomsætning fordelt på brancher Andel af udbud i branchen i pct % (3) 4 (29) 24% 14% 18% (17) (10) (13) Bygge- og anlægsarbejder (n'=72) (0) 42% 41% 43% (8) 32% 32% (14) (23) (6) 21% (11) 24% 21% 21% (4) 5% 3% (8) (11) 15% (11) (1) (1) (0) (0) (8) Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed (n=19) Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse (n=34) It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support (n=53) (0) 77% (17) 9% (2) 5% (1) 9% (2) Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed (n=22) Minimumskrav til omsætning i kr > Anm.: Figuren illustrerer minimumskrav til virksomhedernes omsætning i mio. kr. på tværs af de fem brancher, hvor der er identificeret flest udbud i kortlægningsperioden. De fem brancher udgør 75 pct. af det samlede antal udbud i den kortlagte periode. Tallene i figuren er baseret på 200 udbud. I alt er der 719 udbud på tværs af de fem største brancher i den kortlagte periode, hvoraf der i forbindelse med de 200 af disse er stillet minimumskrav til omsætning som egnethedskriterium. I udbud af forretningstjenesteydelser stiller ordregivere i størstedelen af udbuddene som minimumskrav, at virksomheder har en årsomsætning på mellem 2-10 mio. kr. Der er en vis tendens til, at en høj kontraktværdi med større sandsynlighed er ledsaget af, at der stilles krav til årsomsætning som egnethedskriterium. Der er samtidig eksempler på, at minimumskrav til årsomsætning overstiger kontraktværdien med mere end faktor tre. Det fremgår af figur 2.8 nedenfor.

18 SIDE 18 KAPITEL 2 ORDREGIVERES VALG AF EGNETHEDSKRITERIER Figur 2.8 Sammenhæng mellem minimumskrav til årsomsætning og kontraktværdi på tværs af brancher Kontraktværdi i mio. kr Mindstekrav som egnethedskriterie i mio. kr. Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed (n=16) Bygge- og anlægsarbejder (n=32) Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed (n=18) It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support (n=35) Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse (n=22) Anm.: Figuren illustrerer minimumskrav til virksomhedernes omsætning i mio. kr. sammenholdt med kontraktværdien for det enkelte udbud. I figuren fremgår tal for de fem brancher, hvor der er identificeret flest udbud i kortlægningsperioden. De fem brancher udgør 75 pct. af det samlede antal udbud i den kortlagte periode. Tallene i figuren er baseret på 123 udbud, idet der i alt er 123 udbud på tværs af de fem største brancher, hvor der er stillet minimumskrav til omsætning som egnethedskriterium samtidig med, at der fremgår en anslået eller en endelig kontraktværdi.

19 SIDE 19 KONSORTIER OG UDBUD Kapitel 3 Ordregiveres valg af udvælgelseskriterier Dette kapital beskriver de af kortlægningens resultater, der vedrører ordregiveres valg af udvælgelseskriterier. Ordregiver kan i alle udbudsprocedurer på nær proceduren offentligt udbud vælge at begrænse antallet af bydende ved at foretage en udvælgelse blandt de egnede ansøgere. Kun de udvalgte ansøgere opnår adgang til at afgive tilbud eller deltage i dialogen. På den måde kan ordregiver begrænse antallet af tilbudsgivere. Det kan som nævnt begrænse konkurrencen om opgaven, men omvendt kan der sikres konkurrence blandt de bedste virksomheder, samtidig med at transaktionsomkostningerne holdes nede. Udvælgelsen skal foretages efter objektive kriterier, som ordregiveren har fastsat på forhånd og oplyst i udbudsmaterialet. En udvælgelse kan særligt være hensigtsmæssig, når ordregiver har en forventning om et stort antal egnede ansøgere. I boksen nedenfor beskrives eksemplar på, hvordan ordregivere kan fastsætte udvælgelseskriterier. Boks 3.1 Eksempler på, hvad ordregivere kan lægge vægt på i forbindelse med udvælgelsen Når ordregiver skal fastsætte kriterierne for udvælgelsen gælder, at kriterierne skal være objektive og ikke-diskriminerende. Herudover skal kriterierne for udvælgelsen leve op til de generelle principper om proportionalitet. I forlængelse heraf kan ordregiver opstille kriterier i forhold til ansøgernes eller tilbudsgivernes:» Økonomiske og finansielle formåen» Tekniske og faglige formåen. Derudover kan ordregiver lægge vægt på andre forhold, fx:» Bedste konkurrencefelt. Det skal i så fald være klart beskrevet i udbudsmaterialet, hvordan det bedste konkurrencefelt identificeres. Ordregiver kan eksempelvis tilkendegive, at:» der ved udvælgelsen bliver lagt vægt på, at de udvalgte ansøgere har forskellige virksomhedsprofiler, fx at der både er små-, mellemstore, store og udenlandske virksomheder blandt de ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud. I 83 pct. af de offentliggjorte begrænsede udbud i perioden, specificerer ordregiver sine udvælgelseskriterier i udbudsbekendtgørelsen. Der er således offentliggjort 162 begrænsede udbud i perioden, hvor ordregiver ikke specificerer sine udvælgelseskriterier nærmere i selve udbudsbekendtgørelsen. Disse 162 udbud overholder ikke udbudslovens krav om, at udvælgelseskriterierne skal oplyses i udbudsbekendtgørelsen 9. Oftest stiller ordregivere krav til virksomhedernes tekniske kapacitet og herunder virksomhedernes referencer i forbindelse med udvælgelsen. Det fremgår af figuren nedenfor. 9 Jf. udbudsloven 145, stk. 3, nr. 3.

20 SIDE 20 KAPITEL 3 ORDREGIVERES VALG AF UDVÆLGELSESKRITERIER Figur 3.1 Ordregiveres valg af udvælgelseskriterier Andel af udbud i pct % (733) 2 1 2% (21) 6% (53) 1% (13) 19% (186) 13% (123) 8% (77) 9% (85) 19% (180) 1 (94) 11% (103) 2% (20) Personlige udvælgelseskriterier Økonomiske udvælgelseskriterier Tekniske udvælgelseskriterier Anm.: Tallene er baseret på 956 begrænsede udbud. Ordregivere vægt på omsætning som udvælgelseskriterium i forbindelse med 19 pct. af de offentliggjorte begrænsede udbud i kortlægningen. Omsætning som udvælgelseskriterium er det mest anvendte af de økonomiske kriterier for udvælgelse. Herefter kommer egenkapital. Regionale ordregivere lægger oftere vægt på økonomiske forhold i forbindelse med udvælgelsen af tilbudsgivere, hvilket kan afspejle opgavernes karakter. Ordgiveres brug af økonomiske udvælgelseskriterier fremgår af figuren nedenfor.

21 SIDE 21 KONSORTIER OG UDBUD Figur 3.2 Valg af økonomiske udvælgelseskriterier fordelt på myndighedstype Andel af udbud i pct. 35% 3 25% 2 15% 1 5% 13% (32) 11% (27) 6% (15) 7% (17) 23% (106) 15% (72) 9% (44) 1 (47) 33% (21) 14% (9) 15% (27) 9% 11% 8% (6) (7) 7% 8% (15) (12) (14) Kommuner (n=246) Offentlige virksomheder (n=466) Regioner (n=64) Statslige myndigheder (n=180) Årsomsætning Egenkapital Soliditet Resultat Anm.: Figuren er baseret på 956 begrænsede udbud. Tallene bygger på 246 kommunale udbud, 466 udbud gennemført af offentlige virksomheder, 64 regionale udbud og 180 udbud gennemført af statslige myndigheder. Brugen af omsætning som udvælgelseskriterium ser ikke ud til at være steget fra 2015 og frem til de første 4 måneder af Referencer vægtes højst For lidt under halvdelen af de gennemførte begrænsede udbud i perioden gælder, at ordregiver udelukkende opstiller udvælgelseskriterier, der vedrører teknisk kapacitet, jf. figur 3.2 nedenfor. Til sammenligning er der kun to eksempler på, at ordregiver udelukkende lægger vægt på økonomiske forhold som udvælgelseskriterium og ét enkelt eksempel på, at omsætning optræder som eneste udvælgelseskriterium. I det konkrete tilfælde er der tale om ydelsesspecifik omsætning. Det vil sige omsætning, der udelukkende knytter sig til det konkrete opgaveområde, der er i udbud og ikke virksomhedens samlede omsætning.

22 SIDE 22 KAPITEL 3 ORDREGIVERES VALG AF UDVÆLGELSESKRITERIER Figur 3.3 Ordregiveres brug af kombinationer af udvælgelseskriterier Andel af udbud i pct. 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 46% (440) Kun tekniske udvælgelseskriterier 28% (271) Tekniske og økonomiske udvælgelseskriterier 2% (15) Tekniske og personlige udvælgelseskriterier (0) 7% (68) Personlige og økonomiske udvælgelseskriterier Kombination af alle udvælgelseskriterier Anm.: Tallene baserer sig på 956 begrænsede udbud. Der er i alt 354 begrænsede udbud i kortlægningsperioden, hvor ordregivere opstiller flere kriterier for udvælgelse. Det typiske billede er at der lægges vægt på hhv. tekniske og økonomiske forhold. I godt halvdelen af de udbud, hvor ordregiver angiver mere end et udvælgelseskriterium, er det også anført, hvilket kriterium som på overordnet niveau tillægges størst vægt. I resten af udbuddene er der derimod ikke i selve udbudsbekendtgørelsen nogen information om, hvad der tillægges størst vægt. Når ordregiver beskriver en vægtning mellem flere kriterier, så er det helt overvejende teknisk kapacitet og herunder særligt referencer, der er det afgørende for, hvilken tilbudsgiver der bliver prækvalificeret. Udvælgelseskriteriet referencer optræder således som det vigtigste kriterium i 148 udbud 10. Det svarer til 91 pct. af de udbud, hvor ordregiver angiver mere end et kriterium, og hvor det samtidig angives, hvilke kriterier på mere detaljeret niveau der tillægges størst vægt. 3.1 Valg af omsætningskriterier på tværs af brancher Kortlægningen peger på, at der er visse forskelle i ordregiveres brug af omsætning som udvælgelseskriterium på tværs af brancher. Det kan afspejle forskelle på kontrakternes størrelse og karakter. Udvælgelseskriteriet omsætning anvendes oftest i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver. I 27 pct. af udbuddene på dette område lægges vægt på omsætning i forbindelse 10 Ud af de 181 udbud, hvor ordregiver beskriver en vægtning af udvælgelseskriteriet, er det udelukkende i forbindelse med 163 udbud, at ordregiver beskriver vægtningen på detaljeret og ikke blot overordnet niveau.

23 SIDE 23 KONSORTIER OG UDBUD med udvælgelsen. Udbuddene af bygge- og anlægsarbejder i kortlægningen har ofte relativt høje kontraktværdier. Det er i forbindelse med udbud af tjenesteydelser vedrørende spildevand m.v. og it-tjenester, at omsætning som udvælgelseskriterium anvendes mindst. Krav til omsætning er heller ikke videre udbredt for udbud af forretningstjenester. Figur 3.4 Valg af udvælgelseskriteriet årsomsætning på tværs af brancher Andel af udbud i pct. 3 25% 2 15% 1 5% 27% (87) 21% (30) 14% (16) 14% (12) 17% (9) Bygge- og anlægsarbejder (n=327) Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed (n=145) Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse (n=113) It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support (n=88) Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed (n=46) Anm.: Figuren illustrerer brugen af årsomsætning som udvælgelseskriterium på tværs af de fem brancher, hvor der er identificeret flest udbud i kortlægningsperioden. De fem brancher udgør 75 pct. af det samlede antal udbud i den kortlagte periode. Som nævnt tidligere er det relativt udbredt at der i udbud af it-tjenester og forretningstjenesteydelser stilles krav til omsætning i forbindelse med egnethedsvurderingen (se figur 2.4), mens det altså ikke i særlig grad er tilfældet i forbindelse med udvælgelsen. 3.2 Valg af omsætningskriterier ved udbud af rammeaftaler og fælles indkøb I 19 pct. af de begrænsede udbud, hvor der er tale om udbud af en rammeaftale, lægger ordregiver vægt på omsætning som udvælgelseskriterium. Det er nogenlunde samme andel som for udbuddene i kortlægningen generelt set. Omsætning er det økonomiske kriterium, der oftest anvendes i forbindelse med udbud af rammeaftaler, jf. figur 3.5.

24 SIDE 24 KAPITEL 3 ORDREGIVERES VALG AF UDVÆLGELSESKRITERIER Figur 3.5 Økonomiske udvælgelseskriterier ved udbud af rammeaftaler og udbud, der ikke vedr. en rammeaftale Andel af udbud i pct. 2 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 19% (43) 19% (143) 14% (103) 9% (20) 8% 5% (64) (13) 4% (9) Årsomsætning Egenkapital Soliditet Resultat 1 (76) Rammeaftaler (n=221) Ikke-rammeaftaler (n=735) Anm.: Tallene bygger på 221 begrænsede udbud af rammeaftaler og 735 begrænsede udbud, der ikke vedrører en rammeaftale. Langt størstedelen af de udbudte rammeaftaler, hvor det er muligt at opgøre en kontraktværdi, har en samlet kontraktværdi på over 5,6 mio. kr. Det gælder for 100 ud af de i alt 122, hvor kontraktværdien kan opgøres. Kortlægningen peger på, at der kan være en lille tendens til, at årsomsætning hyppigere optræder som udvælgelseskriterium, når ordregivere køber ind i fællesskab. I 25 pct. af de begrænsede udbud, der gennemføres på vegne af en sammenslutning af ordregivere eller en indkøbscentral, lægges således vægt på omsætning som udvælgelseskriterium. Dette kan afspejle kontrakternes størrelse, når der købes ind i fællesskab.

25 SIDE 25 KONSORTIER OG UDBUD Figur 3.6 Økonomiske udvælgelseskriterier ved udbud der foretages i fællesskab Andel af udbud i pct. 3 25% 2 15% 1 5% 25% (15) 19% (171) 15% (9) 13% (114) Årsomsætning Egenkapital Soliditet Resultat 1 (6) 8% (71) 8% (5) 9% (80) Fælles indkøb (n=60) Ikke-fælles indkøb (n=896) Anm.: Tallene bygger på 60 begrænsede udbud, der er foretaget på vegne af en sammenslutning af ordregivere eller en indkøbscentral og 896 begrænsede udbud, der ikke er foretaget i fællesskab. Omsætning som udvælgelseskriterium anvendes oftest i forbindelse med kontrakter, der har en høj værdi. Det fremgår af figuren nedenfor.

26 SIDE 26 KAPITEL 3 ORDREGIVERES VALG AF UDVÆLGELSESKRITERIER Figur 3.7 Økonomiske udvælgelseskriterier fordelt på kontraktværdi Andel af udbud i pct. 25% 2 15% 1 5% 4% (1) 4% (1) (0) (0) 17% (25) 14% (25) 11% (16) 7% (10) < DKK (n=25) DKK DKK (n=145) 1 7% (18) 6% (10) (11) 3% (6) DKK DKK (n=181) Årsomsætning Egenkapital Soliditet Resultat 23% (40) 16% (28) 1 (17) 12% (21) > DKK (n=171) Anm.: Tabellen er baseret på 522 udbud, hvor der enten er angivet en forventet kontraktværdi eller opgivet den endelige kontraktværdi. Intervallerne i tabellen svarer til EU s tærskelværdi for forskellige opgavetyper. Kilde: I 17 pct. af de udbud, der har en kontraktværdi på mellem 1 mio. kr. og 5,6 mio. kr. lægges vægt på omsætning som udvælgelseskriterium, mens det gør sig gældende for 23 pct. af udbuddene med en kontraktværdi over 39 mio. kr.

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19668-2017:text:da:html -København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S 013-019668 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175201-2016:text:da:html Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S 098-175201 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Valby: Rekrutteringstjenester 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Valby: Rekrutteringstjenester 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413711-2017:text:da:html Danmark-Valby: Rekrutteringstjenester 2017/S 201-413711 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S Udbudsbekendtgørelse

Danmark-Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S Udbudsbekendtgørelse 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200911-2016:text:da:html -Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S

Læs mere

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:97054-2016:text:da:html Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 058-097054

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61071-2016:text:da:html Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S 038-061071 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal 2 Dagens program Velkomst + Præsentation af mødedeltager Noter jeres oplysninger Præsentation af Danmarks Arealinformation Brug af Danmarks Arealinformation

Læs mere

Danmark-Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298812-2016:text:da:html -Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S 166-298812 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49210-2016:text:da:html Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S 031-049210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger DI Maj 2016 Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Skanderborg: Rekrutteringstjenester 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Skanderborg: Rekrutteringstjenester 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349081-2016:text:da:html Danmark-Skanderborg: Rekrutteringstjenester 2016/S 194-349081 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F05 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_naersana NO_DOC_EXT: 2016-146863 SOFTWARE VERSION: 9.3.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: ana@lett.dk

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret

Dansk Forening for Udbudsret De nye regler om ændringer Kristian Hartlev, partner, advokat (H) har@kammeradv.dk +45 25 43 03 11 2 ændringsregler i høringsudkastet Regel om ændring af ansøgere (mellem prækvalifikation og tildeling)/tilbudsgivere

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 11 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:286216-2016:text:da:html Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S 158-286216 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Varer

Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser SK Gadelys A/S 29396361 Lilleøvej 3 Korsør 4220 E-mail: info@skforsyning.dk Overordnet internetadresse:

Læs mere

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125033-2016:text:da:html Danmark-Herning: Personbiler 2016/S 072-125033 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER PRÆKVALIFIKATIONSFASE EU-UDBUD NR. 2016/S 243-443517

Læs mere

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning DI Maj 2016 Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og hhv. kommuner og regioner.

Læs mere

Danmark-Valby: Bygge- og anlægsarbejder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Valby: Bygge- og anlægsarbejder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55494-2016:text:da:html Danmark-Valby: Bygge- og anlægsarbejder 2016/S 035-055494 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Page 1 of 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1)

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

LANGUAGE: CUSTOMER: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: CUSTOMER: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F05 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: agc NO_DOC_EXT: 2016-XXXXXX SOFTWARE VERSION: 9.1.8 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: agc@agconsulting.dk

Læs mere

Danmark-Charlottenlund: Trykning og distribution 2016/S 013-017816. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Charlottenlund: Trykning og distribution 2016/S 013-017816. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17816-2016:text:da:html Danmark-Charlottenlund: Trykning og distribution 2016/S 013-017816 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Del I: Ordregivende myndighed. I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar for dette udbud)

Udbudsbekendtgørelse. Del I: Ordregivende myndighed. I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar for dette udbud) Udbudsbekendtgørelse Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar for dette udbud) Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S CVR-nummer:

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312545-2016:text:da:html Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 174-312545

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F21 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_njuulmla NO_DOC_EXT: 2017-179368 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: ljm@bechbruun.com

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98058-2017:text:da:html -Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S 053-098058 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356466-2016:text:da:html -København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S 198-356466 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35382-2013:text:da:html DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S 023-035382 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F21 VERSION: R2.0.9.S01.I01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nsoendri NO_DOC_EXT: 2016-072711 SOFTWARE VERSION: 9.1.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail:

Læs mere

Genlæs og afslut. Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Side 1 af 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Tjenesteydelser

Tjenesteydelser Side 1 af 6 Tjenesteydelser - 445548-2016 17/12/2016 S244 - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud I. II. III. IV. VI. Danmark-Nykøbing Falster: Tekniske undersøgelser, analyser og

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution.

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36568022.aspx Ekstern udbuds ID 369330-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

Evalueringsmodeller Vejledning

Evalueringsmodeller Vejledning Evalueringsmodeller Vejledning SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Evalueringsmodeller Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 4171 5000 E-mail kfst@kfst.dk On-line

Læs mere

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed.

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407101-2015:text:da:html Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-København: Åbning af en kredit 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Åbning af en kredit 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158661-2017:text:da:html -København: Åbning af en kredit 2017/S 082-158661 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433457-2015:text:da:html Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457 Udbudsbekendtgørelse Bygge-

Læs mere

Områdekontor Køge Istandsættelse af fraflytterlejligheder

Områdekontor Køge Istandsættelse af fraflytterlejligheder Områdekontor Køge Istandsættelse af fraflytterlejligheder Byggeplads: Borup, Ll. Skensved, Bjæverskov og Herfølge Trin: Muligheder Kaldenavn: Total pris: Adresse: Køge Egen pris: Post nr: 4600 Kvm: By:

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01.I01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: UDB NO_DOC_EXT: 2016-041583 SOFTWARE VERSION: 9.1.3 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: vd-udb@vd.dk

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret.

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40613526.aspx Ekstern udbuds ID 280283-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2016-081057 SOFTWARE VERSION: 9.1.8 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407281-2012:text:da:html DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 053-088753. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 053-088753. Udbudsbekendtgørelse. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:88753-2014:text:da:html Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 053-088753

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251123-2012:text:da:html DK-København: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Analyse. Udbudskulturen i Danmark

Analyse. Udbudskulturen i Danmark Analyse Udbudskulturen i Danmark 2014 KAPITEL 1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15391-2012:text:da:html DK-Ringsted: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 10-015391 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147151-2015:text:da:html Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013)

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Dato: 16. april 2014 Udbudsdirektivet - Temaer Version 4 Sag: 13/09174-5 Sagsbehandler: /MRL Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Tema 1: Anvendelsesområde / Grundlæggende bestemmelser Notat 1

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU

Læs mere