Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet"

Transkript

1 Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: maj 2009 Jobcenter: Hedensted Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Rita Kristensen, tlf , 1. Overordnet prioritering På hvilke områder igangsat udvikling: - Organisering - Ledelse - Styring og opfølgning - Interne arbejdsgange m.v. - Kompetencer, værdier m.v. - Nye tilbud til sygemeldte - Forebyggelse, fastholdelse - Nye samarbejder - Brug af andre aktører - Andre Udviklingsinitiativer omfatter bl.a.: Aktiv sygemeldt: Valgfrit tilbud til kategori 2 og 3 syge. Møde med fysioterapeut, der lægger en træningsplan ift. kropslig aktivitet. Også foredrag bl.a. omkring livsstil og kost. Jobcenterets erfaring er at hjemmetræning ikke fungerer kurser ligger derfor ude i byen. Brugertilfredshedsevaluering var positiv, bl.a. er sygemeldte glade for at møde andre i samme situation. Tidlig indsats projekt i samarbejde med Horsens og Forebyggelsesfonden. Infomøder, erhvervspsykologer, fysioterapeuter, diskussion om jobmuligheder, strategier ift. stress. Hedensted har 25 pladser pr. år. Køres af Marselisborg (vidensbaseret m. kontrolgruppe). Job og stresscoaching (LBR-projekt) obligatorisk tilbud for stress-sygemeldte. Dels coaching og dels gruppeundervisning i viden om stress og depression. Oplevelsen af ikke at stå alene er givtig. Samarbejde med anden aktør (AS3-AMU) om afklaringsforløb, jf. pkt. 8. Er der evalueret? Der ligger skriftlige evalueringer på de fleste projekter dog ikke lavet af eksterne. Generelt positive. Job og stresscoacing var mindre positiv der skal mere fokus på jobrettet indsats. 2. Strategi og mål Strategi/handlingsplan? Overordnet fokus er at sygemeldte skal afklares i virksomhederne. Mål (udover mål 2)? Sager over 52 uger skal halveres (svarende til 98 sager. Pt. er jobcenteret nede på 95 sager (maj 2009). Involvering af LBR - Strategi og mål - Konkrete projekter - Handlings-/aktivitetsplan Involvering af fagpol. udv. - Strategi og mål - Konkrete projekter - Handlings-/aktivitetsplan Der er udarbejdet en ny sygedagpengeprofil foråret 2009 Andet: Evaluering af de aktiviteter, der er igangsat for LBR-midler 3. Ledelse Koncepter for styring og opfølgning: Fokus på styring efter måltal. Baggrund: Historisk arv fra en af kommunerne i sammenlægningen. - Beskæftigelsesplan og mål Herudover naturligt fokus på rettidighed jf. lovens krav. - Rettidighed Trivselsundersøgelse i 2008 i hele kommunen havde bl.a. fokus på ledelse. Resultater var overvejende positive, men gav bl.a. anledning til større fokus på synlige, - Refusion konkrete mål for de enkelte sagsbehandlere. - Produktion Krav til/indhold i ledelse? Fokus på sparring. Koncepter for ledelsestilsyn Der udarbejdes månedlig ledelsesinformation, hvor det fremgår, hvordan indsatsen går ift. overordnede mål. Gennemgang af sager over 52 uger med jævne mellemrum (p.t. 3 gange årligt). Beslutningsmøder hvor der tages beslutninger vedr. indstillinger til pension, fleksjob eller revalideringer over 2 år. Daglig ledelse - Jobcenterchef - Afdelingschef

2 - Teamchef - Faglig koordinator Leder ansvar for andre områder 4. Organisering Antal Antal medarbejdere i JC i alt 57 Antal medarbejdere på SDP: Teams af 4 5 sagsbehandlere, der får sager jf. CPR-nøgle. Inden for de enkelte team kan sagerne godt fordeles anderledes efter behov. Hvert team har ca. lige mange sager max 43 sager pr. sagsbehandler. Det fungerer godt. Hvert team holder refleksionsmøde én gang om ugen, hvor vanskelige sager diskuteres og beslutninger om forlængelse tages i plenum. - I alt - Socialrådgivere 16 - Jobkonsulenter 10 - Socialformidlere - Erhv/arb.mark. vejledere 2 Uformelle evalueringer ifm. afdelingsmøder der er generelt positive tilbagemeldinger - Administrative medarb. ift. den nuværende organisering. Men også mange udviklingsmuligheder. - Virksomhedskonsulenter 0 - Læger/sygeplejersker 3 Ved vanskelige sager går der ind imellem to sagsbehandlere med til møderne - Andre 1 sparring er ofte nødvendigt til at bringe sagerne videre. Sager pr. sagsbehandler 43 I gennemsnit har hver sagsbehandler desuden 14 revalideringssager samt 2 råd- og vejledningssager. Standardnormering: - Ja, ens for alle - Ja, afhænger af målgr./opg. - Særskilt team Specialiserede enheder: - Visitation - Forebyggelse/fastholdelse - Udplacering Andet: Sygemeldte i fleksjob Fordeling af sager: - Tilfældigt - Cpr-nøgle - Specialisering Fast sagsbehandler Jobkonsulenter specialiseret ift. fastholdelse/udplacering Afdelingen delt i 3 teams man kan indenfor sit team fordele sager imellem sig, eller overtage andres sager hvis det er hensigtsmæssigt. 5. Arbejdsgange/snitflader Arbejdet med arbejdsgange/snitflader: - I teamet - Ift. andre team i jobcentret - Ift. Ydelseskontor - Ift. eksterne parter Andet: Social service ift. pension Siden kommunesammenlægningen har der været klart beskrevede arbejdsgange ift. alle samarbejdsparter og især ift. ydelseskontoret. 6. Visitation (kategori) Hvem foretager visitation: Model er valgt fordi den er effektiv fokus er på opfølgning til tiden. - Sagsbeh. individuelt - Gruppe af sagsbeh. En lægekonsulent har indtil for nylig deltaget fast i visitationsmøderne, men er nu - Tværfaglig gr./vis.udv. blevet taget ud pga. ressourcebegrænsninger. Lægekonsulenten inddrages nu ad 2

3 Strategi for tidlig visitation - Diagnoser - Brancher - Demografi - Sygdomsforløb - Ikke målgruppeafhængigt Samtalevarighed 20 Kvalitetsstandarder Tidlig indsats for alle grupper. For gruppen der kommer fra ledighed hurtigst muligt i gang med et afklaring og vejledningstilbud evt. med coaching m.h.p at genvinde arbejdsmarkedsperspektivet 7. Opfølgning Sæt Strategi for hyppig opfølgning: - Udvalgte gr.(alder, etn.) - Ikke målgr. Afh. Den enkelte sagsbehandler har selv råderet til at afgøre, hvad der skal iværksættes udover lovens krav. Krav til personligt fremmøde Strategi for tidlig opf. plan Højere intensitet: uger uger uger - Over 52 uger Samtalevarighed 45 Kvalitetsstandarder 8. Tilbud Strategi for tilbud Jf. neden for. Hvilke tilbud: Jobcenter vil ikke have for mange faste aftaler med andre aktører. Rationalet er, at - Vejledning/afklaring sygedagpenge-indsatsen ikke skal styres af faste aftaler, hvor man så er forpligtet - Virksomhedsr. tilbud til at bruge bestemte typer tilbud. Indsatsen skal styres af den enkelte sygemeldtes behov. Dette er ikke en nedskrevet strategi, men modellen har arbejdsmarkedsudvalgets fulde opbakning. Eneste faste samarbejde er med AS3- om afklaringsforløb - Jobsøgning - Tilb. ift. psyk. lidelser (24 pladser om ugen). Bruges til personer der er relativt tæt på arbejdsmarkedet - Ergo/fysioterapeut eller kommer fra ledighed inden sygemelding, der har brug for vejledning, stress- - Sundhedsfr. tilbud og jobcoaching m.v. Også samarbejde med de gamle REVA-centre. Aktive tilbud? Ca. 70 pct. 9. Forebyggelse, fastholdelse og udplacering (5) Hvilke indsatser: - Delvis raskmelding - Omplacering - Virksomhedsrevalidering - Jobrettet indsats - Arbejdsprøvning - Rådg. om arb.pl. indretning - Forebyggende indsats - Partnerskaber privat Udgangspunktet er en inklusionstankegang ingen har glæde af at være uden for arbejdsmarkedet. Et arbejde giver livskvalitet. Indsatsen er fokuseret på hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Virksomhedskonsulenter kommer på banen allerede efter tre måneders forløb. Virksomhedsrevalidering og revalidering generelt er meget højt prioriteret. Borgernes uddannelsesniveau er generelt lidt lavere ift. andre kommuner. Derfor fokus på opkvalificering og uddannelse. 3

4 - Opfølg. på ny-raskmeldte - Partnerskaber off - 3-parts drøft. m. arb.giv - Bev. af hjælpemidler 10. Kompetenceudvikling Iværksat kompetenceudvik- ling? Hvilke områder: - Lovgivning - Retningslinier/arb.gange - IT - Sygdomsbegreber - Værdier/holdninger - Sam./aktører/tilbud - Samtale/coaching 11. Samarbejdsparter/- former Hvilke samarbejdsparter: - Læger - Ydelseskontoret - Staten i jobcentret - Andre forvaltninger - Private arbejdsgivere - Kommunen (arb.giver) - Psykologer - Udd./erhv.vejledere - A-kasser Inddraget nye samarbejdsparter? 12. Brug af andre aktører Dele af opf. hos anden aktør: nej Strategi: - Specialisering - Ressourceaflastning - Mere intensiv indsats - Politisk beslutning Hvor mange er lagt ud? 25 Hvilke målgrupper: - Ikke målgruppeafhængigt Jf. teamstruktur. Der afholdes små kurser i løbet af året. Fokus på fælles holdninger og tilgange til arbejdet og indsatsen. Mødes løbende med a-kasserne med forskellige fokusområder. Godt samarbejde. Mødes også løbende med de statslige medarbejdere, hvor relevante sager diskuteres og fælles strategier kan planlægges. Skaber et bedre flow i mange af sagerne. Der skal arbejdes med udviklingen af samarbejdet med lægerne. Evt. ikke afklaret p.t. vi forestiller os vi skal have et eller flere afklaringsforløb endnu ikke afgjort om det skal være i eget regi eller andre aktører der skal stå for indsatsen. Især vigtigt at bruge andre aktører i forhold til motivationsarbejdet. Vigtig med et tæt samarbejde og en god dialog mellem sagsbehandlerne og andre aktørers medarbejdere. I samarbejde med Horsens TAT projekt som er målrettet imod sygemeldte med stress og lettere depression. 13. Øvrige bemærkninger Øvrige bemærkninger? Holdningen i jobcenteret bygger på inklusion, hvilket stiller krav til såvel sagsbehandlere som sygemeldte om aktiv deltagelse ift. at få afklaret arbejdsevnen. Fokus på tidlig aktiv indsats. Der arbejdes p.t. med metodeudvikling ift. den faglige indsats. Sagsbehandlerne er inddelt i små selvstyrende teams, med en høj grad af kompetence. Jobcenteret har ved hjælp af en målrettet indsats hvad angår mål, 4

5 midler og metoder fået antallet af sager over 52 uger betragteligt ned på forholdsvis kort tid. Ansvar, udvikling og dialog er fundament for en professional indsats. 5

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: sommer 2009 Jobcenter: Holstebro Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Elsebeth Dam Simonsen, eds@holstebro.dk, tlf. 96113841

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 265 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 265 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 265 Offentligt Beskrivelse af Jobcenter Nyborgs indsats i forbindelse med projekt Aktive Hurtigere tilbage Jobcenternavn: Jobcenter Nyborg

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Økonomisk effektiv sygedagpengeadministration. Sammenligning af seks kommuner

Økonomisk effektiv sygedagpengeadministration. Sammenligning af seks kommuner Økonomisk effektiv sygedagpengeadministration Sammenligning af seks kommuner KREVI I denne rapport undersøges god administrativ praksis på sygedagpengeområdet i kommunerne, forstået som en økonomisk effektiv

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

#!  # # # # #! # # # !## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,- ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&% ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' #

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes?

Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? 215 Top 1 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? Indsatsen i de 1 kommuner der er bedst til at skabe virksomhedsplaceringer (foreløbig opsamling) 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN EVALUERING AF A-KASSESAMARBEJDET 2014 Side INDLEDNING Københavns Kommune har indgået partnerskabsaftaler med en række a-kasser om varetagelse af kontaktforløb

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Bilag Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 2 Indhold 1. Case: Allerød Kommune 3 2. Case: Haderslev Kommune 10 3. Case: Horsens Kommune 17 4. Case: Hørsholm Kommune 24 5. Case: Københavns

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Januar 2014 SLUTEVALUERING. KVIS forsøgsprogrammet Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Sygedagpengemodtagere kategori 2

Januar 2014 SLUTEVALUERING. KVIS forsøgsprogrammet Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Sygedagpengemodtagere kategori 2 Januar 2014 SLUTEVALUERING KVIS forsøgsprogrammet Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Sygedagpengemodtagere kategori 2 KVIS slutevaluering 2014 Indhold Indledning 3 Del I. Konklusioner og hypoteser

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt: Nøglen 2008

Ansøgning om støtte. til projekt: Nøglen 2008 Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø til projekt: Nøglen 2008 Ansøgning sendes til: Ellen Pedersen Projektkonsulent Sekretariatet for Det Lokale Beskæftigelsesråd for

Læs mere