HD i Organisation og Ledelse. Tværfaglig skriftlig prøve. Maj Opgaven består af 12 sider. Til opgavens besvarelse gives 6 timer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD i Organisation og Ledelse. Tværfaglig skriftlig prøve. Maj 2008. Opgaven består af 12 sider. Til opgavens besvarelse gives 6 timer"

Transkript

1 HD i Organisation og Ledelse Tværfaglig skriftlig prøve Maj 2008 Opgaven består af 12 sider Til opgavens besvarelse gives 6 timer - alle hjælpemidler tilladt - 1

2 SUPPORT SYSTEMS Du tiltrådte 1. marts 2008 en stilling som koncerndirektør for virksomheden Support Systems. Virksomheden udvikler og sælger it-systemer til løn- og personaleadministration. Virksomheden er en nordisk virksomhed med hovedkontor i København, men desuden med landekontorer i Oslo og Stockholm. Den er dannet ved en fusion af virksomhederne Staff Support og Human Systems. Fusionen er formelt trådt i kraft pr. 1. januar 2008, men der mangler meget før den reelt er gennemført. Du er medlem af koncerndirektionen, hvor desuden koncernens CEO (Chief Executive Officer), koncernens CFO (Chief Financial Officer) samt CEO fra henholdsvis Norge, Sverige og Danmark er medlemmer. Du er særligt ansvarlig for Corporate Affairs: strategi og forretningsudvikling, intern og ekstern kommunikation, koncernmarketing og produktudvikling. Dine opgaver er således af tværgående karakter i forhold til de tre landekontorer. Du har en baggrund som civilingeniør. Du har siden din eksamen fra Aalborg Universitet for 13 år siden arbejdet med digital teknologi i flere virksomheder, som udviklingsingeniør, siden som projektleder og som afdelingschef. Du afsluttede i 2005 en HD(O)-uddannelse. Du har siden arbejdet som chefkonsulent i en større konsulentvirksomhed, hvor du særligt har arbejdet med projektledelse og organisationsudvikling i projektorganisationer inden for IT, software og elektronik. På et heldagsmøde, mandag den 2. juni 2008, skal koncerndirektionen drøfte, hvordan organisationen kan videreudvikles med henblik på at understøtte koncernens forretningsstrategi. Koncernens CEO har bedt dig om at udarbejde et oplæg. Det skal indeholde følgende tre punkter: 1. Diskuter, hvad der ligger i de strategi-idéer, som bestyrelsen og koncernens CEO giver udtryk for og hvilke dilemmaer, der knytter sig til en sådan satsning. (25%) 2. Diskuter, hvilke ændringer, der er behov for i de kommende år, for at realisere en strategi af denne karaktér. (50%) 3. Diskuter, hvornår og hvordan disse ændringer kan gennemføres. (25%) De tre oplæg er samtidig de tre eksamensspørgsmål, du skal besvare. Vægtningen af eksamensspørgsmålene i procent fremgår af parenteserne bag eksamens-spørgsmålene. Du har været ansat i næsten tre måneder, og sidder nu og gør status over dine iagttagelser og oplevelser i virksomheden, mens du bladrer dine noter igennem. Følgende er det indtryk, du har: 2

3 Staff Support og Human Systems er begge cirka 40 år gamle. Staff Support er dansk og har sit udspring i den finansielle sektor, hvor selskabet i en årrække var en del af en større koncern. Staff Support blev for 5 år siden skilt ud i et selvstændigt aktieselskab. Human Systems har sit historiske afsæt i Norge i en statsvirksomhed og blev for 10 år siden skilt ud i et selvstændigt aktieselskab. Begge virksomheder er således karakteriseret ved i en moden alder at være blevet selvstændige selskaber efter i en længere årrække at have været en del af større koncerner. Aktiviteterne i Sverige kom til for 5 år siden da den norske virksomhed foretog strategiske opkøb af to mindre virksomheder, som man lagde sammen. I Danmark etablerede den norske virksomhed et datterselskab for 6 år siden. Både Staff Support og Human Systems var forud for fusionen i økonomisk god gænge, men manglede hver for sig lebensraum (udfoldelsesmuligheder). Fusionen gør koncernen til en af de 3-4 store spillere inden for branchen lidt afhængigt af hvordan branchen defineres. Der findes desuden en underskov af mange mindre virksomheder inden for branchen. Forretningsgrundlaget i både Staff Support og Human Systems og nu i Support Systems er administrative IT-systemer og outsourcing af administrative opgaver i både offentlige og private virksomheder. Løsninger og ydelser hjælper kunderne til større administrativ effektivitet. Der er tale om vækstmarkeder. Begge virksomheder tilbød markedet IT-systemer til administration som det grundlæggende værditilbud, men der er i de senere år udviklet en række rådgivningsydelser i tilknytning til systemløsningerne, således at det samlede værditilbud er bredere end systemløsningerne. Der sælges i et vist omfang applications-licenser, men hovedforretningen ligger på hostede løsninger, inklusiv drift, support og løbende vedligeholdelse. Der er således følgende forretningsområder: Lønadministration, Personaleadministration. Outsourcing og Rådgivning. Lønadministration er det oprindelige forretningsområde. Der er udviklet varianter, således at systemløsningerne kan tilpasses kundens behov. Der er desuden udviklet en række tillægsydelser, som kan tilkøbes: personalegoder, lønstatistikker, lønbenchmarking med flere. Personaleadministration omfatter en lang række moduler og er under stadig udvikling: stamoplysninger, medarbejderkvalifikationer og potentialevurdering, stillingsoplysninger og stillingsvurdering, fraværsoplysninger, adgangskontrol med flere. Modulerne i Personaleadministration markedsføres i sammenhæng med Lønadministration. Outsourcing er outsourcing fra kunden til Support Systems. Outsourcing indebærer, at kunden kan outsource (dele af) løn- og personaleadministrationen til Support Systems med henblik på, at kunden i højere grad kan fokusere på kerneforretningen og/eller reducere omkostninger. Det gælder ikke mindst ansættelseskontrakter, 3

4 uddannelsesaftaler, løntilskud, barselrefusion, sygedagpenge og andre områder med kompliceret personalejura. Outsourcing er et nyere forretningsområde. Rådgivning handler først og fremmest om, hvordan ydelserne fra de øvrige forretningsområder kan kombineres på en måde, som er hensigtsmæssig for den enkelte kunde. Også rådgivning er et nyere forretningsområde. Support Systems har en kundebase på virksomheder, og har en markedsandel på 20% i Skandinavien 2,3 millioner lønmodtagere får udbetalt løn fra Support Systems. Support Systems har en samlet omsætning på cirka 900 mio. DKK. Historisk er udviklingen gået fra salg af systemer på licensbasis til hostede løsninger og videre til rådgivning. I Sverige udgør licenser, hvor kunden køber licensen og derefter betaler et mindre årligt beløb for en begrænset support, stadig den største del af omsætningen. I Danmark sælges licenser i et vist omfang, men de hostede løsninger har hovedvægten. I Norge er der udelukkende tale om hostede løsninger. Efterhånden er udviklet en række tillægsydelser til de basale ydelser inden for løn- og personaleadministration, og der arbejdes til stadighed på at udvikle flere. Markedet for de basale ydelser er præget af en hård konkurrence, selvom det stadig er her den største omsætning og indtjening for koncernen ligger. Der skal derfor på sigt satses på tillægsydelserne og på rådgivning til kunden om hvilken kombination af ydelser, som er mest hensigtsmæssig for kunden på kort og på længere sigt. Dertil kommer også et marked for egentlig outsourcing af dele af (eller hele) løn- og personaleområdet til Support Systems. Koncernens kunder i Danmark er typisk små virksomheder, man har derfor i Danmark været meget optaget af at udvikle generelt anvendelig software. I Norge har man hovedsageligt haft store kunder, og man har derfor der været meget optaget af kundetilpasning og rådgivning af kunder. Også i Sverige har man hovedsageligt haft større kunder. I Danmark har Staff Support og Human Systems samarbejdet siden Human Systems etablering i Danmark, og der har derfor været en gensidig interesse i et tættere samarbejde mellem de to virksomheder. Human Systems ejer ønskede for halvandet år siden at sælge Human Systems, og man var primært interesseret i en industriel køber det vil sige en virksomhed, som opererer inden for samme branche, og som var interesseret i at videreudvikle virksomheden. Fusionen blev vedtaget for et halvt år siden med Staff Support som køber af alle aktier i Human Systems. Den nye virksomhed befinder sig således i en klassisk fusionsproces, hvor man har formuleret et nyt fælles strategigrundlag samt en ny koncernstruktur, som man arbejder på at gennemføre. (Se Bilag 1) Staff Support havde ved fusionen 250 ansatte i Danmark. Tilsvarende havde Human Systems 400 ansatte i tre lande. I dag er der således cirka 650 medarbejdere ansat i Support Systems. Fordelingen af medarbejdere fremgår af koncernens organisationsdiagram, hvor tallene i parentes angiver antallet af medarbejdere inklusiv leder. (Se Bilag 1) 4

5 Som det fremgår af de nationale organigrammer (se bilag 2,3 og 4) er de enkelte lande hver for sig opdelt i en række funktioner. I koncerndirektionen har I talt om, at man på lidt længere sigt bør gøre den samlede koncerns organisation mere markeds- og kundeorienteret. Det forventes derfor også, at disse tanker indgår i dit oplæg. I koncerndirektionen er man enige om, at der er tre kundesegmenter, som er interessante, nemlig: store og mellemstore private virksomheder, små private virksomheder samt offentlige virksomheder. Det skal bemærkes, de to gamle organisationer, når det drejer sig om offentlige virksomheder, hidtil kun er lykkedes at få statslige virksomheder som kunder. Man har, når det drejer sig om kommunale og regionale offentlige virksomheder ikke hidtil kunnet konkurrere med KMD og tilsvarende kommunalt orienterede konkurrenter i Norge og Sverige. Koncernens CEO kommer fra stillingen som CEO for Staff Support. Koncernens CFO kommer tilsvarende fra Staff Support. De øvrige medlemmer af koncerndirektionen, CEO fra de tre lande og dig selv kommer alle udefra. Et antal direktører fra de to gamle koncerndirektioner er blevet opsagt og er således ikke søgt genplaceret. De øvrige ledere i de tre lande er næsten alle ledere, som havde tilsvarende stillinger i de to organisationer før fusionen. Kun i enkelte tilfælde har det været nødvendigt at opsige ledere, nemlig i de tilfælde, hvor de to gamle organisationer ikke supplerede hinanden, men overlappede. Heller ikke disse ledere er søgt genplaceret. Det har ikke været nødvendigt at opsige menige medarbejdere i forbindelse med fusionen. Begge de gamle virksomheder har fra starten været baseret på medarbejdere, som var/er fagkonsulenter inden for enten IT eller administration, og som brænder for det faglige indhold i løsningerne. I de senere år er der kommet nye medarbejdere til, med nye kompetencer inden for virksomhedsrådgivning. For dem handler det om systemernes anvendelse i et bredere forretningssammenhæng, de kaldes i daglig tale virksomhedskonsulenter. Der er således ved at udvikle sig to forskellige medarbejderkulturer. Den ene med faglig forankring i IT og administration den anden med udgangspunkt i et bredere virksomhedsperspektiv. De to medarbejdergrupper arbejder sammen men ikke altid uden problemer. De gamle fagkonsulenter synes, at virksomhedskonsulenterne nogen gange er for smarte, og at de er mere optaget af at fakturere dyre konsulenttimer end af at hjælpe kunderne med deres specifikke faglige problemer. Virksomhedskonsulenterne respekterer fagkonsulenterne, men synes, at de ofte er for nørdede, optaget af deres eget faglige felt, men uden sans for kundens samlede behov på lidt længere sigt. Dette billede er det samme i alle tre lande. Ud over de nationale kulturforskelle mellem Danmark, Norge og Sverige, som er ganske betydelige i arbejdsmæssige sammenhænge, er der forskellige kulturer i de tre nationale selskaber. I alle tre lande er der som nævnt betydelige kulturforskelle mellem fagkonsulenter og virksomhedskonsulenter. I Danmark er kulturen endvidere præget af, at man betjener et meget stort antal mindre kunder. Det betyder, at man er meget optaget af standardisering og automatisering af løsninger og ydelser. I Norge har man næsten kun store kunder, og der er man optaget af kundetilpasning og individuelle løsninger. I Sverige er virksomheden resultatet af en fusion mellem to mindre svenske virksomheder og den fusion arbejder man fortsat med. 5

6 Forretningsstrategien for den nye koncern er kun sparsomt beskrevet i form af bestyrelsesreferater. I hovedtræk vedrører det følgende punkter: Betydelig organisk vækst i de næste tre år i alle tre lande Markante forretningsresultater i alle tre lande Øget kundefokus og innovationskraft Flere samarbejder og alliancer Flere større nordiske kunder Øget operationel excellence i alle tre lande Realisering af synergier Du har haft en række samtaler med koncernens CEO, både før og også efter din ansættelse, om din rolle i koncernen. Han har betonet nødvendigheden af decentralisering for at sikre kontinuitet og national handlekraft. Således skal der tages hensyn til kulturen, historien og de væsentligste aktører og til landenes forskellige forretningsmæssige udviklingsstadier. Netop disse forhold understreges også gang på gang af CEO erne fra de tre lande, har du erfaret, som begrundelse for at de opretholder en høj grad af autonomi i forhold til koncernen. Koncernens CEO har dog også samtidigt betonet over for dig, at synergimulighederne skal udnyttes, hvis fusionen skal have mening. Dette har han imidlertid, så vidt du har erfaret, foreløbigt kun i mindre grad betonet over for de øvrige medlemmer af koncerndirektionen. Det er imidlertid her du har en særlig rolle. Koncernens CEO ønsker at centralisere strategi og politikker med henblik på at sikre, at synergimulighederne udnyttes, men er på den anden side godt klar over, at de enkelte lande af flere grunde også skal have en vis autonomi. Han er endnu ikke afklaret med hensyn til hvordan disse hensyn skal varetages samtidigt, og med hensyn til, hvornår eventuelle ændringer skal gennemføres og hvordan de skal gennemføres. Koncernens CEO har desuden forestillet sig, at der kan etableres forskellige mekanismer, som kan bidrage til at sikre den tværgående koordinering både for at sikre en vis ensartethed, og for at sikre, at de forskellige kompetencer i koncernen udnyttes til fælles bedste. Han har som eksempler nævnt: CTO (Chief Technical Officer) som en stabsfunktion på koncernniveau Fælles koncept og produktudvikling Tværgående teams til varetagelse af strategiske indsatsområder Ny fælles branding- og kommunikationsplatform Nyt fælles intranet Nyt fælles økonomisystem. Bestyrelsen forestiller sig, at fusionen udnyttes til offensiv, men dog kontrolleret vækst. Det betyder flere kunder og et større engagement i forhold til den enkelte kunde. Samtidigt forestiller bestyrelsen sig, at synergimulighederne, som er fusionens rationale, realiseres. De to oprindelige virksomheder arbejdede inden for den samme branche, men de havde deres styrker forskellige steder og supplerede således hinanden. Det gælder geografiske områder, men det gælder også i et vist omfang kundetyper. Også med hensyn til kompetencer supplerer de i nogen grad hinanden. 6

7 Umiddelbart har fusionen medført, at det samlede antal direktører i koncernen er reduceret, men medarbejderne har foreløbigt ikke mærket så meget til fusionen, og fusionen har derfor foreløbigt heller ikke givet anledning til nogen særlig uro blandt medarbejderne. De har taget fusionen til efterretning, og den almindelige opfattelse blandt medarbejderne er, at fusionen har ført til dannelse af en ny stærk koncern. Det er imidlertid din egen opfattelse, at hvis strategien skal gennemføres, så vil det betyde en række ændringer med konsekvenser for medarbejderne, og det kan godt føre til uro blandt medarbejderne på et senere tidspunkt. Der er ikke planlagt besparelser på kort sigt ud over de besparelser, som er opnået ved at skære antallet af direktører ned. Det skyldes dels, at man ikke er presset økonomisk, og dels, at man ikke har ønsket at forstyrre en positiv oplevelse af fusionen, har koncernens CEO fortalt dig. Han har dog samtidigt fortalt dig, at besparelser på lidt længere sigt ikke bare er en mulighed, men er en del af formålet med fusionen. Besparelser i nogle dele af organisationen skal dog ses sammen med, at der kan blive behov for at styrke andre dele af organisationen alt i alt altså en omprioritering af indsatsen. Blandt andet må man påregne en udvikling i retning af flere virksomhedskonsulenter og muligvis færre fagkonsulenter. I koncerndirektionen har man også talt om nødvendigheden af at afsætte ressourcer til markedsudvikling. Det er dit indtryk, at begge de oprindelige virksomheder er præget af, at man i mange år har tjent mange penge. Kulturen er således noget selvfed. Man har ikke alle steder i virksomhederne været så opmærksomme på kundernes behov på lidt længere sigt og på truslerne fra konkurrenterne, og man har heller ikke løbende trimmet organisationen med henblik på at sikre fokus og holde omkostningerne nede. Organisationerne i de enkelte lande ligger ind til videre tæt på den situation, som var gældende før fusionen, men de to gamle virksomheder har haft forskellige økonomistyringssystemer. Andre fælles informations- og styringssystemer på koncernniveau skal også opbygges i den kommende tid. Du har haft lejlighed til at tale med både CEO erne og andre ledere fra de tre landes organisationer. Det er dit indtryk, at de er fast besluttet på at realisere de nye bedre muligheder, som fusionen giver grundlag for i de enkelte lande. De er også indforstået med, at de løbende bliver stillet til ansvar for de resultater, de præsterer. Det er imidlertid dit indtryk, at de ser med nogen skepsis på de tværgående initiativer, som er indeholdt i koncernstrategien, men som foreløbigt ikke er konkretiseret i særlig høj grad. De kan godt se nytten af et vist samarbejde, men er foreløbigt bekymrede for, hvad det kan medføre af begrænsninger for deres mulighed for at drive virksomhed. Du må derfor påregne en del modstand i forbindelse med at opbygge tværgående foranstaltninger i koncernen. I en vist omfang er ERP-systemer konkurrenter, idet nogle af de ydelser, som koncernen sælger, også sælges som en del af ERP-systemerne, men ERP-systemerne indeholder også ydelser, som supplerer koncernens ydelser det gælder ikke mindst på økonomistyringsområdet. Det er derfor vigtigt, at koncernens systemer kan kobles med ERP-systemerne. Det betyder også, at strategiske alliancer med ERP-virksomheder er en mulighed, som overvejes i bestyrelse og koncerndirektion. 7

8 Du har indset at udviklingen af og supporten på Support Systems ydelser forudsætter et indgående kendskab til den nordiske lovgivning og til den nordiske kultur. Det betyder, at selvom IT indgår med betydelig vægt, er det i dette tilfælde ikke hensigtsmæssigt at dele af udvikling og drift foregår i Kina og Indien. Det er vanskeligt at tiltrække og fastholde medarbejdere, både IT-konsulenter og virksomhedskonsulenter, idet både branchen og virksomheden har et lidt støvet image. Koncerndirektionen har derfor indset, at der skal arbejdes med koncernens image udadtil, og det bliver en af de opgaver, som du skal arbejde videre med. Koncerndirektionen har også indset, at man bliver nødt til at arbejde mere systematisk med HR-området, end man hidtil har gjort. Det skal udvikles med en klar rollefordeling mellem koncernniveau og landeniveau. En vigtig del af HR-området i koncernen er den løbende kompetenceudvikling koncernens medarbejdere er videnmedarbejdere og deres kompetencer er helt afgørende for koncernen. En del af koncernens ydelser er netop systematisering af kompetenceudvikling, og systemer er derfor også implementeret i koncernen. De formelle rammer for kompetenceudvikling er således til stede, men udfyldning af rammerne i lyset af den nye strategiske situation er endnu ikke sket. Empowerment (delegation) er et vigtigt element som altid når der er tale om videnmedarbejdere.. En lang række medarbejdere har således kunnet optræde meget selvstændigt i forhold til kunderne og har over årene udviklet særdeles gode relationer til en række stamkunder. Det har medført tilfredshed blandt mange kunder, men det har også indimellem medført et forbrug af medarbejderressourcer, som har oversteget det, som indtjeningen på kundeengagementet strengt taget har kunnet bære. Koncernen har i alt 14 sites i Norge, Sverige og Danmark, hvoraf de tre landekontorer udgør de tre sites. Koncernhovedkontoret er samlokaliseret med det danske landekontor i København. Medarbejderne på de enkelte sites er organisatorisk underlagt landeorganisationen og er ikke selvstændige resultatcentre. De har medarbejdere fra flere eller færre funktioner, og har i nogle tilfælde også teamledere. De 14 sites er historisk bestemt, men er også begrundet i ønsket om at være til stede regionalt. Også antallet af sites vil i de kommende år være til overvejelse. 8

9 Support Systems A/S Bilag 1 Koncernstruktur 20/5/2008 Koncernchef/CEO HR-strategi 2 ansatte Support Systems Danmark CEO 300 ansatte Support Systems Norge CEO 250 ansatte Support Systems Sverige CEO 150 ansatte Finance & Controlling Koncern CFO 5 ansatte Corporate Affairs Koncerndirektør 2 ansatte Support Systems Sites 9

10 Support Systems A/S Bilag 2 Danmark 20/5/2008 Support Systems Danmark CEO HR-afdeling Salg og Marketing Kunder Drift og udvikling Økonomi og strategi Marketing Kundercenter Internet personalesystemer Drift Forhandlersalg Kundecenter-Løn store virksomheder Systemudvikling Implementering Kundecenter-Løn Løn-SMV Produktudvikling Salg Outsourcing København Aalborg Herning 10

11 Support Systems A/S Bilag 3 Norge 20/5/2008 Support Systems Norge CEO Økonomi HR-afdeling Salg og Marketing Outsourcing Drift og udvikling Konsulentservice Marketing Kundecenter Store organisationer Kvalitet Oslo Bergen Forhandlersalg Kundecenter SMV Systemudvikling Trondheim Bodø Produktudvikling Implementering Drift Salg Oslo Bergen Trondheim Bodø 11

12 Support Systems A/S Bilag 4 Sverige 20/5/2008 Support Systems Sverige CEO HR-afdeling Salg og Marketing Kundeservice Drift og udvikling Økonomi Marketing Desk support Løbende driftsstøtte Systemudvikling Forhandlersalg Desk service Ad hoc konsulentstøtte Produktudvikling Implementering Drift Salg Strockholm Stockholm Perstorp Väksjö Malmö Falun Göteborg Sundsvall 12

OUTSOURCING. December 2006 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

OUTSOURCING. December 2006 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE OUTSOURCING December 2006 Outsourcing af HR-funktionen giver adgang til alle kompetencer Outsourcing af HR-funktionen kan være en rigtig

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Tema: Bestyrelsesuddannelser

Tema: Bestyrelsesuddannelser 09 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 09. JANUAR. 2012 Tema: Bestyrelsesuddannelser Der er et stadig stigende udbud af bestyrelsesuddannelser, men er de nødvendige, dækker de behovet og hvordan

Læs mere

Strategisk ledelse i regioner og kommuner

Strategisk ledelse i regioner og kommuner Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Århus april 2008. 1. Hvorfor arbejde med strategisk ledelse? Overordnet strategisk ledelse har været et vigtigt led i især store private

Læs mere

Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen. Stefan Brendstrup. Evalueringsrapport. GRO Grønne regionale madoplevelser

Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen. Stefan Brendstrup. Evalueringsrapport. GRO Grønne regionale madoplevelser Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen LB ANALYSE Stefan Brendstrup Evalueringsrapport GRO Grønne regionale madoplevelser 3 Indhold 1 Indledning 4 2 Hvad skal evalueringen svare på? 6 3 Ny

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Tema: Offentligt Privat Partnerskab

Tema: Offentligt Privat Partnerskab 12 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 12. MAJ. 2012 Tema: Offentligt Privat Partnerskab De første erfaringer med OPP i Danmark virker lovende. Hvad forhindrer så en større udbredelse? Dagens

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst. Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner

SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst. Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner med driftsoverenskomst 1 Michael Wulff Udgivet af Kirkens Korshær Nikolaj Plads 15 1067 Kbh. K Tlf.

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

DIGITALISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER UDARBEJDET FOR EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR HANDEL, ADMINISTRATION, KOMMUNIKATION OG LEDELSE

DIGITALISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER UDARBEJDET FOR EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR HANDEL, ADMINISTRATION, KOMMUNIKATION OG LEDELSE JUNI 2013 DIGITALISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER UDARBEJDET FOR EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR HANDEL, ADMINISTRATION, KOMMUNIKATION OG LEDELSE SAMMENFATNING... 1 Analysens anbefalinger... 2 1. DIGITALISERING

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Væksthus Midtjylland. Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling

Væksthus Midtjylland. Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling Væksthus Midtjylland Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling September 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 5 1.1. Indledning... 5 1.2. De

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Rapport nr. 6 Report no. 6 Maj/May 2000 Anders Henten Ret & Råd organisatorisk innovation Service development, Internationalisation and Competences

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere