Metodebeskrivelse af Jammerbugt Kommunes dialog med interessenter i det åbne land version 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodebeskrivelse af Jammerbugt Kommunes dialog med interessenter i det åbne land version 1.0"

Transkript

1 Metodebeskrivelse af Jammerbugt Kommunes dialog med interessenter i det åbne land version 1.0

2 Introduktion Dette dokument er en metodebeskrivelse til gennemførelse af dialogprocesser i det åbne land. Det kan bruges til en række situationer, hvor vi som kommune ønsker en åben dialog om udvikling med forskellige interessenter i et lokalområde. Det kan være større lokalplaner, områdeplaner eller udviklingsplaner, hvor der er behov for viden om interessenternes ønsker, gode ideer og værdier. Metodebeskrivelsen er blevet til med baggrund i projektet Fra Plan til Handling i det åbne Land, hvor Jammerbugt Kommune i samarbejde med LandboNord og Seges har afprøvet en ny metode til dialog. Hvordan administrationen af det åbne land i Jammerbugt Kommune vil udvikle sig, er svært at sige, men der er her i 2015 en række tiltag og projekter, som kan tjene som eksempler på, hvor metoden kan finde anvendelse. Større lokalplaner Liv i By og Skole Landdistriktsudvikling (strategi er under revision) Større husdyrgodkendelser Helhedsorienteret servicering af virksomheders udviklingsmuligheder (Én Indgang til Kommunen) Revision af plantemaer i det åbne land Større naturprojekter, sammenhængende natur, jordfordelingsprojekter Biogasprojekter Metoden bygger på en præmis om, at kommunale medarbejdere kan have behov for at gøre sig fri af en traditionel myndighedstilgang i kommunikationen med omgivelserne, hvis der ønskes en ligeværdig dialog, hvor kommune og omgivelser udveksler viden, holdninger og ønsker. Metoden i sin nuværende form tager udgangspunkt i tre elementer; Dialog med landmænd Dialog med virksomheder Dialog med bredt sammensat interessentgruppe Hvorvidt man benytter sig af alle tre elementer eller kun dele af metoden beror på den konkrete situation. Når landmænd indtager en særskilt position i denne metode skyldes det landbrugets store arealbesiddelser i det åbne land, og den planlovsmæssige omstændighed, at jordbrugsanvendelsen er en nøgleparameter i planlægning udenfor byskiltet. 2 / 9

3 Landmandsdialog Mødet med landmanden omfatter i virkeligheden et møde med bedriften og det liv, der leves på ejendommen. Derfor vil der være tale om, at kommunen inviterer sig selv på besøg hos familien, dvs. landmanden og hans ægtefælle. I særlige tilfælde giver det måske mere mening, at det er kompagnonerne i et I/S der er til stede, men pointen er, at ægtefællens aktive deltagelse bibringer dialogen facetter om udvikling, værdier og ønsker til fremtiden, som ellers ikke ville være kommet frem. Formålet med mødet: Videnudveksling går begge veje Viden til kommunen om landmandens visioner og strategiske overvejelser Viden og indblik til landmanden om kommunens tanker Gensidig tillidsopbygning Gensidig interesse i området Gensidig indflydelse Konkrete sten i vejen der let kan afklares fremtidig bedre og rettidig kommunikation Forventningsafstemning; afgrænse mødeformålet Orientering om hvad der sker med den indsamlede viden og hvad der er den videre proces Forberedelse til landmandsdialog Udvælgelse af deltagere i forhold til mål. Plan, miljø, natur, virksomhedskonsulent, jobcenter Luftfoto Kamera til dokumentation af mødet Overvejelser om deltagernes detailviden på mødet kan skabe en faglig slagside og for mange spørgsmål kan blive stillet hvis detailviden er for stort Telefonisk kontakt fra kommunen, hvor der redegøres for baggrund formål og mål og den første forventningsafstemning Skriftlig mødebekræftelse der indeholder: o Rammesætning o Dagsorden o Dato o Sted (kommunen kommer til landmanden) o Skal vi se bedriften? Gentagelse af den telefoniske forventningsafstemning hvad indeholder mødet og hvad er ikke på dagsordenen 3 / 9

4 Landmandsmødets gennemførelse Kommunen tager hurtigt mødeledelsen og gentager forventningsafstemning Kommunen introducerer mødeleder, referent m. fl. Den fysiske placering af deltagere fastlægges Landmandens værdier og interesser afdækkes. Værdikort som landmanden bliver præsenteret for bliver lagt på bordet. Landmanden flytter rundt og prioriterer referent tager evt. foto til dokumentation. Interessekort hvor landmanden udvælger og prioriterer ud fra hvad der interesserer ham ud over landbrug. Her anvendes samme metode som for værdikort Områdets interessenter afdækkes. Bruges til efterfølgende interessentmøder Kommunens planlægning præsenteres, fx værdikortlægning eller temaplaner samt relevant materiale for området i forhold til formålet Landmandens vision o Reducere o Udvikle o Status quo (kan evt. udelades) Afslutning Herfra og det videre forløb. Hvor lang tid må der gå fra den første telefonsamtale til sidste tilbagemelding? Fortrolighed og åbenhed samt håndtering og referat af løse tanker De fleste landmænd har vanskeligt ved, at formulere deres værdier og deres vision for bedriften på stående fod. Ofte er det en del af hverdagen og det kan være vanskeligt at stille de spørgsmål, der skal til for at få belyst værdier og vision. Derfor er det en vanskelig opgave, at få afdækket værdier og visioner, men svarene er vigtige for indhold og retning i den tidlige dialog. I projektet Fra Plan til Handling i Jammerbugt Kommune anvendte projektdeltagerne forskellige metoder: Afdækning af værdisæt ved hjælp af kort beskrivelse af metode: Værdierne afdækkes ved hjælp af en række papkort, som landmanden/landmandsfamilien prioriterer og diskuterer. Ordstyreren beder landmand (+ evt. familie) om at forholde sig til ordene på de små papkort og vælge dem ud, som betyder noget. Kortene skal evt. prioriteres. Efter udvælgelsen diskuterer man forståelsen af ordet på kortet, og uddyber, hvad det betyder. 4 / 9

5 Forslag til ord på kortene: Arbejde/livsstil Familie Tradition Frihed Slægtsgård Produktion Gode råvarer Økonomi Helhed Bæredygtighed Selvstændighed Sætte noget i gang Arbejdsglæde Stolthed Goodwill for erhvervet Naturoplevelser Accept Anerkendelse Respekt Dyrevelfærd Naturudvikling Naborelationer De valgte kort og den efterfølgende diskussion giver et bedre kendskab til bedriften og familien, og hvad der vægtes højt. Resultatet af afdækningen af landmandens værdisæt er et fotografi af de valgte kort, evt. i prioriteret rækkefølge, suppleret med en kort tekst, der beskriver, hvorfor landmanden har valgt kortet. Beskrivelsen af værdisættet giver fagpersonerne et godt billede af landmanden til brug i den videre proces. Dialog med erhverv Forberedelse til møde med erhverv Formål; afhængig af kontekst, men under alle omstændigheder at signalere helhed ved at virksomhedskonsulent og myndighedsmedarbejder laver sambesøg. Udvælgelse (ejer /direktør) Holdet; én fra Vækst/Erhverv, én fra Plan/Miljø, én referent Kontakt telefonisk; bekræftelse på mødetidspunkt og deltagere Afholdelse af møde med erhverv Dagsorden skal være sat/skarp for derigennem at sikre metode og styring af møde. Selvom der ikke køres med en decideret interviewguide skal rammesætning og forventningsafstemning være i orden. Myndighedsmedarbejder præsenterer kommunens syn på området fra en planlægnings/miljømæssig vinkel Virksomheden bliver spurgt om sit syn på ovenstående, værdier, ønsker og planer. Virksomhedskonsulenten glider ind i samtalen med relevant fagviden og support. Aftaler om konkrete samarbejder eller videre forløb udsprunget af konkrete initiativer opstået på mødet. 5 / 9

6 Dialog med interessenter Forberedelse til interessentmøde Formål/tema. Kontekstbestemt, fx områdeplanlægning, større lokalplan eller landdistriktsudvikling Identifikation af mødedeltager der bredt repræsenterer de væsentligste interessenter i lokalområdet ideelt set 20 deltagere +/- Henvendelse til potentielle mødedeltagere telefonisk. Her spørges; er der nogen, som du synes vil være naturlige deltagere i et sådan møde. Dette gøres for ikke at overse vigtige interessenter i et område Aftale tid, sted og forplejning Målet med mødet på hvilken måde skal interessentmødet bidrage og med hvad? Udarbejde en drejebog for processen: hvilke oplæg, hvad diskuteres i plenum og hvad arbejder man med i grupper. Hvilke procesværktøjer anvendes (brainstorm, cafemøder, gruppearbejde, osv.) Formøde med landmanden klæde ham på til mødet. Gennemføres, hvis det skønnes nødvendigt. Udarbejde invitation til interessenterne. Aftale hvilke materialer, der skal udarbejdes (faktablade, kort over området mv.) Aftale rollefordeling på mødet (ordstyrer, indlægsholder, referent) Afholdelse af interessentmøde Intro til kommunens måde at arbejde helhedsorienteret på, herunder ønsket om indhentning af viden til gavn for bedre planlægning og sagsbehandling i fremtiden Oplæg. Kontekstbestemt, men kommunens planlægning for det pågældende lokalområde præsenteres. Workshop 1. del, hvor der arbejdes i grupper med, hvilke samarbejder mellem forskellige interessenter i området, der allerede fungerer. Her skal der i grupperne så mange eksempler som muligt frem i lyset 2. del, hvor der i de samme grupper arbejdes med ønsker til, hvilke samarbejder og projekter, der skal kunne lade sig gøre i fremtiden, men som ikke findes i dag. Eller; hvad skal vi have endnu mere af. Opsamling. Gruppernes arbejde vises i plenum og kommenteres til gavn for nye koblinger. 6 / 9

7 Bilag EKSEMPEL interviewguide opsamling af data om bedriften landmandsmøde. Nogle data kan være udfyldt på forhånd og verificeres på besøget, andet opsamles på besøget. Det er en god ide, at indlede mødet med nogle få faktuelle spørgsmål, som er lette at svare på, så kommer man i gang på en god måde. Derved får man verificeres de tekniske oplysninger (som kommune og landboforening kender i forvejen). Er det en ejendom, som man kender rigtig godt, kan man overveje, at udfylde skemaet på forhånd, sende det til landmanden, og gå det hurtigt igennem for fejl og mangler som indledning på mødet. Det anbefales at tage udgangspunkt i bedriftens historie, udvikling og organisering disse emner er normalt ikke kendt af kommunen på forhånd, og bidrager med et godt kendskab til landmanden og hans situation. Nedenstående skema kan anvendes som tjekliste ved samtalen. Der er tale om en bruttoliste. Kontakt-info Navn Adresse Postnr. og by Gården (eller firmaet) størrelse / drift Type Ejet og forpagtet areal Bortforpagtet areal Hvordan ligger jeres jord fordelt? Arrondering Natur og specielle naturområder Svinebrug, soproduktion. 660 DE 240 ha (ejet plus forpagtet). Aftalearealer ca. 330 ha Bedriftens historie og status Slægtsejet eller ej Første bygning (år) Tilbygninger (år) Andre ejendomme/udlejningshuse. Medarbejdere / arbejdskraft Faste Deltids Maskinstation Arbejdsplads / medarbejderrelationer? Hvor bor medarbejderne? Nogle på kost? 7 / 9

8 Arbejdstider Fællesmøder Hvordan er jeres arbejdsdeling? Ansvarsområder? Landmandens familie? Husstand Husstand for andre ejere Arbejde udenfor bedriften Lokalområdet Foreninger i området? Hvilke aktiviteter er I med i? Er der kultur og/eller turistattraktioner i området? Andre erhvervsinteresser i området? Afdækning af værdisæt ved hjælp af spørgeguide landmandsmøde Landmandens værdisæt kan også afdækkes ved hjælp af spørgsmål og nedenfor er angivet spørgsmål, der kan anvendes til dette: Beskriv dit forhold til det at være landmand? Hvad lægger du vægt på? Hvad betyder noget for dig i din måde at drive landbrug på? Hvordan er dit forhold til naboer? Hvordan er du involveret i lokalsamfundet? Gode spørgsmål til afdækning af visionen (de næste 5 år, de næste 10 år) landmandsmøde: For at indkredse, hvilke fokusområder og indsatsområder, der er vigtige at prioritere på dialogmødet interviewes landmanden om visionen for bedriften: Hvad skal der ske de næste 5 år hvis der nu ingen begrænsninger var? Hvad skal der ske de næste 5 år med nuværende restriktioner? Hvad skal der ske de næste 10 år hvis der nu ingen begrænsninger var? Hvad skal der ske de næste 10 år med nuværende restriktioner? Hvad ser du som de største muligheder lokalt, regionalt, globalt? Hvad ser du som de største udfordringer (begrænsninger) lokalt, regionalt, globalt? Intervieweren skal være bevidst om sin egen rolle og især hvis den rolle man normalt har i forhold til landmanden er en helt anden end det at spørge ind til hele virksomheden, 8 / 9

9 strategien og visionen. Landmandens svar kan påvirkes af, hvem der spørger, og den relation han normalt har til spørgeren. Er det f.eks. en miljøkonsulent, der er interviewer kan man risikere, at landmandens svar kredser om den miljømæssige vinkel fordi det er dét vi plejer at tale om sammen. Det kan være en god ide at italesætte problematikken og understrege, at vi skal hele vejen rundt om bedriften og virksomheden. Udpegning af interessenter Afdækning af, hvilke interessenter, det er vigtigt at have med til interessentmødet. En interessent er en person, virksomhed, forening eller organisation, som har en interesse i lokalområdet. Tænk over, hvem der er interesse i naturen, miljøet, kulturen? Hvilke andre erhverv findes i området? Turisme? Naboer i landsbyen/byen? Er skolen eller andre børneinstitutioner en interessent? En interessentliste kunne se således ud: Skolen Idrætsforeningen Jagtkonsortiet Forsamlingshuset Borgerforeningen Vejlauget Vandløbslauget Naboer Kirken Andre erhverv 9 / 9

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Møder der skaber mere klarhed

Møder der skaber mere klarhed værktøj 3 Møder der skaber mere klarhed - at arbejde med vores møder værktøj 3 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 5 Arbejdsgruppens forberedelse 6 Processen trin for trin 9 Redskab 1:

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

WWW.URBANMEDIASPACE.DK

WWW.URBANMEDIASPACE.DK Til Projektsekretariatet for Multimediehus og Havnebyrum, Århus Kommune Dokumenttype Rapport fra fokusgrupper om indhold til ny hjemmeside Dato Februar 2010 WWW.URBANMEDIASPACE.DK MULTIMEDIEHUS OG HAVNEBYRUM

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering Arbejdsrapport 1 Forord Denne arbejdsrapport følger i en serie af arbejdsrapporter om Den Fælles Kvalitetsmodel for det sociale område i Københavns

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til Vejviser til Kvalitet og trivsel Guide til PROjektgruen Vejviser til kvalitet og trivsel, 2011 Læs mere på www.personaleweb.dk/kvalitetogtrivsel Projektledelse Susanne Gerner Nielsen, KTO/BUPL Per Brøgger

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Strategisk ledelse i regioner og kommuner

Strategisk ledelse i regioner og kommuner Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Århus april 2008. 1. Hvorfor arbejde med strategisk ledelse? Overordnet strategisk ledelse har været et vigtigt led i især store private

Læs mere

Kommunikation mellem kommune og landbrug

Kommunikation mellem kommune og landbrug institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Kommunikation mellem kommune og landbrug Hvordan går det? Lone Søderkvist Kristensen IGN Rapport Januar 2014 Titel Kommunikation mellem

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet

Læs mere

GAS DANMARK METODE KOMPETENCE KONTEKST. GAS = Goal Attainment Scaling = måling af målopnåelse

GAS DANMARK METODE KOMPETENCE KONTEKST. GAS = Goal Attainment Scaling = måling af målopnåelse GAS DANMARK METODE KOMPETENCE KONTEKST GAS = Goal Attainment Scaling = måling af målopnåelse Af GAS-NETVÆRKET 2005 Kolofon GAS - Danmark Af Karen Johansen (red.) Arbejdsgruppe: Andreas Kilden Bente Rasmussen

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere