HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer"

Transkript

1 HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

2 HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord Generelt om reglerne Hvad er hvidvask og terrorfinansiering Hvem og hvad er omfattet af Hvidvaskreglerne Hvad betyder det, at være omfattet af Hvidvaskreglerne Hvad er konsekvenserne af ikke at overholde reglerne Kend din kunde Undtagelse: Lejlighedskunder Kunden er en fysisk person Kunden er en juridisk person (selskab, fond, forening eller lignende) Oplysninger om de reelle ejere Undtagelse for at revisor selv skal indhente oplysningerne Side 2 HVIDVASKREGLERNE for revisorer

3 3. Krav om at udvise opmærksomhed over for, at kunden kan være involveret i hvidvask Revisors ansvar for, at medarbejderne kender reglerne og efterlever dem Dokumentation for, at reglerne efterleves Krav om forretningsgang for overholdelse af hvidvaskloven Opbevaring af dokumentationer Bilag Praktiske eksempler...20 HVIDVASKREGLERNE for revisorer Side 3

4 Forord Hvidvaskloven pålægger visse personer en række pligter med det formål at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Selvom revisorer sjældent er involveret i kundernes pengetransaktioner eller administrerer kundernes penge, er revisorer omfattet af hvidvaskreglerne. Revisors pligter omfatter blandt andet undersøgelse og indberetning af mistænkelige aktiviteter, som revisor støder på i sit arbejde for kunden. Revisor er således også en slags vagthund på hvidvaskområdet. I denne pjece har FSR kort beskrevet de bestemmelser fra hvidvasklovgivningen, som er særligt relevante for revisorer. Reglerne gælder også for virksomheder, der leverer samme ydelser som revisorer, for eksempel skatterådgivere og bogføringsvirksomheder. Pjecen er tænkt som en hjælp til den praktiserende revisor og dennes medarbejdere til at få overblik over reglerne, der er ganske omfattende. For en fuldstændig gennemgang af reglerne henvises til: Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 712 af 1. juli 2008 om hvilke fysiske og juridiske personer og produkter, der kan undtages fra hvidvaskloven, samt definitionen af politisk udsatte personer. Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 3.december 2010 om lande og territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (FATF-listen). EU forordning nr. 1781/2006 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler (gældende direkte her i landet). EU forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer (gældende direkte her i landet). Lov om finansiel virksomhed, 71 (gælder for finansielle virksomheder omfattet af loven). Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1197/2008 om ansøgning og registrering m.v. Finanstilsynets vejledning fra december Side 4 HVIDVASKREGLERNE for revisorer

5 Endvidere kan henvises til FSR s hjemmeside: Redaktionen afsluttet februar 2011 HVIDVASKREGLERNE for revisorer Side 5

6 Generelt om reglerne 1. Generelt om hvidvaskreglerne Populært kaldes reglerne Hvidvaskreglerne, men de skal både hindre finansiering af terror og at der hvidvaskes penge fra strafbare lovovertrædelser. 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering Hvidvask er defineret som at medvirke til eller forsøge på: At tage imod eller give andre del i et økonomisk udbytte, der stammer fra en strafbar lovovertrædelse At skjule, opbevare, transportere eller på anden måde hjælpe nogen til at sikre økonomisk udbytte fra en strafbar lovovertrædelse En hvidvasktransaktion har til formål gennem en sløringsproces at skjule, hvorfra midlerne stammer. Terrorfinansiering er ikke defineret, men eksempler på kilder til finansiering af terror er: udbytter fra strafbare forhold (narkohandel, røverier, smugling) og bidrag fra organisationer, statsmidler eller indsamling af penge til et angiveligt velgørende formål. 1.2 Hvem og hvad er omfattet af hvidvaskreglerne Statsautoriserede og registrerede revisorer er omfattet af reglerne ved levering af ydelser inden for revisors kerneområder: revision, regnskab, skat og beslægtede ydelser. Investeringsrådgivning, opgaver i forbindelse med insolvensbehandling, corporate finance, risikostyring m.m. anses for at høre under revisors kerneområder. Pligterne på hvidvaskområdet omfatter kun mistænkelige forhold, der vedrører den opgave, revisor har påtaget sig. Ydes der for eksempel rådgivning om den momsmæssige håndtering af opførelse af en ejendom, skal revisor ikke undersøge om andre dele af kundens virksomhed kan være led i en sløringsproces, der er hvidvask. Opgaver, der ikke anses for typiske revisoropgaver, for eksempel undervisning eller assistance med rekruttering af medarbejdere, er ikke omfattet af hvidvasklovens bestemmelser om revisorer. Endvidere er revisors assistance til en kunde i en Landsskatteretssag undtaget fra reglerne ligesom bistand der ydes til en advokat i tilknytning til en retssag - såvel før, under, som efter retssagen., er undtaget I sådanne tilfælde vejer retssikkerheden for klienten tungere end forpligtelsen til at undersøge, om denne er involveret i hvidvask. Side 6 HVIDVASKREGLERNE for revisorer

7 1.3 Hvad betyder det, at være omfattet af hvidvaskreglerne At være omfattet af loven betyder blandt andet, at: Revisor skal kende sin kunde og de reelle (fysiske) ejere af den virksomhed, som er revisors kunde. Læs mere i afsnit 2. Revisor skal være opmærksomhed på, om kunden kan være involveret i hvidvask eller finansiering af terrorvirksomhed (=> undersøgelses- og indberetningspligt). Læs mere i afsnit 3. Revisor er ansvarlig for, at revisionsvirksomhedens medarbejdere kender reglerne og efterlever dem læs mere i afsnit 4. Det skal dokumenteres, at reglerne efterleves læs mere i afsnit 5. Revisor skal have skriftlige interne retningslinjer, der sikrer lovens overholdelse. 1.4 Hvad er konsekvenserne af ikke at overholde reglerne Der er bødestraf for ikke at overholde reglerne. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der fører tilsyn med om revisorer overholder reglerne, har hjemmel til at pålægge såvel daglige som ugentlige bøder. Ved særligt grove eller forsætlige overtrædelser kan der straffes med fængsel i op til 6 måneder. Ved medvirken til hvidvask af penge, kan man straffes med fængsel i op til 6 år efter straffelovens 290, og medvirken til finansiering af terrorisme kan straffes med fængsel på indtil livstid efter straffelovens Kend din kunde Revisor skal være overbevist om, at kunden er den, som han udgiver sig for at være. Og formålet med forretningsforbindelsen skal kendes. Dette krav er naturligt opfyldt i et aftalebrev eller kan fremgå af sagsfremstilling eller lignende ved levering af rådgivning. HVIDVASKREGLERNE for revisorer Side 7

8 Der må først leveres rådgivning, afgives erklæringer eller leveres andre revisorydelser til kunden, når revisor har fået verificeret, at kunden er den, han oplyser at være, og når kundens reelle ejere er identificeret og revisor er overbevist om, at de er dem, de udgiver sig for at være. Reelle ejere omtales nærmere nedenfor i afsnit 2.2. Kun hvis kunden kan anses for en lejlighedskunde, er der ikke krav om kundeidentifikation og legitimering, medmindre revisor får mistanke om, at kunden kan være involveret i hvidvask. Se afsnit 2.1 nedenfor. Risikoen for, at kunden kan være involveret i hvidvask eller terrorfinansiering skal vurderes. Finanstilsynets vejledning klassificerer kunderne i kategorier: lav risiko, normal risiko, høj risiko og politisk udsatte personer bosiddende i et andet land. Kravene til efterprøvning af kundernes oplysninger afhænger af, hvilken risikokategori kunden befinder sig i. 2.1 Undtagelse: Lejlighedskunder Reglerne giver mulighed for, at kunder, som henvender sig for at få løst en enkeltstående opgave, kan assisteres uden, at revisor skal gennemføre hvidvaskreglernes krav om legitimering, kendskab til reelle ejere osv. Det afgørende er her, at revisor ikke anses for at have optaget en egentlig forretningsmæssig forbindelse med kunden. Er der tale om en begrænset opgave uden udsigt til, at kunden henvender sig med nye opgaver, kan revisor anse kunden for en lejlighedskunde. Dette uanset honorarets størrelse. En sådan enkeltstående, begrænset opgave, der udføres for en kunde, som kan anses for en lejlighedskunde, kan være bistand med en klage til skattemyndighederne over en skatteansættelse. En revisionsopgave medfører altid, at kunden skal behandles som en almindelig kunde og kan ikke anses for udført for en lejlighedskunde. Hvis revisor assisterer en lejlighedskunde med en egentlig pengetransaktion på over euro, skal reglerne om legitimering, kendskab til reelle ejere osv. opfyldes. Der er ikke nogen beløbsgrænse for at anse en rådgivningskunde for en lejlighedskunde. Side 8 HVIDVASKREGLERNE for revisorer

9 Det skal noteres i sagen, hvorfor revisor mener, at den konkrete kunde kan anses for en lejlighedskunde. Hvis der opstår mistanke om, at den pågældende kunde deltager i hvidvask eller i finansiering af terror, så bliver kundeforholdet, trods klassifikationen som lejlighedskunde, omfattet af hvidvaskreglerne herunder krav om indberetning til Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet: SØK. 2.2 Kunden er en fysisk person Før revisor leverer den ønskede assistance til en ikke-lejlighedskunde, skal indhentes oplysninger om kundens identitet. Kunden skal oplyse sit navn, adresse og cpr-nr. eller lignende identitetsnummer (= Identitetsoplysningerne). Revisor skal være overbevist om, at oplysningerne er korrekte. Der stilles ikke krav om, at revisor skal kræve billedlegitimation for at opnå denne overbevisning, men det kan være et middel til at blive overbevist. I figur 1 på side 10, gives eksempler på, hvad revisor skal gøre for at sikre sig, at kunden er den, han oplyser. Arbejdet tager udgangspunkt i en risikovurdering af kunden. HVIDVASKREGLERNE for revisorer Side 9

10 Fig. 1. Krav til dokumentation for fysiske kunders identitet (= Legitimation) Lavrisiko kunder: Kunder, som revisor kender og er sikker på, hvem er, og som han samtidig vurderer ikke er involveret i hvidvask. Eksempelvis: Revisors nabo, en gammel skolekammerat eller en offentlig kendt person. Her kræves ikke dokumentation for, at kunden er den, han oplyser. Normal risiko kunder: Kunder, som revisor ikke kender, men som selv møder op. Her skal kundens oplysninger om navn, adresse og cpr.nr. kontrolleres på grundlag af troværdige dokumenter. Det kan f.eks. være sygesikringskort, årsopgørelse, en agterskrivelse eller lignende fra SKAT. En digital signatur kan også dokumentere rigtigheden af identitetsoplysninger. Højrisiko kunder: Det kan for eksempel være en kunde, der er bosiddende i udlandet. Her kræves, at revisor har fået forevist to dokumenter, der bekræfter kundens identitet. For eksempel billedlegitimation, pas eller kørekort samt en dokumentation for adresse. Eventuelt testes adressen ved at sende kunden materiale til adressen, der kræves retur underskrevet, eller med digital signatur. Side 10 HVIDVASKREGLERNE for revisorer

11 Højrisiko kunder, hvor der kræves ekstra undersøgelse Politisk udsatte personer bosiddende i et andet land Det er personer, som har eller har haft et højerestående offentligt hverv; statschefer, ministre, dommere, medlemmer af revisionsretter, højtstående officerer i de væbnede styrker, samt disses umiddelbare familiemedlemmer eller personer, der er kendt som deres nære samarbejdspartnere. Det kræves, at revisionsvirksomheden har procedurer, der opfanger sådanne kunder i virksomheden og at virksomhedens øverste daglige ledelse har godkendt kundeforholdet. Revisionsvirksomheden skal bede sådanne kunder om at oplyse: Nuværende stilling/beskæftigelse Om kunden har haft et højerestående offentligt hverv eller om kunden er i familie med, eller har et nært samarbejde med en person, der har eller har haft et højerestående offentligt hverv. Der er skærpede krav til verifikation af oplysninger om kundens identitet, og der skal indhentes oplysninger om kundens formue- og indtægtskilder. Kunder, der ikke er fysisk til stede: Disse kaldes også Distancekunder. Her kræves yderligere legitimations foranstaltninger, som f.eks. attestation for dokumentationen fra kundens bankforbindelse, en notar eller anden myndighedsperson i kundens hjemland. HVIDVASKREGLERNE for revisorer Side 11

12 2.3 Kunden er en juridisk person (selskab, fond, forening eller lignende) Kunden skal identificeres ved navn, adresse og CVR.nr. eller lignende, og de reelle (fysiske) ejere skal klarlægges, identificeres og legitimeres som beskrevet under punkt 2.2. Identitetsoplysningerne for den juridiske kunde skal legitimeres. Eksempelvis ved: Opslag i CVR, udskrift fra SKAT, sammenskrevet resume fra E&S eller lignende. Ved udenlandske selskaber og andre juridiske personer skal rigtighed dokumenteres med lignende oplysninger fra hjemlandet. Ved ejerforening og andelsboligforening kan der kontrolleres adresse og matrikelnummer, vedtægter m.m. Der gælder en undtagelse fra kravet om legitimering, dvs. kontrol af kundens identitetsoplysninger, når kunden er en af de i fig. 2 anførte typer virksomheder. Fig. 2 Undtagelser fra krav om at kontrollere Undtagelser fra krav om at kontrollere, at kundens identitetsoplysninger er korrekte, dvs. fra at indhente legitimation på kunden: Undtagelsen gælder, når kunden er: En finansiel virksomhed inden for EU/EØS En børsnoteret virksomhed En indenlandsk myndighed En EU myndighed eller institution Bemærk, at revisor skal være overbevist om, at kunden er en af disse institutioner m.m. for at være omfattet af undtagelsen. Det noteres i sagen, på hvilket grundlag overbevisningen er opnået. Hjemmesiden Internetportalen til EU indeholder links til alle EU-myndigheder og institutioner: Side 12 HVIDVASKREGLERNE for revisorer

13 Revisor skal også sikre sig, at den, der henvender sig på kundens vegne, er beføjet dertil, og klarlægge dennes identitet på baggrund af en risikovurdering Oplysninger om de reelle ejere Når der er tale om ikke-fysiske kunder, er der krav om, at eventuelle reelle (fysiske) ejere identificeres og legitimeres. Kravet gælder dog ikke, hvis kunden er et børsnoteret selskab eller er ejet af et sådant. Med reelle ejere forstås ifølge hvidvaskloven følgende: Den personkreds i hvis hovedinteresse en fond eller lignende er blevet oprettet eller fungerer. Personer, der udøver kontrol over mindst 25 % af en fonds eller lignende retligt arrangements uddelingsmidler. Der henvises til illustrationer i Finanstilsynets vejledning til Hvidvaskloven afsnit Identifikation af reelle ejere kan ske på baggrund af en risikovurdering. (Se figur 3). Personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer et selskab, direkte eller indirekte eller ved aftale, med mere end 25 % af ejerandelene eller stemmerettighederne i selskabet. Undtaget selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked. Personer, som på anden måde udøver kontrol over et selskabs ledelse. Personer, der ifølge en fonds vedtægter eller på anden måde skal modtage mere end 25 % af en fonds uddelingsmidler eller formuegoder. HVIDVASKREGLERNE for revisorer Side 13

14 Fig. 3 Hvorledes identificeres de reelle ejere? Hvorledes skal revisor identificere de reelle ejere: Lavrisiko: Kundens egne oplysninger kan lægges til grund. Normale tilfælde: F.eks. udenlandske virksomheder; her checkes om oplysninger om ejerne, der fremgår af regnskabet, stemmer med offentlige registre. Højrisiko: Oplysningerne verificeres ved dokumenter bekræftet af en myndighed, en advokat eller en godkendt revisor. Hvis kunden er bosat i et EU land eller et land, hvor EU har en aftale på det finansielle område, kan de bekræftes af et pengeinstitut. Der kan i praksis være et meget stort arbejde forbundet med at identificere de reelle ejere, og det kan vise sig umuligt på grund af databeskyttelsesregler i andre lande. I visse tilfælde kan oplysningerne hentes hos en særligt pålidelig tredjemand med kundens samtykke. Særligt pålidelige kilder fremgår af fig. 4. Når de reelle ejere er identificeret, skal der indhentes legitimation for disse på samme måde som beskrevet i afsnit 2.2 om fysiske kunder. Kan de reelle ejere ikke identificeres og legitimeres, må revisor afstå fra opgaven. For kundeforhold, der er etableret før den 1. januar 2009, er der ikke krav om legitimation af de reelle ejere. Hvis der sker væsentlige ændringer i kundeforholdet på sådanne gamle kunder, skal revisor vurdere, om der er opstået risiko for hvidvask, og der skal eventuelt skaffes legitimation af de reelle ejere. Er ejerforholdet f.eks. ændret, skal nye reelle ejere identificeres og legitimeres, også selv om kundeforholdet er etableret før 1. januar Side 14 HVIDVASKREGLERNE for revisorer

15 2.4. Undtagelse for, at revisor selv skal indhente oplysningerne Revisor kan i visse tilfælde undlade selv at indhente oplysninger om kundens identitet og legitimation. Undtagelsen gælder, når oplysningerne stilles til rådighed af en af de i hvidvasklovens 17 nærmere oplistede virksomheder. (Se figur 4). Det er en forudsætning, at tredjemand straks stiller alle relevante identifikations- og kontroloplysninger til rådighed for revisor, der fortsat har ansvar for opfyldelse af lovens øvrige bestemmelser. Fig. 4 Oplysninger fra tredjemand Oplysninger fra tredjemand, der kan anvendes umiddelbart: Oplysninger om kundens identitet (navn, adresse, cpr./cvr nr.) og legitimation heraf samt oplysninger om reelle ejere og disses legitimering, kan umiddelbart lægges til grund, når de kommer fra en af følgende virksomheder med hjemsted inden for EU, EØS eller i et land, der har indført krav, der svarer til EU s 3. hvidvaskdirektiv: et pengeinstitut, realkreditinstitut, en forsikringsmægler, en fondsmægler eller et investeringsforvaltningsselskab, På Finanstilsynets hjemmeside (www.ftnet.dk) findes under hvidvask/meddelelser en oversigt over lande, der har krav, der svarer til EU direktivets. HVIDVASKREGLERNE for revisorer Side 15

16 Der kan være nationale regler om videregivelse af kundeoplysninger, som skal overholdes for, at et udenlandsk pengeinstitut kan give disse til en dansk revisor. Det antages, at oplysningerne kan indhentes med kundens samtykke. 3. Krav om at udvise opmærksomhed over for, at kunden kan være involveret i hvidvask Opstår der mistanke om, at kundens henvendelse har eller har haft tilknytning til hvidvask, skal revisionsvirksomhedens ansvarlige leder kontaktes og forholdet undersøges nærmere. Det gælder også lejlighedskunder. Resultatet af undersøgelsen skal noteres og opbevares, som omtalt i afsnit 5.2. Hvis undersøgelsen ikke afkræfter mistanken om hvidvask, skal SØK underrettes. Afkræftes mistanken, skal revisor iagttage bestemmelserne om tavshedspligt, og en underretning til SØK vil i givet fald medføre, at tavshedspligten brydes. Finanstilsynet har i sin vejledning oplistet en række faktorer, der indikerer, at der kan være risiko for, at kunden er involveret i hvidvask. En række af disse er oplistes til inspiration i det følgende: Side 16 HVIDVASKREGLERNE for revisorer

17 Risikofaktorer, der kan indikere hvidvask: Begrænset gennemsigtighed: Kunden er bosiddende i udlandet eller er ikke fysisk til stede, når det forekommer naturligt, Uklare forretningsaktiviteter, Ofte forekommende navneændringer, ændringer af hjemsted, organisations- eller koncernstruktur, Unødigt kompliceret koncernstruktur, Uklarhed om ejer- og kontrolstruktur og reelle ejere, Valg af revisor uklart på baggrund af kundens størrelse, hjemsted eller forretningsområde, Kunden er tilbageholdende med at give fyldestgørende information, identitetsoplysninger eller referencer. Kundens forretningsmodel: Set i forhold til den ydelse, kunden beder revisor levere, Antal medarbejdere og organisationsstruktur, Uklar forretningsmodel, Der drives virksomhed i eller med kunder i lande, der er kendt for korruption eller kriminalitet, Midlernes oprindelse, Langvarig underskudsgivende drift, Ønsker om at undgå offentlig registrering, Revisionshonorar betales af tredjemand eller kontant. Kundens transaktioner: Fiktive dokumenter, Over- eller underfakturering af leverancer eller dobbeltfakturering, Uregelmæssigheder ved ordrebekræftelser, Den samme leverance handles flere gange, Kundens konti anvendes af tredjemand, Usædvanlige køb af aktiver for kontante midler, hvis oprindelse er uklar, Indtægter fra ikke nærmere dokumenteret udenlandsk virksomhed, Udenlandske bankkonti, som der ikke er en rimelig forklaring på, Usædvanlig stor kontant omsætning, f.eks. i en restaurant, bar, kiosk, som indsættes i banken som kontant omsætning, Vanskeligheder med at få mellemværender bekræftet i forbindelse med revisionen, Modtagelse af lån eller andre midler fra udlandet, fra familiemedlemmer, venner m.fl. uden forretningsmæssig begrundelse, Tilbagebetaling af lån kort efter etablering af låneforholdet. En række af disse faktorer kan genkendes fra de eksempler på besvigelsesrisikofaktorer, der findes i Revisionsstandard 240. HVIDVASKREGLERNE for revisorer Side 17

18 4. Revisors ansvar for, at medarbejderne kender reglerne og efterlever dem Alle medarbejdere, der har kundekontakt, skal være opmærksomme på, at kunder kan være involveret i hvidvask. Medarbejderne skal vide, hvem i ledelsen de skal kontakte, hvis de mødes med en mistænkelig kunde. Der må ikke luftes mistanke om, at en kunde kan være involveret i hvidvask til andre end den pågældende ledelsesperson. Der er krav om skriftlige interne regler for hvidvask, som tager udgangspunkt i revisionsvirksomhedens forhold, dvs. i en risikoanalyse af revisionsvirksomhedens forretningsmodel, kundetyper og produkter i relation til hvidvaskreglerne. Også mindre virksomheder med kun en eller få ansatte skal have nedskrevne interne regler, som sikrer, at loven overholdes. Se nærmere om krav til indholdet i afsnit 5.1. Loven stiller krav om, at virksomheden skal sikre, at de ansatte kender reglerne om hvidvask. Vejledningen kræver, at der gennemføres uddannelses- og instruktionsprogrammer for såvel ledelse som medarbejdere, samt at det sikres, at medarbejderne deltager i undervisningen. I praksis kan det for eksempel ske ved at præcisere reglerne på et årligt personalemøde, hvor medarbejderne har mulighed for at stille spørgsmål til virksomhedens hvidvaskansvarlige. Alle nyansatte medarbejdere skal gøres bekendt med reglerne. 5. Dokumentation for, at reglerne efterleves Det skal i hvert enkelt kundeforhold kunne dokumenteres, at risikoen for hvidvask er vurderet, og på hvilken baggrund at revisor har konkluderet, at kunden er den, han udgiver sig for at være. Der er ikke formkrav til dokumentationen. I alle tilfælde skal det fremgå af sagen, hvad formålet med forretningsforbindelsen er. Dokumentation for kundens identitet kan være: Lavrisikokunder: Det noteres i sagen, hvorfra revisor kender kunden. Andre kunder: Det noteres i sagen, hvilken dokumentation for kundens identitet som revisor har set. Der er ikke krav om at gemme kopier af billedlegitimation. Side 18 HVIDVASKREGLERNE for revisorer

19 5.1 Krav om forretningsgang for overholdelse af hvidvaskloven Revisor skal have en forretningsgang for overholdelse af hvidvaskreglerne. Loven giver ikke mulighed for at undtage enkeltmandsvirksomheder fra kravet om skriftlige procedurer. Oplysninger om eventuelle mistænkelige transaktioner hvad enten de er indberettet, eller det efter undersøgelse er vurderet, at de ikke er indberetningspligtige skal gemmes i 5 år efter transaktionen. Jf. loven skal revisors forretningsgang være skriftlig og som minimum indeholde regler om: a) Risikovurdering af virksomhedens forretningsmodel. b) Kundeidentifikation og legitimation ( Kend din kunde ). c) Opbevaring af registreringer, dokumentationer og intern kontrol af, at reglerne overholdes. d) Kommunikation og indberetning af mistænkelige forhold ( undersøgelses- og indberetningspligt ). e) Regler for uddannelse og instruktion af medarbejdere. 5.2 Opbevaring af dokumentationer Oplysningerne om kunden og hvad der ligger til grund for, at revisor er overbevist om kundens identitet, skal opbevares i mindst 5 år efter, at kundeforholdet er ophørt. HVIDVASKREGLERNE for revisorer Side 19

20 Bilag Praktiske eksempler FSR har bedt Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om bemærkninger til en række eksempler, der skal afklare anvendelsen af reglerne. De gengives nedenfor. Eksemplerne findes også i Finanstilsynets vejledning til hvidvaskloven, december Eksempel 1 Den lokale VVS- eller tømrermester med få ansatte er kendt af den lokale revisor i en mindre provinsby. De kan have gået i skole sammen, have fælles omgangskreds, mødes i forening eller lignende. Håndværksmesteren kontakter revisor for at få udarbejdet sit regnskab eller skatteregnskab. Kundens navn, adresse og cpr-nr. fremgår af regnskabsmaterialet. Skal der i denne situation stilles krav om yderligere legitimation? Bemærkninger: Revisor kender kunden, som i øvrigt er kendt i området. En risikovurdering fører til, at der ikke er behov for yderligere legitimation, uanset at kunden ikke kommer personligt til stede. Dette skal noteres på sagen, jf. 23, stk. 2. pkt. Eksempel 2 Kundens virksomhed drives i selskabsform. En udskrift fra Erhvervs- og Selskabsregisteret viser, at det er NN, som revisor kender, der står registreret som ejer (reel ejer) af virksomheden. Stilles krav om yderligere legitimation? Bemærkninger: Samme resultat som i eksempel 1. Eksempel 3 Revisor bliver kontaktet af en kunde, der ønsker, at revisor repræsenterer kunden i en klagesag over for Skat eller ved Landsskatteretten. Kundens navn, adresse og cpr-nr. fremgår af korrespondancen i sagen. Skal der i denne situation stilles krav om yderligere legitimation? Hvis revisor under gennemlæsning af korrespondancen får mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal han/hun da indberette til SØK? Bemærkninger: Afhængig af opgavens omfang kan der være tale om en lejlighedskunde. Hvis dette ikke er tilfældet, synes legitimationskravet efter omstændighederne at være opfyldt ud fra en risikovurdering. Hvis der er mistanke, der relaterer sig til oplysninger og dokumenter, som vedrører sagen, gælder undersøgelses- og indberetningspligten, jf. 6, stk. 2 og 7. Forholdet er først omfattet af undtagelsesbestemmelsen i relation til indberetning i 8, stk. 3, når der foreligger en afgørelse fra SKAT, hvor kunden anmoder revisor om bistand til at indbringe sagen for Landsskatteretten. Eksempel 4 Kunden er en ejerforening, andelsboligforening eller privat uddannelsesinstitution. Hvordan opfyldes legitimationskravene? Side 20 HVIDVASKREGLERNE for revisorer

21 Bemærkninger: For andels- og ejerforeninger kan legitimationen bestå af: Vedtægter, stiftelsesdokumenter, resume fra generalforsamling og/eller skattebillet. Ved ejerforening og andelsboligforening opfyldes legitimationskravet ved kontrol af adresse og matrikelnummer. Spørgsmålet, om foreningen har reelle ejere, må afgøres ud fra den legale definition af reelle ejere i 3, stk. 1, nr. 4 (25 % reglen). Disse oplysninger kan hentes fra de vedtægter, som er tinglyst på ejendommen, sammenholdt med foreningens ejerregister/andelsregister. Ved private uddannelsesinstitutioner afhænger legitimationskravet af, hvorledes institutionen er organiseret. Er organisationen f.eks. organiseret som fond, skal identifikation og legitimation foretages på samme måde som ved en fond osv. Der henvises til vejledningens afsnit Eksempel 5 Revisor udarbejder regnskab eller skatteopgørelser for enkelte ejendomme, der ejes af forskellige individuelle ejere og administreres hos en professionel ejendomsadministrator, f.eks. en advokat. Det er ejendommens ejer, der afholder udgiften til revisor, men administrator som revisor har kontakt med, og hos hvem bogføring m.m. forefindes. Det ønskes præciseret, at det er ejendomsadministrator, der er revisors kunde, og at det følger af sagens natur, at ejendomsadministrator handler på vegne af ejendommens ejer. Legitimationen bør derfor alene omfatte advokatens/administrators navn, adresse, andre kontaktoplysninger og evt. CVR-nr. Ligeledes forekommer krav om dokumentation for ejendomsadministrators beføjelser unødvendig, selvom administrator ikke skulle være en advokat (som er fritaget jf. lovens 15, stk. 3). Bemærkninger: Ejeren af ejendommen eller ejerforeningen er revisors kunde. Der henvises i forbindelse hermed til eksempel 4. Hvis administrator ikke er advokat, skal der som udgangspunkt være dokumentation for administrationsbeføjelsen. Hvor meget virksomheden skal foretage sig, både i relation til at kontrollere administrationsbeføjelsen og identiteten af administrator, afhænger af den konkrete situation. Det væsentligste er, at virksomheden er overbevist om, at personen er beføjet til at handle på vegne af en anden og er den person, som den pågældende udgiver sig for at være. Sammenhold vejledningens kapitel Eksempel 6 Samarbejde med kolleger i udlandet, f.eks. såkaldte revisionsnetværk. En dansk revisionsvirksomhed kontaktes af en kollega i den udenlandske enhed om danske forhold. Kollegaen i X-land skal bruge rådgivningen i forbindelse med sin egen rådgivning af en HVIDVASKREGLERNE for revisorer Side 21

22 lokal kunde. Revisor kender som udgangspunkt sine kolleger og er det en ny ukendt kollega, vil opslag på hjemmesiden kunne bekræfte, at denne er ansat i X-land. en med henvendelsen kommer fra netværksvirksomheden i X-land. Regningen for rådgivningen sendes til kollegaen i X-land og betales via interne afregningskanaler. Det forekommer unødvendigt at skulle kræve anden dokumentation for kollegaens legitimation. Bemærkninger: Kollegaen i X-land er det danske revisionsfirmas kunde. Identifikationskrav kan ske ud fra en risikovurdering. Der er tale om et lavrisikoområde, hvor revisor har opfyldt kravene til legitimation ved at kontrollere, at NN er kollega på firmaets hjemmeside og ved at sende regning for arbejdet (der bliver honoreret på sædvanlig vis) af de interne afregningskanaler. Se kapitel 20.3 om muligheden for at betragte kollegaen som lejlighedskunde, Eksempel 7 Revisor får en henvendelse fra en dansk kollega eller en advokat, der ønsker rådgivning til brug for dennes egen kunde. I sådanne situationer vil det være tilstrækkeligt, at revisor har noteret den danske kollegas navn, adresse og eventuelt andre kontaktoplysninger. Det er overflødigt at kræve dokumentation for fuldmagt/ beføjelse fra slutkunden eller legitimation for slutkunden og verifikation af legitimationsoplysningen fra kollegaen - som revisor måske kender fra FSR s kurser, fra studiet eller fra foreningsarbejde. Bemærkninger: Hvorvidt kollegaens identitet skal kontrolleres afhænger af en risikovurdering. Afhængigt af omstændighederne er der mulighed for at betragte kollegaen som lejlighedskunde. Ifølge vejledningens kapitel 20 punkt 12, kan revisor betragte den pågældende som en lejlighedskunde, hvis der er tale om en begrænset opgave, hvor der ikke umiddelbart er udsigt til, at kunden vil henvende sig med nye opgaver. I så fald kan der ikke siges at være etableret et fast kundeforhold eller en forretningsmæssig forbindelse. Eksempel 8 En dansk direktør for et dansk datterselskab af en udenlandsk ejet virksomhed henvender sig med anmodning om, at revisor fører en skatte- eller momssag for virksomheden, der ikke er omfattet af revisionspligt. Direktøren identificeres via Erhvervsog Selskabsstyrelsen og deltager i møde med SKAT. Selskabets navn, adresse m.m. fremgår af korrespondancen med SKAT. Der er ikke noget, som giver anledning til at formode, at selskabet er involveret i hvidvask eller terrorisme. Revisor deltager i møde i virksomheden og præsenteres for problemstillingen og fremfinder eventuelt dokumentation sammen med selskabets bogholderi til brug for korrespondancen med SKAT. Det forekommer unødigt at skulle have klarlagt hele ejerstrukturen og identificeret de reelle ejere i en sådan situation, der vel kan klassificeres som en lejlighedskunde? Side 22 HVIDVASKREGLERNE for revisorer

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. april 2014 (J.nr. 2013-0035447) Afslag på ansøgning

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme

VEJLEDNING. for. advokater og advokatfirmaer. forebyggende foranstaltninger. mod. hvidvask af udbytte. finansiering af terrorisme VEJLEDNING for advokater og advokatfirmaer om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme 3. udgave, januar 2007 (j.nr. 04011408-04-0525) INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Finanstilsynets udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Finanstilsynets udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att: Michael Landberg Finanstilsynets udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Ved

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 4. februar 2011. Nr. 80. Bekendtgørelse af lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler Hermed bekendtgøres lov for

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 27. juni 2008. Nr. 626. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Kvalitetskontrol 2011

Kvalitetskontrol 2011 Kvalitetskontrol 2011 Program Information fra Revisortilsynet Resultat af 2010 kontrollen Temaer Efterfølgende intern kontrol Konkurssager Virksomheder, som tidligere har været igennem en kontrol Nyheder

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 1. Indledning 2. Formål med hvidvaskreguleringen 3. Generelt om hvidvask og finansiering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer I medfør af 17, 41, 42, stk. 6, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil, fastsættes: Kapitel 1 Adgangskrav og åbningstider m.v. 1. Lokaler med gevinstgivende

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag.

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag. Selskab S S.M.B.A. 18. april 2013 Sag 2013-0034047 Påbud til S S.M.B.A, CVR-nr. (udeladt), i henhold til hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

KUNDEOPRETTELSESBLANKET

KUNDEOPRETTELSESBLANKET VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE Før du udfylder og underskriver formularen, skal du være sikker på, at du har læst og forstået al information, som du har modtaget om en Saxo Privatbank handelskonto, herunder

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2009-10 Fremsat den 13. januar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere