Helsinge Fjernvarme 52. ordinære generalforsamling 2. april 2014 kl. 19:00 Bymose Hegn, Hotel & Kursuscenter, Helsinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helsinge Fjernvarme 52. ordinære generalforsamling 2. april 2014 kl. 19:00 Bymose Hegn, Hotel & Kursuscenter, Helsinge"

Transkript

1 Helsinge Fjernvarme 52. ordinære generalforsamling 2. april 2014 kl. 19:00 Bymose Hegn, Hotel & Kursuscenter, Helsinge Nr. 840/14 37 fremmødte, heraf 26 stemmeberettigede. Velkomst ved formanden fra bestyrelsen Ole Juel Jensen. Velkommen til dette års generalforsamling i Helsinge Fjernvarme. Som det fremgår af indkaldelsen, er det den 52. ordinære generalforsamling. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog revisor Per Frost Jensen, som også blev valgt af generalforsamlingen. Dirigenten fastslog herefter, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iflg. vedtægter og ved fremvisning af lovmæssig personlig indkaldelse og ved fremvisning af Ugeposten fra den , hvor indkaldelsen var indrykket. Pkt. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Formanden Ole Juel Jensen gennemgik og kommenterede den udsendte beretning. Generelt 2013 blev igen et år med mange aktiviteter og nye udfordringer for Helsinge Fjernvarme. Ud over den normale drift af kraftvarmeværket og ledningsnettet har Helsinge Fjernvarme i 2013 fortsat leveret driftsbistand til Vejby-Tisvilde Fjernvarme og administrationsbistand til Helsinge Vandværk. Samarbejdet med Vejby-Tisvilde Fjernvarme er desuden udvidet, således at den tekniske samarbejdsaftale fra 1. juli 2013 omfatter den fulde driftsbistand til drift af kraftvarmeværk og ledningsnet. Samtidig er der fra 1. december 2013 desuden indgået en aftale om varetagelse af administrationen for Vejby-Tisvilde Fjernvarme. Konstituering Efter generalforsamlingen 3. april 2013 har bestyrelsen konstitueret sig med Ole Juel Jensen som formand, Jarl Baadsmand som næstformand, Jørgen Skovsende som kasserer, Brian Hansen som sekretær, Bo Harhorn som bestyrelsesmedlem og Ole D. Jensen som Gribskov Kommunes repræsentant. Suppleanter valgt for en 1-årig periode er Bo Moltved Christiansen og Michael Toft Pagh. Efter kommunevalget i november 2013 er Peter Jarl Sahlberg valgt som Gribskov Kommunes nye repræsentant i bestyrelsen fra 1. januar Produktion / salg Varmeåret 2013 har været lidt mildere (3027 graddage) end et normalår (3112 graddage), og varmesalget på MWh blev 6 % større end budgetteret og samtidig var varmesalget 4 % større end i 2012, dette skyldes flere nye forbrugere og flere graddage.

2 Nr. 841/14 El-produktionen blev kun MWh, og dermed kun 45 % af det budgetterede og 22 % mindre end produktionen i Dette skyldes fortsat lave el-salgspriser og høj gaspris, som har gjort det meget mindre attraktivt at producere el i Varmeproduktionen på motorer har samtidig kun været MWh svarende til 12 % af den samlede varmeproduktion i Varmeproduktionen på gaskedler har været MWh eller hele 83 % af den samlede varmeproduktion i Varmeproduktionen på El-kedlen har kun været 110 MWh svarende til mindre end 1/4 % af den samlede varmeproduktion i Varmeproduktionen fra solvarmeanlægget udgjorde 2329 MWh eller næsten 5 % af den samlede varmeproduktion i I forbindelse hermed er der samtidig sparet ca. 1,2 mio. kr. i forhold til alternativ varmeproduktion på gaskedler. Gasforbruget til motorer og gaskedler blev m3, og dermed 21 % mindre end budgetterede men 23 % større end forbruget i Dette skyldes især lavere Elproduktion på motorer og meget mindre varmeproduktion på El-kedlen end i Det frie el-marked Som det er fremgået af dagspressen er økonomien i landets ca. 250 decentrale kraftvarmeværker, heriblandt Helsinge Fjernvarme, blevet væsentlig forringet gennem de seneste år. Dette skyldes at disse værker ikke har frit brændselsvalg, men lovgivningsmæssigt er bundet til den dyre og afgiftsbelagte naturgasforsyning. Da elpriserne på det frie marked, hvor el-produktionen fra kraftvarmeværkerne skal sælges, samtidig er blevet lavere er det ikke længere rentabelt at producere el. Varmeproduktionen må derfor i den største del af året ske på gaskedler og dette medfører højere varmepriser. Helsinge Fjernvarme har fortsat i 2013 haft aftale om salg og køb af el med Nordjysk Elhandel som produktionsbalanceansvarlig (det firma, der formidler køb og salg af el på det frie el-marked). El-salget er sket på spot- og regulerkraftmarkedet med henblik på at opnå den bedst mulige salgspris for el-produktionen. Men der har i en stor del af 2013 været så lave elpriser, at det ikke har været rentabelt at producere el på motorerne. (Det har i øvrigt været tilfældet i hele landet og skyldes at store mængder billig vandkraft og stigende mængder tysk vindkraft og solcellestrøm har presset elpriserne) Samtidig har mulighederne for at deltage på regulerkraftmarkedet været stærkt begrænset. Gennemsnitssalgsprisen for den producerede el i 2013 har dog været 496 kr. MWh. På grund af de lave el-priser i 2013 er der til gengæld opnået et produktionsuafhængigt pristillæg (årligt grundbeløb) på ca. 4,4 mio. kr.

3 Nr. 842/14 Strategiplan for fremtidig varmeproduktion Bestyrelsen har i februar 2013 kontaktet Rambøll for at få rådgivningsbistand til udarbejdelse af en strategiplan for fremtidig varmeproduktion. Herunder at få erfaringer fra andre værker om mere effektiv udnyttelse af solvarme og motorer med varmepumper m.v. Efter et oplæg fra Rambøll blev mulighederne nærmere drøftet på møde med Rambøll og bestyrelsen i april På grundlag heraf blev det besluttet at udarbejde projektforslag til en udvidelse af solvarmeanlægget evt. suppleret med en varmepumpe. Samtidig skulle muligheden for etablering af et mindre solcelleanlæg til egenproduktion af el til solvarmeanlæggets pumper vurderes. Anlæggets størrelse fastlægges ud fra sommervarmeforbruget og den mulige varmelagring i de eksisterende 2 akkumuleringstanke. Solvarmeanlæg Det eksisterende solvarmeanlæg har nu været i drift siden midten af maj måned 2012 og fungerer tilfredsstillende. Anlægget omfatter m2 solfangerpaneler, som er placeret på arealet mellem Skovgårdsvej og Kildevejen vest for kraftvarmeværket. Den daglige solvarmeproduktion kan følges på (Det vil her kunne ses, at solvarmeanlægget i årets første 3 måneder i 2014 har leveret ca. 210 MWh og heraf alene i marts ca.165 MWh) Som omtalt på sidste års generalforsamling planlægger bestyrelsen en udvidelse af solvarmeanlægget på ca m2 placeret på del af matr. 3c, Ammendrup. Arealet udgør ca. 8 ha og er beliggende mellem Kildevejen og udstykningen Ammendrup Bygade. Helsinge Fjernvarmes ønskede arealudlæg til solvarme- og solcelleanlæg på matr. 3c er nu indarbejdet i Forslag til Kommuneplan , som er endelig godkendt i Byrådet 16. december Rambøll har 5. august 2013 udarbejdet Projektforslag m2 solvarme og absorptionsvarmepumpe ved Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Efter godkendelse i henhold til Varmeforsyningsloven i Byrådet 7. oktober og efterfølgende 4 ugers høringsperiode og klagefrist til 11. januar 2014 er projektforslaget endelig godkendt. Lokalplanforslag for solvarmeanlægget er udarbejdet af Rambøll i samarbejde med Planafdelingen i Gribskov Kommune, og forslaget er godkendt i Byrådet 16. december Lokalplanforslaget er herefter sendt i 8 ugers høring frem til 14. marts 2014 og forventes endelig vedtaget i Byrådet 28. april 2014, med en efterfølgende 4 ugers klagefrist. Ledningsnet Der er i årets løb foretaget renovering og udskiftning af hovedledninger i den resterende del af Lærkevej samt i Bryderupvej fra Granvænget til Brydetoften. Ledningsnettet er desuden i fornødent omfang blevet vedligeholdt, og der er foretaget de nødvendige reparationer og omlægninger som følge af nye tilslutninger.

4 Nr. 843/14 Varmepriser Gaskøbet sker fortsat via HMN på det frie marked Nord Pool Gas, og fra 1. oktober 2013 er der indgået en ny lidt forbedret leveringsaftale. Men som følge af de lave el-salgspriser er varmeproduktionen i den største del af året sket på gaskedler og dette medfører højere varmepriser for forbrugerne. Desuden er Helsinge Fjernvarmes forbrugere fra 1. februar 2013 pålagt en forsyningssikkerhedsafgift på 0,40 kr. m3 indkøbt gas til varmeproduktion på kraftvarmeværket. Dette svarer til en merudgift på 1,6 mio. kr. eller næsten 58 kr. MWh som ikke var indregnet i a conto varmeprisen for I henhold til Dansk Fjernvarmes prisundersøgelse for 2013 udgjorde udgiften til opvarmning af et hus på 130 m2 og med et forbrug på 18,1 MWh ved individuel naturgas kr. incl. moms og ved individuel oliefyr kr. incl. moms. Opvarmning fra Helsinge Fjernvarme kostede i 2013 med det samme forbrug kr. incl. moms, eller lidt over gennemsnitsprisen for decentrale kraftvarmeværker. Energibesparelser Helsinge Fjernvarme skal opfylde sin andel af fjernvarmeselskabernes samlede sparemål, og dette udgør MWh pr. år i 2013 og 2014, en stigning på 100 % i forhold til Da overskuddet på 1615 MWh fra solvarmeanlægget i 2012 således hurtigt vil blive brugt, skal bestyrelsen endnu engang opfordre vore forbrugere til at få udført energibesparende foranstaltninger og fortælle herom til Helsinge Fjernvarme inden arbejdet sættes i gang. Idet nye forbrugere giver et væsentligt bidrag til opfyldelse af energisparemålet, vil der i 2014 fortsat tilbydes rabat på fjernvarmetilslutning for alle eksisterende ejendomme ved eksisterende hovedledninger, idet der kun skal betales for stikledningen. Serviceordningen Over 530 forbrugere er nu tilsluttet Fjernvarmens Serviceordning (FJR-ordningen), som fortsat tilbydes gratis til alle forbrugere med almindelige boliger. Hovedserviceeftersynets anbefalede ændringer og forbedringer på varmeanlægget er med til at forbedre afkølingen og reducere varmeforbruget samt dermed bidrage til opfyldelsen af energisparemålet. Det opfølgende serviceeftersyn, som udføres hvert andet år, udføres nu af Helsinge Fjernvarmes egne medarbejdere. For at tilskynde alle forbrugere med gennemsnitlig årsafkøling mindre end 25 grader til at forbedre deres husinstallationer, er den gratis FJR-ordning obligatorisk for disse forbrugere. Nye tilslutninger I 2013 har der fortsat været tilbud om fordelagtig fjernvarmetilslutning til nye forbrugere med eksisterende el- og olieopvarmning ved eksisterende hovedledninger. Den samlede effekt heraf har i alt været 7 nye forbrugere. Desuden er den nye Lidlbutik tilsluttet.

5 Nr. 844/14 Af kommende større tilslutninger kan stadigvæk nævnes det resterende nye boligområde mellem Frederiksborgvej og Vognmarken. I forbindelse med Rambølls udarbejdelse af strategiplan for den fremtidige varmeproduktion blev mulighederne for udbygning / udvidelse af Helsinge Fjernvarmes forsyningsområde også nærmere vurderet. Dette gælder således det kommende boligbyggeri ved Tofteskolen, og det eksisterende boligbyggeri i Planteskoletrekanten / Hestehaven samt evt. kommende boligbyggeri Ammendrup Bygade. I alle tilfælde viser beregningerne imidlertid, at der ikke vil være økonomi i at fjernvarmeforsyne disse områder. Samtidig har Rambøll udarbejdet en kortlægning af potentielle nye forbrugere indenfor Helsinge Fjernvarmes forsyningsområde. Da mange bygninger er el-opvarmede og flere bygninger er beliggende i veje, hvor der ikke er fjernvarmehovedledninger, skønnes potentialet for konvertering af olieopvarmede bygninger til max Men Helsinge Fjernvarme er med nuværende varmepriser ikke konkurrencedygtig i forhold til opvarmning med pillefyr og varmepumper. Personale Dette omfatter driftsleder Leif Jakobsen, driftsassistenterne Claus Adamsen, Jørgen Petersen og Tom Anker Baungaard. I administrationen er det uændret Annie Forsberg, Lotte Sørensen og Jens Larsen der varetager de daglige opgaver. Igen i år en stor tak til medarbejderne for deres indsats i årets løb. Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen og suppleanterne for et godt og konstruktivt samarbejde i årets løb. Ole Juel Jensen, den 2. april 2014 Spg. 1 - Ole Henrik Larsen, Engsvinget 33, 3200 Helsinge Er solvarmeinvesteringen besluttet? Jeg var ikke tilstede sidste år, men kan du redegøre for økonomien i investeringen? Svar fra Ole Juel Jensen. Det blev forelagt sidste år, at vi havde planer om at lave solvarme og vi var allerede startet op på det. Beslutningen er truffet, men er betinget af, at lokalplanen bliver endelig godkendt. Vi mener, at det er en fornuftig beslutning og er den eneste mulighed vi har. Vi forventer en besparelse der er tre gange så stor i forhold til det eksisterende solvarmeanlæg, da det er tre gange så stort. Lånet er optaget uden garantiprovision. Spg. 2 - Ole Henrik Larsen, Engsvinget 33, 3200 Helsinge Du er ikke inde på hvad Jeres forventning er til den fremtidige pris. Vindmøller er der mange af, hvor der produceres meget strøm. Risikerer I ikke at de investeringer er grundlæggende urentable, dem der blev foretaget i de motorer og har I afskrevet motorerne? Svar fra Ole Juel Jensen. Ja, de er urentable. De oprindelige to motorer er afskrevet, da de er 20 år. Vi har opgraderet den ene af de gamle motorer, så den levede op til de

6 Nr. 845/14 gældende miljøkrav og så fik den også en bedre virkningsgrad. Den sidste motor har vi ikke tænkt os at gøre noget ved. Vi har prøvet at sælge den, men de er ikke i høj kurs. Vi må se i øjnene, at den sidste motor vi lavede i år 2006, var der ikke andre der var klogere end os med henhold til, hvordan udviklingen ville være. El-kedlen tror vi stadigvæk på, da den igen i år, har kørt en del. Nogle gange er elpriserne negative og så kaster vi den ind på markedet. Leif Jakobsen kommenterede El-kedlen. Der var en væsentlig forskel med El-kedlen det første år. Fordi vi var de første der fik en El-kedel i Østdanmark, tjente vi ca. 5 millioner de første 14 måneder og det var faktisk det den kostede. I starten tjente vi en del på regulerkraft, hvilket vi ikke gør mere og kommer heller ikke til det. Herefter blev beretningen taget til efterretning af generalforsamlingen. Pkt. 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. Kasserer Jørgen Skovsende gennemgik og uddybede tallene fra den fremlagte årsrapport Spg. 3 - Ole Henrik Larsen, Engsvinget 33, 3200 Helsinge Hvordan værdisætter I de motorer der ikke kan betale sig at køre med? Der er en egenkapital på 2 millioner og driftsmidler for 10 millinoner, så kan man sige, at der ingen egenkapital er når motorerne er tvivlsomme? Svar fra Jørgen Skovsende. De to gamle er afskrevet og den der står i regnskabet er den store motor. Groft sagt kan man sige, at vi producerer strøm, når der er røg i den store skorsten. De bruges stadigvæk. Per Frost Jensen kommenterede spørgsmålet. Motorerne bliver afskrevet hvert år i driften og så længe de bliver brugt og afskrevet, så repræsenterer de også en værdi. Egenkapitalen er historisk og er en værdi tilbage fra Det er den eneste kapital der må være. Det er de oprindelig indskud, der blev foretaget før Årsrapporten for 2013 blev herefter godkendt af generalforsamlingen. Pkt. 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering. Kasserer Jørgen Skovsende gennemgik det udsendte budget for år Spg. 4 - Kaj Johansen, Humlehaven 18, 3200 Helsinge Hvor ligger vi prismæssigt i forhold til hele landet? Svar fra Jørgen Skovsende. Vi ligger ikke alt for godt. Vi ligger over gennemsnittet. Vores pris for december 2013, der ville en hus på 130 m2 koste ca. kr ,- Det er der rigtig mange omkring os, der ligger på. Men vi er steget ca. 10% i år Ole Juel Jensen kommenterede spørgsmålet. På listen fra år 2013, der ligger Farum Fjernvarme, Holte Fjernvarme, Nivå Fjernvarme, Vejby-Tisvilde Fjernvarme, Jægerspris

7 Nr. 846/14 Fjernvarme og Hundested Fjernvarme, på niveau med os eller lidt over. Der er 250 andre Fjernvarmeværker, som er i samme båd som os. Når der er så store afgifter på gas og ingen afgift på flis, så siger det sig selv. Dem der er billigere, er alle sammen nogen med andre opvarmningsmuligheder. Helsinge Fjernvarme blev tvunget til kraft/varme, hvilket også medførte store investeringer i et kraft/varme anlæg og vi skulle bruge gas. Budget for 2014 blev taget til efterretning af generalforsamlingen. Pkt. 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. Formanden Ole Juel Jensen orienterede om investeringsplanen Renovering af brønde og ledningsnet (1 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i 2015) I lighed med tidligere år er der igen i år afsat et beløb til den løbende renovering af hovedledninger og stikledninger. Dog et mindre beløb da der ikke er akutte behov. Røggasveksler til kedel 2 (0,7 mio. kr. i 2014) Da kun kedel 1 har installeret røggasveksler, som udnytter varmen ved ekstra afkøling af røggassen fra kedlen, er der tidligere også foreslået etableret røggasveksler på kedel 2, men det er udskudt på grund af meget få driftstimer. På baggrund af driftserfaringerne for 2013, hvor der har været behov for stor varmeproduktion på kedler vil det nu være rentabelt at installere røggasveksler på kedel 2. Udvidelse af solvarmeanlæg (27 mio. kr. i 2014 og 7 mio. kr. i 2015) Helsinge Fjernvarme har kontaktet ejeren af matr. 3c Ammendrup om køb af ca. 8 ha, som er beliggende mellem Kildevejen og udstykningen Ammendrup Bygade. Arealet er det nærmest beliggende samlede areal, som har en hensigtsmæssig udformning og placering i forhold til solvarmeudnyttelse. Som omtalt i beretningen har Rambøll udarbejdet projektforslag for udvidelse af solvarmeanlægget. Forslaget som omfatter etablering af m2 solvarme og en absorptionsvarmepumpe konkluderer, at det både selskabs- og samfundsøkonomisk er rentabelt at etablere et solvarmeanlæg. Da dette også gælder uden etablering af en absorptionsvarmepumpe, har bestyrelsen i første omgang besluttet kun at etablere solvarmeanlægget. Rambøll har som omtalt i beretningen i samarbejde med Planafdelingen i Gribskov Kommune udarbejdet forslag til Lokalplan for solenergianlæg ved Ammendrup. Forslaget giver mulighed for etablering af op til m2 solfanganlæg og 1000 m2 solcelleanlæg. Som 1. etape har bestyrelsen besluttet at igangsætte projektering og udbud af ca m2 solfangeranlæg med henblik på etablering i juni-november Der har i marts måned været udbud på levering og montering af solfangeranlægget og dette arbejde vil skulle udføres af Arcon Solar A/S, som også har udført det nuværende solvarmeanlæg. De øvrige arbejder udbydes i april og tilbud herpå forventes modtaget 6. maj 2014.

8 Med den forventede årlige varmeproduktion fra anlægget på ca MWh, vil tilbagebetalingstiden for anlægget være ca. 8 år. Nr. 847/14 En senere 2. etape omfattende op til 3500 m2 solfangere og et evt. solcelleanlæg forventes udført i 2015 eller senere. Spg. 5 - Ole Henrik Larsen, Engsvinget 33, 3200 Helsinge Er det forstået rigtigt, at hvis politikerne bliver så fornuftige, at fjerne den afgift vi fik sidste år, så er anlægget stadigvæk rentabelt? Svar fra Ole Juel Jensen. Ja det er det. Rentabiliteten er 100%. Spg. 6 - Leif Antonisen, Lærkevej 8, 3200 Helsinge Har de fundet noget spændende der ude (3c Ammendrup - arkæologerne)? Svar fra Ole Juel Jensen. Det ved vi ikke endnu. De laver de lange rander og registrerer de ting de finder. Om en uges tid får vi af vide, om det er frigivet til os. Spg. 7 - Ole D. Jensen, Brydetoften 6, 3200 Helsinge Hvorfor har man lagt solfangerne så langt væk fra Fjernvarmeværket? Svar fra Ole Juel Jensen. Det er for at vide, hvor meget vi kan brede os på og så ligger rørene der. Det er derfor nemt at tilslutte 2. etape (tegning blev vist til forsamlingen). Leif Jakobsen kommenterede spørgsmålet. Hvis vi skal have solcelleanlæg, så skal de stå så tæt på inverterne som muligt. Det bliver derfor i starten af området ellers vil det blive meget dyrere at etablere det i den anden ende. Arealet i starten har første prioritet til solcelleanlægget og derfor er solvarmeanlægget flyttet længere ned. Det er en af årsagerne til det. Spg. 8 - Ole Henrik Larsen, Engsvinget 33, 3200 Helsinge Hvor meget stiger gælden? Svar fra Per Frost Jensen. 41,6 millioner. Investeringsplanen blev taget til efterretning af generalforsamlingen. Pkt. 6. Forslag fra bestyrelsen. Der var ingen forslag. Pkt. 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. Der var ikke indkommet nogen forslag. Pkt. 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år). Bestyrelsen foreslog genvalg af Jørgen Skovsende og Ole Juel Jensen. Generalforsamlingen valgte ovennævnte til bestyrelsen.

9 Pkt. 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år). Bestyrelsen foreslog genvalg af Michael Toft Pagh og Bo Moltved Christiansen. Generalforsamlingen valgte ovennævnte som suppleanter. Pkt. 10. Valg af revisor. Ole Juel Jensen foreslog BDO. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab ved Per Frost Jensen, blev genvalgt af generalforsamlingen. Nr. 848/14 Pkt. 11. Eventuelt. Spg. 9 - Kaj Johansen, Humlehaven 18, 3200 Helsinge Da vi fik årsopgørelsen, med hvad vi skal betale og hvad vi skal af med. Der lovede I at komme igen til dem med for dårlig afkøling. Svar fra Ole Juel Jensen. Nej, vi kommer ikke automatisk ud, men FJR ordningen er et tilbud. Vi vil gerne følge op på det, hvis der er specielle problemer, som eftersynet ikke påpeger. Hvis eftersynet påpeger nogle løsningsmuligheder, så er det selvfølgelig først dem, man gør noget ved. Når du ikke har fået lavet et FJR eftersyn, så anbefaler jeg, at du ringer til kontoret og får lavet en aftale. Per Frost Jensen afsluttede og takkede for god ro og orden og Ole Juel Jensen takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen. Per Frost Jensen Dirigent Brian Hansen Referent

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Dagsorden: Indkaldelse til: 52. ordinære generalforsamling onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Dagsorden: Indkaldelse til: 51. ordinære generalforsamling onsdag den 3. april 2013 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Dagsorden: Indkaldelse til: 53. ordinære generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 1 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til: 55. ordinære generalforsamling onsdag den 5. april 2017 kl i Helsinge Hallerne Idrætsvej 21, 3200 Helsinge

Indkaldelse til: 55. ordinære generalforsamling onsdag den 5. april 2017 kl i Helsinge Hallerne Idrætsvej 21, 3200 Helsinge Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Dagsorden: Indkaldelse til: 55. ordinære generalforsamling onsdag den 5. april 2017 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. i Helsinge

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling afholdt den 22. september 2015 kl. 19.30 på Blåvandshuk Idrætscenter, Cafe Ålholt

Referat: Ordinær generalforsamling afholdt den 22. september 2015 kl. 19.30 på Blåvandshuk Idrætscenter, Cafe Ålholt Referat Ordinær generalforsamling afholdt den 22. september 2015 kl. 19.30 på Blåvandshuk Idrætscenter, Cafe Ålholt Deltagere: 46 incl. bestyrelsen og personale Formanden Erhardt Jull bød alle velkommen

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2014/15 1. Valg af dirigent ** Kurt Johansen blev valgt 2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2014/15 Afslutning af varmeår

Læs mere

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme.

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 17. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011 Side 1 af 7 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2011 Tilstede: 31 andelshavere, revisor Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 17. august 2016 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 27. august 2014

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 27. august 2014 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Onsdag d. 27. august 2014 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

VELKOMMEN TIL 55. GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL 55. GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL 55. GENERALFORSAMLING Glamsbjerg Fjernvarme 55. generalforsamling Dagsorden jf. vedtægterne 6 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges

Læs mere

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen Generalforsamling 18.09.13 Velkommen Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling afholdt den 27. september 2016 kl Danhostel Blåvandshuk, Oksbøl

Referat: Ordinær generalforsamling afholdt den 27. september 2016 kl Danhostel Blåvandshuk, Oksbøl Referat Ordinær generalforsamling afholdt den 27. september 2016 kl. 19.30 Danhostel Blåvandshuk, Oksbøl Fremmødte: 46 personer inkl. bestyrelsen og personale Formanden Erhardt Jull bød alle velkommen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / 2009

ÅRSBERETNING 2008 / 2009 1 ÅRSBERETNING 2008 / 2009 Produktion nøgletal: Varmesalg 2.500 MWh fald 136 MWh Elproduktion 2.118 MWh stigning 781 MWh Gasforbrug 619.041 m³ stigning 58.701 m 3 Vi startede året med en pris på kr. 1,15

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2011/2012 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2013/14 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (52. regnskabsår) Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i Tjelecenterets forsamlingshus.

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2014/15. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB AMBA. Generalforsamling 2017 Driftsåret 2016

RINGE FJERNVARMESELSKAB AMBA. Generalforsamling 2017 Driftsåret 2016 RINGE FJERNVARMESELSKAB AMBA Generalforsamling 2017 Driftsåret 2016 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE BRAMMING FJERNVARME Juli 2015 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 i auditoriet Tirsdag, den 25. august

Læs mere

Referat generalforsamling 21. juni 2017

Referat generalforsamling 21. juni 2017 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater Henrik Fenger blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet har været i ugeavisen den

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2012/13 52. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2012/13. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A.

EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. EGTVED VARMEVÆRK A.m.b.A. afholder Ordinær generalforsamling tirsdag, den 23. oktober 2012 kl. 19.30 i Egtved Forsamlingshus, lille sal. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen beretning for det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 8. juni 2016 kl. 19:00 Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Deltagere: 61 Andelshavere 3 Medarbejdere Mod dokumentation

Læs mere

GENERALFORSAMLING 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19 PÅ HOLEBY KRO. DAGSORDEN

GENERALFORSAMLING 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19 PÅ HOLEBY KRO. DAGSORDEN GENERALFORSAMLING 24. SEPTEMBER 2013 KL. 19 PÅ HOLEBY KRO. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 27. august 2015

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 27. august 2015 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 27. august 2015 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2015 ------------------------------------------------------

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 18. juni 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 18. juni 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 18. juni 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Konsulent Erik Sørensen, DFP deltager under

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 8. september 2016, kl på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 8. september 2016, kl på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2016. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 8. september 2016, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med at byde alle velkommen

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Skovlund Varmeværk Nørremarken 20 Skovlund 6823 Ansager / 75 29 24 76

Skovlund Varmeværk Nørremarken 20 Skovlund 6823 Ansager / 75 29 24 76 Skovlund Varmeværk Nørremarken 20 Skovlund 6823 Ansager / 75 29 24 76 Referat fra generalforsamlingen ved Skovlund Varmeværk Afholdt torsdag d. 11. juni 2015 Kl. 19.00 i Skovlund Kulturhus. Antal deltagere:

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Ordinær generalforsamling 2010 2011. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2010

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. september 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. september 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. september 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2014/15 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (53. regnskabsår) agt og godkendt ordinære generalforsamling den nt Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Beretning. Driftsåret 2016. 1. Nyudstykninger, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2016. Der var ingen byggeaktivitet i Golfparken i 2016. Der er bygget 2 huse på naboudstykningen. Området er udlagt

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. Onsdag d. 29. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 22. april 2015

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 22. april 2015 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 22. april 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4.

Læs mere

Som dirigent foreslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag)

Som dirigent foreslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag) Formandens beretning til generalforsamlingen 17. august 2016 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Bestyrelsens beretning om det 51. regnskabsår i Ejstrupholm Varmeværk

Bestyrelsens beretning om det 51. regnskabsår i Ejstrupholm Varmeværk Bestyrelsens beretning om det 51. regnskabsår i Ejstrupholm Varmeværk For Ejstrupholm Varmeværk har varmeåret 2012/13 driftsmæssigt og økonomisk været meget tilfredsstillende, og det skyldes bl.a. at vi

Læs mere

Årsberetning ved generalforsamling

Årsberetning ved generalforsamling Årsberetning ved generalforsamling 27.09.2016 Som sædvanlig på generalforsamlingen skal der af bestyrelsen aflægges beretning for det forløbne år, hvor jeg vil redegøre for, hvad der er passeret, herunder

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2015-31. maj 2016 Forslag til Budget for regnskabsåret 2016/17 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling Bedsted Fjernvarmes ordinære Generalforsamling Onsdag, den 25. september 2013 Bestyrelsens mundtlige årsberetning v/ formand Jesper Abel Skovsted 1 Beretning Indledning Bedsted Fjernvarme A.m.b.A. (BFV)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Onsdag den 13. juni 2012 kl. 19:00 Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Deltagere: 48 Andelshavere 6 Medarbejdere Mod

Læs mere

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14

Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni 2014-31. maj 2015. Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2015/16. CVR-nr. 68 32 62 14 Uddrag af Årsrapport for 1. juni 2014-31. maj 2015 Forslag til Budget for regnskabsåret 2015/16 CVR-nr. 68 32 62 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00. i Restaurant Hønsehuset - Helsinge Hallerne

Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00. i Restaurant Hønsehuset - Helsinge Hallerne Indkaldelse Ordinær generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i Restaurant Hønsehuset - Helsinge Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 8. april 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 8. april 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 8. april 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Administrativ

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 24. september 2015 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 24. september 2015 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 24. september 2015 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Investeringer. Driftsøkonomien

Investeringer. Driftsøkonomien Beretning 2015 Nørre Snede Varmeværk har nu i 2 år haft samarbejde med Ejstrupholm Varmeværk. Et samarbejde, som har vist sig som en god løsning for begge værker, hvor vi især samarbejder om maskinerne

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 8. november 2016 3. november 2016 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 195.225 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk A.m.b.a. Lyngvej 16 - Halvrimmen Brovst

Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk A.m.b.a. Lyngvej 16 - Halvrimmen Brovst Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk A.m.b.a. Lyngvej 16 - Halvrimmen - 9460 Brovst Generalforsamling Arentsminde cafeteria Dato 7/09-2016 Velkommen til den 23. generalforsamling i HAKV og lige for derefter

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Lidt om Fjernvarmeselskabet Christiansfeld Fjernvarmeselskab blev etableret i 1965. Der

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 17-04-2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015/2016.

Bestyrelsens beretning for 2015/2016. Side 1 Nysted, den13. september 2016 Bestyrelsens beretning for 2015/2016. 1 Værket Regnskabsåret er meget tæt på et vejrmæssigt normalt år det vil sige et salg på 11.727 MWh. Det er kun 73 MWh mindre

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Referat af generalforsamling torsdag den 26. oktober 2017 Kl i Ørting Hallen.

Referat af generalforsamling torsdag den 26. oktober 2017 Kl i Ørting Hallen. Referat af generalforsamling torsdag den 26. oktober 2017 Kl. 19.30 i Ørting Hallen. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med fremmødte 16 forbrugere ex. bestyrelsen og revisor. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Generalforsamling 07.10.2015 Beretning for varmeåret 2014/2015

Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Generalforsamling 07.10.2015 Beretning for varmeåret 2014/2015 Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Generalforsamling 07.10.2015 Beretning for varmeåret 2014/2015 Nye forbrugere P2 Støvring by fortsætter med at vokse. Der er i det forgangne varmeår tilkommet 42 nye forbrugere

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Give Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune.

1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Give Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Navn og hjemsted 2 Formål og forsyningsområde 3 Andelshaverne 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 5 Udtrædelsesvilkår 6 Deklarationer 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. VEDTÆGTER Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1. Selskabets navn og hjemsted. 1.1. Selskabets navn er Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Frederikssund Kommune. 2. Selskabets

Læs mere