Energitilsynet / Dansk Fjernvarme. Aktiver i fjernvarmesektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energitilsynet / Dansk Fjernvarme. Aktiver i fjernvarmesektoren"

Transkript

1 Energitilsynet / Dansk Fjernvarme Aktiver i fjernvarmesektoren Februar 2008

2 Energitilsynet / Dansk Fjernvarme Aktiver i fjernvarmesektoren Komponentliste/Standardpriser Februar 2008 Ref (2) Version 3 Dato Udarbejdet af EKA/LBN Kontrolleret af KEH Godkendt af KEH Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen 31 DK-2830 Virum Danmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Veksler- og pumpestationer Grundlag Veksler- og pumpestationer Særlige forhold 5 3. Fjernvarmecentraler Grundlag Olie-, gas- og kulfyrede anlæg Kontorbygninger Grund 6 4. Fjernvarmeledninger Ledninger i jord, baggrundsmaterialer Elkraft NESA, enhedspriser, Gentofte Københavns Belysningsvæsen CTR Ledninger i jord, beregnede priser Placeringer af ledningsanlæg Præisolerede rør Betonkanaler, vand Betonkanaler, damp 9 5. Ledninger i bygninger 9 6. Brugeranlæg 9 7. Brønde/bygværker Særlige konstruktioner Tunneller Rørbroer/overjordiske anlæg 11 Bilag: Komponentliste med standardpriser \\STREEP\BREDESAGER\E_M\2007\ _Konkurrencestyr.Dansk Fjernvarme\Rapporter\ (3).doc 3/11

4 1. Indledning I nærværende undersøgelse er vurderet levetid og standardpriser for en række fjernvarmekomponenter. Resultatet af undersøgelsen er angivet i vedhæftede komponentliste. Alle priser er angivet ekskl. moms i niveau marts 1981 og skal betragtes som priser gældende for Københavns omegn, som eksempelvis Høje Taastrup, Roskilde, Farum m.v. For anlæg i og tæt på København må påregnes højere priser, medens der må påregnes lavere priser i området uden for Københavns omegn. Denne tendens må forventes at være mest markant på ledningsanlæg. Alle priser er angivet som nyværdipriser svarende til etablering i marts Ved anlæg uden for Københavns omegn foretages en vurdering af prisniveauet i forhold til de angivne standardpriser. Herved fastlægges en geografisk faktor, som multipliceres på de relevante standpriser. Ved udarbejdelse af komponentlisten er der taget udgangspunkt i anlæg, som typisk var til stede på fjernvarmeværker i Vurderingen i komponentlisten vedr. levetid mv. er sket ud fra erfaringer med de forskellige typer anlæg, idet det forudsættes, at disse bliver løbende vedligeholdt. Levetiden er for visse komponenter angivet i intervaller, f.eks år. Dette indebærer, at der skal foretages en vurdering på det konkrete anlæg. Da der vil optræde et skøn og dermed en usikkerhed ved enhver levetidsvurdering, er det valgt ikke at angive standardlevetider over 50 år. Denne øvre grænse for levetid kan fraviges, hvis der kan dokumenteres/sandsynliggøres en længere levetid. I det følgende er angivet bemærkninger til udvalgte dele på komponentlisten. 2. Veksler- og pumpestationer 2.1 Grundlag Grundlaget for prisfastsættelsen har været CTR - Delrapport vedr. transmissionsnettets fysiske udformning, anlægsoverslag der er udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma B. Højlund Rasmussen for CTR, Central Kommunernes Transmissionsselskab, oktober Veksler- og pumpestationer Installationer placeret på produktionsanlæg, herunder kraftvarme- og affaldsforbrændingsanlæg mv. vil typisk omfatte vekslere, pumper, ventiler med dertil hørende el/tavle udstyr. Der er i ovennævnte rapport regnet med en standard vekslerstationsbestykning omfattende vekslere, pumper, ventiler mv. anbragt i eksisterende eller nye bygninger - med samme enhedspris for de forskellige udførelser. \\STREEP\BREDESAGER\E_M\2007\ _Konkurrencestyr.Dansk Fjernvarme\Rapporter\ (3).doc 4/11

5 I ovennævnte rapport er der angivet en planlægnings enhedspris per installeret MW vekslereffekt. Denne er anvendt som basis, men er tillempet i form af 2 ligninger - for anlæg mellem henholdsvis (0,3 5) MW og (5 100) MW i 1981 priser. CTR - rapportens priser var i 1983 kr. men det vurderes, at disse var i underkanten (planlægningspriser) af de reelle priser, hvorfor de skønnes reelt at svare til niveau. Ved sammenligning af disse priser med priser for fjernvarmecentraler i kapitel 3 nedenfor vurderes, at prisforskellen mellem disse typer anlæg er rimelig. 2.3 Særlige forhold De steder hvor et selskab har andel i det egentlige produktionsanlæg som eksempelvis kedler, turbine/generator, hjælpeanlæg - forudsættes dette behandlet og dokumenteret særskilt. Det vil sige, der er ikke vurderet standard levetider og priser for disse anlæg. Værdi af grunde er ikke anført i komponentlisten. Her forudsættes, at der foretages en konkret vurdering, eksempelvis med baggrund i ejendomsvurderingen fra den pågældende periode. 3. Fjernvarmecentraler 3.1 Grundlag Grundlaget for prisfastsættelsen har været Forsyningskataloget 85 der er udarbejdet af Styregruppen for Forsyningskataloget nedsat af Energistyrelsen. 3.2 Olie-, gas- og kulfyrede anlæg Værdisætningen er sket ud fra anlæggets kapacitet i MW ved hjælp af 2 ligninger nemlig for anlæg mellem henholdsvis (0,3 3) MW og (3 50) MW i 1981 priser. Olie- og gaskedler er prismæssigt slået sammen, idet der ikke vil være den store forskel i anlægspris. Udgiften til gasrampe og ekstra ventilation for gaskedler vil blive opvejet af oliepumpe- og tankanlæg for oliekedler. I priserne er indeholdt alle tekniske installationer samt bygninger til disse. I 1981 var naturgassen kun i sin spæde start, så gaskedler var forsynet med bygas eller lignende. For kulfyrede kedler er der angivet tilsvarende 2 ligninger. For alle typer anlæg er der forudsat en normal bestykning af kedler. Det vil sige, effekten er opdelt på flere kedler af hensyn til driftsforholdene. Priserne i Forsyningskataloget er i 1984 priser tages der højde for at planlægningspriserne generelt var i underkanten i forhold til Københavns omegn og modsvarende at prisindekset over de 3 år var steget 25 % er det kurverne for gasfyrede anlæg i kataloget, der er anvendt, da priserne for oliefyrede anlæg var markant i underkanten. \\STREEP\BREDESAGER\E_M\2007\ _Konkurrencestyr.Dansk Fjernvarme\Rapporter\ (3).doc 5/11

6 Eksempel 1. Et oliefyret anlæg fra 1976 på 30 MW i Farum (prisindeks 1976 til 1981 steg 67 %). I henhold til formlen vil 30 MW koste 5,5 mio kr. Dette svarer til 3,3 mio kr. og er angivet at have kostet 3,8 mio. kr. Dette peger på, at prisformlen i dette tilfælde angiver en pris, der ligger under den realiserede pris. Eksempel 2. Et kulfyret anlæg fra 1982/1983 på 11,5 MW i Tåstrup. I henhold til formlen for kulfyrede anlæg vil 11,5 MW koste ca. 11 mio kr. Det er oplyst at have kostet 9,22 mio. kr. Da en del af bygningen i dette tilfælde blev genanvendt svarer prisformlen meget godt til den realiserede pris. 3.3 Kontorbygninger Værdisætningen af kontorbygning er foretaget ud fra V & S Byggedata, hvor prisen i dag for et relativt simpelt kontorbyggeri vurderes til kr./m2. Denne pris er ført tilbage til 1981 med en faktor på 2,5, hvilket giver en pris på kr. /m Grund Værdi af grunde er ikke anført i komponentlisten. Her forudsættes, at der foretages en konkret vurdering, eksempelvis med baggrund i ejendomsvurderingen fra den pågældende periode. 4. Fjernvarmeledninger 4.1 Ledninger i jord, baggrundsmaterialer Elkraft Grundlaget er Elkrafts rapport Enhedspriser til brug for planlægning af fjernvarmedistributionsnet, september Rapporten indeholder anlægspriser for fjernvarmedistributionsnet, prærør og enkeltisolerede rør i betonkanaler. For hver lægningsmetode er opgivet anlægspriser beregnet efter udlægningsstedet: Store veje, villaveje og arealer uden belægning. I komponentlisten er tilsvarende anvendt betegnelserne city-område, by-område og let terræn. Anlægspriserne er i rapporten opdelt i rørentreprise, entreprenørudgifter, omkostninger (projekt, tilsyn, administration og uforudsete udgifter) - og for betonkanaler omkostninger til betonkanal og isolering. Rørdimensioner: Prærør: DN 20 DN 500 Betonkanal: DN 200 DN 700 Prisniveau: 1. april 1980 \\STREEP\BREDESAGER\E_M\2007\ _Konkurrencestyr.Dansk Fjernvarme\Rapporter\ (3).doc 6/11

7 4.1.2 NESA, enhedspriser, Gentofte Grundlaget er planlægningspriser fra rapport, februar 1984, udarbejdet af Rambøll & Hannemann for NESA. Anlægspriserne er opdelt i ledningsarbejde, belægningsarbejde, omlægninger og trafik m.m. Priserne er ekskl. byggeplads, tekn. adm. og uforudselige udgifter. Rørdimensioner: Prærør DN 20 - DN 400. Prisniveau: medio Københavns Belysningsvæsen Anlægspriser hidrører fra Københavns Belysningsvæsen, Varmeforsyningens Fjernvarmehåndbog, bind 4, afsnit Afsnittet indeholder anlægspriser for hoved- og fordelingsledninger udført som isolerede stålrør i betonkanaler. Anlægspriserne er angivet som en grundpris beregnet ud fra jord-/betonarbejde, rørarbejde, isolering, materialer samt øvrige omkostninger (projektering, tilsyn og administration). Hertil lægges udgiften til belægningsarbejder, enten som støbeasfalt, let makadam eller ubefæstet arealer. I selve grundprisen er regnet med at 80 % af ledningerne cellebetonisoleres, og de resterende 20 % mineraluldisoleres. Rørdimensioner: Betonkanal: DN DN 600 Prisniveau: februar CTR Grundlaget er priser fra CTRs rapport Transmissionsnettets fysiske udformning, III Anlægsoverslag, oktober Anlægspriserne består af en grundpris for hver ledningstype og 10 standardtillæg. De 10 standardtillæg er: Omlægning af fremmede ledninger (omfang: let, middel, svært) Trafikregulerende foranstaltninger (omfang: let, middel, svært) Belægningsarbejder (støbeasfalt, makadam, fortov/cykelsti, ubefæstede arealer) I prissammenligning er anvendt følgende sammenstillinger: Let: Grundpris + omlægninger (let) + trafikreg. (let) + ubef. areal Middel: Grundpris + omlægninger (middel) + trafikreg. (middel) + makadam Svært: Grundpris + omlægninger (svært) + trafikreg. (svært) + støbeasfalt Prisniveau: primo 1982 \\STREEP\BREDESAGER\E_M\2007\ _Konkurrencestyr.Dansk Fjernvarme\Rapporter\ (3).doc 7/11

8 4.2 Ledninger i jord, beregnede priser Placeringer af ledningsanlæg Ved fastlæggelse af standardpriser for ledninger i jord skal det vurderes, om ledningsanlægget ligger i city-område, by-område eller let terræn. Desuden skal det generelt vurderes, om prisniveauet i komponentlisten svarer til prisniveauet i den aktuelle by. Hvis prisniveauet ikke svarer til komponentlisten, kan der beregnes en geografisk faktor, som herefter multipliceres på komponentlistens standardpriser. Ved beregning af den geografiske faktor kan der tages udgangspunkt i konkrete anlægsprojekter fra perioden omkring 1981, hvis der foreligger byggeregnskaber for relevante projekter. Hvis dette ikke er muligt, kan der tages udgangspunkt i forskel i prisniveauet i 2008, idet det således vurderes, at denne forskel tilsvarende var til stede i Præisolerede rør Til beregning af anlægspriser for præisolerede rør er anvendt gennemsnit af priser fra Elkraft og NESA korrigeret til 1981-niveau, idet der er givet et tillæg til Nesa`s priser på 15 % til teknisk administration mv. De manglende enhedspriser (DN 600 for Elkrafts vedkommende og DN for NESA) er beregnet (skønnet) på samme måde som de øvrige priser er opbygget i baggrundsmaterialet. Derefter er beregnet et simpelt gennemsnit af priserne inden for hvert af de dimensionsintervaller, der er angivet i komponentlisten. Priser er angivet for kanalmeter, det vil sige for to rør. Der er angivet en standardlevetid på år, idet nogle af de første præisolerede rør havde en relativ kort levetid i forhold til de typer, som senere blev produceret. Anlæg fra før 1980 må således forventes at have en kortere levetid end anlæg efter Ved vurdering af levetiden ved et aktuelt anlæg foreslås følgende procedure: A) Hvis der er tale om ledninger, som stadig fungerer i dag og vurderes til at være i en god stand, så kan standardlevetiden vurderes til 50 år. Her kan i øvrigt henvises til rapport udgivet under Dansk Fjernvarmes F&U konto: Vurdering af restlevetid af præisolerede fjernvarmerør, april 2004, Rambøll. B) Hvis der er tale om ledninger, som stadig fungerer i dag, men hvor der påregnes en renovering indenfor de nærmeste 10 år, så kan standardlevetiden vurderes til 40 år. C) Hvis der er tale om en ledning, som stadig fungerer, men hvor renovering er nært forestående, så kan standardlevetiden vurderes til 30 år. \\STREEP\BREDESAGER\E_M\2007\ _Konkurrencestyr.Dansk Fjernvarme\Rapporter\ (3).doc 8/11

9 D) Hvis der er tale om en ledning, som er udskiftet i perioden fra 1981 til 2008, så kan standardlevetiden vurderes til 20 år eller den faktiske levetid kan beregnes, hvis data er tilgængelige Betonkanaler, vand Til beregning af anlægspriser er anvendt gennemsnit af priser fra Elkraft og Københavns Belysningsvæsen korrigeret til 1981-niveau. De manglende enhedspriser (DN samt DN 800 for Elkrafts vedkommende og DN , samt DN for Københavns Belysningsvæsen) er beregnet (skønnet) på samme måde som de øvrige priser er opbygget i baggrundsmaterialet. Derefter er beregnet et simpelt gennemsnit af priserne inden for hvert af de dimensionsintervaller, der er angivet i komponentlisten. Betonkanaler blev udført i svingende kvalitet og placeret under forskellige jordbundsforhold, hvorfor det er valgt at angive et interval fra 20 til 50 år. Der må således foretages en vurdering på det konkrete anlæg jf. teksten angivet under præisolerede rør Betonkanaler, damp Det har ikke været muligt at finde relevante anlægspriser for betonkanaler til dampledninger. Betonkanaler til dampanlæg har stort set har samme opbygning som betonkanaler til vandanlæg, der er derfor som basis anvendt enhedspriser som beskrevet i afsnit Herefter er foretaget en beregning af anlægsprisen ud fra det indvendige tværsnitsareal af henholdsvis betonkanalen til damp og til vand. Levetiden for betonkanaler, damp er angivet til intervallet år. Der må således foretages en vurdering af det konkrete anlæg, jf. teksten angivet under præisolerede rør. 5. Ledninger i bygninger Ved etablering af ledninger i bygninger er anvendt anlægspriser for ledninger i jord, byområde reduceret med 40 %. Priser er angivet for kanalmeter, det vil sige for 2 rør. 6. Brugeranlæg Priser for brugeranlæg består hovedsageligt af omkostninger til rør, måler og ventiler, samt udgifter til montering af disse komponenter. \\STREEP\BREDESAGER\E_M\2007\ _Konkurrencestyr.Dansk Fjernvarme\Rapporter\ (3).doc 9/11

10 Som enhedspriser er anvendt prisoplysninger fra Københavns Belysningsvæsens Fjernvarmehåndbog, bind 5, afsnit Hvor fjernvarmehåndbogen ikke har haft relevante priser er disse skønnet bedst muligt. 7. Brønde/bygværker Der er beregnet enhedspriser (kr./m 2 ) ud fra prisoplysninger i Københavns Belysningsvæsens Fjernvarmehåndbog, bind 4, afsnit Priserne er indhentede tilbud fra september 1982, fra 3 entreprenører. Der er anvendt et simpelt gennemsnit for de 3 entreprenørers tilbud. I nærværende prissætning er anvendt priser for kamre i alm. udførelse - dvs. uden membran. Til prissætning (kr./m 2 ) af kamre/brønde mindre end 5 m² er anvendt priser for kamre på 4 m², tillæg for rørarrangement er vurderet til 25 %. Til prissætning (kr./m 2 ) af kamre/brønde mellem 5 m² og 15 m² er anvendt priser for kamre på 8 m², tillæg for rørarrangement er vurderet til 33 %. Til prissætning (kr./m 2 ) af kamre/brønde større end 15 m² er anvendt priser for kamre på 20 m², tillæg for rørarrangement er vurderet til 50 %. Der gøres opmærksom på, at der er diskontinuitet i det område hvor der skiftes fra den ene enhedspris til den næste. Der vil f.eks. fremkomme to forskellige priser for et kammer med et areal på ca. 15 m², alt afhængig af hvilken af de to enhedspriser der benyttes. Levetiden er anført til intervallet år. Der er således behov for en vurdering af det konkrete anlæg, jf. teksten under præisolerede rør. Med hensyn til standardpriser er der ligeledes behov for at vurdere prisniveauet i forhold til den aktuelle by, idet prisen vil variere i forhold til den tekniske udformning af bygværkerne samt i forhold til bygværkets placering i nærmiljøet. 8. Særlige konstruktioner 8.1 Tunneller Grundlaget er prissætning for gennempresninger i forskellige diametre foretaget af firmaet Poul Hasbo A/S i 1983 korrigeret til 1981-niveau. Priser er angivet for kanalmeter, det vil sige for 2 rør. Der er ikke fundet alternative priser fra denne periode, derfor må prisgrundlaget anses for at være behæftet med stor usikkerhed. \\STREEP\BREDESAGER\E_M\2007\ _Konkurrencestyr.Dansk Fjernvarme\Rapporter\ (3).doc 10/11

11 Priserne vedrører kun tunnelrørene. Hertil skal lægges fjernvarmeledningerne, som kan prissættes svarende til præisolerede rør i let terræn. Det skal anføres, at anlægsprisen for tunneler kan have meget stor variation i forhold til ovennævnte pris. For et konkret anlæg vil prisen bl.a. afhænge af jordbundsforhold, grundvandsforhold, trafik, fremmede ledninger, pladsforhold til byggeplads, naboejendomme, miljøforhold m.v. Desuden vil korte tunneller typisk få en relativt høj pris pr. kanalmeter på grund af startomkostningen ved etablering af byggeplads, byggegruben m.v. Der kan således ved disse anlæg være behov for at foretage en nærmere vurdering af anlægsprisen, f.eks. i form af byggeregnskaber, hvis sådanne stadig forefindes. 8.2 Rørbroer/overjordiske anlæg Der forefindes mange forskellige udformninger af rørbroer og overjordiske anlæg. Der bør derfor foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det vurderes at tillægsprisen for overjordiske anlæg i forhold til anlægspriser for ledninger i jord kan variere fra 0 til 100 %. \\STREEP\BREDESAGER\E_M\2007\ _Konkurrencestyr.Dansk Fjernvarme\Rapporter\ (3).doc 11/11

12 Dansk Fjernvarme/Energitilsynet Veksler, pumper og centraler Rambøll Veksler- og pumpestationer Nr. Komponent Enhed Område Standard levetid år Standard pris (1981 kr.) Nyværdi - Københavns omegn Grund m2 Prissættes særskilt Kontorbygning m kr./m2 Driftsmateriel og inventar 5 til 10 Veksler- pumpeanlæg, inkl. bygn. og tekniske install. MW 0,3-5 MW Pris = 0,2 + 0,14 x MW (mio kr.) Veksler- pumpeanlæg, inkl. bygn. og tekniske install. MW MW Pris = 0,27 + 0,125 x MW (mio kr.) SÆRLIGE FORHOLD VEDR. PRODUKTIONSANLÆG Andel i kedelanlæg Andel i turbine-/generator anlæg Andel i hjælpeanlæg Fjernvarmecentraler Nr. Komponent Enhed Område Standard levetid år Standard pris (1981 kr.) Nyværdi - Københavns omegn Grund m2 Prisættes særskilt Kontorbygning m kr./m2 Driftsmateriel og inventar 5 til 10 TEKNISKE INSTALLATIONER Olie/Gas kedelcentraler, inkl. bygn., tekniske instal. mv. MW 0,3-3 MW Pris = 0,3 + 0,45 x MW (mio. kr.) Olie/Gas kedelcentraler, inkl. bygn., tekniske instal. mv. MW 3-50 MW Pris = 1,3 + 0,14 x MW (mio. kr.) Kulfyrede kedelcentraler, inkl. bygn., tekniske instal. mv. MW 0,3-3 MW Pris = 0,95 + 0,55 x MW (mio. kr.) Kulfyrede kedelcentraler, inkl. bygn., tekniske instal. mv. MW 3-50 MW Pris = 0,5 + 0,92 x MW (mio. kr.) EDB - udstyr 3 EDB - software 0-3 Udarbejdet den : af EKA/IC/LBN Revision : 02 P:\E_M\2007\ _Konkurrencestyr.Dansk Fjernvarme\Notater\Komponentoversigt_samlet_rev2.xlsVeksler, pumper og centraler Side 1 af 3 Udskrevet den : Klokken :12:52

13 Dansk Fjernvarme/Energitilsynet Fjernvarmeledninger Rambøll Fjernvarmeledninger Nr. Komponent Enhed LEDNINGER I JORD, VAND Standard levetid år Nyværdi - Københavns omegn Standard pris City-område Standard pris Standard pris By-område Let terræn Præisolerede rør, hoved- og stikledninger Prærør DN m Prærør DN m Prærør DN m Prærør DN m Prærør DN m Prærør DN m Betonkanal, cellebeton/enkeltisolerede, hoved- og stikledninger Kanal DN m Kanal DN m Kanal DN m Kanal DN m Kanal DN m Kanal DN m Kanal DN 700 m Kanal DN 800 m LEDNINGER I JORD, DAMP Betonkanal, cellebeton/enkeltisolerede, hoved- og stikledninger Kanal med damprør DN m Kanal med damprør DN m Kanal med damprør DN m Kanal med damprør DN m Kanal med damprør DN m Kanal med damprør DN m Nr. Komponent Enhed LEDNINGER I BYGNING, VAND Standard levetid år Standard pris Nyværdi - Kbh. omegn Rør dim. DN m Rør dim. DN m Rør dim. DN m Rør dim. DN m Rør dim. DN m Rør dim. DN m LEDNINGER I BYGNING, DAMP Rør dim. DN m Rør dim. DN m Rør dim. DN m Rør dim. DN m Rør dim. DN m Rør dim. DN m BRUGERANLÆG, INKL. HOVEDVENTILER, VAND Målerarrangement, DN stk Målerarrangement, DN stk Målerarrangement, DN stk Målerarrangement, DN stk BRUGERANLÆG, INKL. HOVEDVENTILER, DAMP Målerarrangement, DN stk Målerarrangement, DN stk Målerarrangement, DN stk Målerarrangement, DN stk BRØNDE/BYGVÆRKER, INKL. RØRARRANGEMENT Brønde mindre end 5 m m Brønde mellem 5 m og 15 m m Brønde større end 15 m m Udarbejdet den : af EKA/IC/LBN Revision : 02 P:\E_M\2007\ _Konkurrencestyr.Dansk Fjernvarme\Notater\Komponentoversigt_samlet_rev2.xlsFjernvarmeledninger Side 3 af 3 Udskrevet den : Klokken :12:52

14 Dansk Fjernvarme/Energitilsynet Fjernvarmeledninger Rambøll Nr. Komponent Enhed SÆRLIGE KONSTRUKTIONER, VAND Standard levetid år Standard pris Nyværdi - Kbh. omegn Tunneller For rør DN m For rør DN m For rør DN m For rør DN m For rør DN m Rørbroer / Overjordiske ledningsanlæg Rørledninger, enkeltisolerede DN m % *) Rørledninger, enkeltisolerede DN m % *) Rørledninger, enkeltisolerede DN m % *) SÆRLIGE KONSTRUKTIONER, DAMP Tunneller For rør DN m For rør DN m For rør DN m For rør DN m Rørbroer / Overjordiske ledningsanlæg Rørledninger, enkeltisolerede DN m % *) Rørledninger, enkeltisolerede DN m % *) Rørledninger, enkeltisolerede DN m % *) *) Tillægspris til jordlagt ledning Udarbejdet den : af EKA/IC/LBN Revision : 02 P:\E_M\2007\ _Konkurrencestyr.Dansk Fjernvarme\Notater\Komponentoversigt_samlet_rev2.xlsFjernvarmeledninger Side 4 af 3 Udskrevet den : Klokken :12:52

grænser for, hvilken kapital ejerne kunne trække ud af virksomhederne.

grænser for, hvilken kapital ejerne kunne trække ud af virksomhederne. ENERGITILSYNET Administrationsgrundlag for opgørelse af fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981 29-04-2008 VARME 4/0920-0200-0064 /SH/SP Indledning 1. Den 1. marts 1981 trådte den første varmeforsyningslov

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015 NOTAT Projekt Varmeplanlægning Kunde Brøndby Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-04-17 Til Fra Kopi til Ellen Hvidt Thelle Malene Fløystrup Borgny Anders Dyrelund Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled

Læs mere

BILAG Forudsætninger for investeringer i fjernvarmegadenet og fjernvarmestikledninger og længder. 2. Formål

BILAG Forudsætninger for investeringer i fjernvarmegadenet og fjernvarmestikledninger og længder. 2. Formål BILAG 1 Projekt PF Horsens Kunde HKV A/S Notat nr. Dato 2015-08-24 Til Fra Kopi til HKV Horsens A/S Bjarne Lykkemark Andersen 1. Forudsætninger for investeringer i fjernvarmegadenet og fjernvarmestikledninger

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk Gasreglementets afsnit A Bilag 8A Juni 1991 Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 147 Bilag 8A Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 1. Grundlag for dimensionering Det grundlæggende

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 2013

EOF OR Prisliste gældende for 2013 Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Notat. 1. Indhentede tilbud. Odense Universitetshospital Udbygning af Strålekælder

Notat. 1. Indhentede tilbud. Odense Universitetshospital Udbygning af Strålekælder Notat Projekt Kunde Emne Fra Region Syddanmark Odense Universitetshospital Udbygning af Strålekælder Region Syddanmark Indstilling af entreprenører til udførelse af anlægsog bygningsarbejder på projekt:

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 CTR... 2 1.2 OMRÅDE... 2 2. ADMINISTRATIV DEL... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 CTR... 2 1.2 OMRÅDE... 2 2. ADMINISTRATIV DEL... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 CTR... 2 1.2 OMRÅDE... 2 2. ADMINISTRATIV DEL... 2 2.1 GENERELT... 2 2.2 ADMINISTRATION... 3 2.3 PROCEDURE... 3 2.4 ANSVAR OG ØKONOMI... 3 2.5 TILLADELSER...

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

PRINCIPPER FOR UDSKILLELSE AF RINGSTED FJERNVARMEFORSYNING

PRINCIPPER FOR UDSKILLELSE AF RINGSTED FJERNVARMEFORSYNING PRINCIPPER FOR UDSKILLELSE AF RINGSTED FJERNVARMEFORSYNING Der er anvendt følgende metoder til indregning og måling af aktiver og passiver i åbningsbalancen pr. 1.1.2012 for Ringsted Fjernvarme A/S: 1

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR, INDLÆG VED KLAUS FAFNER KARL ERIK HANSEN RAMBØLL ENERGI GENERELT OM PROJEKTET Projektet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

a.m.b.a. Projektforslag vedrørende etablering af en ny varmecentral ved Hørskætten Marts 2012

a.m.b.a. Projektforslag vedrørende etablering af en ny varmecentral ved Hørskætten Marts 2012 Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag vedrørende etablering af en ny varmecentral ved Hørskætten Marts 2012 Sag 12693500 J.nr. 719-090530 Udarb. KLF Udg. 1 Kontrol KEH Dato 2012-03-08a Godk.

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 1. april 2013 rev

EOF OR Prisliste gældende for 1. april 2013 rev Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Lundgrens Vej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-231443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. From: Kristian Nielsen Sent: 25 Nov 2015 17:00:35 +0100 To: Henrik Oxenvad Cc: Christian Bruun Subject: Høringssvar Oksbøllejren Attachments: Bilag 1 forbrugs og kedeloplysninger Oksbøl.xlsx, Bilag 2 kedelpriser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Allé 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036052 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix &

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN

KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN fra kraftværk til forbruger NYT NYT NYT Vi leverer alle ydelser inden for fjernvarme Pr. 1. oktober 2014 er der blevet dannet en stærk partner til fjernvarmebranchen, som kan

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Prisliste EOF OR fra 1. april 2013

Prisliste EOF OR fra 1. april 2013 Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Kr. OR Type Std.-værdi nr. (uddybes på hjemmesiden svk.teknologisk.dk) stand vær. * fakt Inkl. Prioritetsfakt. (ekskl. moms) inkl. moms Udskiftning

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Udvidelse af TPW (Tunnel pumpe og vekslerstation) ved Amagerværket

Udvidelse af TPW (Tunnel pumpe og vekslerstation) ved Amagerværket 5. JULI 2016 HOFOR Udvidelse af TPW (Tunnel pumpe og vekslerstation) ved Amagerværket PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse af projektforslag

Læs mere

Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg.

Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg. Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg. Indtegnede ledninger skal respekteres. Ledninger ude af drift skal betragtes og behandles som aktive ledninger. Oplysningerne

Læs mere

Rørisolering, reviderede værdier. Dokumentation Bio, Fjv, Gas, Olie Standardværdikatalog

Rørisolering, reviderede værdier. Dokumentation Bio, Fjv, Gas, Olie Standardværdikatalog Rørisolering, reviderede værdier. Dokumentation Bio, Fjv, Gas, Olie Standardværdikatalog 01.01.2017 Bio 9 Isolering af ingen (under 10 mm) til middel isolering (10-20 mm) Udgår Ref.: Bio 10 Biokedler /

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme Strategiplan

Hjallerup Fjernvarme Strategiplan Hjallerup Fjernvarme Strategiplan 2016-2017 Strategiplan for 2016 2017. Solvarmeanlæg, som forsyner både Hjallerup og Klokkerholm. Biomasseanlæg, som forsyner både Hjallerup og Klokkerholm. Opgradering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toftevænge 1 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109725 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nyportstræde 32 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2014 Til den 22. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen H6. VVS & ventilationsentreprisen Tilbudsliste side 1 af 6 COWI A/S Asmildklostervej 11, 8800 Viborg GPP Arkitekter A/S Grønnegade 68, 8000 Aarhus C Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 46 Adresse: Bøgeparken 1 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-010249-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsør Landevej 555 Postnr./by: 4242 Boeslunde BBR-nr.: 330-013980 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Sdr Fælledvej 5B 8963 Auning BBR-nr.: 707-114289 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 1752 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 1752 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 43 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-014451 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 957 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 957 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolebakken 20 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-049804 Energikonsulent: Christian Holm Jørgensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området Horsens Kommune Att: Peter Didriksen Sendt på e-mail til pedi@horsens.dk DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 786,2. Område 6, Hørsholm/Aboretet (bygn. 11, 12, 20, 50, 51)

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 786,2. Område 6, Hørsholm/Aboretet (bygn. 11, 12, 20, 50, 51) Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 786,2 Område 6, Hørsholm/Aboretet (bygn. 11, 12, 20, 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Bygnings navn: Kirkegårdsvej 3AB Dato:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Orientering. En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter:

Orientering. En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter: Sidst opdateret den 1. juli 2011 Orientering En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter: (1) Såvel etablering som den fremtidige vedligeholdelse og senere

Læs mere

Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen

Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen 1 Olie- og gasproduktion Den historiske olie- og gasproduktion for perioden 1990-2014 er vist på figur 1, og Energistyrelsens prognose fra 2015

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Karlebyvej 54C 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-004428 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 788,1. Område 8, Tåstrup, Højbakkegård Allé (bygn. 1-18 og 40-41 og 55-89)

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 788,1. Område 8, Tåstrup, Højbakkegård Allé (bygn. 1-18 og 40-41 og 55-89) Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 788,1 Område 8, Tåstrup, Højbakkegård Allé (bygn. 1-18 og 40-41 og 55-89) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej 102 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-869177 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Tekniske spørgsmål og svar - SOS

Tekniske spørgsmål og svar - SOS Tekniske spørgsmål og svar - SOS "Spørgsmål og svar om energimærkning iht. Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3 og tidligere bekendtgørelser." - klik på linket herunder for at gå til artiklen.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Svinget 40 4684 Holmegaard Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2013 Til den 5. november 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Niels Iuels Plads 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-107209 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Version: 5.1 Gyldig fra: 02.02.2016 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdfortegnelse

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 15 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 C. Vvs-entreprisen Rev. Dato 10.09.2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 15 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 C. Vvs-entreprisen Rev. Dato 10.09.2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 15 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere