2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA OVER OM NGF Nature Energy Distribution A/S Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 20. december 2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå J.nr TML EKN NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen Professor, cand.jur. & ph.d. Michael Gøtze Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard NÆVNETS AFGØRELSE Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 20. december 2013 stadfæstes. NGF Nature Energy Distribution A/S (tidligere Naturgas Fyn Distribution A/S) ved advokat Nicolaj Kleist, Bruun & Hjejle Advokatfirma, (herefter klager) har den 17. januar 2014 klaget over Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 20. december Faaborg-Midtfyn Kommune har den 2. maj 2014 videresendt klagen til Energiklagenævnet. Ved afgørelsen godkendte Faaborg- Midtfyn Kommune Fjernvarme Fyn A/S (herefter Fjernvarme Fyn) projektforslag om udvidelse af forsyningsområdet i Årslev og Sdr. Nærå. Sagens baggrund Fjernvarme Fyn har udarbejdet et projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område med forbrugere i Årslev og Sdr. Nærå. Området er på nuværende tidspunkt udlagt til naturgasforsyning, og projektforslaget indebærer såle-

2 des, at områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme ændres, jf. projektbekendtgørelsens 1 7, stk. 2. Klager er naturgasdistributør i området. Fjernvarme Fyn modtager varme fra Fynsværket, som er ejet af Vattenfall A/S. Varmen er fordelt med ca. 45 % kulbaseret kraftvarme, 20 % affaldsvarme, 20 % halmkraftvarme, 10 % industriel overskudsvarme og under 5 % produceret på Fjernvarme Fyns spids- og reservelastcentraler med gasolie, naturgas og rapsolie. Projektforslaget indebærer, at der etableres meter transmissionsledning, meter hovedledning og meter stikledning. Desuden omfatter det etablering af en ny varmecentral bestykket med en naturgasfyret kedel på 9,2 MW i erhvervsområdet Lundsmarken. Projektforslaget er senest revideret i september De samfundsøkonomiske beregninger er desuden suppleret i november Projektforslaget omfatter forbrugere. Det samlede varmebehov for de potentielle forbrugere er m 2 boligareal og m 2 erhvervsareal, i alt m 2. Effektbehovet ved 100 % tilslutning er opgjort til 10,2 MW. Projektforslagets beregninger er baseret på 50 % tilslutning i det første år og 90 % tilslutning efter 10 år. Side 2 af 13 Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger og vurderinger er udført på baggrund af Energistyrelsens: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2005, revideret juli , og der er anvendt Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra september 2011 samt reviderede beregningsforudsætninger fra oktober Der er anvendt en kalkulationsrente på 4 %. Projektforslaget udviser herefter et samfundsøkonomisk overskud på 41,7 mio. kr. i nutidsværdi over 20 år. Oplysningerne om antal naturgaskunder er efterfølgende rettet, da der var fejl i BBR-oplysningerne. Det samfundsøkonomiske resultat er på den baggrund reduceret til ca. 33,4 mio. kr. Projektforslaget indebærer ikke, at der pålægges tilslutningspligt til fjernvarme. Klagers synspunkter og bemærkninger Det er klagers opfattelse, at projektet bl.a. ikke opfylder projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, og derfor ikke kan godkendes. Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 20. december 2013 bør på den baggrund ophæves, alternativt op- 1 Dagældende bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, nugældende bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni Energistyrelsens forskellige versioner af notater om forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet er offentliggjort på styrelsens hjemmeside:

3 hæves og hjemvises til kommunen til fornyet behandling. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende: Faaborg-Midtfyn Kommunes sagsbehandling: Kommunens afgørelse er truffet på et ufuldstændigt og ukorrekt grundlag, ligesom begrundelsen er mangelfuld. Kommunen er underlagt officialprincippet. Det forhold, at afgivelse af urigtige oplysninger til kommunen kan straffes med bøde fritager ikke kommunen fra at foretage en egentlig vurdering af de modtagne oplysninger, herunder vurdering af oplysningernes rigtighed samt konkrete væsentlighed for sagen. Kommunens oplysningspligt i forbindelse med behandlingen af sagen er en garantiforskrift og er af væsentlig betydning for afgørelsens lovlighed og rigtighed. Tilsidesættelse af oplysningspligten er en væsentlig sagsbehandlingsfejl, der bør føre til ophævelse, da kommunen ikke på et mangelfuldt grundlag kan træffe en materiel rigtig afgørelse. Henset til sagens kompleksitet samt klagers mulighed for at få sagen prøvet ved to instanser, bør Energiklagenævnet ikke reparere på kommunens sagsbehandlingsfejl. Side 3 af 13 Projektforslaget: Kommunen er forpligtet til at anvende så konkrete og realistiske oplysninger som muligt med henblik på at træffe en materiel rigtig afgørelse. Projektforslagets konsekvensberegninger må i et vist omfang baseres på antagelse. I referencen er de faktisk foreliggende omstændigheder imidlertid i vidt omfang kendte, og referencen bør derfor baseres på de faktiske omstændigheder, som foreligger. Virkningsgraden for gaskedler er for lav. Årsnyttevirkningsgraden for gaskedler er sat til 90 % uden, at det er dokumenteret, at det er et sandsynligt gennemsnitsniveau. Den nuværende gennemsnitlige årsvirkningsgrad udgør 92,8 %, og hvis opgørelsen baseres på Teknologisk Institut/Energistyrelsens Standardværdikatalog er resultatet 93,9 %. Projektforslaget er baseret på løbende udskiftning af gaskedler, som vil have en virkningsgrad på op til 100 %. Gennemsnittet i projektforslaget bør derfor ligge på mindst 96,4 %. Ifølge Standardværdikataloget bliver gennemsnittet over projektperioden 98 %. Anvendelse af en gennemsnitlig virkningsgrad på 96,4 % forringer det samfundsøkonomiske resultat med 5,492 mio. kr. Kommunen har misforstået begrebet totalvirkningsgrad. Det er inklusiv varmetab. Det forhold, at klager i en anden sag ikke har anfægtet, at der blev anvendt en virkningsgrad på 95 % betyder ikke, at en virkningsgrad på 95 % i den foreliggende sag vil være korrekt.

4 Virkningsgraden for oliekedler er for lav. Årsnyttevirkningsgraden for oliekedler er sat til 85 % uden, at det er dokumenteret, at det er et sandsynligt gennemsnitsniveau. Projektforslagets reference er baseret på løbende udskiftning af oliekedlerne, som vil have en virkningsgrad på op til 100 % ifølge Standardværdikataloget. Gennemsnittet i projektforslaget bør derfor ligge på mindst 93,5 %. Det skal ifølge Energistyrelsen dokumenteres, hvis man anvender værdier, som afviger fra Standardværdikataloget. Anvendelse af en gennemsnitlig virkningsgrad på 93,5 % forringer det samfundsøkonomiske resultat med 3,476 mio. kr. Kommunen har ikke begrundet, hvorfor en værdi på 86 % kan anvendes. Kommunen har endvidere undladt at undersøge konsekvensen af, at virkningsgraden er lavere end kommunens vurdering. Oliekedler kan ikke udskiftes efter Projektforslagets reference er baseret på løbende udskiftning af oliekedlerne. Det er imidlertid ikke muligt efter Såfremt oliekedlerne udskiftes med naturgas, forringes projektets samfundsøkonomi med 11,004 mio. kr. Naturgaskedler er den mindste investering med kortest tilbagebetalingstid, så det er ikke usandsynligt, at mange vil skifte til naturgas. Det vil endvidere påvirke samfundsøkonomien, uanset om oliekedler udskiftes til naturgaskedler eller til f.eks. biomassefyr eller varmepumper. Kommunen synes at anerkende, at det er forkert, at der indgår udskiftning af oliekedler til nye oliekedler i projektforslaget, men har undladt at foretage en vurdering af konsekvensen heraf. Side 4 af 13 Omkostninger til drift og vedligeholdelse af naturgasinstallationer er sat for højt. I referencen regnes med en gennemsnitlig omkostning på kr. /år ekskl. moms for drift og vedligeholdelse af en naturgaskedel. Det er dokumenteret, at det er et sandsynligt gennemsnitsniveau. I klagers område koster drift og vedligeholdelse, inklusiv reservedele erfaringsmæssigt ca kr./år. Til sammenligning ligger prisen for en serviceaftale hos DONG Energy på 373 kr kr. afhængig af, om det er med eller uden reservedele og reservedelsforsikring. Hos HMN Naturgas ligger prisen på afhængig af, hvilken man vælger og hvor i landet, man bor. Priserne indeholder endvidere tilkaldeservice, som man ikke kan forvente vælges af alle forbrugere. Prisen må derfor forventes at være lavere. I Teknologikataloget regnes med en årlig omkostning på ca kr., inklusiv reparation og reservedele. Regnes der med en årlig omkostning på kr. for naturgaskedler og kr. for andre opvarmningsformer forringes det samfundsøkonomiske resultat med 5,097 mio. kr. Kommunen konkluderer, at de indregnede omkostninger nok er for høje, men har undladt at foretage en vurdering af konsekvensen heraf.

5 For lavt antal naturgaskunder. Fjernvarme Fyn har anerkendt, at der på grund af en fejl i BBR-registret er regnet med for få naturgaskunder og for mange oliekunder. Det forringer isoleret set projektets samfundsøkonomiske resultat med 8,182 mio. kr. baseret på naturgaskundernes faktiske forbrug. Påvirkningen er større, hvis Fjernvarme Fyns antagelser om forbrug anvendes. Kommunen har imidlertid ikke sørget for en beregning heraf. For højt varmeforbrug. Det i referencen anvendte forbrug afspejler ikke det faktiske forbrug i området. Det årlige naturgasforbrug er sat til MWh. Det samlede, årlige forbrug i området de sidste fire afregningsår har gennemsnitligt udgjort MWh. Referencen er således baseret på et gasforbrug, som er MWh eller 9 % højere end det faktiske forbrug. Der kan ikke anvendes skønnede værdier, når de faktiske forhold er kendte. En korrektion af dette forhold forringer det samfundsøkonomiske resultat med 6,461 mio. kr. Såfremt varmebehovet i projektforslaget også er angivet for højt for de bygninger, som ikke er opvarmet med naturgas, bliver den negative effekt endnu højere. Side 5 af 13 Omkostninger til drift og vedligeholdelse af fjernvarmeinstallationer er sat for lavt. Projektet regner med en gennemsnitlig omkostning på 300 kr./år ekskl. moms for drift og vedligeholdelse af en fjernvarmeinstallation. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at det er et sandsynligt gennemsnitsniveau. I Energistyrelsens Teknologikatalog er gennemsnitsomkostningen opgjort til kr./år. Fjernvarme Fyn har henvist til Fjernvarmens Serviceordning, der angiveligt koster ca. 900 kr. pr. eftersyn. Eftersyn anbefales hvert andet år, hvilket giver 450 kr./år. De 300 kr. må således tages som udtryk for, at Fjernvarme Fyn ikke tror, at anbefalingerne vil blive fulgt. Det er ikke sagligt at lægge dette til grund for den samfundsøkonomiske vurdering, når det samtidigt antages i referencen, at samtlige forbrugere vil følge en ikke lovpligtig anbefaling for eftersyn af naturgaskedler. Den årlige reduktion af varmeforbruget som følge af energibesparelser er for lav. Der regnes alene med en reduktion af varmeforbruget på 1 %. Netselskaberne har imidlertid gennem aftale med klima- og energiministeren forpligtet sig til at realisere meget store energibesparelser, og målet er hævet med 75 % i (svarende til 3,06 % af den distribuerede energimængde) og herefter med 100 % i forhold til målet i 2012, svarende til 3,49 %. Samtidig har Netværk for Energirådgivning udsendt en rapport, hvor konklusionen er, at energiforbruget i de nuværende bygninger frem mod 2050 skal reduceres med 50 %. Det

6 vil betyde, at alle husstande i perioden skal reducere energiforbruger med 1,86 % hvert år. Det er på den baggrund usandsynligt, at reduktionen alene bliver 1 % årligt. Der bør mindst regnes med en årlig reduktion på 1,86 %. Det vil forringe det samfundsøkonomiske resultat med 8,347 mio. kr. Det forhold, at Energistyrelsen i analysen Fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning af 20. maj 2014 tager udgangspunkt i en årlig varmebesparelse på 0,75 % ændrer ikke ved, at netselskaberne har forpligtet sig til at reducere energibesparelser som anført ovenfor. Energistyrelsens anfører endvidere i analysen, at det ikke anbefales at udvide fjernvarmen til nye områder. Der bør således vises tilbageholdenhed ved konvertering af hele områder til fjervarme. Klagers indsigelser vil i alt forringe de samfundsøkonomiske beregninger med 29,99 mio. kr. Klagers indsigelser understreger, at projektforslagets er særdeles sårbart over for selv ganske få korrektioner. Side 6 af 13 Fjernvarme Fyns synspunkter og bemærkninger Det er Fjernvarme Fyns opfattelse, at projektforslaget opfylder projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, og at Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 20. december 2013 derfor bør stadfæstes. Til støtte herfor har Fjernvarme Fyn navnlig anført følgende: Kommunen har forholdt sig konkret til det fremsendte projektforslag og de anvendte beregningsforudsætninger, og har foretaget en nøje og saglig vurdering, herunder ved egne undersøgelser og vurderinger. Det er ikke en fejl, at Faaborg-Midtfyn Kommune ikke har ændret den samfundsøkonomiske beregning som konsekvens af, at kommunen flere steder har vurderet, at der skulle anvendes andre beregningsforudsætninger for referenceberegningen. Kommunen har ikke givet klager medhold i alle indsigelser mod de anvendte beregningsforudsætninger. Kommunen er kun delvis enig med klager for så vidt angår indsigelsen mod de anvendte virkningsgrader for naturgas- og oliekedler samt omkostninger til drift- og vedligeholdelse i referencen for naturgaskedler. Endvidere har kommunen taget til efterretning, at Fjernvarme Fyn er enig i, at der bør korrigeres for fejl i BBR-registeret. Kommunen har herudover vurderet, at projektforslagets beregninger bygger på realistiske forudsætninger. Klager har i forbindelse med kommunens behandling af sagen gennemregnet konsekvenserne for samfundsøkonomien af samtlige forslag til ændrede beregningsforudsætninger. Endvidere har beregnet konsekvenserne for samfundsøkonomien af konvertering af oliekedler i referencen, fejl i BBR-registeret, ændrede forudsætninger omkring

7 driftsomkostninger på Fynsværket og hos Fjernvarme Fyn samt udgift til ombygning af varmeinstallation ved konvertering til fjernvarme. Selvom den samlede virkning af ændrede beregningsforudsætninger ikke kan opgøres som summen af ændringerne hver for sig, er det på grund af den betydelige robusthed i projektforslagets samfundsøkonomiske beregning umiddelbart muligt ud fra dette at konkludere, at de forholdsvis små korrektioner, som kommunen giver klager medhold i, ikke vil ændre på, at projektet udviser positiv samfundsøkonomi. Dette er således også kommunens vurdering. Fjernvarme Fyn har den 6. december 2013 fremsendt opdateret samfundsøkonomiske beregning, hvor der er anvendt Energistyrelsens senest udsendte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser fra oktober Desuden er der korrigeret for fejl i BBR-registeret, som klager har konstateret ud fra sammenligning med deres kundedatabase. Fjernvarme Fyn har forsøgsvis gennemført en samfundsøkonomisk beregning, hvor beregningsforudsætningerne herudover er ændret, men kun på de punkter, hvor kommunen i afgørelsen har givet klager delvist medhold. Følgende ændringer af beregningsforudsætningerne er foretaget: o Virkningsgraden for naturgaskedler er ændret fra 90 % til 96,4 %. o Virkningsgraden for oliekedler er ændret fra 85 % til 86 % o Drifts- og vedligeholdelsesudgift for både gas- og oliekedler i referencen er ændret fra gennemsnitligt kr./år til kr./år. Ovennævnte ændringer reducerer det samfundsøkonomiske overskud fra 33,3 mio. kr. til 19,9 mio. kr. Side 7 af 13 I projektforslaget er anvendt en årlig reduktion af varmeforbruget som følge af energibesparelser på 1 %. Klager mener, at dette er urealistisk lavt med henvisning til energibranchens forpligtelser til at gennemføre energibesparelser hos slutbrugerne. Energistyrelsen offentliggjorde imidlertid den 20. maj 2014 resultaterne af en række analyser af fremtidens energisystem. I fjernvarmeanalysen er der anvendt en årlig varmebesparelse på 0,75 % i eksisterende bygninger, hvilket svarer til det midterste niveau af besparelser benævnt Store besparelser i rapporten Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og Anvendelse af en årlig reduktion af varmeforbruget på 0,75 % i stedet for 1,00 %, som anvendt i projektforslaget, forbedrer samfundsøkonomien med ca. 2,1 mio. kr.

8 Det er ikke korrekt, at projektforslaget overvejende bygger på generelle forudsætninger, der ikke er tilpasset de konkrete lokale forhold. Følgende forudsætninger kan nævnes: o Kalkulationen af anlægsudgifter er foretaget ud fra et konkret skitseprojekt, og der er anvendt enhedspriser i henhold til gældende tilbud fra Fjernvarme Fyns entreprenører. o Der er i overensstemmelse med Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007 anvendt Energistyrelsens senest opdaterede generelle forudsætninger omkring udvikling i brændselspriser mv. Det fremgår heraf, at der i den konkrete projektvurdering af og til kan være behov for at erstatte de generelle forudsætninger med mere projekt-specifikke, såfremt forholdene taler for det, f.eks. for fjernvarmeprisen. I projektforslaget er der derfor ikke anvendt Energistyrelsens generelle fjernvarmepriser, men derimod en konkret beregning af prisen på fjernvarme i Fjernvarme Fyns forsyningsområde baseret på oplysninger fra ejeren af det centrale kraftværk, Fynsværket. o Omkostninger til drift- og vedligeholdelse af fjernvarmeinstallationer er fastsat ud fra de lokale forhold i Fjernvarme Fyns forsyningsområde, hvor der typisk anvendes direkte fjernvarmeanlæg uden varmevekslere og pumper til rumvarmekredse, og afviger derfor fra Teknologikatalogets standardværdier. o Afbrydelse af naturgasstikledning ved konvertering til fjernvarme er i projektforslaget fastsat under hensyntagen til, at der i forvejen foretages opgravning i forbindelse med fjernvarmeprojektet, og at afbrydelserne må formodes at kunne ske for flere stik af gangen. Herved tages der hensyn til de konkrete, lokale forhold. Side 8 af 13 Faaborg-Midtfyn Kommunes udtalelse til sagen Faaborg-Midtfyn Kommune har i det hele henvist til kommunens begrundelse i afgørelsen af 20. december 2013 og har herudover anført, at klager ikke i forbindelse med kommunens behandling af et andet projektforslag har anfægtet anvendelsen af en virkningsgrad 95 % for naturgaskedler. Retsgrundlaget Kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er nærmere reguleret i projektbekendtgørelsen, der er udstedt i medfør af varmeforsyningsloven 3. 3 Bekendtgørelse nr af 14. december 2011 af lov om varmeforsyning med senere ændringer.

9 Fjernvarme Fyn fremsendte den 31. januar 2013 værkets projektforslag til Faaborg-Midtfyn Kommune. Den 20. april 2013 trådte en ny projektbekendtgørelse i kraft (bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013), som ophævede den tidligere projektbekendtgørelse. Det fremgår dog af bekendtgørelsens 34, stk. 3, at ansøgninger om projektgodkendelse, som er modtaget inden den 1. april 2013 behandles efter den tidligere projektbekendtgørelse (nr af 13. december 2005). Det fremgår videre af 34, stk. 4, 2. pkt., at klager over afgørelser, truffet af kommunalbestyrelsen eller Energistyrelsen efter bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012, behandles efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Fjernvarme Fyns ansøgning om godkendelse af værkets projektforslag blev fremsendt til Faaborg-Midtfyn Kommune inden 20. april 2013, og Faaborg-Midtfyn Kommune har derfor behandlet projektforslaget i henhold til den tidligere projektbekendtgørelse. Når der herefter henvises til projektbekendtgørelsen, henvises der således til bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli Side 9 af 13 Projektbekendtgørelsen indeholder regler for, hvornår et projekt for et fjernvarmedistributionsnet kan godkendes. Af bekendtgørelsen fremgår i den forbindelse bl.a. følgende: [ ] Projekter for distributionsnet og transmissionsnet 7. Projekter for naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet kan kun godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis projektet ud fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, jf. dog stk Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1, dog godkende projekter, der er omfattet af stk. 1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1 og 2, ikke godkende etablering af naturgasforsyning i eksisterende mindre bysamfund uden for kollektivt forsynede områder. Disse byer skal friholdes til biomassebaseret fjernvarme, kraft-varme eller tilsvarende miljøvenlig forsyning. [ ] For at kunne godkende et projektforslag, skal betingelserne i projektbekendtgørelsens 24, stk. 1, også være opfyldte. Af 24, stk. 1, fremgår følgende:

10 [ ] 24. Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af planlægningen efter kapitel 2, de i kapitel 3 fastsatte forudsætninger og de i 21, stk. 1, nr. 10, nævnte samfundsøkonomiske analyser samt de efter 23 modtagne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. [ ] Side 10 af 13 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Kommunens sagsbehandling Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 20. december 2013 om godkendelse af projektforslaget er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand og skal dermed opfylde forvaltningslovens 4 bestemmelser herom. Det følger af forvaltningslovens 22, at en forvaltningsafgørelse skal være ledsaget af en begrundelse, når den meddeles skriftligt, medmindre afgørelsen giver den pågældende part fuldt ud medhold. Afgørelsen giver ikke klager fuldt ud medhold i sagen. Afgørelse skal derfor være ledsaget af en begrundelse, der opfylder betingelserne i forvaltningslovens 24, stk. 1. Forvaltningsloven fastlægger i 24, stk. 1, at begrundelsen for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang afgørelsen beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Energiklagenævnet finder, at Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 20. december 2013 opfylder forvaltningslovens regler om begrundelse. Energiklagenævnet har lagt vægt på, at afgørelsen indeholder en henvisning til bl.a. projektbekendtgørelsens 7 og 24 samt varmeforsyningslovens 1. Det fremgår endvidere af afgørelsen, hvilke hovedhensyn der har været bestemmende for kommunens skønsudøvelse. Det fremgår således, at kommunen bl.a. har lagt vægt på, at projektforslaget udviser et samfundsøkonomisk overskud, som efter korrektion af BBR-oplysninger, er på 33,4 mio. kr. Kommunen har i afgørelsen foretaget en vurdering af indsigelserne om bl.a. virkningsgrader for gaskedler og oliekedler, konvertering af oliekedler, omkostninger til drift og ved- 4 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven.

11 ligeholdelse af fjernvarmeinstallationer og naturgasinstallationer samt varmebehovet og vurderet, at de ikke er af en sådan beskaffenhed, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet hviler på ukorrekte og urealistiske forudsætninger. Kommunen har endvidere foretaget en vurdering af, hvorvidt klagers økonomi vil blive forrykket væsentligt ved ændringen af områdeafgrænsningen. Afgørelsen indeholder således en gennemgang af de hovedhensyn, der har været bestemmende for kommunens skønsudøvelse. Afgørelsen indeholder endvidere en henvisning til de retsregler i henhold til hvilke, afgørelsen er truffet. Det påhviler endvidere en myndighed at oplyse sagen, herunder eventuelt ved at sørge for, at sagens parter medvirker hertil (officialprincippet). I forbindelse med sagens behandling ved kommunen har der været en længere dialog mellem klager og Fjernvarme Fyn om beregningsforudsætningerne. Kommunen indhentede i den forbindelse en vurdering af projektforslaget fra EMD International A/S. Faaborg-Midtfyn Kommune har bl.a. herigennem tilvejebragt et tilstrækkeligt oplyst vurderingsgrundlag for projektforslaget. Energiklagenævnet finder bl.a. på denne baggrund, at Faaborg-Midtfyn Kommune i den konkrete sag i tilstrækkeligt omfang har belyst sagen og herved overholdt officialprincippet. Side 11 af 13 Projektforslaget Projektforslaget indebærer en ændring af områdeafgrænsningen fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Projektforslaget indebærer ikke, at varmeforbrugere forpligtes til at skifte fra deres nuværende varmeforsyning til fjernvarme (tilslutningspligt). Omvendt er der heller ikke pålagt de af varmeforbrugerne, der i dag forsynes med individuel naturgasforsyning, forblivelsespligt. Der er heller ikke pålagt ejendommene i området tilslutningspligt til naturgasforsyningen. Ved projektet åbnes der derfor op for en konkurrerende, parallel kollektiv varmeforsyning i området. Energiklagenævnet kan efter en konkret vurdering af sagen og af de af Faaborg-Midtfyn Kommune anførte grunde tiltræde kommunens skøn med hensyn til, at projektet ud fra en samlet vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, jf. projektbekendtgørelsens 7, stk. 1, og at samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning, jf. projektbekendtgørelsens 7, stk. 2. Der er ikke under sagen fremkommet oplysninger, der kan føre til en ændring i vurderingen heraf. Energiklagenævnet har vurderet, at de af klager fremlagte oplysninger om grundlaget for de samfundsøkonomiske beregninger, herunder bl.a. virkningsgraden for gaskedler og oliekedler, omkostninger til vedligeholdelse af

12 naturgas- og fjernvarmeinstallationer, naturgasforbruget og krav om energibesparelser ikke er af en sådan beskaffenhed, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet hviler på urealistiske forudsætninger med hensyn hertil. Energiklagenævnet bemærker hertil, at projektforslaget har et robust samfundsøkonomisk resultat, selvom virkningsgraden for naturgaskedler og oliekedler ændres, og drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for både gas- og oliekedler ændres. Varmeforbruget vurderes endvidere som realistisk. For så vidt angår det forhold, at oliekedler ikke kan udskiftes til nye oliekedler efter 2015 finder nævnet, at det ikke er realistisk at forudsætte, at alle oliekedlerne vil blive udskiftet med nye naturgasfyr. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt klagers økonomiske forhold forrykkes væsentligt ved projektet, jf. projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, har Faaborg-Midtfyn Kommune ved den påklagede afgørelse vurderet, at områdeafgrænsningen mellem fjernvarmeforsyning og individuel naturgasforsyning kan ændres uden at klagers økonomiske forhold forrykkes væsentligt. Side 12 af 13 Energiklagenævnet kan efter en konkret vurdering af sagen tiltræde Faaborg- Midtfyn Kommunes vurdering heraf. Energiklagenævnet bemærker hertil, at klager under sagens behandling ikke har anfægtet denne vurdering. Da der ikke er tilslutnings- og forblivelsespligt til individuel naturgasforsyning i området, har klager endvidere ikke kunnet påregne til stadighed at distribuere gas i området eller i hvert fald ikke i det nuværende omfang. Herefter samt under henvisning til det af Faaborg-Midtfyn Kommune anførte stadfæster Energiklagenævnet afgørelsen af 20. december Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 20. december Sagen har været behandlet på nævnets møde den 1. december 2014 samt ved efterfølgende skriftlig behandling. Afgørelsen er truffet i henhold til varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet

13 efter varmeforsyningsloven eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4. På nævnets vegne Poul K. Egan Nævnsformand Side 13 af 13 /Tina Alander Lindfors Specialkonsulent, cand. jur.

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen Varmeplanlægning Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen 2 Det vi vil tale om. Kommunernes sagsbehandling og godkendelse af projektforslag Reglerne om varmeplanlægning Kollektive varmeforsyningsanlæg

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 7. april 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Nørre Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Middelfart

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt [XXX] Anonymiseret Fremsendes pr. e-mail til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende:

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 28. august 2007 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Odense Kommunes afgørelse af 19. december 2012 stadfæstes.

Odense Kommunes afgørelse af 19. december 2012 stadfæstes. Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Ansøgningen er behandlet på følgende baggrund.

Ansøgningen er behandlet på følgende baggrund. Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej 14 8800 Viborg Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 3. juli 2007 om godkendelse af projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra Troldhede Pladeindustri,

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 14. oktober 2009 hjemvises.

Middelfart Kommunes afgørelse af 14. oktober 2009 hjemvises. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Naturgas Fyn Distribution A/S over Middelfart

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg Til: [XXX] samt div. naboer Viftrup Biogas v/knud Christensen Ringkøbing-Skjern Kommune, (j.nr. 2014030042TB/201501011TB) Sendt pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymisret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Fremsendes pr. e-mail Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse.

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse. Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Att.: Formand Søren Krarup Frandsen Hjarsbækvej 7 Gl. Rye 8680 Ry Klage over Ry Kommunes afgørelse af 31. oktober 2006 om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning

Læs mere

Kerteminde Kommunes afgørelse af 9. marts 2015 ophæves.

Kerteminde Kommunes afgørelse af 9. marts 2015 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NGF Nature Energy Distribution A/S

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt (Varmeforsyning) Offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hejnsvig

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæggelse af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæggelse af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23 Til: [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Horsens Kommune [XXX] Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015. Til: [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. XXX) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere