2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA OVER OM NGF Nature Energy Distribution A/S Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 20. december 2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå J.nr TML EKN NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen Professor, cand.jur. & ph.d. Michael Gøtze Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard NÆVNETS AFGØRELSE Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 20. december 2013 stadfæstes. NGF Nature Energy Distribution A/S (tidligere Naturgas Fyn Distribution A/S) ved advokat Nicolaj Kleist, Bruun & Hjejle Advokatfirma, (herefter klager) har den 17. januar 2014 klaget over Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 20. december Faaborg-Midtfyn Kommune har den 2. maj 2014 videresendt klagen til Energiklagenævnet. Ved afgørelsen godkendte Faaborg- Midtfyn Kommune Fjernvarme Fyn A/S (herefter Fjernvarme Fyn) projektforslag om udvidelse af forsyningsområdet i Årslev og Sdr. Nærå. Sagens baggrund Fjernvarme Fyn har udarbejdet et projektforslag for fjernvarmeforsyning af et område med forbrugere i Årslev og Sdr. Nærå. Området er på nuværende tidspunkt udlagt til naturgasforsyning, og projektforslaget indebærer såle-

2 des, at områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme ændres, jf. projektbekendtgørelsens 1 7, stk. 2. Klager er naturgasdistributør i området. Fjernvarme Fyn modtager varme fra Fynsværket, som er ejet af Vattenfall A/S. Varmen er fordelt med ca. 45 % kulbaseret kraftvarme, 20 % affaldsvarme, 20 % halmkraftvarme, 10 % industriel overskudsvarme og under 5 % produceret på Fjernvarme Fyns spids- og reservelastcentraler med gasolie, naturgas og rapsolie. Projektforslaget indebærer, at der etableres meter transmissionsledning, meter hovedledning og meter stikledning. Desuden omfatter det etablering af en ny varmecentral bestykket med en naturgasfyret kedel på 9,2 MW i erhvervsområdet Lundsmarken. Projektforslaget er senest revideret i september De samfundsøkonomiske beregninger er desuden suppleret i november Projektforslaget omfatter forbrugere. Det samlede varmebehov for de potentielle forbrugere er m 2 boligareal og m 2 erhvervsareal, i alt m 2. Effektbehovet ved 100 % tilslutning er opgjort til 10,2 MW. Projektforslagets beregninger er baseret på 50 % tilslutning i det første år og 90 % tilslutning efter 10 år. Side 2 af 13 Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger og vurderinger er udført på baggrund af Energistyrelsens: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2005, revideret juli , og der er anvendt Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra september 2011 samt reviderede beregningsforudsætninger fra oktober Der er anvendt en kalkulationsrente på 4 %. Projektforslaget udviser herefter et samfundsøkonomisk overskud på 41,7 mio. kr. i nutidsværdi over 20 år. Oplysningerne om antal naturgaskunder er efterfølgende rettet, da der var fejl i BBR-oplysningerne. Det samfundsøkonomiske resultat er på den baggrund reduceret til ca. 33,4 mio. kr. Projektforslaget indebærer ikke, at der pålægges tilslutningspligt til fjernvarme. Klagers synspunkter og bemærkninger Det er klagers opfattelse, at projektet bl.a. ikke opfylder projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, og derfor ikke kan godkendes. Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 20. december 2013 bør på den baggrund ophæves, alternativt op- 1 Dagældende bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, nugældende bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni Energistyrelsens forskellige versioner af notater om forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet er offentliggjort på styrelsens hjemmeside:

3 hæves og hjemvises til kommunen til fornyet behandling. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende: Faaborg-Midtfyn Kommunes sagsbehandling: Kommunens afgørelse er truffet på et ufuldstændigt og ukorrekt grundlag, ligesom begrundelsen er mangelfuld. Kommunen er underlagt officialprincippet. Det forhold, at afgivelse af urigtige oplysninger til kommunen kan straffes med bøde fritager ikke kommunen fra at foretage en egentlig vurdering af de modtagne oplysninger, herunder vurdering af oplysningernes rigtighed samt konkrete væsentlighed for sagen. Kommunens oplysningspligt i forbindelse med behandlingen af sagen er en garantiforskrift og er af væsentlig betydning for afgørelsens lovlighed og rigtighed. Tilsidesættelse af oplysningspligten er en væsentlig sagsbehandlingsfejl, der bør føre til ophævelse, da kommunen ikke på et mangelfuldt grundlag kan træffe en materiel rigtig afgørelse. Henset til sagens kompleksitet samt klagers mulighed for at få sagen prøvet ved to instanser, bør Energiklagenævnet ikke reparere på kommunens sagsbehandlingsfejl. Side 3 af 13 Projektforslaget: Kommunen er forpligtet til at anvende så konkrete og realistiske oplysninger som muligt med henblik på at træffe en materiel rigtig afgørelse. Projektforslagets konsekvensberegninger må i et vist omfang baseres på antagelse. I referencen er de faktisk foreliggende omstændigheder imidlertid i vidt omfang kendte, og referencen bør derfor baseres på de faktiske omstændigheder, som foreligger. Virkningsgraden for gaskedler er for lav. Årsnyttevirkningsgraden for gaskedler er sat til 90 % uden, at det er dokumenteret, at det er et sandsynligt gennemsnitsniveau. Den nuværende gennemsnitlige årsvirkningsgrad udgør 92,8 %, og hvis opgørelsen baseres på Teknologisk Institut/Energistyrelsens Standardværdikatalog er resultatet 93,9 %. Projektforslaget er baseret på løbende udskiftning af gaskedler, som vil have en virkningsgrad på op til 100 %. Gennemsnittet i projektforslaget bør derfor ligge på mindst 96,4 %. Ifølge Standardværdikataloget bliver gennemsnittet over projektperioden 98 %. Anvendelse af en gennemsnitlig virkningsgrad på 96,4 % forringer det samfundsøkonomiske resultat med 5,492 mio. kr. Kommunen har misforstået begrebet totalvirkningsgrad. Det er inklusiv varmetab. Det forhold, at klager i en anden sag ikke har anfægtet, at der blev anvendt en virkningsgrad på 95 % betyder ikke, at en virkningsgrad på 95 % i den foreliggende sag vil være korrekt.

4 Virkningsgraden for oliekedler er for lav. Årsnyttevirkningsgraden for oliekedler er sat til 85 % uden, at det er dokumenteret, at det er et sandsynligt gennemsnitsniveau. Projektforslagets reference er baseret på løbende udskiftning af oliekedlerne, som vil have en virkningsgrad på op til 100 % ifølge Standardværdikataloget. Gennemsnittet i projektforslaget bør derfor ligge på mindst 93,5 %. Det skal ifølge Energistyrelsen dokumenteres, hvis man anvender værdier, som afviger fra Standardværdikataloget. Anvendelse af en gennemsnitlig virkningsgrad på 93,5 % forringer det samfundsøkonomiske resultat med 3,476 mio. kr. Kommunen har ikke begrundet, hvorfor en værdi på 86 % kan anvendes. Kommunen har endvidere undladt at undersøge konsekvensen af, at virkningsgraden er lavere end kommunens vurdering. Oliekedler kan ikke udskiftes efter Projektforslagets reference er baseret på løbende udskiftning af oliekedlerne. Det er imidlertid ikke muligt efter Såfremt oliekedlerne udskiftes med naturgas, forringes projektets samfundsøkonomi med 11,004 mio. kr. Naturgaskedler er den mindste investering med kortest tilbagebetalingstid, så det er ikke usandsynligt, at mange vil skifte til naturgas. Det vil endvidere påvirke samfundsøkonomien, uanset om oliekedler udskiftes til naturgaskedler eller til f.eks. biomassefyr eller varmepumper. Kommunen synes at anerkende, at det er forkert, at der indgår udskiftning af oliekedler til nye oliekedler i projektforslaget, men har undladt at foretage en vurdering af konsekvensen heraf. Side 4 af 13 Omkostninger til drift og vedligeholdelse af naturgasinstallationer er sat for højt. I referencen regnes med en gennemsnitlig omkostning på kr. /år ekskl. moms for drift og vedligeholdelse af en naturgaskedel. Det er dokumenteret, at det er et sandsynligt gennemsnitsniveau. I klagers område koster drift og vedligeholdelse, inklusiv reservedele erfaringsmæssigt ca kr./år. Til sammenligning ligger prisen for en serviceaftale hos DONG Energy på 373 kr kr. afhængig af, om det er med eller uden reservedele og reservedelsforsikring. Hos HMN Naturgas ligger prisen på afhængig af, hvilken man vælger og hvor i landet, man bor. Priserne indeholder endvidere tilkaldeservice, som man ikke kan forvente vælges af alle forbrugere. Prisen må derfor forventes at være lavere. I Teknologikataloget regnes med en årlig omkostning på ca kr., inklusiv reparation og reservedele. Regnes der med en årlig omkostning på kr. for naturgaskedler og kr. for andre opvarmningsformer forringes det samfundsøkonomiske resultat med 5,097 mio. kr. Kommunen konkluderer, at de indregnede omkostninger nok er for høje, men har undladt at foretage en vurdering af konsekvensen heraf.

5 For lavt antal naturgaskunder. Fjernvarme Fyn har anerkendt, at der på grund af en fejl i BBR-registret er regnet med for få naturgaskunder og for mange oliekunder. Det forringer isoleret set projektets samfundsøkonomiske resultat med 8,182 mio. kr. baseret på naturgaskundernes faktiske forbrug. Påvirkningen er større, hvis Fjernvarme Fyns antagelser om forbrug anvendes. Kommunen har imidlertid ikke sørget for en beregning heraf. For højt varmeforbrug. Det i referencen anvendte forbrug afspejler ikke det faktiske forbrug i området. Det årlige naturgasforbrug er sat til MWh. Det samlede, årlige forbrug i området de sidste fire afregningsår har gennemsnitligt udgjort MWh. Referencen er således baseret på et gasforbrug, som er MWh eller 9 % højere end det faktiske forbrug. Der kan ikke anvendes skønnede værdier, når de faktiske forhold er kendte. En korrektion af dette forhold forringer det samfundsøkonomiske resultat med 6,461 mio. kr. Såfremt varmebehovet i projektforslaget også er angivet for højt for de bygninger, som ikke er opvarmet med naturgas, bliver den negative effekt endnu højere. Side 5 af 13 Omkostninger til drift og vedligeholdelse af fjernvarmeinstallationer er sat for lavt. Projektet regner med en gennemsnitlig omkostning på 300 kr./år ekskl. moms for drift og vedligeholdelse af en fjernvarmeinstallation. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at det er et sandsynligt gennemsnitsniveau. I Energistyrelsens Teknologikatalog er gennemsnitsomkostningen opgjort til kr./år. Fjernvarme Fyn har henvist til Fjernvarmens Serviceordning, der angiveligt koster ca. 900 kr. pr. eftersyn. Eftersyn anbefales hvert andet år, hvilket giver 450 kr./år. De 300 kr. må således tages som udtryk for, at Fjernvarme Fyn ikke tror, at anbefalingerne vil blive fulgt. Det er ikke sagligt at lægge dette til grund for den samfundsøkonomiske vurdering, når det samtidigt antages i referencen, at samtlige forbrugere vil følge en ikke lovpligtig anbefaling for eftersyn af naturgaskedler. Den årlige reduktion af varmeforbruget som følge af energibesparelser er for lav. Der regnes alene med en reduktion af varmeforbruget på 1 %. Netselskaberne har imidlertid gennem aftale med klima- og energiministeren forpligtet sig til at realisere meget store energibesparelser, og målet er hævet med 75 % i (svarende til 3,06 % af den distribuerede energimængde) og herefter med 100 % i forhold til målet i 2012, svarende til 3,49 %. Samtidig har Netværk for Energirådgivning udsendt en rapport, hvor konklusionen er, at energiforbruget i de nuværende bygninger frem mod 2050 skal reduceres med 50 %. Det

6 vil betyde, at alle husstande i perioden skal reducere energiforbruger med 1,86 % hvert år. Det er på den baggrund usandsynligt, at reduktionen alene bliver 1 % årligt. Der bør mindst regnes med en årlig reduktion på 1,86 %. Det vil forringe det samfundsøkonomiske resultat med 8,347 mio. kr. Det forhold, at Energistyrelsen i analysen Fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning af 20. maj 2014 tager udgangspunkt i en årlig varmebesparelse på 0,75 % ændrer ikke ved, at netselskaberne har forpligtet sig til at reducere energibesparelser som anført ovenfor. Energistyrelsens anfører endvidere i analysen, at det ikke anbefales at udvide fjernvarmen til nye områder. Der bør således vises tilbageholdenhed ved konvertering af hele områder til fjervarme. Klagers indsigelser vil i alt forringe de samfundsøkonomiske beregninger med 29,99 mio. kr. Klagers indsigelser understreger, at projektforslagets er særdeles sårbart over for selv ganske få korrektioner. Side 6 af 13 Fjernvarme Fyns synspunkter og bemærkninger Det er Fjernvarme Fyns opfattelse, at projektforslaget opfylder projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, og at Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 20. december 2013 derfor bør stadfæstes. Til støtte herfor har Fjernvarme Fyn navnlig anført følgende: Kommunen har forholdt sig konkret til det fremsendte projektforslag og de anvendte beregningsforudsætninger, og har foretaget en nøje og saglig vurdering, herunder ved egne undersøgelser og vurderinger. Det er ikke en fejl, at Faaborg-Midtfyn Kommune ikke har ændret den samfundsøkonomiske beregning som konsekvens af, at kommunen flere steder har vurderet, at der skulle anvendes andre beregningsforudsætninger for referenceberegningen. Kommunen har ikke givet klager medhold i alle indsigelser mod de anvendte beregningsforudsætninger. Kommunen er kun delvis enig med klager for så vidt angår indsigelsen mod de anvendte virkningsgrader for naturgas- og oliekedler samt omkostninger til drift- og vedligeholdelse i referencen for naturgaskedler. Endvidere har kommunen taget til efterretning, at Fjernvarme Fyn er enig i, at der bør korrigeres for fejl i BBR-registeret. Kommunen har herudover vurderet, at projektforslagets beregninger bygger på realistiske forudsætninger. Klager har i forbindelse med kommunens behandling af sagen gennemregnet konsekvenserne for samfundsøkonomien af samtlige forslag til ændrede beregningsforudsætninger. Endvidere har beregnet konsekvenserne for samfundsøkonomien af konvertering af oliekedler i referencen, fejl i BBR-registeret, ændrede forudsætninger omkring

7 driftsomkostninger på Fynsværket og hos Fjernvarme Fyn samt udgift til ombygning af varmeinstallation ved konvertering til fjernvarme. Selvom den samlede virkning af ændrede beregningsforudsætninger ikke kan opgøres som summen af ændringerne hver for sig, er det på grund af den betydelige robusthed i projektforslagets samfundsøkonomiske beregning umiddelbart muligt ud fra dette at konkludere, at de forholdsvis små korrektioner, som kommunen giver klager medhold i, ikke vil ændre på, at projektet udviser positiv samfundsøkonomi. Dette er således også kommunens vurdering. Fjernvarme Fyn har den 6. december 2013 fremsendt opdateret samfundsøkonomiske beregning, hvor der er anvendt Energistyrelsens senest udsendte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser fra oktober Desuden er der korrigeret for fejl i BBR-registeret, som klager har konstateret ud fra sammenligning med deres kundedatabase. Fjernvarme Fyn har forsøgsvis gennemført en samfundsøkonomisk beregning, hvor beregningsforudsætningerne herudover er ændret, men kun på de punkter, hvor kommunen i afgørelsen har givet klager delvist medhold. Følgende ændringer af beregningsforudsætningerne er foretaget: o Virkningsgraden for naturgaskedler er ændret fra 90 % til 96,4 %. o Virkningsgraden for oliekedler er ændret fra 85 % til 86 % o Drifts- og vedligeholdelsesudgift for både gas- og oliekedler i referencen er ændret fra gennemsnitligt kr./år til kr./år. Ovennævnte ændringer reducerer det samfundsøkonomiske overskud fra 33,3 mio. kr. til 19,9 mio. kr. Side 7 af 13 I projektforslaget er anvendt en årlig reduktion af varmeforbruget som følge af energibesparelser på 1 %. Klager mener, at dette er urealistisk lavt med henvisning til energibranchens forpligtelser til at gennemføre energibesparelser hos slutbrugerne. Energistyrelsen offentliggjorde imidlertid den 20. maj 2014 resultaterne af en række analyser af fremtidens energisystem. I fjernvarmeanalysen er der anvendt en årlig varmebesparelse på 0,75 % i eksisterende bygninger, hvilket svarer til det midterste niveau af besparelser benævnt Store besparelser i rapporten Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og Anvendelse af en årlig reduktion af varmeforbruget på 0,75 % i stedet for 1,00 %, som anvendt i projektforslaget, forbedrer samfundsøkonomien med ca. 2,1 mio. kr.

8 Det er ikke korrekt, at projektforslaget overvejende bygger på generelle forudsætninger, der ikke er tilpasset de konkrete lokale forhold. Følgende forudsætninger kan nævnes: o Kalkulationen af anlægsudgifter er foretaget ud fra et konkret skitseprojekt, og der er anvendt enhedspriser i henhold til gældende tilbud fra Fjernvarme Fyns entreprenører. o Der er i overensstemmelse med Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007 anvendt Energistyrelsens senest opdaterede generelle forudsætninger omkring udvikling i brændselspriser mv. Det fremgår heraf, at der i den konkrete projektvurdering af og til kan være behov for at erstatte de generelle forudsætninger med mere projekt-specifikke, såfremt forholdene taler for det, f.eks. for fjernvarmeprisen. I projektforslaget er der derfor ikke anvendt Energistyrelsens generelle fjernvarmepriser, men derimod en konkret beregning af prisen på fjernvarme i Fjernvarme Fyns forsyningsområde baseret på oplysninger fra ejeren af det centrale kraftværk, Fynsværket. o Omkostninger til drift- og vedligeholdelse af fjernvarmeinstallationer er fastsat ud fra de lokale forhold i Fjernvarme Fyns forsyningsområde, hvor der typisk anvendes direkte fjernvarmeanlæg uden varmevekslere og pumper til rumvarmekredse, og afviger derfor fra Teknologikatalogets standardværdier. o Afbrydelse af naturgasstikledning ved konvertering til fjernvarme er i projektforslaget fastsat under hensyntagen til, at der i forvejen foretages opgravning i forbindelse med fjernvarmeprojektet, og at afbrydelserne må formodes at kunne ske for flere stik af gangen. Herved tages der hensyn til de konkrete, lokale forhold. Side 8 af 13 Faaborg-Midtfyn Kommunes udtalelse til sagen Faaborg-Midtfyn Kommune har i det hele henvist til kommunens begrundelse i afgørelsen af 20. december 2013 og har herudover anført, at klager ikke i forbindelse med kommunens behandling af et andet projektforslag har anfægtet anvendelsen af en virkningsgrad 95 % for naturgaskedler. Retsgrundlaget Kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er nærmere reguleret i projektbekendtgørelsen, der er udstedt i medfør af varmeforsyningsloven 3. 3 Bekendtgørelse nr af 14. december 2011 af lov om varmeforsyning med senere ændringer.

9 Fjernvarme Fyn fremsendte den 31. januar 2013 værkets projektforslag til Faaborg-Midtfyn Kommune. Den 20. april 2013 trådte en ny projektbekendtgørelse i kraft (bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013), som ophævede den tidligere projektbekendtgørelse. Det fremgår dog af bekendtgørelsens 34, stk. 3, at ansøgninger om projektgodkendelse, som er modtaget inden den 1. april 2013 behandles efter den tidligere projektbekendtgørelse (nr af 13. december 2005). Det fremgår videre af 34, stk. 4, 2. pkt., at klager over afgørelser, truffet af kommunalbestyrelsen eller Energistyrelsen efter bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012, behandles efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Fjernvarme Fyns ansøgning om godkendelse af værkets projektforslag blev fremsendt til Faaborg-Midtfyn Kommune inden 20. april 2013, og Faaborg-Midtfyn Kommune har derfor behandlet projektforslaget i henhold til den tidligere projektbekendtgørelse. Når der herefter henvises til projektbekendtgørelsen, henvises der således til bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli Side 9 af 13 Projektbekendtgørelsen indeholder regler for, hvornår et projekt for et fjernvarmedistributionsnet kan godkendes. Af bekendtgørelsen fremgår i den forbindelse bl.a. følgende: [ ] Projekter for distributionsnet og transmissionsnet 7. Projekter for naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet kan kun godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis projektet ud fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, jf. dog stk Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1, dog godkende projekter, der er omfattet af stk. 1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1 og 2, ikke godkende etablering af naturgasforsyning i eksisterende mindre bysamfund uden for kollektivt forsynede områder. Disse byer skal friholdes til biomassebaseret fjernvarme, kraft-varme eller tilsvarende miljøvenlig forsyning. [ ] For at kunne godkende et projektforslag, skal betingelserne i projektbekendtgørelsens 24, stk. 1, også være opfyldte. Af 24, stk. 1, fremgår følgende:

10 [ ] 24. Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af planlægningen efter kapitel 2, de i kapitel 3 fastsatte forudsætninger og de i 21, stk. 1, nr. 10, nævnte samfundsøkonomiske analyser samt de efter 23 modtagne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. [ ] Side 10 af 13 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Kommunens sagsbehandling Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 20. december 2013 om godkendelse af projektforslaget er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand og skal dermed opfylde forvaltningslovens 4 bestemmelser herom. Det følger af forvaltningslovens 22, at en forvaltningsafgørelse skal være ledsaget af en begrundelse, når den meddeles skriftligt, medmindre afgørelsen giver den pågældende part fuldt ud medhold. Afgørelsen giver ikke klager fuldt ud medhold i sagen. Afgørelse skal derfor være ledsaget af en begrundelse, der opfylder betingelserne i forvaltningslovens 24, stk. 1. Forvaltningsloven fastlægger i 24, stk. 1, at begrundelsen for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang afgørelsen beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Energiklagenævnet finder, at Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 20. december 2013 opfylder forvaltningslovens regler om begrundelse. Energiklagenævnet har lagt vægt på, at afgørelsen indeholder en henvisning til bl.a. projektbekendtgørelsens 7 og 24 samt varmeforsyningslovens 1. Det fremgår endvidere af afgørelsen, hvilke hovedhensyn der har været bestemmende for kommunens skønsudøvelse. Det fremgår således, at kommunen bl.a. har lagt vægt på, at projektforslaget udviser et samfundsøkonomisk overskud, som efter korrektion af BBR-oplysninger, er på 33,4 mio. kr. Kommunen har i afgørelsen foretaget en vurdering af indsigelserne om bl.a. virkningsgrader for gaskedler og oliekedler, konvertering af oliekedler, omkostninger til drift og ved- 4 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven.

11 ligeholdelse af fjernvarmeinstallationer og naturgasinstallationer samt varmebehovet og vurderet, at de ikke er af en sådan beskaffenhed, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet hviler på ukorrekte og urealistiske forudsætninger. Kommunen har endvidere foretaget en vurdering af, hvorvidt klagers økonomi vil blive forrykket væsentligt ved ændringen af områdeafgrænsningen. Afgørelsen indeholder således en gennemgang af de hovedhensyn, der har været bestemmende for kommunens skønsudøvelse. Afgørelsen indeholder endvidere en henvisning til de retsregler i henhold til hvilke, afgørelsen er truffet. Det påhviler endvidere en myndighed at oplyse sagen, herunder eventuelt ved at sørge for, at sagens parter medvirker hertil (officialprincippet). I forbindelse med sagens behandling ved kommunen har der været en længere dialog mellem klager og Fjernvarme Fyn om beregningsforudsætningerne. Kommunen indhentede i den forbindelse en vurdering af projektforslaget fra EMD International A/S. Faaborg-Midtfyn Kommune har bl.a. herigennem tilvejebragt et tilstrækkeligt oplyst vurderingsgrundlag for projektforslaget. Energiklagenævnet finder bl.a. på denne baggrund, at Faaborg-Midtfyn Kommune i den konkrete sag i tilstrækkeligt omfang har belyst sagen og herved overholdt officialprincippet. Side 11 af 13 Projektforslaget Projektforslaget indebærer en ændring af områdeafgrænsningen fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Projektforslaget indebærer ikke, at varmeforbrugere forpligtes til at skifte fra deres nuværende varmeforsyning til fjernvarme (tilslutningspligt). Omvendt er der heller ikke pålagt de af varmeforbrugerne, der i dag forsynes med individuel naturgasforsyning, forblivelsespligt. Der er heller ikke pålagt ejendommene i området tilslutningspligt til naturgasforsyningen. Ved projektet åbnes der derfor op for en konkurrerende, parallel kollektiv varmeforsyning i området. Energiklagenævnet kan efter en konkret vurdering af sagen og af de af Faaborg-Midtfyn Kommune anførte grunde tiltræde kommunens skøn med hensyn til, at projektet ud fra en samlet vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, jf. projektbekendtgørelsens 7, stk. 1, og at samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning, jf. projektbekendtgørelsens 7, stk. 2. Der er ikke under sagen fremkommet oplysninger, der kan føre til en ændring i vurderingen heraf. Energiklagenævnet har vurderet, at de af klager fremlagte oplysninger om grundlaget for de samfundsøkonomiske beregninger, herunder bl.a. virkningsgraden for gaskedler og oliekedler, omkostninger til vedligeholdelse af

12 naturgas- og fjernvarmeinstallationer, naturgasforbruget og krav om energibesparelser ikke er af en sådan beskaffenhed, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet hviler på urealistiske forudsætninger med hensyn hertil. Energiklagenævnet bemærker hertil, at projektforslaget har et robust samfundsøkonomisk resultat, selvom virkningsgraden for naturgaskedler og oliekedler ændres, og drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for både gas- og oliekedler ændres. Varmeforbruget vurderes endvidere som realistisk. For så vidt angår det forhold, at oliekedler ikke kan udskiftes til nye oliekedler efter 2015 finder nævnet, at det ikke er realistisk at forudsætte, at alle oliekedlerne vil blive udskiftet med nye naturgasfyr. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt klagers økonomiske forhold forrykkes væsentligt ved projektet, jf. projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, har Faaborg-Midtfyn Kommune ved den påklagede afgørelse vurderet, at områdeafgrænsningen mellem fjernvarmeforsyning og individuel naturgasforsyning kan ændres uden at klagers økonomiske forhold forrykkes væsentligt. Side 12 af 13 Energiklagenævnet kan efter en konkret vurdering af sagen tiltræde Faaborg- Midtfyn Kommunes vurdering heraf. Energiklagenævnet bemærker hertil, at klager under sagens behandling ikke har anfægtet denne vurdering. Da der ikke er tilslutnings- og forblivelsespligt til individuel naturgasforsyning i området, har klager endvidere ikke kunnet påregne til stadighed at distribuere gas i området eller i hvert fald ikke i det nuværende omfang. Herefter samt under henvisning til det af Faaborg-Midtfyn Kommune anførte stadfæster Energiklagenævnet afgørelsen af 20. december Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 20. december Sagen har været behandlet på nævnets møde den 1. december 2014 samt ved efterfølgende skriftlig behandling. Afgørelsen er truffet i henhold til varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet

13 efter varmeforsyningsloven eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4. På nævnets vegne Poul K. Egan Nævnsformand Side 13 af 13 /Tina Alander Lindfors Specialkonsulent, cand. jur.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes.

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Aalborg Kommunes

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. [XXX] Anonymiseret Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere