Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad"

Transkript

1 Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj 2014, udarbejdet i dialog med HMN Naturgas I/S ved i alt 6 møder, afholdt i den forlængede høringsperiode frem til 14. juli Algade 43 Telefon: Roskilde

2 Opsummering Som svar på de inputs der er kommet fra HMN Naturgas I/S (HMN) i høringsfasen ifm. projektforslaget Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord, er der i nærværende dokument opsummeret resultaterne af de beregninger, der er udført for at imødekomme HMNs ønske om at revidere og tilpasse projektforslaget / beregningerne ud fra de fremsendte bemærkninger. Under denne proces - stod det relativt hurtigt klart, at det var svært og få et logisk samspil imellem de resultater der fremkom fra beregninger der var indeholdt i projektforslaget og de beregninger der blev fremlagt af HMN ved møderne / de løbende tilpasninger. Dette skyldes: At beregningerne i projektforslaget er udført for den samlede udbygning af fjernvarmeforsyningen i Maglevad. At HMN s beregninger alene er baseret på en isoleret / samfundsøkonomisk betragtning for ændring af områdeafgrænsningen fra naturgas til bæredygtig fjernvarme i forsyningsområdet benævnt Stenløse Nord Ændrede forudsætninger på baggrund af dialog med HMN Efter en række møder med HMN, hvor de indsendte høringsinputs blev gennemgået, er det vurderet relevant at undersøge de økonomiske forhold under ændrede forudsætninger med udgangspunkt i HMNs ønsker herom. Der er desuden i disse beregninger foretaget en konkret vurdering af prisen for en fliskedel til forsyning af Stenløse Nord. På baggrund i en konkret tilbud på en kedel med 108 % virkningsgrad og en effekt på 8 MW til en pris på 17 millioner kr., er beregningerne opdateret under forudsætning af en marginal kedelpris på 17 Mkr. / 8 MW = 2,13 Mkr./MW. Solvarmeanlægget etableres med et m 2 solfangerareal (åbningsareal), hvilket i beregningerne reduceres til m 2 fra år 2029 svarende til, at der i referencesituationen etableres et m 2 stort solvarmeanlæg koblet til Egedal By i Denne lidt alternative beregningsmetode vurderes at være mere præcis end at benytte en højere virkningsgrad på fjernvarmekedlerne for at kompensere for, at en del af varmen produceres vha. solvarmeanlægget. Det vurderes i øvrigt at der til solvarmeanlægget kan nøjes med at blive etableret en m 3 stor lagertank med mindre detailprojekteringen ifm. et udbud anslår at det kan betale sig med en m 3 lagertank og at prisen kan måle sig med den anslåede, reducerede tankpris på 3,6 millioner kr. Kommentarer til høringsinput I følgende liste henviser numrene til de punkter, der er opstillet som inputs i HMNs høringsinput af 29. maj 2014 Høring, projektforslag - Side 2/6

3 Forsyningsområde Stenløse Nord. Ud for hvert nummer er der indført et tilhørende svar eller henvisning til yderligere dokumentation. 1. Oplysning om beregningsforudsætninger Der er udleveret yderligere dokumentation både af de oprindelige beregninger og hermed også med ændrede forudsætninger. 2. Frakobling af gasstik Der er inkluderet udgifter til frakobling af gasstik som et vægtet gennemsnit af hhv kr. for mindre forbrugere og kr. for større forbrugere. 3. Anlægsudgifter til fjernvarmeledninger Der er i nærværende notats beregninger anvendt stikledningspriser, som varierer og afhænger af den respektive stikledningsdimension. Prisen for en stikledning fremgår af Bilag C. 4. Pris for fjernvarmeunit Ud fra at der er forudsat gennemstrømsvarmere til opvarmning af brugsvand samt opvarmning ved direkte forsyning (fjernvarmevand løber direkte gennem radiatorer og er ikke adskilt af veksler), som fjernvarmeunits, vurderes det ikke at være urealistisk at opnå en billig fjernvarmeunit især med tanke på, at der evt. vil blive mulighed for en form for mængderabat, hvis indkøb af units koordineres af Egedal Fjernvarme. For at inkludere omkostninger til fjernelse af eksisterende naturgaskedel eller olietank, er prisen per forbruger i alt kr. Levetiden er antaget at være 20 år. Med en tilsvarende reinvestering på kr. er der inkluderet ekstra sikkerhed ift. eventuelle ekstraomkostninger ved udskiftningen. 5. Etablering af vandbåret varmesystem for elkunder Omkostningerne til etablering af vandbåret varmesystem i elopvarmede boliger er øget til kr. 6. Levetid og varmetab for fjernvarmerør Det vurderes realistisk at moderne fjernvarmerør vil have en levetid på 60 år. Alligevel er beregningerne justeret til en levetid på 50 år. Varmetabet er vurderet at stemme overens med den påtænkte teknologis reelle varmetab. I denne sammenhæng må det også bemærkes at der er tale om lavere temperaturer end hvad der ses mange andre steder i ældre fjernvarmenet. 7. Drift og vedligehold af fjernvarmeunit Omkostninger til vedligehold af fjernvarmeunit vurderes ikke reelt at repræsentere en væsentlig omkostning. For at sikre at eventuelle omkostninger på dette område inkluderes i de samfundsøkonomiske beregninger (selvom udgiften evt. afholdes af Egedal Fjernvarme) er der inkluderet driftsudgifter svarende til en årlig omkostning pr. forbruger på 600 kr. Afholdte omkostninger til personale inkluderet i projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Egedal By udelades af de nærværende beregninger der alene omfatter ændring af områdeafgrænsning i forsyningsområdet Stenløse Nord. Side 3/6

4 8. Brugerøkonomi I stedet for alene at betragte brugerøkonomien i et normalår er der desuden udført en beregning af brugerøkonomien som en gennemsnitlig årlig udgift inkl. alle omkostninger. 9. Udskiftning af gaskedler Der er antaget en levetid på 22 år for naturgaskedler og at alderen på kedlerne svarer til at de forbrugere, der har den nærmest forestående udskiftning af (udtjent) naturgaskedel, vil tilslutte sig fjernvarmenettet først. Disse beregninger er baseret på en database over naturgasforbrugerne, hvor naturgaskedlernes alder er angivet. Naturgaskedler for de forbrugere, der i referencesituationen ikke konverteres til fjernvarme, udskiftes først efter endt levetid på 22 år. 10. Pris for fjernvarmeledninger Omkostningerne for fjernvarmeledningerne inkl. stikledninger er beregnet ud fra indhentede priser for de enkelte rørklasser og de opmålte nødvendige rør for at etablere fjernvarmenettet. Priser fremgår af Bilag C. 11. Tilslutningsprocenter Det vurderes ikke at være urealistisk at opnå de angivne tilslutningsprocenter som følge af fjernvarmeløsningens brugerøkonomiske (og miljømæssige) fordel. 12. Nettovarmebehov Kommentaren var baseret på en misforståelse ifm. varmegrundlaget idet det var antaget at tilslutningsprocenten var baseret på antallet af forbrugere, mens den reelt tilhørte andelen af varmebehovet. Beskrivelsen er præciseret i vedlagte Bilag A. 13. Forsyning af Slagslunde I disse alternative beregninger regnes der udelukkende på marginalomkostninger ved at udvide forsyningen på Maglevad Fjernvarmeværk og etablere fjernvarmeforsyning i de i projektforslaget beskrevne områder omtalt som Stenløse Nord (jf. projektforslagets bilag 02). Tilkoblingen af Slagslunde udelades i beregningerne. Det bemærkes at en tilkobling af Slagslunde til Maglevad Fjernvarmeværk vha. en transmissionsledning ved godkendelse af et separat projektforslag kan etableres på et senere tidspunkt eller sideløbende med gennemførelsen af projektforslaget for Stenløse Nord. 14. Egedal Bys betydning i beregningerne I projektforslaget er der oprindeligt inkluderet samspillet med Egedal By idet der i praksis vil være tale om fælles kedelkapacitet på et fælles fjernvarmeværk. Nærværende notats beregninger er gennemført som marginalomkostninger for Stenløse Nord alene, dvs. uden Egedal By. 15. Kraftvarme Det vurderes at der for et anlæg på Maglevad Fjernvarmeværks Side 4/6

5 størrelse - ikke kan opnås en tilsvarende pris for etablering af kraftvarme på Maglevad. Det udelukkes ikke at det på et senere tidspunkt - ved en eventuel udbygning/ombygning af Maglevad - kan blive interessant med kraftvarmeproduktion. Men det inkluderes ikke yderligere i nærværende notat. 16. Nødvendig kedelkapacitet til forsyning af Stenløse Nord For Stenløse Nord-området som angivet i projektforslagets bilag 02 vurderes der at være behov for ca. 6,3 MW ved maksimal udbygning ift. de forventede (antagede) tilslutninger. Eftersom der allerede i projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Egedal By - er antaget etablering af reservekapacitet på 2,0 MW i de indledende år og yderligere reservekapacitet fra år Vil der i de indledende år frem mod 2020 være 2,0 MW reservekapacitet som angivet i Egedal By-projektforslaget samt yderligere ca. 1 MW fra LKV-anlægget. Eftersom fliskedkapaciteten muligvis i praksis vil opdeles i to enheder, vil et eventuelt nedbrud i den ene af disse i så fald kunne håndteres vha. den anden fliskedel sammen med den øvrige reservekapacitet på Maglevad. Derfor inkluderes der ikke yderligere omkostninger til reservekapacitet i nærværende notat. 17. Udvikling i varmebehovet Pålagte energibesparelser behøver ikke nødvendigvis at være ensbetydende med et reduceret varmebehov hos forbrugerne. Alene konvertering fra fx et individuelt oliefyr til fjernvarme, repræsenterer en energibesparelse som beskrevet i Standardværdikataloget fra Teknologisk Institut 1. Forsyningen i området kan i praksis blive enten større eller mindre end det forventede varmebehov afhængig af tilslutningen og eventuelle udbygninger. Det vurderes således mest relevant at antage et konstant varmebehov i Stenløse Nord i beregningsperioden. Behovet fastholdes således som angivet i projektforslaget. I tilfælde af en lavere tilslutning kan en række af de tilhørende investeringsomkostninger undlades. Samtidigt kan man evt. lave forhåndsaftaler med kunder med favorable tilslutningsomkostninger under forudsætning af, at en vis andel af forbrugerne i et område ønsker at konvertere til fjernvarme. På den måde kan man sikre, at man ikke anlægger fjernvarme i et område, hvor der ikke er tilstrækkelig stor opbakning til det. Resultater Den afgørende parameter er samfundsøkonomien. Med de ovenfor angivne ændringer ift. det oprindelige projektforslag, fås et samfundsøkonomisk overskud på 1,3 millioner kr. I bilag 1 er vedlagt uddybende data vedr. den samfundsøkonomiske beregning. 1 svk.teknologisk.dk Side 5/6

6 Konklusion Via en intensiv gennemgang af HMN s hørrigsskrivelse - i den forlængede hørringsperiode - er der skabt fælles forståelse for afgrænsning og udbygning af forsyningsområde Stenløse Nord. Ved opdatering af afklarede data og forudsætninger i HMN s beregninger - er der ved møderne med HMN skabt en fælles dokumentation for, at der opnås en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 1,3 mio. kr. ved ændring af områdeafgrænsningen fra naturgas til fjernvarme i Stenløse Nord. For det videre forløb er det aftalt med HMN - at der som grundlag for den afsluttende myndighedsbehandling af det fremsendte projektforslag: Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Udføres følgende supplerende beregninger: Ud fra en isoleret betragtning for forsyningsområde Stenløse Nord. Baseret på data og forudsætninger som anvendt i den beregning der blev udviklet ved møderne med HMN. Eftervises det - om der herved opnås en positiv samfundsøkonomi ved ændring af områdeafgrænsningen fra naturgas til fjernvarme forsyningsområde Stenløse Nord Side 6/6

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed 100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2.

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Solvarme biomasse varmepumper kombineret fjernvarmeforsyning i Allinge og omegn

Solvarme biomasse varmepumper kombineret fjernvarmeforsyning i Allinge og omegn Solvarme biomasse varmepumper kombineret fjernvarmeforsyning i Allinge og omegn NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2014

Læs mere

VARMEFORSYNING AF NYE BYOMRÅDER VEJLEDNING TIL KOMMUNERNE

VARMEFORSYNING AF NYE BYOMRÅDER VEJLEDNING TIL KOMMUNERNE Juli 2014 VARMEFORSYNING AF NYE BYOMRÅDER VEJLEDNING TIL KOMMUNERNE VARMEFORSYNING AF NYE BYOMRÅDER VEJLEDNING TIL KOMMUNERNE Revision 07 Dato 07-07-2014 Udarbejdet af Jørgen Hvid/Klaus Fafner Note Denne

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Varmeplan Bornholm 2007 Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Indholdsfortegnelse side Indledning 3 Baggrund 3 Sammenfatning 4 Varmeplanlægning 5 Baggrund 5 Gældende love og regler 6 Varmeforsyningsprojekter

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015

Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015 Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE-Forsyning Energibyen Frederikshavn - Scenarier for 100% vedvarende energi i år 2015 Henrik Lund, Poul Alberg Østergaard og Karl Sperling Aalborg Universitet

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 Dokumenttype Rapport udkast Dato Februar 2013 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 FORSLAG TIL STRATEGISK ENERGIPLAN 2013 1-81 Revision 1 Dato 2013-02-13 Udarbejdet af AD, BTT,

Læs mere

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes.

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Aalborg Kommunes

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere