STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND"

Transkript

1 MAJ 2014 EGEDAL FORSYNING A/S, FORSYNING HELSINGØR, FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S, FREDENSBORG FORSYNING A/S, FREDERIKSSUND FORSYNING A/S, GRIBVAND SPILDEVAND A/S, HALSNÆS FORSYNING A/S, HILLERØD FORSYNING, HØRSHOLM VAND APS, LYNGBYTAARBÆK FORSYNING A/S, NORDVAND A/S STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND FASE 1 KORTLÆGNING AF DE EKSISTERENDE FORHOLD FASE 2 FORUDSÆTNINGER OG GRUNDLAGET FASE 3 OPSTILLING AF DEN IDEELE LØSNING OG ANALYSE AF LØSNINGER UD FRA DE EKSISTERENDE FORHOLD

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk MAJ 2014 EGEDAL FORSYNING A/S, FORSYNING HELSINGØR, FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S, FREDENSBORG FORSYNING A/S, FREDERIKSSUND FORSYNING A/S, GRIBVAND SPILDEVAND A/S, HALSNÆS FORSYNING A/S, HILLERØD FORSYNING, HØRSHOLM VAND APS, LYNGBYTAARBÆK FORSYNING A/S, NORDVAND A/S STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND FASE 1 KORTLÆGNING AF DE EKSISTERENDE FORHOLD FASE 2 FORUDSÆTNINGER OG GRUNDLAGET FASE 3 OPSTILLING AF DEN IDEELE LØSNING OG ANALYSE AF LØSNINGER DU FRA DE EKSISTERENDE FORHOLD PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 4 VERSION 3.0 UDGIVELSESDATO 14. maj 2014 UDARBEJDET Line Schmidt Froskov, Jakob H. Hansen KONTROLLERET Arne B. Hasling GODKENDT Jakob H. Hansen

4

5 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 5 INDHOLD 1 Indledning 7 2 Resume Økonomisk optimale løsning Øvrige forhold Forsyningssikkerhed Miljø Arbejdsmiljø Bæredygtighed centralisering Bæredygtighed fremtidige metoder til rensning og behandling af Separering af fælleskloakerede områder Central løsning 13 3 Fase Kortlægning af eksisterende oplandsforhold Oplandsareal og kloakeringsform i de enkelte renseanlægs oplande Belastning af de enkelte oplande Kortlægning af eksisterende forhold for rensning af spildevand Type, kapacitet og belastning af eksisterende renseanlæg Recipient Særlige transportkorridorer Den nuværende håndtering af og kvalitet 28 4 Fase Forudsætninger Fremtidig belastning Forventelige fremtidige miljøkrav 37

6 6 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND Regulatoriske forhold Forudsætninger om Forudsætninger om ejerskab til renseanlæg, der renser spildevand fra flere forsyninger Beregningsmæssige forudsætninger Grundlag Teknisk økonomiske forudsætninger 40 5 Fase Opstilling af den ideelle løsning Udgangspunktet Gradvis teoretisk centralisering af spildevandsrensningen Analyse af løsning ud fra de eksisterende forhold Princip for centralisering Mulige afskæringer Samlet løsning 1. generations afskæringer Anden generations afskæringer Krydsning af forsyningsgrænser Gennemgang af renseanlægsplaceringer Kobling af den eksisterende situation med den/de mest hensigtsmæssige løsninger Følsomhedsanalyse Tryk og gravitationsledninger Pumpestationer Renseanlæg ekskl Slam Rente og lånet løbetid Parametre der giver bedre økonomi Parametre der giver dårligere økonomi Bæredygtighed Bæredygtighed centralisering Bæredygtighed fremtidige metoder til rensning og behandling af Separatkloakering af fælleskloakerede områder Central løsning 79

7 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 7 1 Indledning De 11 nordsjællandske forsyninger Egedal Forsyning A/S, Forsyning Helsingør, Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, Fredensborg Forsyning A/S, Frederikssund Forsyning A/S, GribVand spildevand A/S, Halsnæs Forsyning A/S, Hillerød Forsyning, Hørsholm Vand ApS, LyngbyTaarbæk Forsyning A/S og Nordvand A/S, igangsatte i foråret 2013 en analyse af mulige fremtidige strukturer for rensning af spildevand i Nordsjælland. Undersøgelsen blev afsluttet i januar 2014 med COWI som rådgiver og blev gennemført i et tæt samarbejde med alle involverede forsyninger. Undersøgelsen er afrapporteret i nærværende rapport og er opdelt i tre faser henholdsvis fase 1 der omhandler data og oplandsforhold, fase 2 der omhandler forudsætninger og enhedspriser samt fase 3 der omhandler den egentlige analyse.

8 8 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 2 Resume Analysen af mulige fremtidige strukturer for rensning af spildevand i Nordsjælland, tager udgangspunkt i optimering af økonomien over en tidshorisont på 40 år (lånegarantiens maksimale varighed). Derudover er der knyttet en del bemærkninger til den økonomisk optimale løsning i forhold til miljø, bæredygtighed, arbejdsmiljø, forsyningssikkerhed mv. 2.1 Økonomisk optimale løsning Set ud fra en økonomisk optimering konkluderer analysen følgende: Den optimale struktur for spildevandsrensningen i Nordsjælland synes at være 7 renseanlæg placeret i de 7 tyngdepunkter for spildevandsproduktionen. De 7 renseanlæg er vist på nedenstående figur.

9 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 9 Det bemærkes, at økonomien omkring tyngdepunktet Usserød Renseanlæg/Nivå Renseanlæg er ligeværdig for de to renseanlæg. Det bør derfor undersøges nærmere, hvorvidt der er Usserød Renseanlæg eller Nivå Renseanlæg, der er det realistiske tyngdepunkt langs Øresundskysten. De andre lokaliteter ligger ret entydigt fast. Renseanlæggene har alle en fremtidig belastning/kapacitet på maksimalt ca PE. Ved denne kapacitet af renseanlæg opnås den laveste driftsudgift pr. PE og denne bliver ikke meget lavere ved større renseanlæg. Dermed bliver der ikke yderligere besparelsen pr. PE ved etablering af større enheder og derfor sættes en naturlig grænse for hvor langt det kan betale sig at transportere spildevand. Det er væsentligt at bemærke, at renseanlæggene der er fundet optimale i en fremtidig centraliseret struktur, alle forudsættes at bevare den behandling der findes i dag. De nuværende behandlinger omfatter typisk afvanding af udrådnet + forbrænding henholdsvis afvanding af biologisk + landbrug/forbrænding. Særligt for det kommende renseanlæg ved Højelt er der dog forudsat mineralisering/landbrug. Det er ikke undersøgt om fremtidig mineralisering ved alle de 7 renseanlæg, vil ændre billedet i retning af yderligere centralisering som følge af de lavere driftsudgifter. Det skal dog bemærkes, at flere af renseanlæggene af pladsmæssige grunde ikke kan etablere mineralisering. Betydningen af at etablere mineralisering ved renseanlæggene (teoretisk) er dog nok begrænset i forhold til at ændre på den fundne optimale løsning. Mineraliseringen ved Højelt gør ikke økonomien så attraktiv, at f.eks. Melby, Frederikssund eller Hillerød Renseanlæg med fordel kan afskæres hertil. En væsentlig forudsætning ved de økonomiske beregninger er, at der ikke ses på de enkelte forsyningers økonomi ved de forskellige løsninger lokalt. En løsning der synes økonomisk optimal og som samler f.eks. tre forsyningers spildevandsrensning, godt kan være økonomisk optimal selvom kun to af de tre forsyninger vinder på løsningen og den tredje forsyning faktisk taber på løsningen. I den situation bliver løsningen urealistisk, fordi det er utænkeligt at den tredje forsyning vil bidrage til en løsning, som blot fordyrer forsyningens egen økonomi. Den fremtidige optimale struktur for spildevandsrensningen er derfor tænkt i en situation hvor forsyningsgrænserne er ikke eksisterende. De økonomiske beregninger er udført under nogle forudsætninger om enhedspriser og regnemetoder. For at teste robustheden af den fundne løsning, er der udført en følsomhedsanalyse for de parametre der anses for at kunne rykke på resultatet:

10 10 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND Anlæg Drift Analyse Bemærkninger Analyse Bemærkninger Trykledninger og gravitationsledninger 10 / + 20 % Licitationer varierer Uaktuelt Der regnes ikke med drift Pumpestationer 0 / 0 % Udgift ubetydelig 10 / + 30 % Udgift til el dominerer Renseanlæg ekskl. 10 / + 20 % Licitationer varierer 10 / + 20 % Oplysninger om højere drift fra visse renseanlæg Slam 0 / 0 % Udgift godt underbygget 0 / + 20 % Landbrug usikker afgifter på forbrænding Rente Lånets løbetid 0 / +50 % Renten er p.t. meget lav 0 / +50 % Ændring af løbetid til vægtet levetid Uaktuelt Uaktuelt Resultaterne af følsomhedsanalysen viser at for de enkelte parametre, så variere det fra 13 afskæringer som enten bliver mulige ved bedre økonomi eller som ikke længere er mulige. Nedenfor er en gennemgang af alle undersøgte muligheder: Tryk og gravitationsledninger, anlæg, 10%: 2 nye afskæringer mulige Tryk og gravitationsledninger, anlæg, +20%: 2 afskæringer ikke mulige Pumpestationer, drift, 10%: 2 nye afskæringer mulige Pumpestationer, drift, +20%: 2 afskæringer ikke mulige Renseanlæg ekskl., anlæg, 10%: 1 ny afskæringer mulig Renseanlæg ekskl., anlæg: +20%: ingen indflydelse på løsninger Renseanlæg ekskl., drift, 10%: 2 afskæringer ikke mulige Renseanlæg ekskl., drift: +20%: 3 nye afskæringer mulige Slam, drift, +20%: ingen indflydelse på løsninger Stigning af rente til 5%: 2 afskæringer ikke mulige Lånets løbetid sættes op til 70 år: 2 nye afskæringer mulige Det ses at næsten alle parametre ovenfor har en indflydelse på afskæringsmulighederne i Nordsjælland, både i forhold til at færre afskæringer er økonomisk fordelagtige, men også at nogle afskæringer vil kunne svare sig ved lavere priser. Dermed kan det også betyde en ændring i hvor mange renseanlæg, der vil være i en samlet løsning. Der er desuden lavet en følsomhedsanalyse, hvor parametre der giver en bedre henholdsvis dårligere økonomi samles, så det viser den bedst mulige situation og den værst mulige situation: Parametre der giver bedre økonomi: 4 nye afskæringer mulige

11 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 11 Parametre der giver dårligere økonomi: 6 afskæringer ikke mulige Ved en tænkt situation, hvor alle parametre trækker entydigt i samme retning, ses at afskæringsmulighederne påvirkes yderlige, hvilket også vil påvirke, hvor mange renseanlæg der vil stå tilbage i samlet løsning. 2.2 Øvrige forhold Forsyningssikkerhed Forsyningssikkerheden orienterer sig mod forbrugernes sikkerhed for forsyning i tørvejr og under regn. Dermed bliver forsyningssikkerheden primært et spørgsmål om kloaksystemernes funktion og ikke renseanlæggenes funktion eller renseanlæggenes placering Miljø Centralisering af spildevandsrensningen indebærer i sagens natur at den samlede udledning koncentreres på færre udløb. Dermed friholdes en række recipienter for udledning af spildevand, hvilket umiddelbart må vurderes som en fordel (bortset fra at spørgsmålet om kompensationsvandføring ikke er afklaret). Udledning af større spildevandsmængder via de få resterende udløb kan naturligvis være en ulempe, men man må som forsyning antage, at myndigheden via udledningstilladelserne tager højde herfor. Udledning til det marine miljø (Helsingør, Frederikssund, Højelt, Melby, Lundtofte og Nivå) anses for uproblematisk. Udledning fra Hillerød og evt. Usserød (hvis ikke Nivå) Renseanlæg til vandløb kan være problematisk. I Hillerød overvejes/har været ovevejet en todeling af spildevandsmængden på Pøle Å og Grønholt Å hvilket viser, at selvom renseanlæg er placeret langt inden i land, kan udledning til vandløb godt tilpasses vandløbenes behov. Nedbrud på renseanlæg kan være alvorligt i situationer med store samlede udledninger. Nedbrud forekommer dog ikke på danske renseanlæg og særligt anses sandsynligheden for nedbrud på store, nye veldrevne anlæg for at være nærmest ikkeeksisterende. Centralisering af spildevandsrensningen anses ikke for at indebære nogen generel miljømæssig risiko Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet skal til enhver tid opfylde gældende love og bestemmelser. Centralisering af spildevandsrensningen bør ikke betyde ændringer i arbejdsmiljøet og særligt ikke i en negativ retning. Alt andet lige bør det være muligt at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø på renseanlæg, der har en vis størrelse frem for anlæg, der er små og (som de jo ofte er opført) med ringere plads og adgangsforhold.

12 12 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND Bæredygtighed centralisering I den centraliserede løsning er forbruget af el til pumpning af spildevandet mellem renseanlæggene opgjort til kwh/år. Dette forbrug betyder, at der skal spares mindst 15 kwh/pe/år for at modsvare energiomkostningen ved at pumpe spildevand. Dette burde være (mere end) opnåeligt på et stort effektivt centralt renseanlæg og det forventes at det samlede elforbrug ved en centraliseret løsning som minimum holdes konstant i forhold til den nuværende decentrale struktur. I forhold til forbrug af kemikalier må forventes en mere effektiv dosering på store renseanlæg i forhold til på mindre renseanlæg. Forbruget af kemikalier er ikke opgjort, men det må forventes at en centralisering reducerer forbruget af kemikalier. Bæredygtigheden ved behandling af på store renseanlæg i forhold til små renseanlæg, må forventes at være stort set den samme, under forudsætning af uændret løsning. Ved forbrænding af afvandet, må dog forventes en mindre transport, fordi der etableres lokal forbrænding på de store renseanlæg og afvandet skal derfor ikke transporteres til fjerntliggende forbrændingsanlæg. Bæredygtigheden ved at overgå fra decentral rensning af spildevand til central rensning på store renseanlæg med uændrede processer og uændret behandling af, forventes derfor at være bedre Bæredygtighed fremtidige metoder til rensning og behandling af Der kan rykkes på bæredygtigheden ved rensning af spildevand og særligt ved behandling af ved introduktion af metoder, som de seneste år har været under udvikling. Løsninger der gør renseanlæg til energifabrikker vil trække bæredygtigheden i positiv retning målt på forbrug af energi. Ved en fremtidig centralisering af spildevandsrensningen og behandlingen, skal de nyeste metoder derfor indgå i overvejelserne. Løsninger der retter sig mod en høj grad af bæredygtighed (energimæssigt set), indebærer en del investeringer i mekanisk udstyr og SRO som typisk har en levetid på 1520 år. Uden at der er regnet detaljeret på dette forhold, vil geninvestering af disse investeringer i nogen grad udhule gevinsten ved det lavere energiforbrug. Imidlertid kan andre argumenter end økonomi tale for løsninger der er mere bæredygtige. Lokalpolitiske hensyn kan trække fremtidige løsninger i den retning, ligesom der fra Christiansborg kan komme krav om bæredygtighed i fremtidige løsninger på miljøområdet Separering af fælleskloakerede områder Den driftsbesparelse, der kan opnås ved at separatkloakere på drift af renseanlæg og pumpestation, giver en tilgængelig anlægsinvestering på kr./ha. Dette er langt fra nok til at modsvare det udgift der er ved at separere. Hvis der i dag ikke er etablerede bassiner, kan der opnås en besparelse på at opføre åbne regnvandsbassi

13 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 13 ner i stedet for lukkede spildevandsbassiner, som vil kunne give et økonomisk incitament til at separere. Det er dog forudsat at der i dag ikke er bassinvolumen i fællesoplandene. Der bør derfor ved en eventuel separering kigges individuelt på oplandene. Derudover er det også et vigtig kriterie om kloaksystemet overholder kravene i Skrift 27. Gør de ikke det kan det også tælle med i vurderingen af hvorvidt der skal separeres eller ej Central løsning Der er kigget på en central løsning både ud fra den laveste driftspris på og ud fra en løsning, hvor energien i met udnyttes. Den laveste driftspris for er for mineralisering, hvor det ses at der vil være en økonomisk fordel ved at samle behandlingen et sted i Nordsjælland. Derimod er der ikke økonomi i at samle behandlingen, når der kigges på en løsning, hvor energien i met udnyttes. Anlægsomkostninger ved denne løsning overstiger investeringsbeløbet, der er til rådighed.

14 14 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 3 Fase 1 Fase 1 indeholder en kortlægning af det datagrundlag, som ligger til grund for hele strukturanalysen. Datagrundlaget indeholder oplysninger om eksisterende oplandsforhold, eksisterende forhold for rensning af spildevand og den nuværende håndtering af. Alle de 11 forsyninger deltagende i undersøgelsen har leveret data og disse gennemgås i de følgende afsnit. Nogle af de anlæg der eksistere i dag, er ikke medtaget, da de planlægges nedlagt inden for kortere fremtid. Relevante data for disse renseanlæg er derfor lagt ind under det renseanlæg, som de afskæres til f.eks. belastning. Renseanlæg der ikke indgår i analysen er Karlebo Renseanlæg, Rundforbi Renseanlæg, Tisvilde Renseanlæg, Vejby Renseanlæg, StokkebroRågemark Renseanlæg, Udsholt Renseanlæg, Smidstrup Renseanlæg, Gilleleje Renseanlæg, Græsted Renseanlæg, Dronningmølle Renseanlæg, Sundbylille Renseanlæg, Hyllingeriis Renseanlæg, Neder Dråby Renseanlæg, Ølsted Renseanlæg og St. Havelse Renseanlæg. Derudover er renseanlæg mindre end 100 PE ikke medtaget i analysen. 3.1 Kortlægning af eksisterende oplandsforhold Der er på renseanlægsniveau indsamlet data omkring oplandsareal for separat og fælleskloakerede oplande samt befæstet areal for de fælleskloakerede oplande. Desuden er der for hvert renseanlæg indhentet data for antal indbyggere, erhvervsog sommerhusareal. Disse data skal være med til at verificere den aktuelle belastning, samt give en vurdering af de vandmængder, der vil være ved en mulig afskæring af renseanlægget Oplandsareal og kloakeringsform i de enkelte renseanlægs oplande I nedenstående tabel er listet alle renseanlæg over 100 PE i forsyningsområdet for de 11 nordsjællandske forsyninger. Renseanlæggene er grupperet efter hvilken forsyning, de hører under. Oplandsareal for fælles og separat kloakerede områder samt befæstet areal og den beregnede befæstigelsesgrad for fællesoplandene fremgår af tabellen. Alle oplandsarealer gælder for det specifikke renseanlæg. Dog gælder specielt for "Opland til Lundtofte" (Nordvand A/S) at her er angivet Nordvands delmængde af det samlede areal.

15 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 15 Oplandsareal (ha) Befæstet areal (ha) Befæstelsesgrad Navn renseanlæg Fælles Separat Fælles Fælles GribVand Spildevand A/S Helsinge Renseanlæg % Højelt Renseanlæg % Forsyning Helsingør Helsingør Renseanlæg % Nordkysten Renseanlæg % Sydkysten Renseanlæg % Fredensborg Forsyning A/S Fredensborg Renseanlæg % Nivå Renseanlæg % Hørsholm Vand ApS Usserød Renseanlæg % Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Vedbæk Renseanlæg % Sjælsø Renseanlæg % Bistrup Renseanlæg % Sjælsmark Renseanlæg % Lillerød Renseanlæg % Lynge Renseanlæg % LyngbyTaarbæk Forsyning A/S Renseanlæg Lundtofte % Furesø (Egedal) Stavnsholt Renseanlæg % Egedal Forsyning A/S Stenløse Renseanlæg %

16 16 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND Oplandsareal (ha) Befæstet areal (ha) Befæstelsesgrad Navn renseanlæg Fælles Separat Fælles Fælles Slagslunde Renseanlæg % Ølstykke Renseanlæg % Knardrup Renseanlæg % Frederikssund Forsyning A/S Frederikssund Renseanlæg % Slangerup Renseanlæg % Tørslev Renseanlæg % Vejleby Renseanlæg % Halsnæs Forsyning A/S Melby Renseanlæg % Hundested Renseanlæg % Hillerød Forsyning Skævinge Renseanlæg % Hillerød Centralrenseanlæg % Gadevang Renseanlæg % Hammersholt Renseanlæg % Nr. Herlev Renseanlæg % Uvelse Renseanlæg % Nordvand A/S Opland til Lynetten % Opland til Damhusåen % Opland til Lundtofte % 5\3_Pdoc\DOC\Rapport delfaser\samlet rapport\strukturanalyse_nordsjælland_samlet_v3.docx

17 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND Belastning af de enkelte oplande Nedenstående tabel viser antal indbyggere, erhvervsareal og sommerhusareal for alle renseanlæg, der er medtaget i analysen. Antal indbyggere, sommerhus og erhversareal gælder for det specifikke renseanlæg. Dog gælder specielt for "Opland til Lundtofte" (Nordvand A/S) at her er angivet Nordvands delmængde af antal indbyggere og sommerhus og erhvervsareal.

18 18 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND Navn renseanlæg Antal indbyggere Erhvervsareal (ha) Sommerhusareal (ha) GribVand Spildevand A/S Helsinge Renseanlæg Højelt Renseanlæg Forsyning Helsingør Helsingør Renseanlæg Nordkysten Renseanlæg Sydkysten Renseanlæg Fredensborg Forsyning A/S Fredensborg Renseanlæg Nivå Renseanlæg Hørsholm Vand ApS Usserød Renseanlæg Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Vedbæk Renseanlæg Sjælsø Renseanlæg Bistrup Renseanlæg Sjælsmark Renseanlæg ,6 0 Lillerød Renseanlæg Lynge Renseanlæg LyngbyTaarbæk Forsyning A/S Renseanlæg Lundtofte Furesø (Egedal) Stavnsholt Renseanlæg ,4 0 Egedal Forsyning A/S Stenløse Renseanlæg meget få Slagslunde Renseanlæg \3_Pdoc\DOC\Rapport delfaser\samlet rapport\strukturanalyse_nordsjælland_samlet_v3.docx

19 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 19 Navn renseanlæg Antal indbyggere Erhvervsareal (ha) Sommerhusareal (ha) Ølstykke Renseanlæg meget få Knardrup Renseanlæg Frederikssund Forsyning A/S Frederikssund Renseanlæg Slangerup Renseanlæg Tørslev Renseanlæg Vejleby Renseanlæg Halsnæs Forsyning A/S Melby Renseanlæg Hundested Renseanlæg Hillerød Forsyning Skævinge Renseanlæg Hillerød Centralrenseanlæg Gadevang Renseanlæg Hammersholt Renseanlæg Nr. Herlev Renseanlæg Uvelse Renseanlæg Nordvand A/S Opland til Lynetten Opland til Damhusåen Opland til Lundtofte

20 20 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 3.2 Kortlægning af eksisterende forhold for rensning af spildevand For de enkelte renseanlæg der indgår i analysen er indsamlet data for forholdene omkring selve renseanlægget i forhold til type, kapacitet, belastning, recipient og særlige forhold. Renseanlæg over 100 PE er inkluderet i analysen og nedenstående kort, viser renseanlæg og nuværende forsyningsgrænser. Figur 1: Projektområdet og de renseanlæg, der medtages i analysen Type, kapacitet og belastning af eksisterende renseanlæg I nedenstående tabel er opsummeret data for anlægstype, dimensioneringskapacitet (PE) og aktuel belastning (PE). Anlægstype er angivet med forkortelserne: M = mekanisk B = biologisk N = nitrifikation

21 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 21 D = denitrifikation K = kemisk fosforfældning P = biologisk fosforreduktion F = filtrering L = lagune Desuden indeholder tabellen data om skønnet volumen af proces og klaringstank, maksimum indløbskapacitet under regn og afregnet vandforbrug i oplandet til renseanlægget. Afregnet vandforbrug for hele Helsingørs forsyningsområde er på m 3 /år, hvilket er fordelt på de tre renseanlæg forholdsvis efter aktuel belastning. Afregnet vandforbrug for hele Fredensborgs forsyningsområde er på m 3 /år, hvilket er fordelt på de to renseanlæg forholdsvis efter aktuel belastning. Afregnet vandforbrug for hele Halsnæs' forsyningsområde er på m 3 /år, hvilket er fordelt på de to renseanlæg forholdsvis efter aktuel belastning. Afregnet vandforbrug gælder for det specifikke renseanlæg. Dog gælder specielt for "Opland til Lundtofte" (Nordvand A/S) at her er angivet Nordvands delmængde af det samlede vandforbrug.

22 22 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND Navn renseanlæg Anlægstype Dimensioneringskapacitet (PE) Aktuel belastning (PE) Samlet volumen (m3) af proces og klaringstanke Maks. indløbskap. under regn (m3/h) Afregnet vandforbrug GribVand Spildevand A/S Helsinge Renseanlæg MBNDKF Højelt Renseanlæg MBNDK Forsyning Helsingør Helsingør Renseanlæg MBKND Nordkysten Renseanlæg MBKND Sydkysten Renseanlæg MBKND Fredensborg Forsyning A/S Fredensborg Renseanlæg MBNDP Nivå Renseanlæg MBNKD Hørsholm Vand ApS Usserød Renseanlæg MBNDKF Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Vedbæk Renseanlæg MBNKD Sjælsø Renseanlæg MBNKD Bistrup Renseanlæg MBNKD Sjælsmark Renseanlæg MBNKD Lillerød Renseanlæg MBNKD Lynge Renseanlæg MBNKD LyngbyTaarbæk Forsyning A/S Renseanlæg Lundtofte MBNDK Furesø (Egedal) Stavnsholt Renseanlæg MBNDK Egedal Forsyning A/S Stenløse Renseanlæg MBNDKL \3_Pdoc\DOC\Rapport delfaser\samlet rapport\strukturanalyse_nordsjælland_samlet_v3.docx

23 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 23 Navn renseanlæg Anlægstype Dimensioneringskapacitet (PE) Aktuel belastning (PE) Samlet volumen (m3) af proces og klaringstanke Maks. indløbskap. under regn (m3/h) Afregnet vandforbrug Slagslunde Renseanlæg MBNDK Ølstykke Renseanlæg OCO MBNDK Knardrup Renseanlæg MBNK Frederikssund Forsyning A/S Frederikssund Renseanlæg MBND Slangerup Renseanlæg MBNDK Tørslev Renseanlæg MBNDK Vejleby Renseanlæg MBNDKL NO DATA Halsnæs Forsyning A/S Melby Renseanlæg MBNP+bioP Hundested Renseanlæg MBKND Hillerød Forsyning Skævinge Renseanlæg MBNDK Hillerød Centralrenseanlæg MBNDKF Gadevang Renseanlæg MBNDKF Hammersholt Renseanlæg MBNDK Nr. Herlev Renseanlæg MBNDK Uvelse Renseanlæg MBND Nordvand A/S Opland til Lynetten * * * * * Opland til Damhusåen * * * * * Opland til Lundtofte * * * * *

24 24 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND Recipient For hvert enkelt renseanlæg er data for recipient forhold også indsamlet. I nedenstående tabel er angivet navn på recipient, typisk udledt vandmængde og særlige lokale forhold for recipienten. Behovet for data omkring recipient grunder i at der er stor forskel på hvorvidt de forskellige renseanlæg udleder til kyst, inderfjord, vandløb eller sø, fordi rensekravene er forskellige. Derudover kan det tænkes, at myndigheden vil kræve, at der etableres foranstaltninger til kompensering af vandføringen i vandløb, hvor renseanlæg nedlægges og hvor renseanlægget bidrager væsentligt til vandføringen. Det har ikke været muligt at få afdækket, om der er lovgrundlag for et sådan krav fra myndighedens side. I nærværende undersøgelse er der derfor ikke regnet med udgifter til kompenserende vandføring. Ved nedlægning af renseanlæg der udleder til vandløb, må spørgsmålet derfor være genstand for en lokal forhandling mellem forsyningen og myndigheden.

25 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 25 Forsyning Navn renseanlæg Navn Typisk udledt vandmængde sommer (m3/d) Særlige forhold vedr. recipienter GribVand Spildevand A/S Helsinge Renseanlæg Ammendrup Å, Pøle Å, Arresø 3000 Højelt Renseanlæg Havledning til Kattegat Endnu ikke bygget, derfor ingen erfaringstal. Forsyning Helsingør Helsingør Renseanlæg Øresund 5500 Havledning Nordkysten Renseanlæg Øresund 4200 Havledning Sydkysten Renseanlæg Øresund 4500 Havledning 500 meter Fredensborg Forsyning A/S Fredensborg Renseanlæg Grønholtåens sideløb 1800 Nivå Renseanlæg Nivå 3000 Hørsholm Vand ApS Usserød Renseanlæg Usserød Å 6500 Usserød Å har stor overvågenhed, og der arbejdes p.t. i et tværkommunalt projekt på at forbedre vandkvaliteten. Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Vedbæk Renseanlæg Øresund 3000 Sjælsø Renseanlæg Usserød Å 3100 Bistrup Renseanlæg Øresund, overløb til Furesøen 1600 Sjælsmark Renseanlæg Usserød Å Lillerød Renseanlæg Kollerød Å 2500 Lynge Renseanlæg Keldesø/ Langsø Å (Græse Å) 600 LyngbyTaarbæk Forsyning A/S Renseanlæg Lundtofte Øresund Furesø (Egedal) Stavnsholt Renseanlæg Furesø, Mølleåsystemet 3000 Ja (Furesøen)

26 26 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND Forsyning Navn renseanlæg Navn Typisk udledt vandmængde sommer (m3/d) Særlige forhold vedr. recipienter Egedal Forsyning A/S Stenløse Renseanlæg Stenløse Å 1700 Slagslunde Renseanlæg Kloddemoseløbet 270 Ølstykke Renseanlæg Salsmosegrøften 3200 Knardrup Renseanlæg Værebro Å 20 Frederikssund Forsyning A/S Frederikssund Renseanlæg Roskilde Fjord 5700 Nej Slangerup Renseanlæg Græse Å 1600 Nej Tørslev Renseanlæg Roskilde fjord 1350 Nej Vejleby Renseanlæg Isefjorden 350 Nej Halsnæs Forsyning A/S Melby Renseanlæg Kattegat 6000 Blå Flag v. Liseleje Strand Hundested Renseanlæg Isefjorden 1200 Hillerød Forsyning Skævinge Renseanlæg Havelse å 2000 Hillerød Centralrenseanlæg Pøle Å Gadevang Renseanlæg Gadevangsrenden 300 Hammersholt Renseanlæg Havelse Å 300 Nr. Herlev Renseanlæg Havelse å 170 Uvelse Renseanlæg Uvelse Å 130 Nordvand A/S Opland til Lynetten * * * 5\3_Pdoc\DOC\Rapport delfaser\samlet rapport\strukturanalyse_nordsjælland_samlet_v3.docx

27 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 27 Forsyning Navn renseanlæg Navn Typisk udledt vandmængde sommer (m3/d) Særlige forhold vedr. recipienter Opland til Damhusåen * * * Opland til Lundtofte * * *

28 28 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND Særlige transportkorridorer I forhold til fremtidige mulige transportkorridorer er der for de fleste renseanlæg ikke indberettet noget. Derfor er der kun gengivet data, for de renseanlæg, hvor det er aktuelt. Ølstykke Renseanlæg: Frederikssundsmotorvejen kan betyde omlægninger Frederikssund Renseanlæg: Vinge by Melby Renseanlæg: Nej dog anlægges der i en ny spildevandsledning mellem Ølsted Renseanlæg og Melby Renseanlæg 3.3 Den nuværende håndtering af og kvalitet Nedenstående tabel opsamler data omkring på de enkelte renseanlæg. I tabellen er angivet mængde, afvandingsmetode, bortskaffelsesmetode, evt. transport og behandling af på anden lokalitet og kvalitet de seneste 3 år. Der er enkelte renseanlæg, hvor der henvises til mængde og behandling på det renseanlæg, hvortil met transporteres for behandling.

29 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 29 Forsyning Navn renseanlæg Slammængde (tons TS/år) Slamafvandingsmetode Slambortskaffelsesmetode Slambehandling andet steds? Slamkvalitet de seneste 3 år GribVand Spildevand A/S Helsinge Renseanlæg 456 Centrifugering Forbrænding A Højelt Renseanlæg 450 Mineralisering Landbrug A Forsyning Helsingør Helsingør Renseanlæg 459 Decanter Kompostering B Nordkysten Renseanlæg 294 Decanter Landbrug A Sydkysten Renseanlæg 289 Decanter Kompostering B (C 2010) Fredensborg Forsyning A/S Fredensborg Renseanlæg 250 Slammineraliseringsanlæg: 175 tons. Skruepresse: 75 tons Landbrugsjord A Nivå Renseanlæg 462 Centrifuge Landbrugsjord A Hørsholm Vand ApS Usserød Renseanlæg 666 Sibåndspressen Landbrugsjord A Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Vedbæk Renseanlæg 290 Dekantercentrifuge Landbrugsjord A Sjælsø Renseanlæg 538 Dekantercentrifuge Landbrugsjord Ovenst. mængde er inkl. fra Bistrup Renseanlæg A Bistrup Renseanlæg Ukendt Forafvandes på stedet og køres til slutafvanding på Sjælsø Sjælsmark Renseanlæg 59 Koncentreres Koncentreres på Sjælsmark og transporteres i suger til Lillerød renseanlæg A A

30 30 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND Forsyning Navn renseanlæg Slammængde (tons TS/år) Slamafvandingsmetode Slambortskaffelsesmetode Slambehandling andet steds? Slamkvalitet de seneste 3 år Lillerød Renseanlæg 600 t inkl. Lynge og Sjælsmark Centrifuge Landbrugsløsning A Lynge Renseanlæg 88 Koncentrering Koncentreres og transporteres i suger til Lillerød renseanlæg A LyngbyTaarbæk Forsyning A/S Renseanlæg Lundtofte 2060 Centrifuge Forbrænding (8 tons TS sendt til kompostering) De 8 tons TS er sendt til komposteringsanlægget, FMT A/S, der også stod for transporten i tankvogne. B Furesø (Egedal) Stavnsholt Renseanlæg 350,4 Centrifuge + Rådnetank Forbrænding C Egedal Forsyning A/S Stenløse Renseanlæg 291,74 Dekander Landbrugsjord A Slagslunde Renseanlæg 30 Fra 2013 bruges Geotube landbrugsjord Indtil 2012 er der forafvandet til ca. 7 % ts. Og er transporteret til Stenløse med suger. A Ølstykke Renseanlæg 306,5 Mineraliseringsanlæg Landbrugsjord A Knardrup Renseanlæg Ikke beregnet Geotube Landbrugsjord Transporteres til Stenløse renseanlæg A Frederikssund Forsyning A/S Frederikssund Renseanlæg 630 Decanter Landbrug A Slangerup Renseanlæg 250 Slammineraliseringsbede Slammineraliseringsbede A 5\3_Pdoc\DOC\Rapport delfaser\samlet rapport\strukturanalyse_nordsjælland_samlet_v3.docx

31 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 31 Forsyning Navn renseanlæg Slammængde (tons TS/år) Slamafvandingsmetode Slambortskaffelsesmetode Slambehandling andet steds? Slamkvalitet de seneste 3 år Tørslev Renseanlæg 260 Decanter Landbrugsjord A Vejleby Renseanlæg Slammet køres til Hyllingeriis renseanlæg. A Halsnæs Forsyning A/S Melby Renseanlæg 483 Forafvander og dekanter Landbrug A Hundested Renseanlæg 235 Dekanter kompostering B Hillerød Forsyning Skævinge Renseanlæg 15 Kammerfilterpresse Forbrænding C Hillerød Centralrenseanlæg 770 Båndpresser Forbrænding C Gadevang Renseanlæg 24 Kammerfilterpresse Forbrænding C Hammersholt Renseanlæg 29 Kammerfilterpresse Forbrænding C Nr. Herlev Renseanlæg 15 Kammerfilterpresse Forbrænding C Uvelse Renseanlæg 17 Kammerfilterpresse Forbrænding C Nordvand A/S Opland til Lynetten * * * * * Opland til Damhusåen * * * * * Opland til Lundtofte * * * * *

32 32 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 4 Fase 2 Fase 2 retter sig mod at få defineret forudsætninger og grundlaget for analysen for de 11 nordsjællandske forsyninger. Disse forudsætninger er fremkommet efter input fra forsyningerne og erfaringstal for COWI A/S. 4.1 Forudsætninger Til brug for strukturanalysen i Nordsjælland er der opstillet forudsætninger i forhold til: Fremtidig belastning Forventelige fremtidige miljøkrav Regulatoriske forhold, herunder prisloftet Slam Fælles ejerskab til renseanlæg Beregningsmæssige forudsætninger Hvert af disse områder er behandlet i de efterfølgende afsnit Fremtidig belastning Den fremtidige belastning er estimeret ud fra en tidshorisont på 20 år. Der er i forhold til større byudvikling inden for det område, der arbejdes med, taget udgangspunkt i Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen. I denne er beskrevet 15 regionale fokusområder, hvoraf to ligger i Nordsjælland. Det ene er bydannelse ved ny station (St. Rørbæk) på stogs nettet ved Frederikssund. Den anden er bydannelse ved ny station på stogs nettet mellem Hillerød og Allerød. En gennemsnitlig fremtidig belastning er sat for alle anlæg til 15% øgning af den nuværende aktuelle belastning. De 15% dækker over general byudvikling og fortætning, og er et konservativt skøn, som er valgt da der en tendens til flere flytte til

33 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 33 Nordsjælland. Frederikssund Renseanlæg og Hillerød Renseanlæg er ud over de 15% tillagt en fremtidig belastning på PE, som følge af ny bydannelse ved kommende stationer. For de forsyninger som har meldt ind med en anden fremskrivning for deres renseanlæg, er denne fremskrivning brugt til estimat af den fremtidige belastning. En anden fremskrivning af den fremtidige belastning kan være som følge af lokalt kendskab til byudvikling. I tabel 1 kan ses den estimerede kommende belastning for hvert enkelt nuværende renseanlæg.

34

35 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 35 Tabel 1: Oversigt over alle renseanlæg med i strukturanalysen. Anlægstype, dimensioneringskapacitet og aktuel belastning samt forventet fremtidig belastning. Navn renseanlæg Anlægstype Dimensioneringskapacitet (PE) Aktuel belastning (PE) Forventet fremtidig belastning (PE) GribVand Spildevand A/S Helsinge Renseanlæg MBNDKF Højelt Renseanlæg MBNDK Forsyning Helsingør Helsingør Renseanlæg MBKND Nordkysten Renseanlæg MBKND Sydkysten Renseanlæg MBKND Fredensborg Forsyning A/S Fredensborg Renseanlæg MBNDP Nivå Renseanlæg MBNKD Hørsholm Vand ApS Usserød Renseanlæg MBNDKF Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Vedbæk Renseanlæg MBNKD Sjælsø Renseanlæg MBNKD Bistrup Renseanlæg MBNKD Sjælsmark Renseanlæg MBNKD Lillerød Renseanlæg MBNKD Lynge Renseanlæg MBNKD LyngbyTaarbæk Forsyning A/S Renseanlæg Lundtofte MBNDK Furesø (Egedal) Stavnsholt Renseanlæg MBNDK Egedal Forsyning A/S Stenløse Renseanlæg MBNDKL

36 36 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND Navn renseanlæg Anlægstype Dimensioneringskapacitet (PE) Aktuel belastning (PE) Forventet fremtidig belastning (PE) Slagslunde Renseanlæg MBNDK Ølstykke Renseanlæg OCO MBNDK NO DATA Knardrup Renseanlæg MBNK Frederikssund Forsyning A/S Frederikssund Renseanlæg MBND Slangerup Renseanlæg MBNDK Tørslev Renseanlæg MBNDK Vejleby Renseanlæg MBNDKL Halsnæs Forsyning A/S Melby Renseanlæg MBNP+bioP Hundested Renseanlæg MBKND Hillerød Forsyning Skævinge Renseanlæg MBNDK Hillerød Centralrenseanlæg MBNDKF Gadevang Renseanlæg MBNDKF Hammersholt Renseanlæg MBNDK Nr. Herlev Renseanlæg MBNDK Uvelse Renseanlæg MBND Nordvand A/S Opland til Lynetten * * * * Opland til Damhusåen * * * * Opland til Lundtofte * * * * 5\3_Pdoc\DOC\Rapport delfaser\samlet rapport\strukturanalyse_nordsjælland_samlet_v3.docx

37 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND Forventelige fremtidige miljøkrav De forventelige fremtidige miljøkrav til udledninger fra renseanlæg af renset spildevand er vigtige parametre at have med i strukturanalysen, da det har betydning i forhold til kravene til eventuelle kommende renseanlæg. Udlederkravene er fordelt på forskellige typer af recipienter: Hav (Kattegat og Øresund) Inderfjord (Roskilde fjord) Vandløb Sø Der er taget udgangspunkt i eksisterende udledningstilladelser for større renseanlæg i området. I forhold til udledningstilladelse til hav er der taget udgangspunkt i Melby Renseanlæg, Renseanlæg Lundtofte og Nordkystens Renseanlægs udledningstilladelser. Når det gælder miljøkrav til udledning til fjord er der taget udgangspunkt i Frederikssund Renseanlægs udledningstilladelse. I forhold til udlederkrav til vandløb er der taget udgangspunkt i udledningstilladelser for Fredensborg Renseanlæg. For udlederkrav til sø er der taget udgangspunkt i krav i Hillerød Centralrenseanlægs udledningstilladelse, da selvom renseanlægget udleder til vandløb, så løber vandet videre til Arresø, og Helsinge Renseanlægs udledningstilladelse. I tabel 2 er et samlet overblik over de forventelige udlederkrav for de forskellige typer af recipienter, der kan blive aktuelle for nye renseanlæg i Nordsjælland. Tabel 2: Forventelige fremtidige miljøkrav til COD, BI5, totaln, NH 4 N og totalp i forhold til forskellige typer af recipienter. Hav Fjord Vandløb Sø COD (mg/l) BI5 (mg/l) TotalN (mg/l) NH 4 N (mg/l) 1 1 TotalP (mg/l) 1,5 1,5 1,5 0,3 Spørgsmålet om hvorvidt myndigheden kan kræve foranstaltninger til kompensationsvandføring ved nedlægning af renseanlæg der udleder til vandløb, er ikke klart i lovgrundlaget. I nærværende undersøgelse er der derfor ikke regnet med udgifter til

38 38 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND kompenserende vandføring. Ved nedlægning af renseanlæg, der udleder til vandløb, må spørgsmålet derfor være genstand for en lokal forhandling mellem forsyningen og myndigheden Regulatoriske forhold Det anbefales at se bort fra de regulatoriske forhold og de incitamenter til gennemførelse af anlægsinvesteringer, som forsyningerne med det nuværende lovgrundlag i dag kan gennemføre, i bestræbelserne på at opnå driftsbesparelser. Det anbefales derimod, at analysen baseres på almindelige costbenefit analyser af anlægsinvesteringer i forhold til opnåede driftsbesparelser. Effektivisering Vandsektorlovens krav om effektivisering af sektoren initierer centralisering af spildevandsrensningen. I forbindelse med evalueringen af Vandsektorloven kan der teoretisk blive lempet på effektiviseringskravene. Det anbefales dog at se bort fra en mulig lempelse, da dette studie alene skal behandle mulighederne for centralisering af spildevandsrensningen og ikke specifikt mulighederne for at opfylde lovens krav. Prisloftet Prislofterne for de enkelte forsyninger, der fastsætter de maksimale vandafledningsbidrag, bør ikke indgå i undersøgelsen. Prislofterne kan i praksis betyde, at investeringstakten bliver lavere end den ville være, ved højere takster end prislofterne rummer mulighed for. I spørgsmålet om mulighederne for centralisering af spildevandsrensningen, vil prislofterne evt. blot betyde, at centraliseringen sker i en lidt lavere takt. Fordelene ved centralisering vil være de samme Forudsætninger om Slam er traditionelt et emne der ofte kommer til diskussion og overvejelse ved ændringer i spildevandsstrukturer indenfor eller på tværs af forsyningsgrænser. I undersøgelsen vil alle muligheder for behandling og afhænding af blive belyst for alle størrelser af renseanlæg. Miljømæssige, arbejdsmiljømæssige, forsyningssikkerhedsmæssige og bæredygtighedsmæssige aspekter omkring de enkelte løsninger for, vil indgå i undersøgelsen, udover de økonomiske aspekter Forudsætninger om ejerskab til renseanlæg, der renser spildevand fra flere forsyninger Når renseanlæg renser spildevand fra andre forsyninger end forsyningen, der ejer det pågældende renseanlæg, skal der ske en afregning mellem de implicerede forsyninger.

39 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 39 Størrelsen af afregningen er ikke særligt præcist defineret i lovgrundlaget, men med udgangspunkt i Betalingslovens bestemmelser og intention, bør den fastsættes så kostægte som muligt. Definition af begrebet kostægthed kan variere fra selskab til selskab og det anbefales derfor, at renseanlæg, der renser spildevand fra flere forsyninger, forudsættes at være ejet i et interessentskab, hvor alle udgifter afregnes ligeligt mellem de implicerede forsyninger efter en fordelingsnøgle, der baseres på både vandmængder og stofmængder Beregningsmæssige forudsætninger Der er mange teoretiske muligheder for rensestrukturen i Nordsjælland. Alt fra få store enheder, til flere mellemstore renseanlæg. Samtidig er der flere muligheder for hvordan og hvortil renseanlæg kan afskæres. Derfor udvikles, der til brug for analysen en model, der ud fra hvor de enkelte renseanlæg afskæres til, vil kunne give et estimat på anlægs og driftsomkostninger. Slam vil blive behandlet særskilt, da det ikke nødvendigvis vil følge rensestrukturen. Dette overordnede princip hviler på forskellige forudsætninger, der er lagt ind i modellen. Afskærende ledninger I beregningsmodellen vil der ikke blive kigget indgående på de enkelte traceer til afskærende ledninger. Hovedsageligt vil afskærende ledninger antages at gå fra det renseanlæg, der nedlægges, til et andet. I enkelte tilfælde vil det antages, at der bliver lagt centrale knudepunkter ind, hvor vandet ledes til for at blive pumpet samlet videre i systemet fra forskellige renseanlæg. Længden af en afskærende ledning vil blive bestemt ud fra den direkte afstand mellem to renseanlæg fundet ved hjælp af x,ykoordinater tillagt 30% længde. Dette er valgt, da afskærende ledninger oftest vil ligges langs vej, og derfor vil længde mellem to renseanlæg være større end fugleflugtslinjen. For de renseanlæg, der er placeret i bymæssig bebyggelse, er der lavet en vurdering af den korteste afstand langs vej fra renseanlægget til bygrænsen, da denne strækning vil få en dyrere pris per ledningslængde. Den resterende del af længden mellem to renseanlæg er antaget i gennemsnit at ligge langs vej i 90 % af længden og på åben mark de sidste 10 % af længden. Pumpestationer I de tilfælde hvor faldet fra et renseanlæg til det næste er mindre end 10, antages det, er der er behov for en pumpestation per påbegyndt 5 km. Da der ikke er store højdeforskelle i forhold til længden mellem renseanlæggene i Nordsjælland, vil det betyde, at der er behov for pumpestationer på de fleste strækninger. Koten for de enkelte renseanlæg er fundet ud fra COWIs højdemodel. Oplande Det antages at alle oplande, der i dag er tilknyttet et renseanlæg, vil blive ledt samlet videre, hvis det vælges at anlægget afskæres. En nærmere analyse af et enkelt renseanlægsopland, vil kunne betyde at oplandet til et renseanlæg med fordel kan afskæres til to forskellige renseanlæg. Det er dog uden for rammen af denne opgave at gå ned i sådan et detaljerings niveau.

40 40 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND Dimension Dimensionen af de afskærende ledninger findes ud fra det forventede flow fra oplandet. Den afskærende ledning vil enten vælges som trykledning eller gravitationsledning. Den antages at der er et spildevandsflow på 120 l/døgn/indbygger, og at 10% af døgnflowet sker i maks. timen. Derudover tillægges infiltration på 100% af døgnmængden og indregnet at måned udgør 1/8 af døgnmængden. For fælleskloakerede oplande antages det at regnvand, der kan ledes videre i systemet, er på 1,5 l/s/red. ha. Den resterende mængde af regnvandet skal forsinkes lokalt. Det er antaget at den årlige nedbør udgør 600 mm for hele projektområdet. Slam Slam vil, som tidligere nævnt, blive behandlet særskilt da en løsning ikke nødvendigvis vil følge samme løsning som valget af afskærende ledninger. I første omgang afskæres met med spildevandet, men økonomien er skilt ud, således at der senere kan regnes på en central løsning. 4.2 Grundlag Grundlaget i strukturanalysen omhandler priser for udbygning af renseanlæg, nyanlæggelse af renseanlæg, behandling af, afskærende ledninger, pumpestationer og driftsomkostninger. Der er opstillet grafer for pris i forhold til antal PE, ledningslængde osv. Alle priser til brug for strukturanalysen gennemgås i de efterfølgende afsnit Teknisk økonomiske forudsætninger Etablering af renseanlæg I de tidligere afsnit omkring forudsætninger er forskellige typer af recipienter gennemgået. De forskellige typer af recipient og tilhørende forskellige udlederkrav betyder, at der til renseanlæg vil komme forskellige krav til hvor effektive, de skal være til at fjerne COD, BI 5, kvælstof og fosfor. Til selve spildevandsrensningen for anlæg til alle typer recipienter indregnes der behov for: Finriste, sand og fedtfang, anaerobeanoxiskeaerobe, kemikaliedosering, efterklaringstanke og mandskabsfaciliteter. Der vil kun indgå mandskabsbygninger for renseanlæg større end PE. Ved anlæg der udleder til vandløb og sø skal der desuden bruges sandfiltrering eller mikrofiltre. I hvert tilfælde skal det endvidere vurderes, hvilken indflydelse slutrecipienten har for rensebehovet. Ud over forskellige rensekrav er der også en forskel på renseanlæggene i forhold til størrelse. Da strukturanalysen har til formål at optimere rensestrukturen i Nordsjælland er det mindste renseanlæg, hvor der er vurderet anlægsomkostninger på PE. Fra PE og opefter er renseanlæggene inddelt i fire størrelseskategorier: til PE, til PE, til PE og renseanlæg over PE.

41 STRUKTURANALYSE NORDSJÆLLAND 41 For hver af de fire størrelseskategorier af renseanlæg er der forskellige muligheder for valg af rensning. I nærværende rapport henvises der til spildevandsrensnings option A og B. Forskellen mellem option A og B er hvorvidt, der er forklaringstanke. I spildevandsrensnings option A er der ikke forklaringstanke og i option B er der forklaringstanke. Muligheden for valg af opbygning med forklaringstanke er først mulig ved renseanlæg større end PE. Efter valg af spildevandsrensning er der syv forskellige muligheder for valg af behandling. Slamoption 1 er afvanding, option 2 er mineralisering, option 6 er kompostering og alle tre optioner kan bruges ved både spildevandsrensnings option A og B. Slamoption 3, 5 og 7 er kun mulige efter spildevandsrensningsoption B, hvor der er forklaringstanke. Slamoption 3 er rådnetank samt mineralisering af bio. Slamoption 5 er rådnetank og afvanding. Slamoption 7 er rådnetank samt kompostering. Slamoption 4 er kun for anlæg over PE, da behandling af involvere forbrænding. Der vil i fremtiden sandsynligvis være flere muligheder for behandling af. Da det ikke er muligt at prissætte anlægs og driftsomkostninger på fremtidige behandlinger, er disse ikke medtaget i analysen, da den bygger på kendte metoder i dag. I figur 2 er vist diagram over hvilke muligheder, der er for anlæg af renseanlæg. Der skal først vælges recipient, dernæst størrelse og spildevandsrensning samt behandling. Den stiplede linje i figuren angiver, at option 4 kun gælder for anlæg over PE. 1. Slamafvanding Hav Fjord PE PE A. Spildevandsrensning uden forklaring 2. Slammineralisering 3. Rådnetank +mineralisering Vandløb Sø PE > PE B. Spildevandsrensning med forklaring 4. Forbrænding 5. Rådnetank + afvanding 6. Kompostering 7. Rådnetank + kompostering Figur 2: Diagram for mulighederne for valg af recipient, renseanlægs størrelse, spildevandsrensningsoption og behandling. Den stiplede linje angiver muligheder der kun gælder for anlæg over PE. I bilag A kan ses skemaer, der nærmere uddyber de forskellige muligheder for spildevandsrensning og behandling. I disse kan ses en nærmere uddybning af hvad de syv optioner indeholder af enheder. Da figur 2 ligger op til mange mulige kombination er prisen for spildevandsrensning og behandling delt op i to forskellige grafer for overskuelighedens skyld. I figur 3 ses anlægspriskurver for etablering af renseanlæg til spildevandsbehandling for de fire forskellige recipienttyper og med spildevandsrensnings option A og

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

sammenhæng med anden planlægningut... 6

sammenhæng med anden planlægningut... 6 Spildevandsplan 2004-2012 TU1UT Spildevandsplanens TU2UT RecipienterUT... TU3UT KloakforholdUT... Indholdsfortegnelse Spildevandsplan 2004-2012 Side 1 Indholdsfortegnelse TUIndledning og planens opbygningut...

Læs mere

Generalforsamling. 30. Maj 2013

Generalforsamling. 30. Maj 2013 Generalforsamling 30. Maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune. Kongeåen ved Vejen. Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune

Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune. Kongeåen ved Vejen. Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011 Side 1 Vejen Kommune Kongeåen ved Vejen Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune - Spildevandsplan

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99 Spildevandsplan 2001-2008 Rekvirent Rådgiver Odder Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi as Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax

Læs mere

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Høringsudkast - 16. september 2011 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bilagsfortegnelse... 3 Referenceliste... 4 Forord...

Læs mere

AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI

AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2013-2016

SPILDEVANDSPLAN 2013-2016 OKTOBER 2012 AARHUS KOMMUNE, NATUR OG MILJØ SPILDEVANDSPLAN 2013-2016 MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2014 Titel: Forside: Grønt Regnskab

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Side: 1 Lyngby-Taarbæk Forsyning Strategiplan for afløbssystemet 2012 xx. xxxxx 2012 Side: 1 Side: 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Målsætning... 3 1.1 Overordnet målsætning... 3 1.2 Klimatilpasning

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Generalforsamling. 27. Maj 2014

Generalforsamling. 27. Maj 2014 Generalforsamling 27. Maj 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere

Økonomisk analyse af integreret indsatsprogram for Odense Fjord-oplandet: Resultatrapport

Økonomisk analyse af integreret indsatsprogram for Odense Fjord-oplandet: Resultatrapport Fyns Amt Økonomisk analyse af integreret indsatsprogram for Odense Fjord-oplandet: Resultatrapport Endeligt udkast - Fortroligt November 2006 Fyns Amt Økonomisk analyse af indsatsprogram for Odense Fjord-oplandet:

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme i eksisterende oplande

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Spildevandsplan 2010-2018 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Marts 2014 Version 2.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Guidens struktur... 3 1.2 Ny screeningsmetode... 3 1.3

Læs mere