Markedet for energibesparelser i bygninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedet for energibesparelser i bygninger"

Transkript

1 Baggrund Markedet for energibesparelser i bygninger af specialkonsulent, cand. polit. Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri Det moderne samfund er afhængig af energi Samfundet kan ikke fungere uden energi, da energi er blodet i samfundsøkonomien. I Danmark udgør forbrugernes energiudgifter ekskl. transport mere end 70 mia. kr. om året. Efter oliekriserne i 1973/74 og 1979/80 er der sket effektiviseringer af energianvendelsen. Energiforbruget har været næsten konstant siden 1980, mens bruttonationalproduktet er vokset med ca. 50%, så energiforbruget pr. BNP enhed (intensiteten) er faldet med i gennemsnit 1,9% p.a. I de senere år har regeringens energipolitik især fremmet liberaliseringen af energiforsyningen og skabt bedre rammer for konkurrencen. Energipolitikkens mål og midler I forbindelse med Danmarks opfyldelse af Kyoto-forpligtigelsen vedrørende reduktion af udledningen af drivhusgasser er der fokus på, hvor energibesparelserne og dermed CO- 2-reduktionen kan opnås billigst. Der er store potentialer for at gennemføre effektiviseringer og besparelser i forbruget af energi, men potentialerne bliver af forskellige årsager ikke altid realiseret af sig selv. Derfor er der behov for en effektiv indsats med fokus på de store og rentable energibesparelser, som vil reducere forbrugernes og virksomhedernes energiregninger. Bygningsrelaterede energibesparelser udgør et stort potentiale. Der er ofte god økonomi ved disse besparelser, som kan udføres billigst i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer. Energibesparelser bidrager til at afhjælpe miljøproblemerne og til at fastholde en høj forsyningssikkerhed. Besparelserne mindsker sårbarheden over for stigende energipriser og fremmer den økonomisk vækst samt erhvervsudviklingen, bl.a. ved at fremme lovende teknologiske løsninger. Den politiske aftale af 10. juni 2005 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den fremtidige energispareindsats fastlægger rammerne og hovedelementerne for energispareindsatsen i de kommende år. Med aftalen vil man søge at skabe en øget omkostningseffektiv og markedsorienteret besparelsesindsats, der sætter fokus på rentable besparelser. Parterne i aftalen har som mål, at energiforbruget - ekskl. transport skal falde med 7,5 PJ i gennemsnit pr. år i perioden Energispareindsatsen skal dermed mere end opveje den stigning i energiforbruget (ekskl. transport), som følger af væksten i samfundsøkonomien.

2 En væsentlig del af besparelserne skal opnås ved, at net- og distributionsselskaberne (el, naturgas, fjernvarme og olie) leverer flere besparelser inden for de nuværende økonomiske rammer. Der er også fokus på bygningers energiforbrug. Her er de centrale initiativer: stramninger af energibestemmelserne i bygningsreglementet, en ny forbedret energimærkningsordning, bedre tilsyn med kedler og ventilationsanlæg samt en forstærket indsats i den offentlige sektor. Herudover er der udstedt cirkulære om energieffektivisering i statslige institutioner. Med den politiske aftale skal kommuner og regioner leve op til de samme krav om energieffektive indkøb og realisering af energibesparelser med op til 5 års tilbagebetalingstid, som på det statslige område. Endvidere etableres et koordinationsudvalg, der skal sikre en omkostningseffektiv besparelsesindsats, herunder bedre prioritering og øget samarbejde mellem alle aktører. Energipolitikken for nye og eksisterende bygninger Knap 40% af energiforbruget bliver anvendt i bygninger. Den årlige varmeregning udgør mere end 30 mia. kr. Det er vigtigt, at energiforbruget til opvarmning falder. De tekniske muligheder foreligger, og der bliver nu gjort en særlig indsats for at fremme energibesparelserne både i nye og eksisterende bygninger. Der er tale om et af de helt centrale indsatsområder. Nybyggeri Selv om energikravene til nybyggeriet er skærpet betydeligt gennem de sidste 25 år, er der behov for en løbende skærpelse af de energimæssige krav til nye bygninger i overensstemmelse med de tekniske og økonomiske muligheder. Der er brug for en langsigtet plan, der giver tid til at gennemføre forskning og udvikling og til, at industrien, rådgiverne og byggebranchen kan få de mere effektive komponenter og lavenergibygninger på markedet. Krav i bygningsreglementet om maksimalt varmetab: BR 82: En ny bygning må bruge ca. 10,0 liter olie pr. m 2 BR 95: En ny bygning må bruge 7,5 liter olie pr. m 2 De fremtidige krav kan ikke direkte sammenlignes med de hidtidige, men kan omregnes til: Nye energikrav 2006: En ny bygning må bruge 5,5 liter olie pr. m 2 Nye energikrav 2010: En ny bygning må bruge 4,2 liter olie pr. m 2 (pejlemærke) Nye energikrav 2015: En ny bygning må bruge 3,0 liter olie pr. m 2 (pejlemærke) Til sammenligning er det gennemsnitlig nettovarmeforbrug i de eksisterende bygninger 14 liter olie/m 2 i dag. Ifølge EU s bygningsdirektiv skal energikravene revurderes hvert femte år. Den fremtidige skærpelse af kravene vil blive baseret på den teknologisk udvikling og den økonomiske rentabilitet. For bygninger med et særligt lavt energiforbrug er fjernvarme- eller naturgasforsyning ikke samfundsøkonomisk rentabelt, da omkostningerne til etablering af et vandbåret opvarmningssystem og tilslutning til de kollektive systemer er store. Fritagelse for en sådan tilslutning og ophævelse 2 af 14

3 af forbudet mod elvarme vil gøre det mere attraktivt at opføre lavenergibygninger. Med henblik på at fremme energibesparelser i nye bygninger vil regeringen: - skærpe bygningsreglementets energikrav til nybyggeri med 25-30% fra 2006, - have som målsætning at skærpe energikravene yderligere med ca. 25% i 2010 og fortsætte stramningerne i 2015, - fra 2006 i det nye bygningsreglement definere to klasser af lavenergibygninger, som bruger henholdsvis 25% og 50% mindre energi end svarende til kravene i 2006, - ophæve kravene om tilslutningspligt til fjernvarme og naturgas samt forbudet Eksisterende mod anvendelse bygninger af elvarme for lavenergibygninger, og - skærpe tilsynet med overholdelse af bygningsreglementet. De eksisterende bygninger vil i lang tid fremover udgøre hovedparten af bygningsbestanden. Efter et betydeligt fald i varmeforbruget i begyndelsen af 1980 erne har det været næsten konstant. Energiforbruget i de bestående bygninger er imidlertid stort. Det er i gennemsnit 14 liter olie/m 2 og næsten 3 gange så højt som de 5,5 liter olie/m 2 i bygningsreglementet, der gælder fra Der er derfor et stort potentiale for besparelser, hvoraf kun en lille del bliver realiseret i dag. Det er både vigtigt og fordelagtigt at inddrage energiforbedringer ved renoveringer, som alligevel skal gennemføres. For i så fald er merinvesteringen til energibesparelserne relativt begrænset, og mange besparelser vil være rentable. På den baggrund stilles der i det reviderede bygningsreglement energimæssige krav ved større renoveringer af eksisterende bygninger og ved renovering af konkrete bygningselementer. Der er specifikke energikrav ved udskiftning af tagdækning eller vinduer på en facade samt ved skift af varmeforsyning og udskiftning af olie- og gaskedler. Det er krav, som er rentable for forbrugerne. Hvad kan der gøres i eksisterende bygninger: - Efterisoleringer på lofter har typisk korte tilbagebetalingstider på omkring 3-6 år og kan ofte gennemføres uden indgreb i bygningens konstruktioner. - Hulmursisoleringer har typisk tilbagebetalingstider på omkring 5-10 år. - Ved renoveringer af større bygninger er nogle af de mest oplagte energibesparelsestiltag efterisolering af facader og gavle, udskiftning til energiruder samt ventilation med varmegenvinding. - Udskiftes en gammel cirkulationspumpe til en energisparepumpe vil et enfamiliehus typisk kunne spare ca. 400 kwh årligt. Udgiften på ca kr. er tilbagebetalt på ca. 4 år. Skal pumpen udskiftes alligevel er merudgiften marginal. På landsplan vil reduktionen svare til det årlige forbrug i en by som Odense. Energimærkning af bygninger synliggør bygningens energimæssige standard og besparelsesmulighederne. Uden denne viden er det ofte svært at realisere energibesparelser. Gode og effektive energimærker, som indeholder konkrete forslag til 3 af 14

4 rentable besparelser, skal være udgangspunkt for realisering af flere varmebesparelser. Mærkerne skal også indeholde forslag til finansiering. Med loven om energibesparelser i bygninger gennemføres kravene i EU s bygningsdirektiv om energimærkning. Mærkningen ved salg skal være mere effektiv, grundig og brugervenlig, og der vil blive krav om mærkning ved udlejning og mærkning af nye bygninger. Bygninger over 1000 m 2 skal energimærkes regelmæssigt. Samtidig indføres eftersynsordninger for kedler og ventilationsanlæg. Det søges at integrere energimærkninger og tilstandsrapporter i en fælles ordning. I forlængelse af energimærkningsordningen er der brug for en supplerende indsats for at fremme realiseringen af varmebesparelser, da mærkningen hidtil har vist sig ikke at være tilstrækkelig til at sikre, at en væsentlig del af de påviste og økonomisk attraktive besparelser bliver iværksat. Man kan fremme besparelserne ved at gøre det lettere for forbrugerne at gennemføre de forbedringer, som fremgår af mærkningen. Det er derfor vigtigt, at byggebranchen markedsfører mulighederne for energibesparelser i bygninger, herunder standard- og pakkeløsninger til faste priser. Det er også vigtigt, at der er incitamenter til energibesparelser. Her spiller den tarifstruktur, som net- og distributionsselskaberne anvender, en stor rolle, da høje faste tariffer betyder lavere variable tariffer, hvilket reducerer incitamenterne til at gennemføre besparelser. Net- og distributionsselskaberne skal prioritere varmebesparelser. Som led heri skal selskaberne indgå aftaler med byggebranchen om pakke- og standardløsninger. Målet er, at befolkningen har et sted at henvende sig for at få råd om realisering, herunder finansiering, af energibesparelser. Med henblik på at fremme varmebesparelser i eksisterende bygninger vil regeringen: - indføre krav om, at alle bygninger ved større renoveringer skal have udført de energimæssige forbedringer, der fremgår af energimærkningen, - indføre specifikke krav i bygningsreglementet ved udskiftning af tagdækning, vinduer på facade, olie- og gaskedler samt skift af varmeforsyningsform, - igennem lovgivning gennemføre mere effektiv og brugervenlig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning, - fastsætte gyldigheden af energimærker for små bygninger til maksimalt 5 år, - fastsætte hyppigheden for den regelmæssige energimærkning for bygninger Potentialevurdering over m 2 til maksimalt 5 år, - sikre regelmæssig mærkning af alle offentlige bygninger uanset størrelse, - efter 3 år overveje, om der skal indføres regelmæssig mærkning af alle bygninger, - indføre eftersynsordninger for olie- og gaskedler samt ventilationsanlæg, - arbejde for integration af energimærkning og tilstandsrapporter, - reducere de faste tariffer ved fjernvarme- og elforsyning, - styrke aktørernes indsats for at fremme energibesparelser. 4 af 14

5 Effekter af energipolitikken i forhold til bygninger Ved nybyggeri er der ifølge den faglige baggrundsrapport til udkastet til handlingsplan, december 2004, forudsat en merudgift på kr. pr. m 2 som følge af stramningen af energikravene i bygningsreglementet. I løbet af nogle år ventes merudgiften at blive reduceret i takt med den teknologiske udvikling. Incitamenterne til at opføre lavenergibygninger ventes at ville medføre, at op mod 20% af de nye bygninger efter et par år vil være lavenergibygninger. Energibesparende tiltag i nyt boligbyggeri Der er gode muligheder for at udforme ydervægskonstruktionerne med bedre varmetekniske egenskaber, da f.eks. ydervægge til enfamiliehuse i dag typisk udføres med en for tynd isoleringstykkelse (kun 125 mm) og ofte indeholder væsentlige kuldebroer ved vinduesfalse. Betonelementer til store bygninger, der typisk udformes med mange ikke-konstruktive ribber, kan forbedres markant ved fjernelse af disse ribber. Generelt kan de varmetekniske egenskaber forbedres ved merisolering, bedre kuldebroisolering og anvendelse af isoleringsmaterialer med mindre varmeledningsevne. Når ydervægges isoleringstykkelse øges, påvirker det fundamentet. Ydervægge og fundamenter skal derfor behandles under ét, og det er vigtigt, at fundamentet er velisoleret ved gulvvarme. Der er ligeledes gode muligheder for at isolere loftskonstruktioner i især enfamiliehuse bedre end i dag, hvor mm er den normale tykkelse. Det er forholdsvist nemt og billigt at indbygge isolering i terrændæk. Gulvvarme øger betydningen af god terrændækisolering. Typiske vinduer har et energitilskud, dvs. varmetilskud fra solen minus varmetab, på 40 kwh/m 2 om året. De mest oplagte tiltag til forbedring af de varmetekniske egenskaber er anvendelse af glas med større soltransmittans, flere glaslag med lavemissionsbelægning, isolerende gas i hulrum, såkaldt varm rudekant samt isolerende og smallere ramme-karm profiler. Hvis disse tiltag bliver benyttet i realistiske løsninger, kan der opnås omtrent et neutralt energitilskud. I nybyggeriet er ventilationstabet i takt med at der isoleres bedre og bedre blevet en betydelig positiv post i det samlede varmeregnskab. El-effektiv mekanisk ventilation med varmegenvinding er en god mulighed for at nedbringe energiforbruget yderligere, og som har en væsentlig sidegevinst i form af et bedre indeklima end traditionel naturlig ventilation. Effektiv mekanisk ventilation med varmegenvinding stiller visse krav til bygningens lufttæthed og en hensigtsmæssig indregulering, betjening og vedligeholdelse. Teknisk isolering er et forsømt område. En stor del af nybyggeriet lever ikke op til isoleringskravene. Der er muligheder for varmebesparelser blot ved at leve op til de gældende krav eller gøre det end bedre, men det kræver, at der bliver taget pladsmæssige hensyn ved projekteringen. Varmerør og ventiler i uopvarmede kældre eller skunk- og loftsrum samt små fjernvarmeunits er de primære besparelsesområder. 5 af 14

6 Man kan opføre enfamiliehuse med et energiforbrug til rumopvarmning, der er reduceret med op til 70% i forhold til den hidtidige energiramme. Byggeteknisk, brugsmæssigt og økoniomisk er besparelserne forsvarlige at gennemføre. Det er konklusionen på et større forsøgshusprojekt, der er gennemført over de senere par år. Merudgifterne er begrænset til kun ca. 5%. Energibesparende tiltag i det eksisterende boligbyggeri Der er store potentialer for energibesparelser i de eksisterende bygninger på grund af den lange levetid, og da der hele tiden opstår nye potentialer som følge af den teknologiske udvikling. Der er især potentialer for isoleringsmæssige tiltag som følge af en dårlig isolering ved opførelsen. 75% af bygningsmassen er opført før 1979, hvor den første skærpelse af isoleringskravene blev indført. De andre 25% af bygningerne har overvejende en isoleringsstandard, som er mindst 50% dårligere end de nye energikrav ifølge BYG DTU: R-080, De oplagte energibesparelser ved renovering er udvendig efterisolering af ydervægsfacader, udskiftning af vinduer til energirigtige vinduer med energirude og ventilation med varmegenvinding. Der er et stort potentiale for efterisolering af ydervægsfacader, da velisolerede ydervægge først blev normalt efter en markant skærpelse af varmeisoleringskravene i bygningsreglementet fra Facadeefterisolering er en naturlig del af facaderenoveringer med ny regnskærm, og kan oftest udføres nemmest og varmeteknisk effektivt udvendigt på konstruktionen. Den kan også løse problemer med skimmelsvamp og kuldebroer. Efterisolering af tag- og loftskonstruktioner er relativt nemt, effektivt og overvejende billigt at udføre i etageadskillelser, skunkrum, skråvægge og gitterspær samt flade tage. Mulighederne for efterisolering af underbygningskonstruktioner, der defineres som terrændæk, fundamenter samt kælder- og krybekælderkonstruktioner, hæmmes af fugttekniske forhold, lang levetid og store etableringsomkostninger. En oplagt, billig og effektiv efterisolering er udlægning af isolering i strøgulve ved udskiftning af eksisterende gulv, især i forbindelse med uisolerede fundamenter. Varmetransmissionstab fra vinduer med energimæssigt dårlige rudeløsninger (termorude eller et lag glas) udgør ofte en væsentlig del af det samlede transmissionstab - i det typiske parcelhus fra 1960 erne udgør vinduestabet 45%! Varmetabet kan reduceres ved udskiftning til vinduer med energirude og varm rudekant. Ved ældre bevaringsværdige dannebrogsvinduer er istandsættelse og montering af en forsatsramme med energiglas eller forsatsenergirude oftest den totaløkonomisk mest optimale løsning. Vinduer med endnu bedre varmetekniske egenskaber kan opnås ved brug af ruder med flere lag glas, smallere og isolerende ramme-karm konstruktioner og jernfattigt glas. Der er også potentiale for varmebesparelser ved brug af mekanisk ventilation med varmegenvinding, da ventilationstabet typisk er kwh/m 2, hvoraf 80-90% vil kunne genvindes. Af hensyn til driftsøkonomien er det vigtigt at fokusere på minimering af elforbruget til ventilatordriften, der i dag typisk er 7 kwh/m 2, men som kan nedsættes til 6 af 14

7 3 kwh/m 2 ved brug af kendte løsninger. Det er vigtigt med en god lufttæthed, så det meste af luftskiftet går gennem varmeveksleren. Ekstraomkostningen for etablering af ventilation med varmegenvinding frem for kun udsugning er i etageboliger ca. 50 kr./m 2, mens den i enfamiliehuse er ca. 300 kr./m 2. I forbindelse med teknisk isolering er der gode muligheder for efterisolering af uisolerede varmerør og varmevekslere samt anlæg med tynd og dårlig isolering. Ved udskiftning af varmeanlæg i ældre etageejendomme er det muligt at vælge et højt isoleringsniveau. I enfamiliehuse er uisolerede fjernvarmeunits et område med store besparelsesmuligheder. Rumopvarmningen kan nedsættes til ca. 20 kwh/m 2 for etageboligerne og 40 kwh/m 2 for parcelhuset ved gennemgribende energirenovering og brug af typiske og rentable besparelsestiltag. Økonomiske beregninger BYG DTU gør opmærksom på, at økonomiske analyser i form af CO 2 -omkostninger er mindre velegnede for beslutninger om f.eks. isoleringsmæssige tiltag i bygninger, der har konsekvens år ind i fremtiden. Det skyldes, at bygningerne vil være i brug i en fremtidig energisituation uden fossile brændsler og dermed CO 2 -udledning. Det mest rationelle er en betragtning over, hvordan man samlet set billigst når fra det nuværende samfund til et bæredygtigt samfund uden brug af fossile brændsler om ca. 50 år. Derfor vil det være oplagt at anlægge en totaløkonomisk synsvinkel svarende til en optimering af anlægs- og driftsudgifterne over f.eks. 30 år (det er en normal låneperiode ved byggeinvesteringer), hvor der tages hensyn til udviklingen og usikkerhederne i renter og energipriser over levetiden. Beregninger af totaløkonomien i efterisolering af typiske konstruktioner i det eksisterende byggeri viser, at tiltagene generelt er totaløkonomiske rentable. Mange af tiltagene giver anledning til store besparelser over 30 år. Se bilagstabel 1. Økonomien er dog mindre god ved efterisolering af ydervægsfacader, forudsat at tiltagets energibesparelse tillægges den fulde anlægsomkostning (ekskl. stilladsomkostning), dvs. renovering alene for at spare energi. Facaderenoveringer med ny klimaskærm bliver imidlertid ofte iværksat af andre grunde end for at spare energi, og her kan man argumentere for, at energibesparelsen er en sidegevinst. I tilfælde, hvor renoveringen ikke er nært forestående, kan det forsvares at fremskynde renoveringen af hensyn til den gode økonomi i energibesparelserne. Totaløkonomien i mekanisk ventilation med varmegenvinding frem for naturlig ventilation og mekanisk udsugning er særdeles fornuftig for etageboliger. Især er der god økonomi i at vælge varmegenvinding ved større renoveringer, hvor man alligevel havde planlagt at etablere et udsugningsanlæg, hvilket ofte er tilfældet. Mekanisk ventilation med varmegenvinding til eksisterende enfamiliehuse er væsentligt dyrere (opgjort pr. m 2 ) end i etageboliger, hvilket giver en mindre god totaløkonomi. 7 af 14

8 Merudgiften over 30 år er i forhold til de samlede anlægs- og driftsomkostninger dog beskeden. I nybyggeriet er de totaløkonomisk optimale isoleringstykkelser betydeligt større end de nuværende tykkelser, og hvis blot målet er at sikre samme totaløkonomi som i BR95, kan isoleringstykkelsen øges endnu mere. Se bilagstabel 2. Når totaløkonomien for forskellige isoleringstykkelser bestemmes, vil der typisk fremkomme en sammenhæng, hvor meromkostningen for et ikke-optimalt isoleringsniveau er asymmetrisk, da der er større meromkostninger ved underisolering end ved overisolering. Det vil derfor ofte være rationelt at installere mere isolering end det optimale. Vurderinger af økonomien i energimæssigt bedre vinduesløsninger viser generelt, at en forbedring af de nuværende løsninger (med almindelig energirude) i form af smal ramme-karm, jernfrit glas og varm rudekant giver betydelige besparelser, mens økonomien i løsninger med flere lag glas end to ikke umiddelbart er attraktiv med de nuværende priser. Suppelement til afsnittet om økonomi Birch & Krogboe A/S har udarbejdet en vurdering af de tekniske og økonomiske energibesparelsespotentialer i form af en sammenfatning og vurdering af de foreliggende analyser. På varmesiden vurderes alle besparelser at kunne tilbagebetales inden for investeringens levetid, dvs. 30 år. For flere af investeringerne er de tjent hjem flere gange i perioden, da en stor del af potentialerne kan realiseres med en tilbagebetalingstid mellem 8 og 10 år. Der er stor variation afhængig af den teknologiske løsning. Her er der tale om den situation, hvor investeringen alene gennemføres på grund af energibesparelsen. Hvis de energibesparende tiltag bliver gennemført som led i en renovering af bygningerne, vil rentabiliteten blive tilsvarende bedre. Vinduer: Rudeudskiftninger fra termoruder til energiruder koster 300 kr. pr. m 2 og er indtjent 3-4 gange i løbet af en periode på 30 år. Tag: Efterisolering kan foretages med en investering på kr. pr. m 2 afhæng af isoleringstykkelsen. Fælles er, at investeringen vil være indtjent og i mange tilfælde rigeligt (1-8 gange) efter 30 år. Levetiden vurderes tæt på 100 år. Væg: Efterisolering kan foretages med en investering på kr. pr. m 2 afhængig af isoleringstykkelsen. Fælles er, at investeringen ved etagebyggeri vil balancere eventuelt med en fortjeneste efter 30 år. Levetiden vurderes tæt på 100 år. Gulv: Efterisolering af terrændæk kan foretages for ca. 50 kr. pr. m 2. Investeringen vil være indtjent 4-5 gange i løbet af en 30 årig periode. I bilaget viser figur 1 og figur 2 varmetabet i den offentlige sektor og i husholdningerne. 8 af 14

9 Besparelsespotentiale Det rentable potentiale for rumvarmebesparelser i perioden frem til 2050 er vurderet på basis af antagelser om udviklingen i boligmassen og energiforbruget til rumopvarmning. Der er forudsat, at hele den eksisterende boligmasse enten skiftes ud med nyt eller energirenoveres gennemgribende i perioden frem til Se figur 1 i bilaget. Tilvæksten i boligarealet er i perioden på 27%. Stigningen skyldes delvist, at behovet for boliger vil stige som følge af højere levealder, og da de ældre bliver boende længere tid i egen bolig. Energiforbruget til rumopvarmning i nybyggede boliger er forudsat reduceret med 30% i 2020, mens renoverede boliger antages at blive opgraderet til de gældende energikrav i nybyggeri. Undersøgelserne af besparelsesmuligheder og varmeøkonomien understøtter, at det er teknisk muligt og økonomisk fornuftigt. Hvis den skitserede udvikling gennemføres, vil varmebehovet i boligmassen (både eksisterende bygninger og nybyggeri) kunne reduceres betydeligt. Nettoenergiforbruget til rumopvarmning vil kunne reduceres med 30% i løbet af de 15 år fra 2005 til 2020 og med ca. 80% over de næste 45 år, dvs. fra 2005 til Se bilagstabel 3. Konklusioner Man kan med fordel udføre energibesparelser i nybyggeriet og det eksisterende byggeri. Ved nybyggeri er merinvesteringen for at reducere energiforbruget begrænset i forhold til de besparelser, der kan opnås på driften over bygningens lange levetid. Ved større renoveringer er det økonomisk fordelagtigt at opdatere bygningsdelene til et niveau, der svarer til kravene i nybyggeriet. Der er ikke væsentlige tekniske eller økonomiske barrierer for at opnå store energibesparelser. Problemet ligger nærmere i virkemidler til gennemførelse af de oplagte og rentable energimæssige forbedringer. Det bekræftes af erfaringer fra energimærkningsordningen, der viser, at der i 75% af de energimærkede bygninger er fundet oplagte besparelsesmuligheder med tilbagebetalingstider på 8 år eller mindre, men de fleste af disse besparelser bliver ikke gennemført. Det er også erfaringen, at bygninger oftest ikke bliver opgraderet energimæssigt ved renoveringer på grund af manglende viden eller interesse. Markedet fungerer dermed dårligt, og befolkningen handler generelt ikke rationelt i forhold til energipriserne. For at sikre energibesparelser er det nødvendigt med krav i bygningsreglementet, så den enkelte borger kan blive beskyttet mod store energiafgifter. 9 af 14

10 En forskergruppe på DTU foreslår en langsigtet energiplan Strategien for forskning og udvikling af energieffektive teknologier i bygninger må ses ud fra bygningers lange levetid og sammenhængen med energisystemet generelt. Derfor har forskergruppen skitseret en ønskelig langsigtet udvikling for hele energiområdet i form af følgende mål: 1) Bygningsområdet uden behov for fossile brændsler ved energibesparelser (80%) og vedvarende energi (20%). 2) Fjernvarme udviklet til lavt forbrug baseret på ikke-fossil-energi (affald, solvarmecentraler, biomasse, geotermisk). 3) El til bygninger og industri reduceres ved el-besparelser og forsyning baseret på vind og affalds-kraft-varme samt biomasse. 4) Benzin og diesel til trafik reduceres ved besparelser og forsyning baseret på biomasse. Hermed kan man have en målsætning for en sammenhængende bæredygtig udvikling på energiområdet, som kan føre til fremtidens energiløsning. Forskergruppen foreslår på den baggrund, at energipolitikken for har fokus på udvikling og implementering af teknikker til fremtidens energiløsninger. Kilder og skrifter om energibesparelser i bygninger I september 2005 fremlagde Transport- & Energiministeriet Handlingsplan for en fornyet energispareindsats med undertitlen: Energibesparelser og marked. Planen er en sammenskrivning af udkastet til handlingsplan fra december 2004 og den politiske aftale af 10. juni Den politiske aftale af 10. juni 2005 er en opfølgning af den politiske aftale af den 29. marts 2004 om fremtidssikring af energiinfrastrukturen og af det udkast til handlingsplan for en fornyet energispareindsats, som regeringen fremlagde den 29. december Transport- og Energiministeriets endelige handlingsplan fra september 2005 afspejler, at loven om energibesparelser i bygninger er vedtaget, at de nye energibestemmelser i bygningsreglementet er udsendt, og at cirkulæret om energieffektivisering i statslige institutioner er i trådt kraft. I tilknytning til handlingsplanen for en fornyet indsats har Energistyrelsen i december 2004 udgivet en Faglig baggrundsrapport, som nærmere beskriver baggrund, forudsætninger og rammer. Birk & Krogboe A/S: Potentialevurdering, Energibesparelser i husholdninger, erhverv og offentlig sektor, Sammenfatning af eksisterende materiale og analyser, 22. november af 14

11 Energibesparelser i bygninger, Status over forsknings- og udviklingsaktiviteter ved DTU, Rapport R-088, BYG DTU, september Udarbejdet af forskergruppe med Svend Svendsen. Henrik Tommerup: Måling af bruttoenergiforbrug I nybyggeri svarende til BR2005 energikrav, projektresumé, sagsrapport, BYG DTU SR-04-09, Figur 1: Fordelingen af varmetab i den offentlige sektor 11 af 14

12 Figur 2: Fordelingen af varmeforbrug i husholdningerne Forklaringer til beregningerne i bilagstabel 1 Der betragtes to overordnede energibesparelsesniveauer: et privatøkonomisk og et bæredygtigt. Det privatøkonomiske niveau tager udgangspunkt i den privatøkonomiske realrente, mens det bæredygtige niveau benytter en realrente på 0, som betyder, at nuværdien af energibesparelser i hele levetiden tillægges samme værdi, idet nuværdien af energibesparelser bliver omkring 0 ved en positiv realrente (diskonteringsrate), hvis besparelsen falder langt ude i fremtiden. For hver af de to energibesparelsesniveauer betragtes to scenarier med hensyn til energiprisen. Scenarie 1 svarer omtrent til de nuværende energipriser, og scenarie 2 svarer til dobbelt så høje energipriser, idet det skønnes at være muligt at forsyne en bebyggelse af huse totalt med vedvarende energi til en pris af 1,20 kr. pr. kwh. 12 af 14

13 13 af 14

14 Figur 3: 14 af 14

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Transport- og Energiministeriet Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Udgivet af: Transport-

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Syrenvej 17 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2015 Til den 4. september 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Primulavej 9 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2016 Til den 11. marts 2026. Energimærkningsnummer 311164053

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Energibestemmelserne i bygningsreglementet

Energibestemmelserne i bygningsreglementet Energibestemmelserne i bygningsreglementet Dansk Betonforening 6. december 2006 v/ Ejner Jerking 1 Situationen i Europa Kyotoaftalen Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Bygninger

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lindevej 6 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. august 2015 Til den 18. august 2025. Energimærkningsnummer 311129798

Læs mere

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser Henrik Tommerup Svend Svendsen Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-02 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD...

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solbjerg Hovedgade 67 8355 Solbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. august 2012 Til den 31. august 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Så blev det igen tid til at udsende et nyhedsbrev fra Energitjenestens særlige indsats rettet imod byggeriets parter. Indsatsen har fået nyt navn: Byggeriets Energiforum.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirsten Piils Vej 13 2920 Charlottenlund Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. november 2014 Til den 12. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bojskov Markvej 19 6070 Christiansfeld Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. maj 2011 til den 24. maj 2021. Energimærkningen

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solvænget 17 4682 Tureby Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juni 2015 Til den 4. juni 2025. Energimærkningsnummer 311117174

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solsortevej 2 4652 Hårlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. juni 2016 Til den 1. juni 2026. Energimærkningsnummer 311180384

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bodil Støvring og Claes Dyrbye Tornevænget 6 3460 Birkerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2015 Til den 4.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Energipolitiske milepæle 2035 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet Hvordan imødegår

Læs mere

BR15 og kommende krav til varmepumpe

BR15 og kommende krav til varmepumpe BR15 og kommende krav til varmepumpe Temadag om Ecodesign, BR15 og krav forkøleanlæg og varmepumper 7. oktober 2015 på Teknologisk Institut, Aarhus Oplæg v. Asser Simon Chræmmer Jørgensen PROGRAM - BAGGRUND

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Svinget 40 4684 Holmegaard Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2013 Til den 5. november 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Væggerløsevej 7 4873 Væggerløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. januar 2013 Til den 22. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tuevej 5 4160 Herlufmagle Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. juni 2015 Til den 22. juni 2025. Energimærkningsnummer 311120600

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lodskovvej 5 5863 Ferritslev Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. december 2012 Til den 11. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langgade 18D 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. august 2011 Til den 4. august 2021. Energimærkningen er udført

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Runevænget 6 3300 Frederiksværk Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. juni 2013 Til den 12. juni 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gelskovvænget 17 5230 Odense M Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2012 Til den 31. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nyportstræde 32 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2014 Til den 22. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 27A 4050 Skibby Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2015 Til den 6. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gefionsvej 24 7480 Vildbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. april 2011 til den 20. april 2021. Energimærkningen er udført

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Unavngivet Nr. Ørslev Bygade 6 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. juni 2012 Til den 6. juni 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndervang 17 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. maj 2015 Til den 29. maj 2025. Energimærkningen er udført

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sydskråningen 2 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT ENERGIMÆRKET

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gøgevej 5 4130 Viby Sjælland Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. maj 2015 Til den 14. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112929

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jan Hovmand Larsen Mylius Erichsens Alle 2 2900 Hellerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. maj 2015 Til den 7. maj 2022.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 13 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-000000 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsør Landevej 555 Postnr./by: 4242 Boeslunde BBR-nr.: 330-013980 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Glentevej 1A 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. november 2014 Til den 16. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dyrlæge Jürgensensgade 6-8 og 1630 Dyrlæge Jürgensensgade 6 3740 Svaneke Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2013 Til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjørnø 19 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-011467 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2 Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 185 Offentligt Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2 udleder I Danmark såvel som andre industrialiserede lande. Af de

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ahrendtsgade 012 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022448 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Jernstøberiet 18 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. januar 2013 Til den 9. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sneslev Sognevej 15 4100 Ringsted Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. marts 2014 Til den 10. marts 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hejrevænget 018 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-001264-001 Energikonsulent: Carsten Dam Madsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Hvis du overvejer

Læs mere