Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune"

Transkript

1 Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 Dokumentnr Version 1 Udgivelsesdato 20 december 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JARU KUM KUM

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 11 Indstilling 3 2 Projektansvarlige 4 3 Forhold til varmeplanlægningen 5 4 Forhold til anden lovgivning 7 5 Fastlæggelse af forsyningsområder 8 51 Forsyningsområde 8 52 Nettovarmebehov 8 53 Tekniske anlæg 10 6 Tidsplan 11 7 Arealafståelse, servitutpålæg mm 12 8 Forhandlinger med berørte parter 13 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne Brugerøkonomi Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger Varmemæssig vurdering Miljømæssig vurdering Samfundsøkonomiske beregninger Selskabsøkonomisk vurdering 20 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

4 2 Bilagsfortegnelse Bilag 1 - Oversigtskort over ledningsnet i Strandmarkskvarteret Bilag 2 - Samfundsøkonomiske beregninger fjernvarme kontra fortsat olie- og naturgasfyring Bilag 3 - Selskabsøkonomiske beregninger Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

5 3 1 Indledning Dette projektforslag er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr 347 af 17 maj 2005 om varmeforsyning med senere ændringer og Bekendtgørelse nr 1295 af 13 december 2005 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) Projektforslaget omfatter etablering af fjernvarmeforsyning til boliger og plejehjem i området omkring Strandmarkskvarteret i Hvidovre, jf nedenstående oversigtskort: Figur 11 Oversigtskort Strandmarkskvarteret 11 Indstilling Det indstilles til Hvidovre Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer Byrådet i Hvidovre Kommune ansøges herved om godkendelse af projektforslaget for etablering af fjernvarmeforsyning til Strandmarkskvarteret Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

6 4 2 Projektansvarlige Den ansvarlige for projektet er: Hvidovre Fjernvarme Amba v EBO Consult A/S Strandmarksvej 27A 2650 Hvidovre Kontaktperson: Erik Christiansen Tlf: Vedrørende projektforslaget indhold, kan Hvidovre Fjernvarmes rådgiver kontaktes: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Kontaktperson: Kurt Madsen Tlf: eller (direkte) Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

7 5 3 Forhold til varmeplanlægningen Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af boliger i Strandmarkskvarteret i Hvidovre Området er i dag udlagt til naturgasforsyning Dette indebærer, at godkendelse af dette projektforslag ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme Regler for ændring af områdeafgrænsningen fremgår af 7 i projektbekendtgørelsen: " 7 Projekter for naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet kan kun godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis projektet ud fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, jf dog stk 2-3 Stk 2 Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk 1, dog godkende projekter, der er omfattet af stk 1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig, jf dog stk 3 " Samlet betyder 72, at det er tilladt at ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed også at konvertere fra naturgas til fjernvarmeforsyning, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor, og gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt De samfundsøkonomiske beregninger, jf afsnit 103, viser en samfundsøkonomisk gevinst ved denne ændring Energiklagenævnet afgjorde primo januar 2011 en klagesag omkring konvertering af ca 500 ejendomme i Assens-området fra naturgas til fjernvarme I dette projekt indgik ikke kompensationsbetaling til naturgasselskabet Assens Kommune godkendte dette projektforslag Efterfølgende påklagede gasselskabet godkendelsen til Energiklagenævnet, der stadfæstede Assens Kommunes godkendelse af projektforslaget Energiklagenævnet tilkendegav i deres afgørelse, at vurdering af, om gasselskabets økonomi forrykkes væsentligt, alene skal tage udgangspunkt i det konkrete projekt Dette betyder, at vurderingen af, om gasselskabets økonomi forrykkes, skal ses i relation til de naturgasmængder, der indgår i det konkrete projekt set i forhold til naturgasselskabets samlede distribution af naturgas Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

8 6 Det beregnede gassalg for de forventede konverterbare naturgaskunder udgør ca GJ/ m 3 i slutåret 2031 Set i forhold til den samlede distribuerede gasmængde i HMNs distributionsnet på ca2173 millioner m 3 i 2010, ses det, at den tabte distributionsmængde udgør knap 0,04 % Den tabte distributionsindtægt må derfor siges at være marginal HMN har oplyst, at de bortfalder krav om kompensationsbetaling ved frakobling af naturgasnettet pr 1 januar 2012, hvilket understreger at deres selskabsøkonomi ikke bliver påvirket nævneværdigt Hvidovre Fjernvarme Amba vurderer derfor, at gasselskabets økonomiske forhold ikke bliver rykket væsentligt ved denne ændring af områdeafgrænsningen Samlet set vurderes, at betingelserne i 72 i projektbekendtgørelsen er opfyldt, og godkendelse af projektforslaget vil derfor være i overensstemmelse med gældende varmeplanlægningsregler Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

9 7 4 Forhold til anden lovgivning Projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med gældende lovgivning Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

10 8 5 Fastlæggelse af forsyningsområder 51 Forsyningsområde Forsyningsområdets afgrænsning fremgår af nedenstående kortskitse Figur 51 Oversigtskort af afgrænsning af forsyningsområde 52 Nettovarmebehov 521 Nettovarmebehov ud fra BBR Nettovarmebehovet i området er antaget på baggrund af BBR-oplysninger om erhvervs- og boligarealer, opvarmningsform og varmeinstallationstyper Varmeplan Danmark indeholder en række nøgletal for enhedsforbrug i kwh/m 2 for en række bygningstyper SBI har i 2010 udgivet en rapport "Danske Bygningers energibehov i 2050" Denne rapport indeholder også en række beregnede nøgletal for bygningernes energiforbrug Det fremgår af rapporten, at der en god overensstemmelse mellem disse nøgletal og Energistyrelsens energistatistik Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

11 9 HMN har leveret data om det faktiske naturgasforbrug samt antallet af naturgas-installationer i området Antallet af naturgasinstallationer viste sig at afvige fra det antal, der fremgår af BBR-oplysningerne Det antages, at forskellen mellem BBR-oplysningerne og oplysningerne fra HMN skyldes, at BBR-registret ikke er opdateret med de seneste konverteringer fra gasolie til naturgas Antallet af gasolie-installationer nedjusteres, således at antallet af gasolie- og naturgasinstallationer efter justeringen er lig antallet af gasolie- og naturgasinstallationer fra BBR-oplysningerne Der er tidligere udarbejdet projektforslag for konvertering af Langhøjskolen og Holmegårdsskolen i Hvidovre med en række tilstødende boligområder Enhedsforbrug for området omkring Strandmarkskvarteret kan afhængig af datakilde opgøres som følger: Kilde Enhedsforbrug i kwh/m 2 Varmeplan Danmark 133 SBI 125 HMN (årsvirkningsgrad 90%) 132 Til sammenligning Boligområder omkring Langhøjskolen Boligområder omkring Holmegårdsskolen Baseret på ovenstående er valgt et enhedsforbrug på 130 kwh/m 2 Der suppleres med følsomhedsanalyser på et varmebehov, der er 10 % højere, svarende til at varmebehov øges efter konvertering fra naturgas Erfaringer har vist, at der kan forekomme stigende varmeforbrug, eksempelvis ved at der ikke længere suppleres med brændeovne Der suppleres ligeledes med en følsomhedsanalyse med et 10 % lavere varmebehov, svarende til indregning af forholdsvis store energibesparelser set som et gennemsnit over hele perioden Det samlede varmebehov opgjort ud fra dette udgør: Tabel 51 Oversigt over varmebehov mv fordelt på opvarmningsformer Opvarmningsform Antal Varmebehov i MWh Anden opvarmning end el- gas- flydende/fast brændsel og halm 2 20 Elektricitet Fast brændsel (kul, koks, brænde mm) 2 18 Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas mm) Gasværksgas Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

12 10 Naturgas Ukendt 0 0 Samlet I projektforslagsberegningerne påregnes der ikke tilsluttet kunder, der i dag er opvarmet af andet en naturgas og gasolie Det nye fjernvarmeledningsnet er dog dimensioneret til også at kunne forsyne disse kunder Det samlede fjernvarmebehov inklusive nettab forventes at udgøre knap 8500 MWh i 2031 Den samlede tilvækst i effektbehovet Strandmarkskvarteret forventes at udgøre ca 2,7 MW 522 Nuværende varmebehov Det forventede bruttovarmebehov i Hvidovre Fjernvarme forsyningsområde udgør ca 1140 TJ (ca MWh) i 2011 Tilvæksten fra Strandmarkskvarteret udgør godt 3 % af det samlede varmebehov i Hvidovre Fjernvarmes forsyningsområde og kan betragtes som marginal Det er forudsat, at kedelcentralen på Friheden indgår som spids- og reservelastcentral Der er derfor ikke behov for yderligere investeringer i udvidelse af vekslerkapacitet til VEKS-systemet Hvidovre Fjernvarme får varmen leveret fra VEKS-systemet Set i forhold til dette store fjernvarmesystem er tilvæksten fra Strandmarkskvarteret forsvindende Det samlede varmebehov i VEKS-systemet udgør ca 9000 TJ Tilvæksten fra Strandmarkskvarteret på ca 8500 MWh (31 TJ) udgør således kun en marginal udvidelse af det samlede varmebehov i VEKS-systemet på ca 0,3 % 53 Tekniske anlæg Der etableres de nødvendige fjernvarme- og stikledninger i området Der er indregnet forstærkning af ledninger i Enghavevej Herudover skal der ikke foretages nogen investeringer i det øvrige fjernvarmesystem, hverken inden for Hvidovre Fjernvarmes forsyningsområde eller i VEKS-systemet Tilslutningssteder til eksisterende fjernvarmeanlæg fremgår af Bilag 1 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

13 11 6 Tidsplan Projektforslaget forventes godkendt primo 2012 Fjernvarmeledningerne forventes etableret derefter Fjernvarmeforsyning forventes herefter tidligst påbegyndt ultimo Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

14 12 7 Arealafståelse, servitutpålæg mm Ledningsnettet forventes fremført i offentlig vej For nærværende vurderes der ikke at være behov for arealafståelse eller servitutpålæg Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

15 13 8 Forhandlinger med berørte parter Projektet har været drøftet med naturgasselskabet HMN, især med henblik på at få fastlagt det samlede naturgasforbrug i området Som anført i kapitel 3, påregnes der ikke betalt kompensation til HMN ved denne ændring af områdeafgrænsningen Der er ikke gennemført forhandlinger med andre parter Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

16 14 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne Såfremt projektforslaget ikke gennemføres, forudsættes det, at naturgasforsyningen/gasolieforsyning fortsætter uændret For naturgasforbrugernes og olieforbrugerens vedkommende forudsættes de eksisterende kedler udskiftet løbende over projektperioden For øvrige forbrugere regnes der med en gennemsnitspris på nye gaskedler på ca kr (eksklusive moms) For oliekedler regnes med en pris på ca kr (eksklusive moms) Nye fjernvarmeunits påregnes at koste ca kr (eksklusive moms) D&V gas- og oliekedler anslås til ca 1500 kr/år D&V fjernvarmeunits anslås til ca 500 kr/år Alle beløb er eksklusive moms Årsvirkningsgrader for eksisterende naturgaskedler er antaget til 90 % Der påregnes en stigning på ½ %-point om året op til 95% i årsvirkningsgrad som følge af løbende udskiftning af gaskedlerne Årsvirkningsgrader for eksisterende oliekedler er antaget til 82,5 % Også her indgår en stigning på ½ %-point om året som følge af løbende udskiftning af oliekedlerne 91 Brugerøkonomi I nedenstående tabeller er sammenlignet mellem fortsat olie- og/eller naturgasfyring og fjernvarmeforsyning Der er anført en brugerøkonomisk beregning for et hus på 130 m 2 og et forbrug på 18,1 MWh Forbrug og størrelse svarer til det hus, der anvendes til statistikbrug hos Dansk Fjernvarme Der er endvidere suppleret med en brugerøkonomisk beregning for et hus på 160 m 2 og et forbrug på 16,9 MWh/år svarende til eksemplerne i projektforslagene for henholdsvis Holmegårdsskolen og Langhøjskolen Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

17 15 Tabel 91 Sammenligning mellem fortsat oliefyring/naturgasfyring og fjernvarmeforsyning (forbrug på 18,1 MWh) Anførte beløb er inklusive moms Kr/år Investering ny kedel (5%, 20 år) Gasforbrug (18,1 MWh - 90%) i m Variabel gaspris kr/m3 8, Abonnement 120 Serviceaftale 1875 Samlet naturgaspris Fortsat oliefyring Kr/år Investering ny kedel (5%, 20 år) Olieforbrug (18,1 MWh - 90%) i l 2033 Oliepris pr 1000 l Service og skorstensfejer 1875 Samlet gasoliepris Udskiftning til fjernvarme (18,1 MWh) Kr/år Tilslutningsbidrag Ny fjernvarme unit og frakobling N-gas Investering i alt (5%, 20 år) Abonnement 750 Fastafgift kr/mwh 172, Variabel afgift kr/mwh 439, Vedligehold fj-unit 625 I alt med frakobling af N-gas I alt uden frakobling af N-gas Fordel ved fjernvarme i forhold til naturgas 3861 Fordel ved fjernvarme i forhold til oliefyring* 9863 *Ved sammenligning mellem olie og fjernvarme indgår der ikke omkostninger til frakobling af naturgas Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

18 16 Tabel 92 Sammenligning mellem fortsat oliefyring/naturgasfyring og fjernvarmeforsyning (forbrug på 16,9 MWh) Anførte beløb er inklusive moms Kr/år Investering ny kedel (5%, 20 år) Gasforbrug (16,9 MWh - 90%) i m Variabel gaspris kr/m3 8, Abonnement 120 Serviceaftale 1875 Samlet naturgaspris Fortsat oliefyring Kr/år Investering ny kedel (5%, 20 år) Olieforbrug (16,9 MWh - 90%) i l 1898 Oliepris pr 1000 l Service og skorstensfejer 1875 Samlet gasoliepris Udskiftning til fjernvarme (16,9 MWh) Kr/år Tilslutningsbidrag Ny fjernvarme unit og frakobling N-gas Investering i alt (5%, 20 år) Abonnement 750 Fastafgift kr/mwh 172, Variabel afgift kr/mwh 439, Vedligehold fj-unit 625 I alt med frakobling af N-gas I alt uden frakobling af N-gas Fordel ved fjernvarme i forhold til naturgas 3523 Fordel ved fjernvarme i forhold til oliefyring* 9209 *Ved sammenligning mellem olie og fjernvarme indgår der ikke omkostninger til frakobling af naturgas Der er i ovenstående tabeller taget udgangspunkt i aktuelle priser fra HMN (oktober 2011) og fra olieselskaber For fjernvarmetariffens vedkommende er der taget udgangspunkt i taksterne fra Hvidovre Fjernvarme gældende fra 1 juni 2010 Der er indregnet et stikledningsbidrag på kr inklusive moms afhængigt af forbrugerens størrelse Omkostning til frakobling af naturgasstik på 6900 kr inklusive moms er medregnet som brugerinvestering ved tilslutning til fjernvarme Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

19 17 10 Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger Der er i overensstemmelse med BEK 1295 og Energistyrelsens vejledning gennemført to sæt samfundsøkonomiske beregninger: Et sæt er for fortsat olie/naturgasfyring i Strandmarkskvarteret Det andet sæt samfundsøkonomiske beregninger er for konvertering til fjernvarme i Strandmarkskvarteret, hvor forbrugerne i området omkring Strandmarkskvarteret forsynes fra de eksisterende produktionsanlæg i Københavnsområdet gennem VEKS' transmissionsnet og Hvidovre Fjernvarmes distributionssystem Det fremgår af afsnit 522, at varmebehovet i Strandmarkskvarteret kun udgør en marginal udvidelse af det samlede varmebehov i VEKS-systemet Beregning af varmeforbrug i projektforslagsscenariet er derfor gennemført på basis af oplysninger om den samfundsøkonomiske fjernvarmepris i VEKSsystemet Denne pris er beregnet af Rambøll for VEKS og er baseret på en forventet produktionsfordeling for tilvækst i fjernvarmebehovet i det samlede VEKS-system 101 Varmemæssig vurdering Ved projektets gennemførelse fremkommer nedenstående tal over perioden Tabel 101 Varmeproduktion i de to scenarier Varmemæssige betragtninger 2031 Enhed Reference Projekt Varmebehov MWh Nettab MWh Samlet varmeforbrug MWh Som nævnt tidligere anvendes for fjernvarme den marginale samfundsøkonomiske omkostning for fjernvarme fra VEKS-systemet Baggrundsdata stammer fra en modelberegning, hvor elproduktion og brændselsforbrug ikke fremgår, hvorfor det ikke er muligt at angive data for disse for projektscenariet Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

20 18 Som det ses af Tabel 101, har det ikke været muligt at opgøre brændselsforbruget ved forsyning med fjernvarme Der gøres i den sammenhæng opmærksom, på at VEKS-systemet får fjernvarme fra anlæg med meget høje varmevirkningsgrader grundet kraftvarmefordelen Det vurderes, at brændselsforbruget ved forsyning med fjernvarme i Strandmarkskvarteret vil være lavere sammenlignet med den kedelbaserede varmeproduktion i referencen 102 Miljømæssig vurdering Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet Resultatet fremgår af nedenstående tabel Udledningen af drivhusgasserne CO 2, CH 4 og N 2 O er omregnet til CO 2 -ækvivalenter Tabel 102 Oversigt emissionsdata Emissioner i alt Enhed Reference Projekt Fordel projekt CO 2 -ækvivalenter tons SO 2 kg NO x kg Partikler (PM2,5) kg Tabellen viser en fordel for projektet med hensyn til både CO 2 -ækvivalenter, NO x -emissioner, SO 2 -emissioner og partikler Emissionerne er værdisat og indgår i de samfundsøkonomiske beregninger nedenfor i henhold til gældende vejledning fra Energistyrelsen på området 103 Samfundsøkonomiske beregninger 1031 Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger Brændselspriser Der er anvendt Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger fra april 2011 prisreguleret til 2011-prisniveau samt tillægsblad, dateret 2 september 2011 Investeringsomkostninger og drift og vedligehold på brugersiden Investeringer til fjernvarmeunits og nye naturgaskedler fremgår af afsnit 9 Investeringer i fjernvarmeledninger På basis af nyligt afholdte licitationer er der anvendt følgende enhedspriser for etablering af fjernvarmeledninger, eksklusive planlægning/projektering/tilsyn og uforudsete udgifter: Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

21 19 Tabel 103 Oversigt over entreprenørpriser Ledningstype Pris pr meter Tracé længde tracé [DKK/m] [m] Pris [DKK] DN DN DN DN DN DN DN125* DN150** SUM * Alle meter er eksisterende DN100, der skal skiftes, ** Dækker også forsyning mod Langhøjskolen De anførte enhedspriser er baseret på en licitation afholdt primo december 2011 for etablering af ca 5 km fjernvarmeledninger i Hvidovre Med et tillæg på ca 15 % til planlægning/projektering/tilsyn/uforudsete udgifter vurderes anlægsomkostningerne for gadeledningerne at udgøre i alt ca 10 millioner kr Hertil kommer ca 435 stikledninger til en gennemsnitspris af kr/stk, i alt knap 11 millioner kr Den marginale meromkostning til drift og vedligehold af det nye fjernvarmeledningsnet udgør ca kr/år Det er dog forudsat, at der reelt ikke er nogen vedligeholdelsesomkostninger af betydning de første 10 år De marginale merudgifter til administration af de nye kunder er sat til 100 kr/år/forbruger 1032 Beregningsresultat fjernvarme kontra fortsat olie- /naturgasfyring Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger fremgår af Tabel 104 Tabel 104 Samfundsøkonomiske resultater for reference- og fjernvarmescenariet (inklusive nettoafgiftsfaktor) I Nutidsværdier Enhed Reference Projekt Fordel projekt Varmeforbrug 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr CO2-ækvivalenter 1000 kr SO kr Nox 1000 kr Partikler (PM2,5) 1000 kr Afgiftsforvridning 1000 kr I alt 1000 kr Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

22 20 Som det fremgår af tabellen, er der en samfundsøkonomisk fordel ved projektet over den 20-årige planperiode ( ) ca 4,3 millioner kr Samfundsøkonomisk set er det ansøgte mere fordelagtigt end fortsat naturgasfyring, hvorfor de samfundsøkonomiske forhold taler for at ændre områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme Der henvises til Bilag 2 for mere detaljerede beregninger 1033 Følsomhedsanalyser fjernvarme kontra fortsat olie- /naturgasfyring Der er gennemført følgende følsomhedsanalyser: Kalkulationsrente ± 2 procentpoint (dvs 3 % og 7 %) Investering i samlet fjernvarmesystem ± 10 % Varmebehov ± 10 % Resultatet af de gennemførte analyser fremgår af nedenstående tabel: Tabel 105 Oversigt resultater følsomhedsanalyser Tekst Enhed Fordel projekt Reference Mio kr 4312 Kalkulationsrente 3 % Mio kr Kalkulationsrente 7 % Mio kr Investeringer plus 10 % Mio kr 3407 Investeringer minus 10 % Mio kr 5199 Varmebehov plus 10 % Mio kr 6658 Varmebehov minus 10 % Mio kr 1966 Fjernvarmescenariet er i alle gennemførte analyser rentabelt bortset fra en forøgelse af den samfundsøkonomiske kalkulationsrente til 7 % Det vurderes mere realistisk, at kalkulationsrenten nedsættes til ca 3 % end en stigning til de anførte 7 % 104 Selskabsøkonomisk vurdering Der er gennemført en selskabsøkonomisk vurdering af etablering af fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret På indtægtssiden er medtaget stikledningsbidrag fra forudsatte takster for fjernvarme gældende fra 1 juni 2011 ved tilslutning til Hvidovre Fjernvarme Endvidere er medtaget indtægt fra salg af varme og abonnement til forudsatte takster gældende fra 1 juni 2011 På udgiftssiden er anvendt gældende takster for køb af varme fra VEKS Investeringer i nyanlæg er regnet finansieret med 25-årige annuitetslån med en rente Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

23 21 på ca 3 % (KommuneKredit) Endvidere er tillagt merudgifter til drift og vedligehold af fjernvarmeledninger og merudgifter til administration Taksterne for køb og salg af varme er holdt konstant i faste priser i hele perioden, idet det forudsættes, at ændringer i købspris for varme medfører en tilsvarende ændring i salgstariffen 1041 Beregningsresultat Set over den 20-årige planperiode er der et selskabsøkonomisk overskud på ca 4 millioner kr i nutidsværdi over perioden Dette vurderes som et acceptabelt resultat Der henvises til Bilag 3 for mere detaljerede selskabsøkonomiske beregninger 1042 Følsomhedsanalyser Der er gennemført følgende følsomhedsanalyser: Investering i samlet fjernvarmesystem ± 10 % Varmebehov ± 10 % Resultatet af de gennemførte analyser fremgår af nedenstående tabel Tabel 106 Oversigt resultater følsomhedsanalyser Tekst Enhed Fordel projekt Reference Mio kr 4014 Investeringer plus 10 % Mio kr 3409 Investeringer minus 10 % Mio kr 4603 Varmebehov plus 10 % Mio kr 4513 Varmebehov minus 10 % Mio kr 3515 Projektet er i alle gennemførte analyser rentabelt Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

24 22 Bilag 1 - Oversigtskort over ledningsnet i Strandmarkskvarteret Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

25 23 Oversigtskort over ledningsnet Strandmarkskvarteret Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

26 24 Bilag 2 - Samfundsøkonomiske beregninger fjernvarme kontra fortsat olie- og naturgasfyring Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

27 Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger referencesituationen ( ) Generelle forudsætninger varmebehov ( ) Almindelige forbrugere Almindelige forbrugere naturgas Stk Almindelige forbrugere olie Stk Tilslutningsprocent - markedsopbygning % Antal tilsluttet naturgas Stk Antal tilsluttet gasolie Stk Antal, tilvækst (konverteret GJ) Stk Antal, tilvækst (konverteret >300 GJ) Stk Tilsluttet i alt Stk Tilvækst i antal kunder Stk Tilsluttet varmebehov naturgas MWh Tilsluttet varmebehov gasolie MWh Ledningstab i nye ledninger MWh Nettab % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Tilvækst i fjernvarmebehov pr år MWh Generelle forudsætninger varmebehov ( ) Almindelige forbrugere Almindelige forbrugere naturgas Stk Almindelige forbrugere olie Stk Tilslutningsprocent - markedsopbygning % Antal tilsluttet naturgas Stk Antal tilsluttet gasolie Stk Antal, tilvækst (konverteret GJ) Stk Antal, tilvækst (konverteret >300 GJ) Stk Tilsluttet i alt Stk Tilvækst i antal kunder Stk Tilsluttet varmebehov naturgas MWh Tilsluttet varmebehov gasolie MWh Ledningstab i nye ledninger MWh Nettab % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Tilvækst i fjernvarmebehov pr år MWh Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

28 Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger referencesituation del : Beregning af energistrømme Enhed Varmebehov naturgas MWh Varmebehov gasolie MWh Årsvirkningsgrad naturgas % 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 93,5 94,0 94,5 Årsvirkningsgrad gasolie % 82,5 83,0 83,5 84,0 84,5 85,0 85,5 86,0 86,5 87,0 Naturgasforbrug kedler GJ Gasolieforbrug GJ Miljø Enhed CO2-ækvivalenter gaskedel tons gasoliekedel tons CO2-ækvivalenter i alt tons SO2 gaskedel kg gasoliekedel kg SO2 i alt kg NOx gaskedel kg gasoliekedel kg NOx i alt kg PM2,5 gaskedel kg gasoliekedel kg PM2,5 i alt kg Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

29 Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger referencesituation del : Afgifter Enhed Energi og CO2 kedel 1000 kr Energi og CO2 gasolie 1000 kr Nox-gaskedler 1000 kr Nox-gasolie 1000 kr Samlede afgifter Investeringer og drift og vedligehold Enhed Løbende reinvestering i gaskedler 1000 kr Scrapværdi i slutår (20 år) 1000 kr Scrapværdi i alt akkumuleret 1000 kr Drift og vedligehold Storforbrugere 1000 kr Gaskedler 1000 kr Oliekedler 1000 kr Vedligehold i alt 1000 kr Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi Enhed Energi Naturgas 1000 kr Gasolie 1000 kr I alt 1000 kr Investeringer 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr CO2-ækvivalenter 1000 kr SO kr NOX 1000 kr PM2, kr Afgiftsforvridning 1000 kr Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1000 kr Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

30 Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger referencesituationen del Beregning af energistrømme Enhed Varmebehov naturgas MWh Varmebehov gasolie MWh Årsvirkningsgrad naturgas % 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Årsvirkningsgrad gasolie % 87,5 88,0 88,5 89,0 89,5 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 Naturgasforbrug kedler GJ Gasolieforbrug GJ Miljø Enhed CO2-ækvivalenter gaskedel tons gasoliekedel tons CO2-ækvivalenter i alt tons SO2 gaskedel kg gasoliekedel kg SO2 i alt kg NOx gaskedel kg gasoliekedel kg NOx i alt kg PM2,5 gaskedel kg gasoliekedel kg PM2,5 i alt kg Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

31 Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger referencesituationen del : Afgifter Enhed Energi og CO2 kedel 1000 kr Energi og CO2 gasolie 1000 kr Nox-gaskedler 1000 kr Nox-gasolie 1000 kr Samlede afgifter Investeringer og drift og vedligehold Enhed NPV Løbende reinvestering i gaskedler 1000 kr Scrapværdi i slutår (20 år) 1000 kr Scrapværdi i alt akkumuleret 1000 kr Drift og vedligehold Storforbrugere 1000 kr Gaskedler 1000 kr Oliekedler 1000 kr Vedligehold i alt 1000 kr Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi Enhed NPV Energi Naturgas 1000 kr Gasolie 1000 kr I alt 1000 kr Investeringer 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr CO2-ækvivalenter 1000 kr SO kr NOX 1000 kr PM2, kr Afgiftsforvridning 1000 kr Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1000 kr Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

32 Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger fjernvarmescenariet : Beregning af energistrømme Enhed Nettovarmebehov MWh Samlet ledningstab i hele området MWh Samlet fjernvarmebehov MWh Miljø Enhed CO2-ækvivalenter tons SO2 kg NOx kg PM2,5 kg Afgifter Enhed Fjernvarmeafgift 1000 kr Investeringer og drift og vedligehold Enhed Fjernvarmeledninger 1000 kr Stikledninger 1000 kr Frakobling af gasstik 1000 kr I alt ledningsanlæg 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Scrapværdi ledn akkumuleret 1000 kr Investering veksleranlæg 1000 kr Scrapværdi veksleranlæg 1000 kr , Scrapværdi veksleranlæg akkumuleret 1000 kr Samlede investeringer 1000 kr Scrapværdi i alt 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Udgifter til ekstra adm Kr/forbr Nyt fj-net 1000 kr Veksleranlæg 1000 kr 72,5 108, ,5 205,5 217,5 217,5 217,5 217,5 Drift og vedligehold i alt 1000 kr Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi 1000 kr Energiforbrug 1000 kr Investeringer 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr CO2-ækvivalenter 1000 kr SO kr NOX 1000 kr PM2, kr Afgiftsforvridning 1000 kr Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1000 kr Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

33 Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger fjernvarmescenarie Beregning af energistrømme Enhed Nettovarmebehov MWh Samlet ledningstab i hele området MWh Samlet fjernvarmebehov MWh Miljø Enhed CO2-ækvivalenter tons SO2 kg NOx kg PM2,5 kg Afgifter Enhed Fjernvarmeafgift 1000 kr Investeringer og drift og vedligehold Enhed Fjernvarmeledninger 1000 kr Stikledninger 1000 kr Frakobling af gasstik 1000 kr I alt ledningsanlæg 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Scrapværdi ledn akkumuleret 1000 kr Investering veksleranlæg 1000 kr Scrapværdi veksleranlæg 1000 kr Scrapværdi veksleranlæg akkumuleret 1000 kr Samlede investeringer 1000 kr Scrapværdi i alt 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Udgifter til ekstra adm Kr/forbr Nyt fj-net 1000 kr Veksleranlæg 1000 kr 217,5 217,5 217,5 217,5 217,5 217,5 217,5 217,5 217,5 217,5 Drift og vedligehold i alt 1000 kr Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi 1000 kr NPV Energiforbrug 1000 kr Investeringer 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr CO2-ækvivalenter 1000 kr SO kr NOX 1000 kr PM2, kr Afgiftsforvridning 1000 kr Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1000 kr Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

34 32 Bilag 3 - Selskabsøkonomiske beregninger Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

35 33 Selskabsøkonomiske beregninger Indtægter Enhed Tilslutningsbidrag 1000 kr Almindelige forbrugere 1000 kr Varmesalg Faste afgifter 1000 kr Abonnement 1000 kr Varmesalg 1000 kr Indtægter i alt 1000 kr Udgifter Enhed Køb af varme Variabel pris 1000 kr Fast afgift 1000 kr Rabat fast afgift 1000 kr Ekstra administration nye forbrugere 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Nye stikledninger efter år kr Finansiering 1000 kr Udgifter i alt 1000 kr Selskabsøkonomisk resultat pr år Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

36 34 Selskabsøkonomiske beregninger Indtægter Enhed NPV Tilslutningsbidrag 1000 kr Almindelige forbrugere 1000 kr Varmesalg Faste afgifter 1000 kr Abonnement 1000 kr Varmesalg 1000 kr Indtægter i alt 1000 kr Udgifter Enhed NPV Køb af varme Variabel pris 1000 kr Fast afgift 1000 kr Rabat fast afgift 1000 kr Ekstra administration nye forbrugere 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Nye stikledninger efter år kr Finansiering 1000 kr Udgifter i alt 1000 kr Selskabsøkonomisk resultat pr år Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af vestlige del af Fløng Høje-Taastrup Kommune

Fjernvarmeforsyning af vestlige del af Fløng Høje-Taastrup Kommune Høje Taastrup Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af vestlige del af Fløng Høje-Taastrup Kommune Projektforslag Januar 2013 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017

energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 MEMO TITEL Projektforslag for konvertering til fjernvarme i 14 energidistrikter i Næstved Kommune - bemærkninger til DGD's høringssvar, dateret 31. oktober 2017 DATO 13. november 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF EGEBJERG OG ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG

FJERNVARMEFORSYNING AF EGEBJERG OG ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG FEBRUAR 2017, REVISION 1 EGEBJERG NÆRVARME FJERNVARMEFORSYNING AF EGEBJERG OG ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG OG KONVERTERING TIL FJERNVARME

ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG OG KONVERTERING TIL FJERNVARME NOVEMBER 2012 NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. ETABLERING AF BIOMASSEANLÆG OG KONVERTERING TIL FJERNVARME PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 BRØNDBY

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Project review Project Name: Fjernvarmeforsyning af Fløng Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6

Project review Project Name: Fjernvarmeforsyning af Fløng Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6 Issued by: Landsbylauget Date: 02 Februar 2012 Doc. No.: Spørgsmål til Projektet Page 1 of 6 1 ad 1.1 Indstilling - gennemføre myndighedsbehandling 2 ad 3, side 6 3 ad 3, side 7 4 ad 3, side 7 5 ad 3,

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Side 1 af 7 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Udgivelsesdato : 07-02-2017 Projekt : Kongevænget Delområde

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Godkendelse af etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod. Projektgodkendelse

Godkendelse af etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod. Projektgodkendelse Punkt 5. Godkendelse af etablering af fjernvarmeforsyning til Storvorde og Sejlflod. Projektgodkendelse 2015-061872 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at projekt for forsyning

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere