Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune"

Transkript

1 Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 Dokumentnr Version 1 Udgivelsesdato 20 december 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JARU KUM KUM

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 11 Indstilling 3 2 Projektansvarlige 4 3 Forhold til varmeplanlægningen 5 4 Forhold til anden lovgivning 7 5 Fastlæggelse af forsyningsområder 8 51 Forsyningsområde 8 52 Nettovarmebehov 8 53 Tekniske anlæg 10 6 Tidsplan 11 7 Arealafståelse, servitutpålæg mm 12 8 Forhandlinger med berørte parter 13 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne Brugerøkonomi Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger Varmemæssig vurdering Miljømæssig vurdering Samfundsøkonomiske beregninger Selskabsøkonomisk vurdering 20 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

4 2 Bilagsfortegnelse Bilag 1 - Oversigtskort over ledningsnet i Strandmarkskvarteret Bilag 2 - Samfundsøkonomiske beregninger fjernvarme kontra fortsat olie- og naturgasfyring Bilag 3 - Selskabsøkonomiske beregninger Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

5 3 1 Indledning Dette projektforslag er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr 347 af 17 maj 2005 om varmeforsyning med senere ændringer og Bekendtgørelse nr 1295 af 13 december 2005 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) Projektforslaget omfatter etablering af fjernvarmeforsyning til boliger og plejehjem i området omkring Strandmarkskvarteret i Hvidovre, jf nedenstående oversigtskort: Figur 11 Oversigtskort Strandmarkskvarteret 11 Indstilling Det indstilles til Hvidovre Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer Byrådet i Hvidovre Kommune ansøges herved om godkendelse af projektforslaget for etablering af fjernvarmeforsyning til Strandmarkskvarteret Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

6 4 2 Projektansvarlige Den ansvarlige for projektet er: Hvidovre Fjernvarme Amba v EBO Consult A/S Strandmarksvej 27A 2650 Hvidovre Kontaktperson: Erik Christiansen Tlf: Vedrørende projektforslaget indhold, kan Hvidovre Fjernvarmes rådgiver kontaktes: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Kontaktperson: Kurt Madsen Tlf: eller (direkte) Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

7 5 3 Forhold til varmeplanlægningen Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af boliger i Strandmarkskvarteret i Hvidovre Området er i dag udlagt til naturgasforsyning Dette indebærer, at godkendelse af dette projektforslag ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme Regler for ændring af områdeafgrænsningen fremgår af 7 i projektbekendtgørelsen: " 7 Projekter for naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet kan kun godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis projektet ud fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, jf dog stk 2-3 Stk 2 Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk 1, dog godkende projekter, der er omfattet af stk 1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig, jf dog stk 3 " Samlet betyder 72, at det er tilladt at ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed også at konvertere fra naturgas til fjernvarmeforsyning, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor, og gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt De samfundsøkonomiske beregninger, jf afsnit 103, viser en samfundsøkonomisk gevinst ved denne ændring Energiklagenævnet afgjorde primo januar 2011 en klagesag omkring konvertering af ca 500 ejendomme i Assens-området fra naturgas til fjernvarme I dette projekt indgik ikke kompensationsbetaling til naturgasselskabet Assens Kommune godkendte dette projektforslag Efterfølgende påklagede gasselskabet godkendelsen til Energiklagenævnet, der stadfæstede Assens Kommunes godkendelse af projektforslaget Energiklagenævnet tilkendegav i deres afgørelse, at vurdering af, om gasselskabets økonomi forrykkes væsentligt, alene skal tage udgangspunkt i det konkrete projekt Dette betyder, at vurderingen af, om gasselskabets økonomi forrykkes, skal ses i relation til de naturgasmængder, der indgår i det konkrete projekt set i forhold til naturgasselskabets samlede distribution af naturgas Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

8 6 Det beregnede gassalg for de forventede konverterbare naturgaskunder udgør ca GJ/ m 3 i slutåret 2031 Set i forhold til den samlede distribuerede gasmængde i HMNs distributionsnet på ca2173 millioner m 3 i 2010, ses det, at den tabte distributionsmængde udgør knap 0,04 % Den tabte distributionsindtægt må derfor siges at være marginal HMN har oplyst, at de bortfalder krav om kompensationsbetaling ved frakobling af naturgasnettet pr 1 januar 2012, hvilket understreger at deres selskabsøkonomi ikke bliver påvirket nævneværdigt Hvidovre Fjernvarme Amba vurderer derfor, at gasselskabets økonomiske forhold ikke bliver rykket væsentligt ved denne ændring af områdeafgrænsningen Samlet set vurderes, at betingelserne i 72 i projektbekendtgørelsen er opfyldt, og godkendelse af projektforslaget vil derfor være i overensstemmelse med gældende varmeplanlægningsregler Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

9 7 4 Forhold til anden lovgivning Projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med gældende lovgivning Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

10 8 5 Fastlæggelse af forsyningsområder 51 Forsyningsområde Forsyningsområdets afgrænsning fremgår af nedenstående kortskitse Figur 51 Oversigtskort af afgrænsning af forsyningsområde 52 Nettovarmebehov 521 Nettovarmebehov ud fra BBR Nettovarmebehovet i området er antaget på baggrund af BBR-oplysninger om erhvervs- og boligarealer, opvarmningsform og varmeinstallationstyper Varmeplan Danmark indeholder en række nøgletal for enhedsforbrug i kwh/m 2 for en række bygningstyper SBI har i 2010 udgivet en rapport "Danske Bygningers energibehov i 2050" Denne rapport indeholder også en række beregnede nøgletal for bygningernes energiforbrug Det fremgår af rapporten, at der en god overensstemmelse mellem disse nøgletal og Energistyrelsens energistatistik Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

11 9 HMN har leveret data om det faktiske naturgasforbrug samt antallet af naturgas-installationer i området Antallet af naturgasinstallationer viste sig at afvige fra det antal, der fremgår af BBR-oplysningerne Det antages, at forskellen mellem BBR-oplysningerne og oplysningerne fra HMN skyldes, at BBR-registret ikke er opdateret med de seneste konverteringer fra gasolie til naturgas Antallet af gasolie-installationer nedjusteres, således at antallet af gasolie- og naturgasinstallationer efter justeringen er lig antallet af gasolie- og naturgasinstallationer fra BBR-oplysningerne Der er tidligere udarbejdet projektforslag for konvertering af Langhøjskolen og Holmegårdsskolen i Hvidovre med en række tilstødende boligområder Enhedsforbrug for området omkring Strandmarkskvarteret kan afhængig af datakilde opgøres som følger: Kilde Enhedsforbrug i kwh/m 2 Varmeplan Danmark 133 SBI 125 HMN (årsvirkningsgrad 90%) 132 Til sammenligning Boligområder omkring Langhøjskolen Boligområder omkring Holmegårdsskolen Baseret på ovenstående er valgt et enhedsforbrug på 130 kwh/m 2 Der suppleres med følsomhedsanalyser på et varmebehov, der er 10 % højere, svarende til at varmebehov øges efter konvertering fra naturgas Erfaringer har vist, at der kan forekomme stigende varmeforbrug, eksempelvis ved at der ikke længere suppleres med brændeovne Der suppleres ligeledes med en følsomhedsanalyse med et 10 % lavere varmebehov, svarende til indregning af forholdsvis store energibesparelser set som et gennemsnit over hele perioden Det samlede varmebehov opgjort ud fra dette udgør: Tabel 51 Oversigt over varmebehov mv fordelt på opvarmningsformer Opvarmningsform Antal Varmebehov i MWh Anden opvarmning end el- gas- flydende/fast brændsel og halm 2 20 Elektricitet Fast brændsel (kul, koks, brænde mm) 2 18 Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas mm) Gasværksgas 0 0 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

12 10 Naturgas Ukendt 0 0 Samlet I projektforslagsberegningerne påregnes der ikke tilsluttet kunder, der i dag er opvarmet af andet en naturgas og gasolie Det nye fjernvarmeledningsnet er dog dimensioneret til også at kunne forsyne disse kunder Det samlede fjernvarmebehov inklusive nettab forventes at udgøre knap 8500 MWh i 2031 Den samlede tilvækst i effektbehovet Strandmarkskvarteret forventes at udgøre ca 2,7 MW 522 Nuværende varmebehov Det forventede bruttovarmebehov i Hvidovre Fjernvarme forsyningsområde udgør ca 1140 TJ (ca MWh) i 2011 Tilvæksten fra Strandmarkskvarteret udgør godt 3 % af det samlede varmebehov i Hvidovre Fjernvarmes forsyningsområde og kan betragtes som marginal Det er forudsat, at kedelcentralen på Friheden indgår som spids- og reservelastcentral Der er derfor ikke behov for yderligere investeringer i udvidelse af vekslerkapacitet til VEKS-systemet Hvidovre Fjernvarme får varmen leveret fra VEKS-systemet Set i forhold til dette store fjernvarmesystem er tilvæksten fra Strandmarkskvarteret forsvindende Det samlede varmebehov i VEKS-systemet udgør ca 9000 TJ Tilvæksten fra Strandmarkskvarteret på ca 8500 MWh (31 TJ) udgør således kun en marginal udvidelse af det samlede varmebehov i VEKS-systemet på ca 0,3 % 53 Tekniske anlæg Der etableres de nødvendige fjernvarme- og stikledninger i området Der er indregnet forstærkning af ledninger i Enghavevej Herudover skal der ikke foretages nogen investeringer i det øvrige fjernvarmesystem, hverken inden for Hvidovre Fjernvarmes forsyningsområde eller i VEKS-systemet Tilslutningssteder til eksisterende fjernvarmeanlæg fremgår af Bilag 1 Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

13 11 6 Tidsplan Projektforslaget forventes godkendt primo 2012 Fjernvarmeledningerne forventes etableret derefter Fjernvarmeforsyning forventes herefter tidligst påbegyndt ultimo Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

14 12 7 Arealafståelse, servitutpålæg mm Ledningsnettet forventes fremført i offentlig vej For nærværende vurderes der ikke at være behov for arealafståelse eller servitutpålæg Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

15 13 8 Forhandlinger med berørte parter Projektet har været drøftet med naturgasselskabet HMN, især med henblik på at få fastlagt det samlede naturgasforbrug i området Som anført i kapitel 3, påregnes der ikke betalt kompensation til HMN ved denne ændring af områdeafgrænsningen Der er ikke gennemført forhandlinger med andre parter Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

16 14 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne Såfremt projektforslaget ikke gennemføres, forudsættes det, at naturgasforsyningen/gasolieforsyning fortsætter uændret For naturgasforbrugernes og olieforbrugerens vedkommende forudsættes de eksisterende kedler udskiftet løbende over projektperioden For øvrige forbrugere regnes der med en gennemsnitspris på nye gaskedler på ca kr (eksklusive moms) For oliekedler regnes med en pris på ca kr (eksklusive moms) Nye fjernvarmeunits påregnes at koste ca kr (eksklusive moms) D&V gas- og oliekedler anslås til ca 1500 kr/år D&V fjernvarmeunits anslås til ca 500 kr/år Alle beløb er eksklusive moms Årsvirkningsgrader for eksisterende naturgaskedler er antaget til 90 % Der påregnes en stigning på ½ %-point om året op til 95% i årsvirkningsgrad som følge af løbende udskiftning af gaskedlerne Årsvirkningsgrader for eksisterende oliekedler er antaget til 82,5 % Også her indgår en stigning på ½ %-point om året som følge af løbende udskiftning af oliekedlerne 91 Brugerøkonomi I nedenstående tabeller er sammenlignet mellem fortsat olie- og/eller naturgasfyring og fjernvarmeforsyning Der er anført en brugerøkonomisk beregning for et hus på 130 m 2 og et forbrug på 18,1 MWh Forbrug og størrelse svarer til det hus, der anvendes til statistikbrug hos Dansk Fjernvarme Der er endvidere suppleret med en brugerøkonomisk beregning for et hus på 160 m 2 og et forbrug på 16,9 MWh/år svarende til eksemplerne i projektforslagene for henholdsvis Holmegårdsskolen og Langhøjskolen Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

17 15 Tabel 91 Sammenligning mellem fortsat oliefyring/naturgasfyring og fjernvarmeforsyning (forbrug på 18,1 MWh) Anførte beløb er inklusive moms Kr/år Investering ny kedel (5%, 20 år) Gasforbrug (18,1 MWh - 90%) i m Variabel gaspris kr/m3 8, Abonnement 120 Serviceaftale 1875 Samlet naturgaspris Fortsat oliefyring Kr/år Investering ny kedel (5%, 20 år) Olieforbrug (18,1 MWh - 90%) i l 2033 Oliepris pr 1000 l Service og skorstensfejer 1875 Samlet gasoliepris Udskiftning til fjernvarme (18,1 MWh) Kr/år Tilslutningsbidrag Ny fjernvarme unit og frakobling N-gas Investering i alt (5%, 20 år) Abonnement 750 Fastafgift kr/mwh 172, Variabel afgift kr/mwh 439, Vedligehold fj-unit 625 I alt med frakobling af N-gas I alt uden frakobling af N-gas Fordel ved fjernvarme i forhold til naturgas 3861 Fordel ved fjernvarme i forhold til oliefyring* 9863 *Ved sammenligning mellem olie og fjernvarme indgår der ikke omkostninger til frakobling af naturgas Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

18 16 Tabel 92 Sammenligning mellem fortsat oliefyring/naturgasfyring og fjernvarmeforsyning (forbrug på 16,9 MWh) Anførte beløb er inklusive moms Kr/år Investering ny kedel (5%, 20 år) Gasforbrug (16,9 MWh - 90%) i m Variabel gaspris kr/m3 8, Abonnement 120 Serviceaftale 1875 Samlet naturgaspris Fortsat oliefyring Kr/år Investering ny kedel (5%, 20 år) Olieforbrug (16,9 MWh - 90%) i l 1898 Oliepris pr 1000 l Service og skorstensfejer 1875 Samlet gasoliepris Udskiftning til fjernvarme (16,9 MWh) Kr/år Tilslutningsbidrag Ny fjernvarme unit og frakobling N-gas Investering i alt (5%, 20 år) Abonnement 750 Fastafgift kr/mwh 172, Variabel afgift kr/mwh 439, Vedligehold fj-unit 625 I alt med frakobling af N-gas I alt uden frakobling af N-gas Fordel ved fjernvarme i forhold til naturgas 3523 Fordel ved fjernvarme i forhold til oliefyring* 9209 *Ved sammenligning mellem olie og fjernvarme indgår der ikke omkostninger til frakobling af naturgas Der er i ovenstående tabeller taget udgangspunkt i aktuelle priser fra HMN (oktober 2011) og fra olieselskaber For fjernvarmetariffens vedkommende er der taget udgangspunkt i taksterne fra Hvidovre Fjernvarme gældende fra 1 juni 2010 Der er indregnet et stikledningsbidrag på kr inklusive moms afhængigt af forbrugerens størrelse Omkostning til frakobling af naturgasstik på 6900 kr inklusive moms er medregnet som brugerinvestering ved tilslutning til fjernvarme Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

19 17 10 Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger Der er i overensstemmelse med BEK 1295 og Energistyrelsens vejledning gennemført to sæt samfundsøkonomiske beregninger: Et sæt er for fortsat olie/naturgasfyring i Strandmarkskvarteret Det andet sæt samfundsøkonomiske beregninger er for konvertering til fjernvarme i Strandmarkskvarteret, hvor forbrugerne i området omkring Strandmarkskvarteret forsynes fra de eksisterende produktionsanlæg i Københavnsområdet gennem VEKS' transmissionsnet og Hvidovre Fjernvarmes distributionssystem Det fremgår af afsnit 522, at varmebehovet i Strandmarkskvarteret kun udgør en marginal udvidelse af det samlede varmebehov i VEKS-systemet Beregning af varmeforbrug i projektforslagsscenariet er derfor gennemført på basis af oplysninger om den samfundsøkonomiske fjernvarmepris i VEKSsystemet Denne pris er beregnet af Rambøll for VEKS og er baseret på en forventet produktionsfordeling for tilvækst i fjernvarmebehovet i det samlede VEKS-system 101 Varmemæssig vurdering Ved projektets gennemførelse fremkommer nedenstående tal over perioden Tabel 101 Varmeproduktion i de to scenarier Varmemæssige betragtninger 2031 Enhed Reference Projekt Varmebehov MWh Nettab MWh Samlet varmeforbrug MWh Som nævnt tidligere anvendes for fjernvarme den marginale samfundsøkonomiske omkostning for fjernvarme fra VEKS-systemet Baggrundsdata stammer fra en modelberegning, hvor elproduktion og brændselsforbrug ikke fremgår, hvorfor det ikke er muligt at angive data for disse for projektscenariet Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

20 18 Som det ses af Tabel 101, har det ikke været muligt at opgøre brændselsforbruget ved forsyning med fjernvarme Der gøres i den sammenhæng opmærksom, på at VEKS-systemet får fjernvarme fra anlæg med meget høje varmevirkningsgrader grundet kraftvarmefordelen Det vurderes, at brændselsforbruget ved forsyning med fjernvarme i Strandmarkskvarteret vil være lavere sammenlignet med den kedelbaserede varmeproduktion i referencen 102 Miljømæssig vurdering Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet Resultatet fremgår af nedenstående tabel Udledningen af drivhusgasserne CO 2, CH 4 og N 2 O er omregnet til CO 2 -ækvivalenter Tabel 102 Oversigt emissionsdata Emissioner i alt Enhed Reference Projekt Fordel projekt CO 2 -ækvivalenter tons SO 2 kg NO x kg Partikler (PM2,5) kg Tabellen viser en fordel for projektet med hensyn til både CO 2 -ækvivalenter, NO x -emissioner, SO 2 -emissioner og partikler Emissionerne er værdisat og indgår i de samfundsøkonomiske beregninger nedenfor i henhold til gældende vejledning fra Energistyrelsen på området 103 Samfundsøkonomiske beregninger 1031 Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger Brændselspriser Der er anvendt Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger fra april 2011 prisreguleret til 2011-prisniveau samt tillægsblad, dateret 2 september 2011 Investeringsomkostninger og drift og vedligehold på brugersiden Investeringer til fjernvarmeunits og nye naturgaskedler fremgår af afsnit 9 Investeringer i fjernvarmeledninger På basis af nyligt afholdte licitationer er der anvendt følgende enhedspriser for etablering af fjernvarmeledninger, eksklusive planlægning/projektering/tilsyn og uforudsete udgifter: Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

21 19 Tabel 103 Oversigt over entreprenørpriser Ledningstype Pris pr meter Tracé længde tracé [DKK/m] [m] Pris [DKK] DN DN DN DN DN DN DN125* DN150** SUM * Alle meter er eksisterende DN100, der skal skiftes, ** Dækker også forsyning mod Langhøjskolen De anførte enhedspriser er baseret på en licitation afholdt primo december 2011 for etablering af ca 5 km fjernvarmeledninger i Hvidovre Med et tillæg på ca 15 % til planlægning/projektering/tilsyn/uforudsete udgifter vurderes anlægsomkostningerne for gadeledningerne at udgøre i alt ca 10 millioner kr Hertil kommer ca 435 stikledninger til en gennemsnitspris af kr/stk, i alt knap 11 millioner kr Den marginale meromkostning til drift og vedligehold af det nye fjernvarmeledningsnet udgør ca kr/år Det er dog forudsat, at der reelt ikke er nogen vedligeholdelsesomkostninger af betydning de første 10 år De marginale merudgifter til administration af de nye kunder er sat til 100 kr/år/forbruger 1032 Beregningsresultat fjernvarme kontra fortsat olie- /naturgasfyring Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger fremgår af Tabel 104 Tabel 104 Samfundsøkonomiske resultater for reference- og fjernvarmescenariet (inklusive nettoafgiftsfaktor) I Nutidsværdier Enhed Reference Projekt Fordel projekt Varmeforbrug 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr CO2-ækvivalenter 1000 kr SO kr Nox 1000 kr Partikler (PM2,5) 1000 kr Afgiftsforvridning 1000 kr I alt 1000 kr Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

22 20 Som det fremgår af tabellen, er der en samfundsøkonomisk fordel ved projektet over den 20-årige planperiode ( ) ca 4,3 millioner kr Samfundsøkonomisk set er det ansøgte mere fordelagtigt end fortsat naturgasfyring, hvorfor de samfundsøkonomiske forhold taler for at ændre områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme Der henvises til Bilag 2 for mere detaljerede beregninger 1033 Følsomhedsanalyser fjernvarme kontra fortsat olie- /naturgasfyring Der er gennemført følgende følsomhedsanalyser: Kalkulationsrente ± 2 procentpoint (dvs 3 % og 7 %) Investering i samlet fjernvarmesystem ± 10 % Varmebehov ± 10 % Resultatet af de gennemførte analyser fremgår af nedenstående tabel: Tabel 105 Oversigt resultater følsomhedsanalyser Tekst Enhed Fordel projekt Reference Mio kr 4312 Kalkulationsrente 3 % Mio kr Kalkulationsrente 7 % Mio kr Investeringer plus 10 % Mio kr 3407 Investeringer minus 10 % Mio kr 5199 Varmebehov plus 10 % Mio kr 6658 Varmebehov minus 10 % Mio kr 1966 Fjernvarmescenariet er i alle gennemførte analyser rentabelt bortset fra en forøgelse af den samfundsøkonomiske kalkulationsrente til 7 % Det vurderes mere realistisk, at kalkulationsrenten nedsættes til ca 3 % end en stigning til de anførte 7 % 104 Selskabsøkonomisk vurdering Der er gennemført en selskabsøkonomisk vurdering af etablering af fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret På indtægtssiden er medtaget stikledningsbidrag fra forudsatte takster for fjernvarme gældende fra 1 juni 2011 ved tilslutning til Hvidovre Fjernvarme Endvidere er medtaget indtægt fra salg af varme og abonnement til forudsatte takster gældende fra 1 juni 2011 På udgiftssiden er anvendt gældende takster for køb af varme fra VEKS Investeringer i nyanlæg er regnet finansieret med 25-årige annuitetslån med en rente Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

23 21 på ca 3 % (KommuneKredit) Endvidere er tillagt merudgifter til drift og vedligehold af fjernvarmeledninger og merudgifter til administration Taksterne for køb og salg af varme er holdt konstant i faste priser i hele perioden, idet det forudsættes, at ændringer i købspris for varme medfører en tilsvarende ændring i salgstariffen 1041 Beregningsresultat Set over den 20-årige planperiode er der et selskabsøkonomisk overskud på ca 4 millioner kr i nutidsværdi over perioden Dette vurderes som et acceptabelt resultat Der henvises til Bilag 3 for mere detaljerede selskabsøkonomiske beregninger 1042 Følsomhedsanalyser Der er gennemført følgende følsomhedsanalyser: Investering i samlet fjernvarmesystem ± 10 % Varmebehov ± 10 % Resultatet af de gennemførte analyser fremgår af nedenstående tabel Tabel 106 Oversigt resultater følsomhedsanalyser Tekst Enhed Fordel projekt Reference Mio kr 4014 Investeringer plus 10 % Mio kr 3409 Investeringer minus 10 % Mio kr 4603 Varmebehov plus 10 % Mio kr 4513 Varmebehov minus 10 % Mio kr 3515 Projektet er i alle gennemførte analyser rentabelt Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

24 22 Bilag 1 - Oversigtskort over ledningsnet i Strandmarkskvarteret Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

25 23 Oversigtskort over ledningsnet Strandmarkskvarteret Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

26 24 Bilag 2 - Samfundsøkonomiske beregninger fjernvarme kontra fortsat olie- og naturgasfyring Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

27 Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger referencesituationen ( ) Generelle forudsætninger varmebehov ( ) Almindelige forbrugere Almindelige forbrugere naturgas Stk Almindelige forbrugere olie Stk Tilslutningsprocent - markedsopbygning % Antal tilsluttet naturgas Stk Antal tilsluttet gasolie Stk Antal, tilvækst (konverteret GJ) Stk Antal, tilvækst (konverteret >300 GJ) Stk Tilsluttet i alt Stk Tilvækst i antal kunder Stk Tilsluttet varmebehov naturgas MWh Tilsluttet varmebehov gasolie MWh Ledningstab i nye ledninger MWh Nettab % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Tilvækst i fjernvarmebehov pr år MWh Generelle forudsætninger varmebehov ( ) Almindelige forbrugere Almindelige forbrugere naturgas Stk Almindelige forbrugere olie Stk Tilslutningsprocent - markedsopbygning % Antal tilsluttet naturgas Stk Antal tilsluttet gasolie Stk Antal, tilvækst (konverteret GJ) Stk Antal, tilvækst (konverteret >300 GJ) Stk Tilsluttet i alt Stk Tilvækst i antal kunder Stk Tilsluttet varmebehov naturgas MWh Tilsluttet varmebehov gasolie MWh Ledningstab i nye ledninger MWh Nettab % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Tilvækst i fjernvarmebehov pr år MWh Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

28 Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger referencesituation del : Beregning af energistrømme Enhed Varmebehov naturgas MWh Varmebehov gasolie MWh Årsvirkningsgrad naturgas % 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 93,5 94,0 94,5 Årsvirkningsgrad gasolie % 82,5 83,0 83,5 84,0 84,5 85,0 85,5 86,0 86,5 87,0 Naturgasforbrug kedler GJ Gasolieforbrug GJ Miljø Enhed CO2-ækvivalenter gaskedel tons gasoliekedel tons CO2-ækvivalenter i alt tons SO2 gaskedel kg gasoliekedel kg SO2 i alt kg NOx gaskedel kg gasoliekedel kg NOx i alt kg PM2,5 gaskedel kg gasoliekedel kg PM2,5 i alt kg Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

29 Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger referencesituation del : Afgifter Enhed Energi og CO2 kedel 1000 kr Energi og CO2 gasolie 1000 kr Nox-gaskedler 1000 kr Nox-gasolie 1000 kr Samlede afgifter Investeringer og drift og vedligehold Enhed Løbende reinvestering i gaskedler 1000 kr Scrapværdi i slutår (20 år) 1000 kr Scrapværdi i alt akkumuleret 1000 kr Drift og vedligehold Storforbrugere 1000 kr Gaskedler 1000 kr Oliekedler 1000 kr Vedligehold i alt 1000 kr Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi Enhed Energi Naturgas 1000 kr Gasolie 1000 kr I alt 1000 kr Investeringer 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr CO2-ækvivalenter 1000 kr SO kr NOX 1000 kr PM2, kr Afgiftsforvridning 1000 kr Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1000 kr Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

30 Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger referencesituationen del Beregning af energistrømme Enhed Varmebehov naturgas MWh Varmebehov gasolie MWh Årsvirkningsgrad naturgas % 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Årsvirkningsgrad gasolie % 87,5 88,0 88,5 89,0 89,5 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 Naturgasforbrug kedler GJ Gasolieforbrug GJ Miljø Enhed CO2-ækvivalenter gaskedel tons gasoliekedel tons CO2-ækvivalenter i alt tons SO2 gaskedel kg gasoliekedel kg SO2 i alt kg NOx gaskedel kg gasoliekedel kg NOx i alt kg PM2,5 gaskedel kg gasoliekedel kg PM2,5 i alt kg Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

31 Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger referencesituationen del : Afgifter Enhed Energi og CO2 kedel 1000 kr Energi og CO2 gasolie 1000 kr Nox-gaskedler 1000 kr Nox-gasolie 1000 kr Samlede afgifter Investeringer og drift og vedligehold Enhed NPV Løbende reinvestering i gaskedler 1000 kr Scrapværdi i slutår (20 år) 1000 kr Scrapværdi i alt akkumuleret 1000 kr Drift og vedligehold Storforbrugere 1000 kr Gaskedler 1000 kr Oliekedler 1000 kr Vedligehold i alt 1000 kr Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi Enhed NPV Energi Naturgas 1000 kr Gasolie 1000 kr I alt 1000 kr Investeringer 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr CO2-ækvivalenter 1000 kr SO kr NOX 1000 kr PM2, kr Afgiftsforvridning 1000 kr Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1000 kr Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

32 Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger fjernvarmescenariet : Beregning af energistrømme Enhed Nettovarmebehov MWh Samlet ledningstab i hele området MWh Samlet fjernvarmebehov MWh Miljø Enhed CO2-ækvivalenter tons SO2 kg NOx kg PM2,5 kg Afgifter Enhed Fjernvarmeafgift 1000 kr Investeringer og drift og vedligehold Enhed Fjernvarmeledninger 1000 kr Stikledninger 1000 kr Frakobling af gasstik 1000 kr I alt ledningsanlæg 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Scrapværdi ledn akkumuleret 1000 kr Investering veksleranlæg 1000 kr Scrapværdi veksleranlæg 1000 kr , Scrapværdi veksleranlæg akkumuleret 1000 kr Samlede investeringer 1000 kr Scrapværdi i alt 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Udgifter til ekstra adm Kr/forbr Nyt fj-net 1000 kr Veksleranlæg 1000 kr 72,5 108, ,5 205,5 217,5 217,5 217,5 217,5 Drift og vedligehold i alt 1000 kr Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi 1000 kr Energiforbrug 1000 kr Investeringer 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr CO2-ækvivalenter 1000 kr SO kr NOX 1000 kr PM2, kr Afgiftsforvridning 1000 kr Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1000 kr Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

33 Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning Strandmarkskvarteret i Hvidovre Kommune Samfundsøkonomiske beregninger fjernvarmescenarie Beregning af energistrømme Enhed Nettovarmebehov MWh Samlet ledningstab i hele området MWh Samlet fjernvarmebehov MWh Miljø Enhed CO2-ækvivalenter tons SO2 kg NOx kg PM2,5 kg Afgifter Enhed Fjernvarmeafgift 1000 kr Investeringer og drift og vedligehold Enhed Fjernvarmeledninger 1000 kr Stikledninger 1000 kr Frakobling af gasstik 1000 kr I alt ledningsanlæg 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Scrapværdi ledn akkumuleret 1000 kr Investering veksleranlæg 1000 kr Scrapværdi veksleranlæg 1000 kr Scrapværdi veksleranlæg akkumuleret 1000 kr Samlede investeringer 1000 kr Scrapværdi i alt 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Udgifter til ekstra adm Kr/forbr Nyt fj-net 1000 kr Veksleranlæg 1000 kr 217,5 217,5 217,5 217,5 217,5 217,5 217,5 217,5 217,5 217,5 Drift og vedligehold i alt 1000 kr Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi 1000 kr NPV Energiforbrug 1000 kr Investeringer 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr CO2-ækvivalenter 1000 kr SO kr NOX 1000 kr PM2, kr Afgiftsforvridning 1000 kr Samfundsøkonomiske omkostninger i alt 1000 kr Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

34 32 Bilag 3 - Selskabsøkonomiske beregninger Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

35 33 Selskabsøkonomiske beregninger Indtægter Enhed Tilslutningsbidrag 1000 kr Almindelige forbrugere 1000 kr Varmesalg Faste afgifter 1000 kr Abonnement 1000 kr Varmesalg 1000 kr Indtægter i alt 1000 kr Udgifter Enhed Køb af varme Variabel pris 1000 kr Fast afgift 1000 kr Rabat fast afgift 1000 kr Ekstra administration nye forbrugere 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Nye stikledninger efter år kr Finansiering 1000 kr Udgifter i alt 1000 kr Selskabsøkonomisk resultat pr år Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

36 34 Selskabsøkonomiske beregninger Indtægter Enhed NPV Tilslutningsbidrag 1000 kr Almindelige forbrugere 1000 kr Varmesalg Faste afgifter 1000 kr Abonnement 1000 kr Varmesalg 1000 kr Indtægter i alt 1000 kr Udgifter Enhed NPV Køb af varme Variabel pris 1000 kr Fast afgift 1000 kr Rabat fast afgift 1000 kr Ekstra administration nye forbrugere 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Nye stikledninger efter år kr Finansiering 1000 kr Udgifter i alt 1000 kr Selskabsøkonomisk resultat pr år Projekt dokumenter/projektforslag Strandmarkskvarteretdocx

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev

Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Forbindelsesledning Odense SØ Ferritslev Fjernvarmeforsyning af Birkum, Rolfsted og Ferritslev Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning Januar 2013 Opdateret januar 2014 Fax 65 47 30 03 Indholdsfortegnelse

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme Fjernvarmeforsyning af områder ved Søborg Hovedgade, Gladsaxe Erhvervskvarter m.fl.

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Allinge- Sandvig, Tejn og Sandkaas August 2013 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet

IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG Gedsted Varmeværk Fjernvarmeforsyning af industriområdet Udarbejdet af: René Fonvig Hald Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: - Dato: 15.09.2014 Version: 1.1 Projekt

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere