Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014"

Transkript

1 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab med en kapital på kr. Baggrund Folketinget vedtog den 16. maj 2013 Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister (L152). Ændringsloven er baseret på evalueringen af den gældende selskabslov, som viste, at brugerne har positive erfaringer med at anvende loven. Ændringsloven er omfangsrig, fordi den også indeholder en lang række tekniske ændringer og præciseringer, herunder sproglige rettelser. Delvis ikrafttræden Erhvervs- og vækstministeren blev bemyndiget til at fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden, herunder til at sætte dele af bestemmelserne i kraft på forskellige tidspunkter og til at fastsætte overgangsregler. Erhvervsstyrelsen har den 4. oktober 2013 og den 11. oktober 2013 udsendt nyheder, hvoraf det fremgår, at hovedparten af ændringerne træder i kraft den 1. januar Det fremgår også af nyhederne, at Erhvervsstyrelsen arbejder på en vejledning om processen for, hvordan et iværksætterselskab stiftes, og som forventes udsendt i anden halvdel af november Opsummering af de væsentligste ændringer og deres ikrafttræden De væsentligste ændringer til selskabslovene og konsekvensrettelserne til årsregnskabsloven er beskrevet nedenfor. Endvidere er de forventede ikrafttrædelsestidspunkter angivet. Da nyhederne ikke omtaler alle ændringer i L152, og Erhvervs- og vækstministeren endnu ikke har udsendt en bekendtgørelsen om ikrafttræden af L152 1, er der fortsat usikkerhed om tidspunktet for ikrafttræden af visse af ændringerne. REVREGN udsender yderligere information, når bekendtgørelsen om ikrafttræden og ovennævnte vejledning om stiftelse af iværksætterselskaber er udsendt. De væsentligste ændringer og deres ikrafttræden Kapitalkravet for anpartsselskaber nedsættes yderligere Selvom kapitalkravet for anpartsselskaber blev nedsat fra kr. til kr. med den gældende selskabslov, er det ifølge lovbemærkningerne fortsat højere end i de lande, Danmark normalt sammenligner sig med. Kravet om minimumskapital er begrundet i et ønske om at skabe en vis troværdighed om selskabsformen og for at sikre medarbejdere og kreditorer. Ledelsens ansvar for at sikre et forsvarligt kapitalberedskab vurderes dog som et bedre instrument end et kapitalkrav på Erhvervsstyrelsen forventer at udsende bekendtgørelsen i starten af december jf. nyhed af 28. oktober 2013.

2 Deloitte 2 kr. På den baggrund og jf. nedenfor om S.M.B.A. er lempes kapitalkravet for anpartsselskaber fra kr. til kr. Alene krav om indbetaling af 25 % af overkurs i anpartsselskaber Efter selskabsloven er der alene krav om indbetaling af 25 % af selskabskapitalen, dog skal der i anpartsselskaber som minimum indbetales kr. Derudover skal en eventuel overkurs indbetales fuldt ud. Ved ændringslovens ikrafttræden vil det være tilstrækkeligt at indbetale 25 % af såvel selskabskapitalen som overkursen i et anpartsselskab. For aktieselskaber vil der stadig være krav om indbetaling af 100 % af overkursen ved delvis indbetaling af selskabskapitalen. Ved apportindskud skal såvel selskabskapitalen som overkursen fortsat indbetales 100 %. Iværksætterselskaber med en kapital på 1 kr. For at sikre gode vilkår for at etablere nye virksomheder bliver det muligt at stifte iværksætterselskaber (IVS) med en kapital på 1 kr. Kapitalen i et iværksætterselskab kan alene indskydes i kontanter. Det betyder fx, at det ikke vil være muligt at foretage skattefri virksomhedsomdannelse af en personlig virksomhed til et iværksætterselskab. Et iværksætterselskab er et anpartsselskab, der ikke har en registreret selskabskapital på mindst kr., og som opfylder følgende betingelser: i) en kapital på mindst 1 kr., og ii) i dets navn benytter betegnelsen iværksætterselskab eller forkortelsen IVS. Det er med andre ord en variation af et anpartsselskab, der først kan blive til et rigtigt anpartsselskab, når der er opbygget en kapital på kr. Dette kræver dog bl.a., at der udarbejdes en erklæring fra en vurderingsmand. Kapitalen opbygges ved, at der hensættes mindst 25 % af det årlige overskud. IVS er må ikke udbetale udbytte, før der er opbygget en egenkapital på kr. inkl. selskabskapital. Bortset fra de særlige regler om selskabskapital og navnet bliver IVS er omfattet af de samme regler som anpartsselskaber. Det gælder fx reglerne om kapitalberedskab og om ledelsens ansvar, som med IVS ets muligheder for at operere med en meget lav egenkapital forekommer særligt vigtige for ledelsen at være opmærksomme på. Kapitalgrundlag rullende kapital Det præciseres i bemærkningerne, at de samme værdier ikke kan anvendes til at stifte tre eller flere selskaber ( rullende kapital ). Et eksempel herpå er, at personen A stifter selskabet B ved indskud af kr. Umiddelbart efter stiftelsen af selskab B stifter B selskabet C ved indskud af de samme kr. Reglerne om rullende kapital finder efter Erhvervsstyrelsens praksis ikke anvendelse ved stiftelse af to selskaber (et moderselskab og datterselskab).

3 Deloitte 3 Indskud af bestemmende kapitalandele Kravet om, at der skal udarbejdes en åbningsbalance/overtagelsesbalance, som skal vedhæftes vurderingsberetningen ved indskud af en bestemmende kapitalpost, ophæves. Det bliver også muligt at stifte et selskab med regnskabsmæssig virkning tilbage i tid ved indskud af andre bestemmende ejerandele og ikke alene ved indskud af en kapitalpost i en anden kapitalvirksomhed. Der vil dog fortsat være krav om udarbejdelse af en vurderingsberetning ved apportindskud af eksempelvis en bestemmende ejerandel. Kravet om at indføre aktier i ejerbogen i numerisk rækkefølge udgår Forkortet periode for indløsning af minoritetskapitalejere En kapitalejer, der ejer 9/10 af kapitalandelene i et kapitalselskab, kan tvangsindløse minoritetskapitalejere. Efter de gældende regler skal minoritetskapitalejerne have en 4 ugers frist og en efterfølgende 3 månedersfrist (proklama) til at overdrage aktierne, før minoritetskapitalejerne kan tvangsindløses ved deponering af indløsningssummen. Fremover kan minoritetskapitalejere indløses ved deponering af indløsningssummen efter 4 uger. Minoritetskapitalejerne har fortsat en 3 månedersfrist til at få foretaget en vurdering af kapitalandelens værdi. Fuldmagt til ledelsen Bestemmelsen om, at fuldmagt til ledelsen ikke kan gives for længere end 12 måneder, og at fuldmagten i så fald skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden, er ophævet. Egne kapitalandele medregnes ikke Det præciseres, at egne kapitalandele og datterselskabers kapitalandele i moderselskaber ikke kan medregnes ved opgørelsen af ejer- og stemmekrav. Erhvervelse af egne kapitalandele alene for midler, der kan anvendes til ordinært udbytte Efter den gældende selskabslov er det muligt at erhverve egne kapitalandele mod vederlag inden for de midler, der kan anvendes til udbetaling af ekstraordinært udbytte. Da det er tvivlsomt, om dette er i overensstemmelse med EU-direktivet, bliver det med ikrafttræden af lovændringen alene muligt at erhverve egne kapitalandele for de midler, der kan anvendes til ordinært udbytte. Bundgrænsen på kr. ved kapitaltab ophæves Efter den gældende selskabslov skal ledelsen sikre, at generalforsamlingen afholdes senest 6 måneder efter, at det er konstateret, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital eller udgør mindre end kr. Bundgrænsen på kr. ophæves, som følge af at kapitalkravet til anpartsselskaber nedsættes til kr., og iværksætterselskaber kan stiftes med en kapital på fx 1 kr. Kapitaltabsbestemmelsen finder således fremover anvendelse, hvis det konstateres, at et kapital-

4 Deloitte 4 selskabs egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital. Revisors pligt til at rapportere om manglende opfyldelse af ledelsens pligter til at føre bøger, protokollater mv. Revisor skal jf. selskabslovens 147 påse, at selskabets ledelse overholder sine forpligtelser til at udarbejde forretningsorden og til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Hvis revisor konstaterer, at ledelsen ikke opfylder disse forpligtelser, skal der afgives en særskilt erklæring herom til generalforsamlingen. Da manglende overholdelse af de nævnte forpligtelser er strafbelagt, skal revisor også medtage en supplerende oplysning herom i revisionspåtegningen. Erhvervsstyrelsen har tidligere bekræftet, at det ikke er nødvendigt, at revisor afgiver den særskilte erklæring, hvis forholdet er omtalt i en supplerende oplysning i revisionspåtegningen. Med lovændringen kommer dette nu til at fremgå direkte af selskabslovens 147. Ekstraordinært udbytte af optjent overskud og frie reserver, der er opstået/frigjort efter den periode, den senest aflagte årsrapport dækker Med den gældende formulering er det principielt ikke muligt for et selskab med kalenderåret som regnskabsår at udlodde ekstraordinært udbytte i februar 2013 på baggrund af resultatet i 2012, hvis der ikke er aflagt årsrapport for 2012 endnu. Dette har ikke været intentionen, og loven er derfor ændret, så det positivt fremgår, at dette er muligt. Erhvervsstyrelsen accepterer dog i praksis, at der udloddes udbytte på baggrund af resultatet for tidligere regnskabsår, selvom årsrapporten for det pågældende år endnu ikke er aflagt. Revisors pligter i forbindelse med tvangsopløsning Ved tvangsopløsning af et selskab er tidligere medlemmer af ledelsen forpligtet til at bistå likvidator i fornødent omfang med oplysninger om selskabets virke frem til likvidationens indtræden. Med lovændringen bliver revisorer også forpligtet til at bistå skifteretten, dog kun hvis skifteretten ikke kan indhente oplysningerne fra selskabets hidtidige ledelse. Fusion og spaltning fravalg af fusionsplan/spaltningsplan Det præciseres i loven, at der ved fravalg af fusionsplan eller spaltningsplan skal sendes en meddelelse til Erhvervsstyrelsen. Dette fremgår p.t. alene af anmeldelsesbekendtgørelsen. Fremover skal der også sendes en meddelelse til Erhvervsstyrelsen, hvis kreditorerklæringen fravælges. Ikke oplyst, forventes Fristen for kreditorers anmeldelse af fordringer i forbindelse med fusion og spaltning Frist for anmeldelse af fordringer i forbindelse med fusion og spaltning bliver kortere, idet kreditorer fremover skal anmelde deres fordringer senest 4 uger efter, at

5 Deloitte 5 Erhvervsstyrelsen har offentliggjort den påtænkte fusion eller spaltning. Efter de gældende regler løber 4 ugersfristen fra det tidspunkt, hvor fusionen eller spaltningen er besluttet i de bestående selskaber. Grænseoverskridende flytning af hjemsted Det er jf. en række EU-domme i strid med EU-ret at nægte et selskab at flytte hjemsted, medmindre særlige beskyttelseshensyn gør sig gældende. Selskabsloven indeholder ikke regler om grænseoverskridende flytning af hjemsted, hvorfor sådanne bestemmelser er indarbejdet. Fravalg af omdannelsesplan ved omdannelse af et andelsselskab til et aktieselskab Ved omdannelse af et andelsselskab til et aktieselskab skal ledelsen udarbejde en omdannelsesplan. Fremover kan andelshaverne i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en omdannelsesplan. Hvis omdannelsesplanen fravælges, skal ledelsen oplyse om begivenheder af væsentlig betydning, der er indtruffet i tiden mellem balancedagen i andelsselskabets seneste årsrapport og generalforsamlingen. Endvidere skal der i forbindelse med vedtagelse af omdannelsen tages stilling til navn, vederlag mv. Ændring i Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder Muligheden for at stifte selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.) udfases Manglende lovregulering af S.M.B.A. er medfører ifølge lovbemærkningerne manglende gennemsigtighed og heraf følgende risiko for svindel. Undersøgelser viser, at disse selskaber oftere går konkurs eller bliver tvangsopløst end anpartsselskaber. For at få disse virksomheder over i en lovreguleret selskabsform lempes kapitalkravene for anpartsselskaber jf. ovenfor, og fra og med den 1. januar 2014 vil det ikke længere være muligt at stifte S.M.B.A. er. Et eksisterende S.M.B.A. kan deltage i en fusion eller spaltning, men der kan ikke dannes et nyt S.M.B.A. som led i fusion eller spaltning. For S.M.B.A. er, der er stiftet før 1. januar 2014, vil bestemmelserne for foreninger med begrænset ansvar finde anvendelse. Andelsselskaber (andelsforeninger) med begrænset ansvar (A.M.B.A.) og foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.) berøres ikke af ændringerne. Konsekvensændringer til årsregnskabsloven Der er i årsregnskabsloven foretaget en række konsekvensrettelser som følge af ovenstående.

6 Deloitte 6 Årsregnskabsloven Reserve for ikke-indbetalt overkurs Bestemmelsen om reserve for ikke-indbetalt selskabskapital (ÅRL 35 b) ændres, så der også skal etableres en reserve for en eventuel ikke-indbetalt overkurs i et anpartsselskab. Herved sikres det, at overkursen ikke kan anvendes til udbytte e.l., før den er indbetalt. Derudover tilpasses regnskabsskemaerne, fx benævnes reserven Reserve for ikke-indbetalt virksomhedskapital og overkurs. Iværksætterselskab Der indsættes en bestemmelse i ÅRL (ny 35c) om, at iværksætterselskaber årligt skal henlægge mindst 25 % af selskabets overskud til en bunden reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, indtil denne reserve sammen med selskabskapitalen udgør mindst kr. Reserven kan ikke elimineres med selskabets underskud eller formindskes på anden måde. Reserven kan dog opløses eller formindskes, i det omfang anpartshaverne forhøjer selskabskapitalen, fx ved indskud af nye midler. Skemaerne ændres, og der tilføjes en ny regnskabspost, Reserve for iværksætterselskaber, under egenkapitalen. Reserven er en bunden reserve, og der kan ikke udloddes udbytte, før reserven og selskabskapitalen udgør i alt minimum kr. Læs ændringsloven på Folketingets hjemmeside, og læs mere om ikrafttræden af ændringsloven på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Deloitte 1. november 2013

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur 46 Modernisering af selskabsretten JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen Efter i en lang årrække at have arbejdet med både en aktieselskabslov og en anpartsselskabslov er der

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Ny selskabslov - første etape sat i kraft

Ny selskabslov - første etape sat i kraft Ny selskabslov - første etape sat i kraft Orientering fra Faglig udviklingsafdeling, Beierholm Folketinget vedtog før sommerferien 2009 en ny selskabslov, der først her i marts 2010 sættes i kraft og faktisk

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Juridisk Nyt LOVÆNDRINGER VEDRØRENDE TINGLYSNING OG VIRKSOMHEDSPANT. Clemens Advokater. Generel erhvervsret. Juli, 2013

Juridisk Nyt LOVÆNDRINGER VEDRØRENDE TINGLYSNING OG VIRKSOMHEDSPANT. Clemens Advokater. Generel erhvervsret. Juli, 2013 Juli, 2013 Clemens Advokater Juridisk Nyt Generel erhvervsret I dette nr. af Juridisk Nyt sætter Clemens Advokater fokus på LOVÆNDRINGER VEDRØRENDE TINGLYSNING OG VIRKSOMHEDSPANT Lovændringer vedrørende

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services Selskabsguide Den nye selskabslov Legal Services Christian Bredtoft Guldmann Partner, advokat, MBA, HD(R) Telefon: +45 36 10 38 02. cbguldmann@deloitte.dk Christian leder Deloittes selskabsretsgruppe og

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 24.2.2010 Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Delvis indbetaling af selskabskapitalen

Delvis indbetaling af selskabskapitalen JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 02/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Delvis indbetaling af selskabskapitalen

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen UDKAST til Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og 10, stk. 2, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 9 og 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 571 af 6. juni

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case

1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case 1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case virksomheden... 3 1.4. Afgrænsning... 3 1.5. Metode...

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014. Partnerselskab. Det bedste af to verdener? Partnership, the better of two worlds? Bettina Jørgensen og Lea Nielsen

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014. Partnerselskab. Det bedste af to verdener? Partnership, the better of two worlds? Bettina Jørgensen og Lea Nielsen COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 Partnerselskab Det bedste af to verdener? Partnership, the better of two worlds? Bettina Jørgensen og Lea Nielsen Cand.Merc.Aud. Kandidatafhandling Dato: 14. januar 2014

Læs mere

Afsnit I Generelle bestemmelser. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Afsnit I Generelle bestemmelser. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder, samt opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 I medfør af 13, stk. 5, 128, stk.

Læs mere