Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget"

Transkript

1 Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører: Kontakt Henrik Steffensen Telefon: Mobil: Martin Kristensen Telefon: Mobil: Oprettelse af en ny selskabsform Iværksætterselskaber (IVS) 2. Nedsættelse af kapitalkravet i anpartsselskaber til kr. 3. Bedre brug af reglerne om udskudt indbetaling af selskabskapital i anpartsselskaber 4. Fjernelse af kravet om åbningsbalance/overtagelsesbalance ved indskud af en bestemmende kapitalpost 5. Køb af egne kapitalandele kan ikke længere ske ved brug af årets optjente overskud 6. Regler om grænseoverskridende flytning af hjemsted 7. Justeringer vedrørende frister m.v. ved fusion og spaltning 8. Andelsselskaber får mulighed for at fravælge omdannelsesplanen Udover ovenstående ændringer, der må betegnes som de væsentligste og som vi gennemgår nærmere nedenfor, er der en lang række justeringer af selskabsloven, mest af teknisk og præciserende karakter. Ikrafttrædelse for disse nye bestemmelser er overladt til Erhvervs- og Vækstministeren og der er således ikke noget præcist ikrafttrædelsestidspunkt for lovændringerne. Årsagen hertil er blandt andet, at flere af ændringerne forudsætter, at Erhvervsstyrelsens IT-systemer tilpasses. Hensigten er derfor, at de enkelte ændringer vil træde i kraft ved bekendtgørelse og sandsynligvis henover en periode, men hvornår dette sker, er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men sandsynligvis ultimo I Dialog følger vi løbende op på implementeringen af ændringerne. Ad 1 oprettelse af en ny selskabsform Iværksætter-selskaber (IVS) Det bliver nu muligt at stifte et iværksætterselskab med begrænset ansvar, der er en særlig type anpartsselskaber selskabet betegnes ikke som et ApS men som et IVS. Det særlige for iværksætterselskaber er, at der gælder særregler om selskabets kapitalforhold. Der er alene krav om, at et iværksætterselskab har en selskabskapital på 1 kr. ved stiftelsen. Det påhviler iværksætterselskabet at henlægge mindst25 pct. af selskabets overskud til en bunden reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag. Denne opsparing af overskud indebærer, at selskabet på den måde selv sparer op til sin kapital på mindst kr. Når de kr. er nået, kan selskabet således begynde uddelingen af udbytte m.v. for den del af den samlede egenkapital, der overstiger 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af artiklen. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig således intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i artiklen.

2 de kr. Indtil der er opsparet kr., kan der således ikke uddeles udbytte. Reserven kan ikke bruges til at dække underskud men kan overføres til selskabskapitalen i forbindelse med en kapitalforhøjelse. Et IVS kan senere omregistreres til et anpartsselskab eller eventuelt et aktieselskab. Det forudsætter dog, at minimumskapitalen i et anpartsselskab/aktieselskab er til stede på omdannelsestidspunktet. Omregistrering til anpartsselskab besluttes på en generalforsamling, hvor også vedtægterne ændres. Ved omregistreringen er der krav om, at der udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand, om at kapitalen er til stede. Iværksætterselskabets primære målgruppe er - som selskabsbetegnelsen indikerer - iværksættersegmentet, der har incitamentet til at igangsætte en virksomhed, men som ikke i opstartsfasen hverken har økonomi eller nødvendigvis behov for et større kapitalgrundlag. Denne målgruppe tilbydes hermed mulighed for at starte virksomhed inden for selskabsretlige rammer med økonomisk begrænset hæftelse. Endvidere medfører selskabsloven, at der stilles krav til ledelse, herunder at der sikres et forsvarligt kapitalberedskab og åbenhed. Endelig indeholder selskabsloven også en række fordele for offentligheden, bl.a. en høj grad af transparens, f.eks. gennem udarbejdelse og offentliggørelse af årsrapporter efter årsregnskabsloven. Iværksætterselskaber er omfattet af selskabslovens almindelige regler om kapitaltab. Dvs. når ledelsen konstaterer, at 50% af selskabskapitalen er tabt, så skal ledelsen indkalde til generalforsamling, hvor de skal redegøre for selskabets økonomiske stilling og stille nødvendige forslag. Det er direktionens ansvar, at selskabet til enhver tid har et forsvarligt kapitalberedskab. Det skal nævnes, at med etableringen af denne nye selskabsform lukkes der 1. januar 2014 for etableringen af nye SMBA er Selskaber med begrænset ansvar indenfor rammerne af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Sidstnævnte har indtil nu kunnet etableres uden at skulle efterleve kapitalkrav, ledelseskrav, forsvarlighedskrav vedrørende kapital etc. Det nye iværksætterselskab har således til formål at sikre mere formelle rammer for de, der ønsker at stifte et selskab med begrænset hæftelse. Ad 2 - nedsættelse af kapitalkravet i anpartsselskaber til kr. I anpartsselskaber skal anpartskapitalen fremover udgøre kr. (mod tidligere ). Det påhviler fortsat ledelsen at vurdere, om selskabet løbende har et forsvarligt kapitalberedskab til at opfylde sine nuværende og fremtidige forpligtelser. Vurderingen af selskabskapitalens størrelse indgår i denne vurdering. Aktieselskaber skal uændret have en selskabskapital på kr. Har et selskab tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen, skal der fortsat senest 6 måneder efter det er konstateret, indkaldes til generalforsamling, men den tidligere regel om mindst kr. i egenkapital er ophævet. 2

3 Muligheden for udskudt indbetaling af selskabskapitalen opretholdes, dog således at der skal indbetales mindst 25 pct. af selskabskapitalen og mindst kr. For anpartsselskaber indføres nu en mulighed for, at også indbetaling af eventuel overkurs delvist kan udskydes, jf. nedenfor under nr. 3. Ad 3 - bedre brug af reglerne om udskudt indbetaling af selskabskapital i anpartsselskaber Ved brug af reglerne om udskudt indbetaling af selskabskapital er det fremover muligt i anpartsselskaber også at udskyde indbetalingen af en eventuel overkurs. Udskydelse af indbetaling af overkurs er ikke muligt i aktieselskaber, som således alene kan udskyde indbetaling af selskabskapital. Det betyder i praksis, at hvis der f.eks. stiftes et anpartsselskab ved kontant indskud med en anpartskapital på (minimum er kr.) og en tilhørende overkurs på kr. i alt kr. vil det være muligt at nøjes med at indbetale 25 % af de kr. Efter de hidtidige regler gælder udskydelsesmodellen alene for selskabskapitalen, således at der indtil nu skulle indbetales mindst kr. Ændringen finder anvendelse både ved stiftelser og kapitalforhøjelser. Ændringen har stor betydning, da et anpartsselskab fremover kan optage nye ejere, uden at de skal indskyde så mange penge for at opnå ejerskab. Det må dog tilrådes, at en manglende indbetaling af egenkapital suppleres med en aftale om forrentning af det pågældende tilgodehavende. De nye regler kan benyttes som alternativ til de eksisterende muligheder for at lade selskabet finansiere, at nye ejere indlemmes i ejerkredsen. Ad 4 - fjernelse af kravet om åbningsbalance / overtagelsesbalance ved indskud af en bestemmende kapitalpost Ved indskud af værdier i forbindelse med stiftelsen eller en senere kapitalforhøjelse (apportindskud), er der krav om en vurderingsberetning. Indskydes en virksomhed eller en bestemmende kapitalpost, skulle vurderingsberetningen efter de hidtidige regler vedhæftes en åbningsbalance (eller overtagelsesbalance ved kapitalforhøjelse). Fremover er der ikke længere krav om en balance i forbindelse med overtagelsen af en bestemmende kapitalpost. Der er fortsat krav om vurderingsberetning. Det skal bemærkes, at muligheden for at tillægge en stiftelse tilbagevirkende kraft fortsat gælder både ved indskud af en virksomhed og en bestemmende kapitalpost. Denne adgang berøres derfor ikke af, at kravet om åbningsbalancen afskaffes. 3

4 Ad 5 - køb af egne kapitalandele kan ikke længere ske ved brug af årets optjente overskud Ved køb af egne kapitalandele aktier eller anparter kan dette fremover alene ske på baggrund af de frie reserver, der var til stede i seneste årsrapport. Efter de hidtidige regler er det muligt at benytte overskud, som er optjent i årets løb og som endnu ikke har vist sig i en aflagt årsrapport til at erhverve egne kapitalandele. De frie reserver i den senest aflagte årsrapport er således maksimumsgrænsen for, hvad der fremover kan benyttes til opkøb af egne kapitalandele, eftersom der fortsat er krav om, at der skal være frie reserver på opkøbstidspunktet. Er de frie reserver således faldet fra balancedagen i den senest aflagte årsrapport og frem til det tidpunkt, hvor opkøbet sker, er det således kun de aktuelle frie reserver, der kan danne grundlag for opkøbet. Er reserverne omvendt steget, er man begrænset af de lavere frie reserver i den senest aflagte årsrapport. Her gælder altså laveste værdis princip. Reglerne om erhvervelse af egne kapitalandele svarer derved til reglerne om lovlig selvfinansiering, hvor selskabet udlåner midler til en køber, der erhverver selskabet. De reserver, der kan udlånes til køberen, er således begrænset efter præcist samme regler. De øvrige regler om erhvervelse af egne kapitalandele er uændrede. Det betyder, at der fortsat er mulighed for at erhverve egne kapitalandele, blot det sker for selskabskapital udover minimumskapitalen. Har et aktieselskab en selskabskapital på kr., kan der således alene erhverves kr. kapitalandele, hvis der vel at mærke er frie reserver til at kunne rumme erhvervelsessummen. Ad 6 - regler om grænseoverskridende flytning af hjemsted Der indføres bestemmelser om, at kapitalselskaber kan flytte deres hjemsted til og fra Danmark. En sådan flytning kan i princippet ske i dag ved en grænseoverskridende fusion eller spaltning. Reglerne om flytning af hjemsted tager afsæt i de samme regler som fusioner og spaltninger. Der er indført en række værnsregler i forhold til kreditorer, minoritetsaktionærer og medarbejdere. Modellen er i princippet, at selskabet underskriver en flytteplan, som minder om en fusions- eller spaltningsplan, ligesom der skal laves en flytteredegørelse. Der offentliggøres samtidig en meddelelse overfor kreditorerne, og selskabsdeltagerne skal senere beslutte flytningen. Herefter udsteder Erhvervsstyrelsen en attest til kapitalselskabet om, at flytningen er besluttet. Denne attest sendes af selskabet til de relevante udenlandske registreringsmyndigheder, der herefter giver styrelsen besked om den endelige registrering. På dette tidspunkt afregistreres selskabet endeligt i Danmark. 4

5 Ad 7 - justeringer vedrørende frister m.v. ved fusion og spaltning Der er sket nogle justeringer vedrørende frister og processer i forbindelse med gennemførelsen af en fusion/spaltning, hvor selskabet undlader en kreditorerklæring, eller hvor der er negativ kreditorerklæring. Som udgangspunkt er processen for gennemførelse af fusioner og spaltninger uændret. Det vil også efter de nye regler være muligt at fravælge en kreditorerklæring i forbindelse med gennemførelsen af en fusion eller en spaltning. I praksis ses det ofte i koncerninterne fusioner og spaltninger. Konsekvensen af dette fravalg er, at kreditorerne i op til 4 uger efter vedtagelsen af fusionen eller spaltningen kan anmelde sine krav mod selskabet med anmodning om indfrielse. Et sådant krav om indfrielse kan være særdeles byrdefuldt for selskabet, så fravalget af kreditorerklæringen skal altid ske med forsigtighed. Tilsvarende regler gælder, hvis selskabet har fået udarbejdet en kreditorerklæring, men denne erklæring har en negativ konklusion, dvs. at vurderingsmanden erklærer, at kreditorerne ikke må anses som tilstrækkeligt sikrede i forbindelse med fusionen/spaltningen. Tidsperioden for, hvornår kreditorer kan anmelde deres fordringer, er ændret. Kreditorerne skal fremover anmelde deres krav mod selskabet i de 4 uger, der forløber efter tidspunktet for Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af den påtænkte fusion eller spaltning. Herved kan den vedtagne fusion eller spaltning registreres umiddelbart efter beslutningen om at gennemføre fusionen eller spaltningen. Derved undgås samtidig, at der løber en periode fra det endelige beslutningstidspunkt og fire uger frem, hvor kreditorerne kan anmelde deres krav, hvis der ikke er afgivet kreditorerklæring, eller kreditorerklæringen er negativ. Ved fusioner og spaltninger, hvor der udarbejdes kreditorerklæring, er det præciseret, at det er en ikke-forringelseserklæring. Det betyder, at kreditorerne ikke stilles ringere end deres stilling forud for fusionen / spaltningen. Ordlyden er fremover, at kreditorerne må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen hhv. spaltningen i forhold til selskabets nuværende situation. Det betyder, at det fortsat er muligt at fusionere to selskaber hhv. spalte et selskab med et svagt kapitalberedskab, blot kreditorerne ikke stilles ringere end før fusionen. Det vil imidlertid fortsat være muligt at gennemføre en fusion/spaltning, hvis kreditorerne blot er tilstrækkeligt sikrede. Ad 8. Andelsselskaber får mulighed for at fravælge omdannelsesplanen Ved omdannelse af andelsselskaber til aktieselskaber får disse selskaber fremover mulighed for at fravælge omdannelsesplanen. Hvis planen fravælges, skal beslutningen om at gennemføre omdannelsen opfylde krav, som svarer til de krav, som er gældende ved fusion og spaltning. Når omdannelsesplanen er fravalgt, skal det centrale ledelsesorgan oplyse om begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, der er indtruffet i tiden mellem balancedagen i andelsselskabets seneste årsrapport eller undtagelseserklæringen og generalforsamlingen. 5

6 I forbindelse med vedtagelsen af gennemførelsen af omdannelsen skal der fortsat tages stilling til følgende forhold: 1. Andelsselskabets navn og eventuelle binavne 2. Vederlaget for andelen i det omdannede andelsselskab 3. Tidspunktet, fra hvilket de aktier, der eventuelt ydes som vederlag, giver ret til udbytte 4. Vedtægterne skal tilpasses. 6

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

Ny selskabslov - første etape sat i kraft

Ny selskabslov - første etape sat i kraft Ny selskabslov - første etape sat i kraft Orientering fra Faglig udviklingsafdeling, Beierholm Folketinget vedtog før sommerferien 2009 en ny selskabslov, der først her i marts 2010 sættes i kraft og faktisk

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Update. www.pwc.dk. Vækstplan DK skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark. Læs mere på side 6-7

Update. www.pwc.dk. Vækstplan DK skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark. Læs mere på side 6-7 Hvad er afgørende for danske SMV-virksomheders succes og vækst? Nr. 1 / Sommer 2013 Analyse / Cases / Ledelse / Fagligt nyt / Aktuelt / Tilbud til dig Familie og familiefølelse betyder alt for Søren Lynggaard,

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services Selskabsguide Den nye selskabslov Legal Services Christian Bredtoft Guldmann Partner, advokat, MBA, HD(R) Telefon: +45 36 10 38 02. cbguldmann@deloitte.dk Christian leder Deloittes selskabsretsgruppe og

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Juridisk Nyt LOVÆNDRINGER VEDRØRENDE TINGLYSNING OG VIRKSOMHEDSPANT. Clemens Advokater. Generel erhvervsret. Juli, 2013

Juridisk Nyt LOVÆNDRINGER VEDRØRENDE TINGLYSNING OG VIRKSOMHEDSPANT. Clemens Advokater. Generel erhvervsret. Juli, 2013 Juli, 2013 Clemens Advokater Juridisk Nyt Generel erhvervsret I dette nr. af Juridisk Nyt sætter Clemens Advokater fokus på LOVÆNDRINGER VEDRØRENDE TINGLYSNING OG VIRKSOMHEDSPANT Lovændringer vedrørende

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 24.2.2010 Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Delvis indbetaling af selskabskapitalen

Delvis indbetaling af selskabskapitalen JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 02/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Delvis indbetaling af selskabskapitalen

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur 46 Modernisering af selskabsretten JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen Efter i en lang årrække at have arbejdet med både en aktieselskabslov og en anpartsselskabslov er der

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Iværksætterselskaber - anpartsselskabets

Læs mere

1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case

1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case 1. Indledning og problemformulering... 1 1.1. Indledning... 1 1.2. Problemformulering... 2 1.3. Case virksomhed... 2 1.3.1. Forudsætninger for case virksomheden... 3 1.4. Afgrænsning... 3 1.5. Metode...

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere