NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008"

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier inden 2 år efter selskabets stiftelse... 3 Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber Af advokat Svend Erik Holm og advokatfuldmægtig Rasmus Smith Nielsen Skatteministeriet har i en nyere sag ved Østre Landsret accepteret, at et ventureselskabs advokatudgifter til påtænkte, men ikke gennemførte aktieinvesteringer, var fradragsberettigede driftsudgifter, idet udgifterne ikke kunne henføres til aktieinvesteringer med det specifikke formål at opnå avancer, som ikke eller kun rent undtagelsesvis ville være skattepligtige. Udgangspunktet i dansk ret er, at udgifter til drift af en erhvervsmæssig virksomhed er fradragsberettigede, medens udgifter til etablering eller udvidelse/ændring af indtægtsgrundlaget ikke er fradragsberettigede. Skatteministeren har som svar på et spørgsmål fra Folketingets Skatteudvalg udtalt, at der som udgangspunkt er fradrag for ventureselskabers udgifter til formueadministration, herunder rådgiverudgifter. Fradrag kan dog nægtes, hvis SKAT kan godtgøre, at en investeringsrådgivning kan henføres til aktieinvesteringer, der specifikt er foretaget med henblik på at opnå aktieavancer, som ikke eller kun rent undtagelsesvist vil være skattepligtige. Grundlaget herfor er, at et selskabs udgifter til formueadministration efter Skatteministeriets opfattelse kun kan fradrages, hvis udgiften har direkte sammenhæng med selskabets erhvervelse af skattepligtig indkomst. Fradrag kan således nægtes, hvis de pågældende udgifter ikke har den nødvendige sammenhæng med indkomsterhvervelsen, men snarere tjener til sikring af den del af selskabets formue, som kan afhændes skattefrit. I en nyere sag ved Østre Landsret vedrørende investeringsrådgivningsudgifter har ministeriet derfor accepteret, at udgifter, som et ventureselskab har afholdt til en advokat i forbindelse med påtænkte, men ikke gennemførte investeringer, var fradragsberettige- Med 195 jurister og en samlet medarbejderstab på 345 er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. 1

2 de. Ifølge en af Skatteministeriet offentliggjort kommentar til afgørelsen havde ministeriet ved vurderingen af sagen lagt vægt på, at der ikke var tale om en etablering eller udvidelse af venturevirksomheden, når ventureselskabet investerede i en porteføljevirksomhed. Det var ligeledes efter ministeriets opfattelse en naturlig del af formueforvaltningen i ventureselskabet, at der blev undersøgt flere investeringsmuligheder end det antal investeringer, som ventureselskabet rent faktisk endte med at foretage, hvorfor forgæves afholdte udgifter i forbindelse med formueforvaltning kan være fradragsberettigede. Efter den konkrete bevisførelse i sagen, herunder fremlæggelse af bilag med oversigt over selskabets skattefri og skattepligtige aktieavancer, kunne det efter ministeriets opfattelse ikke længere anses for godtgjort, at aktieinvesteringerne var foretaget med henblik på at opnå avancer, som ikke var eller rent undtagelsesvis ville være skattepligtige. Skatteministeriet valgte derfor umiddelbart før hovedforhandlingen i Østre Landsret at tage bekræftende til genmæle i sagen og dermed anerkende selskabets fradragsret for de i sagen omhandlede rådgiveromkostninger m.v. Skatteministeriet har imidlertid indbragt en anden sag vedrørende investeringsrådgivningsudgifter for domstolene, hvor der efter ministeriets opfattelse er tale om udgifter til et management fee, der vedrørte aktieinvesteringer, som specifikt er foretaget med henblik på at opnå skattefri avancer, ligesom udgifterne efter ministeriets opfattelse vedrørte ledelse af porteføljeselskaberne. De ovenfor nævnte sager og Skatteministeriets kommentar viser, at også forgæves afholdte udgifter til eksempelvis advokat og investeringsbank kan være fradragsberettigede driftsudgifter ved ventureselskabers aktieinvesteringer. Efter den nugældende retstilstand afhænger dette dog først og fremmest af, om det kan sandsynliggøres, at aktieinvesteringerne specifikt er foretaget med henblik på at opnå avancer, som ikke er eller kun undtagelsesvist ville være skattefri. 2

3 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier inden 2 år efter selskabets stiftelse Af advokat Henritte Stakemann og advokatfuldmægtig Jacob Sørensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fra 31. januar 2008 ændret sin vejledende fortolkning af reglerne om efterfølgende erhvervelser af formuegoder fra en stifter, aktionær eller anpartshaver. Herefter er kun direkte erhvervelser af formuegoder fra en stifter, aktionær eller anpartshaver omfattet af kravet om vurderingsberetning og generalforsamlingsgodkendelse. Bestemmelserne i aktieselskabslovens ("ASL") 6 c og anpartsselskabslovens ("APSL") 9 indeholder krav til et selskab i forbindelse med visse erhvervelser fra en stifter, aktionær eller anpartshaver inden for to år efter registrering af selskabets stiftelse. Når erhvervelse af et aktiv er omfattet af ASL 6c eller APSL 9, skal selskabets ledelse udarbejde en redegørelse om erhvervelsen. Herudover skal en uafhængig vurderingsmand/revisor udarbejde en vurderingsberetning om erhvervelsen af aktivet, og endelig skal erhvervelsen godkendes af generalforsamlingen (i anpartsselskaber dog af anpartshaverne). Vurderingsberetningen skal i øvrigt indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter godkendelsen med angivelse af, hvornår godkendelsen er sket. Erhvervelser omfattet af bestemmelserne En erhvervelse af et formuegode anses for omfattet af bestemmelserne i ASL 6c eller APSL 9, når erhvervelsen sker fra en stifter eller en af selskabet kendt aktionær eller anpartshaver, når erhvervelsen sker i tiden fra datoen for stiftelsesdokumentets oprettelse og indtil 24 måneder efter, at selskabet er registreret, forudsat vederlaget udgør mindst 10 % af selskabskapitalen. For anpartsselskaber er der endvidere krav om, at vederlaget mindst skal udgøre DKK Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner er dog ikke omfattet af reglerne. Hidtidig praksis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har tidligere i sin vejledende fortolkning af rækkevidden af ASL 6c og APSL 9 anlagt en udvidende fortolkning. Denne fortolkning medførte, at der i visse tilfælde, hvor en erhvervelse skete indirekte fra en stifter eller en kendt aktionær/anpartshaver, ligeledes blev stillet krav om udarbejdelse af ledelsesredegørelse, vurderingsberetning, generalforsamlingsgodkendelse samt indsendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Som eksempel på en indirekte erhvervelse, som kunne være omfattet af bestemmelsen 3

4 efter den tidligere praksis, kan nævnes tilfælde, (i) hvor en overdragelse af aktiver skete til et nystiftet selskab fra et søsterselskab eller et koncernforbundet selskab, der var ejet af det nystiftede selskabs aktionærer/anpartshavere, eller (ii) hvor en overdragelse af aktiver skete fra en fysisk person til et nystiftet selskab, der var ejet af den fysiske person gennem et holdingselskab. Baggrunden for den hidtil anlagte udvidende fortolkning var blandt andet, at bestemmelsens formål navnlig er at beskytte kreditorer og minoritetsaktionærer/-anpartshavere mod, at et selskab indgår aftaler om erhvervelser af aktiver på vilkår, der er i strid med markedsvilkårene, og som derfor kan være til skade for selskabet og dets kreditorer. Ny praksis Den vejledende fortolkning af rækkevidden af bestemmelserne i ASL 6c og APSL 9 er nu ændret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Herefter er det kun erhvervelser, der sker direkte fra en stifter eller en kendt aktionær/anpartshaver, som vil være omfattet af kravene om vurderingsberetning mv. Den nye fortolkning har blandt andet betydning for den situation, hvor et nystiftet selskab erhverver aktiver fra (i) selskabets aktionærs moderselskab, (ii) en fysisk person, der ejer aktier/anparter i det nystiftede selskab gennem et holdingselskab, (iii) et søsterselskab eller (iv) et koncernforbundet selskab, der ikke ejer aktier eller anparter direkte i det nystiftede selskab. Her vil overdragelsen efter den nye praksis som udgangspunkt ikke længere være omfattet af bestemmelserne i ASL 6c og APSL 9. Situationer, hvor en erhvervelse af aktiver direkte fra en aktionær, stifter eller anpartshaver er gjort "indirekte" ved indsættelse af et mellemliggende selskab med henblik på omgåelse af kravet om vurderingsberetning, kan dog være omfattet af kravet om udarbejdelse af vurderingsberetning og generalforsamlingsgodkendelse, fx hvis der ikke er nogen forretningsmæssig begrundelse for indsættelsen af det mellemliggende selskab. Endvidere kan det ikke helt udelukkes, at et nystiftet selskabs erhvervelse af aktiver fra en fysisk person, der ejer aktier/anparter i det nystiftede selskab gennem et holdingselskab, kan være omfattet af kravet om vurderingsberetning mv., hvis holdingselskabets eneste aktiv er aktierne/anparterne i det nystiftede selskab. I sidste ende vil fortolkningen af bestemmelsernes rækkevidde høre under domstolene, som ikke er bundet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledende fortolkning, men det må dog forventes, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledende fortolkning vil have en væsentlig betydning for domstolenes fortolkning. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ved ændringen af den vejledende fortolkningspraksis lagt vægt på, at andre bestemmelser i ASL og APSL varetager ovennævnte beskyttelses- 4

5 hensyn i relation til de øvrige aktionærer/anpartshavere og kreditorer, herunder særligt reglerne om ledelsesansvar, ligesom ordlyden kun omfatter erhvervelser fra stiftere og aktionærer/anpartshavere, der er selskabet bekendt. Endelig har Styrelsen lagt vægt på, at de forpligtelser, som følger af at være omfattet af ASL 6c eller APSL 9, er omkostningskrævende for selskaberne. Yderligere information kan fås på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside: 5

6 Kontakt vores advokater på telefon , eller på nedenstående adresser: Advokat, partner Finn J Lernø Advokat, partner Christian Th. Kjølbye Advokat, partner Casper Münter Advokat, partner Jacob Bier Advokat, partner Hans Hedegaard Advokat, partner Esben Kjær Advokat, partner Nicolai Ørsted Advokat, partner Torben Nørskov Advokat, partner Thomas Holst Laursen Advokat, juniorpartner Henriette Stakemann Advokat Micha Fritzen Advokat Andreas Bernhard Kirk Advokat Pernille Lundin Larsen Advokat Mads Illum Advokat Bjørn Krogh Andersen Advokat Lars Aamann Advokat Jørgen Bylov Andersen Advokat Troels Winkelmann Advokat Julie Hunskjær Quass Advokat Jacob La Cour Advokat Nicolai Hviid Advokat Jonas Drachmann Gram 6

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Dokumentets dato 29 nov 2011 Dato for 09 jan 2012 08:32 offentliggørelse SKM-nummer SKM2012.13.HR Myndighed Højesteret Sagsnummer 2. afdeling,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. november 2011 Sag 56/2010 (2. afdeling) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 Sag 110/2012 (2. afdeling) A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) og mod R og S7 (advokat

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5 NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5 Grænseoverskridende fusion og spaltning Af advokat Jacob Christensen

Læs mere

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber valget mellem de subjektive og objektive skatteregler samt opfyldelse af formålet med det objektive regelsæt Spaltning Aktieombytning Værdiansættelse

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli 2009... 1 Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3

Læs mere

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling Indhold 1 Bilsælgers oplysningspligt i relation til produktionstidspunkt 2 Nye retningslinjer for flexleasingordningen 3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling 1

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MAJ 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om lettere adgang til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft... 1 To domme om beregning af feriegodtgørelse af bonus... 3 Ny opmandskendelse

Læs mere

Kendelse af 17. april 1996. 96-32.131.

Kendelse af 17. april 1996. 96-32.131. Kendelse af 17. april 1996. 96-32.131. Hjemmel til fusion af to sparekasser, hvor en selvejende sparekasse var den fortsættende sparekasse, således at det ophørende sparekasseaktieselskab kunne opløses

Læs mere

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur 46 Modernisering af selskabsretten JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen Efter i en lang årrække at have arbejdet med både en aktieselskabslov og en anpartsselskabslov er der

Læs mere

Ekstraordinære dispositioner i fonde

Ekstraordinære dispositioner i fonde Ekstraordinære dispositioner i fonde - lov om erhvervsdrivende fonde 21, stk. 3. Denne artikel behandler erhvervsdrivende fondes foretagelse af ekstraordinære dispositioner, som er reguleret af bestemmelsen

Læs mere