pwc Rapport KULTURMINISTERIET/TV2/ DANMARK Redegørelse vedrørende omdannelse af TV2/DANMARK til aktieselskab dateret 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pwc Rapport KULTURMINISTERIET/TV2/ DANMARK Redegørelse vedrørende omdannelse af TV2/DANMARK til aktieselskab dateret 20."

Transkript

1 pwc KULTURMINISTERIET/TV2/ DANMARK Redegørelse vedrørende omdannelse af TV2/DANMARK til aktieselskab dateret 20. februar 2003 Rapport

2 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING 1 2 OMFANG AF VORES OPGAVE 1 3 OVERORDNET ØKONOMISK VURDERING Væsentlige forudsætninger Særlige usikkerhedsfaktorer Væsentlige overvejelser i forbindelse med privatisering af TV Væsentlige kommentarer til åbningsbalance pr. 1. januar 2003, finansieringsplan og kapitalstruktur 10 4 TV2/DANMARK SENDENET TIL SÆRSKILT SELSKAB 11 5 TV2/DANMARK SOM AKTIESELSKAB 12 6 SAMMENLIGNING MED ANDRE TV-STATIONER 13 7 SKATTE- OG AFGIFTSMÆSSIG ANALYSE 14

3 1 INDLEDNING I forlængelse af det af Regeringen fremlagte Medieforlig for er vi af Kulturministeriet blevet anmodet om at udarbejde denne Rapport vedrørende de økonomiske konsekvenser ved en omdannelse af TV2/DANMARK til statsligt aktieselskab og efterfølgende privatisering. 2 OMFANG AF VORES OPGAVE Vor analyse af de økonomiske konsekvenser af en eventuel omdannelse til aktieselskab og efterfølgende privatisering af TV2 har især omfattet følgende arbejdsopgaver: Analyse og vurdering af det af TV2 udarbejdede budgetudspil for perioden , herunder de af TV2 udarbejdede forudsætninger for budgettet, samt følsomhedsanalyser herfor. Analysen har taget udgangspunkt i TV2 som et selvstændigt selskab og ikke omfattet de synergier mv., som et salg til en industriel investor af TV2 vil kunne medføre. Ligeledes tager analysen udgangspunkt i opfyldelse af eksisterende public service forpligtelser. Udarbejdelse af udkast til åbningsbalance for TV2 i aktieselskabsform, herunder fastlæggelse af goodwill, en hensigtsmæssig egenkapital og betingelser for afvikling af etablerings- og driftslånet. Fastlæggelse af kapitalstruktur, som indgår i åbningsbalancen, bl.a. under hensyntagen til de følsomheder og usikkerheder som indgår i budgetanalysen og muligheder for at tilbagebetale de lån, som indgår i åbningsbalancen. Udarbejdelse af finansieringsplan for TV2. Vurdering af de økonomiske konsekvenser ved udskillelse af sendenet til særskilt selskab. En skatte- og afgiftsmæssig analyse af konsekvenserne af en omdannelse af TV2/DANMARK til aktieselskab. Analysen er bl.a. udarbejdet på baggrund af drøftelser med følgende personer fra TV2: Administrerende direktør Peter Parbo Salgs- og marketingdirektør Flemming Rasmussen Økonomichef Flemming Kjær Hansen Samtlige afdelingschefer 1

4 Ifølge aftale med Kulturministeriet har vi ikke foretaget en gennemgang og vurdering af de konsekvenser, der kan være af et ejerskifte for TV2, ligesom vi kun har foretaget en overordnet analyse af de konsekvenser, der kan være af overgang til jordbaseret digitalt sendenet. 3 OVERORDNET ØKONOMISK VURDERING Baseret på det af TV2 udarbejdede budgetoverslag for årene 2003 til 2007 og vores vurderinger heraf er det vor opfattelse, at der er grundlag for at drive TV2 i aktieselskabsform på de vilkår, som er indeholdt i Medieaftalen Denne vurdering bygger først og fremmest på TV2 s stærke markedsposition, kombineret med de erhvervede programrettigheder og mulighederne for en afpasset udvikling i programudgifterne og selskabets indtægter. Som udgangspunkt ændres TV2 s økonomi ikke ved overgang fra selvejende institution til statsligt aktieselskab, bortset fra at selskabet bliver skattepligtigt. Dette skyldes, at TV2 i betydeligt omfang allerede i dag drives efter kommercielle principper. Selvom den fremtidige konkurrencesituation må forventes at blive skærpet, er det vor vurdering, at TV2 som et 100% ejet statsligt aktieselskab også på længere sigt bør kunne drives i aktieselskabsform inden for rammerne af Medieaftalen. Vi lægger her navnlig til grund, at TV2 påvirkes af følgende forhold i forbindelse med omdannelse til aktieselskab og som følge af Medieaftalen: Selskabet skal betale selskabsskat; Der vil fra bestyrelses- og direktionsside vil være større fokus på sammenhængen mellem indtægter og omkostninger; At der sker en liberalisering af reglerne for reklame for alkohol og håndkøbsmedicin; At TV2 har introduceret brugerbetaling for TV2 Zulu; At TV2 skal betale rente og afdrag af etablerings- og driftslånet; At TV2 skal øge investeringer i film til 60 mio. kr. årligt. 2

5 Samlet vurderer vi, at TV2 i forhold til situationen i dag bliver påvirket positivt af disse forhold. Vi forventer, på basis at de af TV2 udarbejdede strategier og handlingsplaner, at TV2 s økonomi i perioden vil udvikle sig som følger: Tabel 1: TV2 på stand-alone basis uden privatisering Mio. kr Reklameindtægter mv., i alt Licens Indtægter i alt Omkostninger før afskrivninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Renteudgifter Resultat før skat Skat Resultat efter skat De stigende reklameindtægter mv. kan bl.a. henføres til: Liberaliseringen af alkohol og medicinreklamer, som forventes at øge TV2 s indtægtsgrundlag; At vi forventer en moderat stigning i TV2 s øvrige reklameindtægter som følge af en moderat stigning i markedet for TV reklamer; Kabelvederlag som følge af at TV2 Zulu overgår til brugerbetaling fra 1. januar Som følge af TV2 Zulu s overgang til brugerbetaling pr. 1. januar 2003 er licensen reduceret i forhold til det i medieforliget anførte. Programomkostningerne stiger med i størrelsesordenen 2,5% p.a., men er præget af udsving årene imellem, bl.a. på baggrund af væsentlige sportsbegivenheder i 2004 og Afskrivninger stiger bl.a. som følge af medieforligets krav til øgede investeringer i danske film. TV2 vil i foråret/sommeren 2003 udarbejde konkrete strategier og handlingsplaner, som herefter vil blive udmøntet i et egentligt budgetoverslag. Ændringer i TV2 s handlingsplaner kan medføre ændrede budgetforudsætninger og dermed ændringer i TV2 s fremtidige økonomi. 3

6 TV2 s økonomi vurderes, som det fremgår, i udgangspunktet at ville udvikle sig stabilt i budgetperioden Det skal dog understreges, som det fremgår af de foretagne følsomhedsanalyser, jævnfør afsnit 3.2, at TV2 er særlig følsom overfor: Udviklingen i samfundsøkonomien (BNP); Konkurrencen på mediemarkedet og TV-markedet i særdeleshed. Det er derfor vor opfattelse, at TV2 bør stiftes med en egenkapital af en størrelsesorden, der gør TV2 i stand til at agere hensigtsmæssigt, såfremt mediemarkedet forværres. Ændres der på de i Medieaftalen indeholdte rammer, vil det naturligvis kunne få indflydelse på TV2 og dermed vurderingen af TV2 s drift i aktieselskabsform. Vi har i forbindelse med vor analyse forudsat, at: TV2 s public service-forpligtelser ikke ændres; TV2 vil have ret til at modtage reklameindtægter i forbindelse med visning af programmer fra regionerne. Ved en efterfølgende privatisering vil følgende forhold påvirke TV2 s økonomi og drift: Den i Medieforliget forudsatte licens vil falde bort; En investor vil på sigt forvente en forrentning af den investerede kapital. Det overskud, som en investor vil forvente, vil således afhænge af købesummen for aktierne i TV2. Vi har i forbindelse med vore analyser forudsat, at licensen vil falde bort fra 1. juli 2004, og at TV2 vil modtage 70 mio. kr. i Baggrunden er, at TV2 alternativt vil få et betydeligt underskud, som ville kræve en højere egenkapital ved etableringen af TV2 som aktieselskab. Licens for 1. halvår 2004 vil således skabe en stabilitet for TV2 til at tilpasse sig den nye situation. Det er vor opfattelse, at bortfaldet af licens i væsentligt omfang kompenseres af liberaliseringen af reklamereglerne samt TV2 Zulus overgang til brugerbetaling. Disse forhold vil, efter vor opfattelse, stort set kompensere for den manglende licens ved udgangen af budgetoverslagsperioden. 4

7 Tabel 2: TV2 på stand-alone basis ved privatisering Mio. kr Resultat før skat, jf. ovenstående tabel Bortfald af licens - (65) (135) (130) (130) Renteudgifter - (2) (3) (3) (6) Resultat før skat 28 (40) (15) Skat (8) 12 4 (4) (25) Resultat efter skat 20 (28) (11) Eventuelle synergier, som vil fremkomme i forbindelse med en privatisering af TV2, er ikke indlagt i ovennævnte budget. Samlet set vil TV2 over budgetoverslagsperioden udvise overskud, dog startende med underskud på tidspunktet hvor licensen bortfalder. Baggrunden for den bedre økonomi i de senere år er forøgede indtægter fra liberaliseringen af reklamemarkedet og kabelvederlag fra TV2 Zulu, samt forventet øget penetration fra TV2 Zulu. Endvidere skal det anføres, at TV2 s budgetoverslag ikke indeholder eventuelle investeringer i et digitalt sendenet, samt de omkostninger, der eventuelt skal henføres hertil. Ligeledes indeholder TV2 s budgetoverslag ikke de meromkostninger, som vil påføres TV2, såfremt sendenettet udskilles til et særskilt statsejet selskab. Disse forhold kan samlet set få en væsentlig indflydelse på TV2 s økonomi, jævnfør afsnit Væsentlige forudsætninger Det af os udarbejdede budgetoverslag for perioden fremkommer på baggrund af detailbudgetter for 2003 kombineret med fremskrivninger for perioden herefter, under hensyntagen til særlige forhold som allerede er kendt i dag, eksempelvis OL og EM i fodbold i Budgetoverslaget for har, som alle andre former for budgetoverslag, karakter af en fremtidsvurdering. Dette gælder både det af TV2 udarbejdede budgetudspil samt det af os udarbejdede budgetoverslag. Da der er tale om fremtidsvurderinger, kan de faktiske resultater afvige fra de budgetterede, og afvigelserne kan være væsentlige. Det er derfor afgørende for udviklingen, at de væsentlige budgetforudsætninger opfyldes. Vort budgetoverslag for årene er udarbejdet under følgende væsentlige budgetforudsætninger: TV2 omdannes pr. 1. januar 2003 til et 100% ejet statsligt aktieselskab. Egenkapitalen tilvejebringes ved den egenkapital, som forventes bogført i TV2 på det pågældende tidspunkt, med tillæg af 90 mio. kr., som fremkommer ved en konvertering af en del af etableringslånet til egenkapital. Samlet stiftes TV2 således 5

8 ring af en del af etableringslånet til egenkapital. Samlet stiftes TV2 således med en egenkapital på 564 mio. kr. Endvidere forudsætter vi, at der skal betales renter og afdrag af den resterende del af etablerings- og driftslånet. Det bemærkes, at den anbefalede egenkapital er fremkommet som et resultat af de øvrige budgetforudsætninger. Ved etableringen af TV2 som aktieselskab bør disse forudsætninger vurderes nærmere, herunder om en privatisering i tilknytning til omdannelsen til aktieselskab giver anledning til en højere egenkapital; Anvendt regnskabspraksis er i overensstemmelse med den af TV2 hidtil anvendte regnskabspraksis, bortset fra at investeringer i film i henhold til medieforliget udgiftsføres på investeringstidspunktet; Reklameindtægterne er budgetteret ud fra en model, der bygger på forudsætninger om udviklingen i samfundsøkonomien, udviklingen i mediaomsætningen, TV2 s andel heraf, samt forventninger til udviklingen i TV2 s seertal. Reklameindtægter er følsomme for udvikling i alle disse forudsætninger og kan derfor variere betydeligt år for år i forhold til budgetoverslaget, ligesom TV2 ikke har indflydelse på en række af disse forhold. Vi har vurderet de af TV2 opgjorte forudsætninger og foretaget enkelte korrektioner hertil, som dog ikke anses for væsentligt forskellige i forhold til de af TV2 anvendte forudsætninger. Vor forventning til udviklingen i reklameindtægterne ligger lidt højere end TV2 s forventning pga. højere indtrængning på alkohol/medicinreklamer. Dette forudsætter naturligvis, at den nuværende diskussion af muligheden for at reklamere for håndkøbsmedicin løses, således at der kan reklameres for håndkøbsmedicin, uden at der skal gives oplysninger fra indlægssedlen. Vi har anvendt følgende forudsætninger omkring de væsentligste parametre for udviklingen i reklameindtægterne: Stigningen i BNP i løbende priser vil være 2% i 2003, 3,9% i 2004 og herefter 4%; Reklamens andel af BNP og TV s andel af reklame vil være svagt stigende over budgetperioden; TV2 s seerandel vil falde i 2003 pga. overgang til betalings TV for TV2 Zulu mv., samt herefter stige langsomt pga. yderligere penetration af TV2 Zulu. Det er ligeledes forudsat, at TV2 fortsat vil kunne modtage reklameindtægter i forbindelse med udsendelse af de regionale programmer; I analysen af TV2 på stand-alone basis uden privatisering har vi forudsat de licensindtægter, som fremgår af tabel 1. Licensen er reduceret i forhold til det i medieforliget anførte, på baggrund af TV2 Zulu s overgang til betalings TV. Ved privatisering af TV2 er det forudsat, at TV2 modtager licens til 30. juni 2004; 6

9 TV2 budgetterer med brugerbetaling i relation til TV2 Zulu. Det er vor opfattelse, at TV2 Zulu vil kunne opnå væsentlige indtægter fra brugerbetaling. Vor vurdering bygger på følgende forhold: Penetration i år 2003 forventes at udgøre ca. 56% (af mulige antal tilslutninger) stigende i hele perioden til 2007; Pris pr. år pr. husstand er justeret til seneste estimat fra TV2 (27. november 2002) på priser i henhold til indgåede aftaler, herunder aftaler der forventes indgået. På omkostningssiden (eksklusiv afskrivninger og renter) har vi benyttet en omkostningsstigning på i gennemsnit 2,5% årligt. Omkostningsudviklingen kan illustreres som følger: Tabel 3. Realiseret Estimat Budget Mio. kr Stigning % (1,7) 4,1 (0,2) 6,3 (0,5) 3,5 2,0 Årsagen til den store stigning i 2004 skyldes OL og EM i fodbold, som dog kompenseres af besparelser på øvrige programudgifter. Samlet set kan det opsummeres, at vor vurdering af omkostningsudviklingen er påvirket af følgende væsentlige forhold: Vi anser det muligt og nødvendigt, at der effektiviseres på TV2; Vi vurderer, at TV2 vil blive udsat for yderligere konkurrence, hvorfor det vil være nødvendigt at styrke programindholdet i takt med at effektiviseringerne slår igennem; Stigninger i priserne på udenlandske rettigheder på op til 5% p.a. Der er ikke budgetteret med investering i et digitalt sendenet, ligesom der ikke er budgetteret med, at TV2 ville skulle deltage i omkostningerne forbundet med et digitalt sendenet. Der er ligeledes ikke budgetteret med, at det analoge sendenet udskilles til et særskilt sendenet og de meromkostninger, som TV2 vil blive pålagt i den forbindelse; 7

10 Vi har på nuværende tidspunkt forudsat, at TV2 s skattebetaling i budgetperioden vil svare til den beregnede skat i perioden. Som det fremgår af afsnit 7, kan der være usikkerhed om den skattemæssige behandling af programlageret. Såfremt programlageret skattemæssigt skal afskrives over 3 år, vil det medføre et likviditetstræk, som p.t. ikke er medtaget i likviditetsbudgettet. Vi skønner, at likviditetstrækket, som vil være maksimalt i 2004/2005, kan udgøre op til 100 mio. kr. 3.2 Særlige usikkerhedsfaktorer Reklameindtægter Som anført vil reklameindtægter kunne udvikle sig væsentligt anderledes end forudsat, og påvirkningen kan være væsentlig, dvs. mere end 100 mio. kr. Nedenfor er vist følsomheden på udviklingen i reklameindtægterne, som bl.a. knytter sig til: Udviklingen i bruttonationalproduktet (konjunkturudvikling); Udviklingen i reklameforbruget og TV2 s andel heraf; Konkurrentadfærd, herunder konkurrenternes mulighed for at forbedre sendeflade, udbyde nye TV-stationer, eller reduktion af antal konkurrenter. Tabel 4. Mio. kr Effekt ved +/- 1% point i BNP, akkumuleret +/- 10 +/- 21 +/- 34 +/- 46 +/- 62 Effekt ved +/- 1% points udvikling i de kommercielle TVstationers andel af den samlede annonceomsætning, akkumuleret +/- 68 +/- 73 +/- 80 +/- 83 +/- 86 Effekt ved +/- 3% points udvikling i TV2 s seerandele i det kommercielle marked +/- 53 +/- 55 +/- 60 +/- 65 +/- 69 Effekt hvis der ikke sker liberalisering af reklamer for håndkøbsmedicin Program og andre driftsudgifter Prisen for programrettigheder og sportsrettigheder har over de seneste år vist en udvikling, hvor prisudviklingen ligger over udviklingen i indtægterne. For så vidt angår sportsrettig- 8

11 heder er denne udvikling vendt, og det må forventes, at der på sigt også vil ske en tilpasning af udviklingen i priserne på programrettigheder. For programudgifter er der i hele budgetperioden regnet med en prisstigning på 2,5%. På kortere sigt kan der naturligvis være en anden udvikling end forudsat, men en sådan udvikling må forventes at sætte et tilsvarende pres på de andre kommercielle udbydere, således at dette forhold ikke i sig selv flytter markedsandele. Digitalisering af sendenettet Rammebetingelserne for udbud af det digitale sendenet er udsendt til kommentering i oktober På det foreliggende grundlag kan det være vanskeligt at bedømme: Hvilke investeringer, TV2 skal foretage, hvis TV2 ønsker at gå med i investeringen i det digitale jordbaserede sendenet; Hvilke omkostninger, TV2 vil skulle betale i forbindelse med visning af TV2 på det jordbaserede digitale sendenet. Der knytter sig således betydelige usikkerheder til de økonomiske konsekvenser af et digitalt jordbaseret sendenet. Der er i budgettet ikke indregnet omkostninger til et jordbaseret digitalt sendenet. 3.3 Væsentlige overvejelser i forbindelse med privatisering af TV2 I forbindelse med privatiseringen af TV2 vil en køber lægge vægt på afklaring af en række væsentlige forhold, herunder: Det vil være nødvendigt for TV2 at udarbejde strategier og handlingsplaner, der understøtter TV2 s forventninger til fremtiden; Koncessionsperiodens længde vil have effekt på den pris, en investor vil betale; Hvorvidt regionalprogrammer fortsat vil blive stillet til rådighed for TV2, samtidig med at TV2 modtager reklameindtægter herfor; Der vil skulle etableres aftaler med regionerne om bl.a. den leveringsforpligtelse, de har til TV2, hvilken del af programfladen TV2 kan disponere til reklamer i forbindelse med regionale udsendelser, samt hvorledes man forholder sig i tilfælde af eksempelvis væsentlige sportsbegivenheder eller breaking news ; Hvorledes forholder man sig i en situation, hvor must carry bliver en forpligtelse frem for et aktiv for TV2, dvs. i en situation hvor de fleste danskere betaler for modtagelse af stort set alle programmer, de modtager. 9

12 3.4 Væsentlige kommentarer til åbningsbalance pr. 1. januar 2003, finansieringsplan og kapitalstruktur Vi har forudsat, at TV2 etableres med en egenkapital på 564 mio. kr., svarende til en soliditet på ca. 45%. Soliditeten er fastlagt under hensyntagen til selskabets aktivitet, samt ikke mindst under hensyn til den usikkerhed, der påhviler TV2 s fremtidige reklameindtægter, således at TV2 har reserver, der muliggør tilpasning til en ændret situation. Egenkapitalen foreslås etableret ved, at en del af TV2 s etableringslån i forbindelse med etableringen af TV2 som aktieselskab konverteres til egenkapital. I vores beregninger har vi forudsat, at dette sker ved at konvertere 90 mio. kr. af etableringslånet til egenkapital. Der foreslås en aktiekapital på 200 mio. kr. mens den resterende egenkapital bliver overkurs ved etableringen. Fordelen ved overkurs er bl.a., at en overkurs kan benyttes til dækning af underskud, såfremt sådanne skulle opstå i budgetoverslagsperioden. Der bør etableres en afdragsprofil for og forrentning af etablerings- og driftslånet. Vi har derfor forudsat, at lånene forrentes med 5% p.a. og afdrages som en annuitet over 10 år. Vi foreslår, at TV2 etableres uden goodwill i åbningsbalancen. Som udgangspunkt skal der efter regnskabsreglerne etableres goodwill ved stiftelse af et nyt selskab, undtagen hvis der er tale om en koncernintern overdragelse. Da TV2 efter vor opfattelse er under statens kontrol og overdrages til et selskab under statens kontrol, vil disse regler kunne anvendes. Fordelen herved er efter vor opfattelse, at TV2 ikke bliver belastet af en afskrivning på goodwill i fremtidige år; Omdannelsen af TV2 til aktieselskab isoleret set vil kunne skabe en relativ høj goodwill værdi, som bliver reduceret i forbindelse med en efterfølgende privatisering, da licensen bortfalder. Ved en etablering af TV2 med ovenstående kapital- og finansieringsstruktur og med de justeringer, vi har foretaget til TV2 s budgetoverslag, herunder ophør af licens fra 1. juli 2004, viser TV2 følgende likviditetsudvikling over budgetoverslagsperioden: Tabel 5. Mio. kr Overskuds/(underskuds) likviditet (46) (74) (37) (10) 41 Selv om TV2 i de fleste år genererer negativ likviditet, vil TV2 ikke få væsentlig negativ akkumuleret likviditet, da vi har forudsat, at TV2 stiftes med likvide beholdninger på 174 mio. kr. Hvis TV2 stiftes med henblik på umiddelbart herefter at blive privatiseret, kan 10

13 man overveje at forøge egenkapitalen i TV2 med i størrelsesordenen 100 mio. kr. ved konvertering af yderligere gæld til egenkapital. 4 TV2/DANMARK SENDENET TIL SÆRSKILT SELSKAB Ifølge den mediepolitiske aftale for , skal der gennemføres et udbud af jordbaserede, digitale tv-sendemuligheder med henblik på etablering af en jordbaseret, digital tvplatform i Danmark. Frekvensplanen, der angiver de frekvensmæssige rammer for jordbaseret, digitalt tv, er baseret på etablering af sendenettene i de eksisterende UHF-master samt VHF-sendemasten i Århus. Masterne ejes p.t. af hhv. DR (VHF-sendemasten + 50% af 4 UHF-master via I/S 4M) og TV2 (12 UHF-master + 50% af 4 UHF-master via I/S 4M). Driften af de eksisterende UHF-master samt VHF-sendemasten i Århus varetages i dag af selskabet Broadcast Service A/S, som ejes med 50% af hhv. DR og TV2. Såfremt staten ønsker at bibeholde ejendomsretten til sendenettet på sigt, vil det i forbindelse med omdannelsen af TV2 til et statsligt aktieselskab være muligt at udskille sendenettet til et særskilt selskab ejet af staten. De umiddelbare konsekvenser for TV2 ved udskillelse af sendenettet til et særskilt selskab er, at omkostninger i form af afskrivninger konverteres til driftsomkostninger, ligesom masteindtægter fortabes. Som følge af at en operatør af sendenettet vil få ret til forrentning af investeringen samt fortjeneste, vurderer vi under givne forudsætninger, jf. ovenfor, at TV2 s udgifter vil blive forhøjet med i størrelsesordenen 27 mio. kr. pr. år. Den likviditetsmæssige belastning for TV2 vil være større, idet afskrivninger i TV2 regi konverteres til en lejebetaling, medmindre TV2 kompenseres ved at staten køber sendenettet fra TV2. Herudover får TV2 ikke andel i et eventuelt nyt anvendelsesområde for sendenettet. Hvis sendenettet udskilles fra TV2, skønner vi, at TV2 s kapitalbehov vil blive øget med i størrelsesordenen 400 mio. kr. TV2 har herudover estimeret omkostningerne ved at der etableres et jordbaseret digitalt sendenet til at udgøre 24 mio. kr. pr. år. Disse omkostninger indeholder ikke omkostninger til bokse mv., ligesom de ikke indgår i budgetoverslaget. 11

14 5 TV2/DANMARK SOM AKTIESELSKAB Som udgangspunkt ændres TV2 s økonomi ikke nævneværdigt ved overgang fra selvejende institution til statsligt aktieselskab, bortset fra at selskabet bliver skattepligtigt. En omdannelse til aktieselskab vil dog sætte øget fokus på forhold som effektivisering, overskudsmål og forrentning af den investerede kapital i forhold til situationen i dag, hvor de kommercielle aspekter, alt andet lige, er mindre fremtrædende. En omdannelse til aktieselskab må endvidere forventes at øge de kommercielle interesser i bestyrelsen. I aktieselskabsloven og årsregnskabsloven findes særlige regler for statslige aktieselskaber. Formålet hermed er at ligestille statslige aktieselskaber med børsnoterede selskaber. Dette indebærer øget åbenhed omkring bl.a. regnskabsaflæggelse, ejerforhold og generalforsamling i de statslige aktieselskaber. Konsekvensen på det regnskabsmæssige område vil bl.a. være: At TV2 udover årsregnskab også vil skulle udarbejde halvårsrapport, som skal offentliggøres; At TV2 skal følge den højeste standard for årsregnskaber, dvs. danske regnskabsvejledninger; At TV2 skal give pressen adgang til generalforsamling mv.; At TV2 skal have 2 revisorer (til og med regnskabsåret 2004). Herudover vil TV2 skulle følge samme praksis for selskabsledelse som børsnoterede virksomheder. Herunder skal bestyrelsen bl.a. tage stilling til: Selskabets organisation, såsom regnskabsfunktion, intern kontrol, edb-organisation og budgettering; Rapporter om selskabets likviditet, ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, overordnede forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici. Herudover skal bestyrelsen følge op på selskabets planer og budgetter; Selskabets perioderegnskaber. Ved en efterfølgende privatisering af TV2, hvor TV2 ikke bliver selvstændigt børsnoteret, bortfalder en række af ovenstående krav. 12

15 6 SAMMENLIGNING MED ANDRE TV-STATIONER Ved omdannelse af TV2/DANMARK til aktieselskab og efterfølgende privatisering vil der som tidligere nævnt i rapporten blive fokuseret mere på kommercielle forhold end hidtil. Vi har i forbindelse hermed sammenlignet TV2 med andre skandinaviske TV-stationer, som opererer kommercielt. Analysen omfatter følgende: TV4 - Sverige TV2 - Norge TV2 - Danmark Analysen er baseret på sammenligning af oplysninger, som er tilgængelige i de respektive TV-stationers årsregnskaber for 2001, samt øvrige tilgængelige oplysninger. Analysen har taget udgangspunkt i en overordnet analyse af programudbuddet for de pågældende TV-stationer, som er fundet sammenlignelige, væsentligst grundet TVstationernes andele af og fokusering på det kommercielle segment (21-50-årige). Herudover er alle tre stationer pålagt rimeligt sammenlignelige Public Service forpligtelser samt er landsdækkende TV-stationer. Ud fra analysen adskiller TV2 sig navnlig på følgende 2 punkter: Ved sammenligning af de skandinaviske TV-stationer ses, at især TV4 - Sverige formår at generere overskud til trods for betaling af en høj koncessionsafgift. Dette genereres primært ved lidt lavere programomkostning pr. udsendelsestime og ved højere reklameindtægter; Det er vores forventning, at det ved omdannelse og privatisering af TV2 vil være nødvendigt med tilpasning af omkostningerne. Dette af hensyn til bortfald af licens samt for at sikre den fremtidige indtjening i TV2. Vi har på baggrund heraf indregnet en effektivisering af TV2, som benyttes til at styrke programindholdet, jævnfør Tabel 3; TV2/DANMARK er den eneste station som drives med tilskud af licensmidler. De øvrige TV-stationer er udfra størrelse og seerandele vurderet sammenlignelige med TV2 DK, mens der i de øvrige nordiske lande opnås en højere omsætning ved reklamesalg. I henhold til Medieforliget vil licensen skulle bortfalde efter en privatisering af TV2. Vi har forudsat, at TV2 modsat TV2 Norge og TV4 Sverige ikke vil blive pålagt en koncessionsafgift. Baggrunden for at det på nuværende tidspunkt ikke vil være muligt at betale koncessionsafgift i Danmark er, at reklamepriserne er lavere end i Sverige og Norge. 13

16 7 SKATTE- OG AFGIFTSMÆSSIG ANALYSE Skattemæssigt skal aktiver og passiver overdrages til handelsværdien. Der er ikke krav om at de skatte- og regnskabsmæssige værdier skal være ens, dvs. at den skattemæssige værdi på f.eks. goodwill godt kan være højere end den regnskabsmæssige værdi. Da overdragelsen gennemføres som apportindskud, vil en skattemæssig merværdi blive anset som en skattefri overkurs for TV2/Danmark A/S. Det er vor opfattelse, at der er nogle aktiver, hvor den skattemæssige behandling er usikker og derfor bør drøftes med Skatteministeriet. Den skattemæssige behandling af programlagre vil som udgangspunkt være en afskrivning over den periode, som rettigheden løber. Typisk vil der være tale om rettigheder, som løber i 3 år. Der findes dog ikke nogen klar praksis på området, hvorfor det er vor opfattelse, at forholdet bør drøftes med Skatteministeriet. Hvis programlagre skal afskrives over 3 år, vil det have en likviditetsmæssig effekt for TV2, som pt. ikke er indregnet i budgetterne. Det er vor opfattelse, at der bør foretages en uafhængig vurdering af goodwill. En eventuel goodwill-værdi bør nævnes i bemærkningerne til loven for at minimere risikoen for at skattemyndighederne senere tager værdien op til drøftelse. Tilsvarende bør det overvejes at foretage en vurdering af egne bygninger på Kvægtorvet og Sortedam Dosseringen med henblik på at skabe større sikkerhed om handelsværdien på ejendommene. Med hensyn til de skattemæssige afskrivninger skal ejendommens anvendelse nærmere drøftes med skattemyndighederne. Der findes således ikke praksis om mulighed for afskrivninger på bygninger, der anvendes til formål, som svarer til det, TV2/Danmark anvender dem til. Der vil være en skattemæssig værdi på aktiver, som regnskabsmæssigt er udgiftsført, dvs. hvor anskaffelsessummen er under kr. I forbindelse med TV2 s investering i danske film får TV2 som udgangspunkt en overskudsandel fra filmproduktionerne som modydelse. Vi har fået oplyst, at det i visse tilfælde kan aftales, at der i stedet for en overskudsandel gives en visningsret. I det omfang der modtages en visningsret til filmproduktionerne, er det udgangspunktet, at den skattemæssige behandling vil være identisk med erhvervelse af visningsret til andre produktioner, jf. ovenfor om programlager. Gældsposter, som er hensat i åbningsbalancen, f.eks. de 81 mio. kr. vedrørende regional digitalisering, er der ikke skattemæssigt fradrag for når de betales. Overdragelsen af virksomheden til TV2/Danmark A/S vil blive betragtet som en momsfri virksomhedsoverdragelse. Der er ikke væsentlige afgiftsmæssige konsekvenser ved omdannelsen til aktieselskab. 14

17 pwc pwc.dk

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Nærværende redegørelse blev tiltrådt af DRs bestyrelse på møde den 13. marts 2007.

Nærværende redegørelse blev tiltrådt af DRs bestyrelse på møde den 13. marts 2007. Kulturministeriet 13. marts 2007 Overholdelse af public service-kontrakten samt mulige konsekvenser af DR Byen for programvirksomheden DR oplyste den 7. februar 2007, at DR nu måtte konstatere, at det

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne.

Skattepligt og skattebetalinger for Lynettefællesskabet I/S og interessentkommunerne. Bilag til pkt. 3 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skattepligt

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 62 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/01062 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om den

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

LUCAFFÉ DANMARK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

LUCAFFÉ DANMARK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den LUCAFFÉ DANMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kurt Jeppson Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Huset Ravn A/S Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N

Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N ES ÅRSRAPPORT 2014 Miss Communication ApS Sortedam Dosseringen 3, 4 tv 2200 København N CVR nr. 27982727 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Circle Rentals ApS CVR-nr

Circle Rentals ApS CVR-nr Circle Rentals ApS CVR-nr. 33 78 07 02 Årsrapport 1. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2013. Søren Tonnesen Dirigent

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Brønderslev Udviklingspark - etape 2

Brønderslev Udviklingspark - etape 2 Brønderslev Udviklingspark - etape 2 Grovbudget, udarbejdet februar 2007 Ledelsens beretning Resultat og økonomisk stilling Budgettets resultat samt udvikling er efter min vurdering en realistisk forventning

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

1 181 Trafikministeriet. København, den 21. maj 2002. a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at ændre beløbsgrænsen for DSB s investeringer, jf. 12, stk. 1, i lov om den

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere