VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a."

Transkript

1 VEDTÆGTER for Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Fyns Affalds Koordinerings Selskab (FAKS) A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Faaborg Forsynings-virksomheder A/S, Sundvænget 5, 5600 Faaborg. 1.3 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, idet der alene påhviler andelshaverne hæftelse over for selskabet efter reglerne i 5 stk Det er selskabets formål: at medvirke til at give medlemskommunerne muligheder og forudsætninger for at opnå størst mulig affaldsreduktion, bl.a. ved at etablere genanvendelsesordninger for alle relevante former for affald, 2.2 at tilbyde medlemskommunerne gode og hensigtsmæssige ordninger for bortskaffelse af affald, 2.3 at specielt tilbyde ordninger til bortskaffelse af affaldstyper, som kan betyde miljøproblemer eller uhensigtsmæssig forurening af genanvendelige materialer, 2.4 at organisere, evt. entrere om og administrere transporten af affaldstyperne til behandlingsanlæggene, 2.5 at sikre afsætning af genanvendelige materialer på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde, 2.6 at administrere ordninger på solidarisk måde og varetage opgaver som information, aftaler, udvikling, og økonomi m.v., 2.7 at etablere samarbejde med kommuner, affaldsselskaber og behandlingsanlæg såfremt det er hensigtsmæssigt, 2.8 at sikre kommunerne / affaldsselskabet overholder den gældende lovgivning. 1

2 3 3.1 Tvungne ordninger Der er ingen tvungne ordninger i selskabet. Det er dog en forudsætning at administrationen af affaldsforbrændingssamarbejdet mellem de tilsluttede kommuner og Odense Kraftvarmeværk A/S (jfr. den indgåede samarbejdsaftale) overtages af selskabet. Det er ligeledes en forudsætning at opgaverne i forbindelse med lossepladssamarbejdet vedr. Sh. Lyndelse Losseplads overtages af selskabet. Begge de to opgaver oprettes som selvstændige projekter, der skal hvile i sig selv. 3.2 Frivillige ordninger Ordninger kan igangsættes eller styres af selskabet, hvis der er behov for dette. Der kan som eksempel nævnes følgende ordninger: Ordninger for håndtering af specielle affaldstyper Salg af genanvendelige materialer Genanvendelsesordninger herunder kompostering og biogas Rådgivningsopgaver som f.eks. affaldsplaner og regulativer Affaldskonsulentordninger Udligningsordninger Informationskampagner De enkelte andelshavere bestemmer selv, om de vil deltage i disse ordninger. Andelshavere Kun kommuner kan være andelshavere. 4.2 Selskabets bestyrelse afgør, om en ansøgning om optagelse som andelshaver kan imødekommes samt vilkårene for optagelse. Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om, at der som vilkår for optagelse som andelshaver skal indbetales et af bestyrelsen fastsat indskud med henblik på, at nye andelshavere bidrager til selskabets egenkapital forholdsmæssigt på samme måde som ældre andelshavere. 2

3 4.3 Ved selskabets stiftelse er selskabets andelshavere: Assens Kommune Bogense Kommune Broby Kommune Ejby Kommune Faaborg Kommune Glamsbjerg Kommune Hårby Kommune Ringe Kommune Søndersø Kommune Tommerup Kommune Årslev Kommune Senere indmeldte andelshavere: Otterup Kommune optaget pr. 16/ Efter kommunesammenlægningerne pr. 1/ er der følgende andelshavere: Assens Kommune Middelfart Kommune Faaborg Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Finansiering og hæftelse Selskabets kapital er vekslende. Finansiering af selskabets virksomhed sker ved opkrævning af honorar, indskud fra andelshaverne, låneoptagelse samt forbrug af oparbejdet egenkapital m.v. 5.2 Andelshaverne hæfter over for selskabet (indirekte hæftelse) for opfyldelsen af selskabets forpligtelser, således at hæftelsen i det indbyrdes forhold mellem andelshaverne fordeles i forhold til andelshavernes omsætning med selskabet i de seneste 3 regnskabsår. Omsætningen opgøres hvert år ved årets udgang. 5.3 Bestyrelsen har dog pligt til i videst mulig omfang at drage omsorg for, at andelshaverne løbende foretager indbetalinger, således at selskabet kan opfylde sine forpligtelser, jfr. i øvrigt Det tilstræbes, at egenkapitalen ikke overstiger, hvad der er fornødent til dækning af løbende omkostninger, til imødegåelse af risici og til en efter selskabets forhold rimelig konsolidering Selskabets anlægsinvesteringer skal primært finansieres ved optagelse af lån. For selskabets låntagning gælder de af Indenrigsministeriets til en enhver tid fastlagte regler for kommunernes låntagning. Forrentning og afskrivning fordeles på de enkelte aktiviteter efter bestyrelsens beslutning. 3

4 6.2 Til dækning af selskabets faste omkostninger, herunder omkostninger til husleje, kontorhold og administration m.v., opkræves et grundbidrag pr. indbygger pr. år. Grundbidraget fastsættes af bestyrelsen. 6.3 Selskabets variable omkostninger, herunder løn m.v. forudsættes dækket ved opkrævning af honorar fra de enkelte aktiviteter/projekter. 6.4 Afregningsformen og økonomien i projekterne fastsættes på grundlag af et godkendt budget. Bestyrelsen er berettiget til, efter udløbet af hvert regnskabsår, at forlange efterbetaling til dækning af driftsunderskud på det enkelte projekt. 6.5 Selskabet har ret til af sin egenkapital at yde lån og/eller tilskud til igangsætning af nye aktiviteter. Regnskab og økonomi i øvrigt Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 7.2 Selskabets årsregnskab opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, således at der gives et retvisende billede af selskabets resultat og økonomiske stilling. 7.3 Udarbejdelsen skal ske efter årsregnskabslovens regler med de fravigelser og tilpasninger, der følger af selskabets særlige forhold. 7.4 Årsregnskabet tillige med revisionens bemærkninger færdiggøres ultimo marts og forelægges bestyrelsen til godkendelse primo april. Regnskabet med revisionens bemærkninger fremsendes umiddelbart efter bestyrelsens behandling til andelshavernes orientering samt til de kommunale tilsynsmyndigheder. Regnskab med revisionens bemærkninger skal foreligge tilgængeligt for offentligheden. 7.5 Selskabets årsregnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor, registreret revisor eller af Kommunernes Revisionsafdeling. 4

5 Ledelse 8 Udgår 9 Bestyrelse 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, bestående af 2 medlemmer fra hver andelshaver, dog kun med 1 medlem fra Middelfart Kommune, som kun deltager i FAKS med gammel Ejby Kommunes andel til forbrændings- og deponisamarbejdet. Medlemmerne udpeges for valgperioder svarende til de kommunale valgperioder. Hver andelshaver har ret til at udpege en suppleant for hvert bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen træder sammen til konstituerende møde senest 1 måned efter kommunalbestyrelsens start af valgperiode. Mødet indkaldes af formanden for den afgåede bestyrelse. Bestyrelsen vælger en formand og næstformand. Valgene følger den kommunale valgperiode. Næstformanden overtager formandens funktioner ved dennes forfald. Bestyrelsen afholder møde, når der træffes bestemmelser herom af formanden, eller når dette begæres af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Der afholdes dog mindst 2 møder hvert år. Medmindre bestyrelsen vedtager andet, afholdes møderne på selskabets hjemsted. 9.2 Senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning afholdes bestyrelsesmøde, hvor der udarbejdes årsberetning, og hvor regnskabet for det forløbne driftsår og forslag til budget for det kommende år behandles. 9.3 Bestyrelsen indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel ved formandens foranstaltning. 9.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Alle afgørelser, dog undtagen vedtægtsændringer og opløsning af selskab, træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutning om ændringer af vedtægterne kræver dog et kvalificeret flertal bestående af mindst 5/7 af samtlige stemmeberettigede. Opnås denne majoritet ikke, er formanden berettiget til at indkalde til et nyt bestyrelsesmøde, på hvilken vedtægtsændringen kan vedtages med almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer skal forelægges tilsynsrådet til godkendelse. 5

6 9.5 Under bestyrelsens afgørelse henhører: Godkendelse af budget for det kommende budgetår, samt langsigtede økonomiske forpligtelser, der forudsættes i budget og flerårige budgetoverslag. Valg af revisor Godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår Fastsættelse af grundbidraget jfr Optagelse af lån Ændring af selskabets vedtægter Beslutning om interessentskabets opløsning Bestyrelsen kan nedsætte en teknikergruppe til støtte for den daglige ledelse. 9.8 Bestyrelsen kan tillade, at medlemmer i rimeligt omfang medbringer rådgiver til bestyrelsesmøderne. Disse har taleret, men ikke stemmeret. 9.9 Der skal føres protokol over de af bestyrelsen trufne beslutninger. Daglig ledelse Bestyrelsen træffer beslutning om antagelse og afskedigelse af en daglig ledelse af selskabet. Ansættelsesvilkårene for den daglige ledelse fastlægges i en ansættelseskontrakt/ samarbejdsaftale Bestyrelsen træffer bestemmelse om størrelsen af det fornødne personale. Personalet ansættes og afskediges af den daglige ledelse inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer For bestyrelsens og den daglige ledelses virksomhed og ansvar, gælder reglerne i aktieselskabsloven om bestyrelse og direktion med de fornødne lempelser Bestyrelsesformanden kan modtage et af bestyrelsens fastlagt vederlag. Beslutning om udbetaling af sådanne vederlag skal godkendes af tilsynsmyndigheden Selskabet kan, efter bestyrelsens beslutning, udrede mødediæter og kørepenge til bestyrelsesmedlemmerne efter reglerne i den kommunale styrelseslov. 6

7 Tegningsret Selskabet forpligtes ved underskrift af formanden (eller næstformanden ved formandens forfald) og den daglige ledelse (subsidiært et bestyrelsesmedlem) i forening eller af den samlede bestyrelse. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes selskabet dog af den samlede bestyrelse. Udtræden og opløsning Andelshavere kan udtræde af selskabet med 12 måneders skriftligt varsel pr. udløbet af et regnskabsår, dog tidligst efter at andelsforholdet har vedvaret i mindst 5 år En udtrædende andelshaver er ikke berettiget til nogen form for formueandel og frigøres først fra sin garantihæftelse, jfr. herom nærmere 5, når der efter udtrædelsen er aflagt og godkendt årsregnskab, der dokumenterer, at der uomtvisteligt er dækning for selskabets forpligtelser Til beslutning om selskabets opløsning kræves godkendelse på et bestyrelsesmøde med 5/7 majoritet blandt medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til et nyt bestyrelsesmøde, på hvilken opløsningen kan vedtages med 5/7 majoritet blandt de fremmødte medlemmer I tilfælde af selskabets opløsning fordeles selskabets formue, efter at selskabets gæld er betalt, mellem selskabets andelshavere i forhold til omsætningen med selskabet, opgjort i overensstemmelse med reglerne i 5 og Ophævelse i øvrigt af denne kontrakt skal ske efter reglerne i 60 stk. 2 og 3 i lov om kommunernes styrelse. Tvister Eventuelle tvister angående selskabet mellem dets andelshavere eller mellem andelshavere og selskabet afgøres endeligt og bindende ved voldgift. Voldgiftsretten nedsættes af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med instituttets regler. 7

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

for Andelsselskabet Slamforbrænding

for Andelsselskabet Slamforbrænding Sagsnr. 99010006 FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding

Læs mere

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Godkendt på repræsentantskabsmøde den 22. maj 2007 NAVN, HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er L90. 1.2. Selskabets hjemsted er Herning. 1.3. Selskabet er et andelsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Vedtægter. for. Klintholm I/S. Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner

Vedtægter. for. Klintholm I/S. Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner Vedtægter for Klintholm I/S Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner 1. Navn og hjemsted... 3 2. Interessentkommunerne... 3 3. Formål... 3 4.

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding 1. januar 2007 Vedtægt Vedtægt for I/S Vestforbrænding Vedtægt Side 3 1. afsnit ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Vestforbrænding. Dets hjemsted er Glostrup Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune.

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune. Vedtægter for Veksø Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. juli 1903, er et interessentskab, hvis navn er Veksø Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Egedal kommune. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a.

Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a. 1 J.nr. 2009062 JM/ahd Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a. 1 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Sønderjysk Biogas a.m.b.a.. 1.2 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.

Læs mere

Bilag 5.1. Advokatpartnerselskab 07.10.2014. Jacob Christiansen. Advokat. J.nr. 290133-DJU FOR. Energnist I/S herefter Interessentskabet.

Bilag 5.1. Advokatpartnerselskab 07.10.2014. Jacob Christiansen. Advokat. J.nr. 290133-DJU FOR. Energnist I/S herefter Interessentskabet. Bilag 5.1 07.10.2014 Advokatpartnerselskab Jacob Christiansen Advokat J.nr. 290133-DJU VEDTÆGTER FOR Energnist I/S herefter Interessentskabet Side 64 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Interessentskabets navn og

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S

VEDTÆGTER. for. Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S VEDTÆGTER for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S JANUAR 2009 Indhold Side Indholdsfortegnelse... 1 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål og opgaver... 2 3. Selskabsform... 3 4. Selskabets interessenter...

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere