Midttrafik Søren Nymarks vej Højbjerg. Vedr. oprettelse af serviceselskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midttrafik Søren Nymarks vej 3 8270 Højbjerg. Vedr. oprettelse af serviceselskab."

Transkript

1 Midttrafik Søren Nymarks vej Højbjerg T I L S Y N E T Vedr. oprettelse af serviceselskab. Midttrafik har den 14. marts 2011 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at godkende, at Busselskabet Århus Sporveje (i det efterfølgende benævnt bussels kabet), der er en afdeling i Midttrafik, opretter et serviceselskab, der udelukkende ejes af busselskabet, og som har til formål at stille busser til rådighed for busselskabet. Trafikselskabers oprettelse af eller deltagelse i selskaber kræver tilsynsmyndighedens samtykke jf. standardvedtæ g- ter for trafikselskaber Ifølge 1 i lov om trafikselskaber 2, er trafikselskaber omfattet af styrelseslovens Tilsynet med kommunale fællesskaber jf. 60 føres efter 47, stk. 2 i styrelsesloven af den sta tsforvaltning, der varetager tilsynet med de deltagende kommuner. Det er således Statsforvaltningen Midtjylland, der skal godkende Midttrafiks oprettelse af eller deltagelse i selsk a- ber. Det er sammenfattende statsforvaltningens opfattelse, at det vil være i strid med lovgivningen, hvis busselskabet etablerer et serviceselskab, som busselskabet er eneejer af, og busselskabet derfor bevarer rådigheden over opg a- veudførelsen. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : T I M M I D D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G T O R S D A G F R E D A G Statsforvaltningen afslå r derfor at godkende, at busselskabet o pret t er et serv ices elskab, der fu ldt u d ej es af bu s- selskabet. 1 Bekendtgø relse nr af 9. okt ober 2006 ved t ægt er for o rganisering af trafikselskaber (standard ved t ægt ) 2 Lovbekendtgø relse nr. 412 af 11. april 2010 om trafikselskaber 3 Lovbekendtgø relse nr af 1. november 2010 om kommunernes styrelse.

2 Der er ikke i den skrevne lovgivning hjemmel til at Midttrafik o pret t er et serv iceselskab, o g h eller ikke u skrev ne re g- ler hjemler, efter statsforvaltningens opfattelse, oprettelsen af et sådant selskab. Statsforvaltningen finder derfor at den beskrevne konstruktion vil være ulovlig. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en næ r- mere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: Busselskabet, der er afdeling i Midttrafik, ønsker at oprett e et dat t erselskab. Selskabet skal o rg aniseres i akt iese l- skabsform, med busselskabet som eneejer. Selskabet skal være et serviceselskab, der alene skal have til formål at indkøbe busser som serviceselskabet så skal lease ud til busselskabet. Baggrunden for at Midtrafik ønsker at oprette dette se l- skab er, at det som følge af en ændring af EU -lovgivningen pr. 1. januar 2010 ikke længere er muligt at hjemsøge moms fra Tyskland (Cross Border Leasing) i forbindelse med buskøb, som busselskabet har gjort siden Busselskabet har tidligere leaset sine busser i Tyskland. Eft er de dag æ ldende reg ler, v ar det det t yske leasing se l- skab, der skulle beregne momsen på leasingafgiften, hvi l- ket i den konkrete konstruktion betød, at leasingselskabet beregnede tysk moms af leasingydelsen. Denne tyske moms kunne det danske busselskab tilbagesøge hos de tyske myndigheder, idet personbefordring, modsat i Danmark, er en momspligtig aktivitet i Tyskland. På denne måde undgik busselskabet en momsbelastning på de bu s- ser, der blev anv endt t il m o m sfri perso nbefo rdring i Da n- mark. Den 1. j anu ar blev reg lerne æ ndret, så de t nu er le a- singtager, det vil sige busselskabet, der har pligten til at beregne moms efter den momssats, der er gældende i le a- singtagers land. Da der i Danm ark ikke er momsfradrag for rutekørsel med bus, er momsfordelen ved at lease bu s- ser i Tyskland ophørt. Busselskabet har derfor overvejet flere muligheder for på anden vis at minimere momsbelastningen. Buss elskabet ønsker på den baggrund at oprette et serv iceselskab, der ej es fu ldt u d af bu sselskabet. S erv iceselskabet er et le a- singselskab, der momsregistreres, og som indkøber de busser som busselskabet skal anvende i sin daglige drift. Den moms, som sælgeren af busserne beregner ved salg af busserne, har serviceselskabet fuld momsfritagelse for. Serviceselskabet opkræver leasingafgift i nklusiv moms fra busselskabet, som busselskabet har et forholdsmæssigt momsfradrag på, typisk 1-5%. Dette giver en væsentlig momsbelastning for busselskabet. S I D E 2

3 Efter 5 år gennemføres en fællesregistrering momsmæ ssigt af de to selskaber. Når selskaberne nu er é n virksomhed, skal der ikke svares moms af leasingafgiften, og den momsbelastning som busselskabet har været undergivet, bo rt falder. Det bet yder endv idere, at fo rdi der e r g ået m e- re end 5 år, er leasing selskabet ikke fo rplig t ig et t il at t i l- bagebetale den moms, det sparede ved anskaffelsen af busserne. Busselskabet vil således kunne opnå betydelige mom s- fordele ved den beskrevne konstruktion. Det fremgår af et notat fra KPMG, at den beskrevne selskabskonstruktion, efter KPMGs opfattelse, er i overensstemmelse med den gældende momslovgivning. Midttrafik har i sin henvendelse til statsforvaltningen a n- ført, at oprettelsen af serviceselskabet efter Midttrafiks opfattelse vil være lovligt, på trods af at busselskabet vil være eneejer af selskabet, og dermed have bestemmende indflydelse i selskabet. Det er dels Midttrafiks opfattelse, at kollektiv trafik må sidestilles med traditi onel forsyningsvirksomhed, dels at det generelt kan være lovligt, at en kommune har bestemmende indflydelse i netop et se r- viceselskab. Midttrafik har til støtte for sit synspunkt om at kollektiv trafik kan sidestilles med traditionel forsyningsvirksomhed anført følgende: 1. Midttrafik henviser til, at et af de særlige hensyn, der for traditionel forsyningsvirksomhed kan begrunde en opgavevaretagelse i privatretlige organisationsformer, ua n- set at kommunen bevarer rådigheden over opgavevaret a- gelsen, er, at hensynet til en forretningsmæssig ledelse af selskabet er fremtrædende. Hensynet til en erhvervsmæssig ledelse er ikke mindre fremtrædende på området for kollektiv trafik end på trad i- tionelle forsyningsområder. Tværtimod er k undegrundlaget for den kollektive trafik efter Midttrafiks opfattelse meget mere følsomt for udsving i priser og ser vice. Kollektiv trafik kan derfor på dette område sidestilles med traditionel forsyningsvirksomhed. 2. Kollektiv trafik må endvidere sidestilles med traditionel forsyningsvirksomhed, fordi driften ikke kun tjener i nfrastrukturelle formål, men også sikrer borgernes interesse som aftagere af elementære tjenesteydelser i form af pe r- sontransport. 3. Adgangen til at bevare den kommunale rådighed over o pg av ev aret ag elsen i fo rsyning sselskaber er i t ilsynspra k- sis bl.a. begrundet med, at forsyningsområdet ikke fina n- sieres ved skatteudskrivning, men gennem brugerbetaling fra borgerne. På affaldsområdet, der traditionelt anses som forsyningsvirksomhed, har det indtil gebyrfinansiering blev gjort obligatorisk, været lovligt at finansiere dagre- S I D E 3

4 novationsordninger fuldt ud med skatteindtægter, såfremt det må antages, at alle borgere er omfa ttet af ordningen. Midttrafik mener derfor ikke, at sondringen mellem gebyrfinansierede og brugerfinansierede områder er et egnet kriterium for, om kommunen kan udskille sine aktiviteter i et privatretligt selskab og stadig bevare rådigheden over opgaverne. Kollektiv trafik kan derfor godt ligestilles med traditionel forsyningsvirkso mhed på trods af, at der er tale om et område, der delvist finansieres ved skatteudskrivning. 4. Inden for EU-retten er kriteriet i forsyningsvirksomhedsdirektivet for, om en forsyningsart er omfattet af d i- rektivet, hvorvidt en offentlig my ndighed på forskellig vis kan øve indflydelse på virksomhedens adfærd. Direkt ivet regulerer ikke spørgsmål vedrørende offentlig e myndigheders delt ag else i selskaber, m en bag g ru nden fo r direkt i- vets regler for visse forsyningsområder, er behovet for en mere erhvervsmæssig ledelse af en i udgangspunktet mi n- dre konkurrenceudsat form fo r virksomhed. Dette svarer til hensynet bag at lade kommuner bevare rådigheden over opgaver, der er udskilt i selvstændige forsyningsselskaber. Midttrafik oplyser, at kollektiv trafik er omfattet af fors y- ningsvirksomhedsdirektivet. Midttrafik mener derfor, at h ensynet t il en ensart et beg rebsdan nelse på t v æ rs af EUudbudsretten og dansk tilsynspraksis, samt hensynet til lige organisatoriske vilkår for offentligt og privat ejede trafikselskaber taler for, at tilsynspraksis så vidt muligt t ilpasses direkt iv e t s anv endelseso m råde, således at v ir k- somhed, der er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirekt i- vet, også er omfattet af begrebet traditionel forsyning s- virksomhed i dansk tilsynspraksis. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt det generelt kan være lovligt, at kommuner bevarer rådigheden over opgaver, der er udskilt til et serviceselskab, har Midttrafik henvist til vandsektorlovens 4 19, stk. 3, hvor der er u d- trykkelig hjemmel til, at kommunerne kan etablere se r- viceselskaber, der ud over vandselskaber også kan varetage serviceopgaver på fx el- og varmeområdet. Det fremgår af bemærkningerne til vandsektorloven, at adgangen til at etablere serviceselskaber er en kodificering af gælde nde ret. Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at det kommunalretlige udgangspunkt om at en kommune ikke må u d- skille opgaver til et selskab og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen, er fraveget for selskaber opre t- tet i medfør af vandsektorlovens bestemmelse. Det fremgår ikke klart, hvorvidt denne sidste del også er et udtryk for kodificering af allerede gældende ret, eller om der er tale om en nyskabelse. 4 Lov nr. 769 af 12. jun i 2009 om vand sekt orens organisering og ø k o- nomiske forhold S I D E 4

5 Midttrafik mener, uanset om kollektiv trafik kan anses som forsyningsvirksomhed, at hensynet til en erhverv smæssig ledelse af selskabet fører til, at det vil væ re lovligt at etablere et serv iceselskab, der ej es af bu sselskabet, da bu sselskabet skal byde på o pg av er i ko nku rrence m ed priv at e a k- tører. Der bør derfor være samme organisationsfrihed. E l- lers er der ikke lige konkurrencevilkår mellem priv ate og offentlige selskaber. Midttrafik har til støtte for sine synspunkter henvist til statsforvaltningens udtalelse af 19. november 2009 ved rørende ESØ I/S, hvor statsforvaltningen udtalte, at det e f- ter statsforvaltningens opfattelse ville være lovligt, hvis affaldsh å ndt ering sselskabet ESØ I/ S u dskilt e sine serv ic e- opgave til et serviceselskab i aktieselskabsform, der var 100% ejet af ESØ I/S. Retsgrundlag: Lov om trafikselskaber 1 Hvert regionsråd etablerer et eller flere trafikselskaber, jf. dog stk. 2. Hver kommune deltager i ét trafikselskab. Et trafikselskab kan omfatte kommuner i to regioner, hvis regionerne grænser op til hinanden. Trafikselsk a- berne er omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse. Bekendtgørelse om standardvedtægt for trafikselskaber 1 For de t rafikselskaber vest for St orebælt, der skal opre t- tes i medfør af lovens 1, stk. 1, 1. pkt., gælder den standardvedtægt, som er vedlagt som bilag 1. Stk.2. Følgende bestemmelser i bilag 1 kan ikke fraviges: 2-9, 11,12, 14, 17-21, 25, 26, stk. 2 og 3, 27, 28, stk. 1-3, og Bilag 1, 30.Tilsyn med selskabet varetages i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning af den statsforvaltning, der varetager tilsynet med selskabets hjemstedskommune. Vandsektorloven 19 Stk.3. Stk. 1 i denne bestemmelse og 3 i lov om ko m- munal fjernkøling er ikke til hinder for, at servicefunkti o- n er varet ages i et selvst æn digt selskab, som også var e- tager servicefunktioner i forhold til opgaver forbundet med affaldshåndtering efter lov om miljøbeskyttelse samt opgaver omfattet af lov om elforsyning, lov om varmeforsyning og lov om naturgasforsyning. Statsforvaltningens afgørelse: S I D E 5

6 Statsforvaltningen har lagt KPMGs og Midttrafiks opfattelse af, at den planlagte selskabskonstruktion vil være i overensstemmelse med momslovgivnignen til grund. Stat s- forvaltningen har således ikke foretaget en nærmere vurd e- ring af dette spørgsmål. Der findes ikke i skrev en lo v g iv ning o m t rafikselskaber re g- ler om kommuners og kommunale fællesskabers delta gelse i privatretlige selskaber som det omhandlede. Det betyder do g ikke, at bu sselskabet ikke v il ku nne delt ag e i selsk a- ber, da det på ulovbestemt grundlag antages, at komm u- ner kan deltage i aktieselskaber i samarbejde med bl.a. private for at løse dele a f deres opgaver ad den vej i st e- det for i den kommunale organisation. For selskabsdelt a- gelse uden lovhjemmel er der dog i tilsynsmyndighedernes praksis opstillet en række betinge lser. De regler, der gælder om kommuners deltagelse i selsk a- ber, må antages at gælde tilsvarende for kommunale fæ l- lesskabers, f.eks. trafikselskabers selskabsdeltagelse, og danner udgangspunkt i det følgende. Kommunens anliggender, lovbestemte som ulovbestemte, styres af kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens 2. Det betyder, at beslutninger som udgangspunkt træffes af kommunalbestyrelsen eller i den kommunal e organisation. Hvis en kommune lægger opgaver over i et aktieselskab, som den selv dominerer, kan den varetage opgaverne uden at skulle respektere reglerne i bl.a. kommunestyrelsesloven, offentlighedsloven, forvaltningsloven og ombud s- mandsloven. Det er således en betingelse for kommunale fællesskabers deltagelse i et selskab, at det kommunale fællesskab ikke reelt må bevare rådigheden over opgavevaretagelsen, når den er overført til selskabet. Dette udmøntes i praksis i et krav om, at et i selskabet deltagende kommunalt fælle s- skab ikke må have bestemmende indflydelse i selskabet. For visse opgavetyper foreligger særlige hensyn, der kan begrunde en opgavevaretagelse i privatretlige organisationsformer, uanset at det kommunale fællesskab bevarer rådigheden over opgavevaretagelsen. Dette er navnlig ti l- fældet, hvor den pågældende opgave har min dre sammenhæng med det kommunale fæ llesskabs øvrige virksomhed, eller hvor hensynet til en forretningsmæssig ledelse af o p- gavevaretagelsen er fremtrædende. Som eksempler på ti l- fælde, hvor der foreligger sådanne særlige hensyn, der kan begrunde en fælleskommunal virksomhed i selskab s- form, kan nævnes forarbejdning og afsætning af biprodu k- ter fra en fælleskommunal virksomhed og udførelse af kommunal forsyningsvirkso mhed. Det er endvidere en betingelse for kommunale fællesskabers deltagelse i et aktieselskab på ulovbestemt grundlag, at selskabet alene varetager opgaver som det kommunale fællesskab selv lovligt kunne have varetaget. Det kommu- S I D E 6

7 nale fæ llesskab kan således ikke u dv ide sit o m råde fo r lo v- lige opgaver ved at deltage i et aktieselskab, ligesom der ikke via selskabet må kunne ydes økonomisk støtte til e n- keltpersoner eller virksomheder i videre omfang, end det kommunale fællesskab selv ville have kunnet det. Endelig er det en betingelse for kommunale fællesskabers deltagelse i aktieselskaber efter de uskrevne regler, at det pågældende selskab ikke har et erhvervsøkonomisk fo rmål. Om de uskrevne regler om kommuners deltagelse i akti e- selskaber kan fx henvises til Karsten Revsbechs Komm u- nernes opgaver, Jurist - og Økonomforbundets Forlag, 2010, kapitel 14. At bu sselskabet skal v æ re eneej er i det nyo pret t ede se r- viceselskabet, vil således efter statsforvaltningens opfa t- telse være i strid med udgangspunktet om, at et kommunalt fæ llesskab ikke m å u dskille en o pg av e t il et selv st æ n- digt selskab og bevare rådigheden over opgaveudf ørelsen. Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt har i en udtalelse fra 1993 vedrørende Ålborg Omnibus Selskab A/S udtalt, at det ikke fandt, at den virksomhed, der skulle udøves i se l- skabet, kunne sidestilles med kommunale forsyningsvir k- somhed. Selskabet var derfor ikke omfattet af undtagelsen til udgangspunktet om, at en kommune ikke må udskille opgaver til et selvstændigt selskab og have bestemmende indflydelse i dette selskab. Ålborg Omnibus Selskab A/S skulle forestå driften af den kollektive trafik i Ålborg. Ålborg Kommune havde over for tilsynsrådet gjort gældende, at de hensyn, der begrunder at kommuner på forsyningsområdet kan udskille en opgave til et selvstændigt selskab og bevare rådigheden over o p- gaven også gør sig gældende for kollektiv trafik. Det dr e- jede sig navnlig om tilfælde, hvor den pågældende opgave har mindre sammenhæng med den øvrige kommunale vir k- somhed eller hvor hensynet til en forretningsmæssig l e- delse af opgavevaretagelsen er fremtrædende. Ålborg Kommune indbragte tilsynsrådets udtalelse for Indenrig s- ministeriet, der tilsluttede sig tilsynsrådet s udtalelse. Statsforvaltningen Midtjylland finder i overensstemmelse hermed ikke, at den særlige regel, der gælder for traditi o- nel kommunal forsyningsvirksomhed, kan udstrækkes til også at gælde drift af kollektiv trafik. Trafikselskaber kan derfor ikke, efter statsforvaltningens opfattelse, udskille en opgave til et selvstændigt selskab, og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen Hensynet til at selskabet i ko nku rrence m ed priv at e skal ku nne byde på o p- gaver kan ikke i sig selv medføre, at et k ommunalt fællesskab på ulovbestemt grundlag har adgang til bevare r å- digheden over opgaver, der er udskilt til et selvstændigt selskab. S I D E 7

8 Heller EU -retten, kan efter statsforvaltningens opfattelse medføre, at kollektiv trafik kan sidestilles med traditionel forsyningsvirksomhed, med den retsvirkning, at busselsk a- bet kan stifte et serviceselskab i strid med de uskrevne regler i dansk ret om kommunalfuldmagten. Det fremgår af vandsektorloven 19, stk. 3, at servic e- funktioner for vandselskaber kan varetagers a f selvstændig e selskaber. Disse serv iceselskaber kan endv idere v aret a- ge serviceopgaver i forhold til opgaver forbundet med affaldshåndtering efter lov om miljøbeskyttelse samt opg a- ver omfattet af lov om elforsyning, lov om varmefors yning og lov om naturgasforsyning. Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at a d- g ang en t il at et ablere sådanne serv iceseksaber på v an d- sektorområdet er en kodificering af gældende ret. Det fremgår endvidere, at udgangspunktet om, at en kommune ikke må have bestemmende indflydelse i et selvstændigt selskab fraviges. Det fremgår ikke af bemærkningerne til bestemmelsen, hvorvidt dette er en nyskabelse, eller en kodificering af gældende ret. Statsforvaltningen finder ikke, at det på baggrund af vandsektorlovens 19, stk. 3 eller bemærkningerne hertil kan antages, at der på ulovbestemt grundlag gælder en generel hjemmel til, at kommuner kan etablere selvstæ n- dige serviceselskaber og samtidig bevare rådigheden over opgavevaretagelsen. Statsforvaltningen finder ikke, at statsf orvaltningens udtalelse i sagen vedrørende ESØ I/S er sammenlignelig med denne sag. ESØ I/ S beskæ ft ig er sig m ed affaldsh åndt e- ring, der betragtes som traditionel forsyningsvirksomhed. ESØ I/S udskillelse af visse serviceopgaver til et sel v- stændigt aktieselskab, som ESØ I/S ejer fuld ud, er derfor efter statsforvaltningens opfattelse omfattet af den modifikation, der gælder for traditionel forsyningsvirksomhed i forhold til udgangspunktet om, at kommuner ikke må bevare rådigheden over opgaver, der er udskilt til et selvstændigt selskab. Det er sammenfattende statsforvaltningens opfattelse, at det vil være i strid med lovgivningen, hvis busselskabet etablerer et serviceselskab, som busselskabet er eneejer af, og busselskabet derfor bevarer rådigheden over opgaveudførelsen. Statsforvaltningen afslår derfor at godkende, at busse l- skabet o pret t er et serv iceselskab, der fu ldt u d ej es af bu s- selskabet. Tilsynets afgørelse kan i henhold til styrelseslovens 52, stk. 2, af kommunalbestyrelsen indbringes for Indenrig s- og Sundhedsministeren, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K. S I D E 8

9 Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforval t- ningen hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Martin Basse /Stine Rask S I D E 9

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Aarhus, 27. juni 2014

Aarhus, 27. juni 2014 Aarhus, 27. juni 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 27. juni kl. 9.30 Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Vedr. punkt nr. 2 Advokat Johan

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

'^""^»ViA^Ss'^^^'''^:^

'^^»ViA^Ss'^^^'''^:^ 3ZR4WV-scanning-18-ll-2014-10 12-SEPBARCODE OU23 BRUUN f. HJEJLE Hørsholm Kommune Rådhuset Ådalspark\'ej 2 2970 Horsholm Att.: Juridisk konsulent Christian Buch Sørensen Advokatfirma Norregadesi ii65kabenhami

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes behandling af sagen om A

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes behandling af sagen om A 2014-193369 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 9-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes behandling af sagen om A Du har den 9. september 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune 2 7-1 1-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har som følge af omtale i pressen rej st en t ilsynssag o m lo v lig h eden af at t ilbyde

Læs mere

Hjemmel for offentlig markedsaktivitet

Hjemmel for offentlig markedsaktivitet 24 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang Hjemmel for offentlig markedsaktivitet Af Karsten Naundrup Olesen, professor, CEVIA, Københavns Universitet* Refereevurdert Nordisk Administrativt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane"

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond Aabenraa Golfbane Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane" 30-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Du har på vegne af

Læs mere

Kommunes salg af fast ejendom

Kommunes salg af fast ejendom Kommunes salg af fast ejendom En kommune solgte et jordstykke til ejeren af en ejendom. Et ægtepar, som ejede en anden ejendom, havde flere gange tilkendegivet over for kommunen at de var interesserede

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune Statsforvaltningens brev til en borger 04-07- 2 0 1 4 T i l s y n e t Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 5. marts 2007 til nogle borgere. Vedr.: Tidligere Blåvandshuk Kommunes udleje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksbøl til [Z]:

Statsforvaltningens brev af 5. marts 2007 til nogle borgere. Vedr.: Tidligere Blåvandshuk Kommunes udleje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksbøl til [Z]: Statsforvaltningens brev af 5. marts 2007 til nogle borgere Vedr.: Tidligere Blåvandshuk Kommunes udleje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksbøl til [Z]: [x, navne udeladt af statsforvaltningen] har ved e

Læs mere

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04. Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig 06-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.00P27-005 Lemvig Kommune søgte den 18. maj

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere