PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER"

Transkript

1 PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER ERFARINGER FRA VESTERVIG BYFORNYELSE PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER ERFARINGER FRA VESTERVIG OG THISTED KOMMUNE 1

2 INDHOLD Forord side 3 Historien om Vestervig Byfornyelse Aps side 5 Erfaringer og gode råd fra Vestervig side 6 Fordele ved et privat byfornyelsesselskab set fra kommunens vinkel side 9 Brug af erfaringerne fra Vestervig side 10 Andre initiativer med private byfornyelsesselskaber side 11 KOLOFON Publikationen er udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter af Søren Garde Rådgivning. Foto og layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen ISBN elektronisk udgave: Minsteriet for By, Bolig og Landdistrikter, MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER

3 PRIVATE BYFORNYELSES- SELSKABER ERFARINGER FRA VESTERVIG Med etableringen af Indsatspuljerne for forbedringer af det fysiske miljø i 2010 og 2011 kom der fart i nedrivning af forfaldne og skæmmende bygninger i mindre byer og landområder i de 39 kommuner, der var omfattet af ordningen. Puljerne har virket godt, og der er fjernet mange skæmmende huse. Det er typisk sket ved, at kommunen har sørget for nedrivning, eventuelt i forbindelse med kommunalt køb af ejendommen. Det er ofte sket i dialog med lokale foreninger og ildsjæle. Enkelte steder er det lykkedes at få gang i et udvidet samarbejde, hvor lokale kræfter har engageret sig både personligt og økonomisk i forbedringer og forskønnelser. Denne opsamling fokuserer på erfaringerne fra lokalområder, hvor borgerne har valgt at organisere sig i selskaber med henblik på opkøb, nedrivning og forskønnelse. Opsamlingen vedrører primært Vestervig i Thisted Kommune, der i perioden har gennemgået en stor udvikling. Vestervig-projektet er et mønsterprojekt både i forhold til offentligt/privat samarbejde og med hensyn til resultaterne. Forbedringerne er sket i samspil mellem kommunale og private aktiviteter, hvor Vestervig Byfornyelse ApS har været den væsentligste private aktør. Efter drøftelser mellem Thisted Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter blev det i 2013 besluttet at lave en erfaringsopsamling til inspiration for kommuner og borgergrupper i byer med de samme udfordringer. Erfaringsopsamlingen omfatter både mulighederne for strategisk samarbejde mellem kommunen og byfornyelsesselskaber og mere praktiske forhold i forbindelse med opstart og drift af et privat selskab. Erfaringerne fra Vestervig er formidlet ud fra skriftligt materiale og interviews med formanden for Vestervig byfornyelse, Bjarne Nielsen samt projektleder Otto Lægaard, Thisted Kommune. Erfaringsopsamlingen er udarbejdet af Søren Garde Rådgivning, der tillige har fungeret som kommunens konsulent ved opstarten af den kommunale del af indsatsen i MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 2014 PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER ERFARINGER FRA VESTERVIG OG THISTED KOMMUNE 3

4 Foto: Aalborg Luftfoto Øverst Vestervig set fra luften, 2013 Til venstre Istandsatte ejendomme i Klostergade, Vestervig 4 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER

5 HISTORIEN OM VESTERVIG BYFORNYELSE APS ETABLERING AF VESTERVIG BYFORNYELSE Som så mange andre mindre byer i landområderne har Vestervig oplevet tilbagegang i en årrække og som så mange andre steder er det specielt gået ud over hoved gaden, Klostergade, hvor mange butikker lukkede omkring årtusindeskiftet. En del butiksejendomme blev opkøbt af spekulanter, der lod dem forfalde yderligere. Ideen om at stifte et selskab, der kunne opkøbe forfaldne ejendomme med henblik på nedrivning opstod i 2004 hos Vestervig Borger- og Håndværkerforening, men blev først realiseret et par år senere. Vestervig Byfornyelse er stiftet den 27. september Der var stor lokal opbakning, og indskudskapitalen på kr blev hurtigt indsamlet. Private borgere deltog typisk med kr , mens erhvervsdrivende indskød lidt mere. AKTIVITETERNE TAGER FART Aktiviteterne var ret begrænsede indtil starten af 2009, hvor mulighederne blev forbedret væsentligt: Thisted Kommune vedtog i starten af 2009 en handlingsplan mod forfaldne og skæmmende huse, hvor der blev afsat midler på kommunens budget til en byfornyelsesindsats i mindre byer og landområder Som led i aftalen om kommunernes økonomi afsatte staten 150 mill. kr. i en indsatspulje til en særlig indsats i 2010 for det fysiske miljø i en række kommuner, herunder Thisted. Midlerne blev givet på særligt gunstige vilkår. Indsatsen skete efter byfornyelsesloven og kunne især bruges til nedrivning af ejendomme. En tilsvarende pulje på 100 mill. kr. blev bevilget for Ejeren af de værste ejendomme i Klostergade gik konkurs, og det gav såvel Vestervig Byfornyelse som Thisted Kommune langt bedre muligheder for at komme til at erhverve og/eller nedrive nogle stærkt skæmmende ejendomme. Der har parallelt med nedrivningsindsatsen været gennemført områdefornyelse i Vestervig, hvor forskønnelse blandt andet af de ryddede grunde har været et centralt element. Vestervig Byfornyelse er i programmet for byfornyelsesindsatsen en central, privat aktør. Det betød, at de første nedrivninger blev gennemført af Thisted Kommune i starten af Siden staren af 2010 har Vestervig Byfornyelse opkøbt og nedrevet 9 ejendomme. Thisted Kommune har i samme periode også nedrevet et antal ejendomme, både private og i forbindelse med kommunale opkøb. Vestervig Byfornyelse har herudover været i stand til at opkøbe 2 ejendomme, der var for gode til at nedrive. Disse er istandsat og videresolgt. NYE AKTIVITETER I 2013 I efteråret 2013 overtog Vestervig Byfornyelse driften af Mulighedernes Hus, hvor der indrettedes 2 erhvervslejemål. Thisted Kommune var bygherre på projektet. Vestervig Byfornyelse ejer og vedligeholder enkelte grunde efter nedrivninger af ejendomme og står tillige for vedligeholdelsen af de nedrivningsgrunde, Thisted Kommune ejer i byen. RESULTATERNE I VESTERVIG Med udgangen af 2013 er udviklingen vendt. Der er nu nettotilflytning til byen og Klostergade fremstår med velholdte bygninger. Hvor nedrivninger har givet huller i husrækken, er der nu velholdte opholdsarealer. Vestervig blev i 2013 udnævnt til Årets Landsby og Vestervig Byfornyelses formand Bjarne Nielsen blev udnævnt til årets ildsjæl samme år. PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER ERFARINGER FRA VESTERVIG OG THISTED KOMMUNE 5

6 ERFA RINGER OG GODE RÅD FRA VESTERVIG ORGANISERING Vestervig Byfornyelse blev oprettet som anpartsselskab i overensstemmelse med lov om aktie- og anpartsselskaber (lovbekendtgørelse nr. 322 af ) med et indskud på kr Formålet med at vælge en selskabskonstruktion var at sikre enkeltpersoner mod risici og stadig have en juridisk enhed, der kunne købe og sælge fast ejendom. Indskudskapitalen er i øvrigt øget i forbindelse med nye anpartshavere og med større indskud fra et lokalt pengeinstitut samt fra en anonym tilskudsgiver. Der er en bestyrelse på 5 personer, hvoraf 2 har siddet i bestyrelsen siden stiftelsen. En lokal revisor og en lokal advokat bistod vederlagsfrit ved opstarten, og den lokale sparekasse stod for opkrævning og registrering af indskud. ANBEFALING Anpartsselskabsformen er velegnet til et lokalt initiativ, hvis opkøb af ejendomme eller andre økonomiske engagementer kan komme på tale. Den enkelte andelshaver hæfter kun for indskuddet, og risikoen vil derfor være overskuelig og begrænset. Minimumsindskuddet er i henhold til lov om aktieog anpartsselskaber ændret flere gange, men er kr pr. 1. januar Udgiften til stiftelse af selskabet og registrering i CVR vil typisk ligge på ca. kr (2014-niveau). Vedtægter og stiftelsesdokumenter er relativt standardiserede. AKTIVITETER Køb af ejendomme Vestervig Byfornyelse køber ejendomme i fri handel og på tvangsauktion. Fri handel Vestervig Byfornyelse vil normalt tidligt ud fra lokalkendskab/netværk blive opmærksom på, at en nedslidt ejendom er ved at komme til salg. Det kan være i forbindelse med døds- eller konkursboer. Der forhandles på ganske sædvanlig vis, selv om det sommetider kan tage en del tid, at komme til aftale om en realistisk pris. Prisen ligger altid langt under den offentlige vurdering. Priserne varierer fra kr. og ned til at kun at give dækning af overdragelsesomkostningerne. I en enkelt sag har arvinger givet afkald på en salgspris, for derigennem at støtte det lokale initiativ. Ved forhandlingerne med konkursboer har det været et problem, at der fra starten har været urealistiske priskrav. Her kan det betale sig at vente på, at kravene reduceres. I konkrete sager har det været nødvendigt at gå i direkte forhandlinger med kreditforeningerne for at få dem til at acceptere en nedskrivning af gælden, således at ejendommen kunne købes til en fornuftig pris. ANBEFALING Køb af ejendomme i fri handel kræver et stort netværk. Det er en god ide at kontakte lokale advokater og ejendomsmæglere med henblik på at få mulighed for at købe ejendomme, der ikke ellers kan sælges, eller som ville blive solgt meget billigt. Tvangsauktioner Vestervig Byfornyelse overvåger tvangsauktioner og deltager i de fleste, hvor der er tale om ejendomme i Vestervig og byder på ejendomme, der vil være relevante til nedrivning og op til en rimelig pris. Der kommer stadig spekulanter til byen, der forsøger at købe ejendomme. Vestervig Byfornyelse byder ikke over en rime- 6 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER

7 lig handelsværdi. Det afklares på forhånd med Thisted Kommune, om der i givet fald ville kunne opnås støtte til nedrivning fra kommunen ANBEFALING Det anbefales kraftigt, at lokale kræfter om muligt forsøger at overtage forfaldne ejendomme på tvangsauktion. En meget stor del af de ejendomme, der giver problemer med udlejning af sundhedsfarlige boliger er erhvervet af udlejere på tvangsauktioner. De lokale kræfter kan være både kommuner, naboer eller byfornyelsesselskaber. Det anbefales, at selskabet i hvert fald ved de første auktioner får juridisk bistand, hvis der ikke er sagkyndige i bestyrelsen. Kender man ikke til procedure omkring budgivning, sikkerhedsstillelse og mindstebeløb kan der komme ubehagelige overraskelser. Øverst I baggrunden en smukt istandsat bygning i Klostergade. I forgrunden et nyt grønt opholdsareal efter nedrivning af nedslidt beboelsesejendom. Nederst Nyt grønt opholdsareal efter nedrivning af nedslidt ejendom. Arealet er indrettet med skulpturer og udsmykning af lokale kunstnere. PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER ERFARINGER FRA VESTERVIG OG THISTED KOMMUNE 7

8 ERFA RINGER OG GODE RÅD FRA VESTERVIG Ejendomme til ombygning Vestervig Byfornyelse har opkøbt 2 ejendomme, der har været for gode til at blive nedrevet. Ejendommene var til salg, men der var ikke købere til dem, og derfor stor risiko for, at de ville komme i forkerte hænder. Det drejede sig om en beboelsesejendom og en erhvervsejendom. Det har været centralt i alle aktiviteterne, at der skulle være fokus på økonomien, og at hver enkelt investering ikke måtte tære på egenkapitalen. Ved køb af ejendomme er der forhandlet hårdt og med stor tålmodighed. Der er i bestyrelse og ledelse regnskabsmæssige kompetencer, og det har været helt afgørende. Ejendommene er blevet ombygget/forbedret og er videresolgt. En del af arbejderne er blevet udført af frivillige, og der har været antaget håndværkere til de arbejder, der krævede egentlig fagkundskab. Ud over at bolig og erhverv er blevet opretholdt, er der ved salget kommet et overskud, der har øget anpartsselskabets egenkapital. ANBEFALING Det er en anbefaling fra Vestervig Byfornyelse, at der tilvejebringes indskud på mindst kr for at få tilstrækkelig arbejdskapital. Vedligeholdelse af tomme grunde Vestervig Byfornyelse vedligeholder grunde, som det ikke pt. har været muligt at sælge. Det er både grunde, som Vestervig Byfornyelse selv ejer og grunde, som tilhører Thisted Kommune. Grundene passes af frivillig arbejdskraft, og der er reelt ikke egentlige udgifter herved ud over ejendomsskat. Thisted Kommune betaler ikke vederlag, og driften sker efter mundtlig aftale. ØKONOMI OG KØBMANDSSKAB Anpartsselskabet er stiftet med små, lokale indskud. Der var fra starten ca. 120 forskellige indskydere. Indskuddene blev modtaget og administreret af et lokalt pengeinstitut. Lokal advokat og revisor bistod vederlagsfrit med stiftelsesdokumenter, budgetter m.v. Ud over de oprindelige indskud er der løbende kommet indskud fra tilflyttere. Hertil er kommet donationer fra et lokalt pengeinstitut samt et større beløb fra en lokal, anonym tilskudsgiver. Indskydere, der er flyttet fra Vestervig har fortsat ønsket at lade deres indskud henstå i selskabet. Hertil kommer, at der har været indtjening på salg af to renoverede ejendomme. Som følge heraf har anpartskapitalen kunne opskrives i 2011 til kr kr. Selskabet har ingen gæld. INDDRAGELSE AF BEBOERNE I VESTERVIG Det lokale engagement har været stort, og der har været mange frivillige i forbindelse med praktiske opgaver i byen, såsom oprydning på grunde, mindre istandsættelser af bygninger, pasning af fællesarealer. Faktisk overstiger beboernes tilbud om frivillig arbejdskraft til praktiske opgaver det aktuelle behov. Til gengæld har arbejdet med det mere administrative herunder deltagelse i bestyrelse ligget tungere, og det har i en stor grad ligget på ret få personer. Det skønnes, at tidsforbruget som formand og forretningsfører er på timer om året. Posten er ulønnet. ANDRE AKTIVITETER Vestervig Byfornyelse deltager i formidling af resultaterne og modtager mange besøgende fra lokale foreninger og fra kommuner. Der er deltagelse med oplæg på konferencer og kurser og andet, der kan være med til at formidle resultaterne i Vestervig. Meget af formidlingsindsatsen sker i samarbejde med Vestervig Borger- og Håndværkerforening og med Thisted Kommune. 8 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER

9 FOR DELE VED ET PRIVAT BYFORNYELSESSELSKAB SET FRA KOMMUNENS VINKEL Der er fra Thisted Kommunes side kun gode erfaringer med samarbejdet med Vestervig Byfornyelse. OPKØB AF EJENDOMME Thisted Kommunes generelle strategi for indsatsen med forskønnelse i landsbyerne er, at der kun opkøbes ejendomme til nedrivning og kun, hvor der er helt specielle forhold, eller der ikke har kunnet findes anden udvej. Kommunen vil helst undgå at skulle drive og vedligeholde tomme grunde. I Vestervig har kommunen overtaget enkelte ejendomme, der har tilhørt et konkursbo. Grundene er efter nedrivning søgt solgt. Hvor det ikke har været muligt drives og vedligeholdes de af Vestervig Byfornyelse. Thisted Kommunes erfaring med køb er, at det kan være vanskeligt at operere på det private ejendomsmarked. Når kommunen viser interesse for en ejendom, vokser sælgers forventninger, og det kan være vanskeligt at få prisen ned på et realistisk niveau. Vestervig Byfornyelse har haft meget bedre muligheder for at operere frit, og har kunnet vente med at købe til prisen var rigtig. OMRÅDEFORNYELSE Thisted Kommune har i planlagt og gennemført en områdefornyelse, der blandt andet har omfattet Klostergade (hovedgaden) samt byens grønne områder. Nedrivningen af de værste ejendomme foregik i 2010 altså samtidig med, at områdefornyelsen var under planlægning. Dette gav nogle hurtige resultater at glæde sig over, og øgede borgernes engagement. Hertil kom, at de ryddede grunde i et vist omfang kunne etableres som opholdsarealer i områdefornyelsen. Vestervig Byfornyelse har sammen med Borger- og Håndværkerforeningen, andre foreninger, erhvervsliv og borgere været en aktiv og positiv aktør ved planlægning og gennemførelse af områdefornyelsen. KOMBINATION AF OMRÅDEFORNYELSE OG NEDRIVNING Det er Thisted Kommunes erfaring, at de to indsatser med nedrivning af forfaldne ejendomme kombineret med en områdefornyelse med forskønnelse af gader og pladser har suppleret hinanden rigtig godt. NEDRIVNING AF EJENDOMME Som led i Thisted Kommunes arbejde med indsatspuljer eller landsbypulje kan forvaltningen give tilsagn om støtte til nedrivning. Dette er sket ved, at lodsejeren har kontaktet kommunen, der har besigtiget ejendommen og vurderet, om kriterierne for nedrivningsstøtte har været opfyldt. Ejeren har fået en mundtlig tilkendegivelse og der er herefter blevet udarbejdet tilsagnsskrivelse. Denne proces har været af stor værdi i relation til samarbejdet ned Vestervig Byfornyelse. Når der har været mulighed for at opkøbe en ejendom, har det med det samme været muligt at afklare, om der kunne opnås nedrivningsstøtte. Det uformelle samarbejde har givet korte beslutningsveje og mulighed for at slå til, når mulighederne bød sig. ANBEFALING En koordineret indsats, hvor der både sker forskønnelse af gader, torve og fælles opholdsarealer samt nedrivning/forskønnelse af nedslidte huse har en betydelig synergieffekt. Det gælder især, hvor der kan ske nedrivning af de forfaldne huse meget tidligt i processen, hvilket dels giver meget hurtige og synlige resultater og dels muliggør, at planer for de ryddede grunde kan blive en del af områdefornyelsen. VEDLIGEHOLDELSE AF DE RYDDEDE GRUNDE Det har været af stor værdi for Thisted kommune, at Vestervig Byfornyelse har påtaget sig ansvaret for at vedligeholde de ryddede grunde. PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER ERFARINGER FRA VESTERVIG OG THISTED KOMMUNE 9

10 FOR DELE VED ET PRIVAT BYFORNYELSESSELSKAB SET FRA KOMMUNENS VINKEL ANDRE, MINDRE OPGAVER Som led i det uformelle samarbejde har Vestervig Byfornyelse løst enkelte opgaver, hvor kommunen ville have svært ved at agere som myndighed. Det har været oprydning på private grunde efter aftale med ejer, træfældning og andre små opgaver, der også kan kræve et vist diskretionshensyn. FREMADRETTEDE OPGAVER Indsatsen med at nedrive forfaldne ejendomme vil være mindre fremover de akutte problemer er løst. Kommunen vurderer, at der er betydelige perspektiver i samarbejdet fremover, men med fokus på at tilvejebringe og drive erhvervslokaler, der er tilpasset nutidens behov, og som vil kunne tiltrække nye, mindre virksomheder inden for viden og service, og hvor bygningerne kan matches med virksomhederne. Det første projekt er igangsat, Mulighedernes Hus, hvor der er opført en erhvervsejendom på 240 m² som nulenergihus. Lokalerne er udlejet på forhånd og på markedsvilkår. ANDRE ERFARINGER Vestervig Byfornyelse har i meget høj grad været med til at profilere Thisted Kommune og til at formidle kommunens indsats med nedrivning og forskønnelse i landområderne. Thisted Kommune har igangsat lignende projekter i andre byer i kommunen og håber, at samarbejdet med borgerne kan bygges op på samme model. BRUG AF ERFARINGERNE FRA VESTERVIG OM AT BRUGE ERFARINGERNE FRA VESTERVIG BYFORNYELSE Erfaringerne fra Vestervig Byfornyelse er entydigt gode, og der er meget, der kan bruges andre steder. Der har imidlertid været en række forudsætninger, der har været specielt gunstige for Vestervig-projektet, hvorfor det næppe er realistisk at forvente, at resultaterne kan blive lige så gode andre steder: De særlige forhold er blandt andet: Vestervig By har store kulturhistoriske værdier, smuk natur og en god beliggenhed i forhold til sommerhusområder, turisme m.v. Byen har derfor haft forudsætninger for udvikling, der ikke findes så mange andre steder. At der har været bestyrelsesmedlemmer med økonomisk indsigt, der kunne og ville lægge et betydeligt arbejde i selskabet. At ejeren af de værste spekulationsejendomme gik konkurs i 2009, hvilket gav meget bedre muligheder for at få gennemført kondemneringer, nedrivninger og opkøb. 10 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER

11 ANDRE INITIATIVER MED PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER THISTED KOMMUNE BEDSTED Borgerne i Bedsted gik i efteråret 2013 i gang med at stifte et privat byfornyelsesselskab efter Vestervigmodellen. Der er tilvejebragt midler til stiftelse af anpartsselskab. Også her kører indsatsen parallelt med områdefornyelse. Vestervig Byfornyelse stiller erfaringerne fra indsatsen til rådighed. FRØSTRUP I forbindelse med områdefornyelse i Frøstrup har beboerne organiseret sig i en forening, der ejer og driver den tidligere kro som forsamlings-/medborgerhus. HJØRRING KOMMUNE BHE I BINDSLEV BHE, der er en sammenslutning af tre lokale foreninger har opkøbt en enkelt forfalden ejendom midt i byen med det formål at indrette den tomme grund til en bypark. Hjørring Kommune har sørget for nedrivningen med støtte fra Indsatspuljerne, og selve indretningen er sket med støtte fra en lokal fond, LAG midler samt støtte fra Hjørring Kommune. MORSØ KOMMUNE BEDRE BOLIGER PÅ MORS A/S (BBM) BBM er stiftet i 2005 af en række privatpersoner og erhvervsvirksomheder. Formålet var at tilvejebringe kapital til at sikre nedrivning af forfaldne bygninger i landområder og landsbyer i hele kommunen. Indtil 2010 var aktiviteterne stærkt begrænsede. Men med indsatspuljerne fra 2010 og 2011 er der indledt et samarbejde mellem Morsø Kommune og BBM, da Morsø Kommune igangsatte en omfattende indsats for nedrivning af forfaldne ejendomme. Her var selskabets opgave at fungere som forretningsfører på nedrivningerne af de ejendomme, der købes af Morsø Kommune BBM sørger således for udbud og tilsyn med nedrivning samt alt andet praktisk, og administrerer ejendommene, frem til bygningerne er nedrevet og grunden solgt. Morsø Kommune betaler et vederlag herfor. Via lokalkendskab til ejendommene og nedrivningsentreprenører er det en model, der fungerer godt i forhold til de lokale forhold. Såvel Morsø Kommune som selskabet er glade for modellen. ANBEFALING Umiddelbart vurderes foreningsmodellen som meget velegnet, når der er tale om mindre projekter som det i Bindslev. Den juridiske og økonomiske risiko er meget lille, og der kræves ikke nogen særlig sagkundskab, for at en forening kan gå ind i projektet. Når en forening eller et selskab driver et fælles område, der står til offentligt brug, vil der kunne opnås fritagelse for ejendomsskat. Vil en gruppe borgere gå ind i større opkøb enten i fri handel eller på tvangsauktion, vil der være et væsentligt større ansvar i forhold til de økonomiske dispositioner, og det vil være risikabelt at lade foreninger eller enkeltpersoner løbe disse risici. Her bør det overvejes, om ikke et anpartsselskab vil være en mere hensigtsmæssig konstruktion. PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER ERFARINGER FRA VESTERVIG OG THISTED KOMMUNE 11

12 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gammel Mønt 4, 1117 København K Telefon: MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 1 Kristian Bransager Aftenens program 19.00 19.10 Velkomst ved Vesthimmerlands Kommune 19.10 19.20 Kulturarvsprojektet ved Vesthimmerlands Museum 19.20 19.45

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Notat om Pulje til landsbyfornyelse

Notat om Pulje til landsbyfornyelse Notat om Pulje til landsbyfornyelse 1. Puljer 1.1 Pulje til landsbyfornyelse (landsbypuljen) Pulje til anvendelse i byer under 3000 indbyggere eller i landområderne. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme

Læs mere

Vestervigs omstilling YPF

Vestervigs omstilling YPF Vestervigs omstilling YPF 19-4 2016 Klosterbyen Vestervig Nordens største landsbykirke Situationen 2004 Vestervig har tidligere været en driftig handels- og embedsby med mange butikker, institutioner mv.

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Fremtidens Landsbyer. Værktøjskassen Byfornyelsesloven

Fremtidens Landsbyer. Værktøjskassen Byfornyelsesloven Fremtidens Landsbyer Værktøjskassen Byfornyelsesloven Begrænsninger i Landsbypuljen Kun frivillige sager, jf. retningslinjerne. Kondemnering, genhusning, påbudt nedrivning ikke omfattet. Uigennemtænkt

Læs mere

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) Revideret 2011 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med puljen...

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. Guldhuset Notat Forvaltning: Miljø og Teknik, Stadsarkitektens Kontor, Henri Amsler Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. april 2013 Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Læs mere

INVESTERINGSSIKKERHED I YDEROMRÅDER

INVESTERINGSSIKKERHED I YDEROMRÅDER INVESTERINGSSIKKERHED I YDEROMRÅDER T H O R K I L D Æ R Ø D I R E K T Ø R D D L 3 1. J A N U A R 2 0 1 4 Nyt projekt i samarbejde med Nykredit, Hjørring, Faaborg-Midtfyn og Thisted kommuner Boligmarkedet

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) 2010 Indhold 1. Formålet med puljen...3 2. Hvem kan søge puljen...3

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast Regionshuset Viborg Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Ejendomsselskabet Volden 2 ApS. Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling

Ejendomsselskabet Volden 2 ApS. Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling Ejendomsselskabet Volden 2 ApS Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling historik Historisk bygning for Skelhøje by, som bør bevares. En flot placering. Vi ønsker ikke en moderne bolig

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser Dato 10-06-2016 Dok.nr. 86751/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Budgetønsker 2017-2020 Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser sfortegnelse Vejers Strand Strandbyen i klitterne...2 Pulje til udvikling

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

: BUNDLINJERESULTATER VED AT UNDERSTØTTE UDVIKLING I DE MINDRE BYER OG PROVINSBYER

: BUNDLINJERESULTATER VED AT UNDERSTØTTE UDVIKLING I DE MINDRE BYER OG PROVINSBYER : tka@sbi.aau.dk BUNDLINJERESULTATER VED AT UNDERSTØTTE UDVIKLING I DE MINDRE BYER OG PROVINSBYER DIREKTØR THORKILD ÆRØ Menu Røde tal på bundlinjen? - udfordringer for de mindre byer og provinsbyer - borgere,

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse

Pulje til Landsbyfornyelse Pulje til Landsbyfornyelse - et indlæg i Landsbyudvikling hvordan? Tirsdag den 25. februar 2014 i Faster Andelsmejeri Inger Frederiksen Ringkøbing-Skjern Kommune Kl. 21.25 21.50 Pssst: Find det på www.mbbl.dk

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgspulje 2017

Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgspulje 2017 Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgspulje 2017 Jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016 (Lov om byfornyelse og udvikling af byer) Styrelsen skal have modtaget ansøgningsmaterialet

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Almene boliger. Et af de helt store problemer i fremtiden-

Almene boliger. Et af de helt store problemer i fremtiden- Almene boliger Et af de helt store problemer i fremtiden- Køb af ejendomme Forudsætning, frivillige køb inkl. tvangsauktioner Både bolig- og erhvervsejendomme beliggende i byer < 3.000 indbyggere og i

Læs mere

Søren Garde Rådgivning A/S

Søren Garde Rådgivning A/S Søren Garde Rådgivning A/S Teknisk og juridisk rådgivning om sundhedsfare, kondemnering og nedrivning m.v. Spørgsmål: Telefon 22 23 47 55 E-mail: sga@garderaad.dk Hovedredskabet: Redskaberne Byfornyelseslovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer 2012/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: 2012-1892 Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015

Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Projektet støttes Projektet kan ikke støttes Projektet kan støttes med reserverede midler Lokalområde Ansøger Ejendommens adresse Beskrivelse Ansøgt beløb

Læs mere

Byfornyelse i mindre byer

Byfornyelse i mindre byer - 1 Byfornyelse i mindre byer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog op til sommerferien regler om en styrket byfornyelsesindsats i kommuner udenfor vækstområderne. Både for

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant)

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2012 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Herudover deltog nyvalgte

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Samling Sammenhold UDKAST

Samling Sammenhold UDKAST & Samling Sammenhold LANDDISTRIKTSSTRATEGI FOR HJØRRING KOMMUNE 2017 UDKAST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 03 ALT DET, VI KAN SAMMEN 04 EN HEL KOMMUNE 05 VIRKELYST, FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKABER 06 ATTRAKTIVE

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a. offentlige

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner - Hvad kan man gøre? - Georg Gottschalk, SBi, Aalborg Universitet Emner i undersøgelsen Problemernes karakter og omfang Kommunale erfaringer Gennemgang

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS CVR.nr. 33 25 73 41 Adresse Herredsvej 9B, 4944 Fejø -2- Indholdsfortegnelse: 1. Tegning af nye anparter:... 3 2. Udsteder:... 3 3. Økonomi:... 4 4. Rettigheder

Læs mere

Faxe Kommune. Henvendelse vedrørende Faxe Kommunes køb af faste ejendomme

Faxe Kommune. Henvendelse vedrørende Faxe Kommunes køb af faste ejendomme Faxe Kommune Dato: 01-11-2017 2016-67915 Ankestyrelsen 7998 Statsservice Henvendelse vedrørende Faxe Kommunes køb af faste ejendomme Statsforvaltningen har modtaget en henvendelse af 6. september 2016

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 132. Vurdering af indkomne tilbud på udbudt areal. Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Forsvarlig drift af andelsboligforeninger

Forsvarlig drift af andelsboligforeninger Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 49 Offentligt Forsvarlig drift af andelsboligforeninger Høring i Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg 8. november 2017 Oplæg

Læs mere

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag Til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer ( Ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse

Læs mere

Samling Sammenhold UDKAST

Samling Sammenhold UDKAST & Samling Sammenhold LANDDISTRIKTSSTRATEGI FOR HJØRRING KOMMUNE 2017 UDKAST INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 03 ALT DET, VI KAN SAMMEN 04 EN HEL KOMMUNE 05 VIRKELYST, FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKABER 06 ATTRAKTIVE

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990 2. Virksomhedens indre værdier 3. Branding af landsbyen Bjarne Schmidt Bestyrelses formand Landsbyen Sorring ApS. schmidt@turbopost.dk

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Den fulde tekst Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Ændrede fordelingsprincipper

Læs mere

UDKAST til VEDTÆGTER. for Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps

UDKAST til VEDTÆGTER. for Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps UDKAST til VEDTÆGTER for Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1-3 Kap. 2 Selskabets kapital 4 Kap. 3 Anparterne 5 Kap. 4 Generalforsamling

Læs mere

Borgere i Jyderup stifter community foundation

Borgere i Jyderup stifter community foundation Borgere i Jyderup stifter community foundation En borgergruppe i Jyderup ved Holbæk har netop stiftet en fond, som skal løse udkants-problemerne og fremme en positiv udvikling i området. Grundkapitalen

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Områdefornyelse i Thyborøn - Plan og Projekt, Lemvig Kommune

Områdefornyelse i Thyborøn - Plan og Projekt, Lemvig Kommune STATUS PÅ OMRÅDEFORNYELSEN I THYBORØN august 2013 Afrapporteringen markerer afslutningen på områdefornyelsen i Thyborøn. Rapporten sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som ved fleksibilitet

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Stiftelsesdokument for VAREINFO S.M.B.A.

Stiftelsesdokument for VAREINFO S.M.B.A. Stiftelsesdokument for VAREINFO S.M.B.A. Ib Holm og J. E. Busch Borupvej 33 4140 Borup har dags dato besluttet at stifte et selskab med begrænset ansvar med navnet VAREINFO S.M.B.A. Der skal både ved stiftelsen

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Billeder af bebyggelsen Kirkebakken 15

Billeder af bebyggelsen Kirkebakken 15 KMS og Cowi A/S Billeder af bebyggelsen Kirkebakken 15 Beboelsesbygning, som ønskes nedrevet. Udhusbygning, som ønskes nedrevet. Udhusbygning, som ønskes bevaret. SV: Vedr. ejendommen Kirkebakken15,

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. februar 2005 02.01.05G01/SA/00/10939-137

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Kontraktens start: 15. marts 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-16-10 Kontraktens parter

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. april 2004 02.01.05G01/SA/00/10897 Annette

Læs mere

STIFTELSESOVERENSKOMST

STIFTELSESOVERENSKOMST STIFTELSESOVERENSKOMST Morsø Kommune og Region Nordjylland Jernbanevej 7 Niels Bohrs Vej 30 7900 Nykøbing Mors 9220 Aalborg Ø har d.d. stiftet en Selvejende Institution Kulturmødet Mors med hjemsted i

Læs mere

OPRYDNING I DEN GAMLE BOLIGMASSE PÅ LANDET Projektsamarbejde mellem borgere i Fiskbæk, Troldhede og Egeris 2008/2010

OPRYDNING I DEN GAMLE BOLIGMASSE PÅ LANDET Projektsamarbejde mellem borgere i Fiskbæk, Troldhede og Egeris 2008/2010 OPRYDNING I DEN GAMLE BOLIGMASSE PÅ LANDET Projektsamarbejde mellem borgere i Fiskbæk, Troldhede og Egeris 2008/2010 Projekt Det udvidede landsbysamfund Ringkøbing-Skjern Kommune OPRYDNING I DEN GAMLE

Læs mere

Møllevænget 1, 5953 Tranekær, matrikel.nr. 12y Skebjerg, Tullebølle

Møllevænget 1, 5953 Tranekær, matrikel.nr. 12y Skebjerg, Tullebølle Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 26. juni 2014 Møllevænget 1, 5953 Tranekær, matrikel.nr. 12y Skebjerg, Tullebølle Udført for Langeland Kommune Indledning - formål med besigtigelsen A.1. Formålet

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere