XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *)"

Transkript

1 XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) *) De i nærværende Afsnit indrykkede Oplysninger om de forskjellige Anstalter m. v. ere for en stor Del tagne efter de i Hof- og Statskalenderen givne Meddelelser. De Vanskeligheder, som det volder Sogneraadene paa en Passende Maade at anbringe Personer, hvis Forsørgelse ikke vil kunne ske Paa behørig Maade i Kommunen enten paa Grund af Hang til Forbrydelser eller legemlige eller aandelige Svagheder, ville Sogneraadene i mange Tilfælde kunne overvinde ved at henvende sig til et af de mange Selskaber og Instituter, der, ofte med betydelige Bidrag fra Statens og store Opoffrelser fra Privates Side, ere dannede. Ved i rette Tid at benytte disses Hjælp og de af dem oprettede Anstalter og Stiftelser vil Kommunen ofte kunne forskaanes for de store Byrder, enkelte aandelig eller legemlig svage Personer deres hele Liv igjennem kunne volde, og opnaa, at Personer, der uden disse Anstalters Hjælp ville gaa et Liv igjennem som ulykkelige Stakler, der kun ere sig selv og andre til Byrde, kunne blive i Stand til helt eller dog tildels at sørge for sig selv. Hvor Betaling skal ydes, er denne i Reglen langt under den Udgift, som den Paagjældende i Virkeligheden volder den vedkommende Anstalt, da de fleste af Stiftelserne dække en betydelig Del af deres Udgifter ved modtagne Tilskud og Gaver. Foruden om saadanne Institutioner vil der nedenfor ogsaa blive givet Oplysning om de større Stiftelser, der i velgjørende Øjemed ere stiftede for hele Landet, og ved hvis Hjælp navnlig Børn kunne undgaa at falde ind under det offentlige Fattigvæsen. Henvendelser ville kunne adresseres til selve de Paagjældende Anstalter (f. Ex. Til Idiotanstalten i Kjøbenhavn"). Raad og Vejledning vil Sogneraadet i hvert Fald kunne vente at faa fra disse, selv om Anstalten ikke maatte se sig i Stand til at antage sig den Person, der foranlediger Sogneraadets Henvendelse. 1) Opdragelsesanstalterne paa Flakkebjerg ved Slagelse og Landerupgaard ved Kolding optage forsømte og vildledte Drenge fra hele Landet i en Alder fra 8-15 Aar. Børnene søges af Anstalterne saa meget som mulig satte i Forbindelse med Mennesker udenfor Anstalten, og navnlig søges de anbragte i Sommertjeneste et Aar eller to før Konfirmationen hos velvillige og dygtige Mænd i Omegnen. Til at faa Elever anbragte i Anstalterne ere de Kommuner, der ved Oprettelsen af Landerupgaard ydede Bidrag af mindst 100 Kr., fortrinsberettigede. Andre Kommuner maa ved den første Elevs Optagelse udrede et Bidrag af denne

2 Størrelse til Anstalten. Iøvrigt er Betalingen for Opholdet paa Anstalten som første Udredningspenge" engang for alle 60 Kr. og derhos som Plejepenge aarlig 125 Kr. Eleverne skulle ved Optagelsen være forsynede med 2 Sæt nye Klæder. Ved Udtrædelsen af Anstalten bliver hver Elev forsynet med 3 Sæt gode Klæder, 6 Stykker Linned og øvrige Fornødenheder samt en Kiste dertil, og Anstalten sørger ikke alene for hans første Anbringelse efter hans eget Valg (ved Landvæsnet eller tilsøs), men fører vedblivende Tilsyn med ham og er rede til senere at modtage og hjælpe ham, om det gjøres fornødent. Begjæringer om Optagelse sendes til Anstalten paa Flakkebjerg ved Slagelse". 2) Holsteinsminde ved Fuglebjerg paa Sjælland er en Stiftelse, der optager hjemløse og forældreløse, fattige Børn. Betalingen er fra 100 Kr. til 160 Kr. aarlig, hvorfor Børnene erholde Alt ligesom i deres Hjem. 3) Bøgildgaards Institut ved Kjellerup i Omegnen af Viborg modtager til Opdragelse forsømte eller fordærvede Drenge i Alderen fra 6 til 14 á 16 Aar. Betalingen er 100 Kr. aarlig. Ved Optagelsen skal Drengen være forsynet med 2 Sæt Klæder. I Reglen udgaa Drengene fra Institutet til Selverhverv ved Konfirmationen, men de beholdes dog ogsaa længere efter Overenskomst med den Autoritet, der har sørget for Drengens Anbringelse, 4) Det Classenske Fideikommisses Børnehjem ved Corselitze pr. Nykjøbing paa Falster tilsigte at raade Bod paa den mangelfulde Opdragelse, der ofte bliver Plejebørn til Del, og ere indrettede til at optage hver 12 fattige Pigebørn i Reglen i Alder af 7 til 8 Aar, for under en Plejemoders Varetægt at opdrage dem til at blive duelige, tarvelige, kristelige Tjenestepiger. For hvert Barn betales af den Kommune eller den Private, som har ønsket Barnet optaget, 60 Kr. aarlig, hvorunder Alt, hvad der henhører til Barnets Forplejning og Undervisning - indtil 1 Aar efter Konfirmationen - er indbefattet. I Forening med Børnehjemmet i Karleby er indrettet en Plejestue, bestemt til at optage Børn, for hvis Helbred og Udvikling, hvad enten de ere Rekonvalescenter efter en Sygdom, eller lide af en eller anden Svaghed (der dog ikke kræver egentlig Hospitalspleje eller dagligt Lægetilsyn), det antages at være af væsentlig Vigtighed, at de i kortere eller længere Tid, saasom fra 2 Maaneder til 1 Aar, under kjærligt og sagkyndigt Tilsyn erholde et sundere Ophold, friskere Luft og en deres Tilstand tjenligere Ernæring og Pleje i det Hele taget, end de kunne erholde i deres Hjem. Børn under 3 Aar og Drenge over 7 Aar modtages ikke. Betalingen er foreløbig bestemt til 50 Øre daglig. Trængende, der ikke ere under Fattigforsørgelse, vil der, naar fornødne Bevisligheder foreligge, kunne indrømmes Friplads. 5) Hjortebjerg Skole, oprettet af det Classenske Fideikommis og beliggende ved Corselitze pr. Nykjøbing paa Falster, er bestemt til at aabne saadanne ældre - dog ukonfirmerede - Piger, der befinde sig under Forhold, der true med at blive fordærvelige for deres Fremtid, et midlertidigt Hjem, hvorfra de, veløvede i Gudsfrygt og gode Sæder saavel som i kvindelig Hus- og Haandgjerning, efter et

3 eller flere Aars Forløb kunne anbefales til at erholde Tjeneste. Skolen er indrettet til 11 Piger, og Betalingen er for Tiden 60 Kr. aarlig for hver Pige. 6) Frederik den Syvendes Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn især af Almuen paa Jærgerspris ved Frederikssund. Stiftelsens Formaal er uden Vederlag at give fattige og ulykkeligt stillede Pigebørn Ophold, Undervisning, Opdragelse og Uddannelse til dygtige Tjenestepiger. Den optager Børn fra hele Landet og fra Nordslesvig, i Reglen mellem 2 og 4 Aars Alder, og opdrager dem til det 16 Aar. De optages uden Hensyn til Forældrenes Stand og Vilkaar, og hvad enten de ere ægte eller uægte fødte. Det følges som Regel, at de spædeste og ulykkeligst stillede fortrinsvis skulle have Adgang, og at Barnets naturlige Forsørgere skulle være døde eller ude af Stand eller uskikkede til at forskaffe det fornøden og tilstrækkelig Hjælp, og der tages herved navnlig Hensyn til, om Barnet, hvis det ikke optages i Stiftelsen, vil være udsat for at blive sat i Pleje under uheldige Vilkaar. Intet Barn maa optages i Stiftelsen, som er Krøbling eller lider af en uhelbredelig Svaghed eller har bestemte Sygdomsanlæg, hvorfor Stiftelsens Bestyrelse, forinden et Barn optages, lader det undersøge af en Læge. Bekjendtgjørelse om ledige Pladser blive indrykkede i Berlingske Tidende og flere andre Blade. 7) Vajsenhuset i Kjøbenhavn modtager til Opdragelse og Forsørgelse forældreløse Børn fra Kjøbenhavn og Sjællands Stift og undtagelsesvis ogsaa fra de øvrige Dele af Landet. Gjennem Stiftsøvrighederne og efter disses Bestemmelse uddeles endvidere Understøttelser til Børn i Landets øvrige Stifter. 8) Fængselsselskaberne have væsentlig til Opgave at hjælpe de Fanger, der have været inddømte i en Straffeanstalt, til Erhverv efter deres Løsladelse, for at sætte dem i Stand til at erhverve det Fornødne uden paany at fristes ind Paa Forbryderbanen. Ved Henvendelse til et af disse Selskaber ville Sogneraadene faa den bedste Vejledning og Hjælp med Hensyn til deslige Personer, hvis Anbringelse i Forsørgelseskommunen ofte vil være baade vanskelig og uheldig. Ogsaa med Hensyn til Personer, der have været straffede uden at have været indsatte i en egentlig Straffeanstalt, ville disse Selskaber næppe nægte deres Vejledning, og i alt Fald har det fynske Fængselsselskab i Odense saavelsom Fængselsselskabet i Viborg udtrykkelig til sine øvrige Formaal føjet det, at støtte navnlig yngre Mennesker, som udgaa fra Arresterne efter udstaaet Fængselsstraf. Foruden nævnte Selskaber i Odense og Viborg findes Fængselsselskaber i Kjøbenhavn, Horsens, og Vridsløselille. 9) Lindevangshjemmet i Kjøbenhavn optager straffede unge Kvinder, under Betingelse af, at disse selv ønske det og derhos give Haab om at kunne uddannes til flinke Tjenestepiger. De modtages saavel fra Kvindefængslet paa Kristianshavn som fra Landets Arresthuse. Betalingen er 60 Kr, aarlig. 10) Diakonissestiftelsen ved Kjøbenhavn modtager Syge fra hele Landet til Kur og Pleje. Henvendelser om Optagelse skulle være ledsagede af Lægeattest. Betalingen for en Patient, der behandles paa Fællesstue, er 2 Kr. daglig, Paa Ene stue 4 Kr. daglig. Stiftelsen udsender ogsaa paa Begjæring Sygeplejersker.

4 11) Kysthospitalet paa Refsnæs ved Kallundborg modtager til Kur kirtelsvage Børn. Betalingen er for de Børn, der indlægges af Kommunerne, 1 Kr. 50 Øre daglig, medens den ellers er 2 Kr. daglig; Trængende kunne faa Nedsættelse ligesom der ogsaa findes Fripladser. 12) Det kongelige Frederiks Hospital i Kjøbenhavn modtager Patienter fra hele Landet, og disse kunne faa fri Kur, naar de lide af et større Onde, som kræver en særegen Hospitalsbehandling, og der for Hospitalets Direkteur præsteres Attest for, at den Paagjældende ikke nyder Fattigunderstøttelse og er i en saadan Stilling, at han enten aldeles ikke kan udrede Omkostningerne ved Kuren eller i ethvert Fald ikke kan udrede dem uden derved at forarmes. For Personer, der ere under Fattigforsørgelse, maa Kommunen betale for Kur og Pleje paa en Fællesstue 1 Kr. 20 Øre daglig. 13) Kommunehospitalet i Kjøbenhavn tilhører Kjøbenhavns Kommune og er nærmest bestemt for Patienter herfra, men Patienter modtages dog fra hele Landet. Betalingen er for udenbys Patienter for almindelig Pleje paa en Fællesstue 2 Kr. 20 Øre daglig. 14) Sindssygeanstalter. Saadanne findes her i Landet: a) ved Roskilde, alene for Patienter fra Kjøbenhavn, b) ved Vordingborg for helbredelige Patienter fra Østifterne, c) ved Aarhus for helbredelige Patienter fra Nørrejylland. d) ved Viborg for uhelbredelige Patienter fra hele Landet med Undtagelse af Kjøbenhavn. Betalingen for Forplejning i de under b, c og d nævnte Anstalter er paa 3die Forplejningsklasse 1 Kr. 8 Øre daglig, hvorfor samtlige Udgifter ved den Syges Behandling og Underhold afholdes. For uformuende Patienter, der ere hjemmehørende i de Dele af Landet, for hvilke Anstalten er bestemt, er Betalingen kun 55 Øre daglig. Patienter, der ere berettigede til denne Nedsættelse, skulle desuden paa Anstalterne ved Vordingborg og Aarhus forplejes aldeles frit i de første 3 Maaneder af deres Ophold i Anstalten, naar de ere begjærte optagne i Anstalten inden 2 Maaneder efter Sygdommens første Udbrud og ere bragte til Anstalten inden 14 Dage, efterat Ansøgningen om deres Optagelse er bevilget, Alt under Forudsætning af at Sygdommen ikke maa betragtes som et Tilbagefald, hvorfor denne Begunstigelse ingensinde kan indrømmes oftere end en Gang til samme Patient (se nærmere Regulativerne for Sindssygeanstalten for Nørrejylland af 19 Juni 1861 i Lovsaml., for Anstalten for Østifterne af 25 August 1871 i Lovtid. og for Anstalten i Viborg af 2 Februar 1877 i Lovtid.). 15) Idiotanstalten ved Kjøbenhavn har 3 Afdelinger: Opdragelsesanstalten, Plejeanstalten og Asylet for ældre aandssvage Personer af velstaaende Familie. Betalingen i de førstnævnte Afdelinger er 600 Kr. aarlig foruden

5 Beklædningsgodtgjørelse (mellem 20 og 80 Kr. aarlig i Forhold til Alderen), i den sidstnævnte 800 Kr. foruden Beklædningsgodtgjørelse (100 Kr.). 16) Kellers af Staten autoriserede Abnormanstalter i Kjøbenhavn, nemlig: I. Døvstummeanstalterne, der omfatte: a) Døvstummeinstitutet, grundet paa Talemethoden, og b) Anstalten for særlig abnorme Børn etc.: Børn, der ere baade aandssvage og døvstumme eller baade blinde og døvstumme eller baade aandssvage og blinde. II. Aandssvageanstalterne, der omfatte: a) Undervisningsanstalterne for aandssvage Børn, b) Asylet for uhelbredelige Aandssvage, hvorhos gjennem disse Anstalter Aandssvage anbringes i Beskæftigelse. III. Helbredelseskursus for Stammen og andre Talefejl. Betalingen for Elevers Ophold, Forplejning, Undervisning m. m. i disse Anstalter er fra Kr. aarlig. Eleverne skulle medbringe 2 Sæt Klæder. Gjennem Understøttelser af Staten og Legater kunne betydelige Lempelser opnaas for Fattige. For et Kursus for Stammende betales for 3 Maaneder indtil 50 Kr. Moderation og fri Undervisning gives Uformuende. 17) De kongelige Døvstummeinstituter i Kjøbenhavn og Fredericia. Alle døvstumme Børn indkaldes ved Statens Foranstaltning til Oplærelse paa disse Instituter med 8 Aars Alderen hvert Aars 23 August. Betalingen for et Barn er 280 Kr. aarlig, der i Tilfælde af Forældrenes Uformuenhed betales af Amtsfattigkassen, og saaledes ikke falder Sognekommunernes Fattigvæsen til Byrde. 18) Arbejdshjemmet for døvstumme Piger i Kjøbenhavn optager konfirmerede døvstumme Piger, der ikke kunne ernære sig, for at uddanne dem i praktisk Gjerning og skaffe dem Virksomhed og Erhverv. Kommuner, der benytte Anstalten, betale 160 Kr. aarlig i 2 Aar for hver indsat Pige, efter hvilken Tids Forløb Anstalten sørger for Pigernes Fremtid. Lolland-Falsters, Kjøbenhavns, Aalborg, Viborg, Svendborg, Roskilde, Frederiksborg, Præstø, Holbæk, Ringkjøbing og Sorø Amtsraad have oprettet Fripladser for mindre arbejdsdygtige døvstumme Piger. 19) Det kongelige Blindeinstitut i Kjøbenhavn er beregnet paa at kunne optage 100 Elever, i Reglen i en Alder fra Aar. Formaalet er at bibringe Eleverne en saadan aandelig Udvikling og saadanne Færdigheder, at Savnet af Synet gjøres dem saa lidet føleligt som muligt, og de sættes i Stand til, saavidt ske kan, ved eget Arbejde at erhverve sig Livets Ophold. Betalingen for Opholdet paa Anstalten, derunder indbefattet Kost, Klæder og Undervisning, er 700 Kr. aarlig, men forsaavidt dette Vederlag ej kan udredes paa Grund af

6 Barnets eller Forældrenes Kaar, kan det nedsættes eller aldeles bortfalde (Lov 21 Jan. 1857, Lovsml,), hvilket endog i Reglen er Tilfældet. 20) Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed. Foreningens Formaal er at virke for, at Blinde, der ere i Besiddelse af Evne og Lyst til at arbejde, kunne finde en hæderlig Virksomhed, ved hvilken de efter al Mulighed kunne erhverve sig Livets Ophold eller dog bidrage dertil". Det er fornemmelig de fra Blindeinstitutet afgaaede Elever, som Foreningen har stillet sig til Opgave at hjælpe i Vej og støtte i deres Virksomhed, idet der stedse tilstræbes den størst mulige Selvansvarlighed. 21) Selskabet Kjædens" Arbeids- og Forsørgelsesanstalt for Blinde samt Asyl for blinde Børn modtager saavel ældre Blinde som Børn, der gratis eller for en meget moderat Betaling erholde Ophold, Kost, Klæder og Undervisning. 22) Samfundet, der antager sig vanføre og lemlæstede Børn. Dette Samfunds Formaal er at antage sig trængende og lemlæstede Børn, og at hjælpe dem til paa bedste Maade at bære deres ejendommelige Prøvelse. De Børn, Samfundet antager sig, forsynes med passende Bandager, Skinner, Krykker, kunstige Lemmer o. s. v. Samfundet drager efter bedste Evne Omsorg for, at de Børn, det antager sig, oplæres til og anbringes i Stillinger, hvor de efter deres Tilstand og Kræfter kunne komme til at forsørge sig selv. De udenbys Børn, Samfundet antager sig, betragtes for det Tilfælde, de behøve Hospitalshjælp, som særlig anbefalede til Fripladser paa Frederiks Hospital i Kjøbenhavn. Samfundets udenbys Medlemmer have Ret til at indstille Bøn fra deres Hjemstavn til Antagelse, og kunne til saadanne foruden nysnævnte Hospitalshjælp erholde Bandager etc. for halv Betaling. I dette Tilfælde kræves Attest for, at den Søgende er værdig til Hjælp, ikke nyder offentlig Fattighjælp, samt at den resterende Halvdel tilskydes af Velgjørenheden paa Hjemstedet, uden at Fattigvæsnet træder til. De Tilskud, Samfundet faar af Statskassen, anvendes fortrinsvis til Bedste for Børn hjemmehørende udenfor Kjøbenhavn. Som Følge heraf kunne udenbys Børn, forsaavidt disse Tilskud tillade det, og Omstændighederne tale derfor, erholde yderligere Lempelse i Betalingen for, hvad deres Tilstand udkræver, samt i fornødent Fald fri Undervisning i at arbejde med een Haand. 23) De forenede Kommuners Alderdomsforsørgelseskasse. Denne Kasses Opgave er at støtte Bestræbelser hos Medlemmer af Arbejdsklassen for at sikre sig en sorgfri Alderdom uden at falde Fattigvæsnet til Byrde. Dette søges opnaaet dels derved at den paagjældende Forsørgelseskommune, - naar et Tjenestetyende, en Indsidder, en jordløs Husmand, en Mand eller Kvinde i lignende Stilling, gift eller ugift, der ernærer sig ved at arbejde for Andre, og som er forsørgelsesberettiget i en af de forenede Kommuner, gjør et Indskud i Kassen, for at faa Ret til fra sit 60 Aar at oppebære Pensionen af Kassen, - da gjør et yderligere Indskud for ham, og dels derved, at Kommunekasserne garantere for de Pensioner, som det Paahviler Kassen at udbetale, hvorved Indskyderne altsaa opnaa en utvivlsom Sikkerhed for, at Kassens Forpligtelser ville blive opfyldte.

7 Enhver Kommune kan blive Medlem af Kassen. Til at paatage sig de hermed forbundne Forpligtelser kræves Amtsraadets Samtykke. Anmeldelse om Tiltrædelse sendes til Præsidenten, fortiden Hofjægermester Grimer til Kjærup og Raunstrup pr. Herlufmagle. Kilde: S. Krarup, Haandbog for Sogneraadsmedlemmr. Gyldendalske Boghandels Forlag, 1885.

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring.

XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring. XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring. Det er særlig gjort Sogneraadene til Pligt i Forbindelse med Politimesteren at vaage over, at ulovlig Brændevinshandel og Udskænkning

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Nr. 56 18. mars 1925 Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Kapitel I. Almindelige Bestemmelser. Kapitel II. Om Formuen. Kapitel III. Om Gældsansvaret.

Læs mere

Lov nr. 88 af 15. Maj 1903 om Valgmenigheder, som senest ændret ved kongelig anordning nr. 115 af 20. februar 1989

Lov nr. 88 af 15. Maj 1903 om Valgmenigheder, som senest ændret ved kongelig anordning nr. 115 af 20. februar 1989 Lov nr. 88 af 15. Maj 1903 om Valgmenigheder, som senest ændret ved kongelig anordning nr. 115 af 20. februar 1989 II. III. IV. V. 1. Naar et Antal af mindst 20 Familiefædre, Enker eller andre Personer

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om invalideforsørgelse

Bekendtgørelse af lov om invalideforsørgelse LBK nr 280 af 14/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen 2013-0001694 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ark No 51/1883. Til Byraadet i Veile.

Ark No 51/1883. Til Byraadet i Veile. Byraadet i Veile. Ved hoslagt at fremsende vedlagte 12 Ansøgninger om Fripladser i Realafdelingen ledsaget af Skoleinspecteurens Erklæring af 9de Dcbr. f.a. tillader Udvalget sig at foreslaa at Fripladserne

Læs mere

Fattigvæsnet. Afhøringen skal indeholde Oplysning om: a) den Fattiges Navn, Alder og Helbred.

Fattigvæsnet. Afhøringen skal indeholde Oplysning om: a) den Fattiges Navn, Alder og Helbred. V. Fattigvæsnet. Med Hensyn til de udførligere Regler for Fattigforsørgelsessager og deres Behandling, henvises til L. J. Bruuns Bog Vejledning til Behandling af Fattigforsørgelsessager. I det Følgende

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

II. Valg til Sogneraadet. (Landkommunalloven 6 Juli 186? 1-10).

II. Valg til Sogneraadet. (Landkommunalloven 6 Juli 186? 1-10). II. Valg til Sogneraadet. (Landkommunalloven 6 Juli 186? 1-10). Ved Valg til Sogneraadet skjelnes mellem de sædvanlige (ordentlige, ordinære) Valg, der foregaa regelmæssig hvert 3die Aar, de usædvanlige

Læs mere

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling.

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling. Siden grundlovens vedtagelse i 1849 er indfødsret blevet tildelt ved lov. En gang årligt behandlede Rigsdagen de ansøgninger om indfødsret, der var indstillet af indenrigsministeriet. Af lovforslaget om

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Lov om det offentlige Fattigvæsen. (Indenrigsministeriet. Nr. 67.)

Lov om det offentlige Fattigvæsen. (Indenrigsministeriet. Nr. 67.) 9. April. 1891 Lov om det offentlige Fattigvæsen. (Indenrigsministeriet. Nr. 67.) Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: Kapitel I.

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m.

I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m. I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m. Sogneraadene have Styrelsen af Sognekommunernes Anliggender efter de Regler og med de Begrændsningen

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ----------------------------------------------------------

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- 1. Naar en Kvinde paa lovlig Maade har erholdt Lærebrev som Jordemoder og har aflagt den

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Fremstilling. Det kongelige Frederiks Hospital. Den kongelige Fødsels- og Plejestiftelse. vigtigste Retsregler

Fremstilling. Det kongelige Frederiks Hospital. Den kongelige Fødsels- og Plejestiftelse. vigtigste Retsregler Fremstilling af de for Det kongelige Frederiks Hospital og Den kongelige Fødsels- og Plejestiftelse gældende vigtigste Retsregler ved K. Teisen Stiftelsernes Inspektør.. Kjøbenhavn Trykt hos J. H. Schultz

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse 4.1 Arbejdsregulativet af 26. januar 1849 Efter slaveriets ophævelse i 1848 skulle rammerne for den tidligere slavegjorte befolknings

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen.

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen. Gjenpart Almindelig Forberedelsesexamen. Peter Kristian Petersen Søn af Skolelærer H.K. Petersen, Vesterland født den 28de Juli 1872 har i dette Aars Juni og Juli Maaned indstillet sig som Elev i Hammel

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lov om indfødsret Landstingets behandling

Lov om indfødsret Landstingets behandling Siden grundlovens vedtagelse i 1849 er indfødsret blevet tildelt ved lov. En gang årligt behandlede rigsdagen de ansøgninger om indfødsret, der var indstillet af indenrigsministeriet. Af lovforslaget om

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Kl. 57 a - BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING. DAN.lVlARK. 2s,01. PATENT Nr. 56524. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA, Kl. 57 a - 2s,01 DAN.lVlARK PATENT Nr. 56524. BESKRIVELSE MED TILHØRENDE TEGNING OFFENTLIGGJORT DEN 7. AUGUST 1939 AF DIREKTORATET FOR PATENT- OG VAREM.ÆRKEV.ÆSENlTIT. VALSTS ELEKTROTECHNISK.Å FABRIKA,

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Michael Dupont. Pasprotokoller. Et redskab for slægtsforskeren

Michael Dupont. Pasprotokoller. Et redskab for slægtsforskeren Michael Dupont Pasprotokoller Et redskab for slægtsforskeren Hvad kan pasprotokoller bruges til? - Følge en persons færden - Hvor en person kommer fra - Hvor en person rejser hen Hvad vi skal se på - Rejsepas

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Horsens byfoged. Domprotokol 1881-1885 (B66-5387), pag. 272a-274b (dom over Jens Nielsen). Rigsarkivet, Viborg LETLÆSELIG UDGAVE. [pag.

Horsens byfoged. Domprotokol 1881-1885 (B66-5387), pag. 272a-274b (dom over Jens Nielsen). Rigsarkivet, Viborg LETLÆSELIG UDGAVE. [pag. Horsens byfoged Domprotokol 1881-1885 (B66-5387), pag. 272a-274b (dom over Jens Nielsen). Rigsarkivet, Viborg [pag. 272a] Aar 1885 d. 10 Februar blev inden Horsens Extraret i Justitssagen: Aktor Kammerassessor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

A. ang. Fuldbyrdelsen af Strafarbeide i Fællesskab. (Justitsministeriet).

A. ang. Fuldbyrdelsen af Strafarbeide i Fællesskab. (Justitsministeriet). 13. februar 1873. A. ang. Fuldbyrdelsen af Strafarbeide i Fællesskab. (Justitsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Efterat der af Vor Justitsminister er blevet Os forelagt allerunderdanigst

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere