VEDTÆGTER FOR NYFORS AMBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR NYFORS AMBA"

Transkript

1 6. UDGAVE - FEBRUAR 2015 VEDTÆGTER FOR NYFORS AMBA TILTRÅDT AF BESTYRELSEN DEN 25. FEBRUAR 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Stiftelse, andelshavere og hæftelse 4 Anlæg 5 Repræsentation i helt eller delvist ejede selskaber 6 Regnskabsår 7 Repræsentantskabet 8 Valg af repræsentanter 9 Repræsentantskabsmøder 10 Bestyrelsen 11 Kapitalanvendelse 12 Revision 13 Vedtægtsændringer, fusion og likvidation 14 Køb og salg af finansielle anlægsaktiver, køb og etablering af virksomhed samt indgåelse af samarbejdsaftaler 15 Tegningsregler 16 Information af forbrugere Ikrafttræden SIDE 1 - VEDTÆGTER FOR NYFORS AMBA - 6. UDGAVE

3 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nyfors amba, kaldet Nyfors Selskabets hjemsted og hovedsæde er Brønderslev. 2 FORMÅL 2.1. Selskabets overordnede formål er at tilvejebringe, udbygge og fortsat vedligeholde den teknisk og økonomisk bedst mulige energiforsyning og netydelse for alle nuværende og fremtidige forbrugere inden for det forsyningsområde, som selskabet eller et eller flere af dette direkte eller indirekte helejede datterselskaber til enhver tid måtte have bevilling til eller på andet grundlag adgang til at betjene. Til opfyldelse af formålet kan selskabet tilrettelægge en selskabs- og organisationsstruktur, som er hensigtsmæssig under henvisning og hensyntagen til den til enhver tid gældende elforsyningslovgivning og anden for driften relevant lovgivning. Selskabet udøver således gennem direkte eller indirekte helejede datterselskaber dels netvirksomhed, dels forsyningspligtvirksomhed med det formål at forsyne de forbrugere i bevillingsområdet, som ikke har eller ikke gør brug af muligheden for valg af egen leverandør af elektricitet. Selskabet er endvidere gennem helt eller delvist ejede datterselskaber medejer af associerede selskaber til produktion og transmission. Selskabet udøver endvidere gennem et eller flere direkte ejede datterselskaber handel med elektricitet og anden kommerciel virksomhed, herunder infrastrukturvirksomhed til dataoverførsel (sideordnet virksomhed) Bestyrelsen kan udvide forsyningen til andre geografiske områder og foretage regulering af forsyningsgrænser. På førstkommende repræsentantskabsmøde efter udvidelsen/reguleringen forelægger bestyrelsen sagen til efterretning Efter repræsentantskabets nærmere bestemmelser kan Nyfors drive anden virksomhed, der har tilknytning til elforsyning, alt i henhold til den til enhver tid gældende lov om elforsyning, landets energipolitik og særlige lokale ønsker og muligheder i selskabets forsyningsområde, således at selskabet kan sikre en tilstrækkelig sikker og effektiv elforsyning, der tilrettelægges og gennemføres ud fra samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn, med det formål at fremme rationel anvendelse af energi, herunder ved samproduktion af elektricitet og varme. Bestyrelsen er bemyndiget til på mindre væsentlige områder at iværksætte anden kommerciel virksomhed med tilknytning til den eksisterende hovedaktivitet Efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse kan Nyfors herudover drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med førnævnte hovedaktiviteter med henblik på at sikre selskabets mulighed for en dynamisk og strategisk udvikling, ikke blot som energiforsyningsselskab, men også som multiforsyningsselskab for at sikre selskabet en aktiv rolle inden for fremtidens forsynings- og servicesektor. SIDE 2 - VEDTÆGTER FOR NYFORS AMBA - 6. UDGAVE

4 2.5. Selskabet, eller de af selskabet helt eller delvist direkte eller indirekte ejede datterselskaber, kan sammensluttes med andre selskaber, henholdsvis optage andre selskaber eller lade sig optage i andre selskaber efter vedtagelse af repræsentantskabet i overensstemmelse med reglerne i STIFTELSE, ANDELSHAVERE OG HÆFTELSE 3.1. Nyfors er stiftet d. 1/ Andelshaver er enhver, bortset fra midlertidige installationer, der i selskabets netbevillingsområde som direkte eller indirekte aftager er registreret som forbruger for en installation, som er tilsluttet det elforsyningsnet, som ejes af selskabet eller af en med selskabet associeret el-distributionsvirksomhed Andelshaverne hæfter ikke for selskabets forpligtelser. For selskabets forpligtelser hæfter kun selskabet med sin formue En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af selskabets formue. 4 ANLÆG 4.1. Selskabet ejer og driver gennem et direkte eller indirekte ejet netselskab fordelingsanlæg, 60 kv og 10 kv transformerstationer, 60 kv, 10 kv og 0,4 kv eldistributionsnet, for så vidt det ikke ejes af andre netselskaber. Hele fordelingsnettet med undtagelse af 150 kv-linierne og hertil hørende stationer drives og henhører således under dette selskab Selskabet og dettes direkte eller indirekte hel- eller delejede datterselskaber er berettiget til at anbringe kabler, transformerstationer, master med tilbehør og andre elektriske anlæg på en andelshavers ejendom i den udstrækning det er nødvendigt for at sikre en hensigtsmæssig forsyning til andelshaveren Anbringelse af udstyr, der ikke er omfattet af 4.2. sker efter aftale og mod betaling af erstatning. 5 REPRÆSENTATION I HELT ELLER DELVIST EJEDE SELSKABER 5.1. Bestyrelsen repræsenterer selskabet og udøver selskabets stemmeret på generalforsamlinger i de af selskabet helt eller delvist ejede datterselskaber. I datterselskaber, der direkte eller indirekte er helejede, udgør selskabets bestyrelse tillige bestyrelsen i disse selskaber. Til øvrige selskabers og organisationers bestyrelser og repræsentantskaber vælger bestyrelsen blandt bestyrelsens og direktionens medlemmer det antal bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer, samt suppleanter herfor, som selskabet er berettiget til at vælge. Såfremt der skal vælges flere medlemmer end bestyrelsens antal, vælger bestyrelsen sådanne medlemmer og suppleanter blandt repræsentantskabets medlemmer Alle valg efter 5.1. stk. 3 afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de mødte. SIDE 3 - VALGREGULATIV FOR NYFORS AMBA

5 6 REGNSKABSÅR 6.1. Selskabet har påbegyndt sin virksomhed pr. 1. januar Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 7 REPRÆSENTANTSKABET 7.1. Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af 36 andelshavervalgte medlemmer Repræsentantskabet vælges af andelshaverne ved almindeligt forbrugervalg i valgområder inden for selskabets bevillingsområde, således: Valgområde øst (bestående af BOE s hidtidige bevillingsområde) vælger 24 medlemmer. Valgområde vest (bestående af HHE s hidtidige bevillingsområde) vælger 12 medlemmer Enhver myndig person samt selskaber, interessentskaber, foreninger, institutioner, kommuner o.l., der er andelshaver, jf. 3.2., har valgret til selskabets repræsentantskab Enhver andelshaver har ved valg 1 stemme for hver installation, på hvilken andelshaveren er registreret som forbruger, og for hvilken der udskrives selvstændig regning Ægtefæller med samme bopæl og personer, der bor sammen, kan under et registreres som andelshaver, men kan ved valg tilsammen kun afgive 1 stemme Repræsentanterne skal være andelshavere og som sådan være registreret som forbrugere hos det af selskabet ejede netselskab. Repræsentanterne skal endvidere have fast bopæl og være tilmeldt folkeregistret inden for bevillingsområdet for selskabets netselskab. Ægtefæller med samme bopæl og personer, der bor sammen, er valgbare og kan være stillere under forudsætning af at være registreret som andelshavere At selskaber, interessentskaber, foreninger, institutioner, kommuner o.l. er registreret som andelshavere, medfører ikke, at medlemmer af ledelsen herigennem bliver valgbare eller kan optræde som stillere Der gælder ikke nogen aldersgrænse for valg og genvalg til repræsentantskabet Medlemmer af direktionen for Nyfors er ikke valgbare Valgene gælder for en fireårig periode. 8 VALG AF REPRÆSENTANTER 8.1. Inden 1. november i de år, hvor repræsentanter skal vælges, bekendtgøres det i et eller flere af de i selskabets område almindelig læste dagblade, at valg skal finde sted, og samtidig oplyses navnene på de nuværende repræsentanter, og om de er villige til at genopstille. SIDE 4 - VALGREGULATIV FOR NYFORS AMBA

6 8.2. I bekendtgørelsen indkaldes forslag til repræsentanter med oplysning om valgbarhedsbetingelserne Kandidater, herunder også repræsentanter, der søger genvalg, kan herefter bringes i forslag på den måde, at vedkommende anbefales af mindst 10 stillere. Enhver andelshaver, jf. 3.2., kan være stiller, men kan kun være stiller for én kandidat, jf. i øvrigt Bekendtgørelsen skal fastsætte en frist på mindst 14 dage til indsendelse af forslag og oplyse det sted, hvortil forslag skal sendes Indkommer der kun forslag til det antal repræsentanter, som skal vælges, betragtes disse som valgt Indkommer der flere forslag til repræsentanter, end der skal vælges, afholdes afstemning mellem de foreslåede kandidater, og denne afstemning skal være afsluttet inden 1. januar Afstemningen sker ved, at der til hver enkelt andelshaver udsendes en stemmeseddel, indeholdende navn og adresse på de foreslåede kandidater i alfabetisk orden sorteret efter kandidatens efternavn På stemmesedlen angives en frist på mindst 14 dage, inden hvilken stemmesedlen skal tilbagesendes i afkrydset stand Der kan kun afgives stemme på én af de kandidater, der skal vælges Efter fristens udløb foretages en optælling af stemmerne og de kandidater, som har fået flest stemmer, er valgt. Optællingsmetoden skal være godkendt af selskabets statsautoriserede revisor Som suppleanter for repræsentanterne indgår de kandidater, som ikke blev valgt, i den rækkefølge, deres stemmetal angiver Hvis en repræsentant afgår ved døden, mister sin valgbarhed i sin funktionsperiode eller i øvrigt udtræder af repræsentantskabet indtræder en suppleant, jf i vedkommendes sted, indtil valgperioden udløber Bestyrelsen kan i et valgregulativ fastsætte de nærmere regler for valgets og stemmeoptællingens gennemførelse. Et sådant valgregulativ skal godkendes af repræsentantskabet. 9 REPRÆSENTANTSKABSMØDER 9.1. Repræsentantskabet afholder møde mindst to gange årligt, nemlig inden udgangen af hvert års maj og december måned Repræsentantskabet afholder i øvrigt møde, når det begæres af bestyrelsen eller af mindst 10 medlemmer af repræsentantskabet med angivelse af forhandlingsemne. Ethvert medlem af repræsentantskabet har ret til at få et bestemt emne behandlet på et af repræsentantskabsmøderne, såfremt vedkommende skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom senest 14 dage før mødet. SIDE 5 - VALGREGULATIV FOR NYFORS AMBA

7 9.3. Bestyrelsens formand og næstformand fungerer tillige som formand og næstformand i repræsentantskabet Repræsentantskabets møder ledes af en af repræsentantskabet ved almindelig stemmeflerhed valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af repræsentantskabet. Dirigenten træffer alle beslutninger angående ledelsen af repræsentantskabsmødet og de forelig-gende sagers behandlinger samt afstemninger. Sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning. Repræsentantskabet bestemmer selv sin forretningsorden Bestyrelsen, der består af 8 medlemmer, vælges for en 2-årig periode. Valg af bestyrelse sker på ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes i december måned, der følger efter afholdt repræsentantskabsvalg, jf. 7, og efterfølgende 2 år senere på det ordinære repræsentantskabsmøde i december. Repræsentantskabsmedlemmer som tillige er ansat i Nyfors-koncernen er ikke valgbare til bestyrelsen Valg af bestyrelsesmedlemmer sker efter skriftlig opstilling af kandidater, og valget afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Hvert repræsentantskabsmedlem skal stemme på det antal kandidater, der skal vælges. Repræsentantskabet vælger herefter blandt de opstilede kandidater 8 bestyrelsesmedlemmer, således: 5 blandt kandidaterne fra valgområde 1, der alene vælges af repræsentantskabsmedlemmerne fra valgområde øst. 3 blandt kandidaterne fra valgområde 2, der alene vælges af repræsentantskabsmedlemmerne fra valgområde vest. Er der ikke et tilstrækkeligt antal kandidater fra et valgområde, vælges eventuelt manglende kandidater blandt kandidaterne fra det andet valgområde. Kan et bestyrelsesmedlem ikke umiddelbart udpeges på grund af stemmelighed mellem to eller flere kandidater, foretages omvalg mellem disse. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning Som suppleanter for bestyrelsen indgår de repræsentantskabsmedlemmer, som ikke blev valgt fra valgområdet, i den rækkefølge deres stemmeantal angiver. Suppleanter er således ikke personlige. Et bestyrelsesmedlem, som tillige bliver ansat i Nyfors-koncernen skal udtræde af bestyrelsen og den herved ledigblevne plads i bestyrelsen besættes af en suppleant En uge før mødet, der afholdes inden udgangen af hvert års maj måned, skal repræsentantskabet have modtaget beretning og regnskab, herunder koncernregnskab, til godkendelse. På mødet skal repræsentantskabet informeres om hel- og delvis ejede datterselskabers aktiviteter. En uge før mødet, der afholdes inden udgangen af hvert års december måned, skal repræsentantskabet have modtaget bestyrelsens udarbejdede budget, herunder koncernbudget for det kommende år til orientering. SIDE 6 - VALGREGULATIV FOR NYFORS AMBA

8 9.9. Repræsentantskabets møder indkaldes af formanden skriftligt med mindst 14 dages varsel Over repræsentantskabets møder føres en protokol, som underskrives af dirigenten og bestyrelsen. Efter hvert repræsentantskabsmøde tilsendes der medlemmerne en udskrift af forhandlingsprotokollen Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede Beslutninger i repræsentantskabet træffes ved almindelig stemmeflerhed af de mødende, med mindre andet er foreskrevet i vedtægterne Der kan ikke stemmes ved fuldmagt Hvis der ved afstemning afgives lige mange stemmer for og imod et forslag, er forslaget bortfaldet I tilfælde af valg skal afstemningen være skriftlig. I andre tilfælde skal afstemningen være skriftlig, hvis dirigenten bestemmer det, eller det kræves af mindst 7 medlemmer De af medarbejderne valgte bestyrelsesmedlemmer, jfr , deltager i ethvert repræsentantskabsmøde med taleret, men uden stemmeret. 10 BESTYRELSEN Selskabet ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, valgt i overensstemmelse med reglerne i 9. Samtlige fastansatte medarbejdere inden for Nyfors-koncernen vælger 2 repræsentanter, der har ret til at deltage i bestyrelsens møder og arbejde på lige fod med de i repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer. De pågældende er således fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer, men har dog ikke stemmeret til og er ikke valgbare til de i 5.1. stk. 3 og nævnte poster. Bestyrelsen fastsætter i samråd med samarbejdsudvalget valgregulativ for valg af disse to medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Bestemmelserne i punkt 9.5, stk. 2 og punkt 9.7, stk. 2 finder ikke anvendelse i forhold til personer, der bliver valgt til bestyrelsen i henhold til punkt 10.1, stk Valgene gælder for 2 år, jf Bestyrelsen vælger af sin midte ved almindelig stemmeflerhed en formand og en næstformand, der ikke må være fra samme valgområde Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog mindst 10 gange årligt. Et medlem af bestyrelsen eller selskabets direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes, når det samtidig oplyses, hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet. Direktøren har, selv om han ikke er medlem af bestyrelsen, ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. SIDE 7 - VALGREGULATIV FOR NYFORS AMBA

9 10.6. De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget Bestyrelsens møder indkaldes af formanden På bestyrelsesmøderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Et mindretals, respektive en direktørs, motiverede indstilling kan kort forlanges tilført forhandlingsprotokollen Den daglige ledelse af selskabet varetages af en direktion, der antages og afskediges af bestyrelsen. Bestyrelsen antager og afskediger tillige det overordnede personale efter indstilling fra direktionen. Hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan bestyrelsen godkende, at selskabets direktion tillige ansættes som direktion i de af selskabet direkte eller indirekte helejede datterselskaber Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til på bestyrelsens vegne at varetage særlig definerede opgaver Bestyrelsen fastsætter medlemmernes mødediæter og kan fastsætte et særligt honorar til formanden Bestyrelsesmedlemmernes habilitet afgøres af bestyrelsen Bestyrelsen er forpligtet til at udarbejde forretningsorden. Repræsentantskabet modtager efter bestyrelsens godkendelse den til enhver tid gældende forretningsorden til orientering Bestyrelsen har under ansvar over for repræsentantskabet i øvrigt den overordnede ledelse af selskabet. 11 KAPITALANVENDELSE Det driftsoverskud, der måtte fremkomme, efter at passende afskrivning er foretaget, og eventuelt uafskrevet underskud fra tidligere år er dækket, overføres til næste års regnskab Selskabets indtægter, overskud og kapital må udelukkende anvendes til selskabets formål Yderligere kapital til selskabets drift tilvejebringes ved optagelse af lån. Som sikkerhed kan bestyrelsen give panteret i selskabets aktiver Selskabets kapital og driftsoverskud kan ingensinde udbetales til andelshaverne. SIDE 8 - VALGREGULATIV FOR NYFORS AMBA

10 12 REVISION Det årlige driftsregnskab med status revideres af en af repræsentantskabet på ubestemt tid valgt statsautoriseret revisor. 13 VEDTÆGTSÆNDRINGER, FUSION OG LIKVIDATION Ændring i vedtægterne skal vedtages af repræsentantskabet med tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer og fra mindst 1/2 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer (dvs. minimum 18 stemmer) Uanset bestemmelsen i punkt kræver ændring af vedtægternes 7, 9.5, 9.6 og 13 vedtagelse af repræsentantskabet i to møder med mindst to måneders mellemrum. Ved repræsentantskabets 1. behandling er forslaget kun vedtaget og kan gå videre til 2. behandling, hvis dette er sket med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer og fra mindst 1/2 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer (dvs. minimum 18 stemmer). Ved 2. behandling er forslaget herefter endeligt vedtaget, såfremt dette sker med 2/3 majoritet af de fremmødte repræsentanter Sammenslutning (fusion) med andre selskaber, uanset om Nyfors er det fortsættende eller ophørende selskab, kan kun finde sted i overensstemmelse med reglerne i Tilsvarende gælder ved fusion eller salg af helejede datterselskaber. Som betingelse for godkendelse af enhver sammenslutning (fusion) eller salg skal repræsentantskabet påse og sikre, at de værdier, som selskabet har oparbejdet, fortsat og i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i 2, tilgodeser andelshavernes interesser. Eventuelle merværdier i Nyfors favør ved sammenslutning (fusion) eller salg kan udskilles i en særlig fond med henblik på at tilgodese Nyfors bevillingsområde i overensstemmelse med formålsbestemmelsen Beslutning om selskabets likvidation træffes efter reglerne i punkt I tilfælde af selskabets opløsning foretages likvidation gennem et særligt likvidationsudvalg, hvis formand skal være jurist. Likvidationsudvalget, i hvilket også andre end andelshavere kan indvælges, forestår afviklingen af selskabet og tegner dette i enhver henseende Eventuelt likvidationsoverskud kan ikke udbetales til andelshaverne eller stifterne, men skal anvendes til videreførelse og udbygning af elforsyningen i selskabets område på den for forbrugerne mest hensigtsmæssige måde. 14 KØB OG SALG AF FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER, KØB OG ETABLERING AF VIRKSOMHED SAMT INDGÅELSE AF SAMARBEJDSAFTALER Køb og salg af finansielle anlægsaktiver, kan alene ske efter forudgående godkendelse af 1 repræsentantskabsmøde. Bestemmelsen i punkt 13.1 finder anvendelse. SIDE 9 - VALGREGULATIV FOR NYFORS AMBA

11 14.2 Selskabets eller dettes datterselskabers køb eller etablering af hel- eller delejede virksomheder, hvorved Nyfors-koncernen optager nye aktiviteter, kan alene ske efter forudgående godkendelse af 1 repræsentantskabsmøde. Bestemmelsen i punkt 13.1 finder anvendelse Selskabets eller dettes datterselskabers køb eller etablering af hel- eller delejede virksomheder til realisations af selskabets formål indenfor hidtidige aktivitetsområder kan besluttes af selskabets bestyrelse. Beslutninger om køb eller etablering af sådanne virksomheder forelægger bestyrelsen til orientering på førstkommende repræsentantskabsmøde efter at beslutningerne er truffet, medmindre bestyrelsen forud for sådant køb eller etablering har forelagt forslaget for repræsentantskabet Beslutning om selskabets eller dettes datterselskabers indgåelse af samarbejdsaftaler, joint ventures m.v., herunder også til realisation af selskabets formål, kan træffes af selskabets bestyrelse. Væsentlige samarbejds- og joint-venture-aftaler forelægger bestyrelsen til orienteringer på først-kommende repræsentantskabsmøde efter aftalernes indgåelse. 15 TEGNINGSREGLER Selskabet tegnes ved underskrift af bestyrelsens formand og den administrerende direktør i selskabet, enten i forening eller hver for sig i forening med to bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen kan meddele prokura. 16 INFORMATION AF FORBRUGERE Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets eksterne årsrapport samt dagsorden og referat vedrørende repræsentantskabets møder til forbrugere, som skriftligt har anmodet herom. Har en forbruger fremsat anmodning efter stk. 1, skal den eksterne årsrapport fremsendes senest 1 uger før det møde, hvor årsregnskabet behandles. Dagsorden for repræsentantskabets møder skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af repræsentantskabets møder skal fremsendes senest 2 uger efter mødets afholdelse. SIDE 10 - VALGREGULATIV FOR NYFORS AMBA

12 IKRAFTTRÆDEN Nærværende vedtægt er trådt i kraft pr. 25. februar 2015, og afløser vedtægt af 12. december Brønderslev, den 25. februar 2015 Henning Krabbe Formand Allan Bach Næstformand Jens Gamst Boelskifte Martin Valbirk Kurt Guldhammer Keld Ahlmann Knud Erik Bertelsen Karsten Frederiksen Mogens Baggesen Anders Duerlund SIDE 11 - VALGREGULATIV FOR NYFORS AMBA

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne.

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne. Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. april 2015 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er SEAS-NVE A.m.b.A. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabet navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Hirtshals Strømforsyning Holding amba

VEDTÆGTER. for. Hirtshals Strømforsyning Holding amba Side 1 VEDTÆGTER for Hirtshals Strømforsyning Holding amba 1 Selskabets navn er Hirtshals Strømforsyning Holding amba (andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabets hjemsted er Hirtshals Kommune. Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78)

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) V E D T Æ G T E R Ref 4300079 Dok 847493 EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) Navn: 1 Selskabet er et aktieselskab. Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. Selskabets binavn er EnergiMidt Net Vest

Læs mere

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 VEDTÆGTER for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret

Læs mere

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a.

Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Vedtægter for EnergiMidt Holding a.m.b.a. Gældende fra 7. maj 2015 1 1. Navn, hjemsted og selskabsform: 1.1. Selskabets navn er EnergiMidt Holding a.m.b.a. 1.2. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune.

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter 10. udgave 2011

Vedtægter 10. udgave 2011 Vedtægter 10. udgave 2011 Selvejende virksomhed Indholdsfortegnelse 1 Navn og selskabsform. 2 Formål. 3 Oprettelse. 4 Selskabsdeltagere (Netkunder). 5 Ejendomsret til anlæg. 6 Kapitalforhold og økonomisk

Læs mere

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BJERRINGBRO ELVÆRK Paragraf 1: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Foreningen Bjerringbro Elværk. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro, Viborg kommune. Paragraf 2: 1.

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE VEDTÆGTER for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Stk. 1 Sparekassens navn er Søby-Skader-Halling Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. Stk. 2 Sparekassens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for DRAGSHOLM SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for DRAGSHOLM SPAREKASSE VEDTÆGTER for DRAGSHOLM SPAREKASSE NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG SELSKABSKONSTRUKTION 1 Sparekassens navn er Dragsholm Sparekasse. Dens hjemsted er Odsherred kommune. Dragsholm Sparekasse driver herudover

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. VEDTÆGTER for NRGi a.m.b.a. 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG ORGANISATIONSFORM 1.1 Selskabets navn er NRGi a.m.b.a. Selskabets binavne er Energi Danmark NRGi a.m.b.a. og Energi Horsens a.m.b.a. 1.2 Selskabets

Læs mere

AURA Energi a.m.b.a. Vedtægter

AURA Energi a.m.b.a. Vedtægter AURA Energi a.m.b.a. Vedtægter Gyldig pr. 31. maj 2016 side 1/11 Vedtægter AURA Energi a.m.b.a. CVR nr. 35861564 København Langelinie Alle 35 21 00 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Selskabets ledelse... 2 5 Valg af repræsentantskab... 3 6 Klage over valg... 4 7 Generalforsamling kompetence,

Læs mere

Vedtægter for Greve Fjernvarme A.m.b.a.

Vedtægter for Greve Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter for Greve Fjernvarme A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Greve Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Greve Kommune. 2. Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 1 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vrads Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010 VEDTÆGTER Gældende pr. 1. januar 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere / vandaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

Læs mere

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bolderslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer Vedtægter For Nimtofte Vandværk A.m.b.a CVR nummer 34775702 Stiftet den 1 januar 2013 1 VEDTÆGTER FOR NIMTOFTE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kolind Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Give Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet, der er stiftet i 1903, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gundsømagle Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Hundslund Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HUNDSLUND VANDVÆRK a.m.b.a. 4 medlemmernes rettigheder Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Dall Villaby Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1 Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A.

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Børkop Vandværk A.m.b.A. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932

Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932 Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932 Side 1 af 5 VEDTÆGTER FOR HINNERUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hinnerup Vandværk

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Vejledning nr. 100 03/2012 Gammelt nr. 100 Emne: Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a. Tebstrup Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tebstrup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for HEF Net A/S

Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S www.hefnet.dk hef@hef.dk PW/PW J.nr. 336479 v.3 22. september 2011 Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, Tlf. 9936 9936, CVR 24998231 1. Navn 1.1. Selskabets navn

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. FORSLAG TIL VEDTÆGTER MED ÆNDRING AF 8 STK 3 TIL VEDTAGELSE PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSMALING DEN 17/6 2015 PÅ TUNE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 5. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bækmarksbro Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lemvig Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. BORUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. BORUP VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BORUP VANDVÆRK A.m.b.a. 1: Navn og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og selskabets navn er 2. Selskabet har hjemsted i Køge Kommune. Borup Vandværk A.m.b.a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK Selskabet, der er stiftet i 1907, er et andelsselskab, hvis navn er Gyrstinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Ringsted Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ørslev Vandværk A.m.b.a. formål

VEDTÆGTER. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ørslev Vandværk A.m.b.a. formål VEDTÆGTER FOR Ørslev VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ørslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Vordingborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter. Sparekassen Bredebro. for. Sparekassen Bredebro. Navn- Hjemsted - Formål 1. Garantkapital 2

Vedtægter. Sparekassen Bredebro. for. Sparekassen Bredebro. Navn- Hjemsted - Formål 1. Garantkapital 2 Vedtægter for Sparekassen Navn- Hjemsted - Formål 1 Sparekassens navn er Sparekassen, dens hjemsted er Tønder Kommune. Sparekassens binavne er Skærbæk Sparekasse, Tønder Sparekasse, som er afdelinger af

Læs mere

Vedtægter Insero Horsens. CVR nr. 31 10 38 43

Vedtægter Insero Horsens. CVR nr. 31 10 38 43 Vedtægter Insero Horsens CVR nr. 31 10 38 43 Side 2 1 Navn, selskabsform og hjemsted 1.1 Navnet er Insero Horsens. Insero Horsens er en forening. Insero Horsens udøver tillige virksomhed under binavnene

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Vivabolig a.m.b.a. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Musisk Oplysnings Forbund

Musisk Oplysnings Forbund Musisk Oplysnings Forbund Vedtægter for MUSISK OPLYSNINGS FORBUND (MOF) Indhold 1 NAVN... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAB... 2 4 INDMELDELSE/UDMELDELSE... 2 5 ØKONOMI... 2 6 TEGNINGSREGLER... 3 7 BESTYRELSE

Læs mere

VEDTÆGT FOR EWII. 5.0 Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

VEDTÆGT FOR EWII. 5.0 Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. VEDTÆGT FOR EWII 1.0 Virksomhedens navn 1.1 Virksomhedens navn er EWII. 2.0 Virksomhedens hjemsted 2.1 Virksomhedens hjemsted er Kolding Kommune. 3.0 Organisationsform 3.1 Virksomheden er en privat erhvervsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune.

Læs mere

Vedtægter. For Fonden Langelands Elforsyning

Vedtægter. For Fonden Langelands Elforsyning Vedtægter For Fonden Langelands Elforsyning 1. Navn og hjemsted 1.1. Fondens navn er Fonden Langelands Elforsyning. 1.2. Dens hjemsted er Langeland Kommune. 2. Formål 2.1. Fonden Langelands Elforsynings

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Over-Jerstal Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Haderslev Kommune. FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere