Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond"

Transkript

1 Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende fond er efter udvalgets opfattelse hindrende for stiftelse af nye betydningsfulde fonde, der ejer større danske virksomheder. Der peges især på den manglende mulighed for skattemæssig succession, når der i fonden indskydes kapitalandele i en bestående virksomhed. Udvalget anbefaler derfor en ændring af skattereglerne. I forlængelse heraf indeholdt Regeringens udspil Vækstplan DK fra februar og den efterfølgende delaftale mellem et flertal af Folketingets partier fra den 21. april 2013 et forslag om, at der skal være mulighed for skattemæssig succession ved overdragelse af virksomhed til en fond. Efter Skatteministerens lovprogram vil et lovforslag blive fremsat i februar I sagens natur er der ingen tvivl om, at beskatningen af stifteren spiller en væsentlig rolle, når det skal vurderes, om en virksomhed skal generationsskiftes til en fond, eller om den alternativt skal overdrages inden for familiekredsen eller sælges til tredjemand. Imidlertid er det også nødvendigt at vurdere den samlede beskatning. Det vil sige både beskatningen af stifteren og fonden. Det være sig ved overdragelse som gave eller overdragelse ved arv. Først når den samlede beskatning er belyst, vil man kunne målrette den nødvendige indsats på lovgivningsområdet. I denne artikel 4 belyses de skatteregler, der gælder både for stifteren og for fonden, når kapitalandele i en virksomhed overdrages til en fond. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Udgangspunktet for artiklen er at belyse de skatteregler, der gælder ved en vederlagsfri 5 overdragelse af kapitalandele i en virksomhed til en fond. Den vederlagsfri overdragelse kan ske 1 Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde, december 2012, side Vækstplan DK, Stærke virksomheder, flere job; finansministeriet, februar Statsministeriet, Notat af 7. oktober Artiklen er udarbejdet som en del af forskningsprojektet De Danske Erhvervsdrivende fonde (The Industrial Foundations Project). For yderligere information om projektet se 5 Overdragelser, der sker mod vederlag indeholder i sagens natur ikke en gave eller arv, hvorved der heller ikke udløses beskatning efter disse regler. Der vil dog være tale om sædvanlig afståelsesbeskatning af overdrageren. At overdragelsen sker mod vederlag ændrer dog ikke ved behovet for, at der indføres regler, der giver mulighed for succession ved overdragelsen.

2 enten i form af en gave eller i form af arv, der tilfalder fonden. Gavegiver eller arvelader vil i det følgende blive benævnt stifteren 6. Gavebeskatning af fonden Beskatningen af gaver til fonde er reguleret i fondsbeskatningslovens 3.Som udgangspunkt er gaver til fonde indkomstskattepligtige uanset fondens formål. Indkomstskatten udgør for gaver givet i indkomståret ,5 % og for gaver ydet fra og med indkomståret %. Det forhold, at gaver som udgangspunkt er skattepligtige, fremgår ikke klart af lovgivningen, men må sluttes indirekte ud fra de undtagelser for beskatning, som er fastsat i fondsbeskatningslovens 3, stk. 6. Undtagelserne indebærer skattefrihed for visse gaver. Skattefri er således gaver til en fonds grundkapital, hvis fonden ikke har familiemæssige formål, jf. fondsbeskatningslovens 3, stk. 6. Det er en betingelse, at der efter vedtægten ikke kan uddeles fra grundkapitalen, eller at det ikke i vedtægten er bestemt, at grundkapitalen skal uddeles inden for en nærmere fastsat årrække. Har fonden et helt eller delvist familiemæssigt formål, er en gave til stiftelse af fonden afgiftspligtig. Afgiften udgør 20 %, jf. fondsbeskatningslovens 3, stk. 6 sidste punktum. Gives gaven til en allerede stiftet fond med helt eller delvist familiemæssigt formål, er gaven indkomstskattepligtig, uanset om gaven gives til grundkapitalen, jf. fondsbeskatningslovens 3, stk pkt. Reglerne for beskatning af gaver til fonde er i skematisk form vist i figur 1. De viste regler er gældende fra og med indkomståret Figur 1 Gave til: Familiefonde Alle andre fonde Grundkapital, hvorfra der ej kan uddeles Ved stiftelse: 20 % skat Skattefri Ved udvidelse: Indkomstskat 22 % Skattefri Grundkapital, hvorfra der senere kan uddeles Ved stiftelse: Indkomstskat (22 %) Indkomstskat (22 %) Ved udvidelse: Indkomstskat (22 %) Indkomstskat (22 %) Andre gaver Indkomstskat (22 %) Indkomstskat (22 %) 6 Udtrykket stifter dækker således også over en væsentlig bidragsyder til en allerede eksisterende fond.

3 Som det fremgår af figur 1, er gaver til grundkapitalen afgiftspligtige eller indkomstskattepligtige, hvis gaven gives til en fond med familiemæssigt formål. Dette gælder uanset om fondens primære formål er erhvervsmæssigt eller endog almennyttigt. Skal fonden således tilgodese stifterens familie, kan fonden ikke modtage gaven uden beskatning af hele gavens værdi. Skal fonden ikke helt eller delvis tilgodese et familiemæssigt formål er gaver til grundkapitalen både skatte- og afgiftsfri uanset fondens formål. Fonden kan således, helt i overensstemmelse med erhvervsfondslovens bestemmelser, alene have et erhvervsmæssigt formål, typisk at bevare og videreføre stifterens virksomhed, uden at gaven til grundkapitalen beskattes i fonden. Beskatning ved arv Arv til fonde er omfattet af boafgiftsloven. Efter boafgiftslovens 1, stk. 2 udgør afgiften op til 36,25 % 7. Fonde med almennyttige formål kan bevilliges fritagelse for boafgift efter boafgiftslovens 3, stk. 2. Højesteret har i TfS (H) taget stilling til, at fondens almennyttige formål ikke behøver at være konkretiseret for at fritagelse for boafgift kan bevilliges. Der tillades således en ret bred formålsbestemmelse. Hvis fonden, ud over det almennyttige formål, tillige skal varetage andre formål, uanset hvor ubetydeligt det måtte være, kan der ikke bevilliges fritagelse for boafgift, jf. SKM (B). Hvis fondens formål således er at bevare og drive en virksomhed, vil der skulle svares 36,25 % i boafgift af arv til fonden uanset, at fonden derudover også har et almennyttigt formål. Skat hos stifteren En stifter, der overdrager sin virksomhed til en fond, beskattes efter de regler, som gælder ved salg af det pågældende aktiv. Dette gælder også, hvis aktivet overdrages som en gave, det vil sige uden vederlag. I de situationer fastsættes en markedsværdi på aktivet, som herefter danner grundlag for beskatningen af stifteren. Virksomheder, der ønskes overdraget til en fond, formodes i langt hovedparten af tilfældene at være drevet i selskabsform, hvorfor beskatningen af stifteren følger af aktieavancebeskatningslovens 12, hvorefter gevinst medregnes til den skattepligtige indkomst. Sker overdragelsen som gave, anses dette ligeledes som en skattepligtig afståelse efter aktieavancebeskatningslovens 31 og afståelsessummen ansættes til markedsværdien på overdragelsestidspunktet. Skattepligtige gevinster efter aktieavancebeskatningslovens 12 medregnes til stifterens aktieindkomst, jf. reglerne i personskattelovens 4 a, stk. 1, nr. 4. Skatten udgør 42 % 8, jf. personskattelovens 8 a, stk I denne artikel tages udgangspunkt i en afgiftssats på 36,25 %. De bundgrænser, der gælder ved mindre arvebeløb, er ikke relevante, når der tales om overdragelse af en virksomhed til en fond. 8 For små aktiegevinster udgør skatten kun 27 %, men denne sats er ikke relevant, når der tales om overdragelse af en virksomhed til en fond.

4 I de formentlig ret sjældne situationer, hvor virksomheden drives i personligt regi, udløser en overdragelse til en fond beskatning efter de bestemmelser, der gælder for virksomhedens enkelte aktiver. Der vil således typisk være tale om beskatning ved afståelse af driftsmidler, bygninger, goodwill og andre rettigheder efter afskrivningsloven 9. Efter afskrivningslovens 49 sidestilles gaveoverdragelser med salg til handelsværdi. Efter personskattelovens 3, stk. 1 anses indkomsten som personlig indkomst. Den samlede skatteprocent vil ligge på ca. 56 % 10. Sker overdragelsen til fonden som arv, vil det ikke være stifteren men derimod stifterens dødsbo, der er skattepligtig af overdragelsen. Efter dødsboskattelovens 32, stk. 1 beskattes aktieindkomst med 42 %. Anden indkomst i boet beskattes med 50 %, jf. dødsboskattelovens 30, stk.1. En fond vil ikke med succession 11 kunne modtage aktier eller aktiver i en virksomhed. Dette uanset om overdragelsen sker som gave eller arv eller om der betales vederlag i forbindelse med overdragelsen. Som det fremgår, vil en fondsstifter, der ønsker at overdrage kapitalandele i en virksomhed til en fond, blive skattepligtig af den gevinst, der måtte hvile på kapitalandelene. Dette uanset om overdragelsen sker i levende live eller ved død. I praksis er der dog mulighed for at undgå denne beskatning, hvis en række forhold er opfyldt. Det fremgår af flere bindende svar fra Ligningsrådet henholdsvis Skatterådet, se således SKM LR, SKM SR og SKM SR. I alle de nævnte bindende svar var situationen den, at et selskab, ejet af den personlige aktionær, ved gave overdrog et datterselskab til en fond. Da selskabet efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven ikke er skattepligtig af gevinst på overdragelse af aktier i datterselskaber var overdragelsen skattefri for selskabet. Da de modtagende fondes formål hovedsagelig var af almennyttig karakter ville den personlige aktionær ikke blive anset for at have modtaget en maskeret udlodning fra det gavegivende selskab. Aktionæren ville derfor heller ikke være skattepligtig. Anvendelsen af denne fremgangsmåde, for at undgå skat på aktionærniveau, stiller betydelige krav til, at man på forhånd har den rette koncernstruktur. Den virksomhed, der ønskes overdraget til fonden kan således ikke være ejet direkte af personaktionæren. Der skal være indskudt et holdingselskab mellem aktionæren og det selskab, der ejer virksomheden. For det andet kan der ikke være andre aktionærer i holdingselskabet. For det er holdingselskabet der yder gaven, hvilket i sagens natur reducerer værdien af samtlige aktier i holdingselskabet og ikke kun værdien af de aktier, der tilhører den aktionær, der ønsker at tilgodese fonden. Det forekommer derfor noget besynderligt, at man kan undgå skat, hvis man har en særlig koncernstruktur frem for en anden. 9 Derudover kan der være tale om virksomhedsrelevante aktiver, der beskattes efter reglerne i ejendomsavanceloven, kursgevinstloven og der kan være tale om beskatning af opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen. 10 Afhængig af kommuneskat etc. 11 De regler der findes i kildeskatteloven, aktieavancebeskatningsloven og dødsboskatteloven om overdragelse med succession finder ikke anvendelse på fonde. Fondes adgang til succession blev ophævet ved lov nr. 431 af 26. juni 1998 (pinsepakken).

5 Samlet skat hos fond og stifter Skal man se beskatningen af fonden og stifteren under ét, kan det skematisk vises som i figur 2. I figur 2 er taget udgangspunkt i, at der overdrages aktier til fonden enten som gave eller ved arv. Det er endvidere forudsat, at den skattemæssige gevinst på aktierne, svarer til overdragelsessummen. Sagt med andre ord, er det forudsat, at den skattemæssige anskaffelsessum er ubetydelig. Figur 2 Fondens formål / Helt eller delvis familiemæssigmennyttigt formål Udelukkende al- Ydelsens form Andre formål Gave: Avanceskat 42 % 42 % 42 % Afgift, 20 % 12 11,6 % 0 % 0 % Samlet skatteprocent 53,6 % 42 % 42 % Arv: Avanceskat 42 % 42 % 42 % Boafgift % 0 % 21 % Samlet skatteprocent 63 % 42 % 63 % Som det fremgår er avancebeskatningen hos stifteren ens i alle de nævnte situationer 14. Det er således uden betydning, om overdragelsen sker som gave eller ved arv og det er uden betydning, hvilket formål fonden har. Helt anderledes ser det ud, når beskatningen af fonden inddrages. Her er der stor forskel på, om overdragelsen sker som gave eller ved arv ligesom fondens formål spiller en afgørende betydning. Den blotte forekomst af et familiemæssigt formål fører til enten gaveafgift eller boafgift. Dette uanset om fondens væsentligste formål er at bevare virksomheden eller overvejende er almennyttigt. Satserne for gave- henholdsvis boafgift er endvidere ikke koordineret. Forskellen i beskatning i de to situationer udgør således næsten 10 %. I parentes skal det bemærkes, at det forekommer uhensigtsmæssigt, at opretholde særregler om afgift af gaver (20 %), når indkomstskatten nu er nedsat til 22 %. Hvis fonden udelukkende har almennyttige formål er det uden betydning om overdragelsen sker i levende live eller ved død. Har fonden udover almennyttige formål også andre formål, der ikke er af familiemæssig karakter, er der betydelig forskel i beskatningen, alt efter om overdragelsen sker i levende live eller ved død. Sker overdragelsen først ved stifterens død er skatten 21 % større, end hvis overdragelsen skete i levende live. 12 Beregnet som 20 % af Beregnet som 36,25 % af Hvorved der er taget udgangspunkt i, at gaven/arven ydes direkte fra stifteren og ikke via et selskab kontrolleret af stifteren, jf. de ovenfor omtalte afgørelser fra Ligningsrådet og Skatterådet.

6 Særligt i relation til stiftelsen af erhvervsdrivende fonde har denne beskatningsmæssige forskel interesse. Langt hovedparten af de eksisterende store 15 erhvervsdrivende fonde har almennyttige formål. Dette samtidig med, at de skal bevare ejerskabet til virksomheden. Hvorledes dette sidstnævnte forhold er indføjet i vedtægten for fonden er dog stærkt varierende. I mange tilfælde fremgår det erhvervsmæssige formål ikke direkte af fondens formålsbestemmelse, men derimod af vedtægtens anbringelsesbestemmelser. Således viste den af Erhvervsstyrelsen 16 gennemførte undersøgelse af erhvervsdrivende fondes formålsbestemmelser, at der i 31 % af de undersøgte fonde ikke var optaget erhvervsdrift/ejerskabs bestemmelse i selve fondenes formålsbestemmelse. For fonde med almennyttige formål forekommer det besynderligt, at det har skatte- og afgiftsmæssig betydning, om erhvervsformålet fremgår af vedtægtens formålsbestemmelse eller om det alene fremgår vedtægtens anbringelsesbestemmelse. Det skal i samme forbindelse nævnes, at Ligningsrådet i ovennævnte SKM LR faktisk godkendte, at aktionæren ikke skulle beskattes af en maskeret udlodning selv om den fond, der modtog datterselskabsaktierne både havde til formål at videreføre virksomheden og almennyttige formål. Sammenfatning Som det er fremgået ovenfor beskattes en stifter af en fond ved overdragelse af kapitalandele i en virksomhed. Skatten vil som hovedregel udgøre 42 %. Dette gælder både ved overdragelse som gave og overdragelse ved arv. Skatten påvirkes ikke af, hvilket nærmere formål fonden skal have. Når en række mere tilfældige 17 strukturelle betingelser er opfyldt, kan beskatningen på 42 % dog undgås, forudsat fondens formål er almennyttigt og eventuelt samtidigt erhvervsmæssigt. Inddrages beskatningen af fonden bliver der tale om et noget mere broget billede. Der er således ikke nogen som helst harmonisering af de skatteregler, der gælder for gaver henholdsvis arv. Skal en fond have et erhvervsmæssigt formål bliver beskatningen 63 %, hvis overdragelsen sker ved arv i forhold til 42 %, hvis overdragelsen sker som gave. Det siger sig selv, at det ikke altid lader sig gøre, at optimere den situation. Den store forskel i beskatningen gælder også selv om fonden ud over det erhvervsmæssige formål har et almennyttigt formål. Også i relation til beskatning af fonde med familiemæssige formål er der stor forskel på om overdragelse sker ved arv eller gave. Samlet må det konkluderes, at der er behov for en harmonisering af det samlede beskatningskompleks. Derved undgås helt tilfældige skattemæssige konsekvenser ved stiftelsen af erhvervsdrivende fonde. 15 Således f.eks. Novo Nordisk Fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Carlsbergfondet og Lundbeckfonden. 16 Undersøgelse om erhvervsdrivende fonde, Deloitte, September Der skal være etableret en holdingstruktur og aktionæren skal være eneaktionær i holdingselskabet etc.

7

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Artikler. 19 om investeringsselskaber

Artikler. 19 om investeringsselskaber Artikler 2747 567 Investeringsselskaber Af lektor, ph.d. CBS, Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT), partner Jakob Bundgaard, Deloitte og cand.merc.(jur.) Peter Koerver Schmidt, Deloitte

Læs mere

Det skatteretlige familiebegreb - hvornår er man i familie med hinanden inden for skatteretten?

Det skatteretlige familiebegreb - hvornår er man i familie med hinanden inden for skatteretten? Det skatteretlige familiebegreb - hvornår er man i familie med hinanden inden for skatteretten? af lektor Susanne Pedersen 1. Indledning En familiekreds bliver almindeligvis opfattet som det, man inden

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet

Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning om generationsskiftet i erhvervslivet Betænkning nr. 1374/August 1999 Resumé: Betænkningen fra Generationsskifteudvalget behandler en række centrale problemstillinger i relation til generationsskifte

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 i:\september-99\samlet-generationsskifteudv.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 RESUMÈ BETÆNKNING FRA GENERATIONSSKIFTEUDVALGET RUMMER INGEN ANBEFALINGER Generationsskifteudvalget

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen 2011 Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, AAU Af: Jakob Vejstrup Hansen Vejleder: John Engsig Afleveringsdato: 27-05-2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt.

Skattefri omstrukturering. Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens 15 a, stk. 1, 6. pkt. Organisation Høringssvar Kommentar Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard Skattefri omstrukturering Der rejses to problemstillinger vedrørende den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens

Læs mere

Fondseje af danske virksomheder

Fondseje af danske virksomheder Fondseje af danske virksomheder med fokus på skattereglernes betydning for valg af fondseje i forbindelse med generationsskifte (Foundation ownership of Danish companies how current tax legislation has

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere

Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere Dokumentets dato Myndighed 19. februar 2008 Skatterådet Sagsnummer 08-039044 Dokumenttype Bindende svar Overordnede emner Emneord Resumé Skat Medarbejderaktier,

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 2 Offentligt J.nr. 13-0172525 Den 17. januar 2014 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere