Referat fra stiftende generalforsamling i Fanø Vand Holding a.m.b.a. lørdag den 29. oktober 2011 kl i Nordby skoles atrium.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra stiftende generalforsamling i Fanø Vand Holding a.m.b.a. lørdag den 29. oktober 2011 kl. 10.00 i Nordby skoles atrium."

Transkript

1 Referat fra stiftende generalforsamling i Fanø Vand Holding a.m.b.a. lørdag den 29. oktober 2011 kl i Nordby skoles atrium. (I det omfang de fremmødte præsenterede sig inden deres indlæg eller referenten vidste, hvem personerne er, er der navns nævnelse ellers er der kun refereret "fra salen") Borgmester Erik Nørreby bød velkommen til den stiftende generalforsamling i Fanø Vand Holding Amba. På byrådsmødet den 15. november 2010, har byrådet på anbefaling af økonomi- og planudvalget vedtaget, at Fanø Vand A/S overdrages til et forbrugerejet Amba. På samme møde er det vedtaget, at få udarbejdet vedtægter og til, at der indkaldes til stiftende generalforsamling. Forud for den stiftende generalforsamling, har der været afholdt et interessetilkendegivelsesmøde, for at se om der var personer, der kunne have interesse i, at deltage i en stiftelse af et forbruger ejet amba. Det var der. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at hverken det nævnte møde - eller mødet her i dag, var eller er en afstemning for eller imod byrådets beslutning. Ved læsning af forskellige indlæg i eksempelvis Fanø Ugeblad, kunne nogle måske få det indtryk, at der i dag kan stemmes for eller imod, om vi skal have et forbruger ejet amba eller ej. Den beslutning er alene byrådets. Mødet i dag er alene en stiftende generalforsamling. Når Fanø Kommune i dag har et Vand- og Spildevandsselskab, Fanø Vand A/S er dette en konsekvens af lovgivning om, at de nævnte forsyningsområder ikke længere måtte være en del af den kommunale administration. Vandsektorloven. Områderne skulle senest den være flyttet over i et selskab, der var adskilt fra resten af den kommunale administration. Hele vand- og spildevandsområdet var frem til ikke juridisk adskilt fra kommunens øvrige forretningsområder, men i økonomisk henseende var der en skarp adskillelse mellem det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. Dette fremgår af kommunens regnskaber frem til selskabsudskillelsen. Samtidig er som følge af vandsektorloven, fra By- og Landskabsstyrelsen, udsendt en bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber. Med udgangspunkt i kravet om en større forbrugerindflydelse, har Fanø Byråd valgt, at give forbrugerne den maksimale indflydelse ved, at overdrage Fanø Vand A/S til et forbrugerejet Amba et andelsselskab. Større direkte indflydelse kan forbrugerne ikke opnå med den gældende lovgivning. 1

2 Så på den stiftende generalforsamling her i dag, er det op til de tilstedeværende at beslutte hvor mange forbrugere, der skal være i bestyrelsen og efterfølgende vælge hvem, der skal have sæde i bestyrelsen. Med disse indledende bemærkninger vil jeg går over til den udsendte dagsorden - og samtidig gøre opmærksom på, at jeg med denne indledning har udtømt mine bemærkninger for så vidt angår dagsordenens punkt 3. Fra flere deltagere blev der gjort opmærksom på, at flere brugere ikke har fået brev om mødet. Repræsentanterne fra Fanø kommune ville gerne vide hvem, der ikke er indkaldt. Alle forbrugere skulle være indkaldt. Der var kritik af de omdelte vedtægtsudkast der manglede sider. Dette blev afhjulpet, idet der rimelig hurtigt blev omdelt nye vedtægtsudkast Der var kritik af stavefejl. Ad pkt. 1. Valg af dirigent. Borgmester Erik Nørreby foreslog Dan B. Larsen, advokatfirmaet Dahl, som dirigent. Der var ingen modforslag, så Dan B. Larsen blev valgt. Søren Vinding stillede spørgsmål ved lovligheden af mødet, når ikke alle forbrugere har fået dagsordenen tilsendt. Hertil svarede dirigenten, at der ved en stiftende generalforsamling ikke er regler for, hvem og hvordan man indkalder. Næste gang, der afholdes generalforsamling er der derimod regler, der skal overholdes. Der blev fra salen udtrykt ønske om at få ført til referat at nogle borgere ikke er indkaldt. Det ønskes tilført referatet, at dirigenten siger, at det ikke betyder noget (at alle ikke er indkaldt). Ad pkt. 2. Valg af referent. Bente Loft Aafeldt blev foreslået som referent. Der var forslag om afstemning, men der var ingen modforslag. Bente Loft Aafeldt blev valgt. Ad pkt. 3. Baggrund for beslutningen ved Borgmester Erik Nørreby. Bent Overgaard ville gerne have en forklaring på baggrunden for beslutningen. Hertil svarede Erik Nørreby, at baggrunden er, at det i vandsektorloven er bestemt, at området skal udskilles fra det kommunale. 2

3 Bent Overgaard spurgte, om det var frygten for at byrådet skal handle uhensigtsmæssigt eller frygten for, at man bliver tvunget til at sælge. Erik Nørreby svarede, at man var opmærksom på de to begrundelser, men at byrådet vægtede forbrugerindflydelsen. Bjarne Frederiksen sagde, at det er flot at forbrugerne får indflydelse. I byrådsreferater fra 2010 fremgår det, at der er frygt for at selskabet sælges. Bliver det sådan, at alle får lige ret til forsyning? Bjarne Frederiksen henviste til sine forældre, der i 1960 købte sommerhus på Halen. Der var ingen telefon, men det blev lagt ind uden, at det kostede mere end det gjorde for andre. Hertil blev svaret, at man ikke kan garantere for prisen. Erik Nørreby sagde, at kapitalen er opsparet af forbrugerne. Loven tilskynder til større brugerindflydelse. Søren Vinding sagde, at det var borgmesterens politiske holdning derfor har jeg også min. Søren Vindig gav samtidig udtryk for, at der er tale om en fuldstændig unødvendig handling. Det giver ikke bedre vandkvalitet, der er blot tale om en sindrig konstruktion. Vi har et A/S, hvor flere brugere kan vælges det er ikke sket. Byrådet har ret til at lave om på vedtægterne i Fanø Vand A/S Der blev fra salen stillet spørgsmål om, hvem der ansætter i Fanø Vand. Erik Nørreby svarede, at når selskabet er stiftet, er det op til bestyrelsen at beslutte, hvem der ansættes i Fanø Vand. Jørgen Henriksen sagde, at borgmesterens argumentation for ham er ny og spurgte, om det er lovligt, at kommunen giver et sådant aktiv til et amba. Hertil svarede dirigenten ja. Britta Buhl anførte, at privatiseringen er de kommunale repræsentanters måde at få snablen i kassen på. Mistilliden er stor til borgmesteren og kommunaldirektør. Det er manipulation i stor stil. Vi vil ikke have et amba. I er valgt til at gøre borgerne tilpas ikke omvendt. Britta Hjermitslev henviste til borgermøde, hvor 15 personer var interesserede, og 35 ikke var interesserede kalder I det demokrati? Borgmesterens gruppe sidder med flertallet. Fra salen blev der givet udtryk for vildledning i omtalen af Fanø Vand A/S og Fanø Vand Holding amba. Dirigenten gjorde klart, at det der drøftes i dag er Fanø Vand Holding amba. Lena Hestbek Jensen har forespurgt i statsforvaltningen om lovligheden af at forære så stor en værdi væk. Det samme har Fanø kommune. Statsforvaltningen har svaret, at man ikke kan svare førend ambaet er stiftet. 3

4 Erik Nørreby forklarede, at et byrådsmedlems henvendelse til statsforvaltningen ikke standser sagen. Vi har haft jurister til at gennemgå sagen. Den er fuldt ud lovlig. Jørgen Henriksen mente, at det havde klædt borgmesteren at komme med disse oplysninger. Erik Nørreby sagde, at formålet med mødet i dag er den stiftende generalforsamling. Den eneste indflydelse byrådsmedlemmerne får, er hvis de vælges ind i bestyrelsen. Knud Nielsen henviste til side 7 og foreslog, at man tog en afstemning om ophør af ambaet. Dirigenten fandt forslaget interessant, men sagde, at man er her for at stifte ambaet. Britta Hjermitslev spurgte, om dagsordenen er sendt ud i forvejen og til hvem? Dirigenten svarede, at det var besvaret under punkt 1. Spørgsmål fra salen om bestyrelsen. Hvor mange medlemmer vælger generalforsamlingen 3, 7 eller? Hvordan skal bestyrelsen vælges? Dirigenten henviste til, at vedtægterne behandles senere. Spørgsmål fra salen om det er korrekt, at aktiverne bliver liggende i Fanø kommune? Dirigenten sagde nej, det er ikke rigtigt. Du må stå med vedtægterne for Fanø Vand A/S. Hans Bak spurgte, hvad der sker, hvis vedtægterne bliver nedstemt. Dirigenten oplyste, at vedtægterne gennemgås og rettes til. Hvis de ikke godkendes, må der startes forfra. Fra salen blev borgmesteren bedt om at gøre sit hjemmearbejde ordentligt. Indkald til senere møde. Claus Skovbjerg synes at det er en mærkelig konstruktion, men det er vel det muliges kunst. I Rindby Vandværk er vi interesserede i, at indflydelsen bliver lagt ud til de rette personer. Vi skal have valgt entusiastiske personer og personer, der har interesse i området. Fra salen blev det sagt, at sagen nu gøres til et politisk spørgsmål og ikke et anstændighedsspørgsmål. Skulle Christiansborg lave regler om, at man evt. skal afhænde A/S'er, så skal KL jo nok høres. Kig på Esbjerg hvis vi bliver sammenlagt. Enten sprede amba-ideen eller også bliver vi til grin. Byrådet kan evt. genoverveje sagen. Hvem er imod forslaget. Bent Kjær Hansen forstod ikke, at man var imod decentralisering og imod foreningsdannelse. Han var noget chokeret over de el- og telefonselskaber, som er blevet købt op her er ingen forbrugerindflydelse. Det er vigtigt at adskille myndighed, og dem der laver arbejdet/har ansvaret. 4

5 Karin Spillemose spurgte, om der nu blev tale om afkobling af Fanø kommune. Får selskabet den fulde råderet sætter takster o.s.v.? Skal Fanø kommune alene føre tilsyn. Erik Carlslund efterlyste fakta. Med denne konstruktion får sommerhusejere også indflydelse. Pernille Aagaard Truelsen, fra Advokatfirmaet Energi & Miljø oplyste, at taksterne fortsat skal godkendes i kommunen. Ambaet laver oplægget. Karin Spillemose ville gerne have afklaret, om Fanø kommune alene skal føre tilsyn. Pernille Aagård Truelsen bekræftede dette. Niels Hansen spurgte, om Fanø A/S ejes af Amba'et. Dirigenten forklarede, at Holding selskabet udpeger bestyrelsen til Fanø Vand A/S. Holdingselskabet bliver direktion. Søren Vinding sagde, at man godt forstod, at der skal ske adskillelse af myndighed og ansvar at vand og kloak skal udskilles. Fra salen blev der spurgt om Fanø Vand A/S er lig med Amba'et. Dirigenten oplyste, at det hænger sammen. Ambaet ejer alle aktier i Fanø Vand A/S og vælger bestyrelsen. Fra salen blev der spurgt, om der skal vælges en bestyrelse til begge selskaber? Dirigenten oplyste, at der kun skal vælges en bestyrelse til amba'et. Amba'et vælger bestyrelsen til A/S'et. Franz Kamber sagde, at man hele tiden siger kommunens formue det er ikke rigtigt det er borgernes formue. Når der er et A/S, er det kun borgere på Fanø der får indflydelse et amba giver alle forbrugere indflydelse. Hvis Fanø kommune kommer under Esbjerg, er det helt sikkert, at A/S'et vil blive solgt. Det kan ikke sælges, når det er et amba. Refslund henviste til Kaj Svarrers læserbrev i Fanø Ugeblad. Der kan ikke trækkes penge ud af Fanø A/S. Vil det A/S få nogen betydning? Der var en del debat, og borgmesteren gjorde opmærksom på, at der var tale om en stiftende generalforsamling og ikke en politisk behandling. Aktiverne ejes af holding amba. Skatteregler betyder, at et amba ikke kan sælges, men skal leveres tilbage til kommunen. Amba'et kan ikke oparbejde overskud uden skattemæssige konsekvenser. Et overskud skal i givet fald nedsætte taksterne. Refslund mente ikke, at hun havde fået svar på sit spørgsmål: Er ejerskabet en formalitet? 5

6 Erik Nørreby svarede, at det skal give forbrugerne den fulde indflydelse. Fra salen blev der spurgt, om Rindby Vandværk var med. Hertil blev der svaret, at Rindby Vandværk er et selvstændigt selskab med brugere, der ligestilles med de øvrige brugere i amba'et. Rindby Vandværk som forening er ikke en bruger i ambaet. En repræsentant fra Rindby Vandværk sagde, at de ikke følte, at de havde så meget at skulle have sagt. Hvis vi gerne vil have indflydelse må vi være til stede. Vi er klar til at gå ind i et konstruktivt arbejde. Vi har forstand på vand. Rindby Vandværk vil gerne være med. Rindby Vandværk er et selvstændigt selskab med brugere på lige fod med andre i ambaet. Ad 4. gennemgang af udkast til vedtægter. Fra salen blev det foreslået, at vedtægterne sættes til afstemning. Dirigenten henviste til, at det vil ske under dagsordenens pkt. 5. Under gennemgangen af vedtægterne oplyste dirigenten, at det var i orden at stemme med fuldmagt, såfremt man var nødt til at gå fra mødet. Vedtægterne blev gennemgået paragraf for paragraf. Kun vedtagne forslag refereres. Vedtagne forslag: (nummerering følger udkastets nummerering) Forbrugere, der er tilsluttet ved selskabets stiftelse er andelshavere, medmindre de fravælger dette "kan blive medlem i selskabet" slettes de enkelte ejerlejligheder, der kan være medlem, med Omformuleres: Ved indmeldelse udleveres vedtægter og regulativ for Fanø Vand Holding amba og vedtægter og takstblad for Fanø Vand A/S generalforsamling afholdes hvert år i april måned. 8.3 Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert medlem og ved annoncering i Fanø Ugeblad samt Fanø Extra med angivelse af dagsorden. Endvidere via tilmelding på selskabets hjemmeside (Indkaldelse sker via årsopgørelsen) afgives til bestyrelsen senest den 1. marts. 8.5 Pkt. 2 Bestyrelsens beretning, herunder gennemgang af årets aktiviteter i Fanø Vand A/S. 6

7 Pkt. 6 Bestyrelsens medlemmer vælges efter valg af formand og næstformand skal indkaldes, når mindst 2% af Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme. Alternativ udgår kan forslaget vedtages senest på næste års Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, valgt for 2 år......afgår skiftevis 4 (formand afgår) og 3 (næstformand afgår) hvert år valgt 2 suppleanter "Bestyrelsen konstituerer sig selv" udgår "reparation og vedligeholdelse" udgår 11 Punkt 11 udgår 12.1 ordet direktør udgår 12.2 Selskabet kan give prokura regnskabsår følger kalenderåret Ordet vandselskab udskiftes med selskab 14.3 Ordet repræsentantskab udskiftes med bestyrelse vedtaget på stiftende generalforsamling den 29. oktober 2011 Fra salen var der forslag om, at bestyrelsen ikke aflønnes. Hertil svarede dirigenten, at generalforsamlingen selv fastsætter, om bestyrelsen skal aflønnes, idet man godkender budgettet. Der blev herefter fra salen stillet forslag om, at vedtægterne kom til afstemning. Tommy Hansen forslog flg. stemmetællere: Flemming Weisz, Hans Thomsen og Tom Sørensen. De 3 foreslåede blev valgt Stemmeoptælling: 42 stemmer for vedtægterne godkendes 78 stemmer imod vedtægterne godkendes 1 stemme blank. Da vedtægterne ikke blev godkendt bortfalder punkt 6 og punkt 7. Mødet slut kl Ref. Bente Loft Aafeldt 7

Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011

Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011 Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011 Referat: Velkomst Generalforsamlingen startede med at formand Jens Jespersen bød velkommen. Han forklarede, at han under formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2014, den 7. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård 03-10-2013 Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den ordinære generalforsamling den 6. august 2011 i Gubben Valg af dirigent. Margrethe Auken blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder Forsamlingshus, Stenhøjvej 5, 8970 Havndal

Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder Forsamlingshus, Stenhøjvej 5, 8970 Havndal Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Hjemmeside: www.transdanmark. dk Den 22. marts 2012 Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder

Læs mere

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken Referat af Generalforsamlingen, tirsdag den 27. marts 2012 Der var 87 deltagere fra ejendommene tilstede, 61 stemmeberettigede heri inkluderet fuldmagter fra 6 ejendomme. Formanden Lene Ørding bød velkommen

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere