Evaluering af styreformen for Varde Forsyning A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af styreformen for Varde Forsyning A/S"

Transkript

1 Dato 2. oktober 2012 Dok.nr Sagsnr Ref. Jejo Evaluering af styreformen for Varde Forsyning A/S 1. Indledning Varde Kommune udskilte i 2009 de kommunale forsyningsområder vand, spildevand, affald og varme i en koncern af kommunalt ejede aktieselskaber. Fakta Nettomsætning: kr i 2011 Økonomiudvalget anmodede den 25. april 2012 forvaltningen om at foretage en evaluering af den valgte styreform for Varde Forsyning A/S. Denne evaluering fokuserer primært på konkrete faktuelle forhold samt sammenligning med andre kommuner/selskaber. Evalueringen er opbygget med følgende hovedafsnit: Først vurderes styreformen, dernæst vurderes hvorvidt selskaberne har opnået de ønskede mål og sidst fremkommer forvaltningen med anbefalinger til den fremtidige styreform. I forbindelse med evalueringen af styreformen har forvaltningen interviewet en række nøglepersoner omkring kommunens ejerskab henholdsvis 3 Byrådsmedlemmer, 3 ledende embedsmænd og 2 repræsentanter for forsyningen. Input fra disse respondenter er fremhævet med kursiv. 2. Styreformen 72 medarbejdere Holdingselskab med 5 datterselskaber: Vand, Spildevand, Varme og Affald samt Forsyningsservice Ved udskillelsen af forsyningsområderne valgte Byrådet at udskille alle forsyningsområder til en samlet koncern med et holdingselskab med fem datterselskaber. Denne model blev valgt blandt flere alternative modeller. I de følgende afsnit gennemgås selskabskonstruktionen nærmere, herunder præsenteres alternative selskabsformer ved eksempler fra andre kommuner. Efterfølgende beskrives de styringsmæssige redskaber, som Byrådet og kommunen har i forhold til selskabet. I den forbindelse spiller generalforsamlingen og bestyrelsen helt særlige roller, så disse vil blive beskrevet indgående, herunder beskrives andre kommuners bestyrelsessammensætning. 2.1 Selskabskonstruktionen I 2007 havde et bredt flertal i folketinget besluttet, at kommunerne skulle udskille vand- og spildevandsområderne fra kommunen. Mens ministerierne overvejede de konkrete bekendtgørelser herfor, gik Varde Kommune i gang med at drøfte hvordan og hvornår Varde Kommune skulle udskille forsyningsområderne. Tid Aktivitet Temadrøftelse i Udvalget for Teknik og Forsyning Direktionen vedtager projektorganisering af udskillelsen Nov Efter udbud vælges LETT og Deloitte som rådgivere på opgaven Byrådet principbeslutter udskillelse af alle forsyningsområder i samlet koncern organisering vælges mellem 1/11

2 forskellige modeller Byrådet vedtager selskabets vedtægter og rammeaftaler Byrådet godkender stiftelse af selskaberne og vedtager kort overordnet ejerstrategi Byrådet udpeger første bestyrelse Selskaber stiftes Byrådet godkender revision af dels ejerstrategi, dels vedtægter for Varde Forsyning A/S, herunder indskrives tilforordnet Byrådet giver en løbende bemyndigelse til, at borgmester og kommunaldirektør udgør generalforsamlingen Mindre revision af ejerstrategi vedtages, herunder udgår årlig drøftelse i Byrådet. Evaluering af styreform igangsættes. I Varde Kommune var alle kommunens forsyningsområder blevet samlet i samme kommunale virksomhed efter kommunesammenlægningen, hvilket gav en sikker drift og gode synergieffekter. Byrådet principbeslutter i foråret 2008, at alle fire forsyningsområder skal udskilles i en samlet koncern, der skal bestå af et holdingselskab med fem datterselskaber et for hvert forsyningsområde samt et serviceselskab: Model 1a: Varde Kommune Holdingselskab A/S Service A/S Vand A/S Varme A/S Spildevand A/S Affald A/S Modellens fordele og ulemper beskrives i beslutningsoplægget som: De primære fordele ved modellen: Samlet overgang til selskabsform med fortsat tæt samarbejde Samme overordnede ledelse (koncernledelse) Sambeskatning Forberedt til eventuelle fremtidige samarbejder med andre forsyningsselskaber De primære ulemper ved modellen: Stor formaliseret struktur med 6 bestyrelser og direktioner (kan være personsammenfald) Ingen mulighed for at overføre evt. overskud til kommunen uden 60/40% modregning i bloktilskud Forsyningsområderne udskilles 1. januar 2009 ud fra ovenstående koncernmodel. Modellen indebærer, at Varde Kommune ejer holdingselskabet Varde Forsyning A/S, mens det er holdingselskabet, der ejer datterselskaberne. Det indebærer, at Varde Kommune udgør generalforsamlingen i holdingselskabet, mens det er holdingselskabets bestyrelse der er generalforsamling for datterselskaberne. I forbindelse med stiftelsen af selskaberne fremgår det, at det forventes, at bestyrelsen for holdingselskabet udpeger sig selv til bestyrelse for datterselskaberne. I forbindelse med udskillelsen af forsyningsområderne blev Byrådet gjort opmærksom på, at udskillelsen til et aktieselskab ville medføre, at Byrådet ville få mindre indflydelse på den daglige drift af forsyningsområdet. Byrådets indflydelse ligger via generalforsamlingen, myndighedsopgaven og gennem en eventuel ejerstrategi. 2/11

3 2.2 Andre selskabskonstruktioner Varde Kommune valgte at udskille alle forsyningsområder i en multiforsyningskoncern. Blandt landets kommuner er der generelt valgt forskellige selskabskonstruktioner. Der er således i branchen ikke en entydig opfattelse af, om enkeltstående selskaber (evt. på tværs af kommuner) eller multiforsyningskoncerner er bedst. Generelt findes følgende andre muligheder: Enkeltstående forsyningsselskaber, hvor selskabet kun varetager et forsyningsområde (evt. både vand og spildevand) Holdingselskab uden serviceselskab, hvor administration ligger i holdingselskabet eller i de enkelte datterselskaber Tværkommunale selskaber enten som aktieselskab eller som 60-selskaber Det vil være muligt at ændre Vardes nuværende struktur, men det vil i givet fald kræve en nærmere analyse af muligheder og konsekvenser. I alle de omkringliggende kommuner har man valgt selskabskonstruktioner der er sammenlignelige med Vardes. For alle kommuner gælder, at udskillelsen er sket til aktieselskaber. Ingen kommuner har valg interessentselskaber eller partnerskaber. Der er en vis variation i forhold til antallet af selskaber som er oprettet ifm. udskillelsen. Der synes dog at være en klar tendens til, at jo større forsyningen er (omsætning el. personale), og jo flere forsyningsområder der er udskilt, desto flere selskaber er der oprettet i forbindelse med udskillelsen. Dette fremgår af nedenstående tabel. Kommune Nettoomsætning (mio. kr.) Antal ansatte Varde Billund Esbjerg Ringkøbing-Skjern Vejen Antal forsyningsområder Antal koncernselskaber I alle kommuner har man valgt at ansætte medarbejderne i et selskab. I de tre største kommuner (inklusive Varde) har man valgt at ansætte medarbejderne i et separat serviceselskab. Der synes ikke at være nogen entydige forskelle på, hvorfor en model er valgt frem for en anden. Valg af selskabskonstruktion har afhængt af lokale forhold på udskillelsestidspunktet. Overordnet synes der at være en indikation på, at der kan opnås stordriftsfordele idet antallet af medarbejdere synes at falde i forhold til en stigende omsætning. Interviewene giver ikke anledning til at anbefale en ændret struktur for koncernen, men det bemærkes, at især udskillelsen af affaldsområdet, hvor kommunen også indgår i 60-selskaber vil kunne give anledning til udfordringer. Forsyningens repræsentanter peger på muligheden for at indgå i strategiske samarbejder med andre forsyningsvirksomheder. En af de interviewede kommuner tilkendegiver samme mål. 3/11

4 2.3 Byrådets styring af Varde Forsyning A/S Byrådet havde ved stiftelsen fokus på den fremtidige styring af området. Som ejer af et aktieselskab foregår styringen af selskabet jf. selskabsloven gennem generalforsamlingen og udpegningen af bestyrelsen. For at styrke sammenhængen mellem Byrådets politik og selskabets udvikling vedtog Byrådet, at der dels skulle udarbejdes en ejerstrategi, som skulle drøftes årligt i Byrådet forud for generalforsamlingen, dels skulle det indskrives i bestyrelsens forretningsorden, at kommunaldirektøren kan udpege en person med ret til deltagelse uden stemmeret i bestyrelsesmøder. Hidtil har kommunaldirektøren udpeget en direktør til at varetage denne funktion. Varde Kommune har den primære indflydelse på Varde Forsyning A/S og datterselskaber gennem: generalforsamlingen og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger. Byrådet kan vedtage mandat til ejerens repræsentanter. udpegningen af bestyrelsen, der jf. vedtægterne består af 5 medlemmer, der udpeges af generalforsamlingen og dermed i praksis af Byrådet ved konstitueringen. Disse medlemmer suppleres af 3 medarbejderrepræsentanter. Byrådet har ikke instruktionsbeføjelse over medlemmer af et aktieselskabs bestyrelse. Herudover træffer Byrådet en række andre beslutninger, som har indflydelse på selskaberne: Revision af de indgåede rammeaftaler med alle selskaber (ændringer skal godkendes af både selskab og Byrådet) Godkendelse af takster (myndighedsopgave) Vedtagelse af myndighedsplaner indenfor de områder, som selskaberne arbejder med Kommunen skal jf. beslutninger ved selskabernes stiftelse godkende låneoptagelse Revision og løbende opfølgning på Byrådets ejerstrategi For at sikre en tæt koordination mellem selskaberne og kommunen har følgende relationer også betydning for forholdet mellem selskaberne og kommunen: Kommunaldirektøren udpeger et tilforordnet medlem uden stemmeret til bestyrelsen pt. direktør for Plan, kultur og teknik Borgmesteren og kommunaldirektøren har som repræsentanter for ejeren halvårlige møder med formanden og næstformanden for bestyrelsen i Varde Forsyning A/S Som en udløber af ejerstrategien afholdes regelmæssige møder mellem kommunens direktør for Plan, Kultur og Teknikforvaltningen og direktøren for holdingselskabet, ligesom der er kvartalsvise møder mellem relevante kommunale ledere fra myndigheden og fra selskaberne. Holdingselskabets direktør indgår i kommunens udvidede chefgruppe på Plan, Kultur og Teknikforvaltningen I andre kommuner f.eks. Esbjerg og Frederiksberg ansættes en af kommunens direktører som direktør for forsyningsselskabet. Interviewene viser, at Varde Kommunes aktive ejerskab fungerer bedre og bedre. Flere giver udtryk for, at de vurderer, at vi i Varde er længere fremme med det aktive ejerskab end andre kommuner. Interviewene viser, at Varde Kommune og Varde Forsyning har været gennem en læreproces omkring kommunens ejerskab, men det vurderes generelt, at ejerskabet fungerer bedre og bedre. Interviewene viser også, at der gennem forløbet ikke altid har været overensstemmelse mellem ejerens og selskabets 4/11

5 fokusområder. Dette er ikke mindst tydeligt omkring balancen mellem langsigtet sikker drift og lave takster. Generelt vurderes ejerens styring at være tilstrækkelig. Enkelte udtrykker dog bekymring over risikoen for, at der bliver for meget styring på konkrete områder. Kun én vurderer, at styringen er for lille. Repræsentanterne for Forsyningen finder styringen passende. Selvom det aktive ejerskab fungerer bedre og bedre, så udtrykker flere kommunale embedsmænd, at der er behov for en klarere ansvars- og rollefordeling mellem ejer, myndighed og forsyning. Flere politikere giver udtryk for, at bestyrelsens prioritering ikke altid har været lig Byrådets. Endvidere udtrykker flere politikere og embedsmænd, at bestyrelsesmedlemmerne kan agere som stat i staten i deres Byrådsfunktion. Repræsentanterne for forsyningen giver udtryk for, at tilknytningen af en tilforordnet til bestyrelsen giver gode løbende input omkring diverse emner, herunder omkring ejerens syn på særlige sager Generalforsamlingen Ejerens primære indflydelse i et aktieselskab ligger via generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal jf. selskabsloven og vedtægterne træffe visse beslutninger, herunder godkende årsberetningen, ændring af vedtægter og udpegning af bestyrelsesmedlemmer. Det er på generalforsamlingen, at ejeren kan stille spørgsmål til selskabets drift og dispositioner, at selskabets ledelse præsenterer og får godkendt planer for fremtiden, at ejeren kan pålægge selskabet retningslinjer og budgetrammer for selskabets virke i de kommende år. Selskabets bestyrelse skal på generalforsamlingen svare på de spørgsmål, som en aktionær skriftligt har stillet på forhånd, ligesom spørgsmål, der stilles på selve generalforsamlingen, skal søges besvaret. Byrådet har to gange behandlet sager omkring generalforsamlingen. Begge gange har sagerne vedrørt revision af ejerstrategien. Hverken forvaltningens oplæg eller Byrådets beslutninger indikerer, at Byrådet har drøftet et mandat til ejerens repræsentanter på generalforsamlingen udover indholdet i ejerstrategien. Økonomiudvalget har dog en uformel drøftelse af dagsordenen for generalforsamlingen. I maj 2011 besluttede Byrådet at give en løbende bemyndigelse til, at borgmesteren og kommunaldirektøren tegner kommunen på generalforsamlinger i Varde Forsyning A/S. Mandatet er ikke nærmere beskrevet, men mandatet vurderes klart ikke at gælde udpegning til bestyrelsen, da denne sker ved Byrådets konstituering. I forhold til den hidtidige proces ser det ud til, at: Frem til 2012 har Varde Kommune godkendt de fremførte ledelsesberetninger og årsrapporter uden bemærkninger. I 2012 udtrykker generalforsamlingen bekymring for udviklingen i takster og tilfredshed med selskabets forventning om fald i de kommende år. Kommunen har desuden i 2011 på generalforsamlingen bemærket, at det bør overvejes at sende revision i udbud. Varde Kommune har aktivt anmodet om at konkrete punkter blev behandlet på generalforsamlingerne. Dette vedrører ændringer i vedtægter, effektiviseringsstrategi(2012) og ejerstrategi(2011). Varde Kommune har ikke indkaldt til ekstraordinære generalforsamlinger, ligesom Varde Kommune ikke har udtrykt mistillid til bestyrelsens eller ledelsens drift af selskabet. 5/11

6 Udover de formelle beslutninger på generalforsamlingerne, viser interviewene, at der på disse er en god og klar diskussion af koncernens udvikling. Hidtil har generalforsamlingen i Varde Forsyning A/S været lukket for offentligheden. Årsberetningen offentliggøres efterfølgende på Varde Forsynings hjemmeside. I statsligt ejede aktieselskaber har pressen adgang til generalforsamlingen Ejerstrategi Varde Kommune har vedtaget en ejerstrategi, der viser ejerens forventninger til selskabets drift (og hermed hvad ejeren vil lægge vægt på ved generalforsamlingen). Ejerstrategien vedtages og kan til enhver tid ændres - af Byrådets flertal. En ejerstrategi er ikke et retligt forpligtende dokument, hvorfor strategien eller dele heraf enten skal indskrives direkte i vedtægterne eller vedtages på generalforsamlingen for at være retligt gyldige. Byrådet vedtog den første ejerstrategi i forbindelse med udskillelsen. Ejerstrategien var i den første udgave kortfattet og overordnet. En årlig drøftelse af ejerstrategien skulle give Byrådet mulighed for at forholde sig til ejerskabet og kommunens synspunkter på generalforsamlingen. Ejerstrategien er revideret i henholdsvis 2011 (helt ny og udbygget udgave) og 2012 (mindre justeringer). Byrådet har i maj 2012 besluttet kun at behandle ejerstrategien, når der er behov for ændring heraf, hvorved Byrådet ikke har en fast drøftelse af ejerskabet og selskabets virke. I den seneste ændring af vedtægterne for Varde Forsyning er tilføjet følgende: Aktiviteterne drives i henhold til Varde Kommunes ejerstrategi. Det selskabsretlige udgangspunkt er dog fortsat, at ejerens ret til at træffe beslutninger i selskabet udøves på generalforsamlingen. Ejerstrategien er 1 gang behandlet og vedtaget på generalforsamlingen i Varde Forsyning A/S, hvorved den pågældende udgave bliver del af selskabets strategi og dermed juridisk gældende. Der er en klar fælles opfattelse af, at den nye ejerstrategi har gjort en forskel, og at den er et godt værktøj til at vise ejerens forventninger. 2.4 Bestyrelsessammensætning Bestyrelsen for Varde Forsyning A/S består af 8 personer, heraf er 5 udpeget af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for 4 år af gangen. Udpegningen følger Byrådets valgperiode. Byrådet indstiller til generalforsamlingen, hvem der skal udpeges til bestyrelsen. Indstillingen har hidtil indgået i Byrådets samlede konstituering, og den sker efter forholdstalsvalg. Jf. selskabets vedtægter udpeges formanden for bestyrelsen også ved generalforsamlingen (og dermed i praksis ved konstitueringen). Det er ikke et krav, at medlemmer af bestyrelsen skal være politikere fra Byrådet. Hidtil har alle de generalforsamlingsudpegede medlemmer af bestyrelsen dog været medlemmer af Byrådet. Udvalget om de styringsmæssige relationer mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber (2006) anbefaler kommunerne, at der sigtes på at sammensætte en kompetent bestyrelse. Udvalget anbefaler derfor, at kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsens grupper i forbindelse med udpegningen konkret overvejer begrundelsen og behovet for at udpege de enkelte repræsentanter blandt politikere, kommunalt ansatte eller eksterne repræsentanter. I Varde Kommune var udpegningen en del af Byrådets konstitueringsaftale. Det ligger ikke inden for denne evaluering at vurdere den nuværende bestyrelses sammensætning, men det kan konstateres, at 6/11

7 Byrådet hidtil har udpeget en samlet bestyrelse, hvor bestyrelsesmedlemmerne er politisk bredere sammensat end hvis grupperne havde fulgt muligheden for at indstille bestyrelsesmedlemmer i henhold til den d Honske metode. Jf. bekendtgørelsen om forbrugerrepræsentanter i vandselskaber skal bestyrelsessammensætningen i minimum Varde Vandforsyning A/S og Varde Spildevandsforsyning A/S ændres senest ved generalforsamlingerne i 2014, hvor bestyrelsen også skal inkludere forbrugerrepræsentanter. Varde Forsyning A/S udarbejder et oplæg til drøftelse med ejeren omkring de fremtidige bestyrelsessammensætninger, herunder muligheden for at fastholde samme bestyrelse i hele koncernen. Interviewene indikerer samlet, at bestyrelsessammensætningen ikke udgør et selvstændigt problem. Der er dog flere, der vurderer, at det kan være interessant at tilføje en professionel bestyrelsesmedlem/- formand, men de fleste peger samtidigt på, at den politiske tilknytning ikke må mistes. Generelt vurderes der ikke behov for embedsmænd i bestyrelsen eller for skriftlige kompetencekrav til bestyrelsesmedlemmer. Blandt de politiske repræsentanter er der ikke fuld enighed om hvorvidt det kan være hensigtsmæssigt at opstille kompetencekrav til bestyrelsesmedlemmer. Fordele og ulemper ved særligt udpegede bestyrelsesmedlemmer Fordele Ulemper Byrådsmedlemmer Professionelle Embedsmænd - sammenhæng til Byråd - mindretalsbeskyttelse - evt. mangel på faglige eller økonomiske indsigt - risiko for inhabilitet i Byrådet (jf. afsnit 2.4.3) - risiko for at bestyrelsesrollen flyttes med ind i Byrådet - faglige og/eller økonomisk indsigt - uafhængig af Byrådsarbejde - uafhængig af myndighed - Ingen sammenhæng til Byråd - færre pladser i konstituering - faglig og/eller kommunaløkonomisk indsigt - ejer kan prioritere den nødvendige tid - loyalitetskonflikt ift. ansættelsessted - ansættelsesforhold tenderer instruktionsbeføjelse - usikkerhed om hvorvidt medlem kan udtræde frivilligt Ved udpegning af professionelle bestyrelsesmedlemmer, herunder evt. formand, bør det overvejes, hvordan dette påvirker konstitueringen (forholdstalsvalg), hvis et professionelt medlem udpeges via flertalsafgørelse (særligt ved personlig udpegning, men gælder også ved udpegning efter funktion) Bestyrelser i andre kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet udgav i 2006 en rapport fra udvalget om de styringsmæssige relationer mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber. Af rapporten fremgår det, at politikere og statslige embedsmænd deltager som oftest ikke i de statsligt ejede selskabers bestyrelser. Helt modsat er det for de kommunalt ejede selskaber, hvor 79% af bestyrelsesmedlemmerne er Byrådsmedlemmer og 11% er kommunalt ansatte, hvorved kun 10% er eksterne repræsentanter. I lyset af at de kommunale selskaber oftest er relativt små med en omsætning på under 50 mio. kr. anbefaler udvalget ikke at kommunale selskaber generelt udelukkende anvender eksterne repræsentanter. Varde Forsyning er således et relativt stort kommunalt aktieselskab med en omsætning på ca. 250 mio.kr. 7/11

8 I de nabokommuner Varde Kommune normalt sammenligner sig med har man valgt andre bestyrelsessammensætninger. Nedenstående tabel giver et overblik over disse. Kommune Esbjerg Vand Spildevand Varme Billund Vand, Spildevand Vejen Vand, Spildevand Ringk.-Skjern Vand, Spildevand Gadelys Tønder Vand Spildevand Affald Bestyrelsens Fordeling størrelse 8 5 Byrådspolitikere 3 medarbejderrepræsentanter 3 1 Byrådspolitiker 1 professionel (formand) 1 embedsmand 7 5 Byrådspolitikere 2 medarbejderrepræsentanter 8 4 Byrådspolitikere 1 professionel (næstformand) 3 medarbejderrepræsentanter 6 4 Byrådspolitikere 2 medarbejderrepræsentanter Kommentarer Byrådspolitikerne er identiske med Teknik & Forsyningsudvalget Formanden er tidl. Direktør for Billund Lufthavn. Byrådspolitikeren er formand for Teknik & Miljøudvalget. Embedsmanden er direktør for Teknik & Miljø (fratrådt) 1 Byrådspolitiker er også medlem af Teknik & Miljøudvalget Næstformanden er advokat. 2 Byrådspolitiker er også medlem af Teknik & Miljøudvalget 1 Byrådspolitiker er også medlem af Teknik & Miljøudvalget Der er interviewet embedsmænd fra tre omkringliggende kommuner. Generelt er de omkringliggende kommuner tilfredse med samarbejdet mellem forsyningsvirksomhedernes bestyrelser og kommunerne. Bestyrelsessammensætningen i de enkelte kommuner har været et udtryk for lokale politiske ønsker. To steder har der været et ønske om at bestyrelserne skulle have deltagelse af et professionelt bestyrelsesmedlem. Et sted har man samtidigt ønsket, at der skulle være maksimal politisk deltagelse i bestyrelsen, mens man i Esbjerg har ønsket at have så stor overensstemmelse med den tidligere udvalgsstyring af området at man har indsat det kommunale udvalg der er ansvarlig for området i forsyningskoncernens bestyrelser. De to steder hvor der er et professionelt bestyrelsesmedlem vurderes det at der med kommunale øjne har skullet arbejdes lidt mere intensivt med at sikre (forventningsafstemme) bestyrelsens arbejde og ejerens (kommunen) interesser var sammenfaldende. Forventningsafstemning mellem bestyrelse og ejer har dog været et tema i alle 3 kommuner. Der, hvor hele Teknik & Forsyningsudvalget sidder i bestyrelsen, er det tilkendegivet, at der generelt har været sammenfald mellem bestyrelsens arbejde og kommunens interesser. Det skal bemærkes, at kommunen har sikret sig at der ikke opstår interesse- og habilitetskonflikter for Teknik og Forsyningsudvalget ved, at myndighedsansvaret for forsyningsområdet ligger i kommunens Plan & Miljøudvalg. Udvalgsstrukturen med et Plan & Miljøudvalg og et Teknik & Forsyningsudvalg har eksisteret siden Kommunalreformen. Alle kommuner har givet udtryk for at kommunalt ansattes arbejde i selskabets regi eller politisk valgte bestyrelsesmedlemmer fra det tekniske område har været fordelagtigt set med kommunens øjne også hvor det kun har været i en begrænset periode. 8/11

9 Alle kommuner har givet udtryk for at der på det administrative niveau har været modsat rettede synspunkter mellem forsyningen og myndigheden. Nogle steder stærkere end andre, men alle steder har man opnået enighed før det blev til politiske sager. Andre observationer I Esbjerg er kommunens direktør for Teknik & Miljø også direktør for forsyningen, hvilket han også var før selskabsudskillelsen. Teknik & Miljø direktøren er administrerende direktør i holdingselskabet med en med-direktør som så er administrerende direktør i datterselskaberne. I Esbjerg vurderer man, at den valgte bestyrelses- og direktionsmodel i udstrakt grad varetager kommunens interesser og samtidig gør det muligt at indhente de effektiviseringsmuligheder, der var forventet i selskabsudskilningen. Hvis Esbjerg Kommunes model med ansættelse af den kommunale Teknik & Miljø direktør som administrerende direktør i holdingselskabet skulle overføres til Varde Kommune, vil det kræve en tilpasning af den nuværende ledelses ansættelsesforhold. Udpeges et helt udvalg til bestyrelsen kan dette få betydning for bestyrelsens størrelse inklusive antallet af medarbejderrepræsentanter. I alle kommuner er man generelt tilfredse med hver deres forskellige modeller, hvorved deres erfaringer ikke giver anledning til at foreslå ændringer i styreformen i Varde Medarbejderrepræsentanter Medarbejdere har i henhold til selskabsloven ret til at blive repræsenteret i bestyrelsen, hvis der gennem de seneste år har været mindst 35 medlemmer i gennemsnit. Retten gælder både det enkelte selskab og et holdingselskab(koncernrepræsentation). I begge tilfælde kan medarbejderne udpege et antal medlemmer af bestyrelsen (og suppleanter for disse) svarende til halvdelen af det antal bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen, dog mindst 2 medlemmer. Ved ulige tal rundes op. Medarbejderrepræsentanter har samme rettigheder og pligter som øvrige medlemmer. Ved forsyningskoncernens etablering blev der indgået en frivillig aftale med medarbejderne om, at de ikke udpeger medarbejderrepræsentanter til datterselskaberne og dermed alene udpege koncernrepræsentanter, hvorved bestyrelsen i holdingselskabet efterfølgende på generalforsamlingerne kan vælge sig selv ind i alle datterselskabers bestyrelser uagtet koncernrepræsentanternes ansættelsessted og uagtet antallet af medarbejdere i datterselskabet. Med samme bestyrelse var målet en stærk koncernledelse, hvor bestyrelsesmedlemmer ikke skulle vandre ud og ind afhængigt af hvilken bestyrelse, der var møde i. Efterfølgende har holdingselskabet ændret vedtægterne for datterselskaberne, så de også består af 5 generalforsamlingsudpegede, der vælges af den samlede bestyrelse på 8, og 3 medarbejderrepræsentanter i hvert selskab. Ændringen vanskeliggør mulighederne for samme bestyrelse i alle selskaber. Hidtil har det dog været de samme tre medarbejderrepræsentanter i både holdingselskab og alle datterselskaber uanset at de i dag alle er ansat i serviceselskabet Inhabilitet I forbindelse med udskillelsen drøftede Byrådet bl.a. risikoen for at de udpegede medlemmer vil være inhabile i sager af betydning for forsyningsområdet. Forventningen ved udskillelsen var, at inhabilitet kun ville forekomme undtagelsesvis. Siden udskillelsen har Byrådet behandlet en række sager af interesse for Varde Forsyning A/S. I flere sager har Byrådet og de enkelte medlemmer af forsigtighedshensyn erklæret formanden for / medlemmer af bestyrelsen for inhabile. Omfanget af 9/11

10 sager, hvori bestyrelsen blev erklæret inhabile viste sig større end forventet. På baggrund af en tilbagemelding fra Statsforvaltningen er rammerne nu klarlagt og synliggjort, hvorved medlemmerne kun sjældent forventes at være inhabile. Forvaltningens vurdering er, at denne problemstilling nu er afklaret. Interviewene bekræfter denne vurdering. Interviewene viser også, at opblødningen af fortolkningen af inhabilitet som følge af statsforvaltningens udmelding forventes at forbedre samarbejde og dialog mellem bestyrelsesmedlemmerne og Byrådet. I Esbjerg Kommune udgør Teknik & Forsyningsudvalget også bestyrelsen i forsyningsselskabet. Skulle Esbjerg modellen implementeres i Varde Kommune kan dette i særlige konkrete tilfælde indebære interesse- eller habilitetskonflikter. I Esbjerg Kommune undgår kommunen dette ved at en opdeling af det tekniske område i to fagudvalg. Det er forvaltningens vurdering, at dette ikke er nødvendigt, da hovedreglen er, at udvalgsmedlemmerne ikke er inhabile selvom de også er bestyrelsesmedlemmer i det 100% kommunalt ejede aktieselskab jf. bl.a. statsforvaltningens udtalelse. Uanset om bestyrelsen består af medlemmer fra et fagudvalg eller økonomiudvalget, så kan der opstå særlige sager i forbindelse med f.eks. en spildevandsplan, hvor sagens udfald kan tænkes at have særlig betydning for netop spildevandsselskabet. Inhabilitet vil derfor i alle tilfælde bero på en konkret vurdering af de involverede interesser. 3. Målopfyldelse Udskillelsen af forsyningsområderne skete på baggrund af et lovkrav, og samtidig var fokus i udskillelsen at sikre en fortsat god og billig drift (jf. Byrådets beslutningsgrundlag). Der blev derfor ikke formuleret entydige målsætninger for udskillelsen. På baggrund af det materiale, der lå til grund for udskillelsen, synes det at være gældende, at de primære mål var at udvikle kommunens værdier, at fastholde lave takster og at fastholde et godt samspil med kommunen. På baggrund af koncernens årsrapporter og de gennemførte interview kan det konstateres, at Varde Forsyning har opfyldt målsætningen om at videreudvikle kommunens værdier. Hvad angår målet om at fastholde lave takster, så opleves dette ikke opfyldt. Denne evaluering indeholder ikke en redegørelse for årsager til takstudviklingen, herunder hvor meget af takstudviklingen er begrundet i investeringer som følge af ændrede myndighedsplaner og harmonisering af takstpolitik. Det kan konstateres, at taksterne trods stigning fortsat ligger i den lave ende i forhold til bl.a. nabokommuner. Takstudviklingen har været drøftet indgående i årshjulets forskellige mødefora, herunder på generalforsamlingen. På generalforsamlingen i 2012 fremlægger bestyrelsen en plan for fald i takster fremover. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at selvom målsætningen ikke opleves opfyldt på nuværende tidspunkt, så har styreformen sikret opmærksomhed på målet, så dette kan opfyldes fremover. Et af elementerne i vurderingen af takstudviklingen handler om effektivisering af selskabernes drift. I forbindelse med udskillelsen var der indlagt en effektivisering på 1% i budgetterne, men interviewene viser, at dette har ikke været klart for nogen af respondenterne. Effektivisering er senest drøftet som følge af ejerstrategiens forventning om en ejerstrategi en forventning som er stadfæstet på generalforsamlingen. Effektiviseringsstrategien har været undervejs et stykke tid, men den er nu vedtaget. Interviewene viser, at kommunens repræsentanter har stort fokus på effektivisering. Forsyningens repræsentanter mener, at der har været realiseret en effektivisering. Et andet af elementerne i takstudviklingen handler om den avance, som serviceselskabet taget for ydelser solgt til de øvrige datterselskaber. Avancen på 5% blev fastlagt af Byrådet i forbindelse med 10/11

11 udskillelsen, og den er godkendt af revisionen. Avancen udgør arbejdskapital for selskabet, men anvendes pt. ikke, så der på kort sigt er tale om en opsparing uden nærmere formål. På baggrund af drøftelser mellem ejer og bestyrelsen er der nu fastsat et loft på 5 mio. kr. for opsparingen. De politiske medlemmer udtrykker alle en skeptisk holdning til avancen, som opfattes som en unødvendig opsparing uden mål. Det gode samspil med kommunen fik med udskillelsen to dimensioner: kommunen som ejer og kommunen som myndighed: Samarbejdet med kommunen som ejer er tidligere beskrevet og vurderes generelt at gå bedre efterhånden som alle parter lærer deres rolle at kende, ligesom ejerstrategien er blevet revideret og dermed blevet et stærkere redskab. Det er dog gældende, at især politikerne oplever, at bestyrelsen arbejder meget selvstændigt og ikke altid formår at sikre den forventede koordination med Byrådets prioriteringer bestyrelsen opleves også som en stat i staten. Alle parter er enige om, at samarbejdet mellem forsyningen og kommunen som myndighed generelt fungerer godt i dag, hvor parterne har opnået en bedre forståelse af hinandens roller og ansvar. Forsyningen oplever, at samarbejdet med kommunens administration og som ejer fungerer godt, men at samspillet med de politiske udvalg måske kunne forbedres, herunder f.eks. samspil omkring viva Vardes tema om den reneste kommune. En af de kommunale embedsmænd vurderer, at dette allerede er i en positiv udvikling som f.eks. når bestyrelsesformanden og kommunens leder af miljøteamet sammen gennemgik affaldsplanens konsekvenser for Byrådet. 4. Afslutning og anbefaling På baggrund af overstående evaluering af styreformen for Varde Forsyning A/S er det forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for formelle ændringer af styreformen for Varde Forsyning A/S. Den samlede vurdering er, at styreformen fungerer bedre og bedre efterhånden som forståelsen af hinandens roller og ansvar bliver bedre. Den nye ejerstrategi synes at udgøre den rette ramme for det videre samarbejde. Selvom styreformen fungerer bedre og bedre bør byrådet drøfte, om funktionsmåden kan optimeres. Forvaltningen anbefaler derfor Byrådet: at drøfte om Varde Kommune skal anvende Esbjerg Kommunes model, hvor Byrådets repræsentanter udgøres af Plan- og Teknikudvalget, at drøfte om en eller flere bestyrelsesmedlemmer skal udpeges udenfor byrådet som følge af faglige eller personlige kompetencer, at anmode Varde Forsyning A/S om et oplæg til den fremtidige bestyrelsessammensætning i selskaberne efter tilføjelse af forbrugerrepræsentanter i vandselskaberne, at kommunens ejerskab synliggøres for byrådet ved at Byrådet eller Økonomiudvalget drøfter forsyningsområdet forud for generalforsamlingen i Varde Forsyning A/S med henblik på eventuelt at fastsætte et mandat til kommunens repræsentation på generalforsamlingen, at drøfte hvorvidt der skal være større åbenhed om selskabernes arbejde, herunder om f.eks. referater af generalforsamlingerne skal offentliggøres. 11/11

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen:

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen: NOTAT Bestyrelsens sammensætning samt honorering for selskaberne Ringsted Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S, Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Kraftvarmeværk A/S, Ringsted Fjernvarme A/S Indledning:

Læs mere

Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel.

Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel. 17. april 2008 NOTAT: Slettet: 16. april 2008 Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel. Kommunes vandforsyning,

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Notat. Inhabilitet Kommunalbestyrelsen/Hørsholm. Frank Steen. ApS

Notat. Inhabilitet Kommunalbestyrelsen/Hørsholm. Frank Steen. ApS Notat Til: Vedrørende: Bilag: Frank Steen Inhabilitet kommunalbestyrelsen/hørsholm Vand ApS Ingen Inhabilitet Kommunalbestyrelsen/Hørsholm Vand Aps Forvaltningsloven Forvaltningsloven indeholder bestemmelser

Læs mere

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning Notat Postadresse: Udviklingsenheden Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Direkte telefon 56 20 36 87 ansvc@faxekommune.dk

Læs mere

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dato: 9. april 2014 INDLEDNING Dette notat omhandler Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for sine kommunalt ejede aktieselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommune, januar 2011 Indledning Ejerstrategien skal forholde sig til

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 18 Bilag 7 Bestyrelse og direktion 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning og

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

BESTYRELSESSAMMENSÆTNING - MODELLER

BESTYRELSESSAMMENSÆTNING - MODELLER Bilag 3: Modeller for bestyrelsessammensætning Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 168151 12. november 2015 BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE

SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE SKEMA TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE Udgiver: DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker Udarbejdet af: DANVA, Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660

Læs mere

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund Notat Vedrørende: Notat om forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten Sagsnavn: Klage fra Bjarne Overmark til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk Folkepartis vedr. strukturændringer Sagsnummer: 00.01.00-K02-5-15

Læs mere

26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S. CVR-nr Advokataktieselskabet Horten CVR

26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S. CVR-nr Advokataktieselskabet Horten CVR 26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 05 62 65 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. SELSKABETS NAVN HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Furesø Forsyning

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ARWOS HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR ARWOS HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR ARWOS HOLDING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er ARWOS Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Aabenraa Kommune. 1.3 Selskabets formål er at

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Furesø Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Furesø Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.:

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S CVR. nr.: 32 89 03 34 I:\ISHOJ FORSYNING\Dokumenter\Vedtægter revideret 2013.04.10\Vedtægter Ishøj Forsyning Holding AS (1).doc 1. SELSKABETS NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik,

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik, NOTAT s besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab 1. Mål og idégrundlag På baggrund af en række gennemførte analyser i 2015 af potentialerne ved øget samarbejde på forsyningsområdet (primært vand- og spildevandsområdet)

Læs mere

Ejerens rolle og forventninger til vandselskabet Af hvem og hvordan drives fusions- og samarbejdsprocesserne

Ejerens rolle og forventninger til vandselskabet Af hvem og hvordan drives fusions- og samarbejdsprocesserne Ejerens rolle og forventninger til vandselskabet Af hvem og hvordan drives fusions- og samarbejdsprocesserne Borgmester og Bestyrelsesformand Erik Buhl Nielsen Hvem er vi i Varde Kommune? - Varde er landets

Læs mere

Vedtægter for HOFOR A/S

Vedtægter for HOFOR A/S Vedtægter for HOFOR A/S CVR-nr. 10 07 30 22 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HOFOR A/S. 1.2 Selskabets binavne er: 2. Formål - HOVEDSTADSOMRÅDETS FORSYNINGSSELSKAB A/S - HOFOR Service A/S - HOFOR Forsyning

Læs mere

Indstilling. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2013 Ordinær generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Der skal inden udgangen af maj

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ANMMA Den 7. juni 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ANMMA Den 7. juni 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4609-00059 Ref. ANMMA Den 7. juni 2013 Opdateret notat om forbrugerindflydelse og medarbejderrepræsentation i vandselskaber. Bestyrelsen i et vandselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S CVR-nr. 32 05 93 25 Navn 1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Fremtidig organisation af Brønderslev Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. j. nr.

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Fremtidig organisation af Brønderslev Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. j. nr. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d j. nr. 01-03-02 Tlf. : 36 92 83 19 Mobil: 30 98 83 18 paa@energiogmiljo.dk 26. august 2007 Fremtidig organisation af Brønderslev Forsyning Skolebakken 7, 1. tv.

Læs mere

Der vælges to kandidater som begge skal deltage i bestyrelserne i både vand- og spildevandsselskabet.

Der vælges to kandidater som begge skal deltage i bestyrelserne i både vand- og spildevandsselskabet. Spørgsmål og svar Hvem kan stille op til valget? Alle myndige personer kan stille op til valget. Det er altså ikke noget krav at man skal være kunde i selskabet, eller bo i området, for at man kan stille

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Sammensætning af bestyrelser ifm forbrugervalg

Sammensætning af bestyrelser ifm forbrugervalg Sammensætning af bestyrelser ifm forbrugervalg Arwos har i dag følgende selskabskonstruktion med forskellige bestyrelser: Antal Antal Antal I alt generalforsamlingsvalgte fra Byråd generalforsamlingsvalgte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S. Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S. CVR-nr VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S CVR-nr. 32 05 93 25 Navn 1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Hvad kan skemaet bruges til?

Hvad kan skemaet bruges til? Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som ønsker at afgive den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse i skemaform, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

Fællesnotat fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Fællesnotat fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen Fællesnotat fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen Selskabernes opgaver. Opgaverne i forhold til selskaberne har på nogle punkter forskellig karakter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015 Forsyningsanalyser t Disposition Tidligere beslutninger Udfordringer og konsolidering i forsyningsbranchen Nordlig( Hillerød ) analyse Midt- Nord (Nordvand) analyse Effektiviserings- og driftsanalyse af

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

for VEDTÆGTER Multiforsyning A/S CVR-nr Navn 1.1 Selskabets navn er Multiforsyning A/S.

for VEDTÆGTER Multiforsyning A/S CVR-nr Navn 1.1 Selskabets navn er Multiforsyning A/S. . C253111 VEDTÆGTER for Multiforsyning A/S CVR-nr. 35 25 36 02 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Multiforsyning A/S. 1.2 Selskabets binavn er Vestforsyning Multiforsyning A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Vedtægter Århus Vand A/S

Vedtægter Århus Vand A/S Vedtægter Århus Vand A/S Version 26. august 2009 Side 1 af 5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at sikre

Læs mere

CBS Executive Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

CBS Executive Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. CBS Executive Fonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Udarbejdet i forbindelse med Fondens årsrapport for regnskabsperioden 2015 Skema til Lovpligtig redegørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Bestyrelse og direktion... 4 5. Revision...

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond)

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: Formateret: Normal. Formateret: Dansk

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: Formateret: Normal. Formateret: Dansk VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S CVR. nr.: 32 89 03 34 Formateret: Normal Formateret: Dansk C:\Documents and Settings\abd\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\F7TA1PM8\Bilag%204.B%20-

Læs mere

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015 August 2015/PBA Indhold 1. Baggrund... 2 2. Kort om Langeland Forsyning A/S... 3 3. Stillingen... 4 4. Opgaver og ansvarsområder... 4 5. Kravprofil...

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE SAMFUNDSFAGSNYT FORLAGS-FOND FORLAGET COLUMBUS FOND. for. CVR-Nr Sag mf/bsn

REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE SAMFUNDSFAGSNYT FORLAGS-FOND FORLAGET COLUMBUS FOND. for. CVR-Nr Sag mf/bsn Sag 15033-001 mf/bsn REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE for SAMFUNDSFAGSNYT FORLAGS-FOND FORLAGET COLUMBUS FOND CVR-Nr. 76127913 Samfundsfagsnyt Forlags-Fond har under henvisning til lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. + Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Riisfort Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. April 2015

Riisfort Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. April 2015 Riisfort Fonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a April 2015 1 Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse,

Læs mere

PER OG LISE AARSLEFFS FOND. LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016

PER OG LISE AARSLEFFS FOND. LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016 PER OG LISE AARSLEFFS FOND LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016 Per og Lise Aarsleffs Fond 2015/2016 1 PER OG LISE AARSLEFFS FOND Lovpligtig redegørelse for

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse

Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

drives efter nærmere aftale med Tønder Kommune, som ejer selskabskapitalen i selskabet.

drives efter nærmere aftale med Tønder Kommune, som ejer selskabskapitalen i selskabet. VEDTÆGTER for TØNDER FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Tønder Forsyning A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Tønder Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at varetage vandforsynings-,

Læs mere

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende Z Kommune 22. juni 2009 Den 29. maj 2009 har Z Kommune rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående byrådets beføjelser over for Z selskab A/S. Det blev nærmere oplyst, at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ARWOS AFFALD A/S

VEDTÆGTER FOR ARWOS AFFALD A/S VEDTÆGTER FOR ARWOS AFFALD A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er ARWOS Affald A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Aabenraa Kommune. 1.3 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

LÆSØ KOMMUNE Ejerstrategi for Læsø Forsyning A/S samt datterselskaber

LÆSØ KOMMUNE Ejerstrategi for Læsø Forsyning A/S samt datterselskaber LÆSØ KOMMUNE Ejerstrategi for Læsø Forsyning A/S samt datterselskaber Indledning LÆSØ KOMMUNE er eneejer af Læsø Forsyning A/S med datterselskaberne Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Elnet A/S og Læsø

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013 Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S CVR.: 30 69 24 46 (dato) 2013 VEDTÆGTER FOR VORDINGBORG FJERNVARME A/S CVR-NR. 30 69 24 46 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Vordingborg Fjernvarme A/S. 2. FORMÅL 2.1

Læs mere

Spørgsmål og svar suppleringsvalg 2016/2017

Spørgsmål og svar suppleringsvalg 2016/2017 Spørgsmål og svar suppleringsvalg 2016/2017 Hvem kan stille op til valget? Alle myndige personer kan stille op til valget. Det er altså ikke noget krav at man skal være kunde i selskabet, eller bo i området,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015.

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 04 73 12 1.

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 ANBEFALINGER

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse 15.12.2015 Fonden er omfattet af anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen

Læs mere

REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE

REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE (lov om erhvervsdrivende fonde 60) for Aalborg Stiftstidendes Fond (CVR-nr. 11661270) Indhold 1. ÅBENHED OG KOMMUNIKATION:... 2 2. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR:... 2 2.1

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Læs mere

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Anbefaling 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside Fonden Fuglevænget Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere